ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Říjen 2003 - Číslo 10 - Ročník 13

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 752 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Po měsíční prázdninové přestávce se znovu sešli radní a zastupitelé na své 15. schůzi rady obce spojené s pracovní poradou zastupitelstva obce (přítomno 12 členů, omluveni Mgr. Cipínová a MVDr. Malásek). Seznámili se s došlými žádostmi, o kterých bude dále rozhodováno a doporučili:

Nedoporučili prodej pozemků v Chlumu - bývalý rybník Žabák - pro výstavbu provozovny a skladu řeziva a části pozemku ve Vísce, z důvodu vedení podzemních sítí v těchto pozemcích.

Starosta zastupitelstvo obce dále informoval, že: 16. schůze rady obce se konala dne 22. 9. 2003 (omluven ing. Ježek) na které radní doporučili ke schválení: Starosta dále informoval RO o současně prováděné opravě hřbitovní zdi, v jejíž opravě se bude pokračovat i v příštím roce, o provedených opravách komínů v MŠ Křemže a na byt. domě obce, o dokončení oprav svahů pod ZŠ poškozených povodněmi na kterou byly získány prostředky od CHKO (10-11/2003), bude provedena výměna stožárů veřejného osvětlení ve Mříčí v souvislosti s přemístěním vzdušného vedení JČE do zem. kabelů a další.

4. zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo dne 30. 9. 2003 za účasti 11 čl. ZO (omluveni: MVDr. J. Malásek, MUDr. Mašek, RNDr. Waldauf, p. Novák) a asi 40 občanů.
Po úvodních procedurálních záležitostech podal starosta podrobnou informaci o dění v obci a tajemník zprávu o činnosti rady obce. V další části bylo jednáno o koupi a prodeji pozemků a pronájmu budovy kina.

V diskusi se hovořilo o opravách komunikací, o majetkoprávním vypořádání fotbalového hřiště, výstavbě vysílače Radia Faktor a dalších.

Na závěr bylo přijalo usnesení, jehož plné znění otiskujeme dále.

-LIN-


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Křemže na svém zasedání dne 30. 9. 2003

 1. BERE NA VĚDOMÍ
  • zprávu starosty o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  • informaci starosty o dění v obci
  • zprávu tajemníka o činnosti rady obce

 2. SCHVALUJE
  • prodej části pozemku KN č. 259 (zastavěna plocha trafostanicí v Domě s pečovatelskou službou) Křemže čp. 11 za cenu 100,-Kč/m2
  • prodej části pozemku KN č. 136/6 v k. ú. Křemže, v ul. Na Vyhlídce za cenu 100.- Kč/m2
  • prodej parcely PK č. 1300/1 ve Chmelné, k. ú. Křemže, o výměře 14.070 m2 za minimální cenu 5,- Kč/m2
  • prodej části parcel KN č. 936/81, 936/87 a PK č. 756/2, 756/3 a 174 v k. ú. Křemže - stavební zóna Východ
  • výkup pozemků PK č. 1242/3 a 1236/4 k. ú. Křemže (původní katastr Mříč) o výměře 40 a 29 m2 pod místní komunikací za 70,- Kč/m2
  • výkup částí parcel PK č. 177/3 175 a 176 v k. ú. Křemže - stavební zóna Východ cena dle úředního odhadu
  • vzdání se předkupního práva k zpětnému odprodeji stavební parcely KN č. 936/79 v k. ú. Křemže
  • pronájem budovy kina ve Křemži pro kulturní a spolkovou činnost na dobu určitou do 31.12.2004 spol. Ancora

 3. NESCHVALUJE
  • prodej části pozemku KN č. 112/1 v Chlumu
  • prodej části pozemku KN č. 225 v k. ú. Chlum

 4. UKLÁDÁ
  • starostovi uzavřít smlouvy dle 2. tohoto usnesení

Svatý Václav - patron České země

Jezdecký pomník sv. Václava, ilustrační foto Je prvním z českých knížat, jehož věhlas obsáhl celou Evropu od dávných dob až po současnost. Koncem 10. století u něho převažoval kult náboženský, který z úcty církevní přerůstal v raný kult státní. Kníže Václav vládl mocnou rukou, statečně jako žádný jiný kníže před ním. Byl zanícen pro ideu Kristovu, a proto si počínal jako pravý křesťanský vladař. Přestože v některých zemích na západě se ujalo křesťanství dříve než u nás, trpěli tam vladaři dosavadní pohanské zvyky dál. Stále bylo v zemi otrokářství, barbarství, staré mravy, negramotnost, zločinnost, vraždy a jiné pohanské zvyky z minulých dob. Mladý kníže Václav je však v té době popisován jako první kníže, který vynikl nad ostatní. Byl vzdělaný ve škole na Budči, ovládal dokonce latinu, která tehdy byla jazykem vzdělaných lidí, přiučil se všemu, co měl znát budoucí vévoda. Uvádí se, že byl neobyčejně bystrý a horlivý, uměl zacházet s mečem, postavil se i proti knížeti Radslavovi a odrážel útoky Maďarů. Zaváděl ve své zemi mravnost, spravedlnost a vzdělání, vymítal pohanské barbarství a chránil Čechy před útokem lačných sousedů. Staré životopisy tehdejší doby opředly Václavovu postavu tak, že i cizina uznávala civilizovaný Český národ před ostatními.

Po zavraždění jeho bratrem Boleslavem 28. září r. 929 (někdy se uvádí rok 935) úcta i velikost knížete Václava stoupala a to stále víc a víc. Již ve 12. století byl zpíván Svatováclavský chorál "Svatý Václave ...", ve kterém se táhlo do boje s vírou ve vítězství. Rozšířena byla pověst O hoře Blaníku, ve kterém čeká sv. Václav se svým vojskem, aby zachránil český národ před nepřítelem, až bude nejhůře. Značně se stalo rozšířeným jeho jméno Václav v našem národě i v jiných zemích, a to i u králů, vládců nebo šlechticů. Mnoho kostelů, kaplí a soch mu bylo zasvěceno.

Největším ctitelem sv. Václava byl Otec vlasti Karel IV., opravdový otec českého národa. Ten pořídil Svatováclavskou královskou korunu z ryzího zlata a sám jí byl 2. 9. 1347 korunován. V chrámu sv. Víta dal zbudovat Svatováclavskou kapli, kam v nádherné rakvi dal přenést ostatky sv. Václava. Založil Pražskou univerzitu, která do své pečetě přijala podobu sv. Václava ve zbroji s kopím v ruce. Před ním klečí Karel IV. a prosí za budoucí generaci.

Svatováclavský chorál zněl i při volbě "husitského krále" Jiřího z Poděbrad v r. 1458 a to svorně z úst katolíků i kališníků.

Na přejmenovaném Václavském náměstí u pomníku sv. Václava se často odbývaly státotvorné politické události a průvody. Před pomníkem byla 28. října 1918 jako u našeho českého patrona vyhlášena Československá republika. Zde se také konaly různé průvody (Sokolské), manifestace, i zastavení se o pohřbu prezidenta T. G. Masaryka. Na Václavském náměstí před pomníkem sv. Václava pocítili nacisté odpor našich vysokoškoláků, stejně tak i proti sovětské okupaci a vícekrát i nesouhlas s naší komunistickou nadvládou. Sv. Václav byl vždy symbolem samostatnosti našeho národa.

K uctění jeho památky patří i Svatováclavské oslavy ve dnech 27. a 28. září 1945 (ve všední dny čtvrtek a pátek). Konaly se v celé republice na oslavu naší obnovené samostatnosti. Krátce nato ale po komunistickém puči musela být postupně potlačena hodnota a význam našich velikánů jako např. Karel IV., T. G. Masaryk a sv. Václav směl být uznáván jen v kostele. Až po dlouhé době si náš Parlament vzpomněl uctít památku i sv. Václava, který vynikal nad ostatní vládce tehdejší Evropy a dokázal k životu probudit pohanský, dosud nekulturní český národ. Ti naši členové vlády, kteří dobře vědí, co kníže sv. Václav pro nás znamenal, dokázali prosadit Zákon č. 245/2000, kterým byl vyhlášen 28. září jako "Den české státnosti" za státní svátek.

K uctění památky sv. Václava se letos konaly v Českém Krumlově ve dnech 26. - 28. září Svatováclavské slavnosti. Je to k poctě svatého Václava, patrona České země a také města Krumlova. Ve staré Boleslavi byla uctěna jeho památka v sobotu 27. září 2003 celonárodní poutí.

- F. Nejedlý -

Vítání občánků

Dne 10. 9. 2003 proběhlo v sále radnice vítání nově narozených občánků naší obce. Mezi Křemežšťáky bylo přivítáno 12 nových dětí (8 chlapců a 4 dívky - 6 ze Křemže, 4 z Chlumu, 1 ze Mříčí, 1 ze Stupné). Na uvítanou vystoupili žáčci z Mateřské školy Křemže a od obce pak rodiče obdrželi poukaz na odběr zboží v hodnotě 300,- Kč, kytičku a památeční fotografii.

Vzhledem k většímu počtu nově narozených dětí, proběhlo toto vítání letos již podruhé.

Křemže 2003, vítání nových občánků

Právník radí

Navrhovaná novela zákona o dani dědické

Tak opět je na pořadu jednání Poslanecké sněmovny ČR návrh novely zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který počítá se snížením sazby daně z 5 % na 3 % ze základu daně. Radikální změnu přináší novela do oblasti osvobození od daně z převodu nemovitostí.

Od roku 1993 je převod nebo přechod majetku mezi fyzickými osobami nebo právnickými osobami zdaňován daní dědickou, daní darovací nebo daní z převodu nemovitostí. Zdaňování úplatných a bezúplatných převodů majetku je upraveno zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Nejpodstatnější věcnou změnou, kterou přinesly novely zákona, bylo snížení daňového zatížení úplatných převodů nemovitostí od roku 1994 a úplné osvobození nabytí majetku mezi příbuznými v řadě přímé a manžely (l. skupina poplatníků) od daně dědické přijaté v roce 1998. Novela zákona navrhuje v zájmu zvýšení efektivnosti výběru daně z převodu nemovitostí, která je nejvýnosnější majetkovou daní, aby poplatníci byli povinni tuto daň si sami v daňovém přiznání vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň z převodu nemovitostí uhradit. V tomto případě se jedná o celkem podstatnou změnu právní úpravy oproti dosavadní právní úpravě, podle které je poplatník povinen tuto daň zaplatit až po doručení platebního výměru od příslušného správce daně. Navržená změna by dle předkladatele měla přispět k rychlejšímu výběru daní a tím i ke snížení objemu daňových nedoplatků.

Novela počítá s tím, že správce daně nebude muset sdělovat daňovému subjektu výsledek vyměření, pokud daň z převodu nemovitostí uvedená poplatníkem v daňovém přiznání a zaplacená ve správné výši odpovídá dani vyměřené ve vyměřovacím řízení. Za den vyměření a současně i za den doručení rozhodnutí o vyměření daně se pak považuje poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. V případech, kdy vyměřená daň se nebude odchylovat od daně uvedené v daňovém přiznání, může poplatník požádat o sdělení výsledku vyměření platebním výměrem.

U daně dědické a darovací novela se změnou nepřichází a tyto daně budou i po novele splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Nová právní úprava navrhuje zrušit ustanovení zákona poskytující podmíněné osvobození vkladů nemovitostí vložených do základního kapitálu obchodních společností a družstev při splnění podmínek stanovených zákonem. Navrženou změnou bude zabráněno i možnosti vyhnutí se dani z převodu nemovitostí tím, že společník si ponechá minimální podíl (1 %) ve společnosti vlastnící nemovitost. Taková transakce podle stávající právní úpravy nevedla k vyměření daně z převodu nemovitostí, protože základ daně vznikl pouze při převodu všech akcií nebo celého obchodního podílu. Navrženou úpravou bude těmto doposud legálním únikům daně zamezeno. Zcela nově bude upraveno osvobození prvního úplatného převodu nebo přechodu vlastnictví. Nově bude od daně z převodu nemovitostí osvobozen pouze první úplatný převod nebo přechod vlastnictví k bytovému domu nebo rodinnému domu, je-li dokončenou novou stavbou nebo rozestavěnou stavbou a tato nová stavba nebyla před prvním úplatným převodem nebo přechodem vlastnictví užívána, a k bytu v nové stavbě a k novému bytu, který vznikl nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou provedenou formou vestavby a tento nový byt před prvním úplatných převodem nebo přechodem vlastnictví nebyl užíván. Z navrhovaného znění tohoto ustanovení tedy vypadl dovětek: .....jestliže převodcem je fyzická či právnická osoba a převod stavby je prováděn v souvislosti s jejich podnikatelskou činností, kterou je výstavba nebo prodej staveb a bytů, nebo jejich předmětem činnosti je výstavba nebo prodej staveb a bytů, anebo je-li převodcem obec."

V souvislosti s tímto ustanovením lze předpokládat významné aplikační problémy, a to zejména s ohledem na nedomyšlenou terminologii použitou v navrhovaném ustanovení, která není nikde dále definována. Předložená novela počítá s účinností od 1. 1. 2004 s tím, že pokud skutečnost, která je předmětem daně, nastala před účinností novely (tj. do 31. 12. 2003) a daňové řízení proběhne až po 1. 1. 2004 bude se takové daňové řízení řídit právní úpravou platnou do 31. 12. 2003. Návrh novely se v současné době nachází ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně.

- J. M. -

Rozvoj městečka Křemže

Navazuji na prostý život našich obyvatel a stejné tak drobné podnikání a "živnosti" v minulých stoletích. Po první Světové válce nastal ve svobodné republice rychlý rozvoj ve všem, který vyvrcholil koncem První Republiky. Hitlerova okupace vše zastavila, ale po krásném jaru 1945 jsme se vrátili zpět do někdejšího podnikání a obchodů. Jak uvádí seznam živností v našem obecním archivu, ještě ke 14. 1. 1953 měla Křemže 20 živností a podniků. Nemá význam pro mladší generaci vypsat jména a místa těch, kteří už dávno nežijí a mladší generaci nejsou známa. Uvedu proto vše souhrnně.

Křemže měla:

 1. Hostinců - 5
 2. Koloniálních obchodů větších s drobným zbožím - 12
 3. Řezníci - 3 (s prodejem masa)
 4. Pekař- 1
 5. Drogerie - 1
 6. Hodinář a zlatník - 1
 7. Mlýny - 3
 8. Krejčí a švadleny - 4
 9. Holiči - 2
 10. Truhlář a bednáři - 3
 11. Malíř a natěrač - 1
 12. Klempíř - 1
 13. Instalatér - 1
 14. Mechanik - 1
 15. Povozník a autodopravce - 4
 16. Kominík - 1
 17. Kovář - 1
 18. Obuvníci - 2
 19. Dřevovýroby - 1 podnik
 20. Lékař a zubní technik - celkem 2
Mnohým snad je známo, že z některých podniků byly už dříve zrušeny např. hostince nebo mlýny. Zanikly některé i kolem roku 1953 nebo jiné byly sloučeny podle nařízení. Ale i tak byla Křemže v této době schopna posloužit všem i svému okolí.

- F. Nejedlý -

Kapličky

V minulých měsících byly provedeny opravy kapliček v celém území naší obce a zahájena oprava hřbitovní zdi. Opravu provedli p. Janoušek, p. Prajer a Velíšek. Došlo tak ke zlepšení celkového vzhledu obce.

Křemže 2003, opravy kapliček, Chmelná u Mazáků u potoka Křemže 2003, opravy kapliček, Bohouškovice - Boží muka
Křemže 2003, opravy kapliček, Kaplička u Jáníčka (sm. Bohouškovice) Křemže 2003, opravy kapliček, Chlumeček

- Fr. Nejedlý -

Slovo lékaře

Preventivní prohlídky

Smysl preventivních prohlídek spočívá nejen ve včasném poznávání nemocí a jejich včasné léčbě, ale i ve zhodnocení rizika vážných onemocnění jako je náhlé úmrtí, srdeční infarkt, mozková příhoda s ochrnutím... Zhodnocení jejich rizika může vést ke změně našeho života, naší životosprávy, stravovacích zvyklostí... A to znamená podstatný přínos pro prevenci těchto závažných stavů. Lékař nabídne pacientovi možnosti předcházení těmto nemocem, ale změna osobního života je v rukou samotného pacienta sám se musí rozhodnout, zda dává přednost délce života a jeho kvalitě před kouřením, před nadměrným hodováním, před alkoholem, lenošením...

Právo na preventivní prohlídku praktickým lékařem máme jednou za dva roky, od čtyřiceti let máme právo na EKG jednou za čtyři roky od padesáti let máme právo jednou za dva roky na vyšetření stolice ke včasnému zjištění nádorů zažívací trubice a na laboratorní vyšetření podle míry rizika závažných nemocí. Praktický lékař též zváží, které problémy dokáže řešit sám, a které nabídne k řešení odborníkům.

Většina našich pacientů si význam preventivních prohlídek uvědomuje a využívá je. Někteří však přicházejí až po několikanásobné výzvě. Často se při této prohlídce pacienti svěří, že je již delší dobou bolí záda. Mnozí, kteří k nám chodí vzácně, bývají překvapeni, jak snadno se lze zbavit obtíží od páteře, které je sužovaly několik měsíců.

Zdravotní systém u nás nám umožňuje provést EKG a ošetření z oblasti myoskeletární medicíny jen u nás registrovaným pacientům. Ostatní si musí přinést od svého praktického lékaře doporučení. Rád bych se naučil číst i dětské EKG. A proto uvítám, příjdou-li si děti v doprovodu svých rodičů EKG natočit i bez doporučení.

Statistika AIDS

Koncem roku 2002 žije na světě asi 42 milionů lidí nemocných AIDS, z toho 3,2 milionů dětí do 15 let. Denně přibývá 14 tisíc nově nemocných a asi 500 tisíc nově infikovaných. Na AIDS zemřely již 3 miliony lidí. Nejvíce infikovaných žije v subsaharské Africe a jihovýchodní Asii, ale i v Latinské Americe, ve východní Evropě a střední Asii. V západní Evropě žije asi 750 tisíc nemocných AIDS a z toho si 30 tisíc bylo nově infikováno.

Epidemie SARS

Od listopadu loňského roku do července letošního roku proběhla ve světě epidemie těžkého virového onemocnění dýchacích cest pod obrazem atypického zápalu plic způsobená koronarovirem se smrtností kolem deseti procent. Bylo zaevidováno 8437 nemocných a 813 úmrtí.

K přenosu dochází kapénkovou infekcí při kašli a kýchání, ale i při kontaktu se stolicí nebo močí (kde přežívá až 4 dny), nebo s předměty těmito tekutinami potřísněnými (kde na plastových površích déle než 24 hodin).

Inkubační doba je 2 - 10 dní a nemoc se projevuje vysokou horečkou, kašlem a těžkou dušností, mohou být bolesti hlavy, krku, na hrudi a může být postižen i zažívací trakt průjmy zvracením. Asi každý desátý přes veškerou léčbu umírá.

Díky úsilí Světové zdravotnické organizace v diagnostice a preventivních opatřeních byla epidemie včas zvládnuta. Přínosem pro naší republiku, přestože se u nás neobjevil ani jediný případ, bylo zlepšení ochranného vybavení infekčních klinik, virologických laboratoří a epidemiologických pracovišť.

V souvislosti s proběhlou epidemií SARS se opět doporučuje včasné očkování proti viru chřipky, které pak zmirňuje průběh chřipkového onemocnění a tím umožňuje snazší diagnostiku případného stále nebezpečného onemocnění SARS. Očkování proti chřipce vážně nemocných pacientů u nás proběhne asi koncem října. Ostatní, kteří nemají nárok na očkování zdarma, si mohou očkovací látku koupit v lékárně již dříve.

- MUDr. Bohumír Šimek -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Poznávejme plemena psů

Španělský mastin Plemena psů - Španělský mastin

Plemeno patří mezi tzv. molossy, což jsou psi skutečně obrovští, kteří vzbuzují svou velikostí respekt. Španělský mastin od pradávna plnil funkci pasteveckého psa. Hlídal stáda ovcí nejen na pastvinách, ale i při přesunu zvířat. Poněvadž se při průchodu vesnicemi střetával s lidmi, nesměl být agresivní, poněvadž zvíře, které váží 100 kg a někdy i více se nedá zvládnout fyzicky. To si může myslet jen blázen. Je to pes velmi inteligentní a samostatný. Ochraně se nemusí učit, hlídací instinkt se v něm probudí již v době dospívání. Jako všechna obří plemena dospívá později, až mezi druhým a třetím rokem. Jsou to klidní psi, kteří si uvědomují svou sílu a velikost a nezneužívají toho a nejsou agresivní. Vetřelce odradí svým mohutným a hlasitým štěkotem. Velmi rádi pozorují své teritorium z vyvýšeného místa. Španělský mastin se nehodí pro sportovně založené lidi, kteří lítají kolik kilometrů po výletech. Je to pes pohodář. Do jednoho roku se nesmí absolutně štěňata přetěžovat, až po 1 roce je možné podnikat výlety, ale ne moc dlouhé a náročné. Mastinové mívají velmi dobrý vztah k dětem, rádi si s nimi hrají, ale není vhodné je nechávat se psem bez dozoru, což platí u každého psa.

Španělský mastin je vhodný jako rodinný pes. Velmi rád pobývá v blízkosti své rodiny, kterou hlídá a pozoruje. Každé štěně tohoto plemene musí projít dobrou socializací, což znamená, že musí mít kontakt s člověkem, se psy a jinými zvířaty. Je to nutné proto, aby z něho vzrostl pes klidný, vyrovnaný, sebevědomý, nebojácný. Je vhodné štěně vodit i do města, aby si zvykal na hluk a dopravu. Dominantnější bývají samci k samcům jiného plemene.

Mastin je pes tvrdohlavý, při výchově potřebuje důslednost. Bez problémů zvládne základní povely, ale rozhodně není pro něho vhodný klasický služební výcvik. Nesnáší dril. Musí mít pouze základní výcvik, aby byl ovladatelný a poslušný. Není absolutně vhodný do kotce. Tento pes potřebuje velký prostor, což je mu přirozeně. V malém prostoru velmi trpí nejen tělesně, ale i psychicky. Může být celoročně venku, má-li dobrou zateplenou boudu. Péče o jeho srst je vcelku jednoduchá, trochu více práce je v době línání. Čas od času je dobré kontrolovat uši a pravidelně zastřihovat pasparky, které se u těchto plemen nechávají.

Růst těchto psů od mladí bývá dosti rychlý, a proto se mohou vyskytnout potíže s pohybovým aparátem. Lze se tomu vyhnout pokud nebude štěně přetěžováno, dostane kvalitní stravu a bude dostávat přípravky na dobrý vývin kloubů.

Chov v naší republice má již desetiletou tradici a v současné době je registrováno 480 mastinů. Několik jedinců bylo importováno přímo ze Španělska.

Od r. 2002 je v Moloss klubu povinné rtg kloubu na dysplasii. Pokud se rozhodnete pro mastina je třeba jej vidět ve skutečnosti a nekupovat štěně bez rodokmenu. U takových plemen je třeba vždycky vyhledat toho nejlepšího chovatele, který svým štěňatům dává kvalitní stravu a hned od začátku poradí jak budete svého psa vychovávat dál.

S mastinem můžete získat výborného hlídače, dobrého kamaráda. Je třeba mít k takovému psovi trochu lepší tělesnou kondici, protože když mastin podá svou maxitlapu, nebo se opře svému pánovi o ramena, aby ho olízl, nemusí to slabší jedinci zvládnout.

Vlastnit mastina je zase třeba si dobře rozmyslet, zda mu mohou poskytnout vše, co potřebuje ke svému šťastnému životu. Jednak velký prostor, dostatek času pro jeho výchovu a také finance na jeho krmení, které rozhodně nevyjde lacino.

Nelitujte času a navštivte některou mezinárodní výstavu, kde můžete španělského mastina vidět ve skutečnosti a ještě mnoho dalších krásných psů neobvyklých ras.

- Pav -

Jihočeská hospodářská komora informuje

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
OBLASTNÍ KANCELÁŘ ČESKÝ KRUMLOV


pořádá

Setkání ubytovatelů a firem činných v cestovním ruchu a gastronomii

v úterý 21. října 2003 od 9.00 hodin

v zasedací místnosti kanceláře JHK, Linecká 266, Český Krumlov

Program:

 1. Zahájení
 2. Představení Jihočeské hospodářské komory
 3. Informace o činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu (Jitka Fatková)
 4. Možnosti prezentace podnikatelů na veletrzích cest. ruchu (Jitka Fatková)
 5. Prezentace informačního systému cestovního ruchu Jihoč. kraje (Mgr. L. Mrázek)
 6. Informace o sdružení Jižní Čechy pohostinné (Petr Stupka)
 7. Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky (Petr Stupka)
 8. Zimní turistická sezóna, prezentace novinek (Luboš Krejza)
 9. Diskuse
 10. Závěr
- Zdenka Doleželová, oblastní kancelář JHK Č. Krumlov -


Jihočeská hospodářská komora
Oblastní kancelář Český Krumlov
Linecká 266
381 01 Český Krumlov
OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích z 9. 1. 2001
Odd. A, vložka 2278
Tel.: 380 711 340
Fax: 380 711 340
mob: 608 572 251
e-mail: zdol@jhk.cz
http://www.jhk.cz

FOTBAL - Sokol Křemže srpen / září

Muži

D. Dvořiště - Křemže 4:0 (1:0)
Vstup do nové sezóny se fotbalistům vůbec nepovedl, když na hřišti celku, který v minulé sezóně sestoupil z 1. B třídy, vysoko prohráli.

Křemže - Velešín 2:0 (0:0)
Křemežští měli několik slibných šancí, ale do půle se neprosadili. Rozhodnutí padlo v rozmezí 65. až 70. minuty, kdy se nejprve dorážkou zblízka ze skrumáže po rohu prosadil Michal Bartoš a pak se krásně zpoza vápna k tyči trefil kapitán Michal Chromý.

Holubov - Křemže 4:0 (1:0)
V prestižním derby podali Křemežští hanebný výkon a zaslouženě vysoko prohráli, i když od 25. minuty měli k dobru jednoho hráče v poli po vyloučení holubovského Dočkala. I v oslabení domácí dali z brejků dva góly a výsledek pak pečetili deset minut před koncem, kdy se již hrálo na obou stranách v deseti (hostům byl po druhé žluté vyloučen Lukáš Rolník).

Křemže - Nová Ves 2:0 (0:0)
Křemežská tvrz i domácí neprůstřelnost brankáře Radka Ševčíka odolaly i v dalším sousedském derby. Křemežští měli více ze hry a zaslouženě se ujali vedení po hodině hry, kdy si z dorážky připsal premiérovou trefu v nové sezóně Lukáš Rolník. Náskok pak pojistil svým druhým podzimním gólem Michal Chromý. Definitivní pečeť měl po faulu na Václava Nováka na noze Jiří Kouba, ale z nařízené penalty orazítkoval jen břevno branky hostů. Domácí se pak v závěru ještě museli strachovat o body, když po vyloučení Kouby a Papša (oba po druhé žluté) dohrávali o devíti.

V. Brod - Křemže 2:2 (1:2)
Křemžští měli na hřišti soupeře, kde se jim poslední době vůbec nedaří, raketový nástup a už po čtvrthodině vedli o dva góly. Nejprve se v 10. minutě individuálně po křídle prosadil Jan Stropek a otevřel skóre. Svou první trefu v sezóně pak za pět minut přidal i Václav Anderle, který se po chybě domácích zadáků ocitl sám před brankářem. Ve 23. minutě ale domácí snížili, když Račák využil zaváhání brankáře Radka Ševčíka. Hned po změně stran měl rozhodnutí na noze Václav Anderle, ale neproměnil samostatný nájezd. Podobně se za chvíli vedlo i osamocenému Janu Stropkovi. A tak trestali v 55. minutě domácí brankou Filipa na 2:2. Domácí se pak radovali ještě jednou, ale gól Filipa nebyl pro ofsajd uznán. Bod z V. Brodu je určitě dobrý, ale vývoj zápasu tentokrát nabízel i plný bodový zisk. Přesto byl výkon mužstva po dvou propadácích venku jistým příslibem.

Křemže - Benešov 3:1 (3:1)
V zápase s posíleným a nebezpečným Benešovem už v 1. minutě posílal Pavel Čižmar do vápna dlouhý pas a po souboji Jana Stropka s benešovským stoperem doputoval míč po teči hostujícího hráče až do sítě. Rozhodnutí pak přišlo v rozmezí 35. až 37. minuty. Nejprve po faulu na Václava Anderleho proměnil Michal Chromý nadvakrát pokutový kop a připsal si už svou třetí podzimní trefu a za chvíli pro rohu skóroval po druhé v sezóně Lukáš Rolník, který hlavou dorazil přiťuknutí od Anderleho. Benešovští hned po rozehrání potrestali nekoncentrovanost domácí obrany a Szojkou korigovali (Radek Ševčík na podzim doma poprvé inkasoval), ale to už nic nezměnilo na zaslouženém zisku Křemže, která se třetí domácí výhrou posunula na čtvrté místo tabulky.

Dorost

Žabovřesky - Křemže 3:1,
branka: Severa

Křemže - Nemanice 7:3,
branky: T. Cába 4, P. Pešl 2, Klíma.

Olešník - Křemže 1:0

Křemže - Dříteň 7:3 (3:2),
branky: P. Pešl 2, Adler, Matoušek, Bína, Jílek, Cába.

Planá - Křemže 1:2 (1:1),
branky: P. Pešl, Adler

Křemže - Mokré 19:1
Proti "sedmi statečným" hostům si křemežští mladíci s chutí zastříleli. Čtyřikrát se trefil Rytíř, věkem ještě žák, ostatní spoluhráči se přidali.

Žáci

Křemže - Větřní 1:2 (1:1),
branka: Kouba.

Černá - Křemže 8:1 (2:1),
branka: Reisinger

Holubov - Křemže 1:7 (1:3),
branky vítězů: Troup 3, Kouba, Papšo, Reisinger, Šmejkal

Křemže - Chvalšiny 0:3 (0:2).

- KV -

Orientační běh

26. ročník orientačního běhu o ŠTÍT PODKLETÍ Křemže 2003, 26. ročník orientačního běhu o ŠTÍT PODKLETÍ, putovní cena

Uspořádal jej oddíl orientačního běhu Tělovýchovné Jednoty Sokol Křemže v sobotu 27. září. Závod se konal na Kuklově za pěkného počasí na mapě Vlčí Kopec. Zároveň to bylo 9. kolo jihočeského žebříčku jednotlivců a soutěže družstev. Závodu se zúčastnilo 100 závodníků. K dobrému průběhu závodu přispěl Obecní úřad Křemže bezplatným zapůjčením pivního stanu, kde se závodníci mohli převléknout a občerstvit. Občerstvení zajistil pan Jiří Veverka ve svém stánku. Pěkné ceny pro závodníky věnovali sponzoři závodu a to pivovar Platan Protivín, Jihočeské mlékárny Madeta, Študlarová Alena - Zdravotní masáže, ale i také TJ Sokol Křemže.

Výsledky prvních závodníků:

DF - fáborková trať pro děti do deseti let

1.Zaiblová Kateřina- Sport. Svaz ETE
2.Jungvirtová Lenka- TJ Sokol Křemže
3.Jungvirtová Pavlína- TJ Sokol Křemže
4.Klimešová Šarlota- TJ Sokol Křemže
5.Klimešová Alena- TJ Sokol Křemže
6.Moravcová Šárka- TJ Sokol Křemže

D10
1.Stachová Daniela- OB České Budějovice
2.Tichá Tereza- Tolar J. Hradec

D12
1.Zelenková Tereza- QB Kolnov Tábor
2.Soudková Eliška- Sport. Svaz ETE
3.Pšeničková Eva- Sport. Svaz ETE

D14
1.Fundová Veronika- Junák Písek

D16
1.Martanová Michaela- SKI Lenora
2.Zemanová Lenka- OB Kotnov Tábor
3.Loukolová Anežka- Sokol Blatná

D 18
1.Soudková Martina- Sport.svaz ETE
Křemže 2003, 26. ročník orientačního běhu o ŠTÍT PODKLETÍ, nejlepší ženy - Marie Dulovcová, Martina Teringlová, Šárka Soudková
D21
1.Teringlová Martina- AC Sparta Praha
2.Dulovcová Marie- TJ Sokol Křemže
3.Soudková Šárka- Ekonom Praha

DL
1.Pokorná Eva- Sport. Svaz ETE
2.Hudečková Helena- OB Kotnov Tábor
3.Flašarová Marie- KOB Č. Krumlov

DK
1.Zelenková Gena- OB Kotnov Tábor
2.Boučková Ludmila- OL club Č. Budějovice
3.Stluková Eliška- SKP Č. Budějovice
Křemže 2003, 26. ročník orientačního běhu o ŠTÍT PODKLETÍ, vítězové skupiny HF - Tomáš Kapoun, David Štindl, Petr Bartoš
HF
1.Bartoš Petr- TJ Sokol Křemže
2.Kapoun Tomáš- TJ Sokol Křemže
3.Štindl David- TJ Sokol Křemže
4.Polák Josef- TJ Sokol Křemže
5.Bouček Jakub- OL club Č. Budějovice

H10
1.Zimmermann Martin- TJ Sokol Křemže
2.Brožka Matěj- OB Č. Budějovice

H12
1.Tichý Tomáš- Tolar J. Hradec
2.Zelenka Martin- OB Kotnov Tábor
3.Klimeš Adam- Tolar J. Hradec

H14
1.Kouba Petr- TJ Sokol Křemže
2.Šandera Filip- TJ Sokol Křemže
3.Stach Martin- OB Č. Budějovice

H16
1.Hošek Radin- OB Č. Budějovice
2.Mikeš Jiří- SKI Lenora
3.Kalianko Jan- TJ Sokol Pražák

H21
1.Pelc Václav- ČZ Strakonice
2.Zimmermann Pavel- TJ Sokol Křemže
3.Hošek Lubomír- OB Č. Budějovice

HL
1.Funda Jiří- Junák Písek
2.Blabla Zdeněk sen.- SKP Č. Budějovice
3.Tichý Martin- Tolar J. Hradec

HK
1.Pšenička Miloslav- Sport. svaz ETE
2.Bouček Václav sen.- OL club Č. Budějovice
3.Reidinger Antonín- TJ Sokol Pražák

Putovní cenu opět získal oddíl OB TJ Sokola Křemže před OB Kotnov Tábor a Sportovním svazem ETE.

- VŠ -

Tenis

Letošní tenisová sezóna bude patřit mezi nejlepší v dosavadní historii našeho oddílu. Svými výbornými výkony křemežští tenisté opět skvěle reprezentovali naši obec a potvrdili svoji příslušnost k regionální špičce. Jako každoročně, tak i letos se naši hráči zúčastnili tenisové divize družstev. Soutěž je organizována jako dvoustupňová, 1. a 2. divize, kdy vítěz 2. divize postupuje do 1. V této soutěži startují družstva neregistrovaných hráčů, kteří zároveň nejsou uvedeni na soupiskách krajských a vyšších soutěží. Do letošní divize se přihlásilo rekordních 24 družstev. V takto silné konkurenci muži Křemže A ve složení P. Klinkl, A. Reitinger, F. Opelka, F. Cibulka obsadili skvělé 2. místo. Svou skupinu B s přehledem vyhráli, když postupně porazili Start B, Borek A, Meteor B, Motor C, Budvar, a ve finále se utkali s vítězem skupiny A, s Kamenným Újezdem. Finálový zápas se konal za tropického počasí na kurtech v Kamen. Újezdu. Nejprve Reitinger prohrál úvodní zápas, ale Klinkl po výborném výkonu porazil domácí jedničku. O celkovém vítězi rozhodovala následující čtyřhra, ve které naši hráči podlehli po velkém boji 2 : 1 na sety. Muži Křemže B (J. Mandát, K. Klimeš, Z. Postl) skončili ve své skupině na solidním 2. místě a o postup se budou muset pokusit opět v příštím roce. Křemže 2003, nejlepší hráči z turnaje jednotlivců na křemežských kurtech (Reitinger, Klinkl, vítěz turnaje Dvořák, Matoušek)

Koncem června se na křemežských kurtech konal turnaj jednotlivců. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů z Křemže a z okolí našeho regionu. Vítězem letošního ročníku se stal J. Dvořák z Kamen. Újezdu, který ve finále porazil svého spoluhráče F. Matouška. V silné konkurenci se neztratili ani domácí hráči, když v boji o 3. místo vyhrál po velkém boji Reitinger nad Klinklem.

Poslední sobotu v srpnu se v Křemži konal již tradiční turnaj ve čtyřhrách. Letošního 11. ročníku se zúčastnili jak domácí tenisté, tak i hráči z Č. Budějovic a okolí. Svou kvalitou předčil předešlé ročníky a patřil mezi nejlépe obsazené turnaje v našem okrese. Dvojice Voráček, Vejnovič ukázala na našich kurtech skvělý tenis a po zásluze vyhrála celý turnaj, když ve finále porazili dvojici z S.K. Č.B.

Členové našeho oddílu se po celý rok snaží o údržbu tenisových dvorců v naší obci, tak abychom i nadále mohli na našich kurtech přivítat účastníky různých turnajů nebo jednotlivé zájemce o hru. Vzhledem k stáří našeho areálu je třeba provést nezbytnou rekonstrukci. Zvláště oplocení na dvorcích je v nevyhovujícím stavu. Tak doufáme, že s přispěním naší obce a s pomocí členů oddílu, dokážeme zrenovovat současné oplocení, aby i nadále byl náš tenisový areál chloubou obce!

- A. Reitinger-

Ze sčítání lidu, domů a bytů 2001

Kolik nás bylo k 1. 3. 2001?

 celkemmužiženy 
 248812451243 
0 - 5let1427468 
6 - 14 let282147135 
15 - 19 let1699673 
20 - 54 let1333694639 
55 - 60 let341160181 
70 a více let22174147 
     
z toho:    
svobodní944543401 
vdané, ženatí1222614608 
rozvedení1245866 
ovdovělí18524161 
nezjištěno1367 
ekonomicky aktivní1 30073456652,3 %
    z toho nezaměstnaní
    v tom: zaměstnanci
    zaměstnavatelé
    samost. činní
    členové družstev
    nezjištěno
68
1020
32
182
14
52
3137 
věřící114852862046,1 %
bez vyznání94350443937,9 %
nezjištěno39718439716,0 %


Jak jsme bydleli a žili?

domy celkem792
trvale obydlené627
z toho: RD595
  
z nichž bylo postaveno 
do r. 191990
1920 - 4561
1946 - 80270
1981 - 90110
1991 - 200188
  
trvale obydlené 
Byty celkem869
z toho v RD712
  
z toho
I. kat.745
II. kat.94
III. a IV. kat.30
Průměrný počet
obytných místností
3,17
Průměrný počet
osob na byt
2,86


Vybavení domácností (869 bytů, 2484 osob)

Připadá na:bytůosob
1 automobil4961557
2 a více aut108401
   
telefon - pevná li.3871080
telefon - mobil92278
mobil + pevná220806
   
osobní počítač90318
rekr. objekt - vlas.63184
rekr. objekt - jiný35102
   
auto + telefon +
PC + rekr. objekt:
1969


- Ze základních informací ČSÚ o obci Křemže vybral J. Linha -

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ za měsíc říjen 2003
se vybírá:
15. 10. 2003 od 12:30 do 17:00 h
16. 10. 2003 od 12:30 do 16:00 h
17. 10. 2003 od 12:30 do 14:30 h
v přízemí Radnice Křemže, č. dveří 11.


OBECNÍ ÚŘAD KŘEMŽE VYHLAŠUJE
v souladu s ust. § 7, zák. č. 312/2002 Sb.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Na funkci

"VEDOUCÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU KŘEMŽE"

POŽADAVKY:

NABÍZÍME: Zájemci mohou podat své písemné přihlášky osobně v sekretariátu Obecního úřadu Křemže nebo poštou na adresu:
Obecní úřad Křemže, Náměstí 35, 38203 Křemže nejpozději do 24. 10. 2003

PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT: K PŘIHLÁŠCE JE NUTNO DOLOŽIT:


OBEC KŘEMŽE

Vyhlašuje výběrové řízení na funkci "vedoucí Služeb obce Křemže"

Požadavky:
    SŠ vzdělání
    řídící a organizační schopnost
    bezúhonnost
    nástup v r. 2004


Zájemci mohou podávat své písemné přihlášky do 24. 10. 2003 osobně v sekretariátu Obecního úřadu Křemže nebo zaslat poštou na adresu:
Obecní úřad Křemže, Náměstí 35, 38203 Křemže

K přihlášce je nutno doložit stručný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání.


Vzhledem k připravované rekonstrukci
(stěhování do přízemí) filiálky České spořitelny v Domě služeb ve Křemži, byla sběrna (čistírna) přemístěna do 1. patra DS a výdejna s jídelnou do DPS.


V pondělí dne 27. 10. 2003 bude

knihovna ve Křemži

ZAVŘENA.


Od měsíce října 2003 je

gynekologická ordinace

ve Křemži ve středu v době
od 7,30 do 12,00
a od 12:30 do 16,00 hod.

- MUDr. Milan Tomešek


Z důvodu podzimní revize bude

lanová dráha na Kleť
do 31. 10. 2003

MIMO PROVOZ


Konzervatoř České Budějovice
pořádá koncert

dne 5. 11. 2003 od 18. 00 hodin

v sále Radnice Křemže
vstupné dobrovolné


Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční ve dnech

2O. a 21. října 2OO3

Svážet se bude POUZE kovový odpad, sporáky, ledničky, televize, pračky.
Odpad je nutno uložit poblíž komunikace a nahlásit pí. Šimonové
tel.: 380 741 115
mobil: 136 672 410


VYKUPUJEME DRUHOTNÉ SUROVINY

černobílé noviny 0,30 KČ/kg
časopisy 0,20 Kč/kg
lepenka 0,20 Kč/kg
netříděny papír 0,10 KČ/kg

Místo výkupu
KŘEMŽE - NÁMĚSTÍ - proti Domu služeb

23. 1O. 2OO3 od 15.00 hod. do 17.30 hod.

Šropatex s.r.o, Suchomelská 10, Č. Budějovice, tel. 387 330 489 - ústředí


< NA VĚTVI >

Od října t. r. zahajuje v Křemži činnost Divadelní sdružení "NA VĚTVI", které bude využívat pronajaté prostory v bývalém Kině (Sokolovně).

Mimo svého vlastního poslání, což jsou divadelní představení pro nejmenší, nabízí široké veřejnosti také aktivity v oblasti zájmových činností:
Za divadelní sdružení "NA VĚTVI" Vás všechny srdečně zve jeho mluvčí

- Mikuláš Malhocký -


VÝUKA ORIENTÁLNÍCH TANCŮ pro ženy a dívky.

Zahajovací schůzka s ukázkami a zápis do kurzu bude 17. října od 17,00 hod. v klubovně kina (vchod od Mateřské školy).
Lektor: Kateřina Žižková


DĚTSKÝ VÝTVARNÝ ATELIÉR

Náplň: základy kresby, práce s barvami, modelování
Pro děti od 7mi let.
Informační schůzka a zápis bude 17. října od 17,00 hod. v klubovně v patře (vchod z ulice)
Lektor: Edita Kenková


KURZ ŠITÍ pro ženy a dívky

Náplň: Sestavení střihů, nastříhání modelů, technologie šití, technologie materiálů.
Seznámení s programen kurzu bude také 17. října v 17,00 h (vchod z ulice)


Do budoucna chceme nabídnout ještě další aktivity, jako např. Dětská divadelní studia, amatérskou divadelní scénu pro dospělé, dětský taneční soubor apod....


Střela proti růži

Představení nově vydaného historického románu "Střela proti růži" autora Jiřího Stibrala nabízí čtenáři barvitý příběh zemana a spojence husitského Tábora Jana Smila z Křemže. Kniha na podkladě válek jihočeských zemanů s Oldřichem z Rožmberka, která je doložena řadou listin, otevírá nový pohled na husitství. Seznamuje čtenáře se skutečným jednáním císaře Zikmunda, předpokládá, že úmrtí krále Václava IV. bylo vraždou a nachází na podkladě dokladů jednoho z jeho předpokládaných vrahů. Barvitou fresku zápasů mezi Smilem z Křemže a Oldřichem dokresluje líčení bitev. Celkovou atmosféru doplňuje autor texty dobových písní.

Knihu vydalo v září 2003 nakladatelství AKCENT Třebíč. Kniha je k dispozici v knižní distribuci za 250,-Kč.
(na OÚ Křemže ji můžete zakoupit za 200,- Kč)


Další informace :
Obecní knihovna Křemže
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. října 2003 : TOPlist 0