ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Září 2002 - Číslo 9 - Ročník 12

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (944 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Podle plánu schůzí se měla konat schůze rady dne 12. 8., která však byla z důvodu povodní zrušena, a tak se rada a zastupitelé sešli na své 67. schůzi až 2. 9. 2002. Na této schůzi radní projednali předběžný rozbor výsledku 11. ročníku Křemežského veletrhu (čistý zisk činí cca 300 tis. Kč), schválili odměny hlavním pořadatelům (ve stejné výši jako v r. 2000) a doporučili zastupitelstvu obce ke schválení prominutí vrácení půjčky hasičům Chmelná (30 tis. Kč) použité na zateplení společenského sálu ve Chmelné. Dále pokračovalo jednání rady a zastupitelstva společně. Zde byla hlavní pozornost věnována záplavám a likvidaci následků po povodních. Zastupitelé doporučili urychleně zadat odborné firmě zpracování návrhu na komplexní řešení nutných úprav pro zamezení vniknutí povodňové vlny do obytných částí obce, zajistit finance a následně realizovat protipovodňová opatření, současně soustředit dokumentaci z letošních povodní jako podklad pro řešení.

-JL -

V0LBY 2002

V souladu s harmonogramem úkolů a lhůt pro komunální volby 1. a 2.11.2002, upraveným z důvodu záplav, byly v termínu podány kandidátní listiny čtyř volebních stran (SNK-Za Křemežsko krásnější, KDU-ČSL, ODS a Pravý blok) pro volby zastupitelstva obce Křemže. Tyto budou přezkoumány a do 21.9.02, po odstranění případných závad, zaregistrovány.

Dle téhož harmonogramu starosta stanovil minimální počty členů okrskových volebních komisí a počet volebních okrsků, které jsou shodné s minulými volbami.
VO č. 1 - Křemže (12 čl. komise) pro voliče z Křemže a Mříčí
VO č. 2 - Chlum (6 čl. komise) pro voliče z Chlumu, Loučeje a Lhotky
VO č. 3 - Stupná (6 čl. komise) pro voliče ze Stupné, Chmelné, Chlumečku, Bohouškovic a Vinné

Do 21.9.02 rovněž starosta jmenuje zapisovatle okrsk. voleb. komisí a do 2.10.02 mají možnost volební strany delegovat své zástupce a starosta dojmenuje členy na neobsazená místa do těchto komisí. První zasedání OkVK se uskuteční do 11.10.02.

Pro kandidující strany do zastupitelstva obce Křemže bude v říjnovém Křemežsku vyčleněn prostor pro představení svých kandidátů a volebních programů. Podklady pro uveřejnění je nutno předat na OÚ p. Linhovi nejpozději do 25.9.2002.

-Lin-

Slovo starosty - ještě k povodním

 Křemže 2002 - záplavy, Budějovická ulice
Vážení přátelé, spoluobčané,

srpnové události v naší zemi, v naší obci, nemohou nezanechat jizvu na duších všech, kterých se dotkly.


......v šestistém roce života Noeho se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely... nad zemí se strhl lijavec a trval čtyřicet dní a čtyřicet nocí.

Tak nějak je v Genesis, první knize
Křemže 2002 - záplavy, u čističky 
Mojžíšově, v nejstarší knize lidstva, Bibli, popisována potopa světa. Ačkoliv jsem ateista, nemohl jsem v neděli 1. září nevzpomenout na tato slova.

Nechci na tomto místě detailně rozebírat vše, co potkalo naši zemi, naši obec, co to pro nás všechny bude mít za následky a co dál. To proto, že srpnové povodně se svým rozsahem vymykají zkušenostem všech žijících generací a proto i všechny následky nelze jasně odhadnout, definovat, stejně jako neexistují jednoduchá, rychlá a účinná řešení, která by zabránila opakování toho, co se stalo.
 Křemže 2002 - záplavy, pod školou


Nicméně rád bych využil prostoru našeho Křemežska a vrátil se k srpnovým povodňovým událostem v naší obci a poskytl vám všem alespoň základní informace o průběhu povodní v naší obci.

Jak jistě všichni víte, srpnová povodeň postihla naší zemi ve 2 vlnách, naši obec bohužel navíc ještě ve vlně třetí.

Povodeň začala první vlnou, která zasáhla naši obec 8. srpna. Již v průběhu dne bylo na vodočetné lati u Chlumského mlýna zaznamenáno dosažení stavu bdělosti, krátce na to pak pohotovosti
Křemže 2002 - záplavy,  
(v tomto okamžiku byla aktivována povodňová komise obce) a ve večerních hodinách pak bylo dosaženo hladiny, která vyjadřuje stav ohrožení. V této době byla svolána povodňová komise, určeny úkoly jednotlivým členům, informovány příslušné orgány dle povodňového plánu a od této chvíle se již kalná voda snažila převzít nadvládu. V některých případech neúspěšně, v některých, a nebylo jich bohužel málo, úspěšně.

Kritická situace nastala 12. srpna v ranních hodinách, kdy kulminovala hladina vody v Křemežském potoce a most mezi Křemží a Chlumem byl na mé rozhodnutí uzavřen, neboť hrozila jeho destrukce.
 Křemže 2002 - záplavy, rozvodněný Křemežský potok pod Křemží
Tyto obavy se naštěstí nevyplnily. Jen pro ilustraci mi dovolte uvést jaké důvody mě k rozhodnutí most uzavřít vedly: stav ohrožení je na vodotečné lati stanoven hladinou 110 cm, čemuž odpovídá průtok cca 44 m3/sekundu. Při kulminaci se hladina pohybovala ve výši cca 165 cm, tj o 55 cm výše než odpovídá hladině stavu ohrožení a dle konzumční křivky byl průtok v této době téměř 90 m3/sek. Průtok odpovídající tzv. stoleté vodě je ČHMÚ stanoven na 78 m3/sek. Křemežský potok rozvodněný, tak ho nespatřily oči žádného žijícího člověka, však
Křemže 2002 - záplavy,  
paradoxně nezpůsobil tolik škody, jako menší toky a zejména pak povrchová přívalová voda, kterou již půda nasycená dlouhotrvajícími dešti nebyla schopna vstřebat. Výsledek byl drastický - opakovaně byla zaplavena celá řada obytných staveb, zdevastovány místní komunikace, poškozena kanalizace, zřícený objekt kalového pole ČOV ve Křemži, poškozené hráze většiny rybníků a celá řada dalších škod. Nechci vůbec snižovat důsledky povodně v naší obci, zvlášť si dokážu představit pocity našich spoluobčanů, jejichž domovů se záplavy přímo dotkly
 Křemže 2002 - záplavy, zničené zahrady po opadu vody, Chlum, foto Jan Kříž
(dodnes i v mém suterénu vrčí ventilátory, které se snaží vysušit promočené zdivo), jen při sledování toho, co voda napáchala, jinde jsem se uklidňoval, že nebylo nejhůř nikoho jsme nemuseli evakuovat, nikdo nepřišel o domov, nikdo bohudík nepřišel o život.

Země i naše obec se začala pomalu vzpamatovávat ze šoku, začala pracovat na zajištění základních funkcí odstraňování odpadů, nejkřiklavějších škod a pak přišlo první zářijové nedělní ráno, díky kterému budeme asi všichni již napořád vzhlížet ke každému mraku nad našimi hlavami s velkou nedůvěrou. V časných ranních hodinách napršelo během necelých tří hodin na území Křemže dle
Křemže 2002 - záplavy, Chlum v Pustotě, foto Jan Kříž 
ČHMÚ 97 mm/m2, podle některých neoficiálních měření to lokálně bylo i více.

V tomto případě platí dvojnásob to, co již bylo řečeno a to, že povrchová přívalová voda a voda z malých vodních toků napáchala mnohem větší škody, než rozvodněný Křemežský potok, byť opět kulminoval vysoko nad hranicí stavu ohrožení.

Výsledek této lokální průtrže je mnohem drastičtější než ve dvou předchozích povodňových vlnách (celá řada zaplavených objektů z nichž některé byly zasaženy již potřetí během jednoho měsíce, destrukce místních komunikací, poškozené rybníky, zřícení části území nad Imatrem,
 Křemže 2002 - záplavy, ucpaná propust pod silnicí v Chlumu vytvořila hráz, která vodu zvedla téměř o dva metry, foto Jan Kříž
zřícení části bývalé skládky TKO pod školou, poškození rozestavěného sportovního areálu jehož investorem je TJ Sokol Křemže a mnoho dalších škod.

Podle hrubého vyčíslení škod na majetku obce dosahuje jejich výše cca 13 miliónů korun, v odhadu škod celkových (ovšem mimo majetek vlastníků inženýrských sítí, škod na plodinách, škod na státních komunikacích a tocích), dosahuje jejich výše na území naší obce cca 36 miliónů korun.

Každý z nás se určitě nejednou zamyslel nad otázkou, zda je možné takové situaci příště předejít, někteří z nás přímo žádají, že je nutno okamžitě zajistit účinné a trvalé řešení, které by zabránilo opakování takové situace.
Křemže 2002 - záplavy, rozvodněný přítok Křemežského potoka pod Křemží, foto Jan Kříž 
Během kritických dní jsem vyslechl možná stovky zaručených návodů, jak příště tomu, co nás potkalo na jednotlivých místech, předejít.

Jsem ale přesvědčen, že jednoduché, rychlé a stoprocentně účinné řešení neexistuje. Myslím si, že opatření, která by zmírnila dopad podobné situace, musí být řešena jako komplex ve vzájemných souvislostech pro celé území obce a ne pouze jednotlivé lokální problémy. Když se totiž přiřítí stoletá voda z krajiny až do obydleného území, nezachytí ji již žádná kanalizace, byť by byla sebevětší. Proto bylo i po poradě zastupitelstva obce rozhodnuto zadat revizi návrhu
 Křemže 2002 - záplavy, pomoc sousedů při odklízení následků velké vody, foto Jan Kříž
protipovodňových opatření na podkladě maxima informací a zkušeností z období srpnových záplav a následně řešit jednotlivé kroky k minimalizaci následků velkých vod.

I když se s obdobnou extrémní situací nikdo z nás nikdy nesetkal, i když celá řada lidí musela ve stresu a často během okamžiků dělat zásadní rozhodnutí, myslím si, že všechny složky záchranného systému v našem okrese pracovaly velmi kvalitně.

A to si dovolím tvrdit i v rámci naší obce. Velice si totiž vážím všech členů Sboru dobrovolných hasičů z
Křemže 2002 - záplavy, voda se valí Chlumem, stav při kulminaci je vidět na obydlí, foto Jan Kříž 
jednotlivých osad naší obce, kteří se na moji výzvu velice pružně zapojili do záchranných prací a likvidace povodňových škod. Můj dík na tomto místě patří členům ČHJ Chlum, SDH Loučej, SDH Lhotka, SDH Chmelná, SDH Stupná a SDH Mříčí.

Můj dík ale patří i ostatním spoluobčanům, kteří bez ohledu na vlastní újmy způsobené povodní věnovali svůj čas, síly, prostředky na pomoc naší obci. Můj dík patří občanům této země, kteří byli v těžké chvíli solidární s naší obcí, občanům města Brumova-Bylnice, občanům města Otrokovice, firmě Duo z Tišnova i všem ostatním, kteří jak materiálně, tak i finančně pomohli s likvidací následků povodně.
 Křemže 2002 - záplavy, rozvodněný Křemežský potok pod Jáníčkem, foto Jan Kříž
Můj dík patří dobrovolníkům, kteří své volno a síly věnovali pomoci naší obci. Na závěr si dovolím sdělit jednu vlastní zkušenost, kterou ale jak vím, má i řada z těch, kteří se účastnili záchranných prací. V kritických a vypjatých situacích, jakou letošní povodeň bezesporu byla, se projevují lidské charaktery. Opravdu moc mě potěšilo, že těch dobrých byla drtivá většina, ale mrzí mě, že i ty opačné se našly.

Těm prvním, bezejmenným profesionálům, spoluobčanům, dobrovolníkům vyjadřuji svou hlubokou úctu, projevili se jako LIDÉ.

S úctou a přáním, aby velká voda v roce 2002 byla připomínkou pokory člověka k přírodě, připomínkou, že člověk je součástí přírody a ne jejím vládcem.

-Váš starosta, Ing. Josef Troup-

Právník radí

Druhá a stejně podstatná vyhláška, vztahující se k ohodnocení advokátních služeb je vyhláška č.484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ke kterému se vztahoval článek v minulém čísle Křemežska.

Do doby, kdy nebyla tato vyhláška v platnosti rozhodovaly všechny soudy o náhradě nákladů řízení v případě zastoupení advokáta dle vyh1.177/96 Sb. Nyní je již v platnosti od 1.1.2001 vyhláška "nová", která ulehčí práci nejen soudcům, ale dokáže velmi přesně odpovědět všem současným i budoucím klientům jakékoli advokátní kanceláře, jaké bude rozhodnutí soudu v případě, kdy bude soudní řízení ukončeno v prvním stupni (nepočítaje odvolání) a kolik budou činit náklady Vašeho advokáta či advokáta protistrany. To z toho důvodu, abyste již při zplnomocnění advokáta věděli předem, kolik budou případně soudem činit náklady na právní zastoupení, které určí soud, neboť soudy jsou touto vyhláškou vázány a nezajímá je (ať v případě úspěchu či neúspěchu v řízení) zda jste si s advokátem domluvili odměnu za jeho práci jinou ať vyšší nebo nižší. Na tuto skutečnost je každý advokát povinen upozornit předem.

Vybrané sazby dle této vyhlášky jsou následující a sazby odměny se obecně stanoví pro řízení z peněžité částky, která je předmětem řízení, nebo podle druhu projednávané věci

Ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky, činí sazba odměny

Při určení výše uvedených sazeb se nepřihlíží k příslušenství pohledávky nebo práva. Tím je řečeno, že pokud Vám někdo dluží například 100.000,- Kč a to jeden rok při domluvené sazbě úroků z prodlení např. 16% p.a. (neboli 8% ročně z této částky), bude příslušenství jistiny tvořit částka 16.266,67,- Kč, kterou Vám spolu s částkou 100.000,-Kč dlužník ze zákona dluží a k této částce se nebude při úhradě soudního poplatku při podání žaloby přihlížet. V případě, že budete v soudním řízení úspěšní a předmětem sporu bude např. žaloba o zaplacení právě oněch 100.000,- Kč takzvaně s příslušenstvím, jak jsme si již uvedli, bude rozsudek soudu takový, že určí dlužníku uhradit k rukám Vašeho právního zástupce do tří dnů od právní moci rozsudku peněžitou částku 100.000,- Kč s příslušenstvím 16.266,67,- Kč 16% p.a. ode dne splatnosti dluhu do zaplacení + náklady řízení, které jsou tvořeny uhrazeným soudním poplatkem ve výši 4.000,- Kč (do výše 5.000,- Kč se soudní poplatky uhrazují zpravidla formou kolků) + náklady na právní zastoupení dle shora uvedených sazeb v konkrétní výši 19.500,- Kč., + za každý právní úkon přizná soud úspěšné straně ještě takzvaný paušál ve výši 75,-Kč. Všechny jednotlivé a nezaplacené částky je pak možné jednotlivě vymáhat i prostřednictvím exekutora, pokud dlužník neuhradí vše řádně a tedy i včas.

Další nepoměrně důležitou informací je skutečnost, že pokud bylo právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu (jestliže se nelze proti němu odvolat) promlčuje se ! za deset let ode dne, kdy mělo být dle soudu plněno. Takže máte relativně dlouhou dobu na to, abyste jako věřitelé svoji pohledávku vymáhali exekuční cestou, pokud dlužník nezaplatí nic nebo jen částečně. Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, považuje se za předmět řízení částka uvedená ve smlouvě; totéž platí, je-li předmětem řízení vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy.

Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, považuje se za předmět řízení peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku; totéž platí, je-li předmětem řízení jiný cenný papír, na němž je uvedena jeho jmenovitá hodnota (například akcie o jmenovité hodnotě 10.000,Kč).

Je-li peněžitá částka vyjádřena v cizí měně, stanoví se předmět řízení v české měně podle kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky vydaném k prvnímu dni měsíce, v němž se rozhoduje o náhradě nákladů řízení. U měn neuvedených v kurzovním lístku České národní banky se použije kurz EURO nebo USD k této měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž platí přepočítávaná měna.

Ve sporech, jejichž předmětem je zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a ve věcech vypořádání společného jmění nebo jiného majetku manželů se sazba odměny advokáta stanoví podle shora uvedených sazeb.

V případech, kdy jde o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, se za předmět řízení považuje Pro všechny rozvádějící se manžele je důležité vědět, že ve věcech vypořádání společného jmění nebo jiného majetku manželů se za předmět řízení považuje polovina hodnoty vypořádávaného majetku a závazků, popřípadě dalších hodnot.

Ve věcech určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, činí sazba odměny jde-li o právní vztah nebo právo k nemovitosti 10.000 Kč. Nejčastěji jde zejména o spory o vlastnictví k nemovitosti apod.

V případě, pokud byste se domáhali soudní cestou např. ve věcech ochrany proti uveřejňování informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku podle právních předpisů o hromadných informačních prostředcích, anebo ve věcech vyplývajících z uplatňování práv a povinností podle právních předpisů o ochraně osobních údajů činí sazba odměny, pokud požadujete náhradu nemajetkové újmy 12.500 Kč.

Pokud byste se rozhodli pro vymáhání Vám pravomocně přiznaného dluhu soudem vůči Vašemu dlužníku cestou advokáta a nikoli exekutora (těchto případů je velké množství), tak těmto případům se říká tzv. výkony rozhodnutí (vykonává se nějaký rozsudek, který je vždy rozhodnutím) a sazba odměny činí
a) při nařízení výkonu rozhodnutí, jde-li o vymožení peněžité částky 50 % sazby odměny podle shora uvedených sazeb, nejméně však 500,- Kč.

Pokud půjde o případ, kdy jste se úspěšně domohli rozhodnutí soudu, že je např. Váš nájemník ve Vašem bytě protiprávně a soud mu určil povinnost byt vyklidit a ctěný nájemník tuto povinnost nesplnil, jde o tzv. vyklizení se sazbou odměny advokáta 2.500,- Kč.

Zastupuje-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně více osob, zvyšuje se sazba odměny o 20 % a tuto skutečnost prosím berte na zřetel, neboť se lidé někdy bezdůvodně domnívají, že je tomu naopak.

Učinil-li advokát nebo notář v řízení pouze jediný úkon právní služby (v minulém čísle byl nejčastěji vyskytovaným právním úkonům věnován prostor) soud sníží sazbu odměny o 50 %, nejméně na částku 250 Kč. Neučinil-li však Váš advokát žádný úkon, odměna mu nepřísluší.

Příjemný vstup do nového školního roku a poslední třetiny roku kalendářního.

- J.M. -

A je po prázdninách!

Vážení občané,
 Mgr. Dagmar Koubová, ředitelka ZŠ Křemže


Od 1. srpna letošního roku jsem jmenována ředitelkou Vaší základní školy. Již v červencovém čísle Vám o změně ve funkci ředitele školy psala místostarostka obce, paní Mgr. Jana Cipínová. Dovolte mi, abych se Vám v krátkostí představila.

Pocházím z okraje Českomoravské vysočiny z malého městečka Kamenice nad Lipou. Tam jsem také do svých 24 let žila a dosud tam žije můj otec a má sestra. Od dětských let jsem chtěla být paní učitelkou, přestože v naší rodině doposud žádný pedagog nebyl. Za svým dětským snem jsem se vydala, nebylo to ale jednoduché, nevzdala jsem se a v roce 1985 ukončila Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Opět jsem zjistila, že osud mi příliš nepřeje. Nemohla jsem najít učitelské místo. Nastoupila jsem jako vychovatelka školní družiny na velké sídlištní škole. Pracovala jsem sice s dětmi, ale nebylo to to, co jsem si přála. Byla jsem zoufalá, poohlížela jsem se dokonce po jiné práci, v jiném oboru. Nakonec jsem situaci vyřešila odchodem na mateřskou dovolenou. Po dvou letech doma s mladší dcerou se opravdu karty obrátily. Dostala jsem učitelské místo na málotřídní škole v Olešníku. Byla jsem nadšená, přestěhovala jsem se tam s celou rodinou. Konečně jsem mohla učit. Po dvou letech odešel ředitel na jinou školu a já se přihlásila do konkurzu, který jsem vyhrála a posledních 11 let jsem tuto malou, ale krásnou školičku řídila.

K učení jsem se dostala na podzim roku 1989. Díky tomu si moc nepamatuji povinná školení všech pedagogů. Po roce 1989 se vzdělávání učitelů stalo spíše záležitostí každého jednotlivce. Byla jsem po celou dobu svého ředitelování obklopena velmi spřízněnými dušemi. Společně jsme vyjížděli o víkendech na různé semináře, někdy jsme se rozdělili, abychom toto pochytili co nejvíce. Najednou jsem začala pohlížet na školu úplně jinak. Myslím, že na mé již bývalé školičce jsme společně udělali veliký kus práce. Člověk ale musí jít stále dopředu. Jsem člověk aktivní, který se stále snaží něco vylepšovat a měnit. Nastala doba, kdy jsem začala mít pocit, že mi je školička malá a hledala jsem školu větší. Našla jsem ji u Vás a dostala podporu zastupitelstva. Velmi si této důvěry vážím, udělám všechno, abych ji nezklamala a hlavně abych obstála před Vámi, rodiči, žáky i mými kolegyněmi i kolegy.

První zářijové zvonění již zavolalo děti opět do školních lavic. Ti, co přicházeli do školy poprvé, držíce se maminčiny či tatínkovy ruky, se nesměle rozhlíželi po novém prostředí. Ale za pár dní ostych bude pryč, prostředí už nebude nové a na řadu let se jim stane samozřejmostí každodenního života.

Ti starší, ti se ve škole rychle zorientovali. Vyhledali hbitě své třídy, přivítali se s kamarády a zjistili, který z vyučujících je přivítá.

Letos jsem s těmi nejmenšími trochu víc cítila i já. I pro mě to bylo nové. Pro každého žáka i učitele je začátek školního roku začátkem celoroční práce. Práce sice namáhavé, náročné, ale také zajímavé, zábavné a krásné. Přejme si, aby právě začínající školní rok byl rokem úspěšným jak pro naše malé prvňáčky, pro větší školáky i pro ty, kteří u nás stráví poslední, devátý školní rok. Všichni společně se budeme vzájemně snažit o dobré vztahy a získání co nejvíce vědomostí, dovedností a návyků.

Svým kolegyním a kolegům bych chtěla do nového školního roku popřát hodně optimismu, zvídavé žáky a rodiče, kteří chtějí spolupracovat se školou při výchově svých dětí. Tak tedy s chutí do práce!

- Mgr. Dagmar Koubová, ředitelka školy -

Okénko lékaře

ANTIKONCEPCE ANO ČI NE
- pokračování -

HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Historie hormonální antikoncepce sice sahá již do počátku 20. století, ale první tableta se objevila na trhu v roce 1960 v USA, v Evropě v roce 1961 a náš farmaceutický průmysl uvedl na trh první preparát v roce 1965 (Antigest A). Byly to všechno preparáty s vysokou dávkou hormonů, takže i výskyt nežádoucích účinků byl poměrně vysoký. Celý výzkum se proto ubíral směrem ke snižování dávky a syntezy nových typů hormonů.

Primárním účinkem hormonální antikoncepce je potlačení ovulace, sekundárním účinkem je např. zvýšení viskozity hlenu na čípku děložním, který se tak stává neprůchodným pro spermie.

Kombinovaná hormonální antikoncepce se skládá ze dvou typů hormonů, a to estrogenní složky, která je hlavní součástí většiny tablet a složky gestagenní, která bývá různá u většiny tablet. Dnes máme na trhu poměrně velký výběr preparátů s různě vysokou dávkou hormonů, proto před předepsáním hormonální antikoncepce by měla být žena gynekologicky vyšetřena a každý lékař by měl zvažovat i míru rizika.

Vedlejší účinky hormonální antikoncepce mohou být příznivé i nepříznivé. Při hledání příznivých vedlejších účinků je nutné si uvědomit, že přirozený menstruační cyklus u současné ženy je ve skutečnosti vlastně nepřirozený neboť pravěká žena téměř nemenstruovala - od puberty byla neustále těhotná nebo kojila až do přechodu. Základní příznivý efekt hormonální antikoncepce je zábrana neplánované gravidity, snížení výskytu mimoděložního těhotenství, pokles výskytu pánevních zánětlivých onemocnění, příznivý vliv na menstruační cyklus, který je pravidelný a předvídatelný, zmenšují se menstruační ztráty krve (zábrana anemie). Snižuje se značně výskyt bolestivých menstruací, zlepšují se příznaky před menstruací, mizí ovulační bolesti. Dnes je jednoznačně prokázáno, že kombinovaná hormonální antikoncepce snižuje riziko výskytu zhoubných nádorů a to karcinomu sliznice děložní a karcinomu vaječníků a tento ochranný efekt přetrvává ještě 10 až 15 let po vysazení kontracepce. Příznivý vliv mají tablety i na výskyt benigních nádorů, snižují frekvenci výskytu ovariálních cyst, dokonce i některých onemocnění prsu, zvyšuje se kostní denzita, čímž je bráněno rozvoji osteoporózy, ovlivnění kožních onemocnění (akné, nadměrné ochlupení). V poslední době přicházejí nové informace o příznivém vlivu na oddálení vzniku Alzheimerovy choroby. K vedlejším účinkům hormonální antikoncepce patří někdy výskyt pocitu na zvracení a zvracení, mohou se objevit deprese, u některých žen může dojít k poklesu sexuální apetence, bolesti hlavy, někdy bývá v prvních třech měsících i tzv. průnikové krvácení, někdy změny pigmentace.

K nepříznivým účinkům patří zvýšený výskyt žlučových kamenů, ve vyšším věku zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění, zvláště riziko hluboké žilní trombózy u silných kuřaček. Tyto vedlejší nepříznivé účinky hormonální antikoncepce jsou značně snižovány novými preparáty s velmi nízkou dávkou hormonů (př. Mirelle, Logest, Mercilon, Harmonet, Novynette a řada dalších). Kromě kombinovaných přípravků jsou na trhu tzv. minipilulky bez estrogenní složky, lze je použít u žen, kde nelze podávat estrogen (př. Exluton). Vyšší účinnost mají depotní preparáty v injekcích aplikované nitrosvalově (př. Depo Provera).

Zvláštní skupiny tvoří ztv. Morning after-pill, postkoitální antikoncepce (př. Prostinor 2), možno použít až do 72 hodin po nechráněném styku. Hormonální antikoncepce se za 40 let své existence stala zcela běžnou záležitostí. Zavedením do široké praxe umožnila sexuální revoluci, ale také umožnila ženám emancipovat se i v sexuálním životě, takže žena může kontrolovat svoji fertilitu a nemusí se obávat nechtěné gravidity.

- MUDr. Milan Tomešek -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Bouřlivé září

Krásný, už podzimní měsíc, kdy sluníčko nepraží, ale jen mile z á ř í . Ale v roce 1938 byl tento měsíc pro náš národ pokořujícím, smutným a pro mnoho našich občanů nešfastným, 29. září - Mnichov, to byl také jeden z těch černých dnů pro náš národ. Ale už dávno před "Mnichovem" si prožilo své trampoty a utrpení mnoho našich rodin v pohraničí. Zde žilo na jeden milion těch, kteří hlavně ve městech jako Češi vystupovali. Henleinem zfanatizovaní Němci si byli dávno už jisti osvobozením od Hitlera. Jako malý primánek jsem sám zažil provokační jejich pochody po Českém Krumlově i kolem našeho gymnasia. Nebylo to pro nás nic příjemného. Rodina, která si nebyla před nimi jistá a věděla kam vše spěje, raději se vystěhovala a hledala útočiště v Čechách.
 Září 1938, ilustrace


Pamatuji si, že s naší generací rostl tehdy ve Křemži Milan Beneš, který jako devítiletý odjížděl z Českého Krumlova se svými rodiči už předposledním vypraveným vlakem kolem sedmé hodiny večer, každý s jedním kufříkem. Tatínek vezl kufříky dva. V tom jednom vezl celou hotovost České záložny. Víc nikdo nestihl; hlavně, že se jim podařilo před Němci ujet. Na rozloučenou jim ještě ordneři (tj. místní pro Čechy nebezpeční ozbrojenci) stříleli do oken vlaku. Po vyhledávání nového ubytování se nakonec mohli Benešovi usadit v Křemži, kde se také se mohla otevřít záložna. Později z bývalého domova sem převezli i obývák. Ostatní z jejich bytu Němci rozkradli. Tak museli naši občané utíkat před Němci a mnozí byli rádi, že si vůbec zachránili svobodu nebo dokonce život. V kronice bývalé obce Mříč jsem našel záznam, že zde našlo nový dočasný domov pět rodin,(to bylo Mříčí ještě malé, bez té nové části) a v Bohouškovicích se uchytila jedna rodina.

Bývalá učitelka na zdejší národní škole p. Božena Stožická vzpomíná na tyto smutné a bouřlivé dny: "V první době po zabrání našeho pohraničí nacisty se přistěhovalo do naší obce mnoho českých rodin, které se musely vystěhovat ze zabraného území k nám, hlavně z Českého Krumlova. Tím narůstal velký počet žáků ve všech třídách. Vyučovala jsem ve velké třídě, ale i ta se mi zaplnila do posledního místečka, že nebylo možné mezi žáky ani projít. Pochopila jsem však, že je mojí národní povinností věnovat se hlavně těmto dětem, vyhnaným z jejich domovů."

Pokud se tedy nedávno rozvířila otázka a debata o odsunu Němců z našeho pohraničí (Němci říkají "Austreibung" - vyhnání), toto začalo všechno v září 1938 a to byl také náběh na hroznou Hitlerovu válku. To si sami zfanatizovaní Němci připravili.

- F. Nejedlý -

MYŠI A POTKANI

Myši a potkani se dříve chovali pouze pro laboratorní účely. V poslední době jsou oblíbenými mazlíčky u lidí ve věku 10 - 20 let.

Myš byla již v 17. století pro svoji nenáročnost a snadné množení oblíbeným pokusným zvířetem. Myš miluje obilná zrna a od té doby co se lidi usadili a začali se zabývat pěstováním obilí, stala se po celém světě hostem jejich domovů. Ve starověku se myslelo, že myši vznikly z bahna Nilu nebo ze špíny v domácnostech. Držely se v chrámech, kde kněžím pomáhaly věštit budoucnost. Kréťané je považovali za svaté, protože jim pomohly v boji a sice tím, že protivníkům rozhryzaly kožené řemeny na štítech, takže nebyly při střelbě k potřebě. Po svém vítězství vystavěli Kréťané chrám pro myši, který zasvětili myšímu bohu Apollovi. Tak vzniklo myší náboženství, v chrámech se chovaly bílé myšky. Kult myší zanikl ve středověku. V Epyptě a v Číně se chovaly myši jako domácí zvířata a byly zde posvátné bílé myši. Odtud pochází myši strakaté a myši tanečnice. Ve středověku však měla myš jako přenašeč mnoha chorob podíl na smrtelných epidemiích. Jedná se například o tyfus, leptospirózu a mor.

Rozlišujeme 130 druhů myší, ale budeme se zabývat myší domácí. Vyskytuje se v šedé a bílé barvě. Dožívá se 2 - 3 let, někteří jedinci mohou žít i 5 let. Pohlavní dospělost dosahuje ve 30 - 40 dnech, hmotnost dospělé myši je 50 - 60 g. Samičky jsou těžší. Mají vynikající čich a sluch. Orientují se podle pachových stop, které si značí močí. Na chodidlech mají pachové žlázy, které vylučují páchnoucí látku. Myš slyší až frekvence 100 000 herzů. Navzájem se dorozumívají vysokým pískáním.

Potkan - v případě tohoto zvířete se jedná o laboratorní potkany, kteří vznikli z potkana obecného. Je původem z Asie a v Evropě zdomácněl ve středověku. Rozšířený je po celém světě. Dostal se do jednotlivých zemí vždycky lodní přepravou. Jsou přenašeči mnoha druhů nemocí a sice leptospirózy, toxoplasmózy a především moru, který přenášeli nakaženými blechami. V letech 1347-1352 zemřel každý čtvrtý člověk na mor. Potkani dále způsobují veliké škody ničením potravin. V zajetí žijí 3 roky až 7 roků. Pohlavní dospělost je mezi 60 - 70 dnem. Průměrná hmotnost dospělého bílého potkana je 200 - 400 gr. Potkani divocí žijí ve skupinách. Jejich sociální chování je vysoce vyvinuté a mláďata vychovávají společně. Rozeznávají se podle pachu a značkují močí a také se dorozumívají vysokým pískáním.

Myší samice může za rok 11 krát rodit. Průměrný počet mláďat je 6 ve vrhu a za 24 hodin po porodu se může samička opět oplodnit. Myš je březí 3 týdny. Mláďata dospívají za 4 týdny - počet myší se může zvýšit za rok mnohonásobně.

Pokud máme myš jako mazlíčka, nedáváme jej do skleněného akvária, je velmi špatně větratelné. Vždycky je dobré mít klec, kterou koupíme ve specializovaných prodejnách. Myš je velmi pohyblivá a v kleci by měla mít prolézačky a různé jiné hračky. Potřebují domeček vystlaný buničinou, podestýlka není vhodná taková, která se bude na zvíře lepit. Nevhodné kvůli myší moči jsou dřevěné klece. Klec by měla mít víko, protože myš skáče. V místnosti, kde máme svoji myš, my měla být teplota 18 - 20 stupňů.

To, co bylo řečeno o myších, platí i pro potkany. Chováme-li dva potkany, musí být stejného pohlaví, abychom si nerozmnožili svoje mazlíčky na neúnosnou míru. Samička je jako mazlíček lepší, poněvadž neznačkuje svoje teritorium močí. Potkani poznají svého majitele. Dospívají v 6 - 8 týdnech, interval mezi říjemi trvá 4 - 5 dní, samotná říje je dlouhá 12 hodin. Během těchto hodin je samice nakryta několika samci. Ke krytí dochází v noci. Březost trvá 20 - 23 dnů, v jednom vrhu se rodí 8 - 14 mláďat.

Krmit je možné hotová průmyslově vyrobená krmiva, která jsou plnohodnotná a také se mohou koupit různé ohlodávací pochoutkové tyčky, specielně upravené. Jinak můžeme podávat suchý chléb, který je vhodný na ohlodáváni, salát, ovoce, zeleninu, sýr. Potkani jsou všežravci. Dávají přednost masu a rybám před rostlinou stravou. Musí mít vždycky k dispozici čistou vodu. Jako paraziti se mohou vyskytnout vši, všenky, roztoči, tasemnice, škrkavky. Kožní choroby jsou pro hlodavce vcelku častým onemocněním. Mohou onemocnět salmonelózou, průjmy, pneumonií, onemocnění uší a pohlavních orgánů.

Pokud chcete mít myš nebo potkana jako domácího mazlíčka, musí být z čistého chovu, prostého všech nákaz. Opět doporučuji příslušnou literaturu pro rozšíření znalostí.

-MVDr. Peter Pavčík-

Poděkování

POVODNĚ - POMOC

Mezi prvními nabídlo naší obci finanční pomoc město Otrokovice (10.000,- Kč) a město Brumov - Bylnice, jehož starosta p. Zdenek Blanař předal osobně našemu starostovi výtěžek sbírky od občanů jejich města finanční částku v hotovosti 54.700,- Kč a půl AVIE čistících a dezinfekčních prostředků, balené vody a lůžkovin (které byly nabídnuty k dalšímu využití přes krizový štáb). Dále přislíbil starosta finanční pomoc z rozpočtu města ve výši 20.000,- Kč. Finanční pomoc zaslala také firma DUO - Lad. Havlát z Tišnova ve výši 10.000,- Kč.

Stranou nezůstali ani naši spoluobčané a dobrovolní hasiči, kteří na konto obce, kromě obětavé osobní pomoci, složili ke dni uzávěrky Křemežska (2.9.02) 6.190,- Kč. Dne 24. srpna byl uspořádán koncert, jehož výtěžek 4.700,- Kč byl rovněž věnován na povodně.

Všem kteří přispěli nebo ještě hodlají přispět na likvidaci následků povodní patří naše společné "DĚKUJEME".

Brumov - Bylnice

 Brumov-Bylnice, ilustrační foto
Nachází se na jihovýchodní Moravě v půvabné valašské krajině, náležející do CHKO Bílé Karpaty. Je hraničním městem mezi Českou a Slovenskou republikou.

Název osady Brumov se poprvé připomíná ve spojení s místním hradem v roce 1255. Hrad střežil v minulosti důležitou obchodní cestu vedoucí z Uher na Moravu a stal se centrem východomoravské oblasti. Roku 1342 zde datoval jednu ze svých listin Karel IV., krátce zde pobýval i král Zikmund. Král Vladislav II. Povolil Brumovu v letech 1499 a 1500 trhy, roční jarmark, výroční trh, udělil právo hradištské a povolil užívání pečeti. Podstatnou roli sehrál hrad Brumov při vpádech Turků, Tatarů a Rákocziho kuruců ve druhé polovině 17. a na počátku 18. stol. Po požárech v letech 1760 a 1820 byl hrad roku 1827 opuštěn.

14.6.1964 došlo ke sloučení obcí Brumova a Bylnice v obec Brumov-Bylnice a od 1.1.1965 byl význam obce zvýrazněn přiznáním statutu městského národního výboru. Od 15.7.1976 byly k Brumovu-Bylnici připojeny obce Štěpán a Sidonie a dnes má město více než 6100 obyvatel.
 Brumov-Bylnice, hrad Brumov, ilustrační foto


Kromě hradu je nejvýznamnější památkou gotický kostel Sv. Václava ze 14. stol. A vzácností je Židovský hřbitov. Na náměstí je umístěno sousoší Nejsvětější Trojice, socha Sv. Gottharda a Sv. Floriána a kašna. Ve všech částech města je řada dalších soch a kapliček. Zájmu se těší pivovar, který existoval již v r. 1574, dále sklářská kolonie a sklářská pec v Sidonii.

Okolí města nabízí možnost pěší turistiky, cykloturistiky i lyžařských túr. Široké sportovní zázemí vč. lyžařských vleků nabízí sportovcům bohaté vyžití. To vše, jakož i nedaleké Luhačovice, vytváří dobré předpoklady pro uskutečnění rekreačních pobytů.

Proto při nejbližší příležitosti navštivte toto krásné město, kde žijí lidé, kteří poskytli nezištnou pomoc naší obci. A až tam budete, nezapomeňte, alespoň v duchu, všem těmto lidem i za nás poděkovat.

-JL-

HRÁL SI S MYŠKOU

Nedávno jsem sloužil pohotovost na Lipně a přišel tam německy mluvící tatínek se svým osmiletým synkem. Synek si na břehu hrál s polní myškou. Divoká myška byla milá a přítulná. Ale kousla ho do prstu. Tím synkovi předala bezpečnou jízdenku na onen svět. Tatínek to věděl, a proto šel hned se synkem k lékaři.

Vzteklina dosud existuje, i když jsou i lišky v přírodě imunizovány. Přirozený rezervoár nemoci mezi hlodavci zůstává. A tak pozor na všechna divoká zvířata, která jsou nepřirozeně krotká a přítulná. Jde o nejjistější příznak vztekliny u zvířete. A vzteklina je u člověka vždy smrtelná. Proto je nutné, aby člověk včas podstoupil očkování. Po několika dnech prodlevy je smrt nevyhnutelná.

- MUDr. Bohumír Šimek-

O posvícení všechno to voní...

Dvě mimořádně sváteční neděle se držely dříve na našich vesnicích: když se svezla poslední fůra obilí z pole, měla rodina hospodářova dožínky. Druhá daleko slavnější neděle v celé vsi bylo společné posvícení. Slovo "posvícení" vlastně "posvěcení" by mělo už od dřívějších dob připomínku posvěcení místního kostela. Proto také Křemže a většina vesnic okolních drží pouť i posvícení michalské, poněvadž tomuto patronu je zasvěcen zdejší kostel (29. září). Jedině Stupná, Mříč a Bohouškovice drží posvícení Matoušovo (po 21. září). V některých jiných obcích a osadách drží posvícení jinou neděli - roztroušeně. Proto už císař Josef II. velký reformátor nejen církve, ale i dosavadního běžného života a zvyků na venkově se snažil sjednotit data všech posvícení na jednu stejnou neděli - třetí neděli říjnovou. Vycházel z toho, že hlavní práce na polích byly ukončeny a sedláci si mohli spíše oddychnout a poveselit se. Vznikly však z toho potíže, protože nebylo možné sehnat najednou na všechny neděle tolik kapel. To "císařské posvícení" nám dodnes ještě někde zůstalo.

Na posvícení se doma konala velká příprava. Uklízelo se mimořádně vše, ve stavení i doma uvnitř. Hospodyně pekla chleba, aby byl čerstvý a koláče. U řezníka se nakoupilo vepřové a hovězí maso, které se na vsi běžně nekupovalo a v obchodě s potravinami byl také větší nákup. Aby bylo posvícení jaké má být, bylo povinností, aby se sešlo příbuzenstvo. V sobotu před posvícením jsme jako děti roznášely i vzdálenějším příbuzným koláče. Jeden velký a čtyři malé. Přitom jsme museli pěkně odříkat: "Naši vás pozdravují a že máte zítra přijít na posvícení. Nepřijít a ani se neomluvit znamenalo narušení přátelských vztahů. Návštěva se musela dostavit včas před obědem. Čekat na někoho bylo z jeho strany neslušné. Posvícenský oběd měl vždy dva chody: Polévka s nudlemi a hovězí maso s bílou omáčkou křenovou nebo rajskou. Po přestávce vepřová pečeně, zajíc nebo husa. Podávala se také káva, ne dnešní, ale z cikorky (logr) a i pivo. Na cestu se podávala výslužka: koláče a část masa z husy nebo pečeně. Pokud někdo zůstal a hlavně mladí, šli k muzice.

V dřívějších dobách se drželo posvícení u muziky dva dny. Když jsem ještě sloužil na vojně v Pardubicích, rádi nás dragouny sedláci viděli a často nám řekli: "přijďte si zatancovat ještě zítra. O posvícenském pondělí je tu veseleji. To jsme tu jen my sami domácí." Jak to bylo všechno krásné, proti dnešnímu poměrně všednímu životu. Jak jsme se vždy těšili na posvícení doma, až se sejde jednou začas naše příbuzenstvo, jak později byly veselé ty posvícenské zábavy. Na všechno můžeme dnes jen vzpomínat.

- F. Nejedlý -

Klub Křemílek

Křemže - klub Křemílek, logo Klub KŘEMÍLEK

oznamuje všem maminkám s malými dětmi,

že opět zahájil svou činnost.

Schůzky budou každý čtvrtek od 9.00 hodin
v Domě služeb na náměstí ve Křemži.

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ ZA 09/2002 se vybírá
11. 9. 2002 od 12:30 do 17:00 h
12. 9. 2002 od 12:30 do 16:00 h
13. 9. 2002 od 12:30 do 14:30 h
v jídelně Domu služeb ve Křemži.


VÝZVA
Prosíme všechny občany, kteří pořídili jakoukoliv dokumentaci z povodní na Křemežsku, aby ji laskavě předali na Obecní úřad Křemže k dalšímu využití.
Děkujeme


Vláda ČR, Státní fond životního prostředí, zřídila zvláštní povodňové konto pro finanční prostředky na obnovu postižených území ČR.
č. účtu: 9025-001/0710
VS: 2002
KS: 558 (bezhotovostní platby) 379 (hotovostní platby)


Mimořádně očkováni dětí
Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo mimořádné očkování dětí proti virové hepatitidě A, narozených v letech 1997, 1998 a 1999. Tomuto očkování se podrobí děti z obcí postižených záplavami (tedy i z Křemže).
Očkování se nepodrobí děti, u kterých je očkování kontraindikováno, které prodělaly onemocnění virovým zánětem jater a nebo byly proti tomuto onemocnění již očkovány.


Šťastně jsme přežili (personál i pacienti) výměnu oken na zdravotním středisku a díky větší investici do ordinace a díky lepší organizaci práce bude zrychleno a zpříjemněno ošetření pacientů v naší ordinaci. Budeme schopni ošetřit dvojnásobný počet pacientů. Již se těším na naši novou spolupráci.
- MUDr. Šimek -


Dívčí Kámen, přírodní rezervace a historický vývoj osídlení

je název semináře, který pořádá dne 26. září 2002 Správa CHKO Blanský les, spolu s Okresním vlastivědným muzeem v Č. Krumlově, k 50. výročí vyhlášení přírodní rezervace Dívčí Kámen a k 540. výročí smrti Oldřicha z Rožmberka pod záštitou Obecního úřadu ve Křemži a Lesů ČR, lesní správy Č. Krumlov. Seminář bude ukončen druhý den exkurzí na Dívčí Kámen.
K semináři bude v českokrumlovském muzeu otevřena výstava a příspěvky na semináři budou publikovány ve sborníku. Vložné zahrnující občerstvení a sborník činí Kč 300,-
Zájemci se mohou přihlásit na adresu:
Okresní vlastivědné muzeum, Horní ul. 152, 381 01 Český Krumlov tel. 0337/711674,
e-mail: muzeumck@quick.cz


NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA - ČESKÁ SPOŘITELNA, a. s. pobočka Křemže
- 742166 - vedoucí (od 22. 9. 2002 - 380742166)
- 742167, 742169 (380742167, 380742169)
- fax: 741101 - (380741101)
Omlouváme se za chybu v minulém čísle Křemežska.


Jako pomoc postiženým záplavami nabídla firma
ROKOSPOL, s.r.o. Uherský Brod,
výrobce barev, dodávku interiérových barev za výhodné (výrobní) ceny. Barva je paropropustná, omyvatelná, odolává plísním, odpuzující vodu, vhodná na bílení bytů a sklepů zasažených povodněmi.
Tuto barvu je možno zakoupit na Obecním úřadě ve Křemži,
1 balení (7,5 kg) za 155,- Kč.


VEČER SLAVNÝCH ÁRIÍ
v úterý, 17. září 2002 ve 20:00 hodin
Křemže - sál radnice
účinkují:
IVETA TECLOVÁ - soprán
RINALDO FORNERO (ITÁLIE) - tenor
JAN ZIMMEL - klavír
(Verdi, Puccini, Duořák, Lehar, Bizeta další)
Vstupné dobrovolné
Výtěžek ze vstupného bude použit na odstraňování škod po záplavách ve Křemži.


Další informace :
Křemežský veletrh
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. září 2002 : TOPlist 0