ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Srpen 2004 - Číslo 8 - Ročník 14

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (0 kB)

 

Z jednání rady a zastupitelstva obce

34. schůze rady spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce se konala 28. 6. 2004 za účasti 12 zastupitelů. Na této schůzi zastupitelé projednali problematiku spojenou s výstavbou ZTV Východ a přijali opatření k zabránění dalšího zdržování výstavby, postup rekonstrukce kanalizace ve Křemži a v Chlumu v rámci protipovodňových opatření, na které bylo požádáno o dotaci (možnost získání až 70 % z celkových nákladů) a vzhledem k rozsahu prací převyšujících 2 mil. Kč bylo vypsáno výběrové řízení. Zastupitelé dále projednali žádosti o prodej a převod nemovitostí, návrh na prodloužení smlouvy s provozovatelem vodovodního a kanalizačního zařízení VaK a. s. a zabezpečení příprav a průběhu 13. ročníku Křemežského veletrhu. Závěrem starosta informoval ZO o postupu realizace dalších akcí.

35. schůze rady obce rovněž spojená s pracovní poradou zastupitelstva se konala před zasedáním zastupitelstva obce dne 7. 7. 2004. Této schůze se zúčastnilo 9 členů ZO a byl zde projednán a upraven program zasedání zastupitelstva a stanoven rozpis schůzí na 2. pololetí 2004.

7. zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 7. 7. 2004 za účasti 9 zastupitelů a cca 25 občanů. Po úvodních formalitách starosta obšírně informoval občany o dění v obci, o práci Služeb obce a o připravovaných záměrech obce. Dále pak podal tajemník zprávu o činnosti rady obce a zastupitelé schválili či zamítli převody nemovitostí (viz usnesení ZO).
V bohaté diskusi byly vznášeny ze strany občanů dotazy a připomínky týkající se protipovodňových opatření, výstavby ZTV, parkování kamionů v Budějovické ulici, pořádek na návsi ve Mříči a dovybavení MŠ Křemže venkovním mobiliářem.
Závěrem bylo přijato usnesení, jehož plné znění otiskujeme, starosta poděkoval přítomným za účast a pozval všechny na 13. Křemežský veletrh.

- Lin -


USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 7. 2004

Zastupitelstvo obce Křemže na svém zasedání

 1. BERE NA VĚDOMÍ
  • zprávu starosty o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  • informaci starosty o dění v obci
  • zprávu tajemníka o činnosti rady obce

 2. SCHVALUJE
  • bezplatný převod pozemků pod Dívčím Kamenem od Lesů ČR do majetku obce
  • prodej části pozemku KN č. 158/1 v k. ú. Chlum za cenu 100,- Kč/m2 + náklady řízení
  • zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN na pozemku KN č. 2176 v k. ú. Křemže pro Eurotel za úhradu
  • výkup pozemku č. 936/89 v k. ú. Křemže, za cenu 320.050,- Kč/m2, event. vzdání se předkupního práva obce
  • změnu hranic k. ú. Chlum a Křemže v rámci komplexní úpravy k. ú. Rojšín

 3. NESCHVALUJE
  • prodej bývalé klubovny na parcele KN č. 91/2 v k. ú. Křemže

 4. UKLÁDÁ
  • starostovi uzavřít smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení

Ohlédnutí za Křemežským veletrhem

13. ročník Křemežského veletrhu je již za námi, a zdá se, že ta 13 v pořadí byla šťastná. Na to špatné se rychle zapomíná a hezké vzpomínky zůstávají. Vrtkavé, podle kalendáře letní, počasí se ustálilo a školní zahrady se proměnily ve veletržní areál. Po poněkud váhavém středečním nájezdu vystavovatelů, kdy své expozice připravovala pouze malá část vystavovatelů, jsme očekávali silný nápor ve čtvrtek ráno. Naštěstí díky ukázněnosti vystavovatelů a snad i zkušenosti organizátorů byl ranní nájezd slušně časově rozložen a zvládnut do slavnostního zahájení. Svoji nezanedbatelnou roli sehrála i asistence Policie ČR, jejíž přítomnost uhasila doutnající jiskřičku nevole některých vystavovatelů.

Letos bylo slyšet chválu na slavnostní zahájení a výběr kapel na doprovodný kulturní program ve stanech. K vidění bylo několik novinek ve stavební technologii, premiéru zde měl nový automobil a prezentovalo se i několik nových vystavovatelů, kteří se o "věhlasu" našeho veletrhu dozvěděli od svých kolegů na různých výstavách.

Podařilo se nám snad i prostorové uspořádání vystavovatelů, kde bylo kvitováno s povděkem jak od vystavovatelů, tak od návštěvníků, oddělení vystavovatelů od prodejců všeho možného. I když my, kteří jsme umisťování vystavovatelů měli na starosti, jsme s tím měli určité problémy, když nám vystavovatel avizoval např. potřeby pro domácnost a nakonec prodával turecký med. Ale o těchto problémech se zde nechci šířit. Beze sporu největší úspěch zaznamenal, jako již tradičně, závěrečný ohňostroj v provedení pp. Honce a Štěpánka z Č. Krumlova (stále za cenu 70 tis. Kč).

Vraťme se však k bilancování. I když ani letos nepadl žádný veletržní rekord, konstatuji, že 13. ročníku KV:

Co dodat závěrem? Zhodnocení, jaký veletrh byl, ať si udělá každý sám, kdo se 13. Křemežského veletrhu zúčastnil. My ho hodnotíme kladně, za což bych chtěl poděkovat přípravnému i realizačnímu týmu pracovníků obce a brigádníků a zejména vám všem, ukázněným návštěvníkům i vystavovatelům. Poděkování patří též příslušníkům Policie ČR, kteří dbali na pořádek, díky nimž nedošlo k vážnějším problémům, našim sponzorům, ordinaci MUDr. Koudelky, který zajišťoval lékařskou pohotovost (naštěstí nebylo ani zde nutné řešit závažnější problémy) a všem mediálním partnerům.

Křemže 2004, 13. ročník Křemežského veletrhu, slavnostní zahájení Křemže 2004, 13. ročník Křemežského veletrhu, slavnostní zahájení
Křemže 2004, 13. ročník Křemežského veletrhu, slavnostní zahájení
Křemže 2004, 13. ročník Křemežského veletrhu Křemže 2004, 13. ročník Křemežského veletrhu
Křemže 2004, 13. ročník Křemežského veletrhu Křemže 2004, 13. ročník Křemežského veletrhu

Za pořadatele se těším na shledanou s vámi na

14. ročníku Křemežského veletrhu

ve dnech
21. - 24. 7. 2005.

- Jan Linha, tajemník OÚ -

Třináctý ročník "Veletržního poháru" v badmintonu

Třináctý ročník Veletržního poháru sehráli badmintonisti v době veletrhu. Že je to soutěž zajímavá nejen pro domácí hráče, to každoročně dosvědčuje účast řady vynikajících hráčů jiných oddílů. I tentokrát jsme na domácím kurtu přivítali skvělou konkurenci, hráče oddílu Brno - Jehnice, bývalého reprezentanta L. Vorla a mladičkou K. Ludíkovou, která se může pyšnit titulem Mistryně republiky žen ve čtyřhře. Silné zastoupení měli i hráči Č. Krumlova, které zastupoval i nejlepší hráč současného republikového žebříčku S. Kohoutek. Domácí barvy hájila celá řada hráčů v čele s vynikajícím odchovancem J. Bednářem. I on patří mezi desítku nejlepších hráčů současného celorepublikového žebříčku. Také zástupci badmintonového oddílu ze Strakonic mají na svém kontě řadu úspěchů.

Los svedl do dvojice vynikající partnery. Všechny páry předváděly vynikající badminton - snad nejlepší, který se při veletrhu hrál. Diváci měli možnost spatřit řadu dlouhých dramatických výměn, které činí z badmintonu divácky atraktivní sport.

Soutěž nebyla rozhodnuta až do posledního zápasu, kde závěrečný set pro sebe získala dvojice S. Kohoutek (Č. Krumlov) a domácí zkušený J. Holeček sen., který tak korunoval řadu svých vynikajících vystoupení v předchozích ročnících. Druhé místo patří domácím J. Bednářovi (v současné době hraje ligu ve Spojích Praha) a P. Pirtyákovi. Třetí skončili domácí dobře sehraní hráči Ma. Koudelka a M. Šebesta. Nejlepší smíšená dvojice skončila na čtvrté příčce - hrála ve složení Z. Podpěra (zkušený domácí hráč) a K. Ludíková (mladičká Mistryně republiky). Veteráni se umístili na dalších příčkách - pátí V. Koudelka (Křemže) a R. Votava (Č. Krumlov), šesti Vorel (Brno) a Frühauf (Strakonice), sedmá skončila další smíšená dvojice ve složení Holý (nadějný žák domácího oddílu) a Oberfalcerová - zkušená hráčka Strakonic.

Turnaj byl ukázkou dobrého badmintonu a pro zájemce i pozvánkou na sledování badmintonových soutěží na hrách olympiády v Aténách.

- Dr. Koudelka -

Cestování po Evropě

Putování po Smaragdovém ostrově
- pokračování-

Irsko - Bunratty Castle Protože silný vítr neustává ani druhý den ráno, nelitujeme příliš odjezdu z drsného poloostrova a těšíme se do skanzenu v BUNRATTY CASTLE. Už mapa, která je součástí vstupenky, nás nenechává na pochybách, že Irové v tomto rozsáhlém areálu simulují život v irské vesnici. Na rozdíl od jiných skanzenů to tady opravdu žije. Hned na začátku nakukujeme do vesnické chalupy, kde ženy v dobových kostýmech právě okrajují jablka na štrůdl. To si nemohou dovolit jejich chudší sousedé obývající dvě malé místnůstky s udusanou hlínou. Ve chlévě jim mečí koza a k obdělávání políček používají prostředky jako jejich předci. Mně osobně nejvíc zajímala škola. Pan učitel postávající s nezbytným zvoncem a rákoskou přede dveřmi budil respekt na první pohled. To jsem však netušila, že v rámci oživení vtrhne občas do třídy, kde si nic netušící turisté zkoušejí pohodlí dřevěných lavic, a neskutečně všechny seřve. Opravdu jsem nepobrala, čím jsme se jako měli provinit. Možná to byla nezbytná prevence používaná v minulém století v irském výchovně vzdělávacím procesu. Ve škole bohužel žádní "ochotníci" nehostovali. Docela by mně zajímalo, jak by jim hořela připravená rašelina. Blízko školy se nachází i policejní stanice. Její zaměstnanec vypadá podstatně mírumilovněji než pan řidicí. Také poštovní úřad a hospoda žijí svým životem. Z pošty můžete cokoli poslat a v irském pubu se občerstvit.

Při obdivování řemeslné zručnosti Irů jsme potkali i jednu zajímavou dvojici. Mám dojem, že reagovali na naši češtinu. Sympatičtí manželé středního věku vyměnili rodnou Khadu za Čechy a v Praze vyučovali angličtinu. Hned je samozřejmě zajímalo, odkud jsme. Asi byli neskutečně zcestovalí, protože po vyslovení Prachatic okamžitě reagovali, že poblíž je přeci "HJUSINEK" s rodným domem mistra Jana Husa. Zajímali se i o naši historii. A tak jsme chvíli rozebírali v Irsku s Kanaďany Husovo učení. Došlo však i na praktičtější témata. Trochu se děsili představy, že někdo může brázdit úzké irské silničky s autobusem. Tak jsme je uklidnili, že ty husté živé ploty, které občas při míjení pěkně očešeme, by nám snad zabránily v převrácení do rašeliny.

Irsko - městečko Killarney Čas určený k prohlídce skanzenu příjemně uběhl, štrůdly u vchodu se pomalu dopékaly a nám už zbývalo jen vyběhnout na blízký hrad, pokochat se vyhlídkou do okolí a pokračovat v proplétání se klikatými cestičkami opět k pobřeží.

Při procházce vřesovištěm pozorujeme Aranské ostrovy a zpočátku si libujeme, že mokro máme zatím pouze v botách. Situace se však v Irsku mění každou minutu. Takže rychle zpátky pod střechu a večer budeme zase sušit. Tentokrát na písečné pláži u moře. Sympaticky rozkvetlé městečko KILLARNEY nás vítá příští den dopoledne. Snad je to blízkost jezera, co mu dodává tu poklidnou lázeňskou atmosféru, chvíli si připadám, jako v některém rakouském městečku v oblasti Solné komory. Možná mi v mé asociaci pomohl i český student FTVS, který si "odskočil" přivydělat do jedné místní pizzerie. A protože to byl šikula z Králíků, nemohla ho nevyhledat i jeho paní knihovnice. Mimoděk jsem si vzpomněla, že začátkem 90. let byla na podobné zkušené i moje kamarádka. A právě Killarney mi připomnělo rakouské Ebensee, kde jsme ji tenkrát navštívili. Vzdálenosti se nám během deseti let trochu zkrátily.

Irsko - soutěska Gap of Dunloe Nemůžeme vynechat ani národní park rozprostírající se kolem jezera. Řada turistických tras vychází z města a umožňuje navštívit historické i přírodní zajímavosti. Za pozornost stojí zříceniny kláštera MUCROSS ABBEY a alžbětinský dům s expozicí obrazů a nábytku. Každého návštěvníka jistě zaujme dokonalá parková úprava, ve které vyniknou jako solitéry mohutné stromy. Tady by mohl Luděk Munzar natáčet "Paměť stromů". Mám pocit, že tak obrovské košaté stromy se u nás nevidí.

Vyhlídky na jezera si užíváme i během nejdelší (12 km) túry. Počasí nám přeje do chvíle, kdy zdoláváme pomyslný cíl cesty - pseudosoutěsku GAP OF DUNLOE. O soutěskách mám úplně jiné představy a navíc začínají naše opocená těla atakovat hejna krvežíznivých mušek. Je jasné, co muselo následovat. Nebyl to pouze milosrdný déšť splachující prach, ale pořádný plavák masírující namožené svaly. Na rychlý ústup ze slavného národního parku jsem si vzpomněla po návratu, kdy jsem se dozvěděla, že největším snem mladých Irek je už po několik desetiletí strávit své líbánky právě zde. Částečně jsem měla možnost vyzkoušet to na vlastní kůži, ale že bych to doporučovala...???

Vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu a neúspěšném pokusu o rozdělání ohně nocujeme pro změnu "na vlhko".

Po týdnu v Irsku se náš okruh začíná pomalu uzavírat.

- Pokračování příště.
- V. K. -

Nezapomeňme na 21. srpen 1968

21. srpen 1968, ilustrační foto V loňském srpnovém měsíčníku Křemežsko jsem se podrobně zmínil, jak probíhala u nás Brežněvem dobře promyšlená sovětská okupace v naší vlasti. Dnes nám dám do novin něco "veselejšího", co jsem měl ještě schované z dřívějška.

Byli jsme v těchto okupačních dnech s manželkou v Č. Budějovicích. Vše bylo vzhůru - co bude dál? Vždyt šlo všechno teď už k dobrému a ke svobodě. Ale dnes byl vylepen kdejaký plakát, kam se vešel, pro současnou situaci. Některé z nich jsem si zapamatoval, některé zapsal a myslím, že je hezké si k tomuto okupačnímu období připomenout tehdejší plakáty:

Lenine vstávej, Brežněv se zbláznil!
Okupantům ani kosti, kdo je pozval, at je hostí!
Tvoj otěc osvoboditel, ty okupant.
Za Svobodu, za Dubčeka!
Iditě damoj!
Ivane, jdi domů!
Ivane, táhni domů k mámě!
Hájku, Háječku, Hájku milený, zařiď v OSN, ať jsme svobodní! (Hájek byl ministrem zahraničí)
Přežili jsme Novotného, přežijem i Brežněva.
21. srpen 1968, ilustrační foto

Nástěnky ve škole k 1. září:

Svoboda, Smrkovský, Dubček!
Nemůže být svoboden národ, který sám utlačuje druhé.
Byli jsme a budem, jak jsme byli dosud, ranami a trudem nezlomí nás osud.

Z projevu A. Dubčeka: "Nezhyne národ, ve kterém se každý dokáže řídit vlastním rozumem a svým svědomím."

Okupace našeho národa Brežněvem byla jedna z těch velkých ran našeho národa, kdy jsme po 20 letech komunismu pomalu spěli k demokracii a svobodě. Museli jsme pak znovu pracovat ke svobodě ztracené za Hitlera a Stalina, vinou Brežněva dalších 20 let. Konečně! Naše svoboda je zde a už natrvalo!

- F. Nejedlý -

Zprávy ve vesnicích

Jako zvony na kapličkách ve vsích dávaly zvoněním oznámení občanům, jiná různá oznámení rozesílali starostové po obcích a osadách prostřednictvím svých poslů. Vzpomínám, jak za mého mládí takový posel se vydal pěšky ze Mříčí do Bohouškovic a do Slavče (to byly osady, které patřily do Mříče) a zde místní osadní starostové rozeslali informace po vsi. V každé vesnici osadní starostové za všechno zodpovídali. Jejich funkce skončili po válce r. 1945. Ještě za války bylo nutno vyhlašovat např. že je třeba zatemňovat, proorávat sněhem zasypané obecní cesty nebo je prohazovat lopatami, svolávaly se schůze, vyhlašoval se přísně zákaz poslouchání cizího radia apod.

Jinak dostávali podobné informace občané ve Křemži: Většina občanů pracovala doma. Na polích, v lese, v dílně apod. Do práce jinam se tolik nejezdilo. Potřebné informace dával na náměstí a jiných vhodných místech obecní "policajt" Matuš Krátký, jehož rodina měla domek "Na hradě". Dost často jsme se kolem něho nahrnuli za polední přestávky my školáci a s námi mnoho dalších lidí. On se postavil se svým bubnem, mohutně zabubnoval a hlasitě přečetl, co mu starosta obce dal k přečtení. Po skončení své informace znovu silně zabubnoval a podal občanům Křemže zase na jiném místě své důležité hlášení.

Po válce tato dost častá hlášení v Křemži i na vesnicích zanikla také proto, že v době svobody mnohé nebylo nutné vyhlašovat, a také postupně nastoupila nová moderní technika - místní rozhlas.

- F. Nejedlý -

Okénko lékaře

Obezita

Ono je to dobře, že nám chutná. Zpočátku nám známí říkají: "Vypadáš dobře, tak blahobytně." A když nám chutná ještě více, většina nám to raději přestane říkat, tak nějak, aby neurazili.

A když nám chutná ještě více, začíná nám naše tělo protestovat. Při chůzi do schodů dýcháme jako sentinel. Boty si přestaneme zavazovat na kličku, protože v předklonu nestačíme s dechem, i když se jako potápěči nadechneme předem. Pak zjistíme, že se před tímto výkonem zavazování tkaniček raději vydýchneme, abychom se přes panděro k tkaničkám vůbec dostali. Pak naše špekovité tělo pracuje na kyslíkový dluh, ale břichem utlačené plíce více kyslíku nedodají a druhý dech nechytneme.

To, že se známí prohnou, až nás ponesou v rakvi, nás mnoho nezatěžuje, i když svou tloušťkou o náhlou a předčasnou smrt přímo usilujeme. Ale o tom většinou nevíme, protože větší hmotnost ani vysoká hladina cholesterolu nás předem nevarují, a převážně se projeví až přímo náhlou smrtí. To už přestává veškerá legrace, ale co naplat, cholesterol ani hmotnost v podstatě nebolí. Ne tak docela, neboť obézní většinou dobře vědí, kde mají své kyčle nebo kolena. A klouby se ponejvíce marně hlásí o pomoc.

Zatímco naši sousedé nám chválí nebo závidí naši blahobytnost, my se hýbáme stále méně a méně. Jednak proto, že nám pohyb vyvolává dechovou nedostatečnost, ale i proto, že prostě kyčle a kolena ukrutně bolí. A jsme v začarovaném kruhu, kdy stoupající hmotnost omezuje pohyb a omezený pohyb zvyšuje naši hmotnost. A z tohoto začarovaném kruhu nás většinou osvobodí až náhlá a předčasná smrt.

Dobrou chuť, tlouštíci, a nenechte se omezovat od doktorů! Kdopak by ty doktory lépe živil než právě vy se svými chorobami.

- MUDr. Bohumír Šimek -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Poznávejme plemena psů

BÍLÝ ŠVÝCARSKÝ OVČÁK

Kde se vzal bílý německý ovčák? V r. 1882 v Hannoveru byl ve skupině s německými ovčáky vystaven i bílý ovčák. Nejznámějším bílým ovčákem byl pes Greif, který pro své kvality a hlavně vzpřímené ucho byl užíván do chovu. V r. 1888 na výstavě v Hamburku byla vystavena bílá fena Greifa, jejímž majitelem a současně majitelem psa Greif II byl baron von Knigge.

Plemena psů - Bílý švýcarský ovčák V r. 1899 uviděl pan Artur Meyer na výstavě zajímavého psa Hektor Linkshein a upozornil na něho svého přítele Maxe von Stephanitze. Tento muž je "otcem německého ovčáka". Baron von Stephanitz psa Hektora Linkshein koupil a přejmenoval jej na Horand von Grafrath. Tento pes byl vlkošedý jako jeho matka Lene, která byla dcerou bílého Greifa, Horand měl tedy základní gen pro bílou barvu ve svém dědičném základu. Jako první byl do plemenné knihy zapsán bílý jedinec Berno von der Seewiese, který se narodil v r. 1913. Bílá barva se u staroněmeckých ovčáků vyskytovala. Je to vhodné zbarvení pro pasteveckého psa. Je ho dobře vidět v noci a hlavně jej lze dobře rozeznat od vlků, kteří mají jinou barvu.

Zalíbení v bílých ovčácích našli Habsburkové a Hohenzollernové. Chovatelé moderního typu německého ovčáka, jak jej známe dnes, nechtěli, aby se tito bílí ovčáci chovali. Bílé zbarvení se pomalu z chovu vytrácelo a přispělo k tomu ještě válečné období. Ani po válce se chovná základna tohoto plemene nezvětšila a dokonce bíle zbarvená štěňata byla utrácena. Pokud se objevili na výstavě, byli diskvalifikováni právě pro své zbarvení. Tak se pomalu bílý ovčák v Evropě vytrácel.

Na přelomu 19. a 20. století si z návštěvy u Habsburků do Ameriky dovezla Anne Tracy několik různě zbarvených jedinců a bílých německých ovčáků. Rozhodla se okamžitě je chovat a k jejich další popularitě přispěl film Bílý stín, jehož hlavním hrdinou byl právě bílý ovčák.

Bílí ovčáci našli velké zalíbení mezi chovateli v Americe a v Kanadě. V r. 1964 v Sacramentu vznikl klub pro bílé německé ovčáky.

Tito psi se do Evropy vrátili v r. 1970. Pes jménem Lobo White Burch importovala Švýcarka Agáta Burchová. Byl to velmi krásný jedinec, typický představitel svého plemene a ještě navíc vynikající pracovní pes. Madam Burchová dovezla v následujícím roce fenu z Anglie White Lila of Blinkbonny. Tomuto chovnému páru se narodila štěňata - 3 psi a 1 fena. Tento vrh byl zapsán do dodatkového registru švýcarské plemenné knihy. Madam Burchová dovezla ještě další fenu opět z USA White Beaty a odchovala další vrhy těchto krásných psů. Když se vrátila zpět do USA, pokračoval v chovu p. Kurt Korn.

Bílý ovčák se pomalu dostal k dalším chovatelům, kteří se začali věnovat jeho chovu. Dalším nadšencem pro chov byl Švýcar J. Epprecht. Tento pes byl v USA nazýván "německý ovčák bílé barvy" a oficiálně byl nazván "americko-kanadský bílý ovčák". Neví se, kdo tento název vymyslel.

V r. 2003 byl mezinárodně uznán tento ovčák organizací FCI pod označením "bílý švýcarský ovčák". Takže bílý německý ovčák se vrátil zpět do Evropy, která jej před mnoha lety chtěla doslova zatratit pro jeho bílou barvu!

Tento pes je po exteriérové stránce typem starého německého ovčáka. Má rovný hřbet, dobrou pigmentaci a přiměřené zaúhlení končetin. Tento pes má sice bílou barvu, ale oči, nos, pysky má černé, není to albín.

Povahově je tento pes i kamarádský, není "trhačem", dokáže si svou rodinu uhlídat, hodí se velmi dobře pro canisterapii. Je učenlivý, musí žít se svou rodinou v úzkém kontaktu, je užíván pro saňový sport a agility. Jeho srst není náročná, ale musíme si uvědomit, že je bílý. Neměl by žít v prostředí, kde se jeho srst neudrží čistá. V období línání je třeba jej česat častěji. Není vhodné jej velmi často koupat, spíše je třeba jeho srst udržet čistou kartáčováním. Bílý švýcarský ovčák není obranářským psem a je doporučován spíše jako rodinný pes, který musí být samozřejmě dobře vychován. Webové stránky si můžete prohlédnout na adrese: http://www.bily-ovcak.cz.

- K. Pavčíková -

Upozornění pro odběratele vody

V poslední době se provozní pracovníci a. s. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy stále častěji setkávají s tím, že při kontrolách provozovaného vodohospodářského majetku je u odběratelů - vlastníků nemovitostí zjišťováno propojování vnitřní instalace vody dodávané veřejným vodovodem a instalace s hygienicky nezabezpečenou vodou z místních, většinou ze soukromých zdrojů - vrtů a studní. Tato zdravotně nezabezpečená voda může být za určitých podmínek příčinou kontaminace pitné vody ve vodovodu pro veřejnou potřebu a zdrojem zbytečně vynakládaných finančních prostředků na odstraňování takto způsobených závad v kvalitě vody ve veřejné síti. Vlastníci nemovitostí s takto propojenou vodovodní instalací se tímto dopouštění porušování ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu s možností postihů.

V ustanovení § 11 výše uvedené vyhlášky je stanoveno, že "vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému".

- Josef Unger, ředitel divize Č. Budějovice, VAK JČ, a. s. -

27. ročník orientačního běhu o Štít Podkletí

Uspořádal jej oddíl orientačního běhu Tělovýchovné jednoty Sokol Křemže v sobotu 26. června 2004. Závod se konal v okolí Kuklova se shromaždištěm na letním koupališti v Brloze. Závodu se zúčastnilo 89 závodníků ze 16 oddílů. Počasí bylo mimořádně dobré i organizace závodu byla bez závad. Ceny pro vítěze věnovaly - TJ Sokol Křemže, mlékárna Madeta Č. Krumlov, pivovar Platan Protivín.

Výsledky:

DF 1.Daňková Simona - Sokol Křemže
  2.Daňková Lucie - Sokol Křemže
  3.Štefanyuková El. - ČZ Strakonice
      
D 12 1.Soudková El. - Sportovní svaz ETE
      
D 14 1.Peštová Kateřina - SKI Lenora
      
D 16 1.Dulovcová Michaela - Sokol Křemže
  2.Fundová Veronika - Andate Písek
      
D 18 1.Kováříčkova Adéla - Sokol Křemže
  2.Kovářová Lenka - Tolar J. Hradec
      
D 21 1.Hrazdírová Iva - Sparta Praha
  2.Dulovcová Marie - Sokol Křemže
  3.Štefanyuková Pavla - ČZ Strakonice
      
D40 1.Tichá Jana - Tolar J. Hradec
  2.Pokorná Eva - Sportovní svaz ETE
  3.Kováříčkova Darja - Sokol Křemže
      
D 50 1.Kovářová Milena - Tolar J. Hradec
  2.Boučková Lud. - OL Club Č. Budějovice
  3.Vykusová Blanka - Sokol Pražák
      
HF 1.Landt Patrik - Sokol Křemže
  2.Bouček Jakub - OL Club Č. Budějovice
  3.Konečný Matěj - Č. Krumlov
      
H 12 1.Funda Jiří - Andante Písek
  2.Šnelcer Jan - SKI Lenora
  3.Zimmermann Martin - Sokol Křemže
      
H 14 1.Šandera Filip - Sokol Křemže
  2.Kouba Petr - Sokol Křemže
  3.Mikeš Tomáš - SKI Lenora
      
H 18 1.Kouba Zdeněk - Sokol Křemže
  2.Kalianko Jan - Sokol Pražák
  3.Bouček Václav - OL Club Č. Budějovice
      
H 21 1.Pelc Václav - ČZ Strakonice
  2.Hejzlar Josef - TJ OB Č. Budějovice
  3.Zimmermann Pavel - Sokol Křemže
      
H 40 1.Funda Jiří - Andante Písek
  2.Mražík Karel - Sokol Křemže
  3.Flašar Jan - Č. Krumlov
      
H 50 1.Pich Josef - ČZ Strakonice
  2.Bouček V. - OL Club Č. Budějovice
  3.Kovář Jaroslav - Tolar J. Hradec


Pořadí družstev o putovní cenu:

1.TJ Sokol Křemže - 55 bodů
2.Tolar J. Hradec - 28 bodů
3.SKI Lenora - 20 bodů

Křemže 2004, 27. ročník orientačního běhu o Štít Podkletí, nejlepší muži v kategorii H21 - 1. Václav Pelc, 2. Josef Hejzlar, 3. Pavel Zimmermann
Křemže 2004, 27. ročník orientačního běhu o Štít Podkletí, nejmladší účastnice závodu
Křemže 2004, 27. ročník orientačního běhu o Štít Podkletí, Křemežští s vítěznou trofejí- Vl. Štindl -

Poděkování

Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotce děkuje Obecnímu úřadu ve Křemži za finanční úhradu nové střešní krytiny na hasičské zbrojnici, jejíž výměnu provedla firma RUPI, s. r. o.

I N F O R M A C E

Schůzka zástupců sportovních oddílů
k rozdělení hodin v tělocvičně se koná v pondělí 30. srpna v 18:15 hodin ve sborovně základní školy.


ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
se vybírá ve dnech:

středa 11. 8. 2004   od12:30 do 17:00 h
čtvrtek 12. 8. 2004   od12:30 do 16:00 h
pátek 13. 8. 2004   od12:30 do 14:30 h

v přízemí Radnice ve Křemži, č. dveří 11.


TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
ke studiu na ZUŠ Český Krumlov pro školní rok 2004/2005

pobočka Křemže, Pod Janíčkem 82

HUDEBNÍ OBOR:
- pátek 3. 9. 2004 od 12:30 do 14:30 hodin

Výuka nástrojů:
klavír, dechové dřevěné a žesťové nástroje, možnost výuky na akordeon

Vyučující:
Milana Matunáková, Jana Kordová, Lea Raffesbergová, Jan Čížek, Pavel Steffal ml.

Tel.: 380 741 180

Další informace na telefonu: 380 725 211, 380 725 214, 380 711 523
www.zus-ceskykrumlov.cz


Pozvání

Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotce
zve na letní taneční zábavu "Pod lipami" ve Lhotce,

která se koná v sobotu 14. srpna od 19:30 hodin.

K tanci a poslechu bude hrát kapela Luna.


Další informace :
Obecní knihovna Křemže
Křemežský veletrh
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 16. srpna 2004 : TOPlist 0