ARCHIV 1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Červenec 1999 - Číslo 7 - Ročník 9

 

Z jednání obecní rady a obecního zastupitelstva

3. veřejné zasedání OZ se konalo dne 1.6.1999 za účasti 13 zastupitelů (omluveni dr. Mašek a dr. Malásek) a asi 30 občanů. V úvodní části tohoto jednání starosta, po nezbytných formalitách, seznámil občany s děním v obci, které je zaměřeno zejména na dokončení plynofikace Chlumu a provedení oprav překopů komunikací, na rekonstrukci ČOV Křemže, opravy místních komunikací a zajištění 8. ročníku Křemežského veletrhu.
Ve zprávě o činnosti obecní rady tajemník OÚ seznámil přítomné s prací OR. V další části jednání byla schválena místní vyhláška č. 2/ 99 o použití účelových prostředků a zřízení Fondu rozvoje bydlení. (Vzhledem k velkému rozsahu této vyhlášky neuvádíme v Křemežsku její úplné znění, ale občané se s ním mohou seznámit na úřední desce nebo přímo na OÚ). Z tohoto fondu mohou naši občané získat výhodné půjčky na rekonstrukci svých nemovitostí, sloužících k trvalému bydlení.
Dále byly schváleny i neschváleny prodeje a pronájmy obecních pozemků. V diskusi pak starosta odpovídal na dotazy občanů a na závěr bylo schváleno usnesení, jehož úplné znění otiskujeme.

Usnesení ze zasedání OZ obce Křemže ze dne 1.6.1999
Obecní zastupitelstvo:

 1. Bere na vědomí:
  • zprávu starosty o dění v obci
  • zprávu tajemníka o činnosti OR
 2. Schvaluje:
  • vyhlášku č. 2/99
  • prodej pozemků části KN č. 197/ 1 v ul. U Rybníka manž. Vinických části KN č. 1680 - součást dvora - p. Žílovi části KN č. 936/ 5 v ul. U Rybníka majitelům RD
  • pronájem pozemků v ochranném pásmu vrtů u Vackova mlýna p. Bůžkovi
  • pronájem části pozemku KN č. 429/2 v ul. Olešnice p. Houskoví, s průchodem přes tento pozemek a s výpovědní lhůtou 2 měsíce
 3. Neschvaluje:
  • prodej části poz. KN č. 197/1 p. Vohradskému části poz. KN č. 197/1 p. Rytířovi a sl. Kubecové části poz. KN č. 192/1 p. Sládkovi
  • pronájem části poz. KN č. 192/ 1 p. Oberpfalzerové části návsi ve Lhotce p. Váchové
 4. Ukládá:
  • starostovi uzavřít s Ministerstvem pro míst. rozvoj smlouvu o převedení financí na Fond rozvoje bydlení a zajištění poskytování půjček občanům dle vyhl. č. 2/99
  • starostovi uzavřít smlouvy na prodej a pronájem pozemků dle bodu 2 usnesení
  • starostovi a pracovníkům OÚ zajistit přípravu a zdárný průběh 8. ročníku KV
OR se sešla na společném jednání OZ dne 14.6.1999, na kterém byla schválena vyhláška č. 3/99 o konání Křemežského veletrhu a nákup pojízdné sekačky na údržbu veřejné zeleně.

Dále bylo projednáno: 11. schůze OR se konala 28.6.1999 (omluvena p. Bartošová) a byla na ní provedena kontrola plnění úkolů z minulých schůzí, kontrola postupů prací na jednotlivých investičních i neinvestičních akcích a připravenosti veletrhu.

Dále byly projednány žádosti o pronájem stanu a obecních pozemků, možnosti zřízení psího útulku pro okres, čištění potoka a rybníků, zajištění majetkoprávního vypořádání k pozemkům v obci, vybudování chodníku na Doubku a další.

-Lin-


Vážení spoluobčané,

nezadržitelně se blíží datum 22. července, kdy bude zahájen již 8. ročník Křemežského veletrhu. Ten již neodmyslitelně patří k létu, nejen pro nás Křemežšťáky, ale pro tisíce občanů z celé naší republiky.

Křemežský veletrh není již jen komerční akcí, ale stává se stále více i akcí společenskou, díky níž se setkávají v dnešním uspěchaném světě celé rodiny, přátelé i sousedé.

Přestože astronomicky se nám již opět dny zkracují a noci prodlužují u organizátorů veletrhu je tomu přesně naopak - úměrně s blížícím se datem zahájení se jim noci zkracují a dny prodlužují, neboť kolem organizace veletrhu je spousta práce a normální pracovní den prostě nestačí. Ale i to k veletrhu patří.

Vážení spoluobčané, návštěvníci, srdečně Vás zvu k návštěvě již 8. Křemežského veletrhu - Vše pro domov, zahradu a hobby. Pevně věřím, že každý z Vás na veletrhu objeví to, co potřebuje, že si odpočine a popovídá v pivním stanu se svými přáteli a že nás počasí nezklame.

Přeji vám příjemně strávené chvíle na 8. Křemežském veletrhu a těším se na shledání s vámi.

S úctou

- Ing. Josef Troup, starosta -


Křemežský veletrh

U datumu 22. až 25.7.1999 má jistě většina Křemežských rodin poznámku, že se koná již tradiční Křemežský veletrh. Ale nejen Křemežštáci, ale i vystavovatelé, kterých rok od roku přibývá, si toto datum výrazně označili, neboť i pro ně se jedná o významnou událost. Oproti loňskému počtu 235 vystavovatelů, uváděnému k termínu uzavěrky červencového Křemežska, je letos počet přihlášených vystavovatelů a občerstvovačů 256.

Došlo i k posunu zájmu o výstavní plochy ze strany vystavovatelů, V minulých letech jsme se potýkali s problémem nedostatku krytých výstavních ploch (předloni byla pronajata i obě patra v MŠ), letos je problém opačný. Téměř měsíc před veletrhem jsou pronajaty veškeré venkovní plochy (vystavovatelé jsou již umísťováni i pod ZŠ), ale volné zatím zůstávají kryté - vnitřní plochy v 1. patře ZŠ, takže se nám jeví, že 1. patro na 1. stupni ZŠ zůstane uzavřené. Je to možná tím, že si vystavovatelé zvykli na to, že na Křemežský veletrh bývá zpravidla hezké počasí nebo že by to byl důsledek celkové ekonomické situace? Volná plocha je přeci jenom o polovinu levnější.

Změnou oproti loňským ročníkům (doufáme, že k lepšímu) je pořízení druhého pivního stanu a dalších sed. souprav, takže kapacita míst k sezení ve stanu bude téměř 1000 a rozšíření nabídky kulturních programů ve stanu.

Další změna je v personálním obsazení obsluhy „školní restaurace", kde personál pracovnic ŠJ (který ze zdravotních důvodů letos nemůže) vystřídá personál z Radniční restaurace.

Dojde rovněž i k drobným úpravám dispozičního uspořádání vystavovatelů (na hl. ulici) a vzhledem k již zmíněnému značnému zájmu o venkovní plochy budou vystavovatelé umístěni i v prostoru pod ZŠ (u skleníku).

Na veletrhu se setkáme jak se „starými, známými" vystavovateli, tak i s mnohými novými, takže i nabídka zboží bude pestřejší.

Zajištěny jsou i osvědčené piliny, které bezplatně dodala jako sponzorský příspěvek Pila Mříč. Věříme, že tento dar zůstane nevyužit, neboť objednávka na pěkné počasí je již odeslána (dosud nám ji ale nikdo nepotvrdil!). Takže „jistota je jistota".

Pokud ještě máte možnost ubytování pro vystavovatele, prosím, nahlašte to paní Urbanové na OÚ.

Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, abych i já vás a vaším prostřednictvím i vaše příbuzné a známé pozval jménem organizátorů na 8. Křemežský veletrh. Pomozte nám tak přispět k tomu, aby ten letošní veletrh byl úspěšný přinejmenším tak, jako ten loňský.

Těšíme se na setkání s vámi na veletrhu!

- J. Linha, tajemník OÚ -


Badminton

Jako každoročně, tak i letos, chtějí hráči místního badmintonového oddílu při příležitosti Křemežského veletrhu představit veřejnosti něco ze své historie i ze svého umění. Pro oddíl badmintonu TJ Sokol Křemže je to příležitost o to slavnostnější, že v letošním roce slaví oddíl 25. výročí svého založení.

Proto opět využijí možnosti prezentovat své úspěchy ve vitrině, která bude umístěna na tradičním místě na ochozu školy. Představí několik nejvýznačnějších trofejí, které během své kariéry získali hráči oddílu v celé republice i mimo ni - ať už to byla Mgr. Markéta Koudelková, Mgr. Michal Koudelka, Jan Bednář, Petr Holeček či další hráči.

Oddíl badmintonu se veletrhu zúčastní i aktivně. V sobotu 24.7.1999 bude opět v tělocvičně základní školy uspořádán turnaj o Veletržní pohár věnovaný starostou obce. Turnaje se zúčastní dvojice hráčů - spoluhráči budou do párů nalosováni těsně před turnajem. Touto úpravou pravidel získává soutěž zvláštní atmosféru již při svém zahájení. Úroveň hry bude jistě velmi kvalitní vzhledem k tomu, že tradičně přislíbili účast hráči ligových oddílů z Prahy, Hradce Králové, startovat by měli hráči z Gmündu, své štěstí zkusí i řada domácích hráčů, pravidelnými úřastníky bývají i hráči Českého Krumlova (i oni jsou už opět prvoligoví). Svou herní formu zde bude ladit i nejlepší česká hráčka současné doby Mgr. M. Koudelková, která krátce po tomto turnaji odletí na serii turnajů na Nový Zéland a do Austrálie. Tedy nezapomeňte - kvalitní badminton začíná v tělocvičně základní školy 24.7. v 9.00 hodin.

O příležitost vyzkoušet si badminton na regulerním kurtě nepřijdou ani návštěvníci veletrhu. Opět jim bude poskytnuta možnost zahrát si handicapové zápasy proti hráčům místního oddílu. Ti nejen že jim zapůjčí potřebné nářadí (ovšem kromě sportovní obuvi, která je ke hře nutná!), ale navíc jim v každém zápase dají výrazný bodový náskok. Oblíbenou hrou bývá i čtyřhra, při které badmintonisté disponují při hře pouze jedinou raketou pro oba hráče. Přijďte si o veletrhu vyzkoušet jak se hraje proti nejlepší české hráčce či jejím spoluhráčům. Začínáme v tělocvičně základní školy každý den veletrhu (ovšem kromě soboty) v 10.00 hodin a jsme vám k dispozici do 16.00 hodin. Je možno domluvit i jiný termín. Těšíme se na vás!

- Dr. Koudelka -


Šipky - rok poté ...

V souvislosti s chystanou prezentací na Křemežském veletrhu jsem se zeptala pana Smahela:

Jak proběhla letošní šipkařská sezóna? Jste spokojeni s výsledky?

S uplynulou sezónou jsme nadmíru spokojeni. Družstvo ve složení David Kokeš, Jiří Mazna, Václav Průcha, Miroslav Nedvěd, Václav Bartoš, Josef Ferneza a Jiří Smahel dokázalo postoupit do 1. ligy. Hlavně David a Jirka se prosazovali i mezi jednotlivci v turnajích GRAND PRIX a MASTER. O jejich formě svědčí i nominace na mezistátní zápas s Rakouskem.

A plány do budoucna?
Naším přáním je pohybovat se ve středu prvoligové tabulky. Rozhodně nechceme hrát o udržení. Rádi bychom postavili další tým, který by začínal ve 3. lize.

Úspěchy našich šipkařů dokazují i přírůstky do rodiny trofejí. Ty si mohou návštěvníci Křemežského veletrhu prohlédnout na ochozu místní ZŠ.

- V.S. -


Hokejbal

Mužstvo HBC Mistrál Křemže má za sebou náročnou sezónu 1998/99, kterou zakončilo v dubnu let. roku. V regionální jihočeské lize obhájilo loňské 3. místo za mužstvy Vltava-Bojler Č.Budějovice a SK Janev Tábor. Vítěz z této regionální ligy postupuje do celorepublikové soutěže. Nejúspěšnějšími hráči HBC Křemže v této sezóně byli, podle kanadského bodování, hráči Kotek, Hlaváč, Holčapek a Hron.

Kromě ligových zápasů se mužstvo, doplněné hráči z "B" zúčastnilo i 1. ročníku hokejbalového turnaje O pohár primátora města Č. Budějovic, kde obsadilo v silné konkurenci 15 mužstev z ČR a Slovenska, krásné 3. místo. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen hráč HBC Křemže D. Kotek. Hráči z "Béčka" R. Jungwirt - brankář, Zd. Bartoš, M. Trost a P. Zeman si vyzkoušeli, jak se hraje ve vyšší soutěži a za svůj výkon si vysloužili pochvalu.

Starosti našemu mužstvu však dělá to, že nemáme vhodně upravený povrch hřiště, který nám komise neuznala pro mistrovské zápasy. Z tohoto důvodu se ve Křemži nemohou hrát ligové zápasy. V případě postupu našeho mužstva do nejvyšší soutěže, je podmínkou mít vlastní hřiště, vyhovující mezinárodním normám. Přestože se snažíme získat prostředky od sponzorů, na provoz HBC to nestačí, hráči si sami hradí dopravu na zápasy i část výstroje. Vždyť jenom samotná hokejka, která mnohdy vydrží díky drsnému povrchu, pouze 1 trénink a 1 zápas, stojí 800,- Kč. Obec v let. roce přislíbila provést rekonstrukci osvětlení stadiónu, na vlastní úpravu povrchu hřiště a mantinelů již nezbývá. Přesto se však naše mužstvo snaží probojovat do nejvyšší soutěže.

Pro doplňování "kádru" bylo založeno i mužstvo HBC Mistrál Křemže - B, které bylo složeno z hráčů Křemže a Holubova.

Po roční přestávce chceme letos pokračovat ve Vánočním turnaji v hokejbale.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem hráčům za jejich úsilí, sportovní nasazení a celkový přístup k soutěži a reprezentaci naší obce, paní Zdeňce Kučerové, která se nezištně a svědomitě stará o celý tým, ale i všem dětem, které využívají stadion, za to, že zde již lépe udržují pořádek a neničí zařízení.

Do příští sezóny bych našemu mužstvu chtěl popřát postup alespoň o jeden stupínek, ne-li o dva.

I letos návštěvníci Křemežského veletrhu mohou shlédnout výstavku části našich "trofejí" ve vitríně ve vestibulu ZŠ. Sportovním příznivcům bych chtěl doporučit týdeník HOKEJ, kde se mohou o HBC Mistrál Křemže dozvědět další podrobnosti.

- Zdeněk Kučera, trenér -


Mocboj

První víkend měsíce června si již po několik let zachovává tradici Mocboje mixů.

I letos se na XIV. ročníku, 5.6. a 6.6. sešlo v okolí křemežské školy 60 dobrovolníků, 30 žen a 30 mužů, zkrátka 30 zdatných dvojic, aby změřili své síly.

Postupně se pak přesouvali k tenisovým kurtům, na hřiště u bývalého pionýrského tábora a okolní přírody a zpět do tělocvičny.

Disciplíny zůstaly nezměněné: střelba, tenis, volejbal, nohejbal, přespolní běh, badminton, stolní tenis, skok do dálky nebo do výšky, hod oštěpem a diskem a nakonec kopy na bránu.

Po oba dva dny bylo slunečné počasí bez deště, který alespoň ve formě lehké letní bouřky osvěží učastníky téměř každý rok. Lákavé ceny a příjemné soupeření dovedlo vášnivé sportovce až k samému závěru a vyhlášení výsledků:
1. Schrenk - Kortusová 2. Skalický - Koudelková 3. Kučera - Pavlásková
4. Horáček - Fabiánová 5. Podpěra - Jandová6. Klimeš - Hasalová
7. Barták - Fryčová 8. Pechlát - Švecová9. Buchlovský - Klímová
10. Černý - Havlíková 11. Vačkář - Vačkářová 12. Štětina - Hrubešová
13. Koudelka - Schönbauerová 14. Vrzal - Sukdolová15. Blažek - Přibylová

Všichni se již těší na další ročník.

- N.H. -


Volejbal

Po ukončení letošní sezóny mohou i křemežští volejbalisté bilancovat. Družstvo žen, které se v okresní soutěži pohybuje druhým rokem, skončilo v konečném hodnocení na výborném 2. místě (za krumlovskými dorostenkami, většinou ligovými hráčkami). Oproti předešlým rokům nám díky nově zavedenému zimnímu kolu přibylo dost zápasů, takže jsme si opravdu zahrály.

Stejný názor mají i muži, kteří si prozatím (v okrese hráli první sezónu) vybírají nováčkovskou daň a sbírají cenné volejbalové zkušenosti. Přestože se v tabulce pohybují na samém dně, nechybí jim chuť trénovat a příští rok se od pomyslného dna odpíchnout.

Kromě zápasů okresní soutěže jsme se zúčastnili i několika turnajů. V srpnu loňského roku to byl turnaj v Olešnici, následovalo několik domácích turnajů (velký úspěch měly hlavně smíšené debly), jarní turnaje v Kaplici a župní přebory ČOS v Písku. Zde se prosadilo hlavně družstvo žen, které vyhrálo první kolo a v druhém obsadilo pěkné 3. místo.

Zvláště nás těší skutečnost, že jsme dokázaly být rovnocennými soupeřkami družstvům hrajícím krajskou soutěž a nad některými i zvítězit.

Ke zvýšení naší fyzičky určitě přispěla i tradiční soustředění. Podzimní i zimní se uskutečnilo v Loučovicích.

Na závěr je třeba zdůraznit, že nás těší neustále se rozšiřující členská základna a zájem o volejbal ze strany mládeže.

-V.S.-


Řecko - pokračování

Zastávka ve městě Theby nám připadala téměř zbytečná. Pouze archeologické práce v centru připomínají někdejší slávu města. Dokonce už jsem ani nenašla muzeum, které jsem navštívila před čtyřmi roky.

Řecko - Akropole s hlavním chrámem Pantheonem Na dálnici, která nás má dovést až do Athén, nepříjemně houstne provoz, což je neklamná známka blížící se metropole. Cesta z periferie do centra trvá téměř 2 hodiny. Neustále dáváme za pravdu upozornění z průvodce na to, že Řekové si velmi volně vykládají pravidla silničního provozu (předjíždění z obou stran, na červenou si majitel auta odskočí do obchodu apod.).

Noc v přístavu (setkáváme se zde s rotelem z Aqua clubu směřujícím na Krétu), kde se většina pokouší o spánek, nám zpestřuje dobře ozvučená diskotéka končící až nad ránem. Existují však i jedinci, kteří tvrdí, že nic neslyšeli. Nedaleko odtud je i známý přístav Pireus. Dominantou centra Athén je bezesporu pahorek Akropole s hlavním chrámem Pantheónem (Panenský chrám) zasvěceným bohyni Athéně. Jeho mohutná silueta nás překvapila hned po průchodu Propylajemi (vstupní prostor - předbraní).

S průvodcem v ruce obcházíme celý komplex a snažíme si představit torza mohutných paláců v jejich původním stavu. Škoda jen, že uchovávání takové unikátní památky Řekové nevěnují větší pozornost.

Stavby, které přežily tolik století se málem nedožijí konce 2. tisíciletí. Teprve nedávno byl vydán zákaz pro přelety letadel nad Akropolí.

Korintský průplav Nemůžeme opominout ani vyhlídku na třímilionové město, které leží pod námi. Odtud si plánujeme, kudy povedou naše další kroky po Athénách. Po návštěvě muzea antických šperků a keramiky je čas na výměnu stráží u hrobu neznámého vojína. Samotný rituál včetně tradičních uniforem (nejvíc nás zaujala obuv s velkými bambulemi na nohou vojáků) nás vyloženě pobavil. Shlédnout výměnu stráží před parlamentem nám znemožnil vojenský kordon, který zde zajišťoval klidný průběh návštěvy španělského krále. Dodatečně si vzpomínáme na kolonu, které jsme včera blízko athénského letiště dávali přednost. Král nám však nezamával. Cestou od parlamentu si u jedné trafiky prohlížíme (čtení opravdu nehrozí) fotky v novinách, na kterých je zachyceno potlačení včerejší demonstrace vodními děly v místech, kde jsme před chvílí stáli. Dáváme si to do souvislosti se stávkou na poště v Delfích (chtěli jsme zde koupit známky na pohledy) a jsme rádi, že Athény nebyly na programu už včera.

I když ve městě, kde všechno doslova sálá, by malá sprcha nebyla tak od věci. Neskutečné horko zažíváme i na stadiónu, kde se konala v roce 1896 první novodobá olympiáda. Proto Řekové tak stáli o její uspořádání v roce 1996. Pohodlí mramorových sedadel na tribunách včetně lóže si může každý návštěvník vyzkoušet (a to zdarma - vstup na stadión je totiž volný) na vlastní kůži. My neodolali ani perfektně upravenému atletickému oválu a zkusili se proběhnout v jedné z drah. V tom vedru to však moc nešlo.

Na závěr naší prohlídky ještě míjíme Hadriánův oblouk (zpevňuje ho kovová konstrukce podobná lešení) a Diův chrám. S rozpáleným hlavním městem se loučíme pod Akropolí, kde jsme dopoledne začínali. Z Athén se vydáváme po dálnici opět na jih. Jsme už skoro týden na cestě a ještě jsme neměli příležitost vykoupat se v moři. To se nám daří až blízko lázeňského města Loutraky (známá je místní minerální voda). Opláchneme tak prach velkoměsta a můžeme se těšit na poloostrov Peloponés, který už je vzdálen jen pár kilometrů. Dostáváme se na něj po mostě vedoucím nad Korintským průplavem. Souběžně s ním je i železniční. 6 km dlouhý umělý kanál byl v minulosti vybudován pro zjednodušení lodní dopravy. Korintská šíje totiž nutila lodě obeplout celý Peloponés.

Výhodná poloha zajistila obchodní význam a z něj plynoucí bohatství městu Korintu. Rozlehlý areál, jehož součástí jsou trosky antického divadla, mnoha chrámů, tržnice a samozřejmě muzeum nám poskytne průžez korintskou uměleckou historií - bohatá je zejména expozice keramiky. Jako orientační bod nám slouží sedm dórských sloupů tyčících se nad muzeem (zbytky Apollónova chrámu). V souvislosti se sloupy oprašujeme školní znalosti a zkoušíme tipovat jejich hlavice. Ještě, že jsou jen tři možnosti - dórská, iónská, korintská (to, že je místní nejzdobenější, určitě vypovídá o úrovni kultury).

- V.S. -


Tradiční dětský den netradičně

5. června tohoto roku se již potřetí podařilo uspořádat oslavu Dětského dne pod vedením p. Petra Bendy, který se touto myšlenkou a přípravami zabýval již v měsíci únoru a březnu. Možná právě proto se sešlo na své vlastní oslavě přes 200 dětí a spolu s rodiči zaplnilo hřiště „CLONDIKE" u Bendů za družstevními bytovkami na tři stovky účastníků.

Nejen sponzoři a organizátoři, ale také příznivé počasí mělo podíl na opravdu vydařeném sobotním odpoledni. Malí i větší oslavenci si vyzkoušeli svůj um, zručnost i zdatnost v rozmanitých soutěžích, zatímco jejich doprovod se mohl občerstvit v pivním stanu a přitom sledovat šikovnost a nadšení svých ratolestí.

Dětský den - Křemže O zábavu skutečně nebyla nouze. Kromě projíždky na bryčce tažené poníkem, kterou bravurně ovládal p. M. Mleziva, se mohly děti nechat vyvézt hasičskou plošinou pár metrů nad okolní domy a vidět svou obec z ptačí perspektivy nebo se zabavit spolu s klaunem při plnění některých soutěžních úkolů, či na vlastní oči pozorovat umění fakýra a pohladit si třímetrovou krajtu. Rovněž vystoupení kouzelníka (p. P. Brauna) spolu s klaunem (p. Fr. Nodes) se velmi líbilo a pozornost upoutaly i dvě ukázky z výcviku psů. Umění stavět a ovládat letecké modely obdivovali hlavně kluci, ale i jejich rodiče, když zazněly motory rádiem řízených modelů ze zkušených rukou p. F. Nodese a jeho svěřenců L. Bušty a T. Domina.

Velice dobře bylo postaráno také o občerstvení, které zajistili p. Konzal a p. Pejšová, zpestřením byl i stánek s cukrovou vatou.

Celé odpoledne doprovázel svou hudební a slovní produkcí p. Solfronk, kterého navečer vystřídala jeho hudební skupina za sponzorování p. Konzala. Ten částečně dotoval i občerstvení pro děti a finanční podíl měl i na závěrečné tombole, ze které si každé dítě odneslo pěkný dárek. Právě zde bylo využito darů a příspěvků jednotlivých sponzovů jako: Artypa Holubov, Jan Mazák fa Tip, Pekárna Srnín, fa Miva - Vacov - výroba dřevěných hraček, Coca Cola, p. V. Študlar, Lékárna pod Kletí, Schwan Stabilo, Pionýrská skupina Křemže. Dobře chutnala i vepřová pečínka, kterou věnovalo ZD Křemže.

Velice kladně hodnotili především dospělí návštěvníci zapůjčení pivního stanu, jehož interier umožnil příjemné posezení uprostřed parného dne. OÚ Křemže tak věnoval svým malým, ale i dospělým občanům 22 tisíc Kč. Velký dík patří také firmě p. Kučery, která zajistila postavení a vybavení pivního stanu zdarma.

Dětský den - Křemže Bez povšimnutí by nemělo zůstat ani vystoupení kouzelníka a fakýra v jedné osobě, o jehož dotování se zasloužila poloviční spoluúčastí p. Ivana Chaloupková. Dík za materiál a finanční podporu je třeba vyjádřit i p. Fr. Zemanovi a firmě Štrob a spol.

Avšak opravdový obdiv a výraz úcty bezesporu zasluhují manželé Petr a Romana Bendovi, kteří nesli na svých bedrech obrovskou kupu starostí od února až do závěrečné hektické fáze, aby vše proběhlo hladce do nejmenších detailů.

Jedinou, ale zato úžasnou odměnou jim byly spokojené a rozjařené dětské tváře. A to je důvod, proč se akce podobného charakteru připravují a proč u nich nikdy nechybí Pionýr Křemže. Mezi jeho stálice patří Blanka a Jana Cipínovi, KI. Havránková, Hana Kudláčková a jejich kamarádi z kaplického Pionýra, kteří letos opět vypomáhali.

Za všechny jmenované sponzory a organizátory Jana „Šeri" Dominová - vedoucí PS Křemže.

P. S. Ahoj děti, milí rodiče, rád bych Vás pozval na „poslední" Dětský den, který se uskuteční opět na našem hřišti „CLONDIKE" (u Bendů), a to 3. června 2000. "Poslední" proto, že pak už bude hřiště rozparcelováno pro stavební účely. Ale věřím, že najdeme jiné vhodné místo.

- Váš Petr Benda -


Příjmení 5.pokračování - bádání po předcích

Pokud někoho z našich čtenářů zaujaly články "Příjmení" natolik, že by rád vysledoval, kdy jeho předkové na jeho nynější hospodářství nebo domek přišli a odkud, pak podám k tomu stručný návod.

Většinou sledujeme svůj rodokmen pátráme po předcích - ze strany otcovy. Sledujeme tedy své příjmení do minulých generací. Postupujeme zpětně od data a místa narození svého otce k dalším předkům v Matričních knihách. Tyto byly vedeny na farních úřadech většinou od roku 1600. V roce 1950 byly farní matriky staženy z farních úřadů a od záznamů z r. 1900 jsou uloženy na obecních (městských) úřadech a zde jsou na matrice dál vedeny. Zpátky za rok 1900 už musíme jít do archivů. Pokud postupujeme po našich předcích, kteří se narodili v jižních Čechách, tj. na panství Rožmberském a Schwarzemberském, pak jsou potřebné matriky uloženy v Třeboňském archivu. Bádat je zde možno každé pondělí a středu od 7.30 do 17.00 hodin a v úterý a čtvrtek od 7.30 do 15.00 hodin. Je vhodné se předem objednat. Za půjčení jedné matriční knihy na bádání v archivu se platí poplatek 20,- Kč. Je třeba opatrnosti, abychom nesešli ze správné rodové větve, zvláště když ve vesnici žili někdy dva lidé stejného jména a příjmení. Ve starších matrikách je také bádání ztíženo tím, že písmo bývá i nečitelné nebo že dřívější zápisy, i české, byly psány běžně "svabachem". Němci si toto písmo drželi až do doby poslední války, kdy teprve přešli na latinku. Daleko obtížnější než švabach je čtení "kurentu" (kurentschrift). Je to gotická kursiva s velkými smyčkami u dlouhých písmen, podobná částečně švabachu, takže kdo zná číst švabach, není pro něho těžké vyluštit i kurent. U nás se kurentem psaly matriky již od 15. stol. (pokud se vedly) až do poloviny 19. století. (Uvádíme pro zajímavost ukázku, převedenou do latinky.)

Pokud vás bude zajímat, jaká příjmení byla v minulosti na našich chalupách a hospodářstvích (což jsme právě uváděli na pokračování v našich novinách), pak je třeba jít do pozemkových gruntovních knih. Zde je i uvedeno, kolik na kterém "gruntě" bylo polí, kdy se předával a komu.

Svůj rodokmen si v archivu musíme vyhledat sami. Pracovníci archivu tuto práci dělají jen pro cizince, jejichž předkové zde kdysi žili, a to za velký poplatek. Je o to velký zájem ze strany Němců, Rakušanů, ale i Američanů.

Ukázka písma Kurent Jako ukázku písma „Kurentschrift" uvádím seznam členů rodiny Čížků z Chlumu čp. 26 (kde se dodnes říká na „Čížkovci"). Vyjmuto ze seznamu farníků z r. 1840 - farní archiv Křemže.
Přepsáno do latinky - ve sloupci: stáří
Ján Čížek, sedl. (sedlák)48
M(arie) Anna, manž(elka)-
Simon syn25
Matěj d(dítě)23
Rozina dcera16
Eva d(dítě)11
Matauš syn (správně Matouš)  6
Johanna dcera3


- František Nejedlý -


Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI


Informace

Záloha na vodné na měsíc červenec se vybírá:
st. 14.7.1999 od 13.00 do 17.00 hodin
čt. 15.7.1999 od 13.00 do 17.00 hodin
pá. 16.7.1999 od 13.00 do 15.00 hodin


Novou ředitelkou MŠ Chlum byla na základě konkurzního řízení, jmenována paní Jana Svobodová. Stávající ředitelka paní Zdeňka Šíchová odchází do důchodu. Jménem obce jí děkujeme a přejeme pevné zdraví.
Budvarka v Podkletí Videokazeta se záběry z obcí Křemže, Brloh, Nová Ves, Holubov a Zlatá Koruna, doprovázená známými písněmi Budvarky bude prvně k dostání na letošním Křemežském veletrhu.
Matematická soutěž - konečné pořadí
1.-2. Helena Šebestová Křemže - 20 b
1.-2. Růžena Šturmová Třísov - 20 b
3. František Sarauer Křemže - 16 b
4. Dana Langová Křemže - 13 b
5. Alena Kodrasová Křemže - 7 b
6. Otto Spurný ml. Křemže - 4 b
(Nejúspěšnějším matematičkám byly předány permanentky na letošní Křemežský veletrh.)
Odpověď na květnovou úlohu byla snadná - výsledek 729 prvků.
Červnový příklad byl o něco těžší:
výsledek 1,2968 si sice každý snadno našel na kalkulačce, ale řešení bez ní vedlo ke zdlouhavým výpočtům - v jednom případě pomocí logaritmů, v dalším případě pomocí přibližných metod, které však vedou při dostatečném opakování k libovolně přesnému výsledku. Je s podivem, že žádný soutěžící nepoužil algoritmu výpočtu druhé odmocniny, běžně vyučovaný ve školách ještě před 30 lety. Vysvětlení tohoto postupu však již překračuje rámec časopisu Křemežsko.
- Podpěra -


Návštěva polských bohoslovců

V pondělí 21. června k nám přijelo na týdenní návštěvu 61 bohoslovců - členů čtyřhlasého mužského sboru z Vyššího duchovního semináře v Opole ve Slezsku. V tomto semináři studuje na 160 bohoslovců, z nichž asi polovina pracuje v tomto pěveckém sboru, který již po 14 let vede rektor semináře. Cvičí poctivě dvakrát týdně po jedné hodině v době, kdy ostatní bohoslovci mají volno. Je proto nevšedním a krásným zážitkem si sbor poslechnout. V našem kostele vystoupili se svou sbírkou několika liturgických komposic v úterý (účast byla asi 120 posluchačů) a ve Zlatokorunském kostele v sobotu 26. června. Nedělní latinskou bohoslužbu v našem kostele obohatili gregoriánským liturgickým zpěvem.

Již po třetí v historii tohoto sboru vystupují také za hranicemi své vlasti. Účelem jejich návštěvy u nás bylo také shlédnout několik krásných míst v našem okolí, setkat se s kněžími z Polska, kterých trvale v naší diecézi působí t.č. 12 a poznat náboženské poměry a život u nás. Z poutních míst navštívili Lomec, Zlatou Korunu a Svatou Horu a v Českých Budějovicích byli přijati biskupem P. A. Liškou. Prohlédli si také Český Krumlov, Vimperk a zámek Orlík a pěšky si vyšli i na Kleť. Všude se jim na těchto místech líbilo a obdivovali i krásnou naši krajinu nenarušenou průmyslem a čisté ovzduší. (Važme si toho).

Poděkování zaslouží naše rodiny, které jim poskytly ubytování a další péči, že se mohli tito bohoslovci cítit jako doma. Stejně je třeba poděkovat vedení Zemědělského družstva a kuchařkám jídelny v Chlumu za to, že jim umožnili dobré stravování v poledne, a to i v sobotu a v neděli a představitelům Obecního úřadu v Křemži za vstřícnost a milou pozornost.

- P. Ondřej Urbisz, farář -


INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0