ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička - září 2001

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Září 2001 - Číslo 9 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (760 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

V měsíci srpnu se Rada obce Křemže sešla pouze 1 x, a to na své 51. schůzi, konané dne 13. 8. 2001. Bylo provedeno výběrové řízení na přidělení bytu 1 + 1 v kině, když ze 14 zájemců o byt jich předložilo své nabídky 10. Nejvyšší nabídku předložil a byt získal P. Pastier, tč. bydlící v Chlumu.

Rada obce se dále seznámila s žádostmi o prominutí lázeňského a rekreačního poplatku, o pronájem pozemku a žádostí o nákup nové sekačky na vysokou trávu (stávající "lištovka" je již neopravitelná). O těchto žádostech bude rozhodovat zastupitelstvo obce.

Starosta informoval radní o postupu prodeje akcií ČS a. s., o návrhu řešení autobusových zastávek na náměstí v souladu s novelou zákona o pozemních komunikacích, o nových zákonech 254 a 274/01 Sb., dle kterých bude zřejmě státem zpoplatněn odběr podzemní pitné vody částkou 2,- Kč/m3, což by pro náš Svazek obce představovalo cca 300 tis. Kč/rok a zpřísnění vypouštění odpadních vod, kdy už nebudou moci být na kanalizační systém, zakončený čistírnou odpadních vod, napojeny přepady ze septiků a žump. Rovněž i aplikací těchto nových zákonů do života se bude dále zabývat zastupitelstvo obce.

- Lin -

Z historie křemežské školy

Stará školní budova ve Křemži - svěcení školního praporu 1.8.1897, historické foto Dětem nějak rychle utekly bezstarostné prázdniny, učitelům zasloužená dovolená a rozjel se zase nový školní rok. Školní budovy dosud nějak smutně tiché se zaplnily veselým hlaholem školáků. Doufám, že se všichni žáci i jejich učitelé - na školu už těšili. Já alespoň takové radostné ovzduší a chuť znovu do toho pamatuji. Jinak by to ani být nemělo, když se má dosáhnout dalšího pokroku ve výchově a výuce. Připomeňme si dnes ten dlouhý vývoj, než se Křemže dočkala školní budovy, prostorné a vybavené, se kterou může být už spokojen každý, kdo do ní ráno vchází.

Ten začátek školství, to byly jen malé školičky, do kterých chodila jen malá část dětí a základem výuky bylo jen naučit se číst, psát a počítat. Nic víc a to někdy jen základní minimum. Nevíme přesně, kdy ve Křemži se začalo vyučovat. Jako většinou všude jinde to byla nějaká škola při kostele. První písemná zmínka o křemežské škole je roku 1668, kdy zde působil učitel Stieglitz (tj. Stehlík). Malá školní budova dřevěná a chatrná stála tehdy na místě dnešního hostince Jednoty na dolní části náměstí. Jako nevyhovující ji zrušil Zlatokorunský klášter, který byl tehdy pánem nad zbožím dvora Chlumeček a patronem kostela ve Křemži. Ten v roce 1784 postavil školu novou za sakristií kostela. Když pak byla v roce 1774 zavedena za císařovny Marie Terezie povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let, nemohla tato malá budova stačit. Byla proto zbořena a postavena v roce 1835 na náměstí škola nová. To už byl velký pokrok. "Povinná" školní docházka se stále víc zpřísňovala a tak z jednotřídní obecné školy vznikla postupně škola trojtřídní v roce 1874 a v roce 1885 pětitřídní. To už chodilo do této obecné školy přes 500 žáků ze všech vesnic od Třísova až po Rojšín.

Škola a kašna na křemežském náměstí v r. 1930, historické foto V každé třídě tedy sedělo na 100 žáků a seděli, kde se vůbec sedět dalo. Vyučování se tehdy už bralo vážně, dokonce v roce 1884 bylo i na školách venkovských zavedeno známkování (klasifikace žáků). V roce 1898 byl nutno zvýšit jednopatrovou školní budovu o druhé patro. V roce 1907 byla v této budově zřízena měštanská škola, hlavně nutná pro hochy, kteří šli na nějaké řemeslo. To byla první měšťanská škola česká na našem okrese. V poněmčeném území okresu byly jen tyto školy německé. Školní budova ale stále nestačila, protože nástavbou byly získány pouze dvě nové učebny, s nimi ředitelna, sborovna a dva kabinety. Proto byly pro výuku pronajímány některé prostorné místnosti v Křemži: sál u Linhoušků (čp. 19) místnost u Kselů (čp. 6) u Šebestů (čp. 72) a dvě třídy u Soukupů (čp. 82). Tam se učilo dlouho, ještě do postavení nové školní budovy. Ta byla otevřena až v roce 1952, přestože se o ní uvažovalo již dávno za 1. československé republiky. Druhý pavilon školy národní (obecné) byl k ní přistavěn v letech 1961 - 63. Do uvolněné budovy staré školy se hned nato nastěhoval dětský domov. Ten se pak přestěhoval v roce 1985 do více vyhovujících Omleniček. Do uvolněné budovy se na čas přesunul nižší stupeň školy (národní škola), protože se v nové budově prováděla rekonstrukce topení. V roce 1989 byla natrvalo stará škola uvolněna a byla v letech 1994 - 1996 rekonstruována na radnici.

- F. Nejedlý -

CESTA PO OSTROVĚ BOHŮ

Přestože v polovině října roku 1999 vládl v našich zeměpisných šířkách neochvějně podzim, já se přesvědčila o tom, že o několik set kilometrů jižněji je tomu úplně jinak. Svou počáteční nedůvěru k posezónním zájezdům jsem později přehodnotila a uznala, že říjnová dovolená na Krétě zdaleka není marná záležitost. Doba slunečního svitu se už sice nedá srovnávat s létem, ale příjemně vyhřáté moře omývající vylidněné pláže vám vše vynahradí.

Hned na začátku se musím zmínit o svém zvláštním postavení v tomto zájezdu CK AGUA CLUB. Z toho, že jsem nepatřila k regulérním účastníkům zájezdu, vyplynul i alternativní způsob nocování. Plachta z malého stanu vyztužená několika kovovými pruty nám každou noc simulovala střechu nad hlavou. Na začátku jsme si ještě neuvědomovali, že naše cestování obohatí o nový rozměr. Ale nepředbíhejme... Naše cesta začíná, jako už tradičně, v Homolích. Cestou na jižní hranici nás provází příjemné podzimní slunce. Asi nám chce naznačit, že nějak podobně se nám bude věnovat i v příštích dnech.

San Marino Trasu přes Rakousko většina lidí příliš nevnímá. Ve svých kajutách nabírají síly k zvládnutí programu dalšího dne. Tím je minirepublika SAN MARINO. Nevím, jestli mám pouze já zvláštní "štěstí" na mlhu dokonale maskující celé území, kdykoliv se zde objevím. Takže jsme i tentokrát neporušili tradici a z jednotlivých vyhlídek pozorovali pouze bílý opar. O tom, že je už po sezóně, jsme se přesvědčili na hlavním náměstí. Prostranství před radnicí bylo liduprázdné a nebýt malé skupinky polsky mluvících turistů (nejspíš přijeli navštívit své krajany, neúnavně nám nutící v místních krámcích levný alkohol) jsme na něm sami. Po obědě pokračuje naše cesta dál na jih. V přístavním městě ANCONA se po nezbytných formalitách naloďujeme na moderní trajekt. Jak už z názvu SUPERFAST vyplývá, měl by nás co nejrychleji dopravit do řeckéh přístavu PATRA. Nejsem nadšeným obdivovatelem technických vymožeností, ale některé skutečnosti nenechaly ani mne chladnou. Jedná se o obrovskou loď vyrobenou v únoru 1998 ve Finsku a brázdící vlny Středozemního moře na trase Ancona-Patra. Všech 11 pater jsme prozkoumat nestihli, ale to, co jsme viděli, nám stačilo. Od kuchyně vybavené nerezovým nádobím, přes přepychové kotce pro zvířata, heliport, až po bazén s mořskou vodou. Ten jsme hned druhý den dopoledne otestovali. Na rozdíl od jiných trajektů není na Superfastu striktně zakázáno pobývat během téměř 20 hodin plavby v podpalubí. Zde jsou v několika patrech zaparkovány všechny dopravní prostředky, s jejichž pomocí budou pasažéři pokračovat v cestě na pevnině.

Svou přítomností zde však riskujete, že pokud náhodou dojde k samovznícení některého auta, v zájmu bezpečnosti se ihned uzavřou všechny dveře a výtahy do horních pater a vás odtud nikdo nedostane. Smysl varovných cedulí "nedoporučujících" cestujícím vstup do podpalubí jsme pochopili až pár dní po návratu. Zkušenost s malým požárem učinilo několik kurdských uprchlíků, kteří se na lodi "na černo" plavili. Požár byl během chvilky uhašen, ale pro Kurdy to byla zkušenost poslední.

V době naší plavby jsme si podobné nebezpečí neuvědomovali a užívali si parkovacího místa, které náš autobus dostal. Stál těsně vedle oken s výhledem na moře. Takže jsme měli pocit, že jedeme autobusem po moři.

Na balkánský poloostrov připlouváme další den odpoledne. Řecký přístav PATRA nás nevítá jen typickým chaosem s desítkami toulavých psů, ale především jasným slunečným počasím. V souvislosti se psy vzpomínám na jednoho přesídlence z Kréty, kterého jsem potkávala ve Křemži. Jeho majitelka mi kdysi vysvětlovala, že toulaví psi mají v Řecku šanci na přežití pouze během turistické sezóny. Protože po sezóně ona šance prudce klesá, běžně se prý na Krétě praktikuje způsob, který mě šokoval. Rozházením jedu v místech, kde se psi pohybují, se má milosrdně zmírnit jejich utrpení. A tak jsem byla zvědavá, kolik psů v tuto dobu na Krétě ještě zbylo.

Z přístavu pokračuje naše cesta na jih směrem na ATÉNY. Ještě před tím "zkontrolujeme" Korintský průplav a opět žasneme nad technickou dokonalostí stavby. Na dálnici před Aténami nás vyruší pouze mobilní telefon a na druhém konci zoufalá manželka jednoho z řidičů. S pohnutím v hlase mu oznamujeme, že jim na jednom budějovickém sídlišti někdo naboural auto. Na tom by možná nebylo nic zajímavého, kdyby podobnou újmu stejné auto už jednou neutrpělo. A to v době, kdy se chlapi na jednom z letních zájezdů blížili k Londýnu!

Z toho vyplývá jediné ponaučení - evropským hlavním městům se vyhýbat velkým obloukem. Což my samozřejmě v tuto chvíli učinit nemůžeme. V plánu máme noční Atény s jejich dominantou Akropolí. Naše představy, že se osvícená hrdě tyčí na svém pahorku, se však brzy ukázaly jako liché. V Aténách svítí kdeco - od agresivních reklamních poutačů přes obchody až po diskotéky na ulici, jen nejslavnější historický skvost ve městě ne. A tak jsme na to museli jinak. V souvislé dopravní zácpě jsem pravidelně vybíhala z autobusu a snažila se od okolních řidičů získat informace, jak k Akropoli. Záhy jsem pochopila, že naší jedinou záchranou jsou taxikáři. Nejen, že mají slušný orientační smysl, ale současně jsou schopni i komunikovat v angličtině na základní úrovni. A tak jsme se po několikahodinovém martýriu dostali přímo pod ní. Snad mi uvěříte, že se na chvíli rozsvítila, aby vzápětí ihned zhasla. My měli splněno a mohli se přesunout na místo nočního odpočinku. Unaveni po celodenním cestování jsme bez většího prozkoumávání terénu postavili přístřešek a těšili se na zasloužený odpočinek. Zvuk, který jsem v polospánku zaslechla, mě příliš nevzrušoval. Až když mi došlo, že se mi po spacáku prohání myš, jsem dokonale procitla. Asi chtěla naznačit, že jsme jí naše dočasné obydlí postavili přímo na trase. Za normálních okolností bych myší společnost odmítla, ale v tuto chvíli mi byl všechno jedno. Nad ránem nás vzbudil už jen ostrý zvuk startujícího tryskáče. Takže dokonalá idylka. Snad si na Krétě odpočineme od leteckých koridorů a jiných vymožeností moderního světa.

(pokračování příště)
-V.K.-

Právník radí

- POKRAČOVÁNÍ -

Daně z převodu nemovitostí dle zákona č. 357/1992 Sb. (poslední novela č. 120/2001 Sb.):
Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je:

  1. převodce (prodávající nabyvatel je v tomto případě ručitelem,


  2. nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního předpisu (jde o zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), vyvlastnění, konkursu, vyrovnání, vydržení nebo ve veřejné dražbě,


  3. oprávněný z věcného břemene neb jiného plnění obdobného věcnému břemeni,


  4. převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitosti; převodce i nabyvatel jsou v tomto případě povinni platit daň společně a nerozdílně. Jde-li převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti z bezpodílového spoluvlastnictví manželů neb do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, považuje se každý z manželů za samostatného poplatníka a jejich podíly za stejné, pokud nejsou podíly dohodnuty nebo stanoveny jinak. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle velikostí svého podílu.
Předmětem daně z převodu nemovitostí je: Základem daně z převodu nemovitostí je: Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí: Do I. skupiny patří:
  1. příbuzní v řadě přímé a manželé.
Do II. skupiny patří:
  1. příbuzní v řadě pobočné (§ 117 občanského zákoníku) a to sourozenci synovci, neteře, strýcové a tety,


  2. manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitel ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.
Do III. skupiny patří Sazba daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny činí 5 % ze základu daně.

(Pokračování přistě.)
- J. M. -

SOKOLSKÉ OKÉNKO

S novým školním rokem začíná také nová cvičební sezóna Sokola. Sokolské oddíly se budou podle týdenního rozvrhu scházet takto:

Zápis členů oddílu všestrannosti (mladší i starší žáci) se bude konat ve středu 12. září od 17:00 h do 18:00 h v chodbě u tělocvičny.

Zápis členů cvičení rodičů s dětmi se bude konat v pátek 21. září od 16:00 do 17:00 h v tělocvičně.

V průběhu měsíce září bude Tělocvičná jednota Sokol Křemže zjišťovat předběžný zájem o oddíl PINGPONGU pro děti. Zájemci, prosíme, ozvěte se na tel. číslo 741013 (Šebestovi) nebo 741628 (Jandovi). Zároveň se obracíme také na dospělé, kteří se tomuto sportu věnovali či věnují a kteří by byli ochotni stát se trenéry nově vzniklého sokolskéh oddílu pingpongu. Pokud Vás naše nabídka oslovila, prosíme, ozvěte se též.
Nové sezóně 2001- 2002 zdar!

-B.K.-

FITNESS STUDIO KŘEMŽE

Fitness Studio Křemže - interier Pro všechny zájemce kondičního cvičení, fitness a sportovní kulturistiky.

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na den otevřených dveří ve dnech 10. - 14. září 2001, konaný ve zdejší posilovně v Základní škole ve Křemži. Tato akce bude pro Vás od pondělí do pátku, vždy od 18:00 h do 20:00 hodin. Jste srdečně zváni. Osobám mladším patnácti let není umožněný trénink. Pouze s doporučením lékaře. Přijďte se přesvědčit o kvalitách naší nově upravené posilovny. Za odborného výkladu instruktorů, kteří Vám budou k dispozici jak k ukázkám cvičení, tak i k sestavení daného tréninku i životosprávy. Mimo tohoto dne otevřených dveří je otvírací doba denně do 21:00 hodin.

Jestliže chcete získat více informací, tak určitě přijďte. Ne každý má možnost si zacvičit v domácím prostředí. Nemusíte dojíždět do měst a za nemalé částky si odcvičit pořádný trénink. V Křemži ve fitness studiu si řádně zacvičíte.

Fitness Studio Křemže - interier Poplatek, který u nás měsíčně budete platit, je opravdu vyhovující i pro ty, kteří nemají možnost si vydělávat (studenti).

Pro ženy bude vyhrazený čas, aby měly klid na své cvičení. Vezměte s sebou sportovní oblečení, vhodnou obuv a hlavně buďte příjemně naladěni a připraveni se trochu zapotit.

Pamatujte, že prvním klíčem k úspěchu je VYTRVALOST.

Takže nezapomeňte 10. - 14. 9. 2001.

Naše motto:
"Jen ty výkony, při kterých ses namáhal, které jsou obtížné, ti mohou přinést radost ze života."
PINDAROS


- Předseda oddílu: Radim Kučera -

Vzpomínka na pouť

Vzpomínka na pouť
Zdeněk Hotový


Snad překročil jsem bludný kořínek...
u cesty sedím, blízko Bořinek,
městečko milé, v očích obraz sladký,
i mysl má teď bloudí v čase zpátky.

Lukami, polem potok rujný se vine
pahorky chlumů však sotvaže mine
pocit máš, že slyšíš v stromů stínu
přátelské klapání byvších mlýnů.

Je poutní den a z blízka i z dáli
zbožní v chrámech dvou jednoho Boha chválí.
Však naše mysli, tehdy ještě dětské,
upoutaly věci pohříchu jen světské.

U kostela kolotoč a vedle boudy stály,
v nich pak všechny věci jak krásnými se zdály.
Míchali jsme okurky a med turecký,
jak nám špatně bylo svědčím za všecky,
jak nám špatně bylo svědčím za všecky.

Byl jsem tenkrát z první třídy žáček
když na pouti jsem koupil malý olovňáček,
svůj první dárek lásce svojí prvé
a na něm bylo sklíčko teplé barvy krve.

Zarděla se nachem a zasmála se tence
pak potajmu jej skryla v kapse na sukénce
i já se styděl, ale nějak sladce
a měl strach, ať nepoví nic matce.

Kde je dnes má víla s cůpky dvěma... ?
odpověď však nikdo pro mne nemá.
Je trochu smutná moje balada.
Jak je to dávno!
Ještě za mlada.

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ NA MĚSÍC ZÁŘÍ
se vybírá:
ve čtvrtek 13. září 2001 od 12:30 hodin do 17:00 hodin
v pátek 14. září 2001 od 12:30 hodin do 15:00 hodin
v jídelně Domu služeb ve Křemži.


FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Obecní úřad Křemže oznamuje občanům, že je možno opět poskytovat půjčky z FRB dle místní vyhláška č. 2/99 na obnovu střešní krytiny, obnovu fasády, vybudování kanalizační přípojky a na vznik nové bytové jednotky ve stávajícím objektu pro trvalé užívání. Žádosti o půjčku a další informace získáte na Obecním úřadu ve Křemži u paní Schusterové.


VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zveme všechny občany ne veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v úterý 25. 9. 2001 od 19:00 h v sále radnice na Náměstí ve Křemži.
INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 18. září 2001 : TOPlist 0