ARCHIV 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Červenec 2005 - Číslo 7 - Ročník 15

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (2 762 kB)

 

Z jednání obecní rady a zastupitelstva obce

57. schůze rady obce spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce se konala dne 13. 6. 2005 za účasti 14 zastupitelů, kteří projednali postup jednání s vlastníkem stromů v ul. U rybníka, které ohrožují a brání průjezdu, postup navrženého výkupu návesního rybníka v Mříčí, návrh leasingu nákladního vozu pro Služby obce, aktuální průběh rekonstrukce průtahu Křemží, variantní řešení na rekonstrukci školní kuchyně spojené s rekonstrukcí sociálního zázemí tělocvičny, postup rekonstrukce školního hřiště tak, aby vyhovovalo potřebám veletrhu a zároveň potřebám školy, výjimku z počtu žáků v 9. tř. ZŠ a z počtu dětí v MŠ (větší počet dětí ve třídách). Dále byla projednána pozemková agenda, tj. revokace žádosti o prodej pozemku v návesní části Chlumu, který nebyl opět doporučen k prodeji, a žádost o pronájem pozemku u bytovek na Doubku, která bude projednána následně po seznámení zastupitelů se situací na místě samém. Dále byl projednán návrh závěrečného účtu a výsledek zprávy auditora (kromě požadavku zajistit každoročně k závěru roku aktuální výpis nemovitého majetku z katastru nemovitostí nebyly auditem zjištěny žádné nedostatky v hospodaření obce), návrh rozpočtového opatření, nabídka nepotřebného majetku státu obci (statek čp. 1 v Chlumečku, o jehož odkup nemá obec zájem), výběrové řízení na funkci tajemníka po zemřelém p. Linhovi, dopis pana Resche týkající se požadavku na řešení odvodu dešťových vod v koncové části Chlumu směrem na Loučej.

Dále starosta informoval o prvním jednání školské rady dne 8. 6., na které byl schválen jednací řád a zvolen předseda rady pan Mgr. Krigar, o výsledku metodické kontroly knihovny, kde nebyly zjištěny nedostatky, o jednání s paní Ing. Tučkovou týkající se její činnosti na hradě Dívčí kámen (dosud probíhá projednávání převodu na obec ze strany Lesů ČR, který musí schválit vláda ČR) a o přípravě 14. Křemežského veletrhu.

58. schůze rady obce spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce se konala dne 27. 6. 2005 za účasti 15 zastupitelů. ZO projednalo návrh programu veřejného zasedání, schválilo termíny zasedání RO a pracovních porad ZO v II. pololetí 2005. Dále RO a ZO schválilo záměr o prodej části pozemku p. č. PK 383 v k. ú. Chlum, zřízení věcného břemene na kabelovou přípojku NN k novostavbě rodinného domu v Mříčí, úpravu stavební čáry novostavby rodinného domu pro manž. Zikešovy, příspěvek ve výši 1000,- Kč na baterie naslouchacího zařízení pro zdravotně postiženého občana z Chlumu, zařazení žádosti občana z Nové Vsi do pořadníku uchazečů o umístění v Domě s pečovatelskou službou ve Křemži. RO a ZO neschválilo žádost o upuštění od sankcí za pozdní zaplacení poplatku za psy dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Starosta dále informoval o postupu příprav na 14. Křemežský veletrh a o výběrovém řízení na funkci tajemníka.

Po zasedání RO a pracovní poradě ZO se konalo od 19:00 hodin veřejné zasedání zastupitelstva obce. Soubor usnesení z tohoto zasedání přetiskujeme v plné podobě.

- Ing. Troup Josef - starosta


Soubor usnesení č. 3/2005
ze zasedání zastupitelstva obce Křemže konaného dne 27. června 2005

Usnesení č. 11/2005
Zastupitelstvo obce Křemže bere na vědomí zprávu starosty o plnění úkolů od 15. 3. 2005 a informaci o všeobecném dění v obci.

Usnesení č. 12/2005
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za období od 15. 3. 2005.

Usnesení č. 13/2005
Zastupitelstvo obce:

 1. schvaluje závěrečný účet obce za rok 2004, bez výhrad
 2. přijímá opatření vyplývající ze zprávy auditora - obec zajistí aktuální výpis nemovitého majetku obce k 31. 12. příslušného kalendářního roku
 3. ukládá starostovi obce zajistit výpis z katastru nemovitostí dle bodu II.

Usnesení č. 14/2005
Zastupitelstvo obce:

 1. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2005
 2. ukládá starostovi obce zajistit zapracování uvedeného opatření do rozpočtu obce

Usnesení č. 15/2005
Zastupitelstvo obce:

 1. schvaluje výsledek hospodaření na vodohospodářském majetku obce předložený provozovatelem
 2. ukládá starostovi informovat společnost VaK Jižní Čechy o rozhodnutí zastupitelstva

Usnesení č. 16/2005
Zastupitelstvo obce:

 1. schvaluje výkup pozemku p. č. PK 21/1 v k. ú. Křemže o výměře 1277 m2 za cenu 10.240,- Kč
 2. ukládá starostovi zajistit administrativní úkony spojené s převodem pozemku

Usnesení č. 17/2005
Zastupitelstvo obce:

 1. neschvaluje prodej pozemku p. č. 301 v k. ú. Křemže

Usnesení č. 18/2005
Zastupitelstvo obce:

 1. schvaluje prodej části pozemku p. č. 40 v k. ú. Křemže pro výstavbu opěrné zdi za cenu úředního odhadu a administrativní náklady spojené s převodem
 2. ukládá starostovi zajistit administrativní úkony spojené s převodem pozemku

Usnesení č. 19/2005
Zastupitelstvo obce:

 1. neschvaluje prodej části pozemku p. č. 1218/1 v k. ú Křemže, osada Stupná

Za Janem Linhou

Jan Linha, foto Neznám člověka, kterého by se nedotkla smutná zpráva o úmrtí pana Jana Linhy. V úterý 7. června 2005 se navždy zastavilo srdce dobrého člověka. Znali jsme ho všichni - s tajemníkem obecního úřadu přišel do styku snad každý, kdo ve Křemži žije. Oslovovali jsme ho Honzo a neuměli jsme možná ani ocenit, co pro nás znamenal. Nechce se nám uvěřit, že už nikdy nebude sedět za svým psacím stolem, pít svého oblíbeného turka, nepotkáme ho, jak spěchá za splněním svých povinností.

Já sama jsem Honzu znala od osmdesátých let. Byl tehdy jedním z mála tatínků, kteří pravidelně chodívali na třídní schůzky. Byl dokonce ochoten angažovat se ve Sdružení rodičů a přátel školy. Byl starostlivým otcem, své rodině bude chybět nejvíce. Snad jedině čas zmírní bolest jeho nejbližších - manželky, synů, snach a vnuček.

Spolupracovat s Honzou jsem začala v době sametové revoluce v roce 1989. Osvědčil se jako "písmák" při vydávání občasníku Občanského fóra, a proto byl jmenován prvním tajemníkem nově vzniklého Obecního úřadu ve Křemži. Tuto funkci zastával celých 15 let, loni složil náročnou zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. Byl zakládajícím a aktivním členem Občanské demokratické strany.

Jako tajemník většinou nehleděl na svůj čas, každý měsíc sestavil Křemežsko. Zájemců o redakční práci nikdy ve Křemži moc nebylo, přesto jsme se novin vždy a včas dočkali.
Byl u Křemežského veletrhu od samého počátku. Jeho odchod znamená v době příprav 14. ročníku ztrátu nejcitelnější. Zvládal stresy a konflikty, které veletrh přináší, a když byl na konci sil, zašel si pro posilu k panu Hromčíkovi. Vždycky jsme si říkávali: "Tak abychom se ve zdraví za rok zase sešli." Nedovedli jsme si totiž představit, že osud může být tak krutý.

Pan Linha byl především spolehlivým úředníkem. Často jsme si jeho práce ani pořádně nevšimli - vždyť administrativa fungovala, volby byly vždy perfektně připravené, kdo přišel na obec, byl vyslyšen. Honza se staral i o kulturu - organizoval koncerty a výstavy v sále radnice. Nikdy přitom neztratil svou laskavost a trpělivost. Možná i proto, že nechal proniknout příliš mnoho starostí k svému srdci, podlehl. Marcel Pagnol napsal: "Život je tajemství a nikdo neví, kdo přináší vzkaz: ani kolemjdoucí, ba ani posel."

Čest památce pana Jana Linhy!

- Jana Cipínová -

Rekonstrukce silničního průtahu Křemží

Vážení spoluobčané, v minulém vydání Křemežska jsem Vás informoval o předání stavby rekonstrukce průtahu Křemží a o předpokládaném postupu prací na této stavbě. Zároveň jsem slíbil, že Vás budeme na stránkách Křemežska pravidelně informovat o aktuálním stavu prací na této stavbě, která se dotýká prakticky každého občana a návštěvníka naší obce.

Po zahájení stavby bylo provedeno geodetické zaměření stavebních úprav dle projektové dokumentace a byly provedeny sondy, kterými byla zjišťována přesná poloha podzemních inženýrských sítí. Poté byly zahájeny vlastní stavební práce.

Křemže 2005, rekonstrukce silničního průtahu Křemží V úseku od křižovatky ulic Doubek a Budějovická byly sejmuty chodníky včetně podkladních vrstev. V této fázi byl odhalen nevyhovující technický stav kanalizace v úseku od křižovatky ulic Budějovická a Nový Doubek a taktéž dešťové kanalizace v úseku od křižovatky ulic Polní a Budějovická. V těchto úsecích bylo proto operativně rozhodnuto o výměně betonového potrubí, které bylo v řadě míst poškozené a netěsné, za nové plastové. Souběžně pak byla prováděna skrývka konstrukčních vrstev vlastní komunikace, které budou nahrazeny novými, odpovídajícími současným předpisům.

Kromě těchto prací probíhaly méně viditelné zato však technicky náročné stavební úpravy v zatáčce pod kostelem církve husitské, které spočívají ve vybudování železobetonové opěrné zdi podél stávajících objektů. Ta bude chránit tyto objekty při snížení nivelety komunikace v tomto úseku.

V současné době pak probíhá osazování obrubníků kolem komunikace a pokládání konstrukčních vrstev nové vozovky. Následně se budou doplňovat konstrukční vrstvy chodníků, vozovek, pokládání zámkové dlažby chodníků a asfaltování vlastní komunikace. Dokončení prací na současně rozpracovaném úseku se předpokládá v září tohoto roku.

Stavební práce nepříjemně ovlivňují život prakticky Vás všech ať už objížďkami, velkým dopravním zatížením dosud klidných částí obce apod. Bohužel bez těchto negativních vlivů nelze stavbu takového rozsahu provést, a proto Vás všechny znovu velmi prosím o toleranci a děkuji za pochopení tohoto dočasného stavu.

- S úctou
Ing. Troup Josef - starosta -


Orientační harmonogram prací

Předpoklad zahájení prací: 1. 6. 2005
Předpoklad dokončení prací: 31. 10. 2006
Technologická zimní prestávka: od 15. 12. 2005 do 15. 3. 2006

Rekonstrukce sil. II/143 a III/14313
Křemže
VI. 05VII. 05VIII. 05IX. 05X. 05XI. 05XII. 05
SO 001Sejmnutí humozní vrstvyXXX      
SO 101Rek. silnce II/143 a III/14313XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SO 201Přeložka vodovodu XXXXXX    
SO 202Úpravy na jednotné kanalizaci  XXXXXX   
SO 203Propustek  XXXXXX   
SO 301Přeložka slaboproudu Telecom     XXX 
SO 302Přeložka silnoproudu E-ON  XXXXXX   
SO 401Přeložka plynovodu JČP XXXXXX    
SO 601Rekultivace a ozelenění   XXX XXX 
SO 102Rekonstrukce chodníkůXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SO 303Veřejné osvětlení XXXXXXXXXXXX  
SO 01Přestavba náměstí   XXXXXXXXX 
SO 02Sadové úpravy náměstí       
OstatníDIO, ZS, RDS, geometr. plányXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rekonstrukce sil. II/143 a III/14313
Křemže
I. - III. 06IV. 06V. 06VI. 06VII. 06VIII. 06IX. 06X. 06
SO 001Sejmnutí humozní vrstvyt
e
ch
n
o
l
o
g
i
c
k
á

p
ř
e
s
t
á
v
k
a
XXX      
SO 101Rek. silnce II/143 a III/14313XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
SO 201Přeložka vodovodu XXX     
SO 202Úpravy na jednotné kanalizaci       
SO 203Propustek       
SO 301Přeložka slaboproudu Telecom XXX     
SO 302Přeložka silnoproudu E-ON XXXXXX    
SO 401Přeložka plynovodu JČP XXXXXX    
SO 601Rekultivace a ozelenění       
SO 102Rekonstrukce chodníkůXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
SO 303Veřejné osvětlení       
SO 01Přestavba náměstíXXXXXX     
SO 02Sadové úpravy náměstí  XXX    
OstatníDIO, ZS, RDS, geometr. plányXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Křemežský veletrh již počtrnácté

Každý rok, kdy v tomto období píšu podobný článek jako dnes, si říkám, jak je možné, že ten dlouhý rok je zase za námi. Čas je prostě měřítkem našich každodenních starostí i radostí. Vnímáme ho až v okamžicích, které jsou nějakým způsobem v našem životě zásadní. Věřím, že takovým okamžikem je každý rok pro občany naší obce i závěr července a s ním již tradiční "Křemežský veletrh", který se letos uskuteční již počtrnácté.

Přípravy letošního ročníku poznamenala smutná událost, kdy řady organizátorů opustil navždy člověk, který stál jako jeden z mála u přípravy a organizace všech předchozích ročníků, pan Jan Linha. Jeho nečekaný odchod pro nás nebyl jen smutnou lidskou tragedií, ale i ztrátou člověka, který za roky práce na Křemežském veletrhu znal každý detail, který souvisí s jeho přípravou a spokojeným bezproblémovým průběhem.

O co víc mě tato ztráta zasáhla, o to víc si cením pomoci obětavých lidí, členů zastupitelstva a spoluobčanů, kteří nabídli svoji pomoc při přípravě letošního 14. Křemezského veletrhu a já věřím, že s touto pomocí i letošní ročník bude příjemným zastavením pro nákupy a zábavu pro všechny mé spoluobčany a návštěvníky Křemže.

Přípravy veletrhu vrcholí a všichni, kteří se na ní podílejí, dělají vše proto, aby každý z vás byl spokojený jak s nabídkou zboží, tak i doprovodným kulturním programem.

I v letošním roce jsme navzdory stagnaci ve výstavnictví zaznamenali vysoký zájem vystavovatelů, takže volné prostory jsou prakticky vyčerpány. Věříme, že v pestré nabídce si každý najde to, co potřebuje, nebo to, co se mu prostě líbí.

Jako každý rok jsme velkou pozornost věnovali i doprovodnému programu v pivních velkostanech, jejichž okolí bude doplněno kvalitní nabídkou občerstvení. V kulturním programu jsme se zaměřili prakticky na všechny hudební žánry tak, aby každý posluchač měl možnost navštívit ten program, který je nejbližší jeho vkusu. Nebude proto chybět taková klasika jako Babouci, country v podání Drobka se skupinou Klondajk, diskotéka Rádia Faktor, letos v podání moderátorů rádia, beat, skupiny Papouškovo sirotci, českobudějovický Swing Band pana Hlaváče a mnoho dalších. V nedělním odpoledni pak bude jistě velkým zážitkem vystoupení skupiny Žlutý pes s Ondřejem Hejmou. A jako tradičně bude veletrh zakončen nedělním ohňostrojem, jehož tvůrci slibují nová překvapení.

A to, co mělo zaznít na začátku? Obec Křemže Vás všechny srdečně zve na návštěvu 14. ročníku Křemežského veletrhu s tématem "Vše pro domov, zahradu a hobby", který bude slavnostně zahájen dne 21. 7. 2005 od 8:30 h v prostoru hlavní brány a bude nepřetržitě trvat až do neděle 24. 7. 2005 vždy do 18:00 h s pokračováním kulturního programu v pivních velkostanech, každý den do 24:00 h.

Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že i letošní ročník pro Vás bude okamžikem odpočinku, dobrých nákupů, nových zážitků a setkání, místem, kam stojí se za rok opět vrátit.

Těším se na shledanou s Vámi všemi.

- S úctou Ing. Josef Troup, starosta obce Křemže -

Doprovodný program 14. Křemežského veletrhu

Čtvrtek 21. 7.8,30 - 9,00 Slavnostní zahájení
 10,00 - 13,30 VYSOČINKA (dechovka)
 10,00 - 16,30 Handicapová utkání v badmintonu (tělocvična ZŠ)
 14,00 - 19,00 WEEKEND (country)
 19,30 - 24,00 PAPOUŠKOVO SIROTCI (country)

Pátek 22. 7.10,00 - 13,30 BABOUCI (dechovka)
 10,00 - 16,30 Handicapová utkání v badmintonu (tělocvična ZŠ)
 14,00 - 16,30 Rozhlasový Swingový orchestr V. Hlaváče
 17,30 - 19,00 GROCK (rock)
 20,00 - 01,00 Diskotéka s Radiem Faktor

Sobota 23. 7.9,00 - 15,00 Turnaj o veletržní pohár v badmintonu (tělocvična ZŠ)
 10,00 - 14,00 DOUBRAVANKA (dechovka)
 10,00 - 12,00 Simultánka v šachu (ZŠ)
 13,00 - 16,30 Turnaj v bleskovém šachu (ZŠ)
 14,30 - 18,30 Drobek se skupinou KLONDAJK (country)
 19,00 - 01,00 SAMSONKA + LUNA (dechovka + taneční)

Neděle 24. 7.10,00 - 12,30 BUDVAR QUINTETT (dechovka)
 10,00 - 16,30 Handicapová utkání v badmintonu (tělocvična ZŠ)
 14,00 - 16,00 ŽLUTÝ PES a Ondřej Hejma (rock)
 17,00 - 18,30 POUTNÍCI (country)
 19,30 - 24,00 HYALIT (taneční)
   23,00 Ohňostroj

Právník radí

VĚCNÁ BŘEMENA

Co to jsou věcná břemena? Jak vznikají a k čemu jsou nám dobrá? S ohledem na malý prostor, který Křemežsko umožňuje, a s ohledem na velký rozsah samotné problematiky věcných břemen se tentokrát pokusím o heslovitost.

Takto např. rozhodují obecné soudy ve sporech, ve kterých jde o věcná břemena:

Jestliže zemědělské družstvo (na základě oprávnění, vyplývajícího ze zákonů č. 49/1959 Sb., č. 122/1975 Sb., popřípadě č. 162/1990 Sb.) vybudovalo na pozemku, k němuž mu svědčilo právo družstevního užívání, trvalou nemovitou stavbu sloužící zemědělské výrobě, nejde o stavbu neoprávněnou.

- J. M. -

Národopisná výstava v Křemži 1892

Po příkladu jiných měst byla i v Křemži o prázdninách roku 1892 uspořádána ve třídách školy národopisná výstava. Jejím účelem bylo seznámit návštěvníky se životem našeho lidu v minulých generacích. Na výstavce byly vystaveny různé části oděvů, které se dříve nosily: sametové šněrovačky, dětské čepičky s penízky, kožené opasky pro muže vyšívané pávím perem, opasek pobitý olověnými hřebíčky, mošny z lýka obšité kůží a ozdobené národními vzory s letopočty i několik kožených kalhot, které v dřívějších dobách zhotovovali pro muže "kalhotáři".

Z dřevěného nářadí byly vystaveny kolovrátky, malované přeslice a krásné vyřezávané hole. V domácnostech visívaly obrázky svatých malované na skle, což byl výrobek našich tehdejších šumavských skláren, často kolorované staré dřevoryty, obrázky z ptačích per i malby na plátně. To vše se v domácnostech dědilo z generace na generaci. To všechno bylo předmětem výstavy.

Z nádobí byly vystaveny sklenice bílé, broušené i z rubínového skla, talíře porcelánové, hliněné i cínové. Na výstavě bylo možné shlédnout i několik vzácných starých zbraní a krásných "nebeklíčů". To byly velké i malé modlitební knihy vázané ve žlutých i mosazných deskách osázené barevnými kameny. Bylo zde také vystaveno hodně starých mincí. Z nábytku byly vystaveny malované truhly i skříně.

Křemežsko patří ještě do oblasti Doudlebska. Dokazovaly to zvyky a obyčeje, bydlení, oblékání, strava, ale zejména mluva. Vše, co se týkalo zdejšího kraje, snažila se později zachytit ve svých zápiscích paní Marie Husarová. Její zásluhou můžeme některé předměty uvidět v muzeích v Českém Krumlově, Českých Budějovicích i v Praze.

- František Nejedlý -

Škola skončila - hurá na prázdniny

Školní zvonek 30. června naposledy zazvonil a ohlásil začátek a konec vyučování. Tentokrát ale neukončil jen jeden školní den, ale celý školní rok. Je konec písemkám, domácím úkolům, rannímu vstávání a utíkání do třídy. Konečně nastal tolik očekávaný den.

Po zhodnocení celoroční práce a předání vysvědčení se žáci rozutekli vstříc prázdninovým zábavám. Věřím, že většina z nich byla na svá vysvědčení pyšná. Největší radost měli jistě nejmenší školáci, prvňáci. Ti si založí své první vysvědčení společně s diplomem čtenáře. Byli tak odměněni za vítězství nad písmenky, slabikami, slovy i větami. Přes prázdniny se jistě pustí do čtení nějaké pěkné dětské knížky.

Všichni školáci ještě zavzpomínali na vše, co společně prožili - výuku plavání, lyžařský výcvik, exkurze, školní výlety, měření sil při olympiádě, shlédnutá přestavení i koncerty. Většina z nich bude mít možnost podobné chvíle prožít i v příštím roce. Ne tak nejstarší, žáci devátých tříd. Ti neopustili školu pouze na dva měsíce, nýbrž už navždycky. Při předání jejich vysvědčení na Radnici je rozveselili svým vystoupením prvňáci. Ať je tedy jejich další životní cesta stejně radostná a veselá, ať jim září sluníčko, mráčků přichází jen maličko a občasné velké bouřky ať je posunou vpřed.

Přeji všem školákům, jejich rodičům, zaměstnancům a všem lidem krásné léto, pěknou dovolenou strávenou podle svého přání. Na shledanou v září.

- Dagmar Koubová, ředitelka ZŠ -

ZŠ Křemže 2005, předávání vysvědčení žákům devátých tříd na Radnici ZŠ Křemže 2005, předávání vysvědčení žákům devátých tříd na Radnici

Recept na krásné prázdniny či dovolenou

Před prázdninami už zavládlo mezi dětmi obrovské těšení na prázdniny, na dny volna. Snily o krásných prázdninách a vymýšlely si recepty na super prázdniny. Co na ně potřebují? I Vy můžete se přiučit.

Pár vlasů toho, s kým chceme prázdniny strávit, mořská sůl, voda z rybníka nebo řeky, čtyřlístky, kapka krve toho, s kým chceme prázdniny strávit, pár zrníček písku, nehádat se s nikým, kousek stanu, zmrzlinu, tábor a hlavně super kamarády.
Hana Traplová

Smíchá se mořská sůl, písek, lístky z květů růží, nastrouhaná jablka a třešně, tvaroh a smetana. Poté potřete po celém těle a nechte působit asi deset minut. Potom už stačí jen dobrá nálada.
Kamila Švorcová

Na krásné prázdniny potřebujete 10 čtyřlístků, teplou vodu, 2 jahody, 5 malin, motýlí křídla, 4 třešně, 1 mušli, staré plavky a dobrou náladu.
Kristýna Ježková

Na super prázdniny potřebujeme umíchat 3 zrníčka písku, trochu mořské vody, šupinu z kapra, kousek kamínku z hor, křídlo motýla, malý kousek stanu, 1 bonbón, zmrzlinu a 3 kapky limonády.
Magda Bínová

Vypijte jeden šálek slané vody z moře, jděte se podívat na Křemežský veletrh. Alespoň 20 krát musíme obléct plavky, ale pokud možno i vícekrát a stokrát nějakého výborného nanuka - můžete i více.
Simona Koubová

Od 29. června se každý den než začnou prázdniny vykoupejte ve vodě smíchané s dětským olejíčkem a květinami. Když to uděláte, jděte spát a pod polštář si dejte hřeben. Stačí vám, když se vám bude zdát o prázdninách.
Veronika Kailová

Na krásné prázdniny potřebujete: 1 a půl měsíce velkého vedra, 5 dnů bouřky, jeden den školy a dva týdny učení.
Pavel Svoboda

Krásné prázdniny udělá 62 dnů bez úrazů, 7 dní dovolené u moře a být s rodinou pohromadě. Slunečno, teplá voda, učit se hrát badminton a být s kamarády. Nezapomenout na procházky na Kleť, Dívčí kámen a podobně. A hlavně dobré jídlo.
Robin Študlar

Jiný může zkusit: Deset dní pizzy, jeden den kapek, pět dní vody dešťové, třicet dní vody z bazénu, čtyři dny ledu a dvanáct dní uvařené a hlavně moc horké česnekové polévky.
Tomáš Krigar

Nakonec ještě něco pro náročnější: 31 dní na Havaji, 5 dní na Sibiři, 6 dní na jachtě, 10 dní v Africe a 10 dní cestovat po památkách Evropy.
Lukáš Troup

Okénko lékaře

Deprese a srdeční infarkt

Skoro každý z nás si v životě prožije depresi, každý šestý si prožijeme těžkou depresi a nejméně každý desátý ve společnosti si zasluhuje tuto depresi léčit. Podle celosvětových statistik většina depresí zůstává nepoznána a jen 10 % jich je řádně léčeno.

Na nedostatečné diagnostice a léčbě se podílí somatické deprese projevující se nejrůznějšími bolestmi břicha, hlavy, páteře, těžkou nepřiměřenou únavou, zácpou či jinými zažívacími obtížemi, močovými obtížemi... Somatizace (= ztělesnění) deprese může probíhat pod nejrůznějšími a nejpodivuhodnějšími obrazy. Dále se pacient většinou bojí psychiatra "jako čert kříže", a když už si nechá nasadit antidepresiva, vysazuje je již při první úlevě, čímž si znemožní své vyléčení. To jsou další důvody obtížné léčitelnosti: neochota k odborné péči a neochota k léčbě vůbec. "Přece nejsem cvok!"

A tak většinou lékař s pacientem přistupují na kompromisní hru, která k vyléčení nevede. Pacient je do nekonečna vyšetřován praktickým lékařem i nejrůznějšími specialisty, opakovaně se mu dělají nejrůznější rentgeny, echografie a endoskopie, ty jsou negativní a pacient si nese své obtíže bez řádné léčby dál. Občas se mu uleví, občas se zhorší a občas skončí sebevraždou.

O depresi jsme si tu již četli. Dnes se zaměříme na její vnitřní "mechaniku" a její důsledky. Deprese je porucha našich emocí zapříčiněná změnou chemie našeho mozku, místní hormonální změnou na spojení nervových buněk. To se projeví zhoršenou funkcí mozku, zhoršením paměťových schopností i logického myšlení, snížením naší aktivity, snížením zájmu o okolí i o sebe samého, snížením zájmu o sex, zhoršením funkce zažívacího systému... A depresivní člověk se chytá svých tělesných obtíží jako tonoucí záchranného kruhu, se kterým jde ke svému lékaři.

Nitromozková emoční porucha projevující se depresí snižuje funkci endokrinních žláz a aktivuje stresovou osu hypothalamus - hypofýza - nadledvinky se všemi negativními důsledky: aktivace sympatiku a útlum parasympatiku nepříznivě ovlivňují činnost srdeční, máme bušení srdíčka, zvyšuje se hladina cukru, tuků a cholesterolu v krvi, dochází k poškození výstelky tepen, urychluje se rozvoj aterosklerotických změn a rychle stoupá riziko srdečního infarktu a mozkové příhody. U depresivního člověka je snížena i imunita a odolnost proti infekci.

A tak ku příkladu je třeba bedlivě rozlišit, které bolení krku je prostým projevem deprese bez zánětu, a kde již jde o skutečné zánětlivé onemocnění pro sníženou imunitu způsobenou depresí. Toto je moderní problém dnešní medicíny, na kterém se živí mnohé farmaceutické firmy tvorbou nejrůznějších preparátů, které si lidé ochotně kupují, aniž by měli šanci na opravdové uzdravení. Narážím zde na vážné vakuum v medicíně, kde opět lékař s pacientem přistupují na zvláštní hru střídání antibiotik na bakteriální zánět v krku, který tam pacient nemá. Komunikační vakuum mezi lékařem a pacientem je dáno nepochopitelností, že pociťovaná bolest nemusí mít příčinu tělesnou a taková samozřejmě pacienta uráží. On přece není "cvok"! Psychiatra ani antidepresiva přece nepotřebuje! Vždyť ho to bolí! A tak je pro lékaře jednodušší psát antibiotika na zánět, který pacient nemá, nebo psát analgetika na páteř bez funkčního postižení.

Vraťme se k nadpisu. Je exaktně prokázáno, že deprese ve významném procentu vede ke smrti závažnou cévní komplikací jako je srdeční infarkt nebo akutní mozková příhoda. Ale i ve vysokém procentu se deprese přidává k těmto závažným onemocněním a je významnou příčinou smrti při těchto onemocněních. A tak pacient se srdečním infarktem nebo mozkovou příhodou je ohrožen smrtí dvoufázově. Převážně je to bezprostředně při vzniku kardiovaskulární příhody během prvních minut až hodin. A pak pro rozvoj kardiovaskulárních změn v důsledku deprese, převážně za 6 - 12 měsíců od příhody. Této pozdní manifestaci deprese s jejími smrtelnými důsledky mohou internisté předcházet včasným nasazením antidepresiv.

Závěrem: Deprese je častá emoční porucha daná vnitřními změnami mozku, která není ovlivnitelná vůlí pacienta, ale je dobře léčitelná, pokud se s léčením začne včas a pokud pacient řádně spolupracuje. Neléčená deprese vede k fixaci pacienta na své druhotné obtíže a její léčitelnost se stává svízelnou.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Výběrové řízení

Výběrové řízení

Starosta Obce Křemže, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje
výběrové řízení na funkci tajemníka Obecního úřadu v Křemži.Požadované předpoklady:

 1. Fyzická osoba se státním občanstvím České republiky, případně která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
 2. Věk minimálně 18 let
 3. Způsobilost k právním úkonům
 4. Bezúhonnost
 5. Ovládání jednacího jazyka (jazyk český)
 6. Tříletá praxe splněná v průběhu 8 let bezprostředně předcházející jmenování do funkce v některé z následujících pozic:
  • vedoucí zaměstnanec
  • při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu
  • ve funkci člena zastupitelstva územně samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce
 7. Lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle zák. č. 451/1991 Sb.
 8. Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
 9. Znalost práce na PC

Výhodou je:
 • znalost cizích jazyků
 • zkouška zvláštní způsobilostiPodávání přihlášek do výběrového řízení

Přihlášky lze podávat do 2. září 2005 buď osobně na Obecním úřadě v Křemži, nebo poštou na adresu:
Obecní úřad Křemže, Náměstí 35, 382 03 Křemže.

Přihlášky budou v neporušené obálce s označením "Neotvírat - výběrové řízení".Povinný obsah přihlášky:

 1. Jméno, příjmení a titul
 2. Datum a místo narození
 3. Státní příslušnost uchazeče
 4. Místo trvalého pobytu uchazeče
 5. Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 6. Datum a podpis uchazeče
 7. Doklady podle § 6, odst. 4, zák. č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterými jsou:
  • životopis ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Poznávejme plemena psů

TIBETSKÁ DOGA

Záhadné místo, plné tajemství, to je Tibet. Plemena, která odtud pocházejí, jsou téměř nezměněná od té doby, kdy vznikla. Každé z nich je silně ovlivněno klimatickými a životními podmínkami Tibetu. Jsou to všechno plemena z nejstarších a velmi zajímavých psů, oddaní ochránci svého pána, jeho majetku, dobytka, průvodci obchodníků na dlouhých cestách přes pohoří.

Nástěnné reliéfy dokládají existenci mohutných psů obrovských rozměrů, s bohatou srstí, ušlechtilým výrazem pocházejí z období 2 tisíce let před Kristem. Přibližně tři tisíce let jsou staré první písemné záznamy z Číny, které popisují velké, dogovité psy, kteří žijí v Tibetu. Jednoho z nich dostal také darem císař Wou-Wang.

Cestovatel Marco Polo se svých cestopisech zmiňuje o mohutných zvířatech, která viděl u tibetských obchodníků při jejich cestách přes hory. Právě tento muž přivezl prvního psa tohoto plemene do Evropy. Přestože se jedná o velmi staré plemeno, nebylo v některých částech světa vůbec známé. Tibeťané své psy nikdy neprodávali, a proto také po dlouhá staletí tito psi nepřekročili hranice Tibetu. Tibetská plemena byla většinou darována velmi vzácným hostům jako projev úcty. První zmínka o chovu Tibetské dogy pochází z Anglie na počátku 20. století.

Plemena psů - Tibetská doga Dnešní Tibetská doga nedosahuje takové velikosti, jak uvádějí staré záznamy a legendy. Fena podle standardu musí mít výšku 61 cm a pes 66 cm. Horní hranice není standardem stanovena. Většina chovných samců dosahuje výšky 72 - 74 cm. Jedná se o robustní plemeno se silnou kostrou, kompaktní stavbou těla a výborným osvalením.

Tibetským dogám se v Tibetu říká Do-Khyi zapůsobí na každého a rozhodně vzbuzuje respekt.

Toto plemeno bylo určeno k práci. Klimatické podmínky himalájských hor, větrem ošlehané plošiny, hluboké lesy a travnaté oblasti se samozřejmě podílely na vývoji a utváření tohoto impozantního plemene.

Tito psi museli dobře zvládnout dlouhé cesty s karavanou, nosili také náklady. Někteří z nich však měli nelehký a smutný úděl ve svém životě, pokud se stali Do Khyi, což v překladu znamená "přivázaný pes". Od štěněcího věku museli strávit celý svůj život na řetězu a byli systematicky vedeni ke zlobě a krutosti. V některých písemnostech se o těchto psech hovoří, že jsou uvázáni u vchodu, kde hlídají dnem i nocí vstup do klášterů a nikdy nejsou puštěni navolno.

Každý návštěvník musel odůvodnit svou návštěvu za neustálého zlostného štěkání psů a rachotu řetězů, aby mohl projít dveřmi. Další psi byli naopak puštěni navolno, aby ohlídali osadu. Tibetskou dogu také používali pastevci. Tím se u tohoto plemene utužily ochranářské instinkty.

Hlas těchto psů zní velmi strašidelně, pokud dává najevo vetřelci, že zde nemá co pohledávat. Toto hrozivé vrčení je poslední výstrahou před tím, než se vetřelec ještě může vzdálit, pak tento pes ukáže, co po celá staletí umí. Tibetská doga je silně vázána na svého pána, jeho rodinu, má tendenci chránit i jiná domácí zvířata. Je to pes, který se musí dobře vychovat, ne cvičit nějakým drilem. Je třeba odmalička, aby každý jedinec tohoto plemene byl dobře socializován, aby byl zvyklý na lidi, zvířata apod. K cizím lidem má nedůvěru, ale bez příčiny nikoho nenapadá. K výchově se nesmí užívat žádné násilí. Nehodí se pro klasický služební výcvik. Rozhodně se tento pes nehodí pro každého. Potřebuje zkušeného a citlivého člověka, který ví, jakým potencionálem tento pes disponuje a nebude jej nikdy zneužívat. Tibetská doga je pes statečný, samostatný, velmi inteligentní a má silné teritoriální cítění. Při mohutnosti těchto jedinců se jistě normální člověk dobře rozmyslí, aby vkročil do domu, objektu, prostranství, které je pod dozorem tohoto psa.

Tibetská doga není pes na řetěz, ani do klasického kotce!!! Ideální je pro ni dvorek, nebo zahrada u rodinného domu, kde bude mít boudu, aby mohla sledovat veškeré dění kolem sebe a hlavně měla co nejužší kontakt se svou rodinou. Má ráda boudu s rovnou střechou, kde leží jako na pozorovatelně. Poněvadž pochází ze země, kde jsou velké výkyvy teplot, snáší dobře mráz i vedro, ale musí mít možnost uchýlit se do stínu. Péče o srst je náročnější v době línání, kdy je třeba ji česat denně, jinak postačí 1x týdně.

Samozřejmě takového psa je potřeba od štěněcího věku velmi dobře krmit, aby vyrostl v krásného, statného a zdravého psa.

Když se na Tibetskou dogu podíváte a uvědomíte si, kolik století prošlo kolem ní a přesto zůstala téměř ve stejné podobě, jako na začátku - je to úžasné. Tento duch Tibetu, neúplatný strážce a ochránce, silný a statečný pes má své obdivovatele a chovatele, kteří se snaží toto plemeno zachovat pro budoucnost a příští generace v té nejlepší formě.

- Květa Pavčíková -

Zpevnění plochy hřiště u školy

Křemže 2005, zpevnění plochy hřiště u školy

Čápi hnízdící každoročně uprostřed Křemže

Křemže 2005, návrat čápa

Patnáctiletí odcházejí do života...

ZŠ Křemže 2005, předávání vysvědčení žákům devátých tříd na Radnici

Fotbalisté skončili v I. B třídě šestí!

Slávia ČB - Křemže     2:3 (0:0)

Křemežští i v notně kombinované sestavě (pozn. - chybí dlouhodobě zraněný Rolník, Bartoš a brankář Linha, nově na marodku před tímto zápasem přibyli Procházka s Novákem, na jaře z pracovních důvodů vůbec nenastoupil Leština) s hrajícím trenérem Papšou v základu vybojovali na hřišti zachraňujícího se soupeře cenné tři body, které jim už definitivně zaručily udržení v oblastní soutěži i pro příští sezónu. V bojovém utkání měli od prvních minut sice opticky více ze hry domácí slávisté, na brejky hrající hosté si však vypracovali více šancí. V té největší se ocitl po půlhodině agilní Brabec, trefil však jen nohy vybíhajícího brankáře Kroupy. I po obrátce začali aktivněji domácí a po sérii rohů měli i velkou šanci k otevření skóre, ale Ševčík byl na místě. První gólový zápis přišel přesně po hodině hry - a radovali se Křemežští. Do úniku se dostal Brabec, prošel až do vápna a prostřelil Kroupu na 0:1. Od 71. minuty měli hosté k dobru už dvoubrankový náskok, když další brejk zakončil opět Brabec - 0:2. Za dvě minuty Anderle našel na vápně volného Koubu, který umístěnou ranou k tyči nedal Kroupovi šanci - 0:3. Gólostroj se ale nezastavil a za další dvě minuty se radovali i domácí, když se z vápna trefil Ždiarský na 1:3. Hodně zajímavý pak byl závěr. Nejprve křemežský gólman Ševčík v 82. minutě výtečným zákrokem zlikvidoval gólovou střelu domácího hráče z šestnáctky. Na druhé straně měl pojistku na noze hostující Anderle, když se po akci Kupky a přehrávajícího Brabce ocitl na malém vápně zcela sám, z voleje ale namířil mimo tyče. Poslední změna skóre tak přišla ve třetí minutě nastavení, kdy Ševčíkův pád pod nohy domácího hráče posoudil arbitr jako penaltový zákrok a z desítky Ždiarský upravil na výsledných 2:3.

Křemže: Ševčík, Stráský, Filip, Papšo, Šulc, Čižmar (72. Kupka), Klinkl, Kouba, Chromý, Brabec, Anderle.


Křemže - H. Stropnice     4:2 (2:1)

Křemežští opět v notně kombinovaném složení sehráli proti zachraňujícímu se soupeři další dobrou partii, v níž výhrou potvrdili skvělé jaro. V první větší šanci Chromý zpoza vápna těsně minul Šromovu branku. A udeřilo na druhé straně. Ve 23. minutě zahrávali hosté roh, odražený míč se dostal k D. Szypulovi, který otevřel skóre - 0:1. Ještě do půle ale domácí výsledek otočili. Pokusy Brabce a trestný kop Kouby ještě mířily těsně vedle, ale ve 33. minutě se už domácí dočkali, když se ve vápně z otočky prosadil Anderle - 1:1. Krásný fotbalový moment pak připravili domácí v poslední minutě půle, kdy míč po akci Anderleho s Novákem na jeden dotek doputoval až k Brabcovi, který do prázdné branky dorazil na 2:1. Pět minut po obrátce přidali domácí uklidňující třetí branku, když po faulu na Nováka nařídil sudí penaltu, kterou Kouba s přehledem proměnil - 3:1. Hosté pak přidali, vynutili si převahu, ale v několika šancích je vychytal Ševčík. Naopak v 75. minutě bylo definitivně jasno, když po centru Chromého z trestného kopu zblízka do odkryté branky dorážel Čižmar na 4:1. Od 78. minuty dohrávali domácí o deseti, když byl po druhé žluté kartě vyloučen Stráský. V početní výhodě však stačili hosté už jen korigovat, když na výsledných 4:2 upravil v 89. minutě I. Szypula.

Křemže: Ševčík, Šulc, Filip, Procházka (89. Troup), Stráský, Čižmar, Chromý, Kouba, Novák, Anderle (70. Klinkl), Brabec.


Kaplice B - Křemže     2:1 (2:0)

V derby na půdě béčka Kaplice se v posledním kole hrálo o konečné čtvrté místo. Křemežští na jaře podávali velmi dobré výkony a ani tentokrát své příznivce nezklamali, i když druhá jarní porážka nakonec pro ně znamená výslednou šestou příčku. V samotném zápase jako první zahrozili domácí, ale Jirkova střela skončila nad. Ve 4. minutě, když se hrubky dopustil kaplický stoper Ballák, hosté se dostali do velmi výhodného přečíslení tři na jednoho, s míčem postupující Chromý zvolil tvrdou střelu, kterou ale Pospíšil vyrazil. V 9. minutě se už skóre měnilo. Po centru do vápna postrčil Novák v souboji Bauera a rozhodčí nařídil pro Křemži pokutový kop, který Jirka střelou po zemi k levé tyči proměnil - 1:0. O chvíli později pálil tvrdě zpoza vápna Schönkypl, křemežský gólman Ševčík střelu směřující k pravé tyči vyrazil a poradil si i s dorážkou dobíhajícího Trojáka zblízka. V 18. minutě se na druhé straně k odraženému míči dostal Stráský, vypálil bez přípravy, bohužel pro hosty tvrdá střela skončila těsně nad břevnem Pospíšilovy svatyně. Ve 23. minutě domácí pěkně zakombinovali, výsledkem byla přihrávka do vápna nabíhajícího Schönkypla, kterého fauloval Stráský - a druhá desítka byla na světě. Tento penaltový zákrok byl oproti prvnímu zcela jednoznačný. Míč si postavil mladý Zifčák a s přehledem zvýšil náskok domácích na poločasových 2:0.

Po změně stran Křemežští výrazně přidali. V 52. minutě křemežský kanonýr Václav Anderle obral o míč chybujícího Balláka, pronikl až do vápna a zkušeně nájezd svou osmou brankou v sezóně zakončil - 2:1. Kontaktní gól vlil hostům novou krev do žil. V 59. minutě po rohu Nováka hlavičkoval Anderle těsně nad. O dvě minuty později se hosté dostali do přečíslení dva na jednoho. Brabec prošel až do šestnáctky. Pospíšil však se štěstím jeho pokus stačil tečovat a míč těsně minul pravou tyč kaplické branky. Poté měli pro změnu dvě velké šance domácí, ale na Ševčíka zblízka nevyzráli Preusler ani Troják. V 70. minutě střílel vedle i hostující Chromý a podobně si počínal čtvrthodinu před koncem Schönkypl, jehož tvrdá střela skončila nad brankou. V nervózním závěru si domácí již vydřené vítězství nenechali vzít. Křemežští mohou žehrat na špatnou koncovku, neboť šancí měli poměrně dost.

Sestava Křemže: Ševčík, Stráský, Filip, Procházka, Čižmar, Klinkl (76. Kupka), Novák, Kouba, Chromý, Anderle, Brabec.


Jak již bylo řečeno, Křemežští v historicky první sezóně v oblastní soutěži vybojovali konečné vynikající šesté pořadí - a toto umístění je zcela jednoznačně nad očekávání. Po nevýrazném podzimu, kdy měli na kontě 12 bodů a byli jen s minimálním odstupem od dna desátí, byla jediným cílem záchrana. Pak ovšem přišlo vynikající jaro, kdy Křemežští v odvetách uhráli jako jeden ze tří týmů 25 bodů za sedm výher a čtyři remízy (při pouhopouhých dvou porážkách) a poskočili až na výše zmíněnou vynikající šestou příčku. Celkově dosáhli bilance devíti výher, deseti remíz a sedmi porážek a získali 37 bodů při skóre 40:35.

Branky Křemže v nováčkovské sezóně l. B 2004/2005:
8 - Anderle, 6 - Leština, Kouba, Brabec, 3 - M. Chromý, Procházka, 2 - Stropek, Klinkl, Valenta, 1 - Novák, Čižmar.


OKRESNÍ SOUTĚŽ:

20. kolo:
Křemže B - Benešov B     2:2 (0:1)
Branky: Petr Pešl, Červenka.

21. kolo:
Romo Č. Krumlov - Křemže B     3:0 - nedohráno
Ukončeno ve 20. minutě pro malý počet hostujících hráčů.

22. kolo:
Křemže B - Rožmitál     0:5 (0:2)

Křemežské béčko obsadilo ve dvanáctičlenné okresní soutěži až poslední příčku, když v sezóně dosáhlo bilance tří výher, čtyř remíz a patnácti porážek (skóre 34:95).

Střelci branek v OS:
7 - Klinkl, 6 - Anderle, 5 - Petr Pešl, 3 - Papšo, 2 - J. Chromý, Schuster, Linha, 1 - M. Chromý, J. Bartoš, Novák, Čižmar, Troup, Kupka, Červenka.


OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁCI

Fotbalové naděje křemežského Sokola procházejí generační výměnou, a tak umístění družstva vedeného Jiřím Koubou a Petrem Bendou na 6. místě sedmičlenné skupiny B (bilance: 1 výhra, 3 remízy, 8 porážek, skóre 15:61) určitě nelze považovat za neúspěch. Lepší časy tohoto celku rozhodně ještě přijdou - a nebude to trvat dlouho.

- K. V. -

Badminton

Ke Křemži už léta neodmyslitelně patří řadu let Křemežšký veletrh. A ke Křemežskému veletrhu od samého začátku napevno patří letní aktivity místního badmintonového oddílu. Stejně tomu bude i při letošním veletrhu, jen tentokrát to bude prezentace oddílu o trochu slavnostnější. Místní badmintonový oddíl totiž slaví třicáté výročí své soutěžní činnosti.

A náhoda tomu chtěla, že právě v tomto roce získalo České národní badmintonové družstvo cennou trofej. V lednu na Kypru vybojovalo v konkurenci dvaceti týmů vítězství v "B" skupině Mistrovství Evropy. Získalo tak kromě vítězství i právo postupu do elitní "A" skupiny, mezi nejlepší týmy starého kontinentu. Navíc dostalo na dva roky do držení putovní pohár - "Helvetia cup". Jednou z členek vítězného týmu byla křemežská odchovankyně (a badmintonistka ČR roku 2004) - Mgr. Markéta Koudelková. Té se podařilo zajistit, aby na dobu trvání veletrhu byl cenný pohár zapůjčen do Křemže. Poprvé se tak ze vzácné trofeje budou moci těšit badmintonisté na jihu Čech. Rádi se o tento nevšední zážitek podělí s návštěvníky veletrhu.

Pohár bude součástí expozice badmintonového oddílu, která bývá již tradičně vystavena ve vitrínách na ochozu školy. A nebude tam ze vzácných trofejí místních badmintonistů sám. Za pozornost bude jistě stát další - pro Křemži ne zcela obvyklý pohár. Vystaven bude i putovní pohár pro přeborníka jižních Čech, který získalo v právě skončené sezóně "A" družstvo dospělých - poprvé v novém století. K vidění bude i řada dalších trofejí, které ve své historii získali pro křemežské barvy hráči oddílu - medaile, plakety, diplomy, poháry. Vystaveny budou i některé historické dresy, sportovní nářadí patřící k badmintonu.

Za pozornost budou stát i některé poháry, které v průběhu dosavadních ročníků vyhráli místní hráči na další tradiční veletržní akci - na "Veletržním poháru".

Ten se hraje vždy o veletržní sobotě - letos tedy 23. července - od 9:00 hodin v tělocvičně místní ZŠ. Jeho pravidelnými účastníky bývají nejen hráči a odchovanci místního oddílu, ale i kvalitní hráči z dalších jihočeských oddílů, hráči ze vzdálenějších koutů republiky či naopak z blízkého Gmündu. Vždy bývá k vidění velmi kvalitní badminton čtyřher, kde páry bývají k sobě nalosovány těsně před turnajem z přihlášených účastníků. Čtyřhra patří k divácky atraktivnímu badmintonu, navíc se hraje bez stresu v příjemné veletržní atmosféře, hráči s chutí předvedou řadu fines ze svého herního rejstříku. Turnaj slibuje hodnotnou sportovní podívanou. A ten, kdo se nechce na badminton jen dívat, jistě rád přistoupí na další nabídku z pestré palety aktivit místního oddílu. Opět budou uspořádány akce pro všechny zájemce o badminton z řad návštěvníků veletrhu. Po celou dobu veletrhu (mimo soboty, kdy se hraje výše zmíněný turnaj) budou v tělocvičně ZŠ od 10:00 h do 16:00 h připraveni badmintonisti pod vedením zkušeného hráče, trenéra i funkcionáře. Zájemcům umožní absolvovat treningovou hodinu, seznámit se se základy této olympijské discipliny, sehrát zápas - jak mezi sebou, tak s některým z místních hráčů. V nabídce jsou handicapové zápasy - vyzyvatel si předem určí náskok, který bude proti místnímu "profesionálovi" obhajovat. Dále je možno sehrát oblíbený handicap ve čtyřhře, kdy zkušení hráči mají při hře k dispozici na své straně kurtu jen jednu badmintonovou raketu. Jedinou podmínkou účasti všech těchto aktivit je vlastní sálová obuv a oblečení. Sportovní nářadí a rady či sparing poskytnou hráči oddílu badmintonu TJ Sokol Křemže.

Přijďte se na veletrhu přesvědčit, že "badminton je krásný", jak tvrdí populární slogan. Těšíme se na Vás!

- Dr. Koudelka -

Zájezd do Itálie

V termínu od 27. května do 3. června jsme uskutečnili ve spolupráci se ZŠ Křemže zájezd do Itálie. Překrásné počasí i 34 stupňů nás všechny překvapilo, i ty, kteří s námi jeli už pošesté. Ubytování v krásném hotýlku ve Val Verde di Cesenatico bylo též bez jediné chybičky. V průběhu tohoto týdenního zájezdu jsme navštívili i Šikmou věž v Pise, Koloseum, Eiffelovu věž v Paříži, Vatikán, Neapol apod. vše však pouze v miniaturách u městečka Rimini. Nadšené, vykoupané, opálené a odpočinuté děti jsme přivezli v pořádku zpět domů.

- Za oddíl Broučci Týnka, Blanka a Eliška -

ZŠ Křemže 2005, zájezd do Itálie, oddíl Broučci --> ZŠ Křemže 2005, zájezd do Itálie, oddíl Broučci -->

Prázdninový provoz klubu Křemílek

Prázdninový provoz

Na přání maminek bude klub Křemílek otevřen i během letních prázdnin.
Schůzky jsou každý čtvrtek od 9:00 h do 11:30 h.
Přijďte si pohrát!

Křemže - klub Křemílek, logo

KLUB KŘEMÍLEK
Vás srdečně zve na

"Dětskou módní přehlídku",

která se bude konat 29. července 2005 v 18:00 hodin v sále radnice ve Křemži.

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
se vybírá ve dnech:

13. července   od12:30 do 17:30 h
14. července   od12:30 do 16:00 h
15. července   od12:30 do 14:30 h
V srpnu se bude vybírat záloha ve dnech 10. až 12. srpna 2005.


Řádná dovolená
Obecní knihovna Křemže

V Obecní knihovně ve Křemži bude zavřeno z důvodu dovolené ve dnech:

21. července - 5. srpna 2005
22. srpna - 31. srpna 2005


SLUŽBY OBCE KŘEMŽE
nabízí:

 zemní práce
 prodej písku
 prodej betonu
 zámečnické práce
 autodopravu

pondělí - pátek     7:30 - 15:30 hodin

telefon: 380 741 115
mobil: 736 672 410


Kosmetika ve Křemži od 1. 7. 2005 opět otevřena.
Telefonické objednávky na čísle: 603 919 163, Kateřina Říhová


Další informace :
Důležitá sdělění
Obecní knihovna Křemže
Křemežský veletrh
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962
Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 29. července 2005 : TOPlist 0