ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Září 2003 - Číslo 9 - Ročník 13

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (706 kB)

 

Záměr obce Křemže

PRODAT:

KOUPIT: O záměru obce bude jednáno na zasedání ZO 30. září 2003.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Křemže

Zveme občany na zasedání zastupitelstva obce Křemže,
které se uskuteční

dne 30. 9. 2003 od 19:00 hodin
v sále Radnice ve Křemži.

Začala škola

Škola opět ožila. Po dvouměsíčním lenošení a odpočinku se do ní vrátili žáci. Znovu je slyšet hluk a křik dětí, zase potkáváte po ránu hloučky s aktovkami na zádech. Někteří se těšili na své kamarády, jiní i na "nové objevy", které se svými učiteli letos podniknou. Jaké to asi bude? Kdo nás bude učit? Podaří se mi vylepšit známku? To jsou otázky, se kterými v prvních dnech školního roku děti přicházely. Na některé již odpovědi znají, jiné se teprve časem projeví.

Snad s největšími obavami přicházeli ti nejmenší. Nové prostředí, nová paní učitelka, noví kamarádi. Jak to v té škole chodí? I oni dnes už ví své. První dny ve velké, opravdové škole mají za sebou. Věřím, že šťastně. Ať se jim ve škole líbí, ať nepřijdou již v první třídě o svou zvídavost a chuť se učit, ať se školy nebojí. Ať rozvinou během dalších let všechny schopnosti, které jim byly dány. Ať se jim ve škole daří. Ale ať se daří také všem ostatním žákům a studentům.

- Mgr. Dagmar Koubová -


Zprávičky ze školy

Rozdělení třídnictví a počty žáků ve třídách:

I. stupeň
1.tř.Miluška Vítečková-26 4.AJana Velíšková-18
2.ADana Študlarová-18 4.BAlena Šulcová-20
2.BStanislava Šímová-15 5.AMarie Klimešová-21
3.tř.Dana Neubergová-23 5.BJaroslava Tomková-20


II. stupeň
6.AOlga Boneschová-27 8.AKarel Kopecký-18
6.BMarie Böhmová-26 8.BZdeněk Vítek-18
7.AMiloslav Šetele-21 9.tř.Jaromír Soukup-25
7.BJana Přibíková-22     


Organizace školního roku

Vyučování v 1. pololetí školního roku začalo 1. září a končí 29. ledna 2004, II. pololetí začne 2. února a skončí 30. června 2004.
Podzimní prázdniny-27. a 29. října 2003
Vánoční prázdniny-22. prosince 2003 - 2. ledna 2004
Pololetní prázdniny-30. ledna 2004
Jarní prázdniny-23. - 27. února 2004
Velikonoční prázdniny-8. a 9. dubna 2004


Jak nás kontaktovat - vzájemná komunikace je jednou z podmínek úspěšné spolupráce školy a veřejnosti.

Ředitelna, I. stupeň, tel.: 380 742 170
Ekonomka školy tel., fax.: 380 741 208
Vedoucí školní jídelny: tel.: 380 741 128
e-mailová adresa: zskremze@quick.cz
Pracovníci školy mají vlastní e-mailovou adresu ve tvaru: jmeno.prijmeni@zs.kremze.indos.cz

Internet v knihovně

Již dva roky je do Obecní knihovny ve Křemži zaveden Internet. Někteří obyvatelé si na tuto službu zvykli a chodí do knihovny pravidelně. A tak bych tímto článkem chtěla oslovit ty, kteří zatím o této možnosti neví.

Dnes mají všechna města, ale i malé obce své Internetové stránky, kde je možné nalézt informace o místě i jeho okolí ze všech možných oblastí, historické, kulturní, sportovní, ale i podnikatelské. Jsou zde seznamy restaurací, obchodů, podniků, ubytovacích míst a dalších služeb, které jsou v určitém místě nabízeny. Svoje stránky mají také nakladatelství, knihovny, školy, muzea, zoologické zahrady, planetária, státní instituce i soukromé osoby a další a další.

Vychází několik druhů Internetových novin a časopisů. Jsou zde stránky pro děti, kde jsou různé zajímavosti, soutěže, hry. Stránky pro ženy, kde je možné získat hodně informací z oblasti módy, kosmetiky, rady pro domácnost, ale také rady pro maminky s výchovou dětí.

Některé stránky se zaměřují na zájmovou činnost např. chov psů, sport, věda a technika, automobily, informace z oblasti kultury - kina, divadla... Tohle všechno je vzájemně propojené, takže můžeme bez omezení "brouzdat Internetem", jak dlouho budeme chtít a jak nám dovolí naše peněženka, protože Internet je služba placená. V naší knihovně za každou minutu připojení k Internetu zaplatíte 1,- Kč. Přes Internet můžeme i nakupovat. Vybrané zboží vám pošlou nebo dovezou až domů.

Po Internetu můžete posílat dopisy, psát SMS a také si s někým "popovídat".

Internet nemá hranice. Po Internetu se můžeme podívat do celého světa, k tomu je ale nutné umět anglicky.

V naší knihovně se také půjčují, kromě knih a časopisů, CD-ROMy s jazykovými kursy angličtiny a němčiny. CD-ROMy s přírodní (fauna) a cestopisnou tematikou a CD-ROMy z oblasti umění a architektury.

A tak si dovoluji, pozvat všechny, kdo mají zájem o získávání informací nejen z knih a časopisů, ale i cestou nových technologií, aby navštívili Obecní knihovnu ve Křemži.

- M. Průchová -

Týden knihoven 6. - 12. 10. 2003

Každý rok na podzim se koná Týden knihoven. I naše knihovna v tomto týdnu pořádá několik akcí pro čtenáře. Ale myslíme i na ty, kteří se teprve teď rozhodnou knihovnu navštěvovat.

- M. Průchová -

Právník radí

Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

Vážená a milá mládeži a mladiství, tedy všichni Ti, co jste nedovršili rok osmnáctý Vašeho věku. První den roku 2004 bude dnem přelomovým, a to hned z několik důvodů. Tím hlavním, který by Vás měl zajímat, je skutečnost, že od 1. 1. 2004 nabude účinnosti zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, který má číslo 79/2003 Sb.

Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoně, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže.

Tento zákon považuje za mládež děti do patnácti let a za mladistvé ty, kteří dovršili patnáctý rok svého věku a nikoli rok osmnáctý svého věku. Vzhledem k těmto věkovým hranicím zákon zavádí tzv. soudy pro mládež, což jsou soudy jako každé jiné, ovšem s tím rozdílem, že jim budou předsedat speciálně vybraní soudci, a to zpravidla s vyloučením veřejnosti. Tito soudci budou každému z Vás (pokud si to zasloužíte) ukládat tresty za Vaše případná provinění. Proviněním se nyní nazývá každý trestný čin, který spáchá každý mladistvý.

Tresty, či opatření které Vám budou nyní moci tyto soudy uložit jsou následující :

Veškeré shora uvedené tresty či opatření mají svá pevně daná pravidla, která jsou na tento článek příliš rozsáhlá, ale u všech je samozřejmě možné použít tzv. účinnou lítost, což znamená, že trestnost vašeho činu zanikne, pokud dobrovolně odstraníte či napravíte nebo se o to alespoň pokusíte zejména tím, že nahradíte způsobenou škodu, učiníte opatření k její náhradě nebo se jinak pokusíte odčinit způsobené následky. Musíte též učinit účinnou snahu po nápravě, a to svým chováním spolu s podmínkou, že Vaše provinění nemělo trvale nepříznivých následků pro konkrétního poškozeného či pro společnost.

Vám, co jste ještě nedovršili patnáctý rok svého věku může být uloženo jen opatření, které spočívá v
  1. dohledu probačního úředníka,
  2. zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče,
  3. ochranné výchově.
Co se týče trestu odnětí svobody, tak ten je považován tímto zákonem za skutečně výjimečný a trestní sazby stanovené trestním zákonem se u Vás snižují na polovinu, přičemž soud pro mladistvé Vám nemůže uložit trest nad pět let. Pokud Vás to poněkud uklidnilo, pak vězte, že i výchovná opatření budou dosti zatěžující, neboť probační úředníci již nyní mají dosti značné pravomoce, jak se svého úkolu zhostit.

Pokud jste dočetli až sem, tak špatným zprávám není konec. Ti z Vás, kteří jste dovršili patnáctý rok svého věku, hrozí, že můžete putovat do vazby, což je obdoba vězení, ovšem s tím rozdílem, že je svými pravidly mnohem přísnější a jste v ní mnohem omezenější, než v tzv. výkonu trestu. Téměř všichni dospělí, kteří mají byť týden vazby za sebou, jsou od počátku na hranici svých psychických a fyzických sil. Je to totiž tak razantní zásah do Vaší osobní svobody, že svou náhlostí a tvrdostí je mnohem razantnější, nežli výkon samotného trestu. Budete sice případně odděleni od dospělých, ale to je jen poslední ústupek zákona. Doba, na kterou můžete být vzati do vazby, se pohybuje svojí horní hranicí dle typu provinění až do jednoho roku, jinak max. dva měsíce.

Jediná věc, která Vás může v případě splnění podmínek od vzetí do vazby "zachránit", je tzv. institut umístění do péče důvěryhodné osoby. Touto důvěryhodnou osobou může být kdokoli, ale nemusí jí být Vaši rodiče, neboť Ti v tomto případě zklamali a mohou být "nahrazeni" co do dohledu někým jiným. Praxe však později ukáže, jak budou soudy rozhodovat.

Pokud se vrátíme ke shora řečenému, tak soudy všem mladistvým budou moci uložit např. tzv. peněžité opatření ve výměře od 1.000,- Kč do 500.000,- Kč za podmínky, jste-li výdělečně činní a Vaše majetkové poměry to umožňují. Soudy mohou zvolit i takovou variantu, že Vám uloží tzv. denní sazbu s přihlédnutím k dennímu výdělku, což znamená, že budete povinni splácet od 100,- Kč do 1.000,- Kč denně po dobu od 5-ti do 500 dnů tyto peněžité částky na zvláštní účet zřízený státem.

Mohli bychom sáhodlouze pokračovat, ale na to zde není prostor. Doufám však, že si zavčas uvědomíte, že nyní pro Vás nastává doba skutečně zvýšené odpovědnosti nejen vůči sobě, ale i všem ostatním a zvláště rodičům, kteří jsou Vašimi zákonnými zástupci do okamžiku, kdy dovršíte osmnáct let svého věku. Po překročení této věkové hranice jste však dospělí a shora řečené pozbývá platnosti, neboť při plném duševním zdraví jste plně trestně odpovědni jako všichni dospělí. Jediné zmírnění trestního zákona, které byste případně mohli využít je pravidlo při ukládání trestů, kdy se bere ohled na ty, kteří svým věkem jsou blízcí věku mladistvých. Být Vámi bych na toto ovšem nespoléhal a v každém okamžiku si byl vědom, že vždy budete mít v životě možnost volby, jde však o to, jak s ní naložíte.

- J. M. -

Křemežsko v minulých stoletích

Inicialka P s pečetí, kterou přivěsili bratří Jindřich a Smil z Chlumu na listinu klášteru Zlatokorunskému, svědčící dne 6. prosince 1318 Když je v r. 1263 první zmínka o Křemži, vládli v tomto kraji Dubenští z Chlumu se svým sídlem a dvorem na Chlumu a na Chlumečku, za krátký čas i na Křemži. Od roku 1547 nastoupil po nich vládu rod Častolarů z Dlouhé Vsi a Křemže se už stala centrem kraje, přestože ztratila Smilův hrad. Měla však už svůj kostel, později i školu a dvůr Studichrachovský, později nazvaný Paurův. Po rozšířeném rodu Častolarů koncem 17. a počátkem 18. století byly v našem kraji už tři vrchnosti: Eggenbergové, klášter Zlatá Koruna (vyzdvižena v r. 1785) a prelátství v Českém Krumlově. Poslední šlechta, která i širokému kraji byla nadřízena, byli do zrušení poddanství v r. 1781 a roboty v r. 1848 Schwarzenberkové.

Vrátíme se zpátky na naše vesnice, které vznikaly a rostly na Křemežsku, většinou ve století 14. a 15. i později. Je zajímavé, že první osídlenci si dovedli najít vhodné místo pokud to bylo ještě možné: dobrou půdu, blízkost lesa (možnost stavebního dřeva) dostatek vody a jak jsem se mnohdy přesvědčil i hezké místo "za větrem". Pozemky si první "starousedlí" stejnoměrně a spravedlivě rozdělili, kromě tzv. dvořanů, kteří se v místě usadili dříve. Ti měli stále více pozemků a lepších. K hospodářství patřily většinou "lány". Selský lán měřil většinou 18 ha, na Českokrumlovsku se uvádí i 23 ha. Při dělení statku vznikli pololáníci. Kromě této vlastní půdy zůstala, a dosud někde je, půda starousedlých nebo obecní, která má být společně užívána. Dříve na pasení dobytka, nyní ve prospěch všech a společnému udržování.

V menších chalupách žili dříve chalupníci a podruzi. Ti v době větších prací pomáhali hospodáři v jehož chalupě většinou bydleli. Ve vlastních chalupách se živili svou prací živnostníci, většinou usedlí v západní části náměstí a když za velkého požáru Křemže vyhořel i křemežský Paurův roku 1840, byly na jeho místě postaveny další domky řemeslníků, obchodníků a živnostníků. V nejdřívějších dobách stávaly v Křemži jen dva krámky: U Hodinářů čp. 23 (rodina Schneiderů (u prvního kronikáře obce)) a u Ťunků čp. 49.

Hostince byly dva: u Petroušků čp. 14 (dnes dům Mašků) a u Pošarů čp. 22 (bývalý hostinec u Stanků) - dnes zde stojí Supermarket Jednota. V ostatních vesnicích nebylo krámů (obchodů) ani hostinců. Až později, když se ze dvorů - Chlumečka a Chluma - dodávalo pivo, otevíraly malé hospůdky a to "na okolek", tj. vždy v tom domě, kde byl zvolen rychtář nebo v pozdější době místní starosta. Ten měl otevřeno vždy až po práci, kvečeru. V Křemži první starostové úřadovali jen v neděli doma a tam si také po svém zvolení od svého předchůdce přinesli úřední almárku. Jak se rozrůstala Křemže a okolní vesnice, tak také rostly nové obchody a hostince. Tak postupně několik desetiletí měla Křemže až sedm hostinců: U Petroušků (původní budova u Mašků), u Linhoušků čp. 19, u Kubíků (domek u Šebestů), u Soukupů, u Pošarů - tj. býv. u Stanků, u Štiků (čp. 26) a u Stožických. Když po roce 1948 nebylo žádoucí soukromé podnikání, bylo mnoho větších ale i menších hostinců i obchodů ve Křemži a na vesnicích uzavřeno. Náměstí Křemže, historické foto z r. 1928

Dlouhá desetiletí, a až donedávna, žila některá řemesla a podnikání. Svá řemesla si otevřeli tesaři, kteří zpočátku a hlavně na vesnicích stavěli dost roubených domů a domků. Bednáři v Křemži ještě za doby první republiky vyráběli bedny, putny, kadečky, kádě, džbery, lopaty na obilí, dřevěná kola, vozy a vozíky, ale také rakve. Kováři, kteří byli nutní, v každé vsi nejen okovávali koně, ale pracovali na mnohém zemědělském nářadí jako jsou brány a pluhy. Pamatuji, že ještě někde žili koželuhové, kteří vydělávali kůže různých hospodářských a domácích zvířat, hlavně ovcí, kterých se na pastvinách pásla celá stáda. Téměř v každém hospodářství se pěstoval na polích len, který částečně zpracovaly doma ženy a zpředený pak tkalci (na Vinné i jinde) utkali na látku. Stejně tak se tkala a zpracovávala "štrikováním" na látku, rukavice, punčochy, šátky apod. Dokonalá oblečení, která musela desítky let mnohdy vydržet, šili také krejčí. Kromě dřeváků se nosila poctivě ušitá obuv od ševců. Na rozdíl od Křemže dělali na vesnicích nejvíce v zimě: opálky, košťata, košíky, hrábě, kolečka a trakaře, nejvíce pak dřeváky (celáky a podělávky), což byla vždy nejpotřebnější obuv doma. Tyto a ještě jiné další výrobky se rodily nejvíce v Chlumu a ve Chmelné. Zde se také vyráběly potřeby pro kuchyně. Tato drobná i větší výroba uživila dobře rodinu, hlavně když výrobky se vyvážely, třeba i na trakařích jinam. Venkov se sám živil. Do města na nákupy nebylo třeba jezdit. To bylo také jinak na výrobu zaměřené. Křemže i okolní vesnice si v těchto minulých dobách samy stačily. Touto svou drobnou prací žili si jistě skromně a spokojeně.

- Fr. Nejedlý -

Slovo lékaře

Přechod Dnes nebudeme mluvit o ženském přechodu, to necháme gynekologům. Ani o mužském přechodu, na to máme andrology. Budem mluvit o přechodu pro chodce. Proč, to je zřejmé. V zájmu ochrany chodců jsme uzákonili jejich přednost před motorovými vozidly na přechodu pro chodce, tak jak je to obvykle normou v ostatní Evropě. A hle ohrožení chodců stouplo! Poraněných a zabitých chodců na přechodu je více! Čím to?

Jsme příliš agresivní? Příliš bezohlední? Neumíme vzájemně komunikovat? Asi to tak nějak bude.

Přiznám se, že sám dávám přednost na přechodu jen tomu chodci, který chce přejít. Chodec stojící rozpačitě u přechodu, který očividně nedává najevo, že chce přejít, ode mne přednost nedostane. Pokud však přesto vstoupí do vozovky, musím jet tak, abych včas zastavil. A abych včas odhadnul jeho nečekanou reakci, musím sledovat, jak se chová. Jeho nenadálý vstup do vozovky na přechodu mne nesmí zaskočit. A když vidím u přechodu nervózně vyhlížející lidičky, kteří neví, zda smějí do vozovky vstoupit či ne, raději zastavím a pokynu jim rukou, aby věděli, že počkám, až přejdou vozovku.

Jako chodec na přechodu si rozhodně přednost nevynucuji. Vím, jak většinou řidiči strašlivě spěchají. A tak raději zastavím a pokynu řidiči: Jeď! Trvá-li však řidič na dodržování pravidel silničního provozu a zastaví, než mu vejdu před kola, zdvihnu proti němu rozevřenou pravou ruku na znamení: Stůj! Stojí-li, pak teprve přijmu zákonem mi určenou přednost a jdu.

Chci-li přejít přes přechod vozovku a vedle mne se řítí nekonečná kolona aut a já marně pohledem do očí řidičů signalizuji svou vůli přejít, opět zdvihnu svou rozevřenou pravici na znamení: Stůj! A vyčkám, až některý řidič uzná moji zákonnou přednost a zastaví. Dřív do vozovky nevstupuji. Nejsem sebevrah! Zákon nezákon, život mi už nikdo nevrátí!

Zkusme více komunikovat my chodci s řidiči a bude méně karambolů.

- MUDr. Bohumír Šimek -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Poznávejme plemena psů

MAĎARSKÁ PASTEVECKÁ PLEMENA Plemena psů - Komondor

Když stojíte uprostřed maďarské pusty, rozprostírá se okolo vás zelená rovina, kam až oko dohlédne a na obzoru se ta rovina dotýká nebe. Na pustě se pasou stáda domácích zvířat a je to docela ráj pro divoké šelmy. Z toho důvodu má maďarský chov pasteveckých psů své kořeny v dávné minulosti a jsou tu krásná plemena, která mají své zvláštnosti. Nejznámější z nich jsou:

Komondor

je tvrdý chlapík, ale také luxusní elegán. Je to velký impozantní pes se zplstnatělou bílou srstí, která vytváří dlouhé provazce a v dospělosti dosahuje až na zem. Tato jeho zvláštní srst jej nejen chránila před vedrem, deštěm, mrazem, prachem, ale také před zuby divokých šelem, které často stáda napadali. Neohroženost a útočnost s jakou chránili komondoři stádo z nich udělalo velmi žádané psy. Chovatelé z této zvláštní srsti udělali exteriérovou přednost. Komondor musí mít velmi bohaté osrstění, které odrůstá v tenkých praméncích o šířce maximálně dvou prstů. Štěňata komondora mají jemnou a zvlněnou srst, která s přibývajícím věkem houstne a odrůstá. Kolem dvanáctého měsíce postupně zplstnatí. Tato zplstnatělá místa je nutno rozdělit do provázků. Dělá se to ručně. V některých partiích těla se dělají provázky samy (hlava, ocas, končetiny). Po této jednorázové proceduře srst odrůstá a nesmí se česat. Srst nelína a nezpůsobuje ekzémy. Důležitá je ovšem ochrana před parazity (blechy, vši, svrab a pod.). Srst má samočisticí schopnost. Mladé psy jen oplachujeme ve vodě. Teprve až když se vytvoří provázky, můžeme použít kvalitní šampon. Komondor se může koupat jen v letních měsících, kdy je velké vedro, protože jeho srst usychá 4 dny. Plemena psů - Puli

Zajímavá srst a hmotnost těla, osvalení dělá z komondora elegantního psa, ale zároveň budí velký respekt. Rozhodně není vhodné pořídit si komondora jen jako společníka. Je to pes pracovní a řadí se mezi polodivoká plemena. Komondor na veřejnosti působí velmi sebevědomě, je silně dominantní, teritoriální, rezervovaný k lidem a většinou psy ignoruje. Nejlépe je jeho chování srovnat s krokodýlem. Celý den dokáže odpočívat na svém oblíbeném místě na pustě a jakmile se někdo přiblíží jen k hranici pozemku, bleskurychle zaútočí. Komondor se musí od mládí dobře vychovávat, hlavně s citem a rozumem a nepoužívat žádné násilí. Je to velmi inteligentní pes, chytrý, který si dokáže v různých situacích poradit naprosto sám. K cizím lidem je někdy ostrý, nedůvěřivý a není dobré si takového psa pořídit jen proto, že mám něco extra. Nejhůře na to doplatí pes, který pak končí na řetězu, všichni se ho bojí, je zanedbaný, citově strádá a vymění několik majitelů, kteří se jej většinou snaží zkrotit fyzicky, což je nemožné. Komondor patří jen do rukou zkušeným lidem a nejlépe je mu na pustě, kde se zabývá činností jemu vlastní.

Kuvasz

Tento pes, který je velmi silný, vysoký, mohutný a má vlnitou bílou srst patří mezi krasavce. Jeho daleko kratší srst mu umožňuje pohyb ve vysokém podrostu. Kromě střežení stád a zemědělských usedlostí se kuvasz uplatnil i při lovu černé zvěře. Pro svůj elegantní zjev byl v minulosti velmi oblíben na šlechtických dvorech. Není radno propadnout jeho kráse, poněvadž kuvasz je svéhlavý, energický a vyžaduje důslednou výchovu opravdové autority. Je dominantní a ostrý pes, který vyžaduje hodně času a citlivého přístupu současně s vhodným výcvikem.

Patří mezi velmi stará plemena, což dokazují hliněné tabulky nalezené při vykopávkách sumerských měst Kiš, Ugarit a Ur. Tabulka obsahuje slovo Ku Assa, což je starobylá forma slova Kuvasz. Patří také mezi přírodní plemena a nehodí se jen tak pro parádu. Je to zase pes pracovní.

Puli Plemena psů - Pumi

je to temperamentní, elegantní pes se srstí, která roste do krátkých provázků. Je to podobné osrstění jako u komondora. Puli není jen bílý, ale také hnědý, černý. Přestože puli vypadá jako luxusní zvláštní pes, je to zase pes pracovní. Je to velmi šikovný pes, má všechny vlastnosti ovčáckého psa, dokáže zatoulané stádo zahnat v takovém tempu, aniž by se uhřál. Jeho srst funguje jako termoregulační systém a při jeho práci mu nepřekáží. Do Maďarska se dostal někdy v 9. století, odkud s maďarskými kmeny přišel na maďarskou pustu. Pokud není možné jej zaměstnat jako pasteveckého psa, může se uplatnit v soutěžích agility, v nichž vyniká svou mrštností a rychlostí. Vůči cizím lidem a zvířatům je většinou přátelský. Své teritorium si dobře hlídá a ohlásí každé narušení jejích hranic. Mladého puli je možno pročesat. Od 8. měsíce se srst nechává růst a zplstnatět a nikdy se nečeše. Na některých partiích těla se provázky udělají samy, ostatní se musí ručně oddělit. Srst se musí kontrolovat, zda jsou provázky v pořádku a zase ručně plstnaté plochy oddělit. Není to rozhodně pes pro lidi, kteří jsou pohodlnější, poněvadž puli potřebuje hodně pohybu, aby byl spokojený.

Pumi

Podíl na vzniku tohoto energií nabitého a velmi temperamentního psa má puli. V jeho žilách však koluje také krev německých teriérů a francouzských ovčáků. Pumi je velmi rychlý, mrštný, odvážný a musí za každou cenu mít nějakou činnost (agility, coursing, triatlon, flyball, tanec se psem a pod.). Může být i psem záchranářským a loveckým, protože má lovecké vlohy po teriérovi. Je to ale především pes ovčácký. Správně upravený pumi připomíná plyšového medvídka. Vyžaduje střihovou úpravu, pravidelně je nutné jej česat. Je to oblíbený pes a velmi líbivý. Plemena psů - Mudi

Mudi

Ačkoliv je podle dochovaných popisů za hranicemi své země nejméně známý, je to velmi staré plemeno. Hrozí mu téměř vyhynutí, poněvadž jeho chovná základna je velmi malá. Předek těchto psů patří mezi německé špicovité psy a k jejich zkřížení došlo při nahánění dobytka z dolního Německa do Karpatské pánve. Charakteristickým znakem mudiho je srst v zářivé paletě barev. Jsou bílí, černí, hnědí, plaví, šedí a strakatí. Srst je delší a vlnitá. Je to velmi houževnatý pes střední velikosti, silný a vytrvalý. Jeho pracovní nasazení je výborné, úzce spolupracuje se svým pánem. Je to citlivý a milý společník, dokáže být však i neohroženým psem, který se nebojí. Uplatnil se i při lovu černé zvěře. Je třeba mu vždycky dopřát hodně pohybu.

Ještě jsou další plemena, která pocházejí z Maďarska, ale tito pastevečští psi jsou pro hodně lidí zcela neznámými psy.

Maďarsko se teprve nyní stává vyhledávanou zemí turisty, poněvadž v sobě skrývá mnoho krásného, historicky cenného, dobrá jídla a výborné víno. Při cestě na maďarskou pustu si budete mít jistě možnost prohlédnout některá z plemen, o kterých jsme si dnes povídali.

- Pav -

Jihočeská hospodářská komora informuje

Vážení podnikatelé,

Jihočeský kraj spolu s Jihočeskou hospodářskou komorou /JHK/ přichází s novou službou určenou všem podnikatelským subjektům - Systémem nabídek a poptávek. Tento business server vznikl na základě existence obdobných serverů v zahraničí a na základě poptávky jihočeských podnikatelů po této službě. Jeho cílem je zveřejňování nabídek a poptávek týkajících se nákupu/prodeje, volných kapacit, spolupráce, technologické kooperace apod.

Podnikatelé tyto informace najdou na adrese: http://www.businesspartnerjhk.cz Systém trojjazyčného (ČJ, NJ, AJ) vyhledávání nabídne jednoduché ovládání.

ZDARMA můžete zadat svou firemní nabídku či poptávku do databáze Systému nabídek či poptávek. Nabídka/poptávka bude zveřejněna 3 měsíce, poté musí být znovu obnovena. Výhodou nového systému bude i přímé kontaktování vybraných partnerů, neboť nabídky a poptávky budou obsahovat konkrétní údaje na jejich zadavatele.

Věříme, že budete s touto službou spokojeni a že Vám pomůže zvýšit počet úspěšných kooperací nejen uvnitř jihočeského regionu.

V případě dotazů nebo zájmu zveřejnit svou nabídku/poptávku nás neváhejte kontaktovat:

Oblastní kancelář JHK, Český Krumlov, tel: 380 711 340, e-mail: zdol@jhk.cz


Programy podpory malého a středního podnikání jsou poskytovány formou zvýhodněných záruk na úvěr, leasing, kapitálový vstup a na návrh do obchodní veřejné soutěže (program ZÁRUKA). Dále jsou poskytovány zvýhodněné středně či dlouhodobé úvěry (programy KREDIT a START), příspěvky na úhradu úroků (programy TRH, VESNICE a REGENERACE).

Ostatní příspěvky mohou být poskytovány na zvýšení zaměstnanosti (program SPECIÁL), na získání certifikátu podle norem řady ISO 9000 nebo 14000, EMAS či značky shody s normou ČSN TEST (program TRH) popř. ostatní příspěvky na náklady spojené s kapitálovým vstupem (program ZÁRUKA) či vytvářením kooperačních sdružení (program KOOPERACE). Prostředky pro tyto podpory jsou poskytovány ze státního rozpočtu.

Další informace včetně specifických podmínek programů a výše podpor: http://www.ckrumlov.cz/cz1250/ aktual/mesto200030822.htm

- ZD -

Tenisový turnaj osobností 2003

Řada tenisových příznivců se s pravidelností účastní tenisového turnaje osobností ve čtyřhře v Křemži, který pořádá Oblastní kancelář JHK v Českém Krumlově spolu s Rotary klubem a Obecním úřadem. Letos, již osmý ročník se uskutečnil v sobotu 23. 8. 2003 za účasti 20 hráčů, tj. 10 dvojic.

Nejúspěšnějším párem se podle očekávání stala dvojice Vladimír Mikeš, Josef Klíma z velešínské radnice, kteří ve finálovém zápase vyhráli nad zástupci Artypy Holubov, Františkem Veselým a Petrem Veselým 6 : 3. Vítězná dvojice prošla až na jedno zaváhání všemi zápasy s jasnou převahou. Třetí místo obsadila dvojice podnikatelů Trkovský, Kutiš, kteří na turnaj přijeli z Písku. Finálový zápas stejně jako semifinálový byl příjemnou podívanou pro tenisové fanoušky.

Tři nejúspěšnější páry obdrželi v letošním roce poprvé vítězné poháry, ale i ostatní účastníci si odnesli malou pozornost a vzpomínku na příjemný sportovní den. Startovala také dvojice z Raiffeisenbanky, která se tohoto turnaje účastnila již po sedmé.

Výtěžek ze startovného 5000,- Kč předal předseda oblastní rady JHK v Č. Krumlově Ing. Veselý místostarostce obce Mgr. Cipínové na podporu mládežnického tenisu v obci.

- ZD -

Vyzkoušejte a ochutnejte

Holubovský zpravodaj - mlsání, ilustrace Babiččiny recepty

Moravské ragú

Suroviny: vepřová kýta, hořčice, máslo, mléko, mouka hladká, sýr cihla, víno bílé, žampiony, citrony, kapie, muškátový oříšek, pepř, sůl
Postup: maso uvaříme do poloměkka a nakrájíme ho na malé kostky. Z mouky, másla a mléka připravíme bešamel. Ochutíme kořením, žampiony a rozkrájené maso zamícháme. Vzniklou směs přesuneme do gratinovací misky, posypeme strouhaným sýrem a zapečeme. Hotové zakápneme citrónem a zastřikneme bílým vínem. Ozdobíme a hotový pokrm můžeme podávat pouze s pečivem.

Křivoklátský drak

Suroviny: vepřová kotleta bez kosti, cibule, sterilované feferonky, hořčice, kečup, klobása, křen, majonéza, sterilovaná okurka, olej, sterilovaná červená paprika, pepř, koření chilli, sůl
Postup: Kotletu rozkrojíme na čtyři plátky, naklepeme, osolíme, opepříme a uprostřed prořízneme dva otvory, kterými provlíkneme polovinu klobásy. Připravené maso opékáme z obou stran cca 12 min. Během opékání masa si uděláme omáčku smícháním majonézy, drobně nakrájené cibulky, okurek, feferonek, kečupu, hořčice, chilli, pepře a soli. Hotové maso na talíři lehce přelijeme omáčkou a doplníme strouhaným křenem.

Těstoviny s brokolicí a sýrovou omáčkou

Suroviny na 10 porcí: Těstoviny 800 g, sůl 30 g, brokolice 1500 g, cihla 150 g, rajčata 500 g, víno 0,2 l. Omáčka - cihla 500 g, máslo 150 g, smetana 0,2 l, mouka hl. 170 g, mléko 0,2 l.
Postup: Těstoviny uvaříme v dostatečném množství osolené vody. Po uvaření scedíme a necháme dobře odkapat. Růžičky z brokolice povaříme v osolené vodě zhruba 5 minut. Rajčata spaříme, oloupeme, rozčtvrtíme, zbavíme zrníček a nadrobno nakrájíme. Z mouky a části másla připravíme světlou zásmažku, kterou zalijeme mlékem. Dobře rozmícháme. Necháme zvolna vařit. Omáčku přecedíme, přidáme zbylou část másla, smetanu, pokrájená rajčata a bílé víno. Poté přidáme brokolici a nastrouhaný sýr, který necháme mírně rozpustit. Těstoviny rozdělíme na talíř, přelijeme omáčkou a podáváme sypané sýrem.

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ za měsíc září 2003
se vybírá:
10. 9. 2003 od 12:30 do 17:00 h
11. 9. 2003 od 12:30 do 16:00 h
12. 9. 2003 od 12:30 do 14:30 h
v přízemí Radnice v Křemži, č. dveří 11.


MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI k 30. 6. 2003
ČR-9,5 %  
Jihočeský kraj-5,6 %  
okres Č. Krumlov-8,7 %  
Křemže-5,33 %-67 uchazečů
Holubov-4,43 %-20 uchazečů
Brloh-5,40 %-29 uchazečů


VÝSTAVBA STOŽÁRU VYSÍLAČE RADIA FAKTOR NA KLETI - III. varianta

Dokumentace je k nahlédnutí na OÚ Křemže u pí Schusterové.


ŠTÍT PODKLETÍ - KUKLOV - 27. ZÁŘÍ 2003

TJ Sokol Křemže, oddíl orientačního běhu pořádá v sobotu 27. září 2003 závod v orientačním běhu - 26. ročník o ŠTÍT PODKLETÍ.

Shromaždiště: Kuklov, 2 km SV od obce Brloh. Bude značeno z obce Brloh.
Prezentace: 27. září 2003 do 10:30 h
Přihlášky: do 12. září 2003 na adresu:

Elektronicky: pavelzimmermann@cbox.cz Platí pouze potvrzená přihláška.
Písemně: Pavel Zimmermann, Chlum 129, 382 03 Křemže


od 7. záři probíhá ve Křemži

VÝKUP
PADANÝCH JABLEK A ŠVESTEK

Vykupuje se ve dvoře Domu služeb naproti benzinové pumpě ve Křemži v těchto dnech:

neděle16.00-18.00hod.
středa17.00-19.00hod.
pátek13.00-15.00hod.
po celý měsíc září

Ovoce nesmí být nahnilé nebo plesnivé. Současná nákupní cena je u jablek 1,- Kč a u švestek 4,- Kč za 1 kg (nemusí platit po celé období!).
V případě potřeby kontaktujte p. Štibice na tel.: 380 741 960.


MO ČRS KŘEMŽE

pořádá
dne 27. září 2003 (sobota)

3. ročník rybářských závodů na rybníku v Holubově

Program:
prezentace závodníků a losování8.00 - 9.30 hod.
I. kolo závodu9.30 - 12.00 hod.
II. kolo závodu13.30 - 16.00 hod.
vyhlášení výsledků a předání cenod 16.30 hodin


Podmínky:
lov na jednu udici s jedním nebo dvěma návazci (jednoháčky)
vnadění a přikrmování povoleno
zákaz lovu přívlačí
nástrahy živočišného nebo rostlinného původu (dle úvahy závodníka)
chytá se za každého počasí

Občerstvení v místě zajištěno.

UPOZORNĚNÍ:
Po nasazení ryb bude rybolov zakázán až do doby konání závodu.
Bližší informace na bodovacím listu při prezentaci nebo na tel. - p. Pešl: 606 174 953.

Srdečně Vás zve výbor MO ČRS Křemže


Další informace :
Obecní knihovna Křemže
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 11. září 2003 : TOPlist 0