ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Srpen 2002 - Číslo 8 - Ročník 12

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 692 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

66. schůze RO, spojená s pracovní poradou zastupitelstva, se konala dne 1.7.02 za účasti všech členů ZO. Na této schůzi byl schválen Kontrolní řád obce, bezplatné zapůjčení pivního stanu na akci "Ukončení prázdnin" 23.8.02, konečný účet RSO Vltava ve kterém byl vykázán zisk 455 tis. Kč, který bude dále použit pro potřeby RSO a připojovací poplatek ve výši 5.000,- Kč za zřízení nové vodovodní přípojky, s účinností od 1.7.2002. Zastupitelé se dále kladně vyjádřili k žádosti o souhlas s postavením křížku ve Stupné na soukromém pozemku na památku perzekuované rodiny Eiblových, vzali na vědomí jmenování nové ředitelky ZŠ Křemže Mgr. Dagmar Koubové a doporučili vybudovat parkovací plochu v Budějovické ulici vedle domu čp. 246 a vyhradit zde parkovací místa pro návštěvníky penzionů v Lomené ul., čímž dojde k vyřešení komplikací s parkováním v této ulici.

Na mimořádném zasedání ZO konaném 27.7.02 se sešli zastupitelé (13 přítomno, 2 omluveni) z důvodu nutnosti provedení legislativního kroku, tj. stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období, kteří budou voleni v letošních listopadových komunálních volbách.

Zastupitelé dále vzali na vědomí petici občanů proti umístění nového vysílače na Kleti pro Rádio Faktor a výroční zprávu ZŠ Křemže za školní rok 2001/2002. Schválili připojení obce Srnín do Zájmového sdružení obcí Podkletí, začlenění mateřských škol pod ZŠ Křemže v souladu s novým zákonem a po provedeném vyhodnocení letošního Křemežského veletrhu termín konání 12. ročníku KV na 24.-27.7.2003. Závěrem bylo přijato usnesení, jehož plné znění otiskujeme dále.

-JL -Usnesení

Zastupitelstvo obce Křemže na svém mimořádném zasedání konaném dne 29.7.2002
 1. Bere na vědomí
  • petici občanů proti umístění nového vysílače na Kleti
  • výroční zprávu ZŠ Křemže
 2. Schvaluje
  • připojení obce Srnín do Zájmového sdružení obcí Podkletí
  • počet členů zastupitelstva obce Křemže pro příští volební období 15
  • termín konání 12. ročníku Křemežského veletrhu 24.- 27. 7. 2003
  • prominutí poplatku ze vstupného České hasičské jednotě Chlum za akci Chlumfest 2002
 3. Neschvaluje
  • prodej pozemku KN č. 521/1
 4. Ukládá
  • starostovi informovat Zájm. sdružení obcí Podkletí o stanovisku ZO k přijetí obce Srnín
  • zveřejnit počet členů ZO Křemže pro komunální volby 2002
  • starostovi a tajemníkovi jednat s p. Klimešem o směně pozemků

V0LBY 2002

Termín komunálních voleb 1. - 2. listopadu 2002 se nezadržitelně blíží a podle harmonogramu úkolů a lhůt vyplývající ze zák. č. 491/2001 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů, začínají v měsíci srpnu běžet termíny.

8. 8.

8. 8. 27. 8. (do 16:00 h) O dalším postupu a přípravě voleb vás budeme informovat v dalších číslech Křemežska.

-JL-

Ohlédnutí za Křemežským veletrhem

11. ročník Křemežského veletrhu, který otevřel druhou desítku v novodobé historii konání Křemežského veletrhu, je již za námi. Na to špatné se rychle zapomíná a hezké vzpomínky zůstávají. Ve středu před veletrhem, kdy se nám obě hřiště proměnila v bazény, jsme stáli před rozhodnutím, zda veletrh spustit či odvolat. Ani školní zahrady by nezvládly nápor vystavovatelů a záhy by se proměnily v bahenní lázně. Naštěstí nám ale příroda pomohla sama a s přispěním pracovníků Služeb obce se voda začala rychle ztrácet, rozmočený terén byl zpevňován tunami štěrku (asi za 11 tis. Kč) a spoustou pilin. Počasí se umoudřilo, a tak se veletrh konal. Přeci jen nás má Pánbůh asi trochu rád. Avšak o tom, kdo je tady pánem a že si nedá nikým poroučet, nás přesvědčilo počasí v neděli odpoledne, díky němuž musel být veletrh ukončen o jeden a půl hodiny dříve. Ale s tím opravdu nic nenaděláme a můžeme jen říci "zaplať Pánbů, že nám to tak vyšlo".

Křemežský veletrh 2002, zahajovací průvod Letos nám vyšel i Den řemesel, kdy poprvé ve Křemži prezentovali své umění "staří řemeslníci" - a bylo na co koukat (to není jen postřeh můj, ale bylo to slyšet i odjinud). Pochvalu sklidilo i omezení "monopolu" Samsona na hřišti u stanu, kde si mohli příznivci pěnivého moku ochutnat z různých soudků. Naopak určité rozčarování bylo slyšet po vystoupení Božejáků, kteří letos nedokázali řádně rozparádit publikum.

Chválu bylo slyšet i na prostorové uspořádání vystavovatelů, kde bylo kvitováno s povděkem jak od vystavovatelů, tak i od návštěvníků, že se podařilo oddělit vystavovatele od prodejců všeho možného. I když my, kteří jsme umisťování vystavovatelů měli na starosti, jsme s tím měli určité problémy, když nám vystavovatel avizoval např. potřeby pro domácnost a nakonec prodával pivní čapky. Ale o těchto problémech se zde nechci šířit. Bezesporu největší úspěch zaznamenal, jako již tradičně, závěrečný ohňostroj v provedení p. Honce z Č. Krumlova (letos stál 70 tis. Kč).

Vraťme se k bilancování. I když nepadl žádný veletržní rekord, konstatuji, že jedenáctého ročníku KV se zúčastnilo:

Co dodat závěrem? Zhodnocení jaký byl, ať si udělá každý sám, kdo se 11. Křemežského veletrhu zúčastnil. My ho hodnotíme kladně, za což bych chtěl poděkovat přípravnému i realizačnímu týmu pracovníků obce a brigádníků a zejména vám všem, ukázněným návštěvníkům i vystavovatelům. Poděkování patří též našim sponzorům a příslušníkům Policie ČR, kteří dbali na pořádek. Díky nim nedošlo k vážnějším problémům.

Za pořadatele se těším na shledanou s vámi na 12. ročníku Křemežského veletrhu ve dnech 24. - 27.7.2003.

-Jan Linha, tajemník OÚ

Právník radí

Soudní řízení není vzhledem ke svému účelu a okolnostem tohoto řízení nikterak pro účastníky příjemné, spíše naopak. Důvody, pro které se soudní řízení zahajují a poté i vedou jsou natolik rozmanité, že jen jejich pouhý demonstrativní výčet by vydal na malou knihu. Samozřejmě ne všechny soudní řízení jsou řízeními spornými, neboť existují i řízení tzv. nesporná, kterých je více než deset % a která nejsou zahajována za účelem vyřešení nějakého sporu a mohou být dokonce (někdy být i musejí zahájena z iniciativy samotného soudu. V těchto řízeních nemají účastníci postavení protivníků a cílem takovýchto řízení je upravit poměry účastníků tzv. do budoucna (pro futuro). Nejde tedy o to, zda někdo z účastníků zvítězí či nikoli. Tato nesporná řízení jsou řízena a vedena soudy za poněkud jiných podmínek nežli řízení sporná, která jsou zahajována tzv. žalobou. Takováto nesporná řízení jsou zejména řízení o osvojení, o způsobilosti k právním úkonům, o povolení uzavřít manželství, o zápisu do obchodního rejstříku či ve věci péče o nezletilé apod.

Nejen z důvodu, že jsou v naší republice měněny zákony téměř ze dne na den a téměř nikdo není schopen nové právní normy nejen přečíst, natož je dopodrobna znát, nutnost volby advokáta potká řadu z Vás. Soudy jsou totiž ze zákona nuceny v některých obtížných řízeních z podstaty věci, vyžadovat po občanech, aby byli advokáty zastoupeni, a to od počátku. Typickým příkladem jsou například řízení o ústavních stížnostech vedených před Ústavním soudem v Brně, či zastupování ve všech případech, kdy je obviněný ve vazbě apod.

Náklady na takto přibraného advokáta (pokud náklady nehradí stát ze sociálních důvodů) se řídí v současné době dvěma vyhláškami, z nichž jedna upravuje tzv. úkonovou odměnu a druhá tzv. paušální odměnu za služby advokáta. Je nutné si uvědomit, že podobně jako povolání lékaře, tak povolání advokáta je povoláním opravdu náročným, zvláště v posledních letech a nároky jsou neustále ze všech možných důvodů stupňovány.

Na druhou stranu nejde o povolání tzv. živnostenské neboť jde o poskytování právních služeb za úplatu. V podstatě si kupujete znalosti a zkušenosti advokáta, spolu s náklady na obstarání velmi drahých publikací, kupujete si též jeho čas i jistotu, že zná platné právní normy ČR a EU. De facto si pronajímáte i jím vynakládané prostředky na vedení aktuální elektronické a písemné databáze platných i neplatných právních předpisů, neboť i ty je nutné znát. Toho, co všechno je zahrnuto v ceně advokáta je velké množství a je nutné si též uvědomit, že v ceně služby jsou i do jisté míry zahrnuty náklady za minimálně pětileté studium vysoké školy a minimálně tříleté praxe advokátního koncipienta.

Nyní již k cenám za advokátní služby. Vyhláška č.177/1996 Sb., která byla naposledy novelizována předpisem č.484/2000 Sb. je tzv. advokátním tarifem a upravuje cenu služby advokátů pro případ, že si s advokátem nesjednáte tzv. odměnu smluvní. Ceny jednotlivých úkonů advokáta pro jednotlivé případy jsou stanoveny vzorcem a tato vyhláška též definuje, co se vlastně rozumí tím právním úkonem a jak se odměna za konkrétní právní úkon vypočítává.

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tzv. tarifní hodnoty
do 500Kč250,- Kč
přes 500 Kč do 1000 Kč500,- Kč
přes 1000 Kč do 5000 Kč750 ,- Kč
přes 5000 Kč do 10 000 Kč1.000,- Kč
přes 10000 Kč do 200 000 Kč 1.000,- Kč
  a 25 Kč za každých započatých 1.000,- Kč, o které hodnota převyšuje 10.000,- Kč.
přes 200 000 Kč5.750 ,- Kč
  a 25 Kč za každých započatých 10.000,- Kč, o které hodnota převyšuje 200.000 Kč
přes 10 000 000 Kč30.250 Kč
  a 25 Kč za každých započatých 100.000,- Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč.

Tarifní hodnota je základním měřítkem k ocenění úkonové práce advokáta. Jestliže se tedy budete tzv. "soudit" v zastoupení advokáta např. o věc či právo anebo jakékoliv plnění, které bude mít hodnotu např. 9.000,-Kč, je hodnota jednoho právního úkonu 1.000,-Kč. Pokud ale hodnota bude dejme tomu 153.000,Kč, dle tabulky lze dovodit, že hodnota jednoho právního úkonu je již 4.575,-Kč atd. V praxi se vykytují případy, kdy nelze hodnotu věci určit a pak tato vyhláška stanoví závazně, jak je tarifní hodnota v tom kterém případě vysoká.

Nezapomeňte prosím dát pozor na to, že advokátu náleží náhrada tzv. hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Advokát se může s Vámi jako s klientem dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů, jejichž vynaložení se předpokládá v souvislosti s poskytnutím právní služby. Vy pak při vyúčtování nemůžete požadovat specifikaci těchto hotových výdajů a advokát nemůže požadovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla dohodnutá paušální částka překročena. Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 75 Kč na jeden úkon právní služby - tzv.paušál. Jestliže advokát ve věci vykoná 5 právních úkonů, vyúčtuje Vám spolu s nimi i 5 těchto tzv. paušálů ve výši 75,-Kč a 5% DPH.

Při obhajobě v trestním řízení, nejde-li o věci uvedené výše, se považuje za tarifní hodnotu

K zákonnému snížení sazby u mladistvých se nepřihlíží.

Tzv. úkony právní služby jsou zejména: Advokát může svoji odměnu v odůvodněných případech snížit (sociální důvody apod.), anebo i zvýšit a to tehdy, pokud jde o mimořádně obtížnou věc, zejména je-li třeba použití cizího práva nebo cizího jazyka, nebo u úkonů právní služby časově náročné až na trojnásobek.

Určila-li Česká advokátní komora advokáta tomu, kdo se nemůže poskytnutí právní služby domoci a odůvodňují-li to jeho sociální a majetkové poměry, může Česká advokátní komora v podmínkách poskytnutí této právní služby stanovit, že se mimosmluvní odměna přiměřeně sníží, popřípadě bude poskytnuta bezplatně.

Vzhledem k tomu, že jsem se tentokrát stihl letmo zmínit jen o tzv. úkonové vyhlášce, příště se budu věnovat vyhlášce č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, neboť tato druhá vyhláška nabývá a bude nabývat na významu.

Před návštěvou advokátní kanceláře považuji tyto informace pro Vás za důležité.

Přeji příjemné strávení druhé poloviny letních prázdnin a ať ji strávíte tak, abyste obsah těchto řádek nemuseli v jejich průběhu jakkoli upotřebit.

- J.M. -

NAŠE CIHELNY

CIHELNA ve MŘÍČI

Tato cihelna stávala za malým lesíkem vpravo silnice na Č. Budějovice za Vlčí jámou nade Mříčím. Byla majetkem dvanácti starousedlých této osady. Starousedlí ve své cihelně pálili již v 19. století cihly a tašky na přestavbu už nových rozlehlejších hospodářských stavení, která do té doby byla z části sroubená a méně rozlehlá. Že se zde pálily cihly už tehdy, svědčí zápis v kronice obce Křemže, že při stavbě kostela sv. Michaela v r. 1885 - 87 se pro nedostatek cihel v cihelně chlumské dovezlo na stavbu z cihelny ve Mříčí 11.800 cihel. Za krátkou dobu nato však cihelna zanikla, jak svědčí doklad, v němž starosta obce Honzík sděluje na dotaz Okresního úřadu v Českém Krumlově, dne 18. dubna 1903, že "pro malý odbyt cihel a tašek se přestalo v cihelně už před několika roky pracovat". Snad kolem roku 1900.

V roce 1922 si starousedlí většinu svých společných pozemků o výměře cca 35 ha rozdělili a pozemek, kde kdysi cihelna stávala, připadl čp. 7 (hospodář "Cába").

Když se jejich syn Josef Velíšek v r.1930 oženil, dostal věnem tento pozemek ještě s několika dalšími pozemky a rozhodl se si zde postavit domek. Za tím účelem obnovil už dávno zašlou cihelnu a na živnostenský list začal na stavbu pálit cihly a tašky. Po vystavění svého domku pálil dál a cihly a tašky prodával zájemcům. Také např. na návesní kapličku ve Vrábči. Na počátku války v r. 1939 pálení cihel zastavil. Již jednou hotové cihly nechal rozložené v sušárně a teprve po válce r. 1945 je vypálil. Touto poslední pecí ukončil natrvalo práci na své cihelně. Na jejím místě dnes stojí rekreační chalupa rodiny jeho dcery. Název "Na cihelně" zde natrvalo zůstal.

- Sestaveno z archivních dokladů a informací Josefa Velíška, který se v domku č. 44 "U cihelny" narodil. -

- F. Nejedlý -

SRPEN doba žní

Měsíci srpnu dali v kalendáři své pojmenování naši dávní předkové tak jako měsícům ostatním podle přírody, ve které žili, byli s ní stále ve styku, sledovali život v ní a pracovali v ní po celý rok. Měsíc srpen byl hlavně měsícem žní, tj. kosení obilí v dobách nejstarších srpem. Dnes se vám to zdá zcela nemyslitelné kosit takto obilí, ale v těch dávných dobách se pěstovalo obilí málo, bylo jistě krátké, slabé, zcela ještě nevyšlechtěné. Ve stoletích pozdějších se už objevila pohodlná kosa a srpem se jen sbíralo a do snopů vázalo posečené obilí. Snopy se pak stavěly na poli do mandelů (mandlíků), aby vyschly a takové se svážely do stodol a po práci polní se na zimu začaly na mlatě mlátit cepy. Obdobná, stejně primitivní práce jako kdysi dávno žně se srpem. Tuto zdlouhavou a těžkou práci cepem nahradily po první světové válce postupně mlátičky, zpočátku jednoduché (rouračky), později zdokonalené (čističky).

V této době také místo kosy nastoupily o žních žací stroje sekačky. Kosy už bylo málokde potřeba. Po druhé světové válce se dospělo v zemědělství už k samovazu a začátkem zemědělských družstev nakonec ke kombajnu. Takový byl po staletí vývoj od prvního nástroje o žních - od srpu. Jeho název, který kdysi označoval dobu žní, nám zůstal jen v kalendáři.

- F. Nejedlý -

Okénko lékaře

ANTIKONCEPCE ANO ČI NE
- pokračování -

1. mužské
c) bariérová antikoncepce (kondom)

Kondom je patrně jednou z nejstarších používaných antikoncepčních metod. Už náhrobní desky ve starém Epyptě totiž znázorňují často muže, který má na penisu navlečen jakýsi plátěný obal. Skutečný kondom se pak objevil až v r. 1564, kdy italský anatom Fallopius přišel s nápadem navléknout na penis jakési pouzdro zhotovené ze lněného plátna napuštěného olejem, které mělo plnit ochranou funkci. V 18. století byla ochrana zhotovována se zvířecích slepých střev. Známým uživatelem kondomu byl i Giacomo Casanova. Prezervativy byly tehdy označovány jako "prostředek před pohlavní nemocí a proti zplození bastardů". Někdy bývaly nazývány také "mužským brněním". Tedy už před třemi sty lety byl dobře znám dvojí účinek kondomu - antikoncepce a ochrana před sexuálně přenosnou nemocí.

Vztah člověka ke kondomu se ovšem v poslední době prudce mění. Není tak vzdálena doba, kdy byly kondomy vnímány jenom jako prostředek společenské legrace a různých vtipů, ale objevení smrtelného rizika AIDS a hrozivý vzestup dalších sexuálně přenosných infekcí najednou zajistily kondomům novou slávu a respekt.

V současné době se většina kondomů zhotovuje z latexu. Stěna je při napětí velice jemná - asi 0,05 mm, představuje tedy mechanickou zábranu pro postup spermií, současně však také značnou zranitelnost hlavně prostřednictvím ostřejších předmětů. Kromě toho je však také zranitelná chemicky. Týká se to zejména různých mastných přípravků, ať už jsou to různé krémy, oleje, masti a pleťová mléka. Určitý počet kondomů z každé výrobní serie pak podstupuje vodní zkoušku (naplnění značným množstvím vody a sledováním případného úniku) a zkoušku vzduchovou (kondom pojme až 25 litrů vzduchu). Současný světový trh, (patří sem i výrobci z ČR), nabízí kondomy různého provedení, barvy, síly stěny, i struktury materiálu. Zajímavé je, že většina kondomů má standardní velikost. Pokud je kondom schopen pojmout 25 litrů, je jisté, že pojme i penis poněkud větších rozměrů. Pouze v USA se ujal prezervativ nadměrných rozměrů, který ovšem většina zákazníků kupuje pouze proto, aby snad v obchodech inzerovali svůj rozměrnější penis. Různé žertovné tvary kondomů slouží spíše k obveselení uživatelů, ke zvýšení prodejnosti v dnešní době patří různé vynálezy spojené s atraktivním balením a reklamou. Např. v USA v dnešní době více jak 40% kondomů kupují ženy, v Japonsku dokonce 95 %. Také zde existuje prezervativová donášková služba do domu. U nás kupují prezervativy většinou muži. V Austrálii se distribucí zabývají např. pizzerie. Po 22. hodině dostane zákazník ke každé pizze bezplatně kondom jako pozornost podniku. Také švédské železnice dávají cestujícím dárkový balíček s kondomem.

V poslední době však nicméně zejména v důsledku hrozby celosvětové pandemie AIDS celková spotřeba prezervativů utěšeně vzrůstá. V současnosti se ročně prodá na světě více než 5 miliard kondomů.

Je zajímavé, že potřebu užívání kondomu si více uvědomují ženy, je to pochopitelné, protože možnost sexuálně přenosné nemoci pro ně představuje relativně větší nebezpečí. Kondom chrání ženu před nechtěným těhotenstvím, mimoděložním těhotenstvím, záněty pochvy, vaječníků a vejcovodů a v neposlední řadě i před rakovinou děložního čípku. To vztah mužů je konzervativnější - slogan, že souložit s prezervativem je jako "lízat zavařeninu přes sklo zavařovací láhve" už v dnešní době neobstojí.

Na závěr jen několik zásad správného používání kondomu: výhodné je učinit z použití prezervativu součást milostné předehry, kondom je jemný, zacházejte s ním opatrně, pozor při otevírání, pomocí zubů to jde rychle, ale nebezpečí poškození je veliké, nebezpečí pro kondom představují i dlouhé nehty. Odmotávejte kondom až ke kořeni penisu, nechejte asi 1 cm volného prostoru pod špičkou, důležité je zvlhčení ve vodě rozpustnými přípravky, žádné oleje masti a opalovací krémy. Při prasknutí prezervativu je vhodná jednorázová pohotovostní antikoncepce.

Tolik jen stručně k mužské bariérové antikoncepci s přáním prožití mnoha nevšedních příjemných zážitků.

- MUDr. Milan Tomešek -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Ještě jednou ke konkurzu na ředitele ZŠ

Chtěl bych reagovat na článek uveřejněný v Křemežsku v červenci 2002. Konkurz na funkční místo ředitele ZŠ Křemže se konal ve čtvrtek dne 30. 5. 2002. Přihlásil jsem se do konkurzu dne 20. 3. 2002. Datum konání konkurzu jsem obdržel 14 dní před vlastním řízením. Problém nastal v jediné věci. V únoru 2002 jsem zařídil pro svou třídu 9. B. závěrečný školní výlet do Českého ráje. Výlety se musí zajišťovat s velkým časovým předstihem. Termín výletu byl pevně dán a to v době od 25. 5. 2002 včetně. Bohužel termín výletu kolidoval s termínem konkurzního řízení. Rozhodl jsem se, že výlet nezkrátím a vedení školy jsem o uvolnění na den 30. 5. 2002 nežádal. Na závěr chci říci, že důležitější pro mne je dobré jméno školy a dobrá spolupráce se žáky a rodiči.

- PaedDr. Miloslav Šetele, učitel ZŠ Křemže -

FRETKA

V dnešní době se objevují různí domácí miláčkové. Nejsou to jen kočky, ale různí hlodavci a ptáci, obojživelníci a další. Dnes bychom si mohli něco povědět o fretce.

Fretka je pravděpodobně domestikovaná albinotická forma tchoře světlého. V průběhu dlouhého chovu v zajetí se od původního typu přece jen značně odlišila, což se projevuje jak ve zjevu zvířete, tak i v jeho biologii. Fretka nemá například žádnou pevnou dobu páření. Páří se v různou dobu kromě zimy.

Fretky nevyžadují v chovu velkou péči, tak jako jiná kožešinová zvířata. Jsou skromné a žerou prakticky vše, maso ovšem nesmí chybět. Chovají se v zajetí i mimo jiné také proto, že se jich používá k lovu králíků. Zpola nasycená fretka se vpouští do králičí nory a králíci vyhnaní malou šelmičkou ze svých úkrytů bývají pak venku odstřelováni nebo chytáni. Někdy se stane, že fretka se v noře nasytí. Sežere kus králíka nebo králičí mláďata a usne. Její majitel musí pak dlouho čekat, než si fretka odpočine a vyleze na povrch. V některých zemích chovají fretky k lovu potkanů. K domestikaci fretky došlo velmi dávno, neboť již ze starověku se datují zprávy o jejich používání.

Rozeznáváme dvě formy fretek. Albinotické, žlutavě bílé fretky s růžovýma očima, které pro nedostatek pigmentu snášejí jasné světlo, a proto mhouří oči. Dále fretku tchořovou, která má světlou podsadu a hnědé pesíky. Tyto fretky vznikly křížením s tchoři a bývají odolnější a při lovu ostřejší. V Anglii a v USA byly vypěstovány další barevné formy.

Fretka dosahuje 40 - 50 cm délky a 90 - 95 dkg váhy, samičky 70 - 80 dkg. Pod ocasem mají pachové žlázy a typicky páchnoucí výměšek. Tento sekret a jeho pach dlouho ulpívá na rukou, oděvu apod. Někdo může reagovat na tento sekret alergicky. Jestliže se fretce hodně věnujeme, nekouše. Fretku musíme hodně hladit a vždycky několik minut, aby si zvykla na dotek ruky. Fretky jsou choulostivé na průvan, vlhko, chlad. Proto se mají chovat v prostorách, kde lze topit a dobře větrat. Fretky chováme v drátěné kleci. Rozměr klece je obyčejně - výška 35 cm, šířka 45 cm, délka 80 cm. Ke kleci je zezadu připevněn budník 30x30x35 cm ve které se fretka zdržuje přes den, noc aj. V přední stěně budníku je vyříznut 15 cm ode dne kruhový otvor o průměru 12 cm. Otvor má mít stěny ohlazeny, aby si fretka neodírala srst. Pro všechny věkové kategorie je nutné podávat plnohodnotné krmení. V dnešní době jsou v prodeji již granule speciálně vyrobené pro krmení fretky. Fretka musí mít k dispozici po celý den dostatek pitné vody.

Mladé fretky je nutné očkovat proti psince, botulismu, Aujezskyho nemoci, vzteklině.

Krmení Fretky by se mělo skládat z různých druhů masa, svaloviny, vnitřností, žemle v mléce, ovesné kaše. Mléko je důležitou součástí krmení. Maso mícháme do kaše. Maso stačí podávat třikrát týdně a je správné krmit myši a vrabce. Fretka se dožívá 6 - 8 roků života.

Fretky jsou velmi vnímavé na nemoci, a proto je nutné je pravidelně očkovat. Častým onemocněním jsou abscesy na hlavě, krku, šíji způsobené pokousáním. Těžkým onemocněním je infekční zánět žaludku a střev. Zabráníme tomuto onemocnění tím, že nedovolíme stýkat se fretkám se psy a kočkami. Také zánět plic bývá pro fretky smrtelný. Fretka je vnímavá i na chřipkové viry, dále na prašivinu nohou.

Pokud si někdo pořídí fretku jako mazlíčka, je třeba nejen zvíře proočkovat, krmit, ustájit, aby mělo své pohodlí a klid, ale hlavně se mu hodně věnovat, aby byla fretka krotká a zvyklá na společnost člověka. Vždycky je nutné seznámit se s příslušnou literaturou nežli si pořídíme zvíře, které není jako mazlíček běžné. Hlavně si dobře rozmyslíme, zda jsme schopni a ochotni mu poskytnout vše, co potřebuje pro svůj spokojený život.

-MVDr. Peter Pavčík-

Poděkování

Křemže 2002 - rozloučení žáků 9. ročníku Dovolte nám, abychom poděkovali jménem třídy 9.B Základní školy ve Křemži našemu třídnímu panu učiteli PaedDr. Miloslavu Šetelemu, paní ředitelce Mgr. Ivaně Podholové a panu starostovi Ing. Josefu Troupovi za důstojné rozloučení se školou, které nám připravili v překrásném prostředí sálu radnice ve Křemži.

Dále děkujeme našemu třídnímu panu učiteli PaedDr. Miloslavu Šetelemu za všechno, co nás naučil ve škole a za čas, který nám věnoval na školních výletech, ve kterých jsme poznali naši nádhernou zemi a navštívili jsme i zahraničí.

Naše poděkování patří ale i všem ostatním učitelům za to, co všechno nás naučili a za přípravu nejen k přijímacím zkouškám na střední školy a učiliště, ale i za všechno co si odnášíme do života. Na léta, která jsme v této škole strávili budeme rádi a s úsměvem vzpomínat.

- Pavel, Pepa, Honza, Ája, Týnka, Eliška, Hanka -

Křemže 2002 - rozloučení žáků 9. ročníku

21. srpen 1968

Připomeňme si v tomto měsíci jeden z těch "černých dnů" našeho národa, kdy 21. srpna 1968 jsme byli přepadeni cizími vojsky a na celých dvacet let jsme se stali porobeným státem.

Vteřiny týdne, Mladý svět 35 / 1968

Srpen 68
Pondělí 19  V Evropě byl mír21. srpen 1968 na Staroměstském náměstí, historické foto
Úterý 20  Ve 23 hodin začala vojska pěti států Varšavské smlouvy obsazování území naší republiky
Středa 21  Občané Československa se probudili v zemi, obsazené vojsky SSSR, PLR, NDR, MLR a BLR. V Praze obsadila vojska Hrad, budovu ÚV KSČ, všechny mosty a další místa. Představitelé vlády a strany byli internováni. Ráno kolem půl osmé vrcholil boj o budovu Československého rozhlasu.

TENIS

Poslední sobotu v červnu se na tenisových kurtech ve Křemži konal tradiční turnaj jednotlivců. Letošního, již 9. ročníku se za ideálního tenisového počasí zúčastnilo 17 hráčů. Kromě domácích se turnaje zúčastnili hráči z okolí Křemže a Č. Budějovic. Zvláště hráči z Č. Budějovic svou přítomností zvedli kvalitu jednotlivých zápasů.

Vítězem letošního turnaje se stal M. Veselý z Meteoru. V krásném a naprosto vyrovnaném finále porazil domácího tenistu P. Klinkla. Zvláště v koncovce třetího setu se projevily větší zkušenosti borce z Č. B.

Na třetím místě se umístil A. Reitinger. Finále: Veselý - Klinkl - 2 : 1 (6:3, 4:6, 6:3)

SOUTĚŽ DRUŽSTEV

I letos se křemežští tenisté zúčastnili soutěže družstev. Tuto soutěž hrají hráči z Č. Budějovic a okolí, kteří nejsou registrováni v Českém tenisovém svazu. V 1. divizi si výborně vedli hráči Křemže A ve složení Klinkl, Reitinger, Cibulka, Opelka. V této skupině obsadili 2. místo, když postupně porazili Borek, Start, Meteor B, Motor, ale v posledním zápase podlehli pozdějším vítězům, Meteoru A. I když naši hráči prohráli 3 : 0 na zápasy, sehráli s Meteorem naprosto vyrovnanou partii a získali tolik potřebné herní sebevědomí. Svými výkony hráči opět dobře reprezentovali naši obec a v budoucnu by mohli v této soutěži myslet i na mety nejvyšší.

Už méně úspěšně si vedli hráči Křemže B ve složení Mandát, Postl, Malásek. I letos měli hráči za cíl postup do 1. divize, ale ve skupině obsadili až 3. místo. Tak i pro příští rok zůstává před hráči jediný úkol a to je postup do vyšší soutěže.

Jedinou ženou našeho oddílu je Martina Reitingerová. Ta se letos účastní veteránských soutěží žen nad 30 let, pořádaných Českým tenisovým svazem. Úvodní podnik letošního ročníku v Brně vyhrála a v Uherském Hradišti obsadila 2. místo. Svými výbornými výkony dostává naši obec do tenisového povědomí i mimo náš region.

I tento rok se poslední sobotu v srpnu (31.) uskuteční již jubilejní 10. ročník ve čtyřhrách. Očekáváme velmi kvalitně obsazený turnaj, kterého se jako již tradičně zúčastní oddíly z Č. Budějovic (Meteor, Slovan, SKP) a okolí (Borek, Hluboká, Kněžské Dvory, Kamenný Újezd). Účast těchto hráčů zaručuje tenis vysoké úrovně, a proto bych rád pozval všechny příznivce tohoto krásného sportu, aby přišli povzbudit domácí hráče.

- A.R. -

ORIENTAČNÍ BĚH

Mezinárodní utkání v orientačním běhu Jižní Čechy-Horní Rakousko
25. ročník o Štít Podkletí


Tělovýchovná jednota Sokol Křemže, oddíl orientačního běhu uspořádala v sobotu 8. června 2002 mezinárodní utkání v orientačním běhu Jižní Čechy - Horní Rakousko. Zároveň to byl již 25. ročník o Štít Podkletí. Závod se konal v Jaroníně u Lípy na mapě Vlčí kopec autorů M. Vejvodové a Vlad. Štindla. Startovalo 140 závodníků z 19 oddílů z Čech a H. Rakouska. K dobrému průběhu a spokojenosti závodníků přispěl i Obecní úřad Křemže, který poskytl bezplatně část pivního stanu, za což mu patří velký dík. Silné deště ještě v noci z pátku na sobotu značně zkomplikovaly přípravu na závod, ale v sobotu se počasí zlepšilo a tak závod proběhl bez problémů. Terén byl však značně podmáčený, takže závodníky to stálo velké vypětí. Pěkné věcné ceny pro první tři v každé kategorii jejich námahu trochu nahradily. Start závodu začal ve 12 hodin a vyhlášení výsledků s předáním cen bylo v 15:30 hodin. Ceny na závod věnovali sponzoři závodu Sinop-chlazení Študlar V., pivovar Platan Protivin, mlékárna Č. Krumlov, Fi Slim - Šebesta Zd., fi Lumen Č. Budějovice. Ceny předával starosta obce Křemže Ing. Josef Troup. V mezinárodním utkání zvítězily Jižní Čechy v poměru 166:91 bodu. Za pořádající oddíl Sokola Křemže startovalo 26 závodníků. Putovní ceny opět získal oddíl Orient. běhu Sokola Křemže s 93 body před TNV Linz - 52 bodů a OB Č. Budějovice - 46 bodů.

Výsledky prvních tří závodníků v jednotlivých kategoriích:
DF - 1. Jungvirtová Lenka
(Sokol Křemže)
2. Horstová Kristýna
(Sokol Křemže)
D10 - 1. Hoffer Marlone
(TVN Linz)
2. Soudková Eliška
(Sportovní svaz ETE)
3. Stachová Deniela
(OB Č. Budějovice)
D12 - 1. Zelenková Tereza
(Kotnov Tábor)
2. Peštová Kateřina
(Lenora)
3. Zemanová Petra
(Kotnov Tábor)
D14 - 1. Dulovcová Michaela
(Sokol Křemže)
2. Flašarová Kristýna
(KOB Č. Krumlov)
3. Gitmaier Katharina
(HSV Ried)
D16 - 1. Mayrhofer Ilse
(TVN Linz)
2. Kovaříková Adéla
(Sokol Křemže)
3. Kačerová Nikola
(OB Vimperk)
D20 - 1. Soudková Martina
(Sportovní svaz ETE)
2. Pokorná Kristýna
(Sportovní svaz ETE)
3. Moravcová Jitka
(Sokol Křemže)
D21 - 1. Dulovcová Marie
(Sokol Křemže)
2. Vejvodová Mirka
(OB Vimperk)
3. Soudková Alena
(Sportovní svaz ETE)
D35 - 1. Gittmaier Doris
(HSV Ried)
2. Troupová Vladěna
(Sokol Křemže)
3. Kovaříková Darja
(Sokol Křemže)
D45 - 1. Ziegerhofer Anneliese
(TVN Linz)
2. Hejzlarová Vladimíra
(OB Č. Budějovice)
D55 - 1. Roder Ulrika
(HSV Ried)
2. Hudečková Alena
(Kotnov Tábor)
3. Boušková Ludmila
(OC Č. Budějovice)
HF - 1. Zimmermann Martin
(Sokol Křemže)
2. Troup Martin
(Sokol Křemže)
3. Horst Pavel
(Sokol Křemže)
H10 - 1. Pšenička Vít
(Sportovní svaz ETE)
2. Hudeček Petr
(Kotnov Tábor)
H12 - 1. Kouba Petr
(Sokol Křemže)
2. Šandera Filip
(Sokol Křemže)
3. Mráz Ondřej
(Lenora)
H14 - 1. Gittmier Geora
(HSV Ried)
2. Obermiiller Tomas
(TVN Linz)
3. Hofer Patrik
(TVN Linz)
H16 - 1. Hejzlar Štěpán
(OB Č. Budějovice)
2. Flašar Jan
(KOB Č. Krumlov)
3. Blažek Vojtěch
(Sokol Křemže)
H18 - 1. Hejzlar Jan
(OB Č. Budějovice)
2. Hulec Jakub
(OB Č. Budějovice)
3. Kovaříček Petr
(Sokol Křemže)
H20 - 1. Vojtěch Jaroslav
(Sokol Pražák)
2. Kupka Ondřej
(Sokol Křemže)
3. Stroi Michael
(HSV Ried)
H21 - 1. Hejzlar Josef
(OB Č. Budějovice)
2. Zimmermann Pavel
(Sokol Křemže)
3. Jánošík Radek
(OB Č. Budějovice)
H35 - 1. Teringel Radek
(OB Č. Budějovice)
2. Mair Alois
(TVN Linz)
3. Treml Peter
(TVN Linz)
H45 - 1. Gittmaier Georg-sen
(HSV Ried)
2. Mayrhofer Roman
(TVN Linz)
3. Ziegerhofer Othmar
(TVN Linz)
H55 - 1. Glechner Albert
(HSV Ried)
2. Felbauer Heinrich
(HSV Steyr)
3. Reidinger Antonín
(Sokol Pražák)


Jihočeské mistrovství v orientačním běhu na klasické trati

Pořadatel - Kotnov Tábor, neděle 9. června 2002

Konalo se v obci Řepeč na Táborsku. I na tomto mistrovství si závodníci Sokola Křemže vedli skvěle. Získali šest titulů mistr Jižních Čech a další dobrá umístění. Výsledky našich závodníků:
HF - 1. Zimmermann Martin,
H12 - 3. Šandera Filip,
H21 - 1. Zimmermann Pavel,
H40 - 1. Mražík Karel,
H55 - 2. Štindl Vlad..
DF - 7. Jungvirtová Lenka,
D14 - 2. Dulovcová Michaela,
D16 - 1. Kovaříčková Adéla,
D21 - 1. Dulovcová Marie,
D35 -1. Troupová Vladěna, 3. Kovaříčková Darja.

-V. Štindl-

Klub Křemílek

Křemže - klub Křemílek, logo Jelikož se prázdniny přehouply do své druhé poloviny, začne brzy nový školní rok, a to nejen pro školáky a předškoláky, ale i pro ty nejmenší děti z klubu Křemílek. Nejdříve se ještě ohlédneme za tím, co jsme pro děti připravili od jara do prázdnin.

Největší úspěch u dětí i maminek měly 4 návštěvy plaveckého bazénu ve Větřní. Navštívili jsme také divadlo v Č. Budějovicích na Piaristickém náměstí a ZOO Hluboká nad Vltavou. Na tyto dvě akce nás pozvali holubovští. Absolvovali jsme i výlet na kolech. Největší akcí byla oslava Dětského dne, kterou jsme pořádali spolu s Mateřskou školou ve Křemži. Soutěží a jiných atrakcí se zúčastnilo 92 dětí.

Obdobný program zpestřený o dětskou jógu a dětský aerobic je připraven i na příští rok.

Zveme všechny maminky i ty, které dosud Křemílek nenavštívily, aby se přišly se svými dětmi podívat a přesvědčit se, že dětem se v Křemílku opravdu líbí.

Těšíme se na všechny 5. září 2002 v 9:00 hodin.

- Ladislava Homolková, Zuzana Biirgerová, Alena Kolářová -

Vyzkoušejte a ochutnejte

Holubovský zpravodaj - mlsání, ilustrace Znojemské okurky
Nálev:
3,5 l vody, 1 l octa, 50 dkg cukru, 10 dkg soli, 2 listy nového koření, 5 pepřů, 5 nových koření, l lžíce hořčičných semínek.
Do každé sklenice 3 kolečka mrkve, kousek kopru a cibule. Zalít nálevem a sterilizovat 25 minut při 85 °C.
Tento nálev používám i na zeleninovou čalamádu - květák, okurka, cibule, paprika.

Marmeláda
1,20 kg ovoce, lkg cukru, 2 Pektózy a šťáva z jednoho citronu.
Tuto marmeládu připravuji podle mojí babičky (nemá chybu).
Používám pro všechny druhy ovoce. Tvrdé ovoce jako meruňky rozvařím, mohou zůstat kousky. Přidám cukr s Pektózou (dříve stačila jedna, ale již není co bývala, proto musíte použít 2-3, aby marmeláda byla hustá). Když se hmota začne vařit přidám citron, povařím ještě 5 minut - ne víc a vypnu.
Nalít do skleniček a otočit víčkem dolu. Nechat vystydnout.
Zkuste marmeládu z višní, je vynikající. Není ostrá jako z rybízu. Používám do lineckého těsta. Višně rozmixuji a postupuji stejně podle předchozího receptu.

Smažená veka se sýrem
Zbytky: Tvrdý sýr, niva, salám. Sýry nastrouhat, salám na nudličky. 1-2 celá vejce (podle množství sýrů) rozšlehám a přidám sýry a salám.
Starší veku namažu touto hmotou a opeču na oleji po obou stranách. Začínám namazanou stranou. Nechám okapat na ubrousku. Dětem veku upeču v troubě na plechu (není to potom tak mastné). Možno podávat i jako příloha k polévce.

- KŠ -

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ ZA 08/2002 se vybírá
14.8. od 12:30 do 17:00h
15.8. od 12:30 do 16:00h
16.8. od 12:30 do 14:30h
v jídelně Domu služeb ve Křemži.
Zde je možno provést i úhradu faktury za vyúčtování vodného a stočného za r. 2001 /2002.


UZAVŘENÍ KNIHOVNY KŘEMŽE
Ve dnech 26. - 30. 8. 2002 bude uzavřena knihovna ve Křemži z důvodu čerpání dovolené.


SCHŮZKA ZÁSTUPCŮ VŠECH SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ
Schůzka zástupců všech sportovních oddílů k rozdělení hodin v tělocvičně ZŠ se bude konat ve středu, 28. srpna 2002 od 19:00 hodin ve sborovně ZŠ.
- Z. Podpěra -


HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU - SMS
Omlouváme se majitelům mobilních telefonů v síti Paegas (T-Mobile), že jim přestaly docházet zprávy SMS - hlášení OÚ. Věříme, že technický problém bude v měsíci 08 - 09/2002 odstraněn.


POČET OBYVATEL KŘEMŽE STOUPÁ
Podle průběžných výsledků sčítání lidu domů a bytů k 1. 3. 2001, podle stavu zpracování k 1. 6. 2002 činil počet obyvatel Křemže 2500 (z toho 1249 mužů a 1251 žen). Definitivní výsledky sčítání budou uvolněny k 16. 7. 2002 a lze předpokládat, že se již nebudou lišit.


MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI K 30. 6. 2002
Dle informací z ÚP Č. Krumlov činí % nezaměstnanosti


NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
ČESKÁ SPOŘITELNA, a. s. pobočka KŘEMŽE 741166 (vedoucí) 741167, 741169, fax: 741101


DOUFÁME
Nechtěl bych počítat všechny přespolní návštěvníky veletrhu, kteří zabloudili v minulých dnech, stejně jako každoročně jejich předchůdci, do naší uličky. Ona je totiž nejen bezejmenná, ale i slepá. Určitě by to vyřešila dopravní značka. Snad i na ni dojde, až budeme cestu asfaltovat. Už se na to celá léta těšíme!
- F. Sarauer -


Firma KÁMEN A PÍSEK se sídlem v Č. Krumlově svou tradicí a historií sahá před druhou světovou válkou. Lomy prošly restrukturalizací a modernizací, zvláště pak v období od roku 1993. Společnost vlastní pět kamenolomů - Plešovice a Zrcadlová Huť v okrese Č. Krumlov, Kobylí Hora na Prachaticku, Krty u Strakonic a Ševětín severně od Českých Budějovic. Zpracováváme kvalitní horniny jako granulity, granodiolit i vápenec. Ročně firma prodá více než 1 milión tun drceného kameniva a tuto kapacitu lze jednoduchými technologicko-organizačními opatřeními pro potřeby regionu i zdvojnásobit. Všichni zaměstnanci jsou zkušení v oboru kamenoprůmyslu a pro své vysoké pracovní nasazení dosahuje firma vysoké produktivity v porovnání s evropským standardem a to díky neustálému zavádění moderních technologií a postupů. Roční obrat firmy přesahuje 250 mil. Kč.

I v roce 2002 jezdíme doma i ve světě po silnicích a železnicích tratích, jejichž základem je kámen z Jižních Čech, nejkrásnějšího kouta naší země.

Těžbu surovin vždy provází i negativní vliv na krajinu. Intenzívními investičními opatřeními eliminujeme tento negativní vliv na krajinu a okolí. Je to hlavní priorita naší firmy. Důsledně dbáme na ekologii provozu a současně vytváříme i fond pro následnou rekultivaci krajiny, což dává záruky pro budoucí generace, že odhalená místa v krajině, která vydávají svá bohatství pro rozvoj kraje, budou předána po vytěžení pod kobercem zeleně a krajině navrátí svou původní tvář. Investujeme zvláště do čistoty vod, prašnosti a snižování hlučnosti, kde instalujeme účinné čistírny odpadních vod, tkaninové filtry pro odsávání prachu, skrápíme prach v době velkého sucha vodou a stavíme protihlukové bariéry.

Výrobky mají vysokou kvalitu, která je stvrzena certifikáty státních zkušebních ústavů, jsme certifikováni ISO 9002 a výrobky jsou kontrolovány německými a rakouskými státními zkušebnami, protože evropští investoři, kteří staví v Čechách vyžadují kamenivo, již podle evropských norem. Toto je naše velká priorita a deviza před vstupem do EU, kde jsme svými výrobky plně kompatibilní.

Nabízíme našim zákazníkům kompletní službu při dodávkách kameniva prostřednictvím své vlastní spedice.

(Sponzor 11. Křemežského veletrhu)


SOUPIS VĚCÍ ULOŽENÝCH V KOPULI KOSTELA SV. MICHAELA

Křemže - kostel sv. Michaela, křemežský farář Andrzej Urbisz při vkládání dokumentů dobových do tubusu před zapečetěním a vložením do opravené kopule Křemže - kostel sv. Michaela, nasazování opravené kopule na vrchol věže Křemže, rekonstrukce kostela


Další informace :
Křemežský veletrh
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962
Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 19. srpna 2002 : TOPlist 0