ARCHIV 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Září 2005 - Číslo 9 - Ročník 15

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 900 kB)

 

Z jednání obecní rady a zastupitelstva obce

61. schůze Obecní rady a zastupitelstva obce se konala 5. září 2005. Na programu byla běžná pozemková a majetková agenda. Nejdůležitější informací bylo rozhodnutí vlády a Ministerstva zemědělství o bezplatném převodu hradu Dívčí kámen do majetku obce Křemže. Starosta může podepsat smlouvu o převodu s Lesy České republiky.

Do výběrového řízení na funkci tajemníka obce se přihlásilo 8 uchazečů. Rada obce se rozhodla všechny přihlášené uchazeče pozvat k osobnímu pohovoru dne 12. 9. 2005.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat 26. 9. 2005.

Rekonstrukce průtahu Křemží

Vážení přátelé, spoluobčané, návštěvníci Křemže,

Křemže 2005, rekonstrukce silničního průtahu Křemží dovolte, abych Vás opět informoval o aktuálním stavu jedné z největších investičních akcí na území obce v celé její historii - rekonstrukce silničního průtahu Křemží.

V současné době probíhají stále práce na l. etapě celé stavby, tj. v úseku od začátku obce ke křižovatce ulic Budějovická, Krumlovská, Spojovací.

Tato etapa stavby je technicky velmi náročná a velmi mnoho prací se odehrávalo "v zemi", takže nebyla atraktivní v tom smyslu, že bylo každý den vidět, jak roste. Byla vyměněna kanalizace, založeno nové vedení veřejného osvětlení a rozhlasu, velmi náročné podzemní opěrné zdi. Všechny tyto práce nejsou prakticky vidět, ale jsou nevyhnutelné.

V současné době je tato etapa výstavby ve fázi, kdy jsou prováděny práce, které již dávají vědět o konečném výsledku. Dokončují se povrchy chodníků ze zámkové dlažby včetně všech stávajících vjezdů do přilehlých nemovitostí, které jsou v odlišném materiálovém provedení, kompletuje se nové veřejné osvětlení, které bude proti původnímu podél chodníku, aby sloužilo chodcům, je připraven nový veřejný rozhlas, který nahradí poruchový zastaralý rozvod. Nově budou upraveny "zálivy" zastávek veřejné hromadné dopravy na Doubku, které budou provedeny z dlažby kamenných kostek. Probíhají práce na přeložkách inženýrských sítí ve snižovaném úseku od kostela ke křižovatce ulic Budějovická, Krumlovská a Spojovací. V této souvislosti bude vyměněna kanalizace od křižovatky ulice Starostenská k odbočce do ulice Spojovací pro její havarijní stav.

V hlavním objektu komunikace je připravena pláň a zhruba v polovině září budou pokládány podkladní živičné vrstvy vozovky.

Díky novému vedení veřejného osvětlení a rozhlasu mohlo být odstraněno stávající vzdušné vedení na dřevěných sloupech v celé trase, takže v současné době je celý úsek bez hyzdících sloupů a drátů vzdušného vedení.

V celém rozsahu stavby je maximálně chráněna veřejná zeleň a zásahy do ní se provádějí pouze v nezbytných a řádně odůvodněných případech.

Na stavbě probíhá každý týden pravidelný kontrolní den, kde zástupce Jihočeského kraje jako hlavního investora, technického dozora stavby a starosty jako zástupce obce, kontrolují průběh stavby a řeší vzniklé problémy. Ze strany obce je průběh stavby kontrolován minimálně dvakrát denně.

Vážení spoluobčané, vím že stavba tohoto rozsahu nepříznivě ovlivňuje vaše životy ať už problémy s dopravou, prašností, hlukem, odstávkami energií, tak i tím, že se pracuje ve dnech pracovního volna.

Prosím proto opět o Vaší toleranci a trpělivost s těmito problémy, pevně věřím, že pokud je všichni společně překonáme, budeme na výsledek hrdí.

- S úctou, Váš starosta Josef Troup -

Křemže 2005, rekonstrukce silničního průtahu Křemží Křemže 2005, rekonstrukce silničního průtahu Křemží
Křemže 2005, rekonstrukce silničního průtahu Křemží Křemže 2005, rekonstrukce silničního průtahu Křemží

Ahoj prázdniny, dobrý den, školo!

Způsob letošního léta byl vskutku podivný. K vodě to táhlo jen málokoho, chladu a deště jsme si užili dost a dost. Ocitli jsme se i tak na konci měsíce srpna a zamávali prázdninám. Přestože k dovádění u rybníků, řek a bazénů nebylo mnoho příležitostí, všichni jsme si oba "letní" měsíce užili po svém. Cestováním, četbou, návštěvami, hrou s kamarády doma i na táborech. Odpočinuli jsme si od pravidelných školních povinností, od starostí i strastí všedních dnů. Ať už jsme prázdniny a dovolené strávili jakkoliv, opět se vracíme do svých vyjetých kolejí všedního života.

ZŠ Křemže 2005, začátek školního roku 2005/06, foto Ladislav Homolka Všechny školáky i pedagogy čeká celoroční práce, práce zajímavá, náročná, zábavná i namáhavá. Snahou všech vyučujících je, abychom z našich žáků vychovali mladé lidi, kteří obstojí v dnešní konkurenci a dokáží využít získaných vědomostí. Věříme, že toto je snahou i Vás, rodičů. Vyzýváme Vás proto k aktivní účasti a pomoci.

Všichni se můžeme do školy těšit. Přes prázdniny jsme se správními zaměstnanci nově upravili některé prostory. Malovalo se, někde se malba opravovala, měnila se podlahová krytina, lavice. Připravovali jsme školu tak, aby se v ní našim žákům líbilo co nejvíce.

Před veletrhem byla provedena úprava povrchu školního hřiště, které nyní slouží velmi dobře potřebám veletrhu, ale jeho využití pro školní tělesnou výchovu je podle našeho názoru značně omezeno.

l. září přivítá naše škola 21 nových prvňáčků. Jistě se do školy již těší. Paní učitelka Šímová jim chystá zajímavé a podnětné prostředí. Naším cílem je, aby se jim ve škole líbilo a do školy chodili rádi, a to nejen první den.

Od začátku října se budou moci žáci zapojit podle svého výběru do práce zájmových kroužků, bude pokračovat činnost školního sportovního klubu. Věřím, že se všichni společně budeme snažit o dobré vztahy, o získání co nejvíce poznatků, vědomostí i návyků.

Všem školákům přeji úspěšný rok, aby se každé dítě cítilo v kolektivu své třídy bezpečně a přirozeně, aby prožilo se svými kolektivy vše, co ke školnímu životu patří.

Svým kolegyním a kolegům bych ráda popřála hodně optimizmu, skvělých nápadů, sil a elánu do náročné práce. Hodně štěstí!

- Dagmar Koubová, ředitelka ZŠ Křemže -

Z dějin školství ve Křemži

Začíná školní rok 2005/06, po prázdninách se do školy vracejí učitelé i žáci. První zmínku o škole ve Křemži najdeme v listině českokrumlovského archivu z roku 1668. Tehdy zde působil učitel Lukáš Stieglitz a škola pravděpodobně patřila k faře.

První školní budova byla postavena v dolní části náměstí (na místě dnešní prodejny Jednoty). Škola byla nejspíše dřevěná, chatrná a malá. Proto byla později z rozhodnutí zlatokorunského kláštera zbořena a vystavěna nově někde v místě vedle kostela u sakristie.

Když byla v roce 1774 zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let, byla najednou školní budova opět nedostačující. Důsledkem byla stavba nové školy v dolní části náměstí. Škola fungovala nejdříve jako trojtřídní, od r. 1885 jako pětitřídní. Do školy tehdy chodilo na pět set dětí ze všech okolních vesnic od Třísova po Rojšín. Ve třídě tak sedělo až sto žáků! Bylo opět rozhodnuto o rozšíření budovy, tentokrát nástavbou druhého patra v roce 1898. Aby se chlapci mohli vyučit řemeslu, byla zde otevřena česká měšťanka. V ostatních částech okresu (ještě za Rakouska - Uherska) existovaly měšťanky německé, proto do Křemže docházeli žáci z širokého okolí: z Brloha, ze Zlaté Koruny, z Čakova, Čakovce, Lipí, Habří. Škola měla málo místností, a tak se učilo leckde, např. v hostincích.

V době první republiky se uvažovalo o výstavbě nové školní budovy, ale nikdy k tomu nedošlo. Po druhé světové válce byl postaven nejprve pavilon druhého stupně; vyučovat se zde začalo 1. září 1952. V letech 1961 - 62 byl přistavěn druhý pavilon, do kterého se nastěhoval první stupeň.

Od školního roku 1963 je celá základní škola (tehdy ZDŠ) v jednom objektu, patří k ní i školní zahrada. Při poslední reformě veřejné správy byly k základní škole organizačně přiřazeny i mateřské školy ve Křemži a v Chlumu, které mají samostatné budouvy.

A původní školní budova na náměstí? Od šedesátých let sloužila jako dětský domov. V letech 1994 - 96 byla zrekonstruována a přistavěna; dnes zde sídlí Obecní úřad.

- František Nejedlý -

Setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem

Ve dnech 15. - 21. 8. jsme se zúčastnily XX. světového dne mládeže v Kolíně nad Rýnem. Mottem festivalu byl úryvek z Matoušova evangelia "Přišli jsme se mu poklonit." Téma Betléma, respektive tří králů, bylo vybráno záměrně, a úzce souvisí s místem konání festivalu. Patrony města Kolín nad Rýnem jsou totiž králové, jejichž ostatky jsou uloženy v místní katedrále.

Společně s námi se setkání zúčastnilo přes 3000 mladých z České republiky a dalších přibližně 600 tisíc poutníků ze všech možných koutů světa, mezi nimiž nápadně převažovali poutníci z Itálie.

Papež Benedikt XVI., ilustrační foto Na rozdíl od předešlých světových dnů mládeže se dění festivalu neomezilo jen na jedno město, ale spousta akcí probíhala také v sousedních městech Düsseldorf a Bonn. Centrem českých poutníků se stala farnost sv. Anežky v centru Kolína. Češi tak získali velké privilegium, protože chrám sv. Anežky je největším po kolínském dómu. V českém centru se každodenně konal dopolední program (katecheze, work-shopy) zakončený mší svatou. V odpoledních hodinách pak byla možnost navštívit různé mezinárodní akce duchovního i kulturního rázu. Většina poutníků byla ubytována v místních školách, krytých stadionech, tělocvičnách, prostě kde se dalo. Někteří, a my patřily mezi ně, získali možnost ubytování v rodinách, což se ukázalo jako velmi výhodné. Německá rodina nás spolu s dalšími šesti českými poutníky přijala velmi srdečně. Každé ráno nás čekala bohatá snídaně, nechyběly ani večery s grilováním německých buřtíků doprovázené ochutávkou regionálních vín. Tato "rodinná sezení" byla velmi příjemným doplňkem jiných aktivit, kterých jsme se v průběhu celého festivalu zúčastnily. Na výběr jsme každodenně měly z rozsáhlého seznamu přednášek, koncertů a mší v národních jazycích. Někdy bylo opravdu těžké rozhodnout, které akci dát přednost. Nám osobně se velmi líbil koncert brazilských a italských hudebníků, doprovázený svědectvími, který organizovalo hnutí Focolare. Velkým zážitkem byla také účast na velmi živých mezinárodních konaných pod širým nebem.

Vrcholem celého festivalu byla sobotní vigilie a nedělní mše sloužená svatým otcem, kterou byl světový den mládeže zakončen. Obě duchovní akce se konaly na louce Marienfeld, asi 20 kilometrů od centra Kolína. Toto rozsáhlé území schopné pojmout až milion poutníků bylo upraveno speciálně pro konání festivalu. Cenrem Marienfeldu byl oltář na pahorku, který byl vytvořen navezením půdy z přibližně 90 různých zemí světa.

Na Marienfeld jsme se, vybaveny jako všichni ostatní spacáky, igelitovými pytli a pláštěnkami, vypravily vlakem již v 8 hodin ráno z kolínského hlavního nádraží. I přes velký nápor poutníků na prostředky hromadné dopravy jsme na místo dorazily poměrně brzy, krátce po poledni. Pro české poutníky byl rezervován jeden z nejbližších sektorů od hlavního oltáře. Zde jsme se "zabydlely" a spolu s ostatními poutníky čekaly na příjezd svatého otce. Jeho papamobil, doprovázený bouřlivými ovacemi, se na Marienfeldu objevil v pozdním odpoledni. Pak následovala tříhodinová večerní adorace, noční odpočinek a dopolední nedělní mše svatá sloužená svatým otcem. Ačkoliv prakticky na celém území Německa v tu dobu pršelo, zde bylo příjemné počasí, a zůstalo takové až do konce celého programu.

Po mši svaté jsme se snažily co nejdříve dostat vlakem do centra Kolína a odtud dále metrem k místu odjezdu autobusů, což se nám úspěšně podařilo. Někteří takové štěstí neměli. Kvůli velkému náporu poutníků bylo půl hodiny po našem odjezdu nádraží v Marienfeldu uzavřeno, a nezbylo než jít 20 km pěšky.

Pouť do Kolína plně naplnila naše očekávání. Získaly jsme jedinečnou příležitost poprvé se setkat s novým papežem Benediktem XVI. a potkat se se spoustou mladých lidí stejného vyznání doslova z celého světa.

- Marie a Jana Hotařovy -

Nový školský zákon

Motto: Čím džbán v mládí načichne, tu vůni si dlouho uchová.   (J. W. Goethe)

Ministryni Petře Buzkové se podařilo to, o co usilovali všichni porevoluční ministři školství. S účinností od ledna 2005 vstoupil v platnost nový školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících. Od paní ministryně to byl vskutku husarský kousek - nový školský zákon se přijímá tak jednou za 30 - 40 let! Zákon byl vytvořen prakticky během minulých prázdnin a sami autoři dnes zjišťují, že šedá je všechna teorie a zelený strom života. Odborná diskuze proběhla narychlo a nikdo se příliš nezabýval důsledky této reformy ani finančními dopady nových zákonů a na ně navazujících vyhlášek.

Pokusím se v kostce připomenout, co zákon znamená pro oblast předškolního a základního vzdělávání, tedy pro tzv. obecní školství:

Školství je a bylo vždy předmětem politických rozhodnutí a nejinak je tomu v jiných zemích. Školské reformy politici rádi navrhují i prosazují, ale málokdy se podaří vyhodnotit, co tato rozhodnutí přinesla. Při projektování změn a reforem se poněkud zapomíná, že vše něco stojí, a nejsou to jen platy učitelů. Tento nový školský zákon zavádí mimo jiné reformu obsahu a učebních plánů (kurikula) a v tom vidím velké nebezpečí - obsah si stanoví každá škola sama! Velmi módní je přebírání terminologie z evropských i amerických dokumentů, a tak se dnes žáci neučí vědomostem a dovednostem, ale mají získávat kompetence. Nejsem si jistá, zda všichni ti, kteří toto slovo skloňují ve všech pádech, přesně vědí, o čem mluví. Žák a jeho rodič nemusí být odborníkem na pedagogiku, a přesto velmi dobře umí rozpoznat, zda a jak efektivně se něčemu naučil.

Jistěže je dnešní škola úplně jiná než škola před 10, 15 nebo před 50 lety - není jediným místem, kde se žák něco může dozvědět nebo něčemu se naučit. Také sociální vztahy prošly radikální proměnou, a to se projevuje v chování žáků mezi sebou, vůči rodičům i učitelům. Při tvorbě školního kurikula je potřeba brát v úvahu to, že žák se bude muset v budoucnu neustále vzdělávat, všeobecné vzdělání bude upřednostňováno před úzkou specializací. Ideální by bylo, kdyby škola vyhovovala každému žákovi, ale to pravděpodobně zůstane vždy utopií. A úplně nejtěžším úkolem je vychovávat nebo vzdělávat vlastní potomky. Proto by se rodiče, žáci i učitelé měli navzájem respektovat a hledat společnou řeč. Při vytváření konkrétního školního vzdělávacího programu to bude zásadní podmínka. Přeji českému školství i naší základní škole, aby náročné úkoly, které před ně nový školský zákon postavil, zvládly zejména ku prospěchu mladé generace.

- Jana Cipínová -

Dívčí kámen a jeho energetické zóny

Jistě již každý z vás zažil, jak pozitivně a blahodárně na něho zapůsobila procházka po Dívčím kameni či chvilkové setrvání na určitých místech. To dokazují i výroky, které slýchávám od lidí: "Tady to nabíjí," nebo "tohle místo má ohromnou sílu," či "úžasně se tu medituje, před západem slunce mne dole nečekejte," apod.

Protože jsem i sama na sobě pociťovala, že tyto výroky nejsou pouhou společenskou konverzací, požádala jsem odborníka na krajinnou ekologii a specialistu na historické parky a zahrady pana Ing. Josefa Krauseho o besedu na téma "Energetické zóny se zaměřením na Dívčí kámen". Pan Ing. Josef Krause besedu, která se konala v sobotu 13. 8. v podvečer, velice pečlivě připravil. Účastníkům rozdal i plánek hradu, na němž zobrazil směry procházení energetických zón.

Během vlastní přednášky jsme se pak dozvěděli ještě mnohem více nejen o energetických zónách, o jejich působení na člověka, o místech s největším účinkem přímo na Dívčím kameni, o pravidlu energetických zón poblíž hradeb hradů či opevnění měst, o zakládání důležitých duchovních a mocenských staveb z hlediska zakomponování do větších energetických celků, o častém výskytu astrálních bytostí na těchto místech i o jejich bytí přímo na Dívčím kameni.

Velice příjemným obohacením besedy byly i hudební vstupy sester Marcely a Radky Křížových z Třísova a jejich kamarádky Michaely Reitingerové. Obě sestry hudbu samy zkomponovaly, každá skladba byla hrána v jiné části hradu tak, jak účastníci besedy hradem procházeli. Hudební vystoupení se setkalo se zaslouženým oceněním návštěvníků.

Co dodat na závěr? Kdo cítíte potřebu načerpat energii, přijďte na Dívčí kámen. Je jí tu pro všechny dost. Kde se chcete dozvědět více, nenechte si ujít chystané opakování besedy. A kdo máte zájem o hudbu, toho jistě potěší i plánovaný koncert sester Křížových.

Termín bude oznámen včas prostřednictvím Křemežska, na informační tabuli u Dívčího kamene a na webových stránkách http://mujweb.cz/cestovani/divcikamen.

Těšíme se na setkání s vámi.
Zdeňka Tučková
(zdetu@yahoo.com)

Jak se správně píše Dívčí kámen?

Od letošního června sestavuji Křemežsko. Bohužel zatím nefunguje řádná redakční rada, a tak spíše čerpám z toho, co mi kdo poskytne. Už v červencovém čísle jsem narazila na problém pravopisu Dívčího kamene. Nová pravidla českého pravopisu ve víceslovných názvech dávají přednost velkým písmenům a v případě Dívčího kamene jsou všechny zdroje nejednotné.

Shodou okolností jeden z mých kolegů - učitelů českokrumlovského gymnázia - ověřoval v červnu správný pravopis tohoto místního názvu v Ústavu pro jazyk český. Dle této instituce je jedinou závaznou normou pro místní názvy tzv. geografický slovník. V něm je uveden název hradu, který se nachází na našem katastru, jako Dívčí kámen.

- cij -

Okénko lékaře

Obezita = smrt

Nemyslím tím nyní obecně známý fakt, že obezita znamená urychlení našeho putování do rukou pana Cimerhanzla. Nebo-li, že obezita je rizikový faktor směřující většinou přes hypertenzi, cukrovku a aterosklerozu do náruče smrti. Obezita je společenská smrt dávno před skutečným fyzickým koncem.

Zaregistrovala se u mne pacientka, zralá to žena, žádné vyžle, mohli bychom říci plnoštíhlá, ženská se vším všudy, co má mít. Začala chodit po třech měsících na dispenzární prohlídky a vždy přišla o několik kilogramů těžší. Nejdřív jsem ji taktně upozorňoval, že je to na ní vidět, jak se jí dobře daří. Pak už jsem ji upozorňoval, že hodně váží. Když se jí už začaly bortit kolena a kyčle, pomalu jsem ztrácel slova. "Tak s tím něco dělejte, doktore!" Ale co když klíč k řešení nemá v ruce lékař, ale sama jeho pacientka? Veškeré rady o hubnutí nebyly nic platné. Příště přišla opět těžší.

Nerad píšu tabletky na hubnutí, protože z nich nemá užitek pacient, ale jen firma, která je vyrábí. Tím cituji slova odborníků na našich přednáškách. Přesto mne občas někdo donutí, abych je napsal. Já s tím mám své zkušenosti. Měl jsem pacientku vskutku širší než delší. Taková kulička to byla. Donutila mne tyto zázračné tablety předepsat. Upozornění, že moje doporučení o hubnutí musí brát také vážně, se zjevně minulo účinkem. Po třech měsících přišla na kontrolu o tři kila těžší.

Existují centra pro léčbu obezity, kde o pacientovi neví to, co již dávno o něm ví jeho praktický lékař. A tak musí vyšetřovat štítnou žlázu, metabolismus cukrů, rovnováhu ostatních hormonů... a zkoumat, zda nejde o tlouštku z nedostatku činnosti štítné žlázy, z porušené citlivosti organismu na inzulín (Reavenův syndrom), Cushingovu obezitu..., než přijdou na to, že jde o prostý nesoulad příjmu a výdeje energie. A dokud tento životní režim nedáme do souvislosti s potřebou našeho těla, nemáme šanci na zhubnutí.

Když jsem byl jako student na stážích u akademika Charváta na jeho III. interní klinice v Praze, jeden asistent, který je dnes světoznámým onkologem a který byl také jedno období ministrem zdravotnictví, nám vyprávěl o léčbě takové obézní ženy. Při příjmu měla přes 300 kg a již prakticky nechodila. Když si chtěli udělat fotodokumentaci své úspěšné práce, posadili ji do širokého křesla s opěrkami pro ruce. Do křesla to šlo, ale sundat z ní to křeslo bylo náročnější. Protože si nebyla schopna dojít na záchod, musela stolicovat vleže na posteli. Položila se na okraj postele zádí a sestry držely v ruce kýbl snažíce se včas uhodnout, ze kterého faldu to bude padat.

Obezita je příznakem společenské smrti, kdy žena ztrácí zájem o své okolí, zájem o sexuální život a přestane pečovat o svoji krásu. Jakoby náhle došlo ke snížení aktivity limbického systému, centra probouzejícího nás k životu.

U ženy je několik rizikových období pro rozvoj obezity. Pro některé ženy je to svatba. Jakoby se vysílily lovením svého životního partnera a jakoby si svatbou ulevily: A mám tě! A přestanou o sebe pečovat. Jak je to ošidné! Dalším rizikovým obdobím je depresivně prožívaná ztráta nejbližšího člověka, období ukončení plodnosti ženy, období přechodu do důchodu ženy nebo jejího partnera a ztráta sexuální aktivity. Ztloustnutí ve věku více než zralém je nejrizikovější.

Jakoby aktivační limbický systém vyhasínal. To je ten systém, který v nás probouzí první jarní sluníčko a jiskra v pohledu potenciálního milence. To je ten systém aktivizující nás k životu. A promění-li se krásná žena v bednu kytu, těžko potká tento jiskrný pohled. Proto mluvím o společenské smrti. Zájem o život je jediný klíč ke znovuzískání našeho zdraví i normální váhy. Milé dámy (ale i páni): Tento klíč máme každý sám ve své ruce.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Ploty

Co je plot ví každý z nás. Pokud však nahlédnete do občanského zákoníku, zjistíte, že v něm je jediné místo, kde se tento termín vyskytuje, a to ještě nikoli jako podstatné jméno plot, ale ve formě slovesné, vyjadřující činnost "oplotit". Nelze tudíž vycházet pouze z toho, že vždy musí jít v případě plotu o stavbu spojenou se zemí pevným základem. Jestliže bude plot spojený se zemí pevným základem, pak to bude stavba - věc nemovitá, a pokud půjde o plot nespojený se zemí pevným základem, bude to samozřejmě pouze věc movitá plnící funkci plotu. Stavební předpisy sice znají pojem "živý plot", ale to našim představám podle občanského zákoníku neodpovídá z toho důvodu, že "živý plot" nelze považovat jako celek za věc. Pokud plot není postaven přímo i vlastníkem pozemku, ale pouze jeho uživatelem, stává se plot vlastnictvím uživatele stavebníka za té podmínky, že plot není se zemí spojen pevnými základy. Stavebníkem je od počátku stavby ten, kdo plot postaví pro sebe anebo pro sebe dá postavit, nikoli tedy stavební společnost, která na zakázku plot postavila. Není rozhodující kdo poskytl peníze, materiál a práci. Toto platí i tam, kde stavba byla neoprávněná ať podle předpisů stavebněprávních či občanskoprávních.

Občanské právo nepředepisuje nikomu, zda a jak má plot udržovat. Je pouze specifikováno omezení v tom směru, že nesmí žádný vlastník plotu obtěžovat nadmíru sousedícího vlastníka pozemku tím, že by plot neudržoval a plot by sousedícího vlastníka jakkoli omezoval, obtěžoval či ohrožoval (zřícení tarasu apod.). Účelem plotu je pouze oddělit užívání dvou sousedních nemovitostí. Soused si o plot (pokud není jeho výlučným vlastníkem) nesmí nic opřít, neboť by to byl zásah do vlastnických práv. Striktně vzato by se ani květiny souseda neměly dotýkat plotu, prorůstat jej či jej přerůstat. Nejdůležitější je, aby mezi sousedy oboustranně panovala rozvaha a tolerance.

Vstup na cizí pozemek bez souhlasu vlastníka vždy v zásadě znamená zásah do vlastnických práv. Ustanovení § 128 obč. zákoníku zní: "Vlastník je povinen strpět, aby ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu byla na nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu použita jeho věc, nelze-li dosáhnout účelu jinak." Pro použití tohoto ustanovení je nutné, aby byl dán stav nouze nebo naléhavý právní zájem. Toto je nutné posuzovat objektivně a nikoli pouze ze subjektivního pohledu. O stav nouze nebo naléhavý právní zájem půjde v případech, kdy nastala povodeň, požár či zemětřesení, při mimořádných záchranných a likvidačních akcích, v případech, kdy došlo k poruše potrubí či kdy vítr rozfoukal nedostatečně uhašený oheň apod.

O omezení práv vlastníka věci a o ohrožení výkonu vlastnického práva půjde např. tehdy, kdy podmáčení domu, které vlastník sousedního pozemku způsobil vypouštěním vod, je ve smyslu ustanovení § 127 odst. 1 obč. zák. ohrožením výkonu vlastnického práva k domu. To, zda jde o ohrožení "nad míru přiměřenou poměrům" tu není významné. V roce 1997 ale např. Krajský soud v Hradci Králové vydal toto zajímavé a samozřejmě logické rozhodnutí: "Působení vody na zdivo vodního mlýna, který byl pro takové působení určen, je třeba posuzovat jinak než působení vody na jinou budovu; takové působení by bylo možno označit za obtěžování (imisi) jen v případě, že by přesahovalo míru u vodních mlýnů obvyklou."

Co se týče vstupu na cizí pozemek platí ještě jedno důležité ustanovení, a tím je § 127 odstavec 3 občanského zákoníku, které zní: "Vlastníci sousedících pozemků jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. Vznikne-li tím škoda na pozemku nebo na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit." Zde je způsob vstupu omezen tím, že jde jen o vstup na nezbytně dlouhou dobu a v nezbytné míře. Vstupem na sousední pozemek za účelem údržby a obhospodařování sousedních pozemků a staveb je třeba rozumět nejen samotné vstoupení, tedy překročení hranice sousedova pozemku, ale též pobyt na něm, omezený účelem vstupu.

Vstupem na sousedův pozemek ve smyslu tohoto ustanovení je tedy i pobyt po dobu nezbytnou k provedení úkonů, jež si vyžaduje údržba nebo obhospodařování vlastního pozemku. Nelze jím tedy rozumět trvalé právo průchodu nebo dokonce trvalé právo průjezdu motorovými nebo nemotorovými vozidly. Kritériem pro posouzení, co je "nezbytnou dobou" a "nezbytnou mírou" ve smyslu § 127 odst. 3 ObčZ, sice není to, jak bude vlastník sousedící nemovitosti omezen ve svém právu, ale výhradně objektivní potřeba toho, kdo se práva podle uvedeného ustanovení dovolává, ovšem i tato úvaha má své meze. Pokud by míra nezbytnosti dosáhla takového stupně, že by se omezení vlastnického práva souseda blížilo či prakticky rovnalo omezení založenému věcným břemenem, nebylo by namístě přiznat právo vstoupit na sousední nemovitost. Zákon nedává právo, aby soused provedl potřebné práce svémocně. Musí se vždy předem dovolit vlastníka sousední nemovitosti. Nejčastější případ nutného vstupu na sousedův pozemek je oprava a údržba stěny stavby.

Ten, kdo sousedovi při oprávněném vstupu způsobil jakoukoli škodu, musí ji samozřejmě nahradit. Případná škoda musí být způsobena v přímé souvislosti se vstupem souseda ale na druhou stranu, poškozeného nemusí zajímat, že případnou škodu způsobily třetí osoby, které si soused najal na opravy či konkrétní práce.

- J. M. -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Poznávejme plemena psů

BEARDED KOLIE

Bearded kolie, v překladu vousatá kolie, je staré skotské plemeno a patří mezi ovčácké psy. Jak se tento pes dostal do Skotska není známo, ale takové plemeno nenajdeme nikde ve Skandinávii, pod jejímž vlivem se vždycky nacházel sever britských ostrovů. Zřejmě toto plemeno s sebou přivedli Keltové. Ve středověku přistál ve Skotsku náklad ovcí z Polska a doprovázeli jej ovčáčtí psi. Pokud můžeme této historii věřit, jedná se zřejmě o polské nížinné ovčáky, kteří se postupem času mohli překřížit s místními psy.

Plemena psů - Bearded kolie Určitě se také na vzniku tohoto plemeno podílela některá španělská plemena, poněvadž plemeno ovcí španělské merino, které bylo importováno k zušlechtění anglických chovů ovcí, také doprovázeli nějací ovčáčtí psi. Staroangličtí ovčáci, bobtailové se také považovali spolu s bearded koliemi za jedno plemeno. Tajemství původu tohoto plemene se asi těžko dozvíme, neboť neexistují záznamy, jak to doopravdy bylo.

Zpočátku se bearded koliím říkalo horská kolie (Highland Collie) nebo kolie s osrstěnou tlamou (Hairy Mouthed Collie).

V roce 1944 si objednala jistá paní Willisonová šeltii, kterou chtěla cvičit. Když bedna se štěnětem došla, objevila v ní štěně s huňatou srstí. Nejdříve ji považovala za křížence a říkala jí Jeannie. Setkala se náhodou s ovčákem, který paní Willisonové řekl, o jaké plemeno se vlastně jedná. Rozhodla se, že bude toto plemeno chovat. Velmi těrko hledala krycího psa pro Jeannie, ale nakonec se jí podařilo vrh odchovat. Stávalo se, že ve vrhu beardetů se objevilo i štěně border collie.

Paní Willisonová však náhle onemocněla a její rodina rozdala všechna štěňata dříve, nežli se ona vrátila z nemocnice. Byla z toho zoufalá a hledala znovu a znovu krycího psa. Zase jí nahrála náhoda - potkala na pláži v Brightonu psa bearded kollii, jeho majitelka hledala pro něho nový domov. A to byl nový začátek chovu paní Willsonové. Své psy cvičila a velmi se jim věnovala a představila je i na známé Cruftově výstavě. Plemeno se pomalu stávalo středem zájmů fanoušků.

Rozhodně na počátku nevypadalo plemeno nijak zajímavě. Byl to pes spíše střapatý, huňatý a nikoliv tak elegantní, jak jej známe dnes.

Ve Skotsku se pasou velká stáda ovcí a nejsou zde pro ně žádní nepřátelé. Pouze liška na jaře uloví nějaké jehně pro mláďata. Mezi pastvinami nejsou ploty, může je oddělovat pouze potok, řeka. Několikrát do roka se ovce shánějí dohromady, aby prošly desinfekční koupelí, aby jim ovčáci ostříhali vlnu a vytřídili jehňata. A to je ta pravá chvíle pro psy - shánějí ovce na tak zvaná sběrná místa. Pes pracuje samostatně podle povelů ovčáka, který je dává pískáním nebo pohybem ruky.

Skotští ovčáčtí psi nikdy nebyli hlídači, poněvadž žili ve velmi odlehlých oblastech nepřístupných pro zloděje.

Bearded kolie je temperamentní pes, který potřebuje hodně pohybu a nějaké zaměstnání. Vynikající jsou pro ně soutěže agility nebo soutěže v pasení ovcí, canisterapie a podobně.

Důležitou věcí je naučit štěně od malička ležet a nechat se pravidelně česat. Bearded kollie je velmi citlivý pes, nesnáší křik a tvrdý dril. Je velmi společenská, nemá ráda samotu, potřebuje bydlet s rodinou, není psem do kotce. Vcelku dobře se snáší s jinými psy, pokud žijí v rodině.

U plemene se může objevit dysplazie kyčelních i hrudních kloubů, což je důležitým faktorem pro zařazování do chovu, aby klouby byly zdravé.

Pokud má bearded kolie dobrý exteriér, kvalitní stravu, výbornou péči o srst a hodně lásky a času se strany majitele, je krásným psem pro výstavy a také často vyhrává BIS/Best in show, což znamená nejkrásnějšího psa výstavy. Dnes už to není pracovní pes ze skotské vysočiny, který může žít s ovcemi na vřesovišti, ale okrasný pes, který vyžaduje pravidelnou péči o srst, jež je jeho ozdobou, a citlivý společník, který bydlí se svou rodinou, kde se mají vzájemně rádi.

- K. Pavčíková -

Setkání Lhoteckých pod lipami

Poděkování patří hasičům ze Lhotky za tradičně vydařenou "Zábavu pod lipami", která se konala na lhotecké návsi jako každoročně druhou srpnovou sobotu. V pivním stanu tam jako obvykle hrála kapela Luna, kterou měli mnozí možnost slyšet také na veletržním sobotním večeru (spolu se Samsonkou). Více než stovka návštěvníků si zatančila, zazpívala a dobře se bavila do dvou hodin po půlnoci. Poděkování patří právem i Obecnímu úřadu Křemže, který na tuto akci zapůjčil část pivního stanu včetně laviček a parketu. Bez této podpory by se takováto akce dala uskutečnit těžko a hlavně s nejistým výsledkem. Na shledanou ve Lhotce opět pod lípami příští léto!

- Ing. Konstantin Štibic -

Oslavy Sboru dobrovolných hasičů ve Stupné

V sobotu 20. srpna 2005 slavil Sbor dobrovolných hasičů ve Stupné 70. výročí založení sboru. Tyto oslavy byly zároveň spojeny se setkáním rodáků ze Stupné. Na oslavu se připravovala celá ves, byla opravena a vybílena kaplička na návsi, opravu si vysloužila i celá požární zbrojnice. Také každý starousedlík a chalupář si opravil okolí kolem svého domku. Hasiči rovněž opravili a vyčistili svoji chloubu - starý hasičský vůz na stříkačku.

Připravované oslavě předcházelo páteční stavění pivního stanu na návsi, které bylo sledováno bdělým zrakem starších občanů a velkým zájmem dětí z celého okolí. Celý páteční večer byl jak stvořený ke hrám dětí v nově postaveném stanu, který zabral polovinu návsi. V sobotu ráno pak i děti vydatně pomáhaly při stavění pódia, lavic a stolů v pivním stanu. Oslavy začaly ve 13:00 hodin mší svatou v kapličce, která je zasvěcena patronu hasičů svatému Floriánu. Po jejím ukončení zahájil oslavy starosta sboru p. Kovář František, uvítal všechny přítomné, kterých se sešlo kolem 300. Úvodní projev přednesl služebně nejstarší člen p. Pivoňka Josef st., který stručně seznámil přítomné s historií a vývojem sboru. Po jeho ukončení se pozornost všech přítomných, zejména dětí, obrátila na příjezd požární techniky, kterou přivezl ukázat Hasičský záchranný sbor z Českého Krumlova. Zájem zde vzbudila starší i moderní technika, obdiv se obracel zejména na vysokozdvižnou plošinu, která byla stále v provozu a neúnavně zvedala stále nové zájemce do výše 27 metrů, aby si mohli prohlédnout okolí Stupné z ptačí perspektivy.

Po prohlédnutí Stupné, jejího okolí i požární techniky, bylo zajištěno pro návštěvníky občerstvení a posezení při hudbě v pivním stanu. K tanci i poslechu tak do ranních hodin vyhrávala hudební skupina Jetřicháci.

Oslavy i setkání rodáků se setkalo s velkým zájmem. Účast mohla být ještě větší, ale mnohé odradilo nepříznivé počasí, neboť téměř celý den pršelo. Ale i přes tuto nepřízeň počasí se oslavy líbily a mnozí účastníci vyjadřovali přesvědčení, že příště přijedou určitě zase.

Poděkování patří Obecnímu úřadu ve Křemži, který zapůjčil stan, pracovníkům služeb, kteří ho postavili a zase uklidili, p. Ing. Pavlu Vejvarovi, řediteli Hasičského záchranného sboru v Českém Krumlově za ukázku požární techniky. Poděkování rovněž zaslouží rodina Kmochů ze Chmelné za zajištění a bezproblémové občerstvení všech účastníků těchto oslav po celý den a Šárce Peckové, která se postarala se svými asistentkami po celé odpoledne o děti přítomných hostů.

Sbor dobrovolných hasičů ve Stupné věří, že se oslavy, i přes nepřízeň počasí, líbily a těší se někdy příště na další shledání.

- Josef Pivoňka ml., jednatel SDH Stupná -

Stavění brány

Stavění brány, rozloučení se svobodou (štando) a držení šraňku patří v našem kraji ke každé svatbě.

Stavění brány, ilustrační foto

Fotbalisté Křemže v srpnu

I. B třída

První tým mužů doznal v letní přestávce několika změn, když návrat do Holubova ohlásil Radek Procházka. Na druhou stranu ovšem přišlo hned trio kvalitních posil, a to na hostování z Horní Plané - zkušený Miroslav Schönkypl, na hostování z divizního Jankova univerzální Petr Jílek a rovněž na hostování z Českého Krumlova mladý Kamil Rolník (z téhož oddílu jsme ještě prodloužili hostování Adlera). Po půlroční odmlce se z hostování v Trhových Svinech navíc vrátil Jan Stropek.

Křemže - Dříteň 4:1 (2:1)

V úvodním utkání nové sezóny nastoupili Křemežští bez Kouby a Brabce (dovolená) proti silné Dřítni, které nakonec po velmi dobrém výkonu oplatili stejnou měrou porážku z jarního vzájemného zápasu, v němž doma prohráli 1:4. Začátek utkání tomuto výsledku ale vůbec nenasvědčoval, když se hosté chopili taktovky a první dvacetiminutovka patřila jim. Vyjádřením převahy byla i vedoucí branka Dvořáka z 15. minuty. Křemežští se ale oklepali a druhá polovina poločasu už byla v jejich režii. Důležitý vyrovnávací gól vsítil po půlhodině hry hlavou Václav Anderle - 1:1. Poté se jako velmi dobrá akvizice ukázal Petr Jílek, který z vápna pověstným "angličanem" zvrhl vedení na domácí stranu. Začátek druhé půle patřil znovu hostům, ale jejich veškerou snahu zhatila v 65. minutě vydařená střela Kamila Rolníka na 3:1. Zaslouženou výhru pak podtrhl těsně před koncem střídající Václav Leština - 4:1.

Sestava: Ševčík, Stráský, Filip, K. Rolník, Šulc, M. Schönkypl, Chromý, Jílek, Novák, Anderle (75. Leština), Stropek.

Římov - Křemže 1:0 (1:0)

Křemežští po vydařeném vystoupení doma s Dřítní sehráli tentokrát velmi smolné utkání. Od začátku byl v partii loňských nováčků k vidění urputný boj o každý metr malého římovského hřiště. Šancí ovšem bylo jako šafránu a přibývalo jen žlutých karet. Jako první vážněji zahrozili hosté, když se do vápna probil důrazný Stropek, ale u úhlu těsně přestřelil. První - a jak se později ukázalo i jediný - gólový moment utkání se zrodil ve 44. minutě. Římovští se dostali k ojedinělému protiútoku, do vápna procházel Maršán, bránící Chromý jej poslal k zemi a z nařízené penalty zajistil Písko domácím vedení - 1:0. Ve druhé půli hosté ještě přidali, postupně se jejich převaha měnila v drtivou, ale stále bez efektu. Domácí bránili v deseti, a když už něco prošlo, tak již překonaného Skořepu zachránilo po hlavičce Jílka břevno. Do vápna se probíjel střídající Brabec, při pokusu o střelu byl jasně sražen, ale místo penalty se pískalo hraní rukou našeho hráče. Od 72. minuty navíc hráli hosté o deseti, když nepřesný sudí vyloučil za protesty Leštinu. I v oslabení měli hosté navrch, zahrávali řadu standardek, alespoň srovnat se jim ale už nepodařilo.

Sestava: Ševčík, Stráský, Kouba, Šulc, M. Schönkypl, Jílek, Chromý, K. Rolník, Novák (46. Brabec), Leština, Stropek.

Okresní soutěž muži
1. kolo: Křemže B - Frymburk B - 1:5 (0:1),
branka: Papšo

Okresní přebor žáci
1. kolo: Frymburk - Křemže - 2:4 (1:0),
branky: Benda 2, Pech, Zimmermann.

Domácí zápasy prvního týmu v září:

Fotogalerie

Déšť v srpnu zvedl opět hladinu Křemežského potoka

Voda naštěstí opadla tak rychle jako stoupla. Na obrázcích dole je stav Křemežského potoka u Hamru, u Chlumského mlýna a u čistírny odpadních vod u Křemežského mlýna vpodvečer 15. srpna 2005.

V letošním srpnu zasáhly povodně několik evropských zemí. Voda z řeky Aary zaplavila i historické centrum Bernu v naší partnerské obci Kirchlindach jejíž katastr je Aarou ohraničen, však nedošlo k žádným škodám.

Křemže 2005, déšť v srpnu zvedl opět hladinu Křemežského potoka Křemže 2005, déšť v srpnu zvedl opět hladinu Křemežského potoka
Křemže 2005, déšť v srpnu zvedl opět hladinu Křemežského potoka Křemže 2005, déšť v srpnu zvedl opět hladinu Křemežského potokaTenisové turnaje na konci prázdnin
- v sobotu 27. 8. se hrál turnaj místního klubu, v neděli 28. 8. turnaj Oblastní hospodářské komory a Rotary klubu Český Krumlov. Výtěžek druhého turnaje byl věnován na rozvoj mládežnického tenisu ve Křemži (částka 4 500,- Kč). Zvítězila dvojice Kordík, Turek, 2. místo patřilo dvojici Mikeš, Klíma, 3. místo získali hráči Dvořáček, Hodboď.

Křemže 2005, tenisové turnaje na konci prázdnin Křemže 2005, tenisové turnaje na konci prázdninVeletrh ve Freistadtu zahájil 11. srpna zemský hejtman Horního Rakouska J. Pühringer. Veletrhu se zúčastnily též čtyři české firmy.

Křemže 2005, veletrh ve Freistadtu Křemže 2005, veletrh ve Freistadtu
Křemže 2005, veletrh ve FreistadtuKvětnatec Archerův - foto Václav Bürger

Křemže 2005, Květnatec Archerův, foto Václav BürgerHouby rostou letos i ve Křemži na náměstí, ale nikdy zde dlouho nevydrží.

Křemže 2005, houby rostou letos i ve Křemži na náměstíJe libo raději bramboračku, nebo houbovou omáčku?

Křemže 2005, je libo raději bramboračku, nebo houbovou omáčku?V září se ještě můžeme těšit ze slunečných dnů.

Křemže 2005, v září se ještě můžeme těšit ze slunečných dnůVandalové mají raději tmu.

Křemže 2005, vandalové mají raději tmu Křemže 2005, vandalové mají raději tmuSrpnové večery jsou jako stvořené pro společenská setkání - první víkend se sešli hasiči a rodáci ve Mříči.

Křemže 2005, srpnové večery jsou jako stvořené pro společenská setkání

Jihočeský kraj přispěje zemědělcům na pořízení projektů

Jihočeský kraj svým GRANTOVÝM PROGRAMEM NA PODPORU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE (PROJEKTŮ) podpoří žadatele, kteří se ucházejí o evropské peníze z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Kraj tak reaguje na skutečnost, že čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU se daří jen pro kvalitně zpracované projekty, jejichž příprava je zejména pro drobné zemědělce značně náročná. Cílem také je zvýšit počet jihočeských žadatelů a odstranit určitou bojácnost a nejistotu pro žadatele, poněvadž především pro menší zemědělce jsou náklady na zpracování projektu významným výdajem.

Vyhlášený grantový program kraje na zpracování nezbytné dokumentace žádostí nabízí pomoc jihočeským podnikatelům, jejichž projekty se týkají investic do zemědělského majetku, zlepšení zpracování zemědělských výrobů a jejich marketingu, lesního hospodářství, posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí a rybářství. Výše krajského příspěvku nepřesáhne 60 procent skutečných nákladů na pořízení projektové dokumentace, přičemž úspěšnému žadateli může být maximálně přiděleno 18 až 30 tisíc korun, podle zařazení jeho projektu do jednotlivých opatření operačního programu. Nutnou podmínkou pro přihlášení žadatele do tohoto grantového programu je skutečnost, že žadatel již má projekt do OP vypracován a předložil jej na RO SZIF. Jde tedy o zpětné proplacení. Žádosti o krajský grant se budou vyhodnocovat ve dvou kolech, a tak termíny pro jejich předložení jsou do 31. 8. 2005 a nebo do 1. 11. 2005.

Bližší informace, včetně směrnice, formuláře žádosti a spojení na kontaktní osoby, jsou na internetových stránkách Jihočeského kraje (www.kraj-jihocesky.cz) v rubrice Granty, příspěvky, dotace 2005 - AP PRK / Tématická skupina - Oblast zemědělství.

ČSAD JIHOTRANS

Informace o dočasných změnách v autobusové dopravě v souvislosti s výstavbou nového autobusového nádraží a projektu Dopravně obchodního centra Mercury Center České Budějovice.

ČSAD JIHOTRANS, vizualizace nového autobusového nádraží

ČSAD JIHOTRANS, orientační plán náhradního autobusového nádraží V souvislosti se zahájením stavebních pracích na místě nynějšího autobusového nádraží dochází v nočních hodinách z 18. 9. na 19. 9. 2005 k dočasným změnám v provozu autobusového nádraží. To bude ze stávajícího prostoru mezi ulicemi Nádražní - Žižkova přemístěno po dobu výstavby do nedaleké lokality na pozemku Českých drah. Náhradní autobusové nádraží tak bude umístěno pouhých 300 metrů (viz plánek nového uspořádání přepravních služeb) od místa, které dosud slouží k odbavení cestujících. Rozdíl je tedy pouze v tom, že cestující zde budou nastupovat k odjezdu autobusových spojů, výstup pak bude probíhat na nově zřízených výstupních místech v ulicích Nádražní a Průmyslová (viz plánek náhradního autobusového nádraží).

K přístupu k náhradnímu autobusovému nádraží lze využít stávající podchod pod ulicí Nádražní, či přechod na nejbližší světelné křižovatce na rozhraní ulic Průmyslová - Nádražní.

V případě potřeby mohou cestující pro získání podrobnějších informací v organizaci autobusové dopravy využít podrobný informační servis společnosti ČSAD JIHOTRANS a.s. - www.jihotrans.cz.

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
se vybírá ve dnech
středa až pátek

14. 9. 2005   od12:30 do 17:00 h
15. 9. 2005   od12:30 do 16:00 h
16. 9. 2005   od12:30 do 14:30 h

v přízemí Radnice Křemže, č. dveří 11.

V říjnu se záloha bude vybírat ve dnech 12. - 14. 10. 2005.


ÚŘAD PRÁCE, odbor státní sociální podpory ve Křemži.

Úřední dny jsou:

září - 12. 9. 2005 26. 9. 2005
říjen - 17. 10. 2005 31. 10. 2005
listopad - 28. 11. 2005  
prosinec - 19. 12. 2005  


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Obecní úřad v Křemži vypisuje výběrové řízení na referenta Stavebního úřadu s následujícími podmínkami:

Nabídky zasílejte do 3. 10. 2005 na adresu: Obecní úřad, Náměstí 35, 382 03 Křemže


TELEKONTAKTNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

Město Český Krumlov poskytuje nepřetržitou telekontaktní péči pro seniory a tělesně postižené občany. Využití této služby - automatického systému tísňového volání - nabízí i ostatním obcím.

Klient zapojený do tohoto systému se může po stisku tlačítka domlouvat přes hlasitý telefon s dispečerkou v Českém Krumlově, která vyhodnotí danou situaci a zařídí další pomoc. V obci musí být dále stanovena kontaktní osoba, která v případě potřeby zajišťuje přímou službu u klientů. Tato osoba musí mít k dispozici klíče od klientova bytu. Pro obec by toto zapojení znamenalo sice určité náklady (podle počtu klientů), ale zároveň by zkvalitnilo sociální služby.

Vážení spoluobčané, pokud byste měli zájem o tuto službu, oznamte prosím tuto skutečnost na Obecním úřadě ve Křemži.


5. ROČNÍK RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ NA RYBNÍKU V HOLUBOVĚ

MO ČRS Křemže
pořádá
dne 24. září 2005 (sobota)
5. ročník rybářských závodů na rybníku v Holubově.


Kapr obecný, ilustrace

Program:
1.Prezentace závodníků a losování8:00 - 9:00 hodin
2.I. kolo závodu9:00 - 11:30 hodin
3.II. kolo závodu13:00 - 15:30 hodin
4.Vyhlášení výsledků a předání cenod 16:00 hodin

Letošní ročník je jubilejní, a proto je pro závodníky připravena dolovná s grilovaným seletem v místě závodu.

Podmínky:
lov na jednu udici s jedním nebo dvěma návazci (jednoháčky)
vnadění a přikrmování není dovoleno
zákaz lovu přívlačí
nástrahy živočišného (rybička do 5-ti cm) nebo rostlinného původu (dle úvahy závodníka)
chytá se za každého počasí

Jednotné startovné pro členy i nečleny je 100,- Kč při prezentaci.
Občerstvení v místě je zajištěno.

Sponzoři:
Rybářské potřeby - Křenek Radek, Vodňany
Pokrývačství - Filip Kudláček, Křemže

Upozornění:
Po nasazení ryb bude rybolov zakázán až do doby konání závodu.

Bližší informace na bodovacím listu při prezentaci nebo na tel. p. Pešl: 606 174 953.

- Srdečně Vás zve výbor MO ČRS Křemže -


Další informace :
Obecní knihovna Křemže
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962
Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 30. října 2005 : TOPlist 0