ARCHIV 1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Září 1999 - Číslo 9 - Ročník 9

 

Z jednání obecní rady a obecního zastupitelstva

13. schůze OR byla spojena s jednáním OZ a konala se dne 9.8.1999. Starosta informoval OZ o pronájmu nebyt. prostor v přízemí Domu služeb p. Salzerovi, který zde zřídí od 1.9.1999 krejčovskou provozovnu s více než dvaceti pracovními místy. Dále seznámil zastupitele s návrhem smlouvy mezi Obcí a JČP, kterou by měl být převeden po kolaudaci chlumský plynovod do majetku JČP za 50 % invest. nákladů.

Zastupitelé projednali žádosti o prodej pozemků ve Křemži a zvažovali možnosti jednorázové úhrady úvěru České spořitelně, který si obec vzala na dokončení plynofikace Chlumu, jehož úroková míra činí 11,5 %.

V další části jednání bylo provedeno vyhodnocení letošního Křemežského veletrhu. Do jednání byla přizvána ing. Jakešová - hospodářka OÚ, která předložila dosavadní bilanci KV (zisk činí cca čtvrt mil. Kč - konečná bilance bude až po doběhu všech faktur v 09/99) a p. Jaroslav Holý - provozovatel atrakcí, s kterým byl dohodnut provoz na KV v roce 2000. Zastupitelé pak dále projednali připomínky k letošnímu ročníku KV, přijali opatření k příštímu ročníku KV a stanovili termín konání 9. ročníku KV na 20.-23.7.2000. Celkově byl letošní veletrh hodnocen jako zatím nejzdařilejší.

14. schůze OR se konala 30.8.1999 za účasti zástupců ČOS TJ Sokol Křemže, kteří předložili OR svůj záměr podpory tělovýchovné činnosti v obci a využití bývalé sokolovny ke sportovním účelům. OR dále schválila fin. příspěvek obce ve výši 1.000,- Kč neslyšícímu spoluobčánkovi, přidělení bytu v DPS Křemže p. Fr. Bínovi z Chlumečka, zapůjčení pivního stanu TJ Sokol pro uspořádání závodu a svolala první zasedání komise pro poskytování finančních prostředků stavebníkům z Fondu rozvoje bydlení obce.

Dále OR projednala nezbytnost opravy uličky z náměstí k Jáníčkovi, požadavek vlastníka pozemku na vypořádání věc. břemene k pozemku dotčeného výstavbou plynovodu, vyjádření Sdružení podnikatelů k rozhodnutí obce na vybudování stánků na náměstí a další drobnější problémy.

-Lin-


Oslava 720. výročí obce Chlumu

Dvůr v Chlumu čp.1 v r. 1935 Do křemežské kotliny přicházejí za panování krále Václava II. (1278-1305) jako první majitelé statků na středním toku Křemežského potoka členové rodu Bavoroviců ze Strakonic. Nejstarší písemná zmínka uvádí, že Beneš, který se od té doby nazýval pánem Dubenským z Chlumu, sídlil na zdejší tvrzi, která stávala v místech dnešního dvora. Letopočet 1274 - 1279 udává patrně dobu, kdy tvrz v Chlumu pan Beneš získal a ve svém majetku držel. Jeho bratr Albert osídlil v té době též osadu Boršov.

Ze synů Benešových zdědil Jindřich Chlum a Smil Křemži. Benešův majetek se v další generaci rozšířil o obce Černý Dub, Zavraty a část Křemže. Kdežto dědicové Smilovi počátkem 14. století vlastnili část Křemže s tvrzí a menším hradem, Chlumeček, Bohouškovice, Stupnou, Loučej. Mříčí, Hradce, Záluží a Záhorčice. Jan Smil z Křemže byl v roce 1439 jat panem Oldřichem z Rožmberka a popraven na Krumlově v r. 1447 a jeho hrad ve Křemži byl vypálen a rozbořen. Záminkou k tomuto činu byla loupeživá činnost pana Smila na zdejších obchodních cestách.

Posledním potomkem Dubenských z Chlumu byl Přibík mladší, který zemřel 1547 bez potomků a vdova po něm prodala statek Janu Častolarovi z Dlouhé Vsi.

Obecní pastouška v Chlumu Častolarové podrželi chlumské i křemežské zboží ve své moci do r. 1668, kdy Oldřich Častolar prodal statek i s příslušenstvím knížeti Janu Křištanu z Eggenberka, vévodovi českokrumlovskému. Po vymření Eggenberků v r. 1719 zdědili Chlum Schwarzenberkové, kteří drželi dvory Chlum, Chlumeček i Lhotku do pozemkové reformy v r. 1923.

Tolik stručný přehled z nejstarší historie Chlumu a Křemže. Oslavy 720. výročí obce Chlumu byly zahájeny v sobotu 14. srpna ve 14 hodin vysvěcením kapličky na návsi a svěcením hasičského praporu. Neplánovaně přijelo do Chlumu pojízdné divadlo, aby pobavilo místní mládež i dospělé. V dalším vystoupení předvedla ukázky historického šermu skupina Bratří z Růže z Č. Krumlova. Historické úbory i souboje s dobovými zbraněmi a několik petard nadchlo nejvíce skupiny kluků, kteří souboje šavlemi a sekerami přímo prožívali.

Zásah požárního družstva žen s rozpraskanými hadicemi, které stříkaly na všechny strany, osvěžil kolem stojící diváky v horkém srpnovém odpoledni. Večer pak pokračovala zábava v pivním stanu za zvuků hudební skupiny BonBon a za vydatného čepování zlatého moku.

Čtenáři Křemežska se snad rádi seznámí s několika zápisy z první chlumské kroniky, kterou počátkem samostatné republiky vedl pan učitel Jindra (viz. rubrika Víte že ...).

-ZH-


ŘECKO - pokračování

Noc trávíme na nejjižnějším cípu Peloponésu za burácení vln. Před tím ještě navštěvujeme místní pobřežní restauraci. Zajímavá je svým jezírkem plným mořských živočichů (krabi, chobotnice, langusty, humři), které si návštěvníci sami vyloví a personál jim je upraví dle jejich přání. Mírně nás šokovala skutečnost, že pro návštěvu WC musíte absolvovat trasu přímo přes kuchyň (ona místnost s ní totiž bezprostředně sousedí).

Další den máme v plánu návštěvu krápníkové jeskyně s podzemní řekou Pyrgos Diru nedaleko městečka Areopolis. Krásu jeskyně obdivujeme z loďky, kterou řídí vyloženě nesympatický domorodec. Neustále na nás něco huláká svou mateřštinou a my se jen bojíme, že nás někde vyklopí do průzračné (ale ledové) vody a my budeme muset doplavat k východu. Nejspíš je to jeden z mnoha místních obyvatel, považující se dodnes za legitimní potomky neústupných sparťanských válečníků.

Po odpoledni stráveném na pláži u města Kalamata se pomalu přesouváme k městu Olympie. Dlouho se nám nedaří najít vhodné místo k přenocování (z jednoho nás vyhnalo hejno komárů - setkání s nimi už nechceme riskovat). Až za tmy se nám, po projetí téměř neznatelné cesty lemované asi 2 m vysokým rákosím (připadali jsme si jako někde ve Vietnamu), odkrývá odlehlá pláž s malou hospůdkou. Majitel onoho zařízení byl překvapen snad ještě víc než my. Ještě ani nestačil zahájit provoz (právě nalakoval podlahu, což jsme poznali na svých podrážkách) a už se mu hrnou zákazníci. Příjemné posezení na břehu moře se protáhne až do noci.

Řecko - Olympia Městečko Olympia, jehož návštěvě věnujeme příští dopoledne, bylo ve starověku velkou svatyní, střediskem kultu Dia Olympského a místem konání olympijských her. Práce německých archeologů tu probíhaly od roku 1875 a byl při nich odkryt posvátný okrsek. Přímým výsledkem odkrytí této památky bylo obnovení tradice olympijských her francouzským historikem Pierre de Coubertinem v roce 1896 v Athénách. A tak i my se na stadiónu procházíme místy, kde se každý 4. rok zažehává olympijský oheň. Součástí posvátného okrsku jsou i zbytky Diova chrámu. Jeho zřícení způsobilo zemětřesení. Zde se kdysi ukrývala kultovní socha od Fedia představující Dia sedícího na bohatě zdobeném trůně - počítala se mezi sedm divů světa. Nedaleko odtud se nachází i nejstarší chrám Olympie Heraion, pokladnice ve formě malých chrámů a ozdobná fontána Nymfeion. Konečně se setkáváme s důstojným označením všech památek, jak je v civilizovaném světě běžné. Velkolepě byla pojata i stavba nového muzea. Zde jsou instalovány sochy, keramika, fresky a reliéfy s výjevy z řeckých bájí.

Dojmy z návštěvy Olympie si třídíme během koupání u přístavu Patra. Právě zde se, vyloženě neradi, musíme rozloučit s poloostrovem Peloponés. Malý trajekt nás dopraví během 15 minut zpět na řeckou pevninu a okruh našeho putování se začíná uzavírat.

Z nabitého programu zbývá už jen Nikopolis. Jako „město vítězství" jej založil Octavian, pozdější císař Augustus. Obtížně rozeznatelná městská hradba, trosky římského divadla a křovím zarostlý stadión, to je jeho dnešní obraz.

S Iónským mořem se loučíme nedaleko známého letoviska Parga na pláži Lichnos. Dokonale tvarované oblázky, kterých je tato pláž plná, nám budou doma připomínat řecké pláže.

V přístavu Igumentsa se okruh definitivně uzavírá. Ve 22.00 odplouváme z Řecka, abychom se brzy ráno probudili v italském Brindisi. Cesta po italské dálnici je více než únavná. Proto jsme rádi, že ji můžeme přečkat ve svých kajutách. Už se těšíme, až si doma v klidu probereme všechny zážitky z kolébky civilizace - Řecka.

- V.S. -


60. výročí

Před 60 lety, 1. září 1939, přepadl Hitler zákeřně Polsko a tím se otevřela Druhá světová válka, která si vyžádala více než 50 miliónů lidských životů a nesmírné utrpení i civilního obyvatelstva.

Lístek na chléb, historické foto V naší vlasti v tzv. Protektorátě Čechy a Morava kromě likvidace našeho národa všemi možnými prostředky nastala i doba bídy a nedostatku základních životních potřeb. Již 29. září 1939 byly zavedeny potravinové lístky na chleba, mouku, maso, mléko, tuky a další potraviny a zvláštní poukazy na boty a textilní výrobky. Bez lístků se nedostalo v obchodech nic. Jak válka pokračovala, příděly se postupně snižovaly tak, že v mnohých rodinách docházelo k hladovění a podvýživě hlavně dětí. Všechno pohltila bojující německá armáda a nacistické Německo se snažilo nás co nejvíce vyrabovat. Tak koncem války v roce 1944 byl měsíční příděl potravin pro jednu pracující osobu tento:

Na celý rok: Pro osoby nepracující byly příděly nižší.
Také zemědělci měli předepsáno, kolik ze svých zemědělských výrobků (obilí, masa, brambor, mléka, vajec) si smějí ponechat a kolik musejí povinně odevzdat. Přepadové kontroly na vesnicích byly přísné a postihy tvrdé. Přesto však venkov jak mohl, pomáhal živit městské obyvatelstvo - příbuzné a známé.

Ještě po válce bylo naše hospodářství od Němců tak vyrabované, že lístkový a přídělový systém vydržel u nás několik dalších let. Postupně však docházelo ke stále většímu uvolňování až nakonec celý přídělový systém zanikl úplně. V prvních poválečných letech nám značně pomohla americká organizace Unrra zásilkami nejen potravin, ale i jiných průmyslových výrobků. Škoda jen, že naším zapadnutím do sovětské zájmové zóny tato ušlechtilá pomoc ustala.

To je jen stručný obraz doby a poměrů, jaké nám přivodil Hitler, když před šedesáti lety začal vojenskou silou dobývat svět. A to ještě v této bídě mohli být vůbec šťastni ti, kdo žili na svobodě a nemusili trpět v nacistických žalářích a koncentrácích. V dnešním svobodném státě, kdy vidíme všude nadbytek zboží v bohatém sortimentu, zdá se již neuvěřitelné, že něco takového musel náš národ prožívat.

- František Nejedlý -


Sokol Křemže

Zápis do dalšího cvičebního roku.

Nový cvičební rok oddílu všestrannosti (sportovní gymnastika) bude zahájen zápisem ve středu 15.9.1999 v 17.30 hodin ve školní tělocvičně ve Křemži. První cvičení pak začne o týden později ve středu 22.9.1999.
Cvičení předškolních dětí s rodiči zahájíme v pátek 24.9.1999 od 16.00 hodin v tělocvičně základní školy.

Co pořádáme
Marek Ročejdl (člen vítězné české dvojice známého závodu Camel Trophy před několika lety) pořádá ve spolupráci s naší Tělocvičnou jednotou netradiční závod nazvaný „Outdoorman - závod čtyř ročních období".
Jedná se o seriál sportovně turistických setkání se zaměřením na u nás nejznámější sportovní aktivity konané v přírodě - běh, běh na lyžích, kánoistiku, lezení ve skalách, cyklistiku a orientaci v terénu. Jde o víkendové akce, přičemž každá z nich probíhá samostatně v jiném ročním období a v jiné oblasti.
V Křemži se tedy bude ve dnech 11. a 12.9.1999 konat závod na kolech. V sobotu půjde o orientační závod jednotlivců - mužů, žen a smíšených dvojic (s oddělením veteránů nad 35 let) po cestách převážně na Kleti. V neděli se pojede hladký závod na horských kolech.
Hlavní startovací prostor je na hřišti na Cihelně v Chlumu. Prezentace proběhne od 9.00 do 11.00 hodin následovat pak bude start. Délka trati sobotního závodu bude záležet především na schopnosti účastníka orientovat se v terénu. Předpokládá se, že čas vítěze by neměl přesáhnout tři hodiny. V nedělním závodě se pojede na trati v okolí Chlumu a její projetí by měl vítěz zvládnou do třiceti minut. Tři nejlepší v každé kategorii obdrží diplomy a hodnotné ceny od sponzorů.

Zveme Vás na tuto soutěž a věříme, že jako domorodci zúročíte znalost našeho okolí. Bližší informace najdete na naší vývěsce vedle pošty.

- Martin Janda -


Víte, že ...


MŠ Křemže

Co všechno je možné prožít ve školce za 1 školní rok?

V Mateřské škole ve Křemži jsou dny všední i sváteční plné radosti a kamarádství. Dětem se pobyt snažíme zpestřit různým zajímavým programem. Ve všední dny jsou to hry, pohádky, cvičení, písničky, kreslení, malování, modelování, atd. Odměnou je pro děti vyjížďka do divadel, na výchovné koncerty, na plovárnu a výlet do ZOO.

MŠ Křemže - cesta pohádkovým lesem Naše mateřská škola je také zapojena do celostátního projektu „OZON", kde děti sledují podle množství skvrn na listech tabáku veržinského výskyt přízemního ozonu a tím určujeme kategorii znečištění. Dále máme zajištěný výchovný program ze Střediska ekologické výchovy Šípek (pod Gymnáziem Č. Krumlov), kde se děti přiměřenou formou seznamují s přírodou a zvířaty.

Naše školka každoročně připravuje oblíbené karnevaly pro děti, besídky pro rodiče, které jsou k Vánočním svátkům, ke Dni matek a na konci školního roku Rozloučení s předškolními dětmi.

Opravdovým překvapením pro naše děti byla cesta „Pohádkovým lesem", kterou pro nás připravili žáci 9. tř. Základní školy ve Křemži.

Na Den dětí jsme se vydali na napínavou cestu, která se celá konala na střelnici. Tam nás přivítal lesů pán a poslal nás dále za Červenou Karkulkou, vlkem a babičkou. Ještě jsme potkali Čertici, Vodníka a u Perníkové chaloupky nechyběl Jeníček, Mařenka ani lopata.

Pravděpodobně nejsilnějším zážitkem bylo spatřit živého hada (užovku), stáčejícího se Ježibabě na ramenou. Další úsek cesty se plnil u Loupežníků, pak už byl drak s princeznou a princem. V lese nechyběla ani Sněhurka a 7 trpaslíků. Za splnění různých úkolů si děti odnesly drobné dárky. Na konci cesty Pohádkovým lesem čekaly na děti čarodejnice s lahodným čajem a víla s diplomem na rozloučenou.

MŠ Křemže - cesta pohádkovým lesem Tímto bych chtěla poděkovat všem žákům 9. třídy ZŠ Křemže a hlavně paní učitelce Marii Böhmové, která celou akci zorganizovala. Podařilo se jim udělat velkou radost všem našim dětem. Musím podotknout, že to nebylo poprvé, co pro nás tato třída připravila zajímavý program, protože již v prosinci minulého roku zpestřila Mikulášskou. Věřím, že na tyto zážitky budou všechny děti ještě dlouho vzpomínat.

Za finanční podporu děkujeme sponzorům: Artypa Holubov, ZD Křemže, Obecní úřad Křemže, Pekárny Srnín, Schwan Stabilo a rodiče dětí.

V těchto dnech odešlo z naší mateřské školy 29 předškolních dětí do 1. třídy Základní školy ve Křemži - přejeme jim všem hodně úspěchů!

Poděkování patří všem pracovnicím Mateřské školy ve Křemži, zvláště paní Evě Pešlové, která odešla v tomto školním roce do důchodu.

- Pavla Motejlová, řed. MŠ Křemže -


MŠ Chlum

Opět zde máme nový školní rok, který bude o to zvláštní, že se bude psát rok 2000.

V červenci 1999 se s naší MŠ rozloučila paní ředitelka Zdeňka Šíchová, která zde působila 36 let a vychovala dvě generace chlumských dětí. Odešla do zaslouženého důchodu a my jí přejeme, aby si ho užívala v plném zdraví. Po tak dlouhé době působení v MŠ si důchod plně zaslouží.

Na její místo jsem byla po konkurzu jmenována já. K doplnění učitelského sboru nastoupila do naší MŠ paní Naděžda Koflerová z Holubova.

Také odešla školnice paní Anderlová a na její místo nastoupila paní Faloutová. Kuchařka paní Jana Kuberová zůstává.

Jsme malá škola, kde začínáme s počtem 24 dětí, a to jak z Chlumu tak i ze Křemže. Chceme dětem vytvořit pěkné prostředí, kam budou rády chodit a těšit se na své kamarády.

V loňském roce jsme hodně spolupracovali s MŠ Křemže, zvláště při pořádání různých kulturních akcí. Doufáme, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat.

V průběhu roku musíme plnit úkoly výchovně vzdělávací soustavy, ale nesmíme zapomínat na to, že dětem se musí především v MŠ líbit, mohou si hrát a své znalosti získávat přirozenou cestou. Budeme spolupracovat s rodiči, protože nám jde i o jejich spokojenost. Je samozřejmé, že vše se dá vylepšovat a zdokonalovat a na tom bychom se chtěli podílet my zaměstnanci MŠ s rodiči i s nadřízenými orgány.

- Jana Svobodová, řed. MŠ Chlum -


Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI


Informace

Záloha na vodné na měsíc září se vybírá:
st. 15.9.1999 od 12.30 do 17.00 hodin
čt. 16.9.1999 od 12.30 do 16.00 hodin
pá. 17.9.1999 od 12.30 do 14.30 hodin
v jídelně Domu služeb ve Křemže. Zde je možno zaplatit i doplatek vodného dle faktury od VaKu.


Odvoz domovního odpadu
Od 23.9.1999 bude odvoz domovního odpadu již každý čtvrtek.
To znamená 23.9., 30.9., 7.10., 14.10. atd.
Opravu čekáren v Chlumečku a ve Stupné provedli členové Spolku dobrovolných hasičů Stupná, za což jim právem patří naše poděkování.
Turnaj osobností Dne 28.8.1999 se uskutečnil na tenisových kurtech ve Křemži 4. ročník tenisového turnaje osobností - čtyřher pořádaný Okr. hospodář. komorou a Obcí Křemže za přispění dalších sponzorů. Za nepříliš ideálních povětrnostních podmínek se zde utkalo 8 dvojic (1 z Rakouska), které reprezentovaly firmy: Artypa, Bohemia-Color, Henkel - ČR, Henkel - Rakousko, Raiffeisen Bank, Kámen a písek, Eggenberg, Balcar.
1. místo i letos obhájili zástupci Artypy před fi. Bohemia-Color a Balcar. Výtěžek z tohoto turnaje byl věnován tenisovému oddílu Sokola Křemže.
„Střídání stráží" Dne 1.9.1999 se vrátila do sekretariátu OÚ Křemže paní Jaroslava Schusterová z mateřské dovolené, kterou po dobu její nepřítomnosti střídala paní Marie Koubová.


Klavírní koncert

Srdečně zveme občany na koncert jihoafrického klavírního virtuóza pana Benjamina Fourie, který se uskuteční dne 12.9.1999 v 19.00 hodin v sále radnice.

Benjamin Fourie, narozený 1961 v Pietermaritzburgu v Jihoafrické republice, začal s prvními hodinami klavíru v osmi letech ve Windhoeku, hlavním městě Namibie. Středoškolské vzdělání ukončil na Florida High School a promoval na hudební fakultě univerzity v Pretorii, hlavním městě Jihoafrické republiky.

Ve studiu hudby pokračoval za podpory nadace pro zámořská studia pianistů SAMRO na Vysoké hudební škole v Detmoldu v Německu a školil se též v Kolíně nad Rýnem u Prof. Aloyse Kontarskiho, renomovaného znalce soudobé hudby. Následně mu univerzita v Port Elizabeth v JAR udělila akademickou hodnost magistra, z části za jeho nastudování některých významných klavírních děl francouzského skladatele Henriho Dutilleuxe. Od r. 1989 přednáší na College for the Arts (vysoké škole umění) ve Windhoeku.

V uplynulém desítiletí pravidelně koncertoval v různých kulturních centrech v Jižní Africe a v Německu. Při mnoha těchto koncertech uváděl klavírní tvorbu dvacátého století. Spolupráce s firmou Obelisk Music v r. 1997 přinesla kompaktní nahrávku s díly jihoafrických skladatelů huberta du Plessis, Stefance Grové a Etiena van Rensburga. Interpretace byla kritiky vysoce hodnocena.

Benjamin Fourie byl jmenován Mezinárodním mužem roku 1991-1992 Mezinárodním biografickým centrem v Cambridge. Jeho životopis se objevil ve vydání Mezinárodní knihy cti z r. 1998, publikované Americkým biografickým institutem.


Dva roky prázdnin

jsme prožili na Letním pionýrské táboře v Římově nad Malší. Týden tropických veder jsme si společně užívali u jezu pod Římovskou přehradou.

Dva roky prázdnin bylo téma naší celotáborové hry, od které se odvíjela většina her a soutěží. Prvním úkolem bylo postavit z čistě přírodních materiálů po oddílech domečky. Obydlí se nám velice vydařila a uchvátila nejen vedoucí, ale i obyvatele Římova a rodiče, kteří nás navštívili. Posuďte sami.

Letní pionýrský tábor v Římově nad Malší Jedním z dalších úkolů bylo uchránit pitnou vodu před bandou pirátů, které jsme stihli zdokumentovat před bitvou, ale po bitvě už bohužel ne. Mezi další zábavné hry patřily např. Mokasín telegraf, Náhoda, Mřížka, dále sportovní turnaje ve vybíjené, ringu, přehazované. Nesměla chybět samozřejmě ani Stezka odvahy, při níž jsme prověřovali svou nebojácnost, při noční hře Bludičky jsme zase prověřili fyzickou zdatnost instruktorů a vedoucích.

Nejen soutěže a hry, ale i zábava patří k prázdninovým radovánkám, proto jsme několik večerů strávili s kytarou u táboráku a dva večery při „První signální" na diskotéce.

Se slzami v očích jsme odjížděli z Římova, ale útěchou nám bylo, že 17.-19.9.1999 se opět sejdeme v Zátoni u Větřní na posledním letním víkendu.

Děkujeme všem vedoucím a instruktorům, kteří s námi tábor strávili, za jejich ochotu a obětavost při přípravě tábora a jeho průběhu. Věříme, že za rok se všichni znovu sejdeme.

- Pionýři oddílu Broučci -


Další informace :
Tvrz Chlum
Jan Smil z Křemže
První zmínky o obcích a osadách regionu Český Krumlov
Středověká kolonizace regionu Český Krumlov
Šlechtické rody v regionu Český Krumlov
Hrady, zámky, kláštery a jiné památky regionu Český Krumlov


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0