ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Říjen 2002 - Číslo 10 - Ročník 12

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 208 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Rada obce se sešla na své 68. schůzi dne 23. 9. 2002. Starosta zde informoval radní o postupu příprav komunálních voleb, o postupné likvidaci a žádostech o dotace na odstraňování následků po povodních. Oznámil, že požádal zpracovatelskou firmu o provedení revize studie protipovodňových opatření, na základě nově získaných poznatků a připomínek občanů.

Rada obce doporučila rozdělení přímé finanční pomoci 16.000,- Kč od Charity Hulín u Kroměříže mezi čtyři naše spoluobčany, jejichž byty byly nejvíce postiženy záplavami. Dále doporučila zastupitelstvu obce ukončení pronájmu nebytových prostor na zkušebnu hudebních skupin ve staré budově OÚ z důvodu opakovaných připomínek a stížností dalších nájemců a turistů, ubytovaných v ubytovně Služeb obce, na značný hluk.

Rada obce se seznámila s žádostí ing. Hořejšího o rekonstrukci a rozšíření kanalizace v Chlumu pro záměr výstavby 25 rodinných domů a doporučila ponechat rozhodnutí novému zastupitelstvu obce. Tito noví zastupitelé budou též rozhodovat i o povolení kácení stromů na návsi v Chlumu. Rada obce schválila program návštěvy zástupců obce Kirchlindach ze Švýcarska, kteří navštíví naši obec ve dnech 24. - 27. 10. 2002 a termín konání veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 15. 10. 2002.

-JL -

V0LBY 2002

Termín konání komunálních voleb 1. a 2. listopadu 2002 se nezadržitelně blíží. Podle harmonogramu úkolů a lhůt pro volby byly zaregistrovány kandidátní listiny, stanoveny volební okrsky, komise a nyní je již na volebních stranách, aby představily své volební programy a kandidáty voličům, kteří obdrží hlasovací lístky nejpozději do 29. 10. 2002. Na rozdíl od posledních voleb do parlamentu každý volič obdrží pouze jeden společný hlasovací lístek všech zaregistrovaných volebních stran (ve Křemži 4 strany), který po provedené úpravě v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti (po prokázání své totožnosti) a vhodí do volební schránky. To je první podmínka, aby odevzdaný hlas byl platný.

Druhou podmínkou platnosti hlasu je, že hlasovací lístek musí být upraven. Neupravený (prázdný) hlasovací lístek je neplatným hlasem. Zde jsou v podstatě možné pouze tři způsoby úpravy.

 1. Označit křížkem do rámečku před názvem volební strany, pro jejíž volbu se volič rozhodl.
  (Tzn. - Volím všechny kandidáty té volební strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku).
  POZOR - pokud označím křížkem 2 a více volebních stran, je hlas neplatný.


 2. Označit křížkem do rámečku před jménem kandidáta - maximálně 15 kandidátů, které volím.
  (Tzn. - Volím jednotlivé kandidáty bez ohledu na volební stranu).
  POZOR - pokud označím více než 15 kandidátů, je hlas neplatný.


 3. Označit křížkem jméno kandidáta, kterého volím (z jakékoli volební strany) + označit volební stranu
  (Tzn. - Volím konkrétní kandidáty (max. 14 + kandidáty té označené strany v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku s tím, že se započítávají nejprve hlasy pro jednotlivé kandidáty a zbytek do 15, pro kandidáty označené strany.
  POZOR - označím-li více než 15 kandidátů nebo 2 a více volebních stran, je hlas neplatný.
Ještě je třeba doplnit, že pokud označím křížkem stranu a v té straně chci dát preferenční hlasy některým kandidátům, k těmto preferencím se nepřihlíží a hlasy se započítávají kandidátům v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

Hlasovací lístek nesmí být roztržen, jinak by byl rovněž neplatný.

Volič může hlasovat pouze ve svém volebním okrsku podle místa trvalého bydliště.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat o přenosnou volební schránku, a to předem na OÚ Křemže, tel. 380 741 126, 380 741 205 nebo ve dnech voleb přímo u své okrskové volební komise.

Závěrem mi nezbývá, než popřát šťastnou a uvážlivou volbu nových zastupitelů obce, kteří budou rozhodovat s přispěním všech voličů o osudu naší obce v následujících čtyřech letech.

- J. Linha, tajemník OÚ -

Ještě k povodním

Vážení,

velmi rád čtu váš zpravodaj KŘEMEŽSKO. Je v něm řada důležitých informací nejen o obci, ale z uvedeného si mohu vždy udělat obrázek o potřebách, starostech nebo významných událostech ve Křemži. Protože řada věcí se dá zobecnit, tak mohu říct, že je to významný zdroj informací pro práci ve státní správě. Poslední číslo bylo věnováno povodním. V jejich průběhu jsem mezi jinými několikrát navštívil i Křemži. Při vší hrůze jsem měl jeden dobrý pocit. Bylo to z práce zastupitelů a zejména pak pana starosty ing. Troupa. Pan starosta i v těch nejkritičtějších chvílích zachovával chladný rozum, velmi kompetentně rozhodoval a sám zasahoval tam, kde to bylo nejvíce třeba. Vím, že s upadající vodou neopadl jeho zájem o problémy Vás, jeho spoluobčanů. Najít nejúčinnější způsob ochrany obce před přívalovými dešti nebude ani lehké ani levné. Hledat se však bude. A jak mám informace od pana starosty, tak se už nějaké řešení hledá. Bude-li to potřeba, pokud to ještě bude možné, dostane se obci Křemže podpory i od okresního úřadu.

S úctou JUDr. František Mikeš, přednosta okresního úřadu

NAŠE CIHELNY

- pokračování

Cihelny ve Smutkově strouze

Tato strouha se táhne od silnice nad Artypou podél lesa Háje k rybníku Bažiňáku. Cihelny stály na pozemku nad touto strouhou. Cihlářská hlína ve strouze byla sice kvalitní, ale voda se musela vynášet ze zahrazené stoky ve strouze nahoru, což bylo dost namáhavé.

Cihelna Stehlíkova

Byla starého data a vždy soukromým majetkem. Jediný archivní záznam o ní jsem našel z 25. května 1918, kdy Ludvík Reitinger, zlatník v Č. Budějovicích a Albína Reitingerová, soukromnice v Č. Budějovicích a Cecilie Kokešová, choť soukromého úředníka v Jindřichově Hradci jako spolumajitelé cihelny ji prodávají manželům Františku a Kateřině Stehlíkovým ze Mříčí čp. 31 jako cihlářům. Uvádějí se dál kat. čísla pozemků, na kterých stojí stavení a kolny - tj. cihelna a sušárny. Je zajímavé, že si prodávající po dobu války vymiňují, aby jim byly nasázeny tři šnorky brambor (byla to tehdy bída jako i za války poslední). Po odkoupení této cihelny pokračovala dál rodina Stehlíků ze Mříče v pálení cihel a tašek. Vzpomíná se zde na cihláře "vousatého" Stehlíka, který pak předal cihelnu svému synovi Janovi. Ten ale později nastoupil do služeb státních drah, na pálení už se svou rodinou nestačil, jiné pracovní síly tehdy už neměl a tak asi za druhé světové války cihelnu opustil.

Cihelna Smutkova

Stála níže pod cihelnou Stehlíkovou. Rodina Smutkova se přistěhovala z Horního Římova v r. 1898 jako rodina dost majetná. Koupili si dům čp. 42, který t. č. patří a. s. Vodovody a kanalizace. Zde si otevřel p. Jan Smutek obchod se smíšením zbožím a mimoto měl i menší hospodářství, celkem 6 ha pozemků. Později si zakoupil i cihelnu a asi za 1. světové války v níž začal pálit cihly a tašky. Měl na práci v cihelně najaté pracovníky, protože sám měl víc práce doma a mimo to chodil po okolí a nabízel vypálené zboží zájemcům. Na vozíku s jedním koníkem pak zboží rozvážel. Jeho výrobky nebyly takové kvality jako z cihelen ostatních, protože najatí dělníci sami tak svědomitě nepracovali. Po otci převzal cihelnu i obchod jeho syn Jan. Také jako otec i on nabízel a rozvážel cihly a tašky po okolí. Pálení na Smutkově cihelně skončilo kolem r. 1935. Se svou sestrou se věnoval Jan Smutek pouze svému obchodu a hospodářství.

Je namístě se také blíže zmínit o p. Janu Smutkovi. Po dlouholetém prvním kronikáři obce Křemže Vojtěchu Schneideroví byl Jan Smutek dalším dlouholetým kronikářem, který vedl obecní kroniku vzorně a nestranně od roku 1948 do roku 1966. Měl středoškolské vzdělání a jako obchodní příručí, všude, kde pracoval, dostal pochvalná osvědčení od majitelů obchodu. Poslední léta svého života se svou sestrou však živořil. V archivovaných spisech v našem obecním archivu jsem našel děkovný dopis Jana Smutka Výboru žen při Místním národním výboru ve Křemži, ve kterém před vánocemi r. 1963 ženám vroucně děkuje za potraviny, které mu daly. Jsou pro něho velmi cenné, aby si mohl ve své bídě přilepšit. Za to, že pracoval pro obec a daroval obci Křemže všechen svůj majetek: domek (dnes majetek a. s. Vodovody a kanalizace) a pozemky o výměře 6 ha, vyměřen mu byl chudý důchod 110,- Kč měsíčně. To byl vděk tehdejšího MNV nebo ONV!

Cihelna v Rejtech (nad Vlčí jámou)

Když Tomáš Lávička prodal ve Mříči domek čp. 22 rodině Hajerových, začal si stavět nový v Rejtech v roce 1924. Na tuto stavbu si zde začal pálit cihly nebo některé jen sušil (běžné vepřovice). Když pak domek postavil, svou malou cihelnu zrušil.

Tolik se mi podařilo zjistit o bývalých cihelnách v oblasti osady Mříč. V kronikách obce Křemže a Mříče není o nich zmínka. Poznatky jsem čerpal z různých archivních dokumentů a od pamětníků: Václava Daňka z Křemže čp. 2 a Mříčských občanů Josefa Velíška (narozen na cihelně čp. 44) a Františka Kadlece čp. 16.

- F. Nejedlý -

28. říjen - v obraze národů

Portrét presidenta T. G. Masaryka (na Bystřičce 1931), ilustrační foto O významu 28. října, jeho znevážení a dokonce oficielně i o jeho zapomenutí se nacistické okupace a za komunistického režimu jsem se zmínil v loňském čísle našich novin. Přestože se nemělo kdysi o tomto významném dnu mluvit a ve školách v žádném případě o něm učit, přesto náš občan ví o těchto událostech jistě dost.

Letos tedy jen krátce připomenu národnostní otázku tehdy před 84 lety: Po pádu Rakousko-Uherska se z naší samostatné republiky vytvořil pěkný stát. Slovenský národ deklarací slovenské Národní rady 30. října 1918 se prohlásil jako součást naší nové republiky a koncem října si i podkarpatští Rusíni přáli, aby byli připojení k naší ČSR. Starší generace Rusínů ještě dlouho vzpomínala na krásné doby, kdy patřili k nám. Po násilném odtržení a připojení k Sovětskému svazu se jim dařilo daleko hůře.

Velké národnostní problémy nastaly v našem pohraničním území, osídleným německými rodinami. Jak víme z historie, a dosvědčuje to i historický atlas, toto dosti rozsáhlé území patřilo vždy k nám. Po vymření obyvatelstva za morových ran, za rozvoje průmyslového podnikání, v době habsburského poněmčování apod., se toto území postupně poněmčovalo. Po vzniku naší nové republiky reagovali někteří němečtí poslanci na tuto příležitost a trvali na odtržení od naší republiky. Tak 29. října vyhlásili "provincii Deutschlöhmen" (Německé Čechy). Ze severní Moravy a Slezka "Sudetenland" (Země Sudet), z Dolních Rakous Böhmerwaldgau (Župa Českého lesa).

Naše nová armáda si musela toto poněmčelé území právem dobývat (Český Krumlov, Kaplici a další). Dlouho trvalo, než se po dobytí těchto krajů ustálily poměry národnostní. Je faktem, že za dobu naší ČSR se v našem pohraničí mělo německé obyvatelstvo všechna svá práva - dvojjazyčnost, své úřady, školy a někdy i nadřazenost nad námi. A většinou dlouho, než se objevil na scéně Hitler a sudetské Němce proti nám rozeštvával Konrád Henlein, byla v našem pohraničí, hlavně na venkově v našich obou národnostech, spolupráce a shoda. Kdo tento mír rozbil a usedlé obyvatele rozeštval? A jaké z toho byly následky?

- Fr. Nejedlý -

Okénko lékaře

ANTIKONCEPCE ANO ČI NE
- pokračování -

Nitroděložní antikoncepce (IUD)

Z dávné historie této kontracepce se uvádí legenda, že již před více jak dvěma tisíci lety zaváděli Arabové pomocí duté hole velbloudicím kaménky velikostí fazole do dělohy, aby tak zabránili jejich březosti a tím ohrožení úspěšnosti karavany na cestě pouští. První literární údaje o zavedení cizího tělesa do dělohy (vlákna chirurgického hedvábí) jsou známy z roku 1909. Zlom nastává v roce 1960, kdy dochází ke zhotovení spirály z plastické hmoty a v dalších letech se výzkum ubírá ke zlepšení účinnosti IUD a ke snížení nepříznivých vedlejších účinků.

Mechanismus účinku IUD byl a je předmětem usilovného výzkumu, nebyl však dosud plně objasněn. Nitroděložní tělíska jsou vyráběna v nejrůznějších modifikacích a tvarech, obsahující například měď (Multiload), nebo obsahující hormon (Mirena).

Za ideální kandidátku pro IUD je dnes považována žena, která nejméně jednou rodila, žije v oboustranném monogamním svazku a jiné metody kontracepce odmítá (hormonální, sterilizace). Nejvhodnější dobou k zavedení IUD je období posledních dnů končících menses, je možno zavést bezprostředně po provedené miniinterrupci.

Z komplikací, které mohou provázet tuto metodu antikoncepce bych zmínil mimoděložní těhotenství, vedlejšími nepříznivými účinky po zavedeném IUD jsou slabé krvácení, prodloužené a silné menses, kdy ztráty krve mohou ženu anemizovat, dále bolest až křečovité stahy dělohy. Nejzávažnějším vedlejším nepříznivým účinkem je ovšem zánětlivá komplikace, která neléčena může pokračovat až v komplikovaný zánět v dutině břišní, který může končit až chirurgickým zásahem. Proto řada lékařů trvá na tom, že IUD je pouze pro monogamní dvojici, kde ani z jedné, ani z druhé strany nikdo další intimně mezi partnery nevstupuje.

Na závěr jen stručně k ženským bariérovým metodám. Nesporným přínosem bariérové kontracepce je i částečná ochrana proti sexuálně přenosným chorobám. Riziko jejich přenosu na sexuálního partnera klesá i současným užitím spermicidů (t. j. látek inaktivující spermie v pochvě před jejich proniknutím do dělohy).

 1. Vaginální diaphragma, neboli poševní pesar, je nejstarší používaná metoda. Většinou má tvar kloboučku, který se zavádí co nejvíce do pochvy před děložní čípek.


 2. Cervikální pesar, označovaný jako klobouček, vyroben opět z latexu, nasazuje se na děložní čípek, kde vytváří nepropustnou bariéru pro spermie.


 3. Femidom, nebo-li ženský prezervativ je poslední novinkou v oblasti ženské bariérové kontracepce.


 4. Vaginální houba je nová metoda, která se objevila na trhu v r. 1983 v USA. Je vyrobena z polyuretanu se spermicidní látkou. Tvarem připomíná hlavičku hříbku a je opatřena tkanicí zajišťující snadné vytažení z pochvy. Může být zavedena kdykoliv před koitem a ponechána 24 hodin. Výrobce ve svém návodu garantuje 24 hodin svobodného sexuálního života. Přípravek je cenově dostupný a v zahraničí snadno přístupný v obchodech i automatech.
- MUDr. Milan Tomešek -

JAK SE DĚLALY VOLBY

Průvod k volební místnosti ve Vrapicích u Kladna, listopad 1954, ilustrační foto Nebylo to nijak dávno.

Všechny malé a velké obce socialistického Československa soutěžily ve vzláštní disciplíně: vykazování co nejvyšší volební účasti.

Údaje se přitom od Aše po Michalovce zvlášť nelišily a pohybovaly se mezi 98 a 100 procenty.

Není divu: všichni věděli, že kdo nepřišel, šel.

V hornické obci ve Vrapicích u Kladna vyšli občané k volební místnosti v průvodu s vlajkami (listopad 1954).

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Napsali nám...

Po přečtení článku p. Fr. Nejedlého o událostech v září r. 1938 v "Sudetech", připojila bych ráda mé vlastní zážitky. Pan Nejedlý píše o tom, jak se museli Češi stěhovat před zabíráním německou armádou, která nebyla tak agresivní jako zdejší Němci, hlavně jejich "ordnéři". A jejich agresivita začala už co si dodnes dobře pamatuji, když jsem začala chodit do školy v r. 1930.

To byl první ročník České jednotřídky v Přídolí. V Zátoni byla asi z r. 1925-6. Hned prvním rokem jsme zkusili od německých žáků, když nás shazovali se schodů (naše třída byla v poschodí německé školy). Prvním rokem nás učil učitel Šalamoun, který se nechal hned přeložit. Přestěhoval se do Přídolí učitel Petr Zimmerman, který pocházel ze Stupné. Ten nám zjednal nájem u p. Neubaura (také Němec). Měli jsme 2 místnosti nad kovárnou, kde bylo až 6 koní a schody zároveň na "seník". Tak jsme my Češi museli uhýbat Němcům, jak ještě dnes tvrdí, jak oni byli utiskovaní. Během 2 let postavil stavitel p. Kříž z Č. Budějovic českou školu, kterou financovala "Národní jednota Pošumavská", následovali pak ČŠ ve Chvalšinách i Hořících a dalších obcích. Nadávky a výhružky se vystupňovávaly stále.

Přišel r. 1938. Na 1. Máje byly průvody v Č. Krumlově, jak tam řádili Sudeťáci, to si neumí nikdo představit! Každý víkend měli schůze u "práčovskýho rybníku", z toho už šel strach. Přišlo září "mobilizace" - i koní - ale Němci vojnou povinní zmizeli do lesů. Po Mnichovu 1. října přišla německá armáda, v ten den se objevili "ordnéři" po zuby ozbrojení. Ráno jsme postrádali bratra a přišli "ordnéři", prohledali celé stavení a jeden z nich vytáhl bratrovo chromované kolo. Na můj dotaz, kam ho veze, na mne řval "ty kuš!". Během dopoledne přišel německý voják a ptal se, zda jsou to rodiče Veláta, aby se přišli do hospody s ním rozloučit.

Když tam došli, zhrozili se, byl uvázaný na židli, z nosu a uší mu tekla krev smíšená se slzami a na dotaz, co provedl, všichni křičeli, že je vlastizrádce a musí být oběšen, jiní, že jej zastřelí. Jen velitel té vojenské posádky řekl: "Nenechám někoho popravit bez rozsudku! Teď jej povezem k soudu a další se uvidí." Ve 2 hodiny se otevřely dveře a on v nich! První, na co jsme se zmohli byl dotaz: "Snad jsi jim neutekl?" "Ne, museli mne propustit na rozkaz toho velitele, když se dokázalo, že jsem po otci Čech. Mám od toho velitele příkaz, že se u něj musím hlásit každou hodinu." My všichni se divili. Neuplynula ani hodina a už tam přišli další "ordneři". "Jakto, že jsi na svobodě? Už máš být popravený! Podívej tahle kulka je pro tebe", a rovnou ho vlekli na dvůr. Jen to, že se odvolal na velitele, že se musí u něho hlásit, jej zachránilo. Vedli ho k veliteli, já 13ti letá a 10ti letý bratr jsme běželi s nimi ze strachu o bratra. Když jsme tam došli, velitel se usmál a ptal se "Co chcete s tím mladíkem?" Oni hned, že už měl být popravený jako vlastizrádce. Velitel na to řekl: "Jen ho s klidem pusťte! On není žádný vlastizrádce, protože je po otci Čech, na toho nemáte nárok. Vlastizrádci jste vy! Dosud jste byli českoslovenští občané a v mobilizaci jste měli rukovat! Místo toho jste zalezli jako krysy a teď vylejzáte a chcete dělat pořádek? Zalezte a styďte se!" to jsem slyšela a viděla a divím se, že jim to nikdo z naší vlády nevmetl do tváře! Když byla první "úmluva" mezi presidentem Havlem a něm. kancléřem Kohlem, napsala jsem tento příběh. Na to mi odpověděl, že si jej prostudoval a bere na vědomí. Od té doby se už za Sudeťáky nezasazoval!

Ještě jeden dodatek. Naše maminka byla německého původu a měla dvě děti z 1. manželství. Její syn se ptal našeho tatínka, co má dělat, že za ním byli, aby nerukoval! Tatínek mu řekl, aby narukoval (měli se s tatínkem rádi), což poslechl! Když se pak vrátil, nikdo z "ordnerů" ho nepronásledoval! Proč? Posuďte sami.

- Eleonora Neubergová -

Večer slavných árií

Všichni, kdo v úterý 17. září nepodlehli lákání televizní obrazovky a přišli večer do sálu křemežské radnice, byli odměněni mimořádným hudebním zážitkem. Obecní úřad ve spolupráci s českobudějovickou agenturou "Kraus - koncert" zde uspořádal Večer slavných árií. Na programu byly nejenom ukázky ze světových oper, ale i řada dalších známých melodií v podání vynikajících pěvců Ivety Teclové (soprán) a Rinalda Fornera (tenor). Dvojici na klavír výborně doprovázel Jan Zimmel.

I když jsou oba umělci zvyklí vystupovat ve velkých koncertních síních před daleko početnějším a náročnějším publikem, podali v intimním prostředí radničního sálu skvělý výkon. Odměnou jim byl bouřlivý aplaus nadšeného publika, které si na závěr vynutilo ještě další přídavek.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na odstraňování škod po záplavách ve Křemži.

Začíná podzim a s ním i nová hudební sezóna. Bylo by dobré, kdyby tento večer nebyl poslední a krásný sál naší radnice se stal častějším dostaveníčkem hudbymilovných obyvatel Křemže a okolí.

- M. Spurná -

VOLEBNÍ PROGRAMY KANDIDUJÍCÍCH STRAN


1. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Vážení spoluobčané, voliči!

Čtyři roky uběhly a jsme zase před volbami, proto vám předkládáme naši představu, kam nasměrovat společné síly a prostředky v příštích čtyřech letech.
V uplynulém období se mnohé udělalo, ale pořád je dost věcí, na které je třeba se zaměřit, dokončit je, změnit nebo alespoň v rámci našich lidských sil je ovlivnit.

Investice:
 • V oblasti investic se tentokrát v důsledku povodňových událostí musíme zaměřit hlavně na komplexní řešení návrhu a následné vybudování protipovodňových opatření nejen ve Křemži, ale i v ostatních osadách (Chlum, Stupná, Mříčí atd.) Půjde jistě o finančně velmi nákladnou akci a bude třeba zajistit všechny možné dosažitelné finanční prostředky z vlastních zdrojů, dotací ministerstva zemědělství a životního prostředí i dotačních titulů EU.
 • Provést opravu ČOV a ČS po povodních, dokončit a rekonstruovat kanalizaci, jejíž dobrá funkčnost v mnohém souvisí s předcházejícím bodem.
 • každoročně budeme prosazovat vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce, ale i získávání možných dotačních titulů, na rekonstrukce obecních komunikací nejen ve Křemži, ale ve všech osadách.
 • Velká investice, která je neustále odkládána, je vybudování inženýrských sítí v dnes již rozparcelované lokalitě pro výstavbu rodinných domků.
 • Při dostatku finančních prostředků budeme prosazovat dokončení úpravy náměstí v Křemži, ale i zvelebování jednotlivých osad.
Obecní majetek a bytové hospodářství:
 • Budeme podporovat prodej ne zcela využitých budov v majetku obce a obecních bytů, jelikož nejsou finanční prostředky na rozsáhlou opravu či rekonstrukci těchto budov.
 • Snažit se co nejlépe spravovat a co nejvýhodněji pronajímat ostatní nebytové prostory v majetku obce, spolků či občanů účelně využívat.
 • Nadále poskytovat občanům půjčky z Fondu rozvoje bydlení dle zákona a zásad stanovených OZ, na zřizování nových bytových jednotek, oprav střech, fasád či půdní vestavby.
 • Sledovat státní bytovou politiku a podporovat získávání dotací pro soukromé investory prostřednictvím obce.
 • Budeme podporovat provedení změn územního plánu souvisejících s vytvořením podmínek pro další výstavbu rodinných domků i na pozemcích soukromých vlastníků.
Školství:
 • V uplynulém volebním období se ve spolupráci s vedením školy podařilo vyřešit rozšíření výuky cizích jazyků v naší škole. Aby si děti své znalosti mohly vyzkoušet, bylo by dobré, zapojit školu prostřednictvím obce do rozšíření styků s partnerskými obcemi v zahraničí.
 • Chceme podporovat v dobrých projektech a záměrech i nové vedení školy, protože nám všem jde o to, aby naše děti byly v jejich dalším životě dobří lidé a kvalifikovaní odborníci.
Životní prostředí:
 • Kvalitu života nelze oddělit od zdravého životního prostředí. Konzumní orientace "mít" je pomalu, ale nezvratně vytlačována důrazem na kvalitu života a na orientaci "být". Proto ochrana životního prostředí musí být zájmem nás všech a každý musíme začít sám u sebe. Je třeba se zaměřit na ty, co to ještě nepochopili.
 • V rámci daných možností získávat finanční prostředky z evropských fondů (SAPARD, ISPA, PHARE) pro rozvoj venkova, v našem případě hlavně cykloturistiku, agroturistiku a tím vytváření nových pracovních příležitostí v oblasti služeb k těmto účelům.
Důchodci:
 • Nadále budeme podporovat rozšíření služeb pro starší a nemohoucí spoluobčany a hledat možnosti, aby v prostředí naší obce mohli důstojně prožívat své stáří a necítili se odtrženi od života nebo dokonce opuštěni.
Kultura:
 • Chceme pokračovat v zachování tradice Křemežského veletrhu a podporovat aktivity různých spolků.
 • Dále využívat prostředí radničního sálu k pořádání kulturních akcí a tyto akce pak náležitě propagovat.
 • Budeme prosazovat pomoc obce při opravě kostela sv. Michaela.
 • Nadále rozvíjet a hledat nové způsoby kontaktů s partnerskými obcemi v zahraničí.
Sport:
 • Budeme podporovat každoroční finanční pomoc pro sportovní organizace, které se věnují hlavně dětem a mládeži.
 • O totéž se budeme zasazovat i ve prospěch občanských spolků, které pracují s mládeží (hasiči apod.)
Závěrem: Žijeme tady na Křemežsku a chceme, aby se nám tu všem líbilo a dobře žilo. Proto jsme přesvědčeni, že je třeba z místní politiky vyloučit nevraživé stranické vztahy, které nám dnes a denně předvádějí vrcholní politici všech politických stran. Je třeba používat obyčejný "selský rozum" a společně prosazovat věci prospěšné pro celou obec včetně všech osad a tím i pro všechny naše občany. Jistě tím získáme i větší zájem Vás občanů nejen o dění v obci, ale vůbec i o věci veřejné.
Pokud se s našimi záměry ztotožníte a podpoříte je svým hlasem, za každý Váš hlas děkujeme a věříme, že se s Vašimi problémy na zvolené zastupitele budete obracet.

NAŠI KANDITÁTI
 • 1. Václava BARTOŠOVÁ,
  53 let, ekonomka, Chlum - KDU-ČSL
 • 2. Ing. Petr JEŽEK,
  37 let, projektant, Křemže - KDU-ČSL
 • 3. Vladislava TROUPOVÁ,
  39 let, geodetka, Stupná - bez politické příslušnosti
 • 4. Ing. Jan ŠNOKHOUS,
  30 let, zootechnik, Chlum - bez politické příslušnosti
 • 5. MUDr. Petr MAŠEK,
  45 let, lékař, Křemže - KDU-ČSL
 • 6. Ing. Karel HRUBEŠ,
  30 let, elektronik, Chlum - KDU-ČSL
 • 7. Petr RESCH,
  54 let, technik, Chlum - bez politické příslušnosti
 • 8. Petr KLIMEŠ,
  25 let, tesař, Chlum - KDU-ČSL
 • 9. Marie DULOVCOVÁ,
  32 let, kartografka, Chmelná - bez politické příslušnosti
 • 10. Pavla BARTOŠOVÁ,
  32 let, admin. pracovnice, Stupná - bez politické příslušnosti
 • 11. MUDr. Zdeněk HOTAŘ,
  51 let, lékař, Křemže- KDU-ČSL
 • 12. Jiří KODRAS,
  43 let, mechanik, Křemže - KDU-ČSL
 • 13. František KOVÁŘ,
  54 let, zámečník, Stupná - bez politické příslušnosti
 • 14. Jan TANCER,
  54 let, traktorista, Chlum - KDU-ČSL
 • 15. Ladislav NEUBERG,
  43 let, dřevorubec, Loučej - KDU-ČSL


2. Občanská demokratická strana

Vážení spoluobčané,

Občanská demokratická strana ve Křemži se uchází v komunálních volbách 2002 o Vaši podporu. Navazuje tak na předcházející období, ve kterém opět nesla hlavní tíhu odpovědnosti za vývoj v naší obci.

Zhodnotíme-li uplynulé čtyři roky, můžeme prokázat téměř stoprocentní splnění volebního programu, a to zejména zásluhou osobního nasazení starosty Ing. Josefa Troupa, místostarostky Mgr. Jany Cipínové s podporou zastupitelů zvolených z naší kandidátky (Marcela Bartošová, MUDr. Václav Koudelka, Jaroslav Novák, Zdeněk Sládek, RNDr. Stanislav Waldauf). Jedná se mimo jiné o úpravu čistírny odpadních vod, její zkolaudování a uvedení do provozu, rozsáhlé investice do komunikací, stavbu sportovního areálu aj.

Vážení voliči, sami jistě objektivně posoudíte, jak naše volební strana prosazuje to, k čemu se zavázala.

Také v letošních volbách nám velmi záleželo na tvorbě splnitelného volebního programu a na sestavení kvalitní kandidátní listiny. Jako lídra volební strany stavíme opět Ing. Josefa Troupa. Ve svém prvním volebním období prokázal, že je velmi schopným starostou, že ve prospěch obce využívá své odbornosti i svých zkušeností. V řadě případů se občané Křemže a osad mohli přesvědčit, že má vysoké morální a lidské kvality. Je uznáván jako autorita i mezi starosty mikroregionu Podkletí a okresu Český Krumlov.

Sebelepší starosta - a ve Křemži máme to štěstí, že jsme takového našli - se neobejde bez podpory zastupitelů. Proto Vám předkládáme kandidátní listinu, při jejímž sestavování jsme se snažili dát dohromady odborníky z různých oborů a dbát na zastoupení kandidátů z osad.

Domníváme se, že naši kandidáti svými odbornými znalostmi a životními zkušenostmi budou, pokud jim dáte svůj hlas, dobrými zastupiteli obce Křemže. Naši kandidáti se zavazují prosazovat občanské principy v řízení obce: ctíme soukromý majetek, vlastní iniciativu občana, rozhodování z hlediska zájmů celé obce.

Volební program pro období 2002 - 2006 jsme sestavili tak, aby vyjadřoval zásady i konkrétní akce, které budeme prosazovat, pokud nám, vážení voliči, k tomu svými hlasy udělíte mandát. Chtěli bychom, aby naše obec byla místem, kde se našim občanům dobře žije a kam budou rádi přijíždět hosté za odpočinkem.

Křemže a její osady - to pravé místo pro spokojený život!

A. ZDROJE PŘÍJMŮ
 • Hospodárně využívat vlastních příjmů obce
 • Vyhledávat další finanční zdroje (dotace, rozvojové programy, strukturální fondy aj.)
 • Vytvářet podmínky pro podnikání a nové pracovní příležitosti
B. INVESTIČNÍ AKCE
 • Vytvářet podmínky pro výstavbu rodinných domků.
 • Na základě odborné studie revidovat protipovodňová opatření s následnou úpravou územního plánu a jejich realizací
 • Prosazovat pozemkovou úpravu a úpravu krajiny
 • Pokračovat v opravách místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ve všech osadách
 • Zlepšovat občanskou vybavenost (koupaliště, zimní stadion ...)
 • Dokončit 3. etapu kanalizace v Chlumu
 • Zajistit kvalitní zdroj pitné vody ve Lhotce
 • Zabývat se postupnými rekonstrukcemi vodovodního řadu a dalších vodohospodářských zařízení
 • Modernizovat veřejné osvětlení ve všech osadách
 • Zahájit rekonstrukci střechy a oken základní školy
 • Pokračovat v opravách hřbitova
 • Podpořit opravy kostelů a kaplí
C. HOSPODAŘENÍ S OBECNÍM MAJETKEM
 • Pokračovat ve vypořádávání majetkoprávních vztahů k pozemkům
 • Pečovat o rozvoj a využívání těch zařízení, k nimž má obec vztah zřizovatele (škola a mateřské školy, Dům s pečovatelskou službou, knihovny, společen. sál ve Chmelné, hasičské zbrojnice v osadách ...)
 • Nabízet k pronájmu nebo prodeji nevyužité obecní nemovitosti
 • Pečovat o obecní rybníky
 • Pokračovat v efektivním hospodaření v obecních lesích
D. SPORT, KULTURA, VEŘEJNÝ ŽIVOT
 • Pořádat každoročně Křemežský veletrh
 • Podporovat sportovní kluby a spolkovou činnost
 • Rozvíjet nabídku kulturních akcí
 • Podílet se na zvýšení bezpečnosti v obci
 • Spolupracovat se školou a mateřskými školami na společenských akcích
 • Udržovat tradici společenské kroniky (životní jubilea, vítání občánků, zahájení školního roku apod.)
 • Rozšiřovat nadále kontakty s partnerskou obcí Kirchlindach ve Švýcarsku
 • Podporovat vydávání Křemežska a rozšiřovat nabídku elektronických služeb (SMS, E-mail, Internet apod.) jako zdroje informací pro občany
NAŠI KANDIDÁTI
 • 1. Ing. Josef TROUP,
  38 let, starosta obce, Křemže - bez politické příslušnosti
 • 2. Mgr. Jana CIPÍNOVÁ,
  44 let, ředitelka gymnázia, Chlum - ODS
 • 3. MUDr. Václav KOUDELKA,
  56 let, soukr. lékař, Křemže - bez politické příslušnosti
 • 4. Jaroslav NOVÁK,
  37 let, vedoucí servisu, Chlum, ODS
 • 5. Marcela BARTOŠOVÁ,
  44 let, Iékáren.laborantka,Loučej - bez politické příslušnosti
 • 6. RNDr. Stanislav WALDAUF,
  37 let, středoškol. profesor, Křemže - bez politické příslušnosti
 • 7. Jitka CÁBOVÁ,
  36 let, živnostnice, Křemže - bez politické příslušnosti
 • 8. Stanislav BŮŽEK,
  52 let, soukromý zemědělec, Chlumeček - bez politické příslušnosti
 • 9. Ing. Martin JANDA,
  39 let, soukromý podnikatel, Křemže - bez politické příslušnosti
 • 10. Ing. Václav ANDERLE,
  36 let, náměstek, Křemže - bez politické příslušnosti
 • 11. Pavel DUDA,
  50 let, lesník, Bohouškovice - bez politické příslušnosti
 • 12. Zdeněk SLÁDEK,
  60 let, živnostník, Křemže - ODS
 • 13. Ing. Jan MEJZLÍK,
  59 let, dopr. Náměstek, Křemže - bez politické příslušnosti
 • 14. Dita JIROVCOVÁ,
  31 let, učitelka, Křemže - bez politické příslušnosti
 • 15. Marie ŽÁKOVÁ,
  76 let, důchodkyně, Křemže - ODS


3. Sdružení nezávislých kandidátů "Za Křemežsko krásnéjší"


Náš volební program obsahuje především tyto záměry:
 • 1. Spolupracovat se všemi občany v obci i osadách bez ohledu na politickou příslušnost a jejich přesvědčení nebo národnost.


 • 2. Chceme usilovat o co nejrychlejší nápravu povodňových škod a co nejrychlejší provedení potřebných opatření proti případným budoucím povodním.


 • 3. Budeme usilovat o zlepšování stavu komunikací a veřejných prostranství v obci i osadách.


 • 4. Chceme prosazovat ochranu vod, ovzduší a krajiny a současně podporovat fungující zemědělství.


 • 5. Budeme důsledně hlídat nakládání s majetkem obce.


 • 6. Chceme podporovat drobné a střední podnikání a tak zlepšit zaměstnanost v obci.


 • 7. Jsme pro boj proti rostoucí kriminalitě majetkové i hospodářské.


 • 8. Chceme podporovat další opakování Křemežských veletrhů.


 • 9. Chceme zajistit v každoročním rozpočtu obce vyčlenění prostředků na podporu sportu, zejména těm oddílům, které se věnují práci s mládeží a dětmi.


Nejsme podřízeni žádné politické straně, a proto můžeme neomezeně spolupracovat se všemi občany a subjekty, naše rozhodování je svobodné. Chceme prosazovat názory všech občanů, pokud přispějí k rozkvětu a rozvoji Křemežska a ku zlepšení životních podmínek v naší obci.

Podepsáno všech 15 kandidátů za SNK "Za Křemežsko krásnější" a volební zmocněnci.
J. Plánský a J. Zimmermann

NAŠI KANDIDÁTI
 • 1. Ing. Otta ŠANDERA,
  47 let, předseda ZD
 • 2. Ing. Konstantin ŠTIBIC,
  55 let, učitel, Lhotka - bez politické příslušnosti
 • 3. Vladislav ŠTINDL,
  65 let, důchodce, Chmelná - bez politické příslušnosti
 • 4. Mgr. Miluše VÍTEČKOVÁ,
  27 let, učitelka, Chlumeček - bez politické příslušnosti
 • 5. Eva REITINGEROVÁ,
  25 let, zdravotní sestra, Křemže - bez politické příslušnosti
 • 6. Vladimír VERNER,
  56 let, technik, Křemže - bez politické příslušnosti
 • 7. Jan TROUP,
  51 let, technik, Chlumeček - bez politické příslušnosti
 • 8. Jan DUDA,
  53 let, vedoucí dílny Loučej - bez politické příslušnosti
 • 9. Mgr. Pavel KRIGAR,
  65 let, důchodce, Křemže, bez politické příslušnosti
 • 10. MVDr. Jan MALÁSEK,
  64 let, veterinární lékař, Křemže - bez politické příslušnosti
 • 11. Zdeněk SCHUSTER,
  46 let, vedoucí dílny, Chmelná - bez politické příslušnosti
 • 12. RNDr. Jitka JANDOVÁ,
  40 let, ved. laboratoře, Křemže - bez politické příslušnosti
 • 13. Pavel PIVOŇKA,
  41 let, technik, Stupná - bez politické příslušnosti
 • 14. Jiří MANDÁT,
  55 let, technik, Křemže - bez politické příslušnosti
 • 15. Vojtěch ZIMMERMANN,
  25 let, truhlář, Chlum - bez politické příslušnosti


4. Pravý Blok

Vážení spoluobčané,

Politická strana Pravý Blok se poprvé účastní komunálních voleb na Křemežsku, konaných na začátku listopadu. Vstupuje do nich za situace, kdy řada občanů zastává názor, že "Politika je svinstvo" ... Kandidáti Pravého Bloku budou usilovat o to, aby správu věcí veřejných zbavili tohoto nelichotivého označení a aby se každý skutečně cítil občanem "Polis", tj. Obce, a ne pouze jednou za čtyři roky, kdy je lákán k volební urně. Jak toho docílit?

Zasadíme se proto, aby všichni občané Křemežska měli trvalou možnost přímého rozhodování ve věcech veřejného zájmu. Budeme prosazovat vypsání referend ve věcech obecní důležitosti. Tato přímá demokratičnost poskytne každému možnost podílet se na rozhodování o obecních záležitostech přímo a nebude rozdělovat občany na my a oni .... Rozhodne-li nadpoloviční většina nekvalifikovaně, poneseme důsledky všichni, ale bude to zodpovědnost za naše vlastní chyby, ne za chyby našich zástupců jejichž činy jsme neměli možnost nijak ovlivnit. Ti "špatní rozhodčí" se příště budou jistě zajímat o správná fakta a informace, které nenajdou u piva v hospodě. Zájem o věci veřejné je právem každého občana. A pokud občan chce být skutečně občanem a ne jen trpným obyvatelem a předmětem libovůle zvolených "zástupců", pak je podíl rozhodování o věcech veřejných dokonce jeho povinností. Demokracie není dárkem blahovůle zástupců lidu, ale společným dílem všech, kteří chtějí žít jako svéprávní a svobodní občané.

K tomu je třeba si na "zástupcích lidu", zabetonovaných v úřadech a placených z našich daní, vydobýt toto přirozené právo (demokracie má být vláda lidu, nejen jeho zástupců!) cestou změn zákonů - a k tomu je opět třeba, výrazného úspěchu ve volbách na všech úrovních politického systému. A tedy podpory voličům těch, kteří právo přímého spoluvládnutí mají ve svém programu.

Křemežsko není pouze obec Křemže, ale i její části: přidružené vesnice, osady, samoty. Budeme prosazovat, aby i ony byly v centru pozornosti, nejen hlavní obec se svým Veletrhem... Rovný s rovným tvoří teprve obecní pospolitost.

Zasadíme se také, aby obecní časopis "Křemežsko" nebyl z převážné většiny jen národopisněkulturním měsíčníkem, ale umožnil zaznít i kritickým hlasům na obecní problematiku. Vícehlasý orchestr nápadů a názorů je konstruktivnější než jednohlasý part hráče na radnici.

Závěrem této stručné programové skici oznamují kandidáti Pravého Bloku, že nebudou-li vykonávat zastupitelskou funkci řádně a k prospěchu obce jako celku, odstoupí z ní. Ve stejném případě to budou pochopitelně požadovat i po zástupcích ostatních politických stran.

S pozdravem a přáním skutečně nové politické kultury, na kterou tato země již dlouho a dosud marně čeká

- Jiří Kostúr, Chmelná

NAŠI KANDIDÁTI
 • 1. Jiří KOSTÚR,
  60 let, dřevorubec, Chmelná - Pravý blok
 • 2. Václav JINDRA,
  43 let, jednatel, Křemže - bez politické příslušnosti
 • 3. Jana DOLEJŠKOVÁ,
  39 let, účetní, Křemže - bez politické příslušnosti
 • 4. Vojtěch LECHNER,
  44 let, pracovník velkoobchodu, Chlumeček - bez politické příslušnosti
 • 5. Ivan DOLEJŠEK,
  55 let, číšník, Křemže - bez politické příslušnosti
 • 6. Pavel DRAXLER,
  42 let, elektromontér, Mříč - bez politické příslušnosti
 • 7. Ladislav PECKA,
  47 let, soukromý zemědělec, Chmelná - bez politické příslušnosti
 • 8. Zdeněk JINDRA,
  45 let, automechanik, Křemže - bez politické příslušnosti

 

TENIS

Badminton - ilustrace 
Poslední sobotu v srpnu se na křemežských tenisových kurtech konal již X. ročník ve čtyřhrách. Letošního jubilejního ročníku se opět za krásného počasí zúčastnili, jako již tradičně, hráči z Č. Budějovic (Meteor, Slovan, S. K. P.) a okolí (Borek, Kamenný Újezd, Kněžské Dvory).

Letošními fovority byla dvojice Royt, Kohout, která v červenci vyhrála silně obsazený turnaj ve Velešíně. Roli favorita tato dvojice potvrdila, když ve finále porazila hráče z Kamenného Újezda (Holub, Doucha). Ani domácí hráči se v silné konkurenci neztratili a dvojice Opelka, Reitinger obsadila pěkné třetí místo. Zklamáním turnaje byli obhájci loňského prvenství Houfek,
 Křemže 2002, Tenis - Finalisté X. ročníku ve čtyřhrách, vpravo vítězové Royt a Kohout
Businský z S. K. P., kteří skončili až hluboko v poli poražených.

V září se hráči našeho oddílu zúčastnili turnajů v Č. Budějovicích. Na skvěle obsazeném turnaji na dvorcích S. K. P. neobhájila dvojice Klinkl, Cibulka loňské třetí místo a skončila už v základní skupině, stejně jako Reitinger, Opelka.

Svoji reputaci si křemežští tenisté napravili na turnaji v Kněžských Dvorech, kde deblový pár Klinkl, Opelka vyhrál a dvojice Reitinger, Cibulka obsadila třetí místo! Tímto výborným výsledkem hráči potvrdili, že patří k regionální tenisové špičce a skvěle zakončili letošní sezónu.

Týden knihoven

7.10 . - 13. 10. 2002
Proč týden knihoven?

Stručně řečeno, aby knihovny na sebe upozornily. A také proto, aby se i ti, kteří knihovnu zatím ještě nikdy nenavštívili, dověděli, že dnešní knihovna už není jen místo, kde si lze vypůjčit "rekreační čtení", ale že se stává i moderní informační institucí.

Knihovny jsou nejdostupnější veřejná zařízení a jejich čtenáři bývají obvykle nejpočetnější zájmovou skupinou v místě. Zájem uživatelů si dokázaly udržet navzdory celkové orientaci naší společnosti na materiální hodnoty i navzdory tomu, že už devět let trvá jejich snaho o vytvoření aktuálních legislativních pravidel pro vlastní činnost.

Knihovny patří k nejvýznamnějším nástrojům, jimiž stát naplňuje požadavek všeobecné dostupnosti informací zakotvený v Listině lidských práv a svobod. Nabízejí veřejnosti velmi levný přístup k nejširší možné škále informačních zdrojů. Zatímco ještě rok po sametové revoluci znaly knihovny nové informační technologie spíše z doslechu, dnes zhruba 60 profesionálních knihoven pracuje s automatizovanými knihovnickými systémy, které jsou základní podmínkou služeb na evropské úrovni. Nové informační technologie a nové knihovnické služby zásadně mění charakter knihovny a knihovnické profese.

Knihovny nabízejí dětem, mládeži a dospělým kulturní a vzdělávací alternativu, jsou místem, kde je možné trávit volný čas. Přestože knihovny na tomto poli čelí obrovské konkurenci a jejich služby nikdo nemusí využívat povinně, navštěvuje je stále větší počet lidí a zvyšuje se i využívání knihovních fondů. Knihovny tak podporují rozvoj čtenářství a napomáhají prohlubovat vzdělanost všech vrstev obyvatelstva bez rozdílu.

Knihovny jsou klidným a kultivovaným místem setkávání lidí a jsou dostupné každému. Právě tato funkce je zdůrazňována v evropském i světovém měřítku se zvyšující se intenzitou a naléhavostí.

V Týdnu knihoven, kdy se dveře těchto zařízení otevřou široké veřejnosti dokořán, se bude moci opravdu každý přesvědčit, co všechno mu knihovny nabízejí, co všechno dokážou a jak málo za to chtějí.

I Obecní knihovna ve Křemži nabízí v tomto týdnu zajímavý program pro všechny, kteří by si rádi knihovnu alespoň prohlédli, anebo by chtěli začít knihovnu navštěvovat.Týden knihoven zahájíme v pondělí 7. října 2002 akcí Dny otevřených dveří

Zveme všechny občany z Křemže i okolí, aby si přišli prohlédnout knihovnu, vždy ve výpůjční hodiny, (tj. pondělí a čtvrtek od 9:00 do 11:00 h a od 12:00 do 18:00 hodin a středa od 14:00 do 18:00 hodin).

A co na vás v knihovně čeká? Ty, které zaujme výstava nových knih, zakoupených v tomto roce, budou mít možnost přihlásit se do knihovny bez placení registračního poplatku, který činí pro dospělé 100,- Kč a pro děti a studenty 20,- Kč na jeden kalendářní rok.

Zvláštní akce je tentokrát připravena pro seniory. Zájemci budou zdarma seznámeni s vyhledáváním na Internetu a bude jim umožněno, aby si práci s počítačem sami vyzkoušeli.

Ti senioři, kteří již s Internetem v naší knihovně pracovali, budou mít možnost vyhledat si, co potřebují.

Knihovnu můžete navštívit v pondělí, ve středu a ve čtvrtek vždy od 8:00 do 11:00 hodin.

Těším se na všechny, kteří se chtějí pobavit s dobrou knihou nebo získat nové informace.

- M. Průchová -

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ ZA 10/2002 se vybírá
16. 10. 2002 od 12:30 do 17:00 h
17. 10. 2002 od 12:30 do 16:00 h
18. 10. 2002 od 12:30 do 14:30 h
v jídelně Domu služeb ve Křemži.


JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA, OBLASTNÍ KANCELÁŘ ČESKÝ KRUMLOV
Tenisový turnaj osobností


V neděli 29.9.2002 se v Křemži uskutečnil tradiční tenisový Turnaj osobností ve čtyřhře, který pořádala Jihočeská hospodářská komora spolu s Rotary clubem. Ve finálovém zápase byla úspěšnější dvojice František Veselý (Artypa Holubov a Pavel Klinkl (Artypa Holubov před dvojicí Milan Hodboď (stavební firma H & Co ) a Pavel Kolouch ( fi. Pavelec Vyšší Brod).
Výtěžek z turnaje byl předán starostovi obce na rozvoj mladých tenistů v Křemži.
Všichni účastníci přivítali pozvání k účasti na příštím ročníku turnaje.


VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, dne 15. října 2002 od 19:00 hodin v sále radnice ve Křemži.


POVODNĚ - POMOC
Jak jsme Vás již informovali v minulém Křemežsku, lidé ani organizace nezůstávají lhostejní k nedávné katastrofě, která postihla i naši obec a posílají na účet obce finanční částky na odstraňování povodňových škod.
Stav na účtu činil k 30. 9. 2002 již 199.998,- Kč, když na tomto se kromě již minule zmíněných podíleli částkou 50.000,- Kč Brodek u Konice, 50.000,- Kč Ing. Muchová, 2.928,- Kč Min-servis, 5.000,- Kč koncert 17. 9., 1.480,- Kč sbírka - pouť, 7.500,- Kč občané Křemže.
I těmto dárcům patří naše společné „Děkujeme".


Pro velký zájem OPAKUJEME
VEČER SLAVNÝCH ÁRIÍ

v úterý, 8. října 2002
ve 20:00 hodin
Křemže - sál radnice

účinkují:
IVETA TECLOVÁ - SOPRÁN
RINALDO FORNERO (ITÁLIE) - TENOR
JAN ZIMMEL - KLAVÍR
(Verdi, Puccini, Dvořák, Lehar, Bizet a další)

Vstupné dobrovolné. Výtěžek ze vstupného bude použit na odstraňování škod po záplavách ve Křemži.


Další informace :
Obecní knihovna Křemže
Křemežský veletrh
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. října 2000 : TOPlist 0