ARCHIV 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Červenec 2006 - Číslo 7 - Ročník 16

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (20 211 kB)

 

Ze zasedání rady a zastupitelstva obce

Dne 19. června 2006 se na své 80. schůzi sešla rada obce společně se zasedáním zastupitelstva obce. Kromě kontroly usnesení zastupitelstva z 29. 5. 2006 a programu veřejného zasedání zastupitelstva byly projednány tyto záležitosti: výsledek hospodaření na vodohospodářském majetku obce - kanalizace a Svazku obcí - vodovod Křemže (ZO odsouhlasilo výsledek, který je zveřejněn na úřední desce), žádost o zpětný odkup pozemku do majetku obce mezi bytovým domem čp. 202 a řadovými garážemi v ul. Nový Doubek (odsouhlasen výkup za stejných podmínek, jako byl pozemek odprodán), žádost o prodej části pozemku za bývalým Pramenem (ZO požádalo o doplnění žádosti) a žádost obce Homole o možnost napojení části Koroseky na vodovodní soustavu Svazku obcí - vodovod Křemže (ZO souhlasí a pověřilo společnost VaK vypracovním návrhu smlouvy).

Následovalo veřejné zasedání zastupitelstva obce, jehož výsledek ve formě souboru usnesení přinášíme v plném znění.

Ing. Troup Josef - starosta

Křemže 2006, zasedání rady a zastupitelstva obce, tejemník Mgr. Jan Boršovský Křemže 2006, zasedání rady a zastupitelstva obce
Křemže 2006, zasedání rady a zastupitelstva obce, starosta ing. Josef Troup

Soubor usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Křemže dne 19. června 2006


Usnesení č. 57/2006

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu o všeobecném dění v obci a zprávu o plnění úkolů usnesení zastupitelstva obce Křemže od 27. 2. 2006


Usnesení č. 58/2006

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za období 27. 2. 2006 - 19. 6. 2006


Usnesení č. 59/2006

Zastupitelstvo obce
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2006 bez výhrad


Usnesení č. 60/2006

Zastupitelstvo obce

 1. schvaluje rozpočtové změny č. 1/2006 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 2. ukládá hospodářce obce tyto změny zapracovat do rozpočtu obce


Usnesení č. 61/2006

Zastupitelstvo obce
ruší vyhlášku č. 2/99 o použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení"


Usnesení č. 62/2006

Zastupitelstvo obce

 1. schvaluje prodej pozemku p. č. 192/51 v k. ú. Křemže o výměře 19 m2 za 100,- Kč/1 m2 a administrativní náklady s prodejem spojené, dle GP č. 1057-72/2006
 2. pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy


Usnesení č. 63/2006

Zastupitelstvo obce

 1. schvaluje prodej pozemku p. č. 112/9 o výměře 8 m2, p. č. 112/10 o výměře 4 m2 a p. č. 112/11 o výměře 2 m2 vše v k. ú. Chlum u Křemže dle GP č. 460-34/2006, za 100,- Kč/1 m2 a administrativní náklady s prodejem spojené
 2. schvaluje výkup p. č. 115/7 o výměře 1 m2 dle GP a podmínek jako v bodu l.
 3. pověřuje starostu podpisem smluv vyplývajících z bodu I. a II.


Usnesení č. 64/2006

Zastupitelstvo obce

 1. schvaluje návrh na přísedící Okresního soudu v Č. Krumlově na období r. 2006 - 2010 v tomto složení:
  • pan František Nejedlý, Mříč 39
  • pan Miroslav Jílek, Chlum 36
  • paní Marie Zimmermannová, Chlum 24

Vítání občánků

Ve středu 14. června 2006 se v sále radnice OÚ Křemže konalo slavnostní vítání občánků. Vítání se zúčastnilo 8 dětí se svými rodiči, a to 3 chlapci a 5 děvčat. Tentokrát jsme měli tu čest přivítat mezi nové občany Křemže také 2 děvčátka - dvojčata.

Slavnostní atmosféru vytvořily děti z MŠ Chlum pod vedením paní učitelky Jany Svobodové a poté pozvané děti přivítala místostarostka obce Mgr. Jana Cipínová.

Každá rodina dostala jako dárek poukázku na odběr zboží v DM drogerii, pohádkovou knížku, pamětní list a maminky květinu. Fotografie z vítání občánků si rodiče mohou vyzvednout na matrice OÚ.

Dana Bartošová - matrikářka OÚ

Křemže 2006, vítání občánků Křemže 2006, vítání občánků

Křemežský veletrh 2006

Co je na 15. ročníku Křemežského veletrhu zajímavého a co nového?

Křemže 2006, 100 let veřejného osvětlení v Křemži, pozvánka Podtitul veletrhu "Vše pro domov, zahradu a hobby" skrývá nabídku nejrůznějšího zboží, služeb, dobrého jídla, pití a novinek, které nabízejí přihlášení vystavovatelé. K vizitce pořadatelů patří promyšlené rozmístění vystavovatelů a snaha o to, aby areál byl vždy vzorně upraven; dokonce i počasí nám koncem července bývá nakloněno. Letošní ročník proběhne znovu ve spolupráci se Selskými slavnostmi v Holašovicích - věříme, že oběma akcím ku prospěchu. Návštěvníci budou moci využít autobusové dopravy z Holašovic do Křemže a zpět.

Nedílnou součástí veletrhu se stal doprovodný program v pivních stanech. Programové schéma se nemění, a tak zasvěcení vědí, že čtvrtek je den zahajovací a určený pro všechny. Večer zahraje na veletrhu oblíbená skupina Hyalit. Pátek patří příznivcům Babouků, ale večer si na své přijdou mladí a ti, co se mladými cítí - vyřádí se totiž při diskotéce. V sobotu mimo jiné vystoupí večer dvě kapely - Budvar Quintett se bude střídat s místní hudební skupinou Luna. Neděle je sice den poslední, ale v programu se objeví vždy zpěvák nebo skupina, kteří jsou hodně známí - letos to bude skupina Děda Mládek Ilegal Band. Také ostatní hudební skupiny jsou zárukou kvalitní zábavy po celou dobu trvání veletrhu včetně večerní zábavy. Závěrečnou tečku za veletrhem udělá, jako již tradičně, velkolepý ohňostroj.

Přijeďte se do Křemže podívat, nakoupit či se jen pobavit, protože zde budou určitě i vaši známí, nemůžete na veletrhu chybět ani vy!

Letošní ročník bude mít také jako doprovodnou akci odhalení pamětní desky ke stému výročí elektrifikace Křemže. V sobotu 22. 7. a v neděli 23. 7. bude pro veřejnost otevřena vodní elektrárna a Křemežský mlýn.

- J. Troup -

PROGRAM
KŘEMEŽSKÝ VELETRH 2006


Čtvrtek10:00 - 14:00 PODHORANKA
20. 7. 200610:00 - 16:30 Handicapová utkání v badmintonu
 14:30 - 18:30 BRYČKA
 19:00 - 24:00 HYALIT

Pátek10:00 - 14:00 BABOUCI
21. 7. 200610:00 - 16:30 Handicapová utkání v badmintonu
 14:30 - 17:00 Rozhlasový Swingový orchestr Václava Hlaváče
 17:30 - 20:00 GROCK + ŽIVÁ HUDBA
 20:30 - 01:00 Diskotéka

Sobota9:00 - 15:00 Badmintonový turnaj
22. 7. 200610:00 - 14:00 VYSOČINKA
 14:30 - 18:30 Drobek se skupinou KLONDAJK
 19:00 - 01:00 BUDVAR QUINTETT + LUNA

Neděle10:00 - 12:30 DOUBRAVANKA
23. 7. 200610:00 - 16:30 Handicapová utkání v badmintonu
 14:00 - 16:00 DĚDA MLÁDEK ILEGAL BAND
 17:00 - 19:00 DRUHÁ TRÁVA + Robert Křesťan
 19:30 - 24:00 PAPOUŠKOVO SIROTCI
   23:00 Ohňostroj

70. výročí

V letošním roce oslaví Hasičský sbor Lhotka 70. výročí od svého založení, proto mi vážení čtenáři dovolte zavzpomínat s pomocí hasičské kroniky na tato uplynulá léta.

Přestože první písemný zápis je z ustavující schůze v červenci 1936, z vyprávění pamětníků, kteří již ani nežijí, se traduje, že před dávným časem osadníci Lhotky svedli část potoka pramenícího ve Lhotecké strouze do středu návsi a plnili s ním zbudovaný rybník. V době deskových střech a svícení svíčkou nebo petrolejovou lampou to bylo prozíravé dílo potřebné jako zdroj vody pro hašení a současně první hasičská myšlenka.

To je však historie pouze z vyprávění, zachovaná písemná forma dokládá, že první ustavující schůze se konala 12. července 1936 v hostinci u bratra Rytíře o druhé hodině odpolední. Byl zde zvolen výbor ve složení: starosta a velitel Keller Josef, zástupce velitele Plánský František, vůdce samaritánů Prajer Josef, čtyři členové výboru - Schneider František, Švarc Josef, Kouba Karel a Kouba Josef a dva náhradníci - Anderle Čeněk, Prajer Jan a tři dozorci Kouba Tomáš, Rytíř František a Prajer František. Zvolení funkci přijali a složili slib do rukou velitele. Sbor požádal o přijetí do svazku Hasičské župy. V následujících několika schůzích se sbor formoval a bylo přijato několik dalších členů. Zhruba po roce obdržel sbor od Okresního úřadu Český Krumlov subvenci 7.000,- Kč a od Kampeličky Křemže 500,- Kč. Z těchto finančních příspěvků byla zakoupena pro 15 činných členů výzbroj - přilby, opasky, sekerky, trubka a pracovní obleky, vše za 4.223,- Kč. Zbývající obnos byl ponechán jako část na zakoupení hasičské stříkačky, ke kterému došlo v roce 1939, a to od firmy R. A. Smekal Slatiňany.

Začátkem roku 1939 byla sborem nakoupena látka a zadáno u krejčího p. Šimečka v Křemži ušití 8 vycházkových stejnokrojů.

13. února 1939 se konala první taneční zábava v hostinci u Rytířů ve prospěch sboru se vstupným 2,80 Kč. Návštěva byla slušná a režie nevelká, takže zase přibylo něco do pokladny, jak stojí v kronice. Za zmínku stojí připomenout výši členských příspěvků, která činila u činného člena 15,- Kč a u přispívajícího 5,- Kč. Několik schůzí do pauzy činnosti, kterou způsobila 2. světová válka, se zabývalo zbudováním hasičského skladiště, protože výstroj a technika byla uskladněna ve volných prostorách lhoteckých domů.

Činnost sboru byla po válce obnovena v roce 1947. V roce 1950 bylo započato s adaptací obecního domu "pastoušky" na hasičskou zbrojnici a malou schůzovní místnost a přestavba byla dokončena v roce 1951. Od poloviny padesátých let započala pravidelná činnost preventivních prohlídek obytných a hospodářských objektů, rovněž se družstvo hasičů účastnilo na okrskových soutěžích a třikrát jsme tuto soutěž v naší osadě zajišťovali. Stěny a vitríny hasičské klubovny zdobí diplomy a poháry ze soutěží získaných od 60. do 80. let minulého století, kdy jsme měli mladý kádr pro sestavení cvičícího družstva v požárním sportu.

Od roku 1957 byl sbor vybaven nákladním autem značky Moris, který pomohl k přesunům techniky a družstva na hasičské soutěže. Pro parkování auta byla k hasičské zbrojnici přistavěna garáž. Ustálení a zvyšování členské základny si vyžádalo rozšíření klubovny, a tak po vyřazení hasičského auta byla zbrojnice přestěhována do garáže a o prostor zbrojnice zvětšena schůzovní místnost. Budovatelským rokem byl rok 1979, kdy byla provedena tato adaptace a současně přistavěno sociální zařízení s kuchyňkou. Tehdejším MNV Chlum byla klubovna a zázemí nově vybaveno nábytkem a dodnes slouží pro schůzovní a kulturní činnost s kapacitou 40 míst. Po adaptaci byla dvakrát překryta střecha, naposledy v roce 2004 a proveden nový rozvod elektroinstalace.

(Pokračování příště)
- JP -

Ohlédnutí do let minulých

Nenašel by se podnikatel nebo spíše podnikavý duch, který by uvedl "Křemežský Barandov" do původního stavu?

Křemže 2006, ohlédnutí do let minulých, Křemežský Barandov, historické foto

Zprávy z hradu

Kozlí příběhy

"Tak nám zabili Ferdinanda." .... praví klasik.

My bychom asi tuto větu pozměnili na: "Tak nám odvedli kozlíka."

Letošní zima se konečně trochu pokazila koncem června, neboť přišla tropická vedra a ta přilákala na hrad vodáky, turisty i školní výlety. Nebýt hodných lidí v Holubově, tak se jeden z těch školních výletů stal osudným našemu bílému kozlíkovi Lojzíkovi.

Křemže 2006, zprávy z hradu Zřejmě mu mlsný kozí jazýček nedal, a tak následoval lákadla dětí v podobě.... tatranek, chleba, možná i řízků. Jenže se při tom trochu zapomněl a doprovázel děti nejen po hradu, ale pak i z hradu a asi až k autobusu či vlaku. Tam děti nastoupily, zamávaly mu a odjely. Chudák Lojzík najednou zjistil, že je sám, bez dobrot, bez svých kozích kamarádů a v neznámém prostředí. Naštěstí se ho ujali dobří lidé, nechali ho u sebe přenocovat a další den požádali pana starostu Fraňka o pomoc při hledání majitele. Pan starosta správně odhadl, co se zřejmě stalo, a informoval nás, kde kozlíka najdeme. Lojzík byl odveden zpět na hrad a jen pomekával v úžasu, co vše se může stát a jak je ten svět velký.

My chceme upřímně poděkovat rodině paní Fouskové, která se kozlíka ujala, a panu starostovi Fraňkovi, že nám osobně sdělil, kde to nešťastné zvíře najít.

Opravdu moc děkujeme.I druhá příhoda se týká kozlíků. A opět je dána tím, že naši kozlíci jsou turisty pěkně zmlsaní, skoro bychom již mohli říci zkažení. "Nejpřítulnější" je kozlík Cinta. Ten navzdory všem tvrzením biologů o tom, že koza domácí je tvor býložravý, zjistil, že takový vepřový řízek je docela dobrota. A tak se stalo, že když jedno ze školních dítek vybalilo svačinku s řízkem, Cinta se ani moc neptal na dovolení a řízek dítku jednoduše sebral. Kozlík si pochutnával, dítko se překvapením rozplakalo a rozhořčená paní učitelka žádala zpět vstupné. Tuto satisfakci sice nedostala, ale pokud se přihlásí, chceme ji ubezpečit, že jí řízek plně nahradíme. Pro nás je naopak hlavní, že Cinta na svůj čin nedoplatil zdravím či dokonce životem.

Závěrem chci všechny čtenáře poprosit: pokud se vypravíte na výlet na Dívčí kámen, dejte si pozor na své svačiny. A hlavně moc prosíme, nekrmte kozlíky. Pokud i přijdou a budou "žebrat", je lepší dát jim dlaní přes papulky či je jemně odehnat proutkem, než je vystavovat nebezpečí trávicích potíží či zabloudění mimo území, které důvěrně znají. Děkujeme.

Pohádkový hrad

Věřte - nevěřte, Dívčí kámen je pohádkový hrad. Přijďte se přesvědčit o víkendu 15. a 16. července. Zjistíte, kdo že to v zemi české nejvíce straší. A abyste se nebáli moc, tak vás hradem provede průvodce, nahlédnete do středověké manželské poradny (mučírny), jsou pro vás připraveny pohádky, dobová střelnice i hudba, dětské kolbiště, rytířská klání a jiné rytířské kratochvilné zábavy, trubadúři a samozřejmě i občerstvení a středověká tržnice.

Přijďte s námi oslavit léto plné zábavy, napětí, radosti a dobrodružství.

V sobotu 15. 7. je pro vás hrad otevřen od 10:00 do 18:00, v neděli 16. 7. od 10:00 do 17:00.

Těšíme se na vaši návštěvu!

- Z. Tučková -

Představujeme osady

Křemže 2006, představujeme osady - Loučej Tyto dvě menší osady se rozkládají za Chlumem směrem na Brloh. Jejich velikost jim ovšem nic neubírá na kráse. Musím se také zmínit o tom, že zde žijí velice pracovití lidé, kteří se o své okolí pořádně starají, dokladem toho je například zimní úklid nebo sečení trávy. Jinými slovy by se dalo říci, co z nedostatku času nezastanou naše Služby, tam pomohou občané Lhotky a Loučeje.

Ve Lhotce se nachází 37 čísel popisných a žije zde 75 občanů, 36 žen, 39 mužů a mají 12 dětí do osmnácti let. Tak jako v každé naší osadě i zde máme dobrovolné hasiče. Starostou je pan František Plánský, velitelem Petr Borovka a strojníkem Ladislav Plánský. Členem obecního zastupitelstva je Ing. Konstantin Štibic.

Loučej tvoří 55 stavení a k nim patří ještě číslo popisné 1043, které má budova na Kleti. Je vám toto číslo povědomé? Ano, správně, je to frekvence Rádia Faktor. Restaurace spolu s rozhlednou patří jeho majiteli, JUDr. Ladislavu Faktorovi. Pojďme se ale vrátit do vsi. Žije zde 70 lidí, 37 žen, 33 mužů a mají 11 dětí do osmnácti let. Starostou hasičů je pan Jan Lavička, velitelem František Bartoš, zástupcem velitele Josef Benda a strojníkem František Bartoš mladší. Členem obecního zastupitelstva je paní Marcela Bartošová.

Až pojedete na výlet na kole, určitě se zajeďte podívat do těchto našich osad a prohlédněte si, jak jsou pěkně upravené.

- Bor -

Křemže 2006, představujeme osady - Loučej Křemže 2006, představujeme osady - Lhotka

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Poznávejme plemena psů

Bígl (Beagle)

Plemena psů - Bígl Tento roztomilý pejsek se strašně rychle stal domácím mazlíčkem nejen pro svůj vzhled, ale hlavně pro svou společenskou povahu. Jeho původním povoláním je ale myslivost. Bígl patří mezi honiče, což neznamená, že se honí za fenkami, i když takovou příležitost jistě nepropásne, ale je hlavně psem loveckým.

Bígl je staré plemeno a dokonce se o něm píše, že jeho předkové žili již v r. 43O př. n. l. a chovali se v Řecku. Odtud se pak plemeno dostalo do Říma a při dobývání Anglie Římany se dostalo plemeno na tento ostrov a postupně se smísilo s honiči, kteří byli dovezeni z Francie Normany. Ono to však tak jednoznačné nebylo. O přesném původu bígla se mnoho neví a existuje několik variant jeho původu.

Slovo bígl znamená něco jako malý. Oblíbenost tohoto plemene je nejen v jeho exteriéru, ale hlavně v jeho milé, nekonfliktní a přátelské povaze. Je dobrým kamarádem pro celou rodinu včetně dětí. Nemá ani za mák hlídací schopnosti. Cizího člověka klidně přivítá a má radost z nového kamaráda a radostně na něho poštěkává. Bígl je psem smečkovým, a proto má rád nejen lidskou smečku, ale i smečku psů. Je velmi učenlivý, ale nesnáší dril. Bude rád plnit různé příkazy za pamlsek, pochvalu a hlavně, aby to bylo formou hry.

Ale........ až doposud vypadá bígl, jako ideální pes. Skutečnost je však trochu jiná. Je to především lovec, což má geneticky zakódované, je velmi temperamentní, tvrdohlavý, samostatný. Byl určen hlavně pro lov zajíců. Když se mu majitel dostatečně nevěnuje, neventiluje množství jeho energie vhodným způsobem, stává se často, že si bígl vyrazí na výlet sám. Nemusím ani říkat, jaké nástrahy na něj cestou mohou čekat. Může se také stát, že na takovém výletě si najde psí kamarády a přivede si smečku domů. Pro bígla je čerstvá stopa zvěře neodolatelnou výzvou, kdy zapomíná na své dobré vychování a peláší za zvěří cestou necestou. Ke svému pánovi se vrátí až po tom, kdy se dokonale proběhne za tím, co zrovna pronásleduje. Má velmi dobrý orientační smysl, takže určitě svého pána najde i při větší vzdálenosti. Jakmile bígl uteče, je vcelku zbytečné jej volat, vyhrožovat mu stylem.... jen počkej až se vrátíš...... vše marné, on si ten svůj lovecký zážitek zkazit nenechá.

Bígl není psem jen tak pro parádu, aby si lenošil na gauči, on chce něco dělat, kde může uplatnit své vlohy a temperament.

Samozřejmě, že si rád zchrupne v křesle, nebo na jiném příjemném místě, ale musí se nejprve pořádně vyřádit.

Bígl má také velmi rád jídlo a rozhodně není dobré, když se stane psem obézním. Jeho srst je krátká, takže se vcelku dobře udržuje. V období línání se musí častéji kartáčovat, aby se srst co nejdříve vyměnila.

Pro svou líbivost, milou povahu se bígl stal pro mnoho lidí žádaným psem. Ovšem je třeba mít vždycky na zřeteli, že je v první řadě loveckým psem honičem, kterým zůstává celý život. Pokud si chcete pořídit bígla a nemůžete odolat jeho půvabu, je třeba toto vědět, abyste nebyli na procházce překvapeni tím, že najednou jdete sami lesní pěšinou a bígla máte někde v dáli.

Bígla je třeba odmalička zaměstnat hraním, procházkami, naučit jej poslušnosti, i když si to v dospělosti vyloží po svém. To je snad jediná jeho nectnost, že se nemůže stát psem společenským podle představ některých majitelů, i kdyby chtěl. Svoje původní povolání honiče má tak zakódované, že i představa měkkého gauče s nadýchanými polštáři se rozplyne v okamžiku, kdy spatří zajíce nebo jiné zvíře, aby si je s chutí prohnal.

Když bígla, tak je jisté, že se mu musíte hodně věnovat, nic nenechat náhodě, naučit se jej ovládat, být důsledný a dopřát mu hodně zábavy, aby pak sám jako malý mysliveček nepospíchal k lesu, kde by mohl nadělat i škodu.

- K. Pavčíková -

O bylinách

Jitrocel kopinatý, ilustrace Květen byl letos obzvlášť provoněný měsíc. Na mnoha místech kvetly stromy hojně a dlouho. Prodloužená pokrývka sněhu měla jistě svůj význam. Díky ní je květena na lukách letos opět trochu jiná.

Některé louky jsou již posekané, a tak můžeme opět sbírat mladé lístky nekvetoucího jitrocelů nebo kvetoucí sedmikrásky.

Minule jsem se zmínila, že sedmikráska činí člověka lepším. Sedmikráska zvaná též MATEČNÍK lat. BELLIS PERENNIS, nebo také CHUDOBKA, obměkčuje tvrdý život. Otvírá a léčí usazeniny na těle a na duši. Přestože ji hodně lidí nazývá plevelem, je potřebnou součástí mnoha bylinných čajů. Čaj stimuluje funkci žlučníku a jater. Vzhledem k tomu, že je čistící a močopudný, je dobré ho pít při artritidě, dně, akné a jiných problémech s kůží. Lidé trpící chudokrevností, anemií nebo nedostatkem železa - by jistě ocenili její účinnou pomoc. Ne náhodou kvete po celý rok, pokud není sníh. Obsahuje hodně sluneční energie, která je potřebná pro každého z nás. Její jméno vystihuje její význam. Vždyť číslo sedm má význam dokonalosti. Nevím o ničem, co bychom mohli sedmikrásce vytknout. Můžete ji vyzkoušet i zevně - má dezinfekční účinek, pomáhá zastavit krvácení a uzavřít rány. K tomu slouží mimochodem i jitrocel.

JITROCEL KOPINATÝ - PLANTAGO LANCEOLATA se používá hlavně jako lék na kašel. Dodnes se z něj vyrábí sirup, který se dá koupit v lékárně. Doporučuji všem lidem, kteří kouří, aby si našli zalíbení v této bylině. Mohou občas žvýkat její listy nebo si z ní vařit lahodný čaj.

Ostatní jitrocele - tedy větší a prostřední, mají velmi podobné účinky, jen jsou jemnější - dalo by se říct - slabší.

Velmi prospěšný a chutný je i keř BEZU ČERNÉHO (SAMBUCUS NIGRA), který roste na mnoha místech v našem okolí. Celkově je to močopudná rostlina, která je výborná pro revmatiky, při nachlazení a chřipce... Z bezových listů se dá připravit čaj, který čistí krev. Z bezových květů si můžete udělat limonádu, med nebo dokonce lívance:

LÍVANCE: okolíky (květy) se namočí do těstíčka a položí na pánev, kde se usmaží.

LIMONÁDA: Celé květy se krátce povaří s cukrem (doporučuji cukr třtinový - hnědý) a citronem a necháme tuto směs 48 hodin louhovat. Pokud použijeme velmi málo vody získáme med, pokud dáme více vody, tak získáme sirup.

Tak doufám, že některá z těchto bylin a možná i mnoho dalších Vám přinese užitek a radost.

O zdravíčku

Teplé letní dny raději trávíme čas venku než u plotny. Častěji než v zimě si dáme něco na chleba nebo mezi housku a je po hladu. Žel, většina lidí si nedá práci ani s pomazánkou, a tak zvětšují své zdravotní problémy polotovary. Dovolím si zmínit se jen o některých z nich.

Například: SÝRY A MLÉČNÉ VÝROBKY

Obsahují kasein a laktózu, které častým používáním tělo zatěžují. Pokud trpíte na zahlenění, jste-li alergičtí nebo máte v těle nějaký zánět, pak Vám mléčné výrobky mohou zdravotní stav ještě zhoršit. Dobře informovaní lékaři při předepisování antibiotik upozorňují pacienty na snížený účinek při používání mléčných výrobků.

A CO KONZERVY?

Mnoho polotovarů obsahují chemické látky (konzervanty) např. glutamany, jež jsou značeny E 620-625 a je prokázáno, že poškozují mozek. Rychlé polévky mohou obsahovat konzervanty, možné karcinogeny E 252.

Jestliže Vám záleží na dobrém zdraví a zdraví Vaší rodiny, pak je dobré zamyslet se nad tím, kolik času věnujeme vaření a z jakých potravin vaříme.

Z uzenin se zmíním o té, kterou lidé považují za "nejméně závadnou", dokonce "dietní" - ŠUNKA. V obchodě je k dostání více druhů šunky. Šunka nejvyšší jakosti obsahuje 16 % svalové bílkoviny. S klesající kvalitou klesá i procentuelně svalová bílkovina, až na 7 %.

Z čeho šunka je?

Obsahuje maso z čuníka, který je preventivně ošetřen antibiotiky, aby neonemocněl, když žije v tak úděsných podmínkách. Aby rychle rostl, krmí se chemickým koktejlem z fosfátů a polyfosfátů (E 451, E 452, E 453). Tak nevím, jestli se něco z toho do šunky nedostane?

A co samotná šunka?

Méně kvalitní šunka obsahuje až 50 % vody. K tomu je zapotřebí Karagen E 407, který je ve větších dávkách nebo při častější konzumaci karcinogenní. Dospělý zdravý člověk umí velmi pomalu tyto škodliviny z těla odbourat, ale děti to velmi zatěžuje.

O výrobě ostatních uzenin se nezmiňuji, jelikož šunka z toho skutečně vyjde nejzdravěji.

A co na chleba nebo mezi housku?

Ve zdravé výživě je k maní mnoho pomazánek, bez chemie, nebo surovin, ze kterých si můžete sami nějakou vyrobit.


POMAZÁNKY:

LETNÍ Z TOFU

2 ks přírodního tofu (lze použít s příchutí), 2-5 stroužků česneku (dle chuti), 1/2 lžičky mleté papriky, 1 polévková lžíce olivového oleje, špetka soli nebo TAMARI (sójová omáčka)

Tofu nastrouháme najemno, přidáme nastrouhaný česnek a ostatní přísady. Dobře zamícháme.


ČOČKOVÁ POMAZÁNKA

1/4 kg červené čočky, 1 cibule, 3 stroužky česneku, olej na smažení, sůl nebo TAMARI

Červenou čočku rozvaříme (je vařená velmi rychle) a přidáme na zpěněnou cibulku. Stáhneme z plotny a přidáme nastrouhaný česnek.

možná obměna
na zpěněné cibuli osmahneme TEBI (lahůdkové droždí) a dále postupujeme dle návodu.


Přeji dobrou chuť.

- gaudi -

Hurá na prázdniny

Dne 28. 6. 2006 předávali v sále radnice zástupci ZŠ Křemže v čele s ředitelkou Mgr. Dagmar Koubovou vysvědčení žákům devátého ročníku.
Předání se zúčastnil i starosta obce Ing. Josef Troup.

ZŠ Křemže 2006, předávání vysvědčení žákům devátého ročníku ZŠ Křemže 2006, předávání vysvědčení žákům devátého ročníku

Den čarodějnic

V letošním roce se oslavy Dne čarodějnic ujala 7. B. Žáci pod vedením pana učitele Soukupa připravily různé discipliny, ve kterých děti ukázaly svou odvahu a zručnost. Počasí nám ale nepřálo, a tak jsme museli všechny stanoviště přesunout na chodby školy. I tak jsme si užili krásné odpoledne, nejdříve při soutěžích, pak při vyhlášení MISS čarodějnice 2006 a nakonec na diskotéce. Vylosovaní soutěžící obdrželi malé dárečky.

ZŠ Křemže 2006, Den čarodějnic

Oslava Mezinárodního dne dětí

V sobotu 27. května 2006 jsme se sešli na hřišti u školy, abychom společně oslavili Den dětí. Přesto, že počasí nám moc nepřálo, sešla se na zábavném odpoledni stovka dětí. Po druhé hodině se počasí umoudřilo a přestalo pršet, takže všechny děti stihly obejít stanoviště, která jsme pro ně připravily.

Po skončení soutěží jsme pomalovaly asfaltovou plochu na hřišti sluníčky, ale déšť nás zahnal do pivního stanu, který nám zapůjčila Obec Křemže. Déšť byl ale krátký, a tak jsme mohli přivítat šermíře, kteří nám sehráli krásné představení. Všechny děti, které se zúčastnily naší oslavy, obdržely občerstvení a dárek.

Křemže 2006, oslava Mezinárodního dne dětí Křemže 2006, oslava Mezinárodního dne dětí

Na financování této akce se svými sponzorskými dary podíleli:

Artypa Holubov
Fa Juvela
Pokrývačství Filip a Kudláček
Zelenina p. Borovková
Vinotéka Pod Kletí
p. Kadlecová - Kájov
Fronius Český Krumlov


Všem sponzorům touto cestou děkujeme, bez jejich přispění by se nemohla oslava Dne děti uskutečnit.

Ještě v 6 hodin večer byl pivní stan plný.

- H. Kudláčková -

Dětský den ve Chmelné

Konal se v sobotu odpoledne 10. června. Počasí konečně přálo, a tak si čtyřicet dětí s rodiči užilo příjemné sobotní odpoledne.

Trasa vedla ze Chmelné východním směrem do lesa, kde se nacházela stanoviště s různými poznávacími soutěžemi a dovednostmi. Na cestě, která byla poměrně dlouhá, bylo devět stanovišť. Na každém zastavení děti po ukončení různých úkolů byly odměněny sladkostmi a dárky, které si sami vybraly z nabídky. Velmi zajímavá byla poslední zastávka. Tam si mohly děti vyzkoušet svou dovednost v řezání dřeva s ruční pilou. V cíli ještě musely namalovat nějaký obrázek na asfaltovou silnici podle své fantazie.

Po absolvování celé trasy čekalo na všechny občerstvení v letní hospůdce ve Chmelné. Opékání špekáčků na rožni nebylo ani tak lákavé jako nanuky, o které byl největší zájem.

O zdárný průběh se postaraly hlavně ženy ze Chmelné, a to Marie Štindlová a Jitka Jungvirtová, které celé odpoledne zorganizovaly. Na jednotlivých zastaveních jim pomáhala hasičská mládež ze Chmelné. Hlavním sponzorem a pořadatelem byl sbor dobrovolných hasičů ze Chmelné.

Sponzorským darem také přispěl pan František Marek rovněž ze Chmelné. Všichni účastníci jim tímto děkují, že mohli prožít hezké sobotní odpoledne v družné zábavě.

Vladislav Štindl

Vzpomínka na Marii Böhmovou

Na stožáru u školy visel černý prapor. Něco smutného se stalo.
Ano:

24. června 2006 zemřela po dlouhé těžké nemoci ve věku 56 let paní učitelka Mgr. Marie Böhmová.


Na zdejší základní školu nastoupila v roce 1974. Vyučovala českému jazyku a výtvarné výchově. Působila dlouhodobě jako předsedkyně Odborového svazu zaměstnanců školství, připravovala a vedla zájezdy zaměstnanců školy i dětí na divadelní představení v Českých Budějovicích, Českém Krumlově i jinde. Organizovala jejich zájezdy po Evropě. Pracovala jako členka zastupitelstva Rudolfova, místa svého bydliště, připravovala rudolfovské slavnosti a vedla zájezdy rudolfovských občanů do Vídně. Byla aktivní členkou Sokola. Zúčastnila se gymnastiád a sletů v USA, v Kanadě, ve Švédsku, na Gran Caria a v Portugalsku.

Já milovala život,
tolik se mi chtělo žít,
leč nebylo léku,
musela jsem odejít.

Loučíme se s Tebou, Mařenko, neradi. Ctíme Tvůj úsměv a překrásný vztah k lidem i k životu.

Jana Troupová


Moje vzpomínka na Marii Böhmovou se týká let 1980-1990. Byla mojí uvádějící učitelkou češtiny při pedagogické praxi i na počátku mé pedagogické dráhy v Základní škole Křemže. Myslím, že jsme si velice dobře rozuměly. Marie byla tehdy již zkušenou učitelkou, já naivním elévem.

V 80. letech probíhala školská reforma (pro pamětníky: Nová koncepce československé výchovně-vzdělávací soustavy), která radikálně snížila počet hodin pro výuku češtiny. Marie tento stav hodně kritizovala, protože byla poctivou učitelkou, která chtěla žáky opravdu něco naučit. Možná to už tehdy nebylo to nejdůležitější, ale já jsem si Marie kvůli tomuto zaujetí pro práci vždycky velmi vážila.

Když jsem prosila paní učitelku Troupovou o napsání krátké vzpomínky, ani jsem nevěděla, jak dlouho Marie ve Křemži působila - sama jsem překvapena, že 32 let! Kolik žáků naučila za ta léta spisovné češtině, pro kolik z nich byla třídní učitelkou! Vím, že mohla několikrát získat učitelské místo v Rudolfově, ale ona jezdila do Křemže ráda, prakticky celý život. Paní učitelka Marie Böhmová si proto zaslouží naši hlubokou úctu.

Literární vycházka

Křemže 2006, literární vycházka Pro členy Klubu důchodců pořádala Obecní knihovna Křemže dne 23. 5. 2006 literární vycházku po Českém Krumlově se spisovatelkou Helenou Braunovou.

Nejprve jsme s panem farářem Braným navštívili nádvoří a terasu hotelu Růže, odkud byla pěkná vyhlídka na městský park a řeku Vltavu. Poté jsme se přesunuli k prohlídce kaple svatého Martina, která stojí v městském parku.

Po obědě jsme se sešly s paní Helenou Braunovou, která nám ukázala některé domy v historické části Českého Krumlova, ke kterým se vztahují pověsti, zaznamenané v jejích knihách.

Například: dům, kde bydlela čarodějnice Anabella, dům u Baziliška a domy v Klášterní ulici. Vycházku jsme zakončily u kláštera svaté Kláry a kláštera minoritu.

Povídání paní Braunové bylo velmi zajímavé. A tak jsme měly možnost podívat se na město Český Krumlov jiným způsobem než při běžných návštěvách.

Miroslava Průchová, knihovnice

Červenec

1. 7. Světový den architektury
2. 7. Světový den UFO
5. 7. Cyril a Metoděj (státní svátek ČR)
6. 7. Mistr Jan Hus (státní svátek ČR)
6. 7. Světový den polibku
9. 7. Světový den veterinárních lékařů
11. 7. Světový den populace
16. 7. Pojďte se vykoupat do řeky

Z ptačího světa

HNÍZDĚNÍ

A je tu léto. Kalendářně podložené, kdyby si někdo nestačil všimnout čilého hemžení a shonu v živočišné říši. V té ptačí obzvláště.

Jiřička obecná, ilustrace Napilno s výchovou nové generace mají opravdu snad všechny ptačí páry v našem okolí, ať už v zahradách, na polích, v lesích, na pasekách či v blízkosti vod. Minule jsme se společně věnovali velkému ptačímu stěhování, nyní si povíme něco o tom, jak to vypadá po příletu ptáků na hnízdiště a jak se v oblasti rozmnožování a výchovy potomstva chovají ptáci stálí.

Sociální život ptáků je poměrně složitou záležitostí. Mnoho ptačích druhů tvoří páry doslova na celý život. Například u čápů či labutí, kdy spolu dva jedinci žijí po celý život, i mimo hnízdní dobu. Pokud v tomto případě jeden z partnerů uhyne, druhý mívá problémy s nalezením nového vhodného partnera. Také u mnoha drobných pěvců se na hnízdě rok co rok scházejí stejní rodiče. Ti však tráví dobu tahu a zimování odděleně a znovu se spojují do páru až v době jarního návratu. Pokud se tedy na hnízdo pod vaši střechu vrátí pouze jeden z původního páru a teprve si druha či družku hledá, je velice pravděpodobné, že druhý z původního páru uhynul.

U jiných druhů ptáků (většinou u těch, kteří hnízdí v koloniích) není partnerská "nevěra" žádnou zvláštností. Ba naopak. Jde o tzv. polygamii, jev, kdy sameček hnízdí s více samicemi a také krmí mladé na více hnízdech.

Dostatečně "zaujmout" vhodnou partnerku k založení hnízda bývá první starostí samečků v právě zahájené hnízdní sezóně. Nastává tok. Samečci projevují velké vzrušení a snaží se různými způsoby získat partnerku. Každý ptačí druh má svůj typický způsob toku. U některých probíhá celkem nenápadně, u jiných je naopak výrazný, provázený zajímavými zvukovými a pohybovými projevy (kdo si někdy nevšiml "vrkajících" holubů, poskakujících a natřásajících se na hřebeni střechy či vzrušených špaččích samečků tlukoucích křídly na vybrané budce...). Některé druhy jsou typické souboji mezi tokajícími samečky (šťastnější z nás měli tu čest brzo zrána na šumavských tokaništích sledovat hromadný tok např. tetřívků či tetřevů; mnohým je tento jev znám alespoň ze záznamu kamer přírodních dokumentaristů - vzpomínáte na večerníček Méďové s p. Chaloupkem?). Charakteristické jsou také námluvy čápů bílých. Partneři při nich hlasité klapou zobáky a zaklánějí hlavu až na záda. To dobře známe i z křemežského čapího hnízda.

U mnoha ptáků bývá tok spojen se zásnubními lety, při nichž zvláště dravci vynikají v letecké akrobacii. Ptáci krouží, stoupají do výše, hned zase "padají" s použitím různých přemetů a otoček a nabízí tak úžasnou přehlídku letového umění a obratnosti.

Byl-li tok úspěšný, nový ptačí pár obsazuje určité vymezené území (tzv. hnízdní okrsek). Získat a ubránit hranice vlastního teritoria proti vetřelcům, především vlastního druhu, je dalším důležitým úkolem samečků. Velikost hnízdních okrsků je různá a závisí na množství potravy v daném biotopu a množství lokalit příhodných ke stavbě hnízda (např. u ptáků hnízdících v dutinách).

Drobní pěvci mají hnízdní okrsek poměrně malý (40-70 metrů v okruhu hnízda). Velcí dravci naopak mívají své teritorium v rozloze až několika čtverečních kilometrů. Zajímavé je, že hnízdo nemusí být vždy uprostřed okrsku. Ve stejném teritoriu mohou také přebývat páry jiných ptačích druhů, kteří si navzájem potravně nekonkurují. U druhů žijících ve velkých společenstvech (tzv. hnízdních koloniích) se hranice zužuje pouze na vlastní hnízdo či pouze vstup do něj. Nejznámější kolonie tvoří jiřičky, rorýsi či břehule nebo havrani (vybavíte si jistě nepřehlédnutelné kolonie v českobudějovických Sadech).

Ptáte se, jak vlastně ptáci poznají zda je dané území již obsazeno? U pěvců je nejběžnějším projevem jak vlastního toku, tak držení okrsku zpěv (mnohý z vás jistě bude souhlasit, že takový roztoužený sameček rehka zahradního umí svým kouzelným nápěvem ve čtyři hodiny ráno jednoho pořádně "nadzvednout" z postele...).

Ptačí zpěv, v živočišné říši poněkud výjimečný úkaz, je vůbec záležitostí natolik zajímavou, že se jí budeme podrobněji věnovat v některém z příštích povídání.

Datlovití ptáci oznamují své "zde je už obsazeno" mohutnými údery zobáku do dutých větví (jsou dokonce známy i případy, kdy samec strakapouda takto vybubnovával své državy údery do kovové tabule). Dravci se při obraně svého území ozývají jasným křikem a samečci kukaček charakteristickým kukáním.

Před vlastním zahnízděním si příslušníci mnoha ptačích druhů musejí vybudovat nové hnízdo. Jiné druhy naopak využívají totéž hnízdo po několik let a každoročně jej pouze přistavují či opravují - například čápi či dravci. Dutiny si do kmenů stromů tesá většina šplhavců (datli, strakapoudi). Další využívají dutiny již hotové (sýkory, brhlíci, lejskové, např. i poštolka obecná a některé sovy). Mnohé druhy (řada pěvců z našich zahrádek) pak nepohrdnou ani nabídkou uměle zhotovených budek, rozvěšených na příhodném místě s vhodnou orientací vletového otvoru.

U některých druhů budují hnízdo oba partneři, u jiných pouze samička, zřídka jen sameček (samička pak hnízdní kotlinku pouze vystýlá). Hnízda jednotlivých ptačích druhů mají typický tvar a jsou si navzájem velice podobná jak použitým materiálem, tak umístěním (ptáci mají vzorce pro stavbu a umístění hnízda vrozené).

Pro zájemce uvádím, že každý dobrý atlas ptáků by měl obsahovat také obrázky hnízd alespoň těch nejrozšířenějších druhů, s popisem obvyklého umístění. Určování druhu ptáka dle vajec v hnízdě (snůšky), tvaru hnízda a použitého stavebního materiálu může být velice zajímavou činností. Ovšem, zde více než jinde platí: POZORUJ, NEDOTÝKEJ SE, CHRAŇ!!!

Samotná stavba hnízda trvá obvykle jen několik dní, ihned poté začíná samička snášet vejce. Menší pěvci kladou vejce v rozmezí 24 hodin, větší druhy každý druhý den a velcí ptáci během 3 až 5 dní. Počet vajíček je většinou pro daný druh typický. Různé zabarvení vajec je také druhově podmíněno a je tradičně vysvětlováno tendencí přizpůsobit snůšku co nejvíce prostředí, ve kterém ptáci hnízdí. Nedávno jsem však četla o zajímavém postřehu britských ornitologů. Ti charakteristické skvrny na vejcích spojují s množstvím vápníku, které má pták k dispozici při formování vejce (čím má samice v zásobě méně vápníku, tím více skvrnité vejce snese). To se děje především u drobnějších ptáků, kteří se nemohou spolehnout na zdroj z vlastních kostí, ale jsou závislí na přísunu vápníku z potravy. Takže - kdo ví, proč jsou vlastně vejce "flekatá"...

Na snůšce se v zahřívání vajec střídají partneři různě - některé druhy se střídají pravidelně (holubi, dravci, datli a mnozí pěvci), u jiných sedí pouze samice a sameček ji celou dobu krmí (lejsci, budníčci, sýkory, střízlíci), jsou i případy, kdy na vejcích sedí pouze sameček (kulík hnědý). Doba sezení je závislá na velikosti ptáků. U malých druhů je obvyklé rozmezí 12-15 dnů, u větších druhů kolem 20-30 dnů. Mláďata se klubou z vajec většinou sama pomocí tzv. mléčného zubu (výrůstek na horní čelisti zobáku). Brzo po vyklubání tento "zub" zmizí.

Dle způsobu péče o vylíhlá mláďata rozeznáváme ptáky krmivé (pěvci, datli, holubi) a nekrmivé (kachny, husy, kurovití). Mláďata krmivých ptáků se líhnou většinou téměř holá (mláďata sov a dravců ochmýřená prachovým peřím) a slepá a vyžadují po několik týdnů plnou rodičovskou péči. Ti jim přinášejí potravu a krmí je přímo do zobáčku. Většinou krmí oba rodiče. Intenzita krmení samozřejmě stoupá s věkem mláďat.

Umíte si představit, že v případě sýkory modřinky bylo zaznamenáno krmení mláďat až 70x za hodinu??? A že takový rorýs létající neustále nad křemežským náměstím musí denně za potravou pro mláďata nalétat až 1000 kilometrů?

Zajímavé je, že rodiče často vynášejí z hnízda i trus mláďat a odhazují jej až po několika desítkách metrů. To proto, aby se nahromaděný trus nestal vodítkem pro predátory při pátrání po případné kořisti (všimněte si např. špačka vylétajícího z budky po krmení, určitě nese v zobáku cosi bílého - trus mláďat).

U ptáků hnízdících v koloniích se dlouho nepodařilo nalézt způsob, jakým rodiče při krmení rozeznají právě toho "svého" potomka. Například u racků tak bylo zjištěno, že prvních pět dnů po vylíhnutí vlastních mláďat krmí i cizí potomky, kteří se k nim zatoulali nebo byli podstrčeni. Po pěti dnech je však zahánějí, protože si už přesně dokáží zapamatovat hlas svých skutečných mláďat.

Výchova ptáčat na hnízdě je velice náročnou činností pro oba rodiče. Obvykle trvá u menších pěvců 12-20 dní, u větších asi měsíc. U velkých ptáků (zejména dravců, ale i např. čápů) i 3-4 měsíce!

Staří pak krmí vyvedená mláďata ještě asi 14 dnů až 3 týdny (na našich dvorcích a zahradách si můžete nejčastěji všimnout takového "družstva" již vzletných mladých rehků či konipasů pronásledujících rodiče a neustále žadonících za potravou). Pro zajímavost uvádím, že při opakovaném hnízdění některých druhů se můžeme setkat i s jevem, kdy se na krmení mláďat z druhého hnízdění podílejí starší, už samostatná mláďata z hnízdění prvního.

Mláďata mnoha druhů (např. drozdovitých) opouštějí hnízdo ještě neschopná letu, rozbíhají se po okolí a ukrývají se. Rodiče je pak po několik dnů vyhledávají a krmí. Toto zvláštní chování má zabránit případnému vyplenění celého hnízda škodnou a zajistit přežití co největšímu počtu "rozběhlých" mláďat.

Velice specifickým projevem některých ptáků je tzv. hnízdní parazitizmus - kladení vajíček do cizích hnízd. Naším nejznámějším hnízdním parazitem je kukačka obecná. Jejímu podivnému způsobu zajištění výchovy mláďat se budeme podrobněji věnovat v některém z dalších povídání.

Mláďata nekrmivých ptáků (mnoho druhů vodních ptáků) se líhnou z vajec, která obsahují až 40 % žloutkové hmoty (proti 20 % u krmivých mláďat), jsou proto mnohem lépe vyvinutá, mají dokonalé smysly a mozek, sama přijímají potravu, kterou si mnohdy po pár hodinách již dokáží sama obstarat. Na rodičích jsou však přesto určitý čas závislá. Ti je vodí na místa bohatá na potravu, ukrývají je a zahřívají pod svými křídly.

Po osamostatnění mladí ptáci obvykle domov opouštějí. Smutným pravidlem zůstává, že mnozí z nich zahynou ještě v roce, kdy se vylíhli. U sýkory koňadry se tak dožije jara následujícího roku pouze 13 % mláďat, u rehků asi 30 %.

Staří ptáci po vyvedení první generace často zahnízdí ještě jednou (např. až 90 % párů našich vlaštovek během sezóny zahnízdí opakovaně).

Tato informace na závěr vlastně nepřímo souvisí se "zajímavostí" ze života vlaštovek zimujících v rovníkové Africe, kterou vám dlužím z minulého vyprávění. Jistě je dobře, že mnohým našim vlaštovkám se podaří vyvést mladé ještě jednou v dané sezóně - dle údajů Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze se bohužel každoročně tisíce vlaštovek po příletu do zimovišť stává vítanou součástí jídelníčku místních obyvatel (zejména dětí, které často trpí podvýživou a nedostatkem živočišných bílkovin). Z 220 tisíc okroužkovaných vlaštovek na našem území se tak mnohé do svých hnízd pod naše střechy nemohou následující jaro vrátit i z takto (obapolně) smutných důvodů.

Přeji tedy našim vlaštovkám, a vlastně všem letošním ptáčatům, aby se vylíhla v co nejhojnějším počtu a prožila co nejúspěšněji celý první rok života.

A nám všem přeji krásné a podařené léto.

B. Kolaříková

Štít Podkletí

Tělovýchovná Jednota Sokol Křemže, oddíl orientačního běhu uspořádal v neděli 28. května 2006 29. ročník orientačního běhu o Štít Podkletí. Závod se konal v Kvítkovicích na mapě NA ZABITÉ v měřítku 1:10 000, rok vydání 2005, autor mapy Štindl Vladislav. Počasí nám příliš nepřálo, od rána do 11ti hodin pršelo, ale příprava byla včas hotova. Přispěl k tomu i pivní stan, který nám postavili pracovníci Služeb obce Křemže. Na závodě startovalo 24 oddílů z Čech a Rakouska. Ceny pro vítěze věnovali sponzoři - pivovar Platan Protivín, Madeta Český Krumlov a také pořádající Tělovýchovná Jednota Sokol Křemže.

Výsledky:

D101.Mácová Ivana, TJ Sokol Křemže
   
D121.Benešová Jana, Slovan J. Hradec
 2.Tichá Tereza, TJ OK Tolar J. Hradec
 3.Zemanová Aneta, Ski Klub Lenora
 5.Machová Miroslava, TJ Sokol Křemže
   
D141.Soudková Eliška, KOB Temelín
 2.Pšeničková Eva, KOB Temelín
 3.Benešová Iveta, Slovan J. Hradec
   
D161.Ježková Dominika, SK Praga Praha
 2.Pěstová Kateřina, SKi Klub Lenora
   
D211.Fialová Pavla, USK Praha
 2.Dulovcová Marie, TJ Sokol Křemže
 3.Soudková Martina, KOB Temelín
   
D351.Hudečková Helena, SK Kotnov Tábor
 2.Benešová Iva, Slovan J. Hradec
 3.Ash Hana, Orienteering České Budějovice
 6.Kováříčková Darja, TJ Sokol Křemže
 8.Machová Ivana, TJ Sokol Křemže
   
D451.Pokorná Eva, KOB Temelín
 2.Patáková Mária, TJ Kašperské Hory
 3.Vykusová Blanka, TJ Sokol Pražák
   
D551.Wagner Elfi, TVN Linz
 2.Hudečková Alena, SK Kotnov Tábor
 3.Boučková Ludmila, Orienteering České Budějovice
   
DF1.Klimešová Šarlota, TJ Sokol Křemže
 2.Klimešová Alena, TJ Sokol Křemže
 3.Stefanyuková Eliška, ČZ Strakonice
   
H101.Hudeček Martin, SK Kotnov Tábor
 2.Novák Radek, TJ Sokol Pražák
 3.Kuna Zdeněk, TJ Sokol Pražák
   
H121.Hulec Filip, SKP Č. Budějovice
 2.Bouček Jakub, Orienteering České Budějovice
 3.Princ Matěj, KOB Temelín
   
H141.Funda Jiří, Andante Písek
 2.Farajzl Oldřich, Andante Písek
 3.Zimmermann Martin, TJ Sokol Křemže
 5.Mach Martin, TJ Sokol Křemže
   
H161.Tichý Tomáš, TJ OK Tolar J. Hradec
 2.Šandera Filip, TJ Sokol Křemže
   
H211.Flašar Jan, USK Praha
 2.Tichý Martin, TJ OK Tolar J. Hradec
 3.Korecký Miroslav, KOB Temelín
   
H351.Funda Jiří, Andante Písek
 2.Peterka František, Sokol Troja
 3.Janošík Radek, TJ OB České Budějovice
   
H451.Mair Alois, TVN Linz
 2.Gurka Jiří, SOK TJ Turnov
 3.Hoenes Josef, TVN Linz
   
H551.Gřunděl Ivan, Slovan J. Hradec
 2.Rychtecký Josef, TJ OB České Budějovice
 3.Fiala Miloš, TJ K. Hory
   
T31.Hudeček Jaroslav, SK Kotnov Tábor
 2.Hudeček Petr, SK Kotnov Tábor
 3.Zemanová Petra, SK Kotnov Tábor

Soutěž družstev:1.KOB Temelín,
 2.Slovan J. Hradec,
 3.Sk Kotnov Tábor

Štindl Vladislav

Fotbalisté Křemže v červnu

I. B třída

Mladé - Křemže     2:1 (1:1)

Prakticky nejdůležitější moment utkání se zrodil v 17. minutě, kdy po chybě brankáře Linhy domácí doráželi do odkryté branky, kde zasáhl rukou Novák. Hostující hráč byl vyloučen a domácí z nařízené penalty jistě proměněné Zedkem šli do vedení. Pak se ovšem domácí překvapivě stáhli a více ze hry měli oslabení hosté, kteří v poslední minutě i zaslouženě srovnali. V šestnáctce byl sražen K. Rolník a z druhé desítky zápasu dal Kouba svým jubilejním stým mistrovským gólem v křemežském dresu na poločasových 1:1.

Ve druhé půli ovšem desítce bojujících hostů postupně docházely síly a domácí deset minut před koncem rozhodli, když Kubalák se štěstím prostřelil Linhu na konečných 2:1.

Křemže: Linha, Stráský, Filip, Procházka, Šulc, L. Rolník, Kouba (52. Bartoš), Chromý, Novák, K. Rolník, Anderle (46. Brabec).


Křemže - Kaplice B     1:0 (1:0)

V derby se na podmáčeném hřišti hrála vyrovnaná partie. Domácí dali o sobě vědět už v 1. minutě, ale Brabec takhle brzo ještě neměl mušku zaostřenou. Hosté kontrovali v 8. minutě, kdy si prostor před vápnem udělal F. Kouba, namířil po zemi k tyči, Linha se ovšem zaskočit nenechal. Štěstí v neštěstí pak měli domácí ve 25. minutě. Pro zranění totiž musel odstoupit Kouba, kterého nahradil Anderle - a byl to právě on, kdo ani ne po minutovém pobytu na hřišti přetavil svůj první dotyk s míčem v branku. Trestný kop zprava zahrával Chromý, prudkým centrem našel na zadní tyči zkušeného ostrostřelce, který hlavou zamířil přesně - 1:0. Inkasovaný gól hosty zaskočil, a tak se ve zbývajících minutách poločasu do vážnějšího zakončení dostali už jen domácí, ale K. Rolník ani Brabec nemířili přesně.

Vstup do druhého poločasu ovšem vyšel daleko lépe hostům. Už po minutě centroval Zifčák a hlavičkoval F. Kouba, ale Linha si poradil. O chvíli později se po rohu dostal k odraženému míči Bóga, ale ani jeho přízemní střelu pozorný křemežský gólman za záda nepustil. Poté zahrozili domácí, když se do slibného brejku dostal Brabec, zprava pronikl do vápna, ale i v tomto případě mířil mimo tyče. V 56. minutě se po rohu Nováka dostal do zakončení Procházka, ani on však v nadějné pozici netrefil hlavou přesně. V 73. minutě zahrával trestný kop zleva Chromý, kapličtí zadáci neuhlídali K. Rolníka, který měl stoprocentní šanci na pojištění náskoku, kterou však trestuhodně zahodil. Pět minut před koncem se pak vytáhl kaplický brankář, když zprava centroval Novák, nepovedený pas mířil pod břevno, ale Otava stačil nebezpečný padáček vytáhnout na roh. Křemežští přesto cenný zisk potřebný k záchraně uhájili.

Křemže: Linha, Šulc, Filip, Procházka, Stráský, Novák, Chromý, Kouba (25. Anderle), L. Rolník, K. Rolník (80. Čižmar), Brabec (89. Bartoš).


Čt. Dvory B - Křemže     2:3 (0:2)

Křemežští ve snaze vybojovat na půdě favorita body potřebné k záchraně začali aktivně a v 9. minutě se ujali vedení. Po pěkné kombinaci Anderle přistrčil na vápně Procházkovi, který krásnou střelou vymetl šibenici - 0:1. Domácí pak měli velkou šanci ve 20. minutě, kdy trestný kop ze středu šestnáctky zahrával kapitán Pecha, ale o vlásek minul levou tyč Linhovy branky. Ve 28. minutě ale podruhé udeřili hosté. Opět po autovém vhazování centroval Brabec, ve vzdušném souboji se prosadil Anderle a hlavou upravil pěkným "koníčkem" na 0:2. A za další dvě minuty se hosté radovali znovu, když se do sóla dostal Anderle, obešel i brankáře, ale gól do prázdné nebyl uznán pro údajný ofsajd.

Druhý poločas však byl o něčem jiném. Hosté upustili od aktivní hry a za pasivitu byli ztrestáni v rozmezí 64. až 69. minuty. Nejprve překvapil Linhu z dálky Houška a za pět minut po rohu zakončoval střelou o tyč nekrytý Kutheil - 2:2. Naštěstí hosté našli v sobě zbytky sil a v 78. minutě rozhodli. Po faulu na Brabce zahrával trestný kop od postranní čáry Chromý, posadil míč na hlavu nabíhajícího Procházky, který jemnou tečí usměrnil balón do sítě a zajistil Křemežským body s cenou zlata - 2:3.

Křemže: Linha, Stráský, Filip, Procházka, Štindl, L. Rolník, Chromý, K. Rolník, Novák (88. Bartoš), Brabec, Anderle.


Křemže - Akra ČB     1:0 (0:0)

Křemežští potřebovali k definitivní záchraně bod, ale za příznivé shody okolností mohli při vítězství na udržení pomýšlet i v tabulce poslední hosté. Existenční partii ovšem začali daleko lépe domácí a v první čtvrthodině si vypracovali nejméně čtyři velké šance. Dvakrát trestný kop z velmi nadějných pozic zahrával Chromý, ale vždy namířil těsně mimo. V 8. minutě po přiťuknutí od Anderleho šel sám na branku Brabec, ale nepříliš prudkou střelu vytěsnil padesátiletý matador v budějovické brance Klíma s pomocí tyče na roh. Brabec se do sóla dostal ještě jednou, ale v rozhodující chvíli mu míč uskočil. A pak už přišlo na řadu obrovské fotbalové trápení. Hosté brankáře Linhu prakticky neohrozili, a když se přidali i domácí, tak byl dlouhé minuty k vidění jen fotbalový odvar, který pokračoval i po změně stran.

Rozhodující momenty se zrodily až v poslední desetiminutovce. Nejprve se do palebné pozice v domácí šestnáctce probil Plašil, ale jeho gólovou střelu srazil stoper Filip na roh. V 83. minutě šli hosté do přečíslení, do vápna se zprava dostal Šauer, ale naštěstí pro domácí poslal bombu jen do boční sítě. A za další tři minutky trestali Křemežští. Po pravém křídle utekl střídající Štindl a z úhlu se štěstím propasíroval míč pod tělem vybíhajícího Klímy jen několik centimetrů za brankovou čáru a prvním úspěchem v křemežském dresu zajistil našemu celku těsnou výhru, která Křemži posunula na výsledné osmé místo konečné tabulky.

Křemže: Linha, Stráský, Filip, Procházka, Šulc, L. Rolník, Kouba, Chromý, K. Rolník, Brabec (68. Štindl), Anderle (84. Čižmar).


Okresní soutěž muži

19. kolo: Zdíky - Křemže B 2:1 (1:1), za hosty: M. Bartoš.
20. kolo: Křemže B - Benešov 0:1 (0:0).
21. kolo: Romo Č. Krumlov - Křemže B 2:0 nedohráno (ukončeno pro malý počet hostujících hráčů).
22. kolo: Křemže B - Velešín B 1:3 (0:2), za domácí: M. Chromý.

OP žáci

Vložené 25. kolo: Křemže - Malonty 3:1 (1:0), za domácí: Benda 2, Zborník.
21. kolo: Křemže - H. Planá 0:4 (0:3).
22. kolo: Velešín - Křemže 3:2 (2:0), za hosty: Benda, Chaloupka.
Vložené 26. kolo: Černá - Křemže 6:2 (1:1), za hosty: Pech, Žáček.
23. kolo: Křemže - Holubov 2:5 (0:1), za domácí: Chaloupka, Papšo.
24. kolo: FC Vltava - Křemže 5:2 (3:2), za hosty: Zborník 2.

Bilance sezóny:

V konečném účtování mistrovské sezóny 2005/06 obsadil první tým Sokola Křemže ve čtrnáctičlenné skupině A oblastní l. B třídy konečné lichotivé osmé místo se ziskem 32 bodů za 8 výher a 8 remíz při 10 porážkách (loni 37 bodů a 6. místo). Křemežští dosáhli celkově mírně pasivního skóre 41:44 (loni 40:35). Nejlepším střelcem týmu se stejně jako v nováčkovské sezóně stal Václav Anderle, který zaznamenal 8 branek. Další střelci: 6 - Kouba, 5 - Stropek (jen podzim), 4 - Jílek (podzim), Novák, Brabec, 3 - Procházka, 2 - K. Rolník, Leština (podzim), 1 - L. Rolník, M. Chromý, Štindl.

Ve dvanáctičlenné okresní soutěži mužů se prezentovalo béčko Křemže a obsadilo se ziskem 29 bodů za 9 výher a 2 remízy při jedenácti porážkách konečné 7. místo (skóre 40:42). O post nejlepšího kanonýra rezervy se dělí dvojice Václav Anderle a Michal Chromý, když oba v sezóně dali shodně po sedmi brankách.

Nejmenší naděje Sokola Křemže v okresním přeboru žáků vybojovaly ve čtrnáctičlenné tabulce se ziskem 33 bodů konečné 8. místo, když 10x vyhrály, 3x remizovaly a 13x prohrály (skóre 45:65). Žáci opět ukázali zlepšení a pod vedením trenérské dvojice Jiří Kouba a Petr Benda znovu trápili i největší favority přeboru. Nejlepším střelcem týmu byl Ondřej Benda, který v sezóně zaznamenal 18 branek.

Turnaj žáků - Týden po skončení sezóny pořádali Křemežští 2. ročník turnaje žáků, na kterém i letos přivítali velmi kvalitní konkurenci. Domácí žáci obsadili čtvrté místo, když po bezbrankovém výsledku prohráli na penalty s účastníkem krajské l. A třídy z Protivína a v zápase o bronz podlehli 0:4 čerstvému vítězi okresního přeboru z Horní Plané. Prvenství obhájili žáci Nové Vsi (letos 3. v OP), kteří ve finále zdolali 2:0 Protivín.

Před třemi stovkami diváků se pak za krásného počasí hrály exhibiční zápasy družstva neregistrovaných hráčů Číža teamu s áčkem Křemže (0:9) a ženským družstvem (3:3), které udělaly skvělou tečku za velmi dobrou sezónou křemežského fotbalu.

Křemže 2006, fotbalisté Křemže v červnu, nahoře zleva Lukáš Rolník, Jiří Stráský, Václav Anderle, Stanislav Brabec, Jakub Troup, Kamil Rolník, Petr Kouba a asistent Miroslav Brabec, dole zleva Radek Linha, Pavel Štindl, Michal Chromý, Michal Bartoš, Pavel Čižmar a Miroslav Šulc (chybí trenér Antonín Domin, asistenti Milan Papšo a Zdeněk Trost, hráči Václav Novák, Georgij Filip, Radek Procházka, Radek Ševčík a Jiří Kouba)
Foto 1 - áčko Sokola Křemže z exhibičního zápasu s Číža teamem: nahoře zleva Lukáš Rolník, Jiří Stráský, Václav Anderle, Stanislav Brabec, Jakub Troup, Kamil Rolník, Petr Kouba a asistent Miroslav Brabec, dole zleva Radek Linha, Pavel Štindl, Michal Chromý, Michal Bartoš, Pavel Čižmar a Miroslav Šulc (chybí trenér Antonín Domin, asistenti Milan Papšo a Zdeněk Trost, hráči Václav Novák, Georgij Filip, Radek Procházka, Radek Ševčík a Jiří Kouba)

Křemže 2006, fotbalisté Křemže v červnu, Jiří Kouba (vpravo, na snímku s M. Chromým)

Křemže 2006, fotbalisté Křemže v červnu, Václav Anderle (u míče na snímku z posledního zápasu s Akrou ČB)

Foto 2 - Jiří Kouba (vpravo, na snímku s M. Chromým) se v Mladém raduje ze své jubilejní sté mistrovské branky v křemežském dresu.

Foto 3 - Václav Anderle (u míče na snímku z posledního zápasu s Akrou ČB) se znovu stal nejlepším střelcem v obou družstvech mužů a k naplnění dvoustovkové hranice mistrovských gólů mu nyní chybí už pouze osm zásahů.

Badminton

Opět se přiblížil termín veletrhu, což je pro badmintonisty místního oddílu vítaná příležitost představit své aktivity všem, kteří se zajímají o sportovní dění v naší obci. Dlouholetá činnost badmintonového oddílu jistě neunikla nikomu ze sportovních fanoušků z Křemže i širokého okolí. Badmintonu se v uplynulých více než 30 letech věnovalo v místní tělocvičně více než tři stovky aktivních hráčů. Mnozí získali cenné trofeje do "síně slávy", která je velmi bohatá. Některé z cenných trofejí bude opět možno spatřit na výstavce ve vitríně umístěné na ochozu školy v tradičním místě. Novinkou bude pohár, který získalo družstvo dospělých v letošním ročníku Krajského přeboru družstev za bronzovou příčku. Jistě si mnohý z více než padesátky současných aktivních hráčů vezme příklad a již v příštím roce bude tuto přehlídku zdobit právě jeho trofej.

Badmintonisti se budou prezentovat nejen pasivně - ukázkou úspěchů ve vitríně - ale i aktivně. Opět bude v plné permanenci tělocvična Základní školy, kde mají hráči oddílu své domácí prostředí. O veletržním čtvrtku, pátku a neděli, vždy od 10.00 do 16.30, budou na kurtu přítomni hráči oddílu pod vedením zkušeného trenéra pana Podpěry. Sami zde budou mít tréninkové hodiny, ve kterých se budou připravovat na novou sezónu, která začne krátce po prázdninách. Budou ale připraveni nejen předvést cokoli ze svého umění, ale zasvětit do tajů badmintonu všechny zájemce. Zasvětí do základů badmintonu ty, kteří se o něj začínají zajímat, zahrají si s těmi, kteří mají už základy tohoto sportu zažité. Opět budou připraveni sehrát handicapové zápasy s vyzyvateli z řad návštěvníků veletrhu. Zájemce o takové utkání vyzve kohokoli z přítomných badmintonistů, stanoví si náskok - tedy handicap a buď v časovém limitu, či do určitého počtu bodů se bude snažit proti "profesionálovi" svůj náskok uhájit. Opět v nabídce možných aktivit bude i velmi oblíbená čtyřhra, při které mají vyzyvatelé každý svou raketu a hráči místního oddílu budou mít jen jedinou raketu, o kterou se budou při hře pravidelně střídat. V případě zájmu o sehrání zápasu mezi dvěma návštěvníky veletrhu poskytnou pořadatelé "servis" v podobě zapůjčení nářadí (rakety a míče) či rozhodování zápasu. Vlastní sportovní obuv je pro vyzyvatele v každém případě podmínkou.

Vyvrcholením veletržních aktivit pro místní badmintonisty pak bude již patnáctý ročník turnaje o "Veletržní pohár". Tato nemistrovská soutěž si v průběhu svého trvání získala velkou popularitu mezi badmintonisty nejen místního oddílu, ale i ostatních oddílů jižních Čech. Nejednou měla také mezinárodní účast - často pořadatelé přivítají hráče Gmündu. Minulý ročník pak zaznamenal vítězství prvního mezinárodního páru, když na stupních vítězů stál na nejvyšším stupni dánský trenér a hráč P. Mouritsen, kterému během turnaje zdatně sekundoval domácí Z. Podpěra. I v letošním roce čekají pořadatelé řadu kvalitních hráčů, jejichž účast slibuje hodnotné sportovní zážitky. Startující dvojice budou těsné před turnajem losovány z přihlášených hráčů, takže do poslední chvíle není jasné v jakém složení budou páry hrát. Cesta k vítězství je tak otevřena téměř každému ze startujících. Jistě mezi nimi bude řada místních borců. Přijďte je povzbudit. Turnaj začíná v sobotu 22. července od 9.00 hodin v tělocvičně Základní školy.

Badmintonisti Sokola Křemže se těší nejen na veletrh, ale i na příjemnou hru a na setkání s přáteli z řad badmintonistů a příznivců či sponzorů.

- MUDr. V. Koudelka-

Užijme si příjemně veletrh i badminton - obojí je krásné!

Klub Křemílek

Prázdninový provoz

Na přání maminek bude klub Křemílek opět otevřen i během letních prázdnin.
Schůzky jsou každý čtvrtek od 9.00 do 11.30.

Křemže - klub Křemílek, logo

Přijďte si pohrát!

Co se u nás děje - fotogalerie

Na všech staveništích pokračují práce

Křemže 2006, rekonstrukce mostu Chlum - Křemže Křemže 2006, rekonstrukce mostu Chlum - Křemže
Křemže 2006, rekonstrukce průtahu Křemží Křemže 2006, rekonstrukce náměstí
Křemže 2006, rekonstrukce průtahu Křemží Křemže 2006, rekonstrukce průtahu Křemží
Křemže 2006, rekonstrukce náměstí


Koncert Marty Vávrové

Křemže 2006, koncert Marty Vávrové Křemže 2006, koncert Marty Vávrové
Křemže 2006, koncert Marty Vávrové

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
se vybírá ve dnech
středa až pátek:

středa 12. července 2006   od12:30 do 17:00 h
čtvrtek 13. července 2006   od12:30 do 16:00 h
pátek 14. července 2006   od12:30 do 14:30 h

v přízemí Radnice ve Křemži, č. dveří 11.


ÚŘAD PRÁCE V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Odbor státní sociální podpory


Úřední dny ve Křemži:


Výzva

Kdo by měl možnost ubytovat vystavovatele během Křemežského veletrhu, nechť zanechá kontakt na OÚ.
Spojení bude předáno případným zájemcům.

Děkujeme.


OZNÁMENÍ

Od středy 5. července bude přesunuta AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA z náměstí k benzinové pumpě.
Omezeni potrvá do konce srpna.

Děkujeme za pochopení.


OZNÁMENÍ

V době letních prázdnin KNIHOVNA ZAVŘENA

Od 3. července do 9. července
od 20. července do 13. srpna 2006


Další informace :
Důležitá sdělění
Obecní knihovna Křemže
Křemežský veletrh
Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 1. srpna 2006 : TOPlist 0