ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Říjen 2004 - Číslo 10 - Ročník 14

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 184 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

37. schůze rady obce spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce se konala dne 6. 9. 2004 za účasti 14 zastupitelů, kteří projednali postup výstavby ZTV v zóně "Východ", postup likvidace povodňových škod, žádosti o prodej pozemků, provoz Domu s pečovatelskou službou, u kterého bylo rozhodnuto o zvýšení ceny nájemného u nově uzavíraných smluv a postup opravy komunikací v Loučeji, ve Stupné a v Bohouškovicích.

Starosta dále informoval ZO o plánované výměně vodovodního řadu v ulici Zahrádky a výměně vodovodních přípojek v ulici Netolická, která byla zahájena v 09/2004 před provedením rekonstrukce vozovek. Dále informoval o postupu přípravy projektové přípravy na rekonstrukci školní jídelny a opravy náměstí, které by se měly realizovat v příštím roce, o postupu převodu areálu Dívčí Kámen do majetku obce a o možnosti rozšíření místního rozhlasu do všech osad.

38. schůze rady obce se konala 20. 9. 2004 za účasti všech radních, na které byly projednány žádosti:

a další, o kterých bude ještě jednáno. Dále doporučili ke schválení ZO návrh rozpočtových změn v rozpočtu obce na r. 2004, schválili složení inventurních komisí k provedení inventarizace obecního majetku a konání veřejného zasedání ZO ve středu 6. října 2004.

39. schůze RO spojená s pracovní poradou ZO se konala před zasedáním ZO dne 6. 10. 2004, kde zastupitelé znovu projednali program zasedání a nové žádosti, doručené na OÚ od poslední schůze RO.

Následně se konalo 8. zasedání ZO, kterého se zúčastnilo všech 15 zastupitelů a asi 25 občanů. Po úvodních formalitách starosta podrobně informoval přítomné o dění v obci a o připravovaných investičních akcích na r. 2005. Zastupitelé pak schválili či neschválili žádosti o prodej a převod pozemků, rozpočtové změny v rozpočtu obce na r. 2005 a obecně závaznou vyhlášku o neinvestičním příspěvku na provoz MŠ, dle které budou rodiče platit od 1. 11. 2004 za dítě umístěné v MŠ paušální částku 100,- Kč/měsíc a 3,- Kč za každý i započatý den pobytu dítěte v MŠ (viz úplné znění Usnesení dále). V další části byly diskutovány připomínky k výši stočného, protipovodňovým opatřením, rekonstrukci průtahu komunikace Křemží a rekonstrukci mostu u chlumského mlýna a další.

- Lin -


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Křemže, konaného dne 6. 10. 2004

Zastupitelstvo obce Křemže na svém zasedání

 1. Bere na vědomí
  • zprávu starosty o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  • informaci starosty o dění v obci
  • zprávu tajemníka o činnosti rady obce
  • výroční zprávu ZŠ Křemže za školní rok 2003/2004

 2. Schvaluje
  • bezplatný převod pozemků pod Dívčím Kamenem od Lesů ČR do majetku obce Křemže
  • prodej části pozemků KN č. 822/1 a 822/26 v k.ú. Křemže (chatová oblast Sýkorovský rybník) za cenu 100,- Kč/m2 + náklady řízení
  • prodej zbytkových pozemků vlastníkům stavebních parcel za cenu 100,- Kč/m2 a majetkoprávní vypořádání pozemků dle zaměření skutečného stavu komunikace v zóně Východ ve Křemži
  • obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 o neinvestičním příspěvku na provoz MŠ
  • rozpočtové změny v rozpočtu obce na r. 2004 dle předloženého návrhu

 3. Neschvaluje
  • prodej části pozemků KN č. 290/1, 292 a 527/1 v k.ú. Křemže (za bytovkami čp. 319 a 321)
  • prodej, pronájem ani předkupní právo k části pozemku KN č. 197/1 v k.ú. Křemže (ul. U Rybníka)

 4. Ukládá
  • starostovi uzavřít smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení
  • tajemníkovi OÚ zajistit zapracování rozpočtových změn do rozpočtu obce na r. 2004

Volby 5. a 6. listopadu 2004

Rozhodnutím prezidenta ČR se uskuteční ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 volby do zastupitelstev krajů a současně i v 1/3 státu, tedy i u nás, ve volebním obvodu č. 10, volby do Senátu Parlamentu ČR. Volby do Senátu budou mít s největší pravděpodobností 2 kola (pouze v případě, že by některý z kandidátů získal ve volebním obvodu více než 50 % hlasů v prvním kole, 2. kolo senátních voleb by se již nekonalo). Druhé kolo senátních voleb se uskuteční o týden později, opět v pátek a v sobotu 12. a 13. 11. 2004.

Rozhodnutím starosty se v naší obci bude volit, jako již tradičně, ve třech okrscích ve KŘEMŽI (sál Radnice) budou volit voliči s trvalým pobytem ve Křemži a Mříči, v CHLUMU voliči z Chlumu, Loučeje a Lhotky a ve STUPNÉ voliči z Chlumečka, Stupné, Chmelné, Bohouškovic a Vinné.

Hlasovací lístky budou doručené voličům domů před volbami, případně si je mohou vyzvednout přímo ve volební místnosti. Hlasovací lístky pro druhé kolo senátních voleb se domů nedoručují, volič je obdrží až ve volební místnosti. Spolu s hlasovacími lístky obdrží volič i instrukce jak postupovat, aby jeho volba byla platná.

Volba bude umožněna voliči až po prokázání totožnosti a místa trvalého pobytu. Poté budou volební komisí voliči vydány 2 úřední obálky - žlutá - pro volbu do Senátu - 1. kolo, šedá - pro volbu do krajského zastupitelstva. V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kam je volič povinen se odebrat, vloží do příslušné obálky svůj upravený hlasovací lístek a tuto obálku pak vhodí do příslušné hlasovací schránky, která bude označena nápisem "SENÁT" - pro volby do Senátu a "KRAJ" - pro volbu krajského zastupitelstva.

Voliči, kteří se nemohou z vážných, zejména ze zdravotních důvodů dostavit do hlasovací místnosti, mohou požádat předem OÚ Křemže na tel. 380 741 126 nebo 380 741 205 o návštěvu s přenosnými hlasovacími schránkami nebo ve dnech voleb přímo volební komisi ze svého volebního okrsku.

Využijte svého volebního práva a nenechávejte nic náhodě. Právě Váš hlas může rozhodnout o směrování zvoleného orgánu v příštím volebním období.

- Lin -

Vítání občánků

Dne 22. 9. 2004 proběhlo v sále Radnice Křemže slavnostní vítání nových občánků naší obce, narozených od 1. 3. do 8. 8. 2004.

Za toto období se narodilo 13 dětí, 7 chlapců a 6 děvčat - (10 ve Křemži, 2 v Chlumu a 1 v Bohouškovicích). Ke slavnostní atmosféře přispělo vystoupení dětí z MŠ Chlum a rodiče pak obdrželi od obce poukázku na nákup zboží v hodnotě 300,- Kč, Knihu říkadel, kytičku a pamětní list a foto z tohoto vítání.

Křemže 2004, vítání občánků

Právník radí

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

Mnoha lidem, kteří jsou nuceni absolvovat soudní řízení, není jasných mnoho zákonných pojmů a neumějí mezi nimi rozlišit jejich význam a dopad. Já jsem si dnes dovolil vybrat pojmy dva, které jsou vzájemně spjaty natolik, že je nelze od sebe oddělit, byť mají oba odlišný význam. Těmito pojmy je právní moc rozhodnutí a vykonatelnost rozhodnutí. Cílem každého, zejména občanského soudního řízení (ještě existuje jedno, a to trestněprávní řízení, které má za cíl něco jiného a o kterém se dnes nebudeme zmiňovat) je totiž dosáhnout věcného řešení právního konfliktu. Z toho vyplývají dva zásadní požadavky kterými jsou a) konečnost řízení a b) autoritativnost řešení každého takovéhoto konfliktu. Jaký je tedy mezi těmito pojmy rozdíl když oba definují vlastnosti např. soudního rozhodnutí?


Právní moc:

Tu musíme chápat jako určité vlastnosti konkrétního rozhodnutí, které konkrétní rozhodnutí nabylo až dodatečně při splnění zcela konkrétních předpokladů, které zmíním níže. Abyste však nebyli zbytečně mateni českou procesualistikou již v úvodu, nebudu Vás obtěžovat dalším dělení pojmu právní moci na a) formální a b) materiální, což jsou pojmy, které bez sebe sice nemohou existovat a které neznamenají, že by u nás existovaly dva druhy právní moci, ale pro naše potřeby toto dělení není nezbytně důležité. Nebudu Vás trápit ani tím, že soudní rozhodnutí mohou být jak rozsudky, tak i usnesení. Soud vydáním rozhodnutí dovršuje vždy nějaký proces a právní moc tohoto rozhodnutí nastává až později.

Předně je v právní moci rozsudek, který je doručen (ať reálně či tzv. fikcí) účastníkům sporu a který nelze napadnout odvoláním. Jde tedy o konečné rozhodnutí. Jedno zda konkrétní rozhodnutí bylo vydáno v I. či v tzv. II. (odvolací) instanci. V případě rozhodnutí soudu I. stupně (tím může být jak Okresní, Obvodní či Krajský soud dle předmětu řízení), proti němuž je odvolání přístupné, nabývá rozhodnutí právní moci uplynutím 15-ti denní lhůty pro podání odvolání počítané od doručení rozhodnutí. Jde-li o usnesení soudu prvního stupně, které se sice doručuje, ale proti němuž není odvolání přípustné, nabývá toto usnesení právní moci dnem doručení (např. v případě nařízení předběžného opatření kterým se někomu ukládá něčeho se zdržet, strpět či konat).

Pokud je v řízení více účastníků, ať už na straně žalobce či žalované, tak se rozhodnutí stává pravomocné až toho dne, kdy došlo k poslednímu nutnému doručení, popř. toho dne, kdy lhůta k odvolání uplynula všem oprávněný, osobám.

Jakmile rozhodnutí nabude právní moci, tak nastane ta skutečnost, že je závazné i pro orgán který ho vydal, dále pro účastníky řízení a koneckonců i pro všechny osoby, kterých se případně může týkat a je též závazné pro právní nástupce účastníků sporu. Existují však tzv. statusová rozhodnutí (tj. o osobním stavu) jako např. rozvodové rozsudky, rozsudky o neplatnosti manželství, o osvojení, o způsobilosti k právním úkonům, o zjištění otcovství či o prohlášení za mrtvého, které jsou závazné tzv. erga omnes, tedy pro všechny z nás. Dále si musíme uvědomit, že pravomocné je vždy rozhodnutí a nikoliv důvody uvedené v rozhodnutí, které konkrétní orgán k rozhodnutí vedly a o které je výrok opřen!!

Právní moc dále má význam v tom, že jakmile bylo ve věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být projednána tatáž věc znovu, tzv. "res iudicata" - věc rozsouzená. Připouštím však, že i toto mé tvrzení v poslední větě musím doplnit tak, že nezměnitelnost rozhodnutí není absolutní. Tím chci říci, že díky zásadám občanského soudního řízení, kterými jsou zejména správnost rozhodnutí a právní jistota existují. Jsou to tzv. mimořádné opravné prostředky, které se podávají pouze proti pravomocným rozhodnutím a které lze použít pouze v zákoně úzce definovaných případech (proto ona mimořádnost). Důvody, které odůvodňují podání těchto mimořádných opravných prostředků jsou buď zásadní vady předchozího řízení nebo rozdíly či pochybnosti v právním posouzení. Těmito mimořádnými opravnými prostředky jsou tzv. dovolání a obnova řízení.

Změny pravomocného rozhodnutí lze především dosáhnout, jde-li o rozsudek odsuzující k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách za předpokladu, že se změnily poměry rozhodné pro výši či další trvání dávek nebo splátek; tuto změnu je možné provést jen na návrh účastníka a od doby, kdy došlo k relevantní změně poměrů.

Změnu rozhodnutí o výchově a výživě nezletilých dělí může soud provést při změně relevantních poměrů i bez návrhu. Dále je možné zrušil vydaný rozsudek o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jestliže se později ukáže, že pro jeho vydání nebyly splněny podmínky. Také roční lhůta pro zánik přípustnosti zadržení v ústavu zdravotnické péče může být zkrácena jak opatřením ústavu, tak opatřením soudu. Dále může být zrušeno nebo opraveno rozhodnutí o prohlášení za mrtvého. Usnesení, kterými byla nařízena předběžná opatření, buď zanikají anebo se zrušují. Od uvedené skupiny případů musíme však rozlišovat případy, kdy sice dochází ke zrušení (nebo k jiné změně) rozhodnutí, avšak toto rozhodnutí má zcela samostatnou povahu. Tak se rozhoduje o zrušení osvojení, aniž by takové rozhodnutí mělo povahu "opravy" původního rozhodnutí, ale jde o konstitutivní rozhodnutí, kterým je rušen po právu existující právní vztah. Obdobnou povahu mají i rozhodnutí o zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce). Od rozhodnutí, která nabyla právní moci a která přesto mohou být změněna (či zrušena) bez podání mimořádného opravného prostředku je třeba rozlišovat rozhodnutí, jejichž vlastností právní moc vůbec není.

K takovým rozhodnutím patří všechna rozhodnutí, která se nedoručují neboť doručení rozhodnutí je předpokladem nabytí právní moci. Věcně jde o rozhodnutí, kterými soud upravuje vedení řízení a některá další. Jimi soud není ani vnitřně vázán a lze je proto kdykoli změnit.


Vykonatelnost:

Tato vlastnost spočívá v přímé vynutitelnosti prostřednictvím státní moci nebo pod její kontrolou. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí mohou - ale nemusí - nastat najednou a to proto, že se v rozhodnutí specifikuje obvykle lhůta žalovanému ke splnění konkrétních povinností (zaplať, konej, zdrž se něčeho atp.).

Rozsudek je vykonatelný, jakmile uplyne lhůta k plnění! Lhůtu k plnění (tzv. pariční lhůtu) stanoví zákon na tři dny od právní moci rozsudku; současně připouští, aby tato lhůta byla nahrazena delší soudcovskou lhůtou anebo rozložením plnění na splátky. Vzájemný vztah mezi zákonnou lhůtou a delší soudcovskou lhůtou spočívá v tom, že nerozhodne-li soud jinak, je třeba jím uloženou povinnost splnit do tří dnů od právní moci rozsudku. Z tohoto hlediska se jeví nadbytečné, aby třídenní lhůta byla vyjadřována ve výroku rozhodnutí (i když z hlediska instruktivnosti soudního rozhodnutí k tomu často dochází). Delší soudcovská lhůta však musí být vyjádřena vždy.

Z hlediska běhu třídenní pariční lhůty je pro její počátek rozhodující den, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, neboť prvým dnem této lhůty je den následující (výjimku tvoří rozsudky předběžně vykonatelné (o tom někdy jindy). To představuje určitou diferenci mezi rozsudky soudu prvního stupně a mezi rozsudky soudu odvolacího. U rozsudků soudu prvního stupně, které nejsou napadeny odvoláním, probíhá nejprve odvolací lhůta, která tvoří 15 dní od doručení rozsudku, a teprve po jejím marném uplynutí běží třídenní lhůta pariční, to znamená, že takový rozsudek soudu prvního stupně se stává vykonatelným až po uplynutí 18-ti dnů po doručení rozhodnutí. Naproti tomu proti rozsudkům odvolacího soudu není odvolání přípustné, takže právní moci nabývají dnem doručení. Tyto rozsudky jsou tedy vykonatelné po třech dnech od jejich doručení. Rozdíl mezi oběma případy vyplývá z toho, že zákon spojuje s pariční lhůtou pouze organizačně - technické zajištění plnění, k němuž může dojít až po meritorním vyjasnění věci. Proto odvolací lhůtu proti rozhodnutí soudu prvního stupně vyhrazuje zcela účastníkovu rozhodnutí o tom, zda podá nebo nepodá odvolání (nikoli tedy jeho rozhodnutí o tom, zda se odvolá nebo bude plnit). Naproti tomu rozsudek odvolacího soudu je již dalším, následným řešením věci, na něž účastník může být připraven, takže zajistit plnění v průběhu pariční lhůty, počítané od doručení rozsudku odvolacího soudu, by zásadně mělo být pro něho proveditelné. Pokud jde o konec pariční lhůty, platí zde v obou případech obecný předpis o počítání běhu lhůt (jak jsem již popsal v předchozím Křemežsku), zejména i ustanovení o tom, že připadne-li její konec na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zákonnou pariční lhůtu může soud prodloužit a rozsudek se pak stává vykonatelným až uplynutím této delší soudcovské lhůty. Pro její běh platí totéž, co pro běh lhůty zákonné. Její počátek je vázán na nabytí právní moci (diferenčně u soudu prvního stupně a u soudu odvolacího). Kratší lhůtu, než je zákonná, soud stanovit nemůže neboť by to bylo nepraktické již s ohledem na její krátkost.

Soud však může rozložit plnění na splátky, jejichž výši a podmínky splatnosti určí ve výroku rozsudku. Rozsudek je pak vykonatelný ohledně splátek, které se již podle rozsudku staly splatnými (soud však může také stanovit, že při nedodržení jedné nebo několika splátek se celá zbývající nezaplacená část stává splatnou, a tudíž i vykonatelnou). Možnosti, které má soud při úpravě vykonatelnosti, využije zejména tehdy, jestliže je zřejmé, že v zákonné lhůtě by nebylo možné zajistit plnění (např. odstranit vadu věci) anebo lze-li důvodně očekávat dobrovolné plnění.

V souvislosti s nabytím vykonatelnosti rozsudku obsahuje občanský soudní řád dvě zvláštní úpravy. Prvá z nich se týká opětujícího se plnění v budoucnu splatných dávek; rozsudek se v těchto případech stává ohledně jednotlivých dávek vykonatelným, jakmile se stanou splatnými (musíme toto rozlišovat od rozložení plnění na splátky, které je vlastně prodloužením pariční lhůty ohledně již splatného plnění). Druhá zvláštní úprava se týká rozsudků, odsuzujících k vyklizení bytu, za který je třeba poskytnout náhradu. Takový rozsudek je vykonatelný až když je zajištěna tato náhrada (tj. náhradní byt, popř. náhradní ubytování). Pokud jde o rozsudky, které neodsuzují k plnění (tj. rozsudky statusové, rozsudky určovací a rozsudky nahrazující projev vůle), nepřipadá u nich lhůta k plnění v úvahu. Proto jsou vykonatelné, jakmile nabyly právní moci. Vykonatelnost i právní moc u nich spadá v jedno. Jde ovšem jen o současné nabytí, tedy o moment časový, věcně je třeba obě vlastnosti rozhodnutí rozlišovat i v těchto případech.

O vykonatelnosti usnesení, o odkladu vykonatelnosti či o vykonatelnosti předběžné snad někdy jindy. Každopádně Vám přeji příjemný říjen 2004.

- J. M. -

Státní svátek 28. října

Konečně jsme se dočkali, že můžeme zase světit ten svůj velký státní svátek jako jsme ho vždy slavili za 1. Československé republiky. Vzpomněli jsme si na sto padlých vojáků z našeho Křemežska za první světové války, vzpomněli jsme si jak statečně bojovali naši legionáři (vzpomínka na ně měla být na našem hřbitově více uctěna) a v dnešních novinách si stručně připomeňme, co náš národ zažil, než se po celých 300 let dočkal zase svobody.

Karel IV., ilustrace V dávných dobách, po sloučení slovanských kmenů, rod Přemyslovců vytvořil ve střední Evropě pevný Český stát. Za doby Lucemburské nebylo nad císaře Karla IV. mocnějšího a lepšího panovníka. Za jeho syna Václava však došlo k rozkolu náboženství v našem národě. Za husitských válek mnoho sedláků válčilo, místo toho, aby si hleděli domova, utíkali z vypálených vesnic, byly vypalovány kostely, kláštery, mnoho polí bylo neobděláno, byl hlad. Konečně skončily husitské války 30. května 1434 v bitvě U Lipan (padlo zde 13 tisíc lidí z českého národa). Tak byl zpustošen český národ.

Opravdu nešťastná doba pro začátek našeho národa. Zvolením Ferdinanda Habsburského na český trůn (po Jagelloncích) byla natrvalo podrobena česká koruna rakouské vládě ve Vídni. Natrvalo, na celých třista let. Česká šlechta, většinou protestantská, se snažila zachránit svobodu českého národa a přesto v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620 padlo 6 tisíc Čechů a 2 tisíce nepřátel z Rakouska. Rakouský vítěz se dovedl pak na českém národu mstít.

T. G. Masaryk, ilustrační foto Z naší země bylo vyhnáno 30 tis. rodin nešlechtických a 185 stavů šlechtických, víry nekatolické. Na místa jejich majetku nastoupila cizí moc a síla (německá). Jen málo našich lidí za třicetileté války zůstalo, utekli z vesnic, zahynuli hladomorem. Před tím bylo v České zemi 1,700.000 obyvatel, po jejím skončení jen 900.000. Mnoho vesnic nám svědčí o českých vesnicích s českým obyvatelstvem z dřívějších staletí: např. Hořice, Černá, Želnava, Kaplice; na Budějovicku např. Záboří, Strýčice, Holašovice, Homole atd. S novým obyvatelstvem byly tyto poněmčeny, a to i příjmením.

František Josef I., ilustrace Některé české vesničky zanikly úplně jako vesnička Boří v lese u Dívčího Kamene (Villa Borsie r. 1379), ještě v r. 1455 se nazývá Borzich. Zanikla snad v době třicetileté války. Takových českých vesnic zaniklo a postavily se nové s německým obyvatelstvem. Začaly se stavět ve vsích německé školy i pokud to byly děti české, musely umět německy. Jejich rodiče měli pod šlechtou tuhou robotu.

Ve vyšších a vysokých školách byla povinnost ovládat němčinu tak jako český jazyk, stejně tak na vyšších úřadech. Jen prostý český lid němčinu nepotřeboval. Naše armáda byla součástí armády rakouské s jejím vedením. Mnoho našeho venkovského lidu hledalo práci v blízkém Rakousku, kde ji měli výhodnější a často pak zde zůstali natrvalo a mnohdy se zde i poněmčili i svým příjmením. Dokonce i u nás při narození (při křtu) dostávali chlapci svá česká jména poněmčená a ta jim zůstala natrvalo (sedlák = Bauer, Šustr = Schuster apod.). Tak český národ stále víc a víc podléhal Rakousku, ctil jejich "Císaře" a nebýt národního obrození, byl by všemu konec. Český národ se však pomalu začal probouzet proti rakouskému útlaku již začátkem 19. století. Osvícení mužové se zasloužili o rozvoj naší kultury, která byla po Bílé hoře za hranice vynesena. (Komenský aj.). Nastoupila reforma škol, kultura, divadlo, literatura, věda, spolky, hudba, politika a zájem o svobodu české vlasti.

Tak naše, stále víc a víc dosud pokořená vlast sílila, zatímco staré Rakousko ztrácelo sílu v Evropě. První světová válka ji rozložila. Naši vojáci odmítali bojovat "Císaři Pánu a jeho rodině", do boje za naši svobodu nastoupili i stateční legionáři a proti Rakousku se postavily i jiné státy. T. G. Masaryk se svými spolupracovníky v zahraničí a pak doma vytvořili svobodnou Československou republiku a 28. říjen 1918 jsme začali vždy slavit jako státní svátek, po 300 letech utrpení a pokoření pod Rakouskem.

Nezapomeňme na tento velký svátek. Znovu jsme ho mohli slavit po pádu tyranie Hitlera a po skončení nadvlády Sovětského svazu.

- F. Nejedlý -


NÁRODNÍ HYMNA
(Platila za Rakousko-Uherska i pro naše země)

Zachovej nám Hospodine
Císaře a naši zem
dej, ať víry moc Mu plyne,
ať je moudrým vladařem!
Hajme vždy koruny jeho
proti nepřátelům všem:
osud trůnu Habsburského
Rakouska je osudem.

(první sloka)

Založena místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.

Zástupci třech svazků obcí Netolicko, Blanský les - Podhůří, se sídlem ve Včelné a svazek obcí Podkletí, se sídlem v Křemži, spolu s dalšími patnácti podniky a podnikateli založili na konci srpna obecně prospěšnou společnost, nazvanou Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.

Sídlo společnosti je v Netolicích a prvním předsedou šestičlenné správní rady byl zvolen Oldřich Petrášek, starosta města Netolice a předseda Svazku obcí Netolicko. Předsedou dozorčí rady byla zvolena paní Andrea Tajanovská, zástupce Jihočeské hospodářské komory - oblastní hospodářské komory Prachatice. Zakládající schůzi krátce pozdravil i hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník. Tyto tři mikroregiony reprezentují rozsáhlé území západně od Českých Budějovic, od Zlaté Koruny, přes Holašovicko až po Vitějovice, Malovice a Němčice. Téměř 34 obcí, s téměř dvaceti tisíci obyvatel. Účelem společnosti je vytvoření a aktualizace rozvojové strategie této oblasti, zaměřené hlavně na rozvoj cestovního ruchu, péči o kulturní a hospodářský rozvoj venkova a podporu malého a středního podnikání s pomocí programu Leader a dalších dotačních programů.

- Oldřich Petrášek, starosta města Netolice -

Okénko lékaře

Artróza

Tak jak člověk stárne, stárnou i jeho klouby. A v kloubech stárne nejrychleji chrupavka pokrývající dotykové plošky kosti. Zásobení chrupavky živinami je dáno prostou difúzí, a tak snadno dojde k jejímu poškození. Opotřebovaná chrupavka se v kloubech oddroluje a může být zdrojem kloubních obtíží. Degenerující chrupavka vede k zúžení kloubních štěrbin, na okraji kloubů se tvoří výrůstky, bolest stupňuje napětí ve svalech kolem kloubů a rozsah pohybu se díky těmto změnám stále zmenšuje.

To vše je ovlivňováno naším způsobem života. Při fyzicky náročné práci, při zdvihání a nošení těžkých břemen a při jakémkoliv přetěžování kloubů dochází k urychlení těchto projevů stárnutí.

Tuto degeneraci kloubů akcelerují opakované drobné úrazy a nejrůznější záněty. Všichni dobře víme, jak při každém infekčním onemocnění včetně obyčejných viróz nás bolí svaly a klouby. K největší devastaci kloubů vede jejich chronický reumatický zánět.

Bolest kloubů je prvním příznakem přetížení kloubů. Zpočátku jde o bolesti po jejich zvýšené zátěži, které většinou s pocitem dobře vykonané práce nepociťujeme nijak úporně. Přes den to vnímáme jako pocit kloubní únavy až bolesti a v noci nás to nebudí. Moudrý člověk na tyto obtíže nepolyká tablety, protože ví, že s odezněním bolesti dochází k plné obnově normálních funkci.

Při prosté artróze zpočátku léky proti bolesti příliš neužíváme a necháme si je na období, kdy nás již tyto poškozené klouby budí v noci. Je dobré si uvědomit, že námi pociťovaná bolest má svůj význam. Jestliže nás kloub bolí, šetříme ho a necháváme ho v klidu. Vezmeme-li si lék proti bolesti a přetěžujeme-li kloub dále, může to mít pro nás fatální důsledky.

Léčba artrotických kloubů spočívá především v jejich šetření před přetěžováním a v odlehčeném rehabilitačním pohybu tak, abychom zpomalili zmenšování rozsahu hybnosti. V této fázi je velmi vhodné lázeňské léčení. Stupňují-li se kloubní obtíže, můžeme využívat nejrůznější fyzikální léčby. Pokud nás začne kloub omezovat v našem životě, třeba si již těžko dojdeme do obchodu pro nákup, je nejvyšší čas nahradit kloub protézou.

Opakované rentgenové vyšetřování kloubů je většinou nepřínosné a nenahradí klasické vyšetření v podobě řádné anamnézy a řádného vyšetření rozsahu hybnosti. Kloub nejdříve bolí, pak nacházíme funkční omezování hybnosti a povětšinou až potom nacházíme retgenologické změny na kloubech.

Na rentgenových snímcích postupně vidíme zužování kloubních štěrbin, na okraji kloubních ploch se tvoří výrůstky a později nacházíme i změny v kostech pod kloubními ploškami. Kloubní kontury nabývají neušlechtilých tvarů a může dojít až k destrukci kloubů.

Prevence fatálních změn na kloubech je pravidelný přiměřený pohyb, přiměřená zátěž, včasné vnímání jejich přetížení a pohybový režim odpovídající stavu našich kloubů.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Malá připomínka k Bohouškovicím

Uvítal jsem v nedávném čísle našeho Křemežska malou zmínku p. MUDr. Polácha o dvou vesničkách brzy vyrostlých na okrajích Křemežské kotliny: Loučej a Bohouškovice. Jisté bylo pro první tehdejší usazení obyvatel, že měly na okraji lesa dost dřeva, aby si snadno mohli postavit svá obydlí převážně ze dřeva a nežili také v mokřinách jako někde první osídlenci. Také Keltové si nerazili své stezky v dolinách.

Dovolím si ještě něco málo doplnit o Bohouškovicích. Jako první název v r. 1312 se uvádí Pribizlav do Bohuskow. V r. 1483 se uvádí již název delší: Bohusskowicze de Crems. Byla to tedy část Křemežského panství, prvního velkého dvora v Bohouškovicích.

K němu se později připojovaly další nové hospodářské selské chalupy. Je to ostatně pochopitelné, že dnešní statek u "Dvořáků" má všechny pozemky spojené dohromady, a to v pěkné rovině a nejvyšší výměře, dnes ještě 46 ha a s lesem. (Dříve to bylo jistě víc.) Tak tomu bylo u dvora Chluma a Chlumečka, což je i dodnes patrné.

Tak žila po staletí tato malá vesnička na Křemežsku dnes jen se 17 obyvateli se sedmi trvale obydlenými domy, které nedávno byly připojeny ke vsi Bohouškovice II. - bývalá myslivna, hájenka, Lesák, Hejdl a další dva domy u lesa Jankov.

Jak uvádí p. Josef Mádl, co zažila tato vesnička kdysi:

 1. Po smrti Přemysla Otakara II. poplenil Záviš z Falkenštejna Mříčí a neušetřil ani Bohouškovice, kde pobral vše, co mu přišlo do cesty.


 2. Roku 1571 26. prosince se pod tíhou sněhu sesula chalupa a celá pětičlenná rodina přišla o život.


 3. Za panování krále Matyáše roku 1611 vpadlo do jižních Čech pasovské vojsko, poplenilo Křemži a v Bohouškovicích pobralo obilí a dobytek.


 4. Dne 25. července 1710 se zřítila chalupa č. 6 při čemž přišly o život dvě malé děti.


 5. V noci z 9. na 10. června r. 1715 vyvraždili cikáni v Bohouškovicích celou osmičlennou rodinu.
- F. Nejedlý -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Poznávejme plemena psů

ANGLICKÝ PSÍ LORD

Kdo jiný se tak může nazývat, nežli pes s nádhernou dlouhou srstí, elegantní hlavou a přátelským výrazem obličeje. Ano, je to KOLIE. Patří mezi pastevecká plemena a jejím původním domovem je Anglie. Používá se pro toto plemeno také název skotský ovčák. Po staletí se toto plemeno používalo pro pasení ovcí i dobytka. Dnes je velmi oblíbena jako rodinný pes.

Plemena psů - Kolie Předkové tohoto psa se vyskytovali v Anglii i Skotsku již velmi dávno. Na Skotské vysočině se jim začalo říkat Colls, Colleys nebo collies. Předpokládá se, že název pochází z galštiny a sice názvu Culelan, Culein, což znamená mládě, štěně. Kolie byly využívány hlavně pro pasení a samozřejmě, že pastevci se nezajímali o zušlechtění plemene. Zajímala je pouze pracovní využitelnost psa. Kolie byly příležitostně kříženy s irskými sestry a barzoji. Exteriéru se začala věnovat pozornost až v 19. století. Samozřejmě, že se tomuto plemeni obdivovala královna Viktorie, která snad milovala všechna plemena psů. Když pobývala na zámku Balmoral, neodolala kouzlu těchto psů a přivezla si na Windsor jednu kolii a na základě toho se kolie stala velkou módou v Británii.

Prapředkem dnešních kolii je označován pes Trefoil- první kolie zapsaný v anglickém Kennel Clubu. Již v 19. stol. se kolie dováželi do USA, kde byl o ně veliký zájem.

Na našem území se kolie vyskytovaly dávno před první světovou válkou. Tyto kolie se lišily od dnešních jedinců. Měli méně srsti, hrubší hlavu, větší oči a kulaté, netypické uši. Velký zlom nastal po uvedení filmu Lassie se vrací. Slovo lassie znamená děvčátko. Hlavní hrdina byl sice pes, nikoliv fena. Velmi vzrostla poptávka po štěňatech, což nikdy není ku prospěchu plemene. Chovem se tehdy zabývali lidé, kterým jde pouze o finanční zisk a nikoliv o kvalitu štěňat, nebo o budoucnost plemene. Naštěstí tato vlna opadla, chovu se věnovali jen fanoušci a věrní příznivci plemene. Postupem času a výběrem dobrých jedinců se podařilo vychovat takové kolie, které známe v dnešní době.

Kolie je velmi krásný pes s výbornou povahou. Nejlepší prostředí je pro ni domek se zahrádkou a samozřejmě procházky. Kolie má velmi sportovního ducha, dá se dobře cvičit, je velmi inteligentní, učenlivá. Je přátelská k lidem, ostatním zvířatům a vyžaduje laskavé zacházení a trpělivost při cvičení. Absolutně nevhodný je tvrdý výcvik!!!

Jaké má kolie nároky na údržbu srsti? Má dva druhy podsady. Jemnou a hustou podsadu a hrubší krycí chlup. V době línání jednou až dvakrát ročně ztrácí kolie podsadu. V této době je nutné srst vyčesávat, aby stará odumřelá srst se dostala pryč. Při běžném česání je třeba rozčesávat kartáčem límec, praporce na hruď a zástěrky na zadních nohách častěji. Nejčastěji se srst plstnatí za ušima a to je třeba také často vyčesávat. Srst kolii má tzv. samočisticí schopnost, proto vypadá velmi čistá a upravená. Není nutné ji často koupat. Kolie se nestříhá, ani netrimuje, ale česat se musí jako každý dlouhosrstý pes.

Existuje také kolie krátkosrstá, která je považována za původní varietu plemene. Má také své příznivce, i když většinou se více líbí kolie s dlouhou srstí. Existují ještě další kolie - která je velmi temperamentním psem a používá se hodně ve své domovině na pasení ovcí. Plemeno pochází z oblasti na hranicích mezi Skotskem a Anglií, odtud je také název plemene, border znamená hranice.

Kolie vždycky zůstane pravým lordem mezi psy pro svůj exteriér a hlavně pro svou milou a přátelskou povahu.

- Květa Pavčíková -

FOTBAL

FOTBALISTÉ KŘEMŽE V ZÁŘÍ

Trhové Sviny - Křemže A - 2:2     (1:1)

Křemežský nováček se ve druhém utkání venku v řadě prezentoval sympatickým výkonem, který nakonec vedl k historickému bodovému zápisu v oblastní soutěži, i když vzhledem k vývoji utkání mohli hosté pomýšlet i na výhru. Už ve 3. minutě mířil z trestného kopu do šibenice Chromý, ale domácí gólman Luksch poprvé prokázal kvalitu. Aktivnější hosté se zaslouženě ujali vedení ve 23. minutě, kdy už Luksch neměl proti krásné střele Leštiny z 25 metrů nejmenší nárok - 0:1. Jenže radost vydržela Křemežským jen dvě minuty. Domácí na pravé straně rychle rozehráli standardku a centr Přibyla po nešťastné teči Čižmara zapadl k tyči Linhovy branky - 1:1. Hostující gólman pak zachránil při sólu Brožky a kryl i tutovku Sýkory těsně před pauzou.

Ve druhé půli snad jen první pětiminutovka patřila domácím a pak převzali iniciativu Křemežští. Uhodilo ale nečekaně na druhé straně. V 67. minutě rozhodčí posoudil zcela nevinný střet Čižmara s jedním z domácích hráčů v šestnáctce jako faul a nařídil penaltu. Nabídkou zkušený Pospíšil nepohrdl a domácí šli do vedení - 2:1. Závěr pak byl velmi dramatický. Křemežští si vynutili velkou převahu a branka visela na vlásku. V 80. minutě sudí neuznal hostům regulérní gól Procházky pro údajný faul střídajícího Anderleho na brankáře. Za dvě minuty vyškrábl Luksch ze šibenice bombu Leštiny. Tentýž hráč pálil za chvíli zpoza vápna jen o vlásek nad. Spravedlnost nakonec nebyla slepá, když v poslední minutě Chromý rozehrál trestný kop k Leštinovi, který z vápna bombou ke vzdálenější tyči nedal Lukschovi šanci a upravil na konečných 2:2.


Křemže A - Kamenný Újezd - 0:0

Od začátku se hrál oboustranně rychlý útočný fotbal, ale do vážnějších šancí se oba týmy dlouho nedostávaly. Až po čtvrthodině hry se za záda domácí obrany probil hostující kapitán Stegbauer, ale Linha včasným vyběhnutím zachránil. Na druhé straně zahrával trestný kop z 18 metrů Leština, ale tvrdou střelu namířil jen do středu branky. Největší příležitost půle měli domácí po půlhodině, kdy Stropek ideálně prostrčil do uličky rozběhnutému Leštinovi, ten však z dobré pozice mířil těsně mimo.

Bez respektu z na jaře ještě 1. A působícího soupeře hrající domácí si po změně stran aktivní hrou vynutili územní převahu. Obrovskou šanci měl po hodině hry Stropek, když si naběhl na dlouhý pas od Procházky, postupoval sám na Brejžka, ale jeho lob skončil na břevnu svatyně hostů. Ti zahrozili za čtyři minuty, kdy zprava do vápna pronikl Stegbauer a jeho zblokovaná střela putovala do boční sítě. V 80. minutě zahrávali domácí roh, po několika odrazech míč doputoval až k Valentovi, jehož dorážka hlavou opět orazítkovala jen břevno Brejžkovy branky. Strhnout výhru na domácí stranu mohl ještě v poslední minutě Procházka, když se po dalším rohu dostal ve vápně k odraženému míči, ale namířil nad. Po velmi dobrém výkonu sahal křemežský nováček k premiérové výhře, ale nakonec se musel spokojit se ziskem bodu.


Čt. Dvory B - Křemže A - 1:1     (1:0)

Křemežští začali aktivně i na půdě dosud neporazeného béčka Čt. Dvorů. Už ve 3. minutě vyzkoušel domácího brankáře tvrdou střelou zpoza vápna Leština a i nadále měli hosté více ze hry. Ve 20. minutě měl Holý plné ruce práce, aby vyrazil na roh pokus Stropka. Skóre se poprvé měnilo ve 27. minutě, ale větší radost z toho měli domácí. Po ojedinělém protiútoku se až do vápna dostal Vršitý, po souboji s Filipem se skácel k zemi a sudí nařídil proti hostům přísný pokutový kop. K jeho provedení se postavil zkušený domácí kapitán Pecha a nedal Linhovi šanci. I zbývající minuty se odehrály za převahy hostů, ale do kabin se odcházelo za stavu určeného po necelé půlhodině hry.

První velkou šanci druhé půle měli domácí, když se do šestnáctky prosadil Petr, ale Linha vyrazil jeho střelu na roh. Pak už hráli prim Křemežští, kteří se po hodině hry dočkali zaslouženého vyrovnání. Centr Leštiny z pravé strany se po zásahu nabíhajícího Procházky dostal na vápno ke Koubovi, který vydařenou střelou k tyči vyrovnal na 1:1. Na druhé straně hlavičkoval Pecha po rohu těsně nad. Závěr už patřil jasně hostům. Hlavička Procházky po rohu Chromého minula branku. V rozmezí 83. až 85. minuty pak měli hosté dvě jedinečné šance k rozhodnutí. Dvakrát se po akcích agilního Chromého dostal tváří tvář domácímu brankáři Leština, ale pověst kanonýra tentokrát nepotvrdil, když pokaždé zamířil mimo. Pro novice je bod zvenku určitě úspěchem, i když také v tomto duelu měli Křemežští po dobrém výkonu k premiérové výhře opravdu hodně blízko.


Křemže A - Frymburk - 2:0     (1:0)

V úvodu derby si mírnou převahu vynutil domácí, ale i vážnějšímu zakončení se nedostávali. Leština mířil zpoza vápna nad a pak se dlouhé minuty hrálo převážně uprostřed hřiště. Až po čtvrthodině se k průniku na domácí polovinu odhodlal Tomka, byl před šestnáctkou faulován a hostům se naskytla výhodná standardka. Salzer však pověst obávaného střelce přímých kopů nepotvrdil a zamířil mimo. Na druhé straně se dostal do vápna Leština, ale tvrdou střelou o vlásek minul pravou šibenici Rybákovy branky. První velmi důležitý moment přinesla až 27. minuta, kdy se domácí ujali vedení. Na pravé straně se krásně uvolnil Leština, přesným centrem našel na vápně volného Stropka, který pohotově zamířil ke vzdálenější tyči - 1:0. Místy zbytečně nervózní hra pak přinesla další zaznamenáníhodné momenty až po změně stran.

Dobrou šanci k pojištění náskoku měli Křemežští po hodině hry, kdy si na roh Nováka naskočil ve vápně Valenta, hlavičkoval však nad. Od 72. minuty se pak domácím naskytla možnost přesilové hry, když byl po faulu na Koubu zezadu vyloučen frymburský Salzer. Po akci Stropka se z vápna zastřeloval Procházka, zamířil ovšem vysoko nad. Pak se už domácí radovali, když zblízka v akrobatické pozici dorážel centr Stropka střídající Anderle, zahrál ale rukou a gól nebyl uznán. I v deseti se pak Frymburští nadechli k závěrečnému náporu a čtyři minuty před koncem měli blízko k vyrovnání. Po faulu na Skípalu zahrával Mertl z 20 metrů trestný kop, zdí sražený pokus vrátil střídající Jakubec do ohně a po Skípalově hlavičce zachránila domácí tyč. Definitivní rozhodnutí ovšem padlo na druhé straně. V poslední minutě domácí pěkně zakombinovali a Procházka nedal křížnou střelou z vápna, která zapadla přesně k tyči, Rybákovi šanci - 2:0. Jen hodně průměrná partie tak skončila zaslouženou výhrou křemežského nováčka, který se mohl radovat z historicky prvního tříbodového zisku v I. B.


Dříteň - Křemže A - 1:0     (1:0)

Na hřišti lidra tabulky sehráli Křemežští solidní partii, ale doplatili na okénka v obraně i nulovou produktivitu v koncovce. O nejtěsnější výhře rozhodli domácí ve 20. minutě, kdy se dostali do přečíslení, až před Linhu se do vápna probil Litvan a podél vybíhajícího křemežského gólmana vstřelil jedinou branku zápasu. Ještě v první půli si hosté vypracovali největší příležitost k vyrovnání, ale Procházka z malého vápna po centru Stropka trestuhodně přestřelil. Na druhé straně zlikvidoval Linha sólo nejlepšího domácího hráče Klimeše. Ve druhé půli domácí po střele Kouby vykopávali z brankové čáry a Dřítenští nevyzráli na Linhu ani z dalšího sóla. Poslední čtvrthodinu dohrávali hosté o deseti, když byl po druhé žluté kartě vyloučen Chromý.


BÉČKO V OKRESNÍ SOUTĚŽI

1. KOLO:   Křemže B - Černá - 1 : 5   (Anderle)
2. KOLO:   H. Dvořiště - Křemže B - 1 : 1   (J. Bartoš)
3. KOLO:   Křemže B - V. Brod B - 4 : 1   (Anderle 3, Pe Pešl)
4. KOLO:   Křemže B - Přídolí - 1 : 1   (Novák)
5. KOLO:   Zdíkov - Křemže B - 5 : 4   (Klinkl 2, Papšo, Pe Pešl)

Po 5. kole je béčko s 5 body desáté.

- KV -

Turnaj nohejbalu amatérských družstev

V sobotu 11. září se ve Chmelné uskutečnil turnaj v nohejbalu amatérských družstev. Na prvním místě se umístnilo družstvo ze Stupné, před druhým vynikajícím týmem z Hracholusk. Přestože družstvo zastupující Křemži skončilo na čestném posledním místě, bojovalo statečně až do úplného konce. Vítězům sláva, poraženým čest.

- Milan Kondziolka -

Turnaj neregistrovaných v tenise

Křemže 2004, turnaj neregistrovaných hráčů v tenise Dne 11. září proběhl již 2. ročník turnaje neregistrovaných hráčů v tenise. Zúčastnilo se 11 hráčů, z nichž vyšel vítězně Pavel Hruška z Holubova.

Touto cestou musíme poděkovat firmě "Madeta, a. s. Český Krumlov", která nám poskytla zajímavé ceny. Dík také patří místnímu tenisovému oddílu, který nám umožnil mít celý den tenisové kurty pro sebe.

Na závěr bychom chtěli dodat, že na tyto již proběhlé dva ročníky chceme navazovat každý rok. Všem zúčastněným a ještě dalším odvážlivcům přejeme pevnou vůli při tréninku na příští ročník.

- Za pořadatele Radim Kučera -

Radniční restaurace Křemže

Nastává nám čas podzimních večerů, kdy je velmi příjemné potěšit svou duši příjemným kulturním zážitkem.

Radniční restaurace Křemže, ilustrační foto Bylo by nám potěšením, kdyby se ve Vašem programu, mezi návštěvou divadla, kina či koncertu, objevila některá z našich kulinářských akcí. Náš šéf kuchař Tomáš Böhm připravil pro Vaše mlsné jazýčky hned několik velmi přitažlivých akcí.

První dny budou patřit Indické a Tatranské lovecké kuchyni, kdy tato akce přinese kromě zvěřiny, jak ji ještě neznáte, také brynzové halušky, strapačky a pravé ovčí sýry. Recepty nám věnovali slovenští kuchaři, kteří se o nás starali při loňské lyžařské dovolené, a mohu říci, že skutečně váleli.

Českou klasickou kuchyni jsme již vařili v Rakousku, Německu, Francii, Belgii i na Slovensku, ale teď je čas na Křemži. Věřím, že námi připravované pečínky, omáčky, knedlíčky a buchty Vás skutečně potěší.

Po místních zeměpisných šířkách bude určitě zajímavé navštívit nějakou exotiku.

Co takhle Čínu. Čínská kuchyně je známá svou rozmanitostí a pestrostí a my Vám z ní dáme kousek ochutnat.

Poslední gurmánský víkend tohoto roku ponese jméno Ohnivá kuchyně. Na otázku, co to vlastně je, šéf kuchař odpověděl: "Prostě všechno bude hořet plamenem". Ne snad, že by všechno pálilo od feferonek, ale flambovat se bude úplně vše.

Škoda, že není více prostoru, abych Vám udělal trochu víc chutí. Doufám, že i tak dostanete chuť s námi stolovat.

A nyní dovolte vše zrekapitulovat:

1. Indická kuchyně 15. - 17. 10.
2. Tatranská kuchyně 29. - 31. 10.
3. Česká kuchyně 12. - 14. 11.
4. Čínská kuchyně 26. - 28. 11.
5. Ohnivá kuchyně 10. - 12. 12.
Radniční restaurace Křemže, ilustrační foto

A tak přijměte srdečné pozvání ke stolu ve Vaší Radniční restauraci.

Email: radnicni.gastkom@seznam.cz

- p.r. -

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2004
se vybírá ve dnech:

středa 13. 10. 2004   od12:30 do 17:00 h
čtvrtek 14. 10. 2004   od12:30 do 16:00 h
pátek 15. 10. 2004   od12:30 do 14:30 h

v přízemí Radnice Křemže, č. dveří 11.


SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

se uskuteční ve dnech 18. a 19. 1O. 2OO4.
Svážet se bude POUZE kovový odpad, sporáky, lednice, televizory, pračky.
Odpad je nutno uložit poblíž komunikace a nahlásit p. Cipínovi, tel. 380 741 115 nebo na mobil 736 672 410.


ZVÝŠENÍ NÁJMU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Zastupitelé obce Křemže se na svém jednání m.j. zaobírali provozem Domu s pečovatelskou službou ve Křemži, na který obec každoročně doplácí ze svého rozpočtu částku cca 300 tis. Kč a rozhodli, že od září bude u nově uzavíraných nájemních smluv zvýšená cena za pronájem 1 m2 započitatelné plochy na 45,- Kč, což jsou připočtené vynaložené náklady. Noví nájemníci tak zaplatí za byt 1 + 1 cca 1.800,- Kč, 0 + 1 s balkonem 1.260,- Kč a bez balkonu 1.420,- Kč měsíčně.


VÝSTAVKU BROUKŮ

z řezbářské dílny pana Petra SVOBODY ze Křemže můžete shlédnout na chodbě v 1. poschodí Radnice ve Křemži v pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin (v pondělí a středu do 17:00 hodin).

Křemže 2004, výstava brouků


MS ODS Křemže

zve občany na setkání s kandidáty ODS pro volby do krajského zastupitelstva a Senátu PČR, které se uskuteční ve středu 3. 11. 2004 od 15:00 hodin na náměstí ve Křemži.


Další informace :
Platné vyhlášky obce
Obecní knihovna Křemže
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 2. listopadu 2004 : TOPlist 0