ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Červenec 2002 - Číslo 7 - Ročník 12

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 629 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

65. schůze, spojená s pracovní poradou ZO, se konala dne 11. 6. 2002 před veřejným zasedáním zastupitelstva obce. Na této poradě byly předjednány jednotlivé body, o kterých bylo rozhodováno na následném zasedání a projednány nové žádosti o příspěvek obce na kompenzační pomůcky pro našeho nezletilého spoluobčana (schválen příspěvek 1.000,- Kč), o stanovisko obce k návrhu rekonstrukce trafiky na náměstí (bez připomínek) a stanovení paušálního poplatku za zřízení nové vodovodní přípojky (bude předmětem dalšího jednání).

15. veřejné zasedání ZO se uskutečnilo téhož dne za účasti 10 čl. ZO a asi 35 občanů. Po úvodních nezbytných formalitách, informacích starosty o dění v obci a zprávě tajemníka o činnosti RO, zastupitelé rozhodovali o prodejích a pronájmech pozemků, nebytových prostor a uzavření smluv a dodatků ke smlouvám. Vzali na vědomí zprávu o provedení auditu výsledku hospodaření obce za r. 2001 a přijali další opatření k odstranění zjištěných drobných závad. V další části zasedání byl schválen návrh Okresního soudu Č. Krumlov na přísedící u okresního soudu na další čtyřleté volební období, místní vyhlášky č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště a 2/2002 - o konání 11. Křemežského voletrhu, drobné rozpočtové změny v rozpočtu obce na r. 2002 a poskytnutí garance TJ Sokol Křemže pro získání úvěru ve výši 420 tis. Kč a poskytnutí příspěvku obce 400 tis. Kč z rozpočtu r. 2003 na výstavbu sportovního areálu na bývalé skládce pod základní školou (celkový rozpočet cca 1,8 mil. Kč), který bude využíván pro tělesnou výchovu ZŠ. Schválena byla rovněž i půjčka z FRB na získání nové bytové jednotky a návrh krajského úřadu na schválení nové ředitelky ZŠ, na základě proběhlého konkurzního řízení (podrobněji v samostatném článku).

V diskusi starosta odpovídal na dotazy občanů, týkajících se výstavby ZTV v zóně Křemže "východ", zadluženosti obce, odpadů, výstavby koupaliště, oprav komunikací, dopravního značení a pozemkové reformy. Odpovědi starosty uvádíme pouze heslovitě:

Závěrem bylo přijato usnesení, jehož úplné znění otiskujeme.USNESENÍ
z veřejného zasedání ZO dne 11. června 2002


Zastupitelstvo obce Křemže na svém zasedání dne 11. června 2002
 1. BERE NA VĚDOMÍ
  • zprávu starosty o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  • informaci starosty o dění v obci
  • zprávu tajemníka o činnosti rady obce
  • přezkoumání výsledku hospodaření obce za r. 2001


 2. SCHVALUJE
  • rozpočtové změny v rozpočtu obce na r. 2002 dle předloženého návrhu
  • půjčku z FRB manželům Smrčkovým ve výši 100.000,- Kč na vznik nové bytové jednotky ve stávajícím objektu určeném k bydlení
  • garanci Obce pro výstavbu sportovního zařízení TJ Sokol Křemže ve výši 400.000,- Kč
  • přísedící k Okresnímu soudu v Č. Krumlově p. Františka Nejedlého, p. Miroslava Jílka a pí Marii Fučíkovou
  • místní vyhlášku č. 1/2002 - Řád pohřebiště
  • místní vyhlášku č. 2/2002 - O konání 11. Křemežského veletrhu
  • prodej pozemků:
   • KN č. 156/6 v k. ú. Vrábče pod regulační stanicí plynu ve Vrábči JČP za náklady spojené s výkupem pozemků
   • KN 1849 v k. ú. Křemže pro rozšíření zahrady ve Stupné za 100,- Kč/ m2
   • část pozemku KN č. 112/1 v k. ú. Chlum - 3 m2 pro vypořádání zastavěného pozemku p. Lavičkovi za cenu 100,- Kč/m2
   • část pozemku KN č. 152/27 v k. ú. Křemže - 5 m2 pro vypořádání zastavěného pozemku v chatové oblasti Smutkova strouha p. Syrovátkovi
   • část pozemku KN č. 722/12 v k. ú. Křemže (nová parc. KN č. 722/32 o výměře 272 m2 Pile ve Mříčí, za cenu 100,- Kč/m2
  • pronájem pozemků:
   • části pozemku PK č. 22/2 v k. ú. Křemže od p. J. Homolky v areálu ubytovny pod ZŠ za dohodnutou cenu 1.000,- Kč/rok
   • pronájem části náměstí - 12 m2 ve Křemži p. Sklářovi, pro zřízení posezení - předzahrádky před cukrárnou, na dobu od 1. 6. do 30. 9. 2002 za cenu 7.000,- Kč
   • místních komunikací parc. č. 2185, 2340/1, 2179/1, 2179/2, 2443, 2180 a 2290/1 v k. ú. Křemže RSO Vltava k provádění oprav komunikací z programu Sapard za dohodnutou cenu 1,- Kč
  • pronájem nebytových prostor:
   • jedné místnosti ve staré budově OÚ čp. 82 ve Křemži hudební skupině jako zkušebnu, za cenu 400,- Kč/měs
   • třech místností a sociálního zařízení oddílu fotbalu TJ Sokol Křemže na šatny, v době konání fotbalových utkání, v ubytovně pod ZŠ - bezplatně
  • uzavření smluv:
   • O spolupráci mezi obcemi mikroregionu Podkletí - ČOV Nová Ves
   • Dodatek smlouvy s LDP Vltava (CE WOOD) o hospodaření v obecních lesích
   • Dodatek smlouvy s VaK, a. s. dle nového zákona
   • Dodatek smlouvy se SFŽP o poskytnutí podpory - souhlas s prodejem STL plynovodu
   • O připojení do systému EKO-KOM naší obce v rámci RSO Vltava, dodatku této smlouvy, kterým je zajištěním výkonu povinností vyplývajících obci z této smlouvy pověřen RSO Vltava, a zplnomocnění RSO Vltava, zastoupeného předsedou svazku panem Petrem Laiskem, starostou Obce Větřní, výkonem závazků vyplývající z výše uvedené Smlouvy o spolupráci s a. s. EKO-KOM.
  • novou ředitelku Základní školy Křemže Mgr. Dagmar Koubovou


 3. NESCHVALUJE
  • žádost p. P. Bendy o prominutí místního poplatku ze vstupného
  • prodej části pozemku Pk č. 1338/3 v k. ú. Křemže pro obnovení náhonu k Šimečkovu mlýnu
  • pronájem části pozemku KN č. 166 v Chlumu Jezdeckému klubu Diana pro chov koní


 4. UKLÁDÁ
  • starostovi uzavřít smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení
  • starostovi a hospodářce obce uzavřít smlouvy o poskytnutí prostředku z FRB dle bodu 2 tohoto usnesení
  • starostovi a hospodářce obce provést rozpočtové změny v rozpočtu obce na r. 2002 dle schváleného návrhu
  • informovat žadatele o neschválených žádostech
  • přijmout opatření vyplývající ze závěrů zprávy o přezkoumání hospodaření obce - tj. doplnit podpisový vzor vedoucí střediska služeb 0 oprávnění zodpovědnosti za věcnou správnost hospodářských operací u VHČ, dodržovat a kontrolovat průběžně termíny pro vyúčtování pracovních cest zaměstnanci zaměstnavateli, čtvrtletně provádět kontrolu hospodaření zřízené příspěvkové organizace ZŠ
- JL -

JAK JSME VOLILI

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 KŘEMŽE z toho:
 CELKEM VO 1 Křemže VO 2 Chlum VO 3 Stupná
Účast voličů v % 60,39 60,16 60,04 62,25
 
Pořadí stran podle získaných % hlasů:
1.ODS 30,37 31,93 28,15 26,62
2. ČSSD 24,68 25,91 22,02 23,37
3. Koalice 16,15 14,25 19,85 18,83
4. KSČM 13,47 11,91 16,24 16,23
5. Sdružení nezávislých 3,17
6.SZ 2,17
7. Strana venkova 2,0
8.-9. Republikáni M. Sládka 1,42
8.-9. Pravý blok 1,42
10. ČSNS 1,17
11. ODA 0,83
12.-13. Naděje 0,75
12.-13. Cesta změny 0,75
14.-15. Human.aliance 0,33
14.-15. Akce za zruš.senátu 0,33
16.-17. Republikáni 0,25
16.-17. Strana za život.jistoty 0,25
18:-19. Demokrat. Liga 0,16
18.-19. Volba pro budoucnost 0,16
20. Strana zdravého rozumu 0,08

Křemežský veletrh pojedenácté

11. ročníkem vstupuje náš Křemežský veletrh do druhé desítky v novodobé historii této, pro Křemži a Křemežťáky jistě ne nevýznamné, akce.

Zdá se to být až neskutečné, že za těch dosavadních deset let se tohoto dění zúčastnilo 2618 vystavovatelů, prodejců a občerstvovačů a branami výstaviště prošlo čtvrt miliónu návštěvníků. Pořadatelé se každý rok snaží něco vylepšit, zkvalitnit anebo se alespoň vyvarovat chyb z minula. To, jak se nám to daří můžete nejlépe posoudit VY - návštěvníci a obyvatelé Křemže. O něčem ale svědčí skutečnost, že je o "náš" Křemežský veletrh zájem ze strany vystavovatelů, čímž se jistě nemohou pochlubit organizátoři podobných nebo i daleko větších akcí. I letos se můžeme pochlubit nebývalým zájmem o výstavní plochy, i když co do počtu přihlášených vystavovatelů jich máme oproti loňsku asi o 10 méně, ale venkovní plochy jsou již dnes, v době uzávěrky Křemežska, tj. cca 3 týdny před veletrhem, beznadějně vyprodané. Je pravda, že o vnitřní expozice je opět menší zájem (což nás po loňských zkušenostech s propršeným pátkem překvapilo a očekávali jsme spíš větší nápor na vnitřní plochy), takže pro letošek zůstanou uzavřena nejen obě patra v ZŠ, ale nebude se vystavovat ani ve školce (pokud ovšem ještě nedojde k nějakému obratu). Samotným nám bylo divné, jak je možné, že máme méně vystavovatelů a přitom je všechno plné. Zjistili jsme, že mnozí vystavovatelé, kteří v minulosti vystavovali na jednom místě, si letos objednávají místa dvě, tři nebo i více a někteří vystavovatelé si objednávají větší plochu než minule. Znovu se po roční odmlce přihlásil WS Teleshop - jeden z největších vystavovatelů.

Po již zmíněném propršeném pátku, který nedovolil ani konání Dne řemesel, se znovu pokusíme toto napravit a Den řemesel bude pořádán letos znovu opět v pátek, v prostoru za hlavní branou výstaviště.

Po dobrých zkušenostech z loňska se zavedením kyvadlové dopravy z nádraží ČD k areálu výstaviště bude v letošním roce tato služba návštěvníkům rozšířena v sobotu a v neděli o kyvadlovou dopravu z autobusového nádraží v Č. Budějovicích do Křemže a zpět a o kyvadlovou dopravu ze Křemže do Holašovic na Řemeslnické dny. Návštěvníci se tak budou moci zúčastnit obou akcí, aniž by museli z garáže vytahovat auto. Věříme, že tato služba prospěje oběma akcím.

Co se týče plakátu, byl opět zvolen ve formě fota Křemže s Klukem na návrh p. A. Motejla. Tento návrh plakátu bude využit jak na velkoplošných reklamách, na propagačních skládačkách opět ve třech jazykových mutacích, tak i v inzerátech různých tiskovin.

Ve školní jídelně - restauraci, opět převezmou vládu kuchařky ze školní jídelny, takže se zajisté vystavovatelé i návštěvníci budou moci těšit nejen na čerstvě upečené domácí buchty a koláče, ale i na kvalitní a chutnou celodenní stravu.

Potěšíme zajisté i milovníky piva, neboť jejich nabídka bude vskutku pestrá - od Samsonu ve stanu, přes Platan u stadionu, Eggenberg před a pod ZŠ, Gambrinus a Budvar na školních zahradách a kdoví s jakými značkami nám přijedou i další občerstvovači. Maximální péče byla věnována i doprovodnému kulturnímu programu, každý den je nějaká novinka, takže si jistě každý přijde na své.

Neoddělitelnou součástí veletrhu je i závěrečná tečka-ohňostroj, který stejně jako v minulých letech připravují pánové Štěpánek a Hons z Č. Krumlova. Jaký bude letos, to bude i pro pořadatele překvapením.

Takže nám nezbývá než doufat v přízeň počasí a těšit se, že to letos zase vyjde alespoň trochu podle našich představ. Loňský, 10. ročník, jsme chtěli mít něčím výjimečný a příroda se nám o to postarala sama. Ale i tak si myslíme, že byl úspěšný a doufáme, že ten letošní bude ještě lepší. (Přesto ale máme v zásobě dostatek koberců, podlážek a pilin, abychom se dokázali vypořádat i s nepřízní počasí.)

Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás a vaším prostřednictvím i Vaše příbuzné a známé pozval jménem pořadatelů na letošní 11. Křemežský veletrh a popřál vám úspěšné nákupy, vystavovatelům pak hodně spokojených zákazníků a všem příjemné zážitky. Těšíme se na shledanou s vámi se všemi ve dnech 18. až 21.7.2002.

- J. Linha -
PROGRAM:

Čtvrtek 18. 7. 20028:30 - 9:00 h
10:00 - 13:30 h
10:00 - 17:00 h
14:00 - 19:00 h
20:00 - 24:00 h
Slavnostní zahájení
BUDVAR-QUINTETT
Handicapová utkání v badmintonu
VYSOČINKA
HYALIT
Pátek 19. 7. 2002
DEN ŘEMESEL
10:00 - 15:30 h
10:00 - 17:00 h
16:00 - 18:00 h
19:00 - 24:00 h
BABOUCI
Handicapová utkání v badmintonu
KOULE (Praha)
DISKOTÉKA RADIA FAKTOR
Sobota 20. 7. 20029:00 - 15:00 h
9:00 - 17:00 h
10:00 - 13:30 h
14:00 - 18:30 h
17:00 - 24:00 h
19:00 - 24:00 h
Turnaj o veletržní pohár v badmintonu
Nohejbalový turnaj trojic - Chlum Cihelna
BOŽEJÁCI
DROBEK SE SKUPINOU KLONDAJK
Společenský večer (Chlum - Cihelna)
BOŽEJÁCI
Neděle 21. 7. 200210:00 - 13:00 h
10:00 - 15:00 h
14.00 - 15:30 h
17:00 - 18:30 h
19:00 - 01:00 h
23:00 h
SAMSONKA
Handicapová utkání v badmintonu
IVAN HLAS se skupinou
SEMTEX
BON-BON
OHŇOSTROJ


Právník radí

Jak jsou vysoké náklady na zahájení a vedení soudního řízení ?

Tato otázka je velmi často kladena ze strany lidí, kteří nikdy neměli co do činění se soudy České republiky a měli tak de facto velké štěstí ve dvou směrech. Jednak v tom smyslu, že nemuseli býti nuceni k někdy dlouholetému dokazování svých oprávněných nároků u soudu a za druhé, nebyli poškozeni na svých právech, což je neopominutelná deviza a mnohdy nebývalé štěstí z pohledu toho, kdo již k podání jakékoli žaloby přinucen byl.

Řada lidí je překvapena ihned na počátku svého rozhodnutí někoho tzv. zažalovat, tím, že jsou nuceni platit soudní poplatek, který je stanoven zákonem o soudních poplatcích (z.č.549/ 1991 Sb. ve znění poslední novely 151/ 2002 Sb.) a mnohdy takovýto soudní poplatek není nikterak nízký. Z důvodu, aby jste se vyhnuli zmatkům v situaci, kdy jste nuceni k tomu, aby jste se prostřednictvím soudu pokoušeli někoho přinutit k tomu, aby plnil to co má - tedy někoho žalovali, pokusíme se na dalších řádcích zmínit alespoň o některých důležitých problémech, bez kterých se v takových situacích neobejdete.

Soudy jsou státní institucí, a proto náklady spojené s jejich činností nese stát. Od těchto nákladů však musíme odlišovat náklady, jež vznikají účastníkům řízení při uplatňování svých práv a oprávněných zájmů prostřednictvím soudu. Tyto náklady si musí hradit sami s tím, že ovšem tomu z účastníků, jež se domohl svých práv, budou jeho náklady uhrazeny. Naopak ten, jenž právo porušil nebo ohrozil, popřípadě se bezdůvodně ochrany u soudu domáhal, má povinnost náklady uhradit. Konečné rozvržení nákladů sporného řízení zásadně tedy závisí na rozhodnutí ve věci samé, který účastník má ve věci úspěch. Tím institut nákladů řízení plní i preventivní funkci, aby jednak nebyly zahajovány bezdůvodné soudní spory, jednak aby byl vytvořen tlak na sporné strany se dohodnout mimosoudně. Náklady řízení někdy bývají označovány i jako tzv. procesní sankce.

Náklady řízení jsou zejména:

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že náklady řízení tvoří výdaje účastníků i jiných subjektů, včetně soudu, spojené s provedením určitých procesních úkonů v rámci občanského soudního řízení. Náklady účastníkům vznikají průběžně od začátku řízení, resp. ještě před jeho zahájením (např. sepsání žaloby advokátem). Tyto náklady tedy musí nést prozatím sami účastníci bez ohledu na to, jaký bude výsledek. Z toho důvodu je nutno rozlišit mezi povinností platit náklady řízení a povinností hradit náklady řízení.

Povinnost platit náklady řízení znamená povinnost vynaložit je, jakmile v procesu vzniknou, bez ohledu na to, zda budou nebo nebudou později hrazeny. Tato povinnost je primární, což znamená, že jednotlivé úkony platí ten, kdo procesní úkon činí, nebo v jehož zájmu či z jehož podmětu se činí. Sem například patří povinnost na začátku soudního řízení zaplatit soudní poplatek, což je jedna z procesních podmínek, zaplatit výdaje spojené s cestou k soudu, výdaje a odměnu za činnost advokáta, výdaje spojené s vypracováním znaleckého posudku atd.

Povinnost hradit náklady řízení pak znamená povinnost nahradit jinému to, co už na nákladech řízení zaplatil. Tato povinnost je sekundární a v tzv. sporném řízení se řídí zásadou úspěchu ve věci. Pouze výjimečně, u takových nákladů, které by při řádném průběhu nevznikly, se řídí náhrada nákladů tzv. zásadou zavinění, což znamená, že náklady je povinen hradit ten, kdo je zavinil.

Vybrané soudní poplatky, které jsme vždy povinni zaplatit předtím, než je ve věci jednáno a které jsou vždy uvedeny v tzv.sazebníku soudních poplatků:

Způsob placení poplatků: Poplatky se platí v české měně a poplatky, které nejsou vyšší než 5.000 Kč, lze platit tzv. kolkovými známkami. Ostatní poplatky se platí na účet státního rozpočtu zřízený u České národní banky pro jednotlivé soudy na výzvu soudu, kde soud uvede číslo svého účtu s variabilním symbolem a další specifikací tak, aby nedošlo k jakékoli záměně.

Následky nezaplacení poplatků: Soud nejdříve vyzve povinného účastníka k placení a určí mu lhůtu k zaplacení. Pokud tato lhůta uplyne, soud řízení zastaví a dotyčný musí žalobu podat znova, pokud se k tomu rozhodne. Na druhé straně soud musí poplatníka v této výzvě poučit o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen. Nedostatek takovéhoto ponaučení je vadou a soud potom řízení zastavit nemůže a musí poplatníka vyzvat znovu.

Soudní poplatky nemusíme platit zejména ve věcech:

Od poplatku jsou osvobozeny zejména tyto osoby

Může svědek, který přijel k soudu vlastním automobilem žádat náhradu za cestovní výdaje ?

Ano, svědek přijet k soudu pochopitelně může, ale soud mu přizná zpravidla náhradu nákladů za cestovné hromadnou dopravou. Pokud však se řízení koná u vzdáleného soudu, např. v Ostravě a řízení se koná od 9:00 h, pak soudce může přiznat svědkovi i náklady na benzín a amortizaci vozidla, popř. i náklady na hotel apod. Vždy však v odůvodněných případech a nelze to nazývati pravidlem.

Příště se budeme věnovat nákladům spojeným s přibráním advokáta, náhrada nákladů řízení v případě, kdy jsem se žalobou jen částečně uspěl či jsem spor zcela tzv. prohrál, neboli (mluvou soudní), neunesl jsem důkazní břemeno.

- J.M. -

NAŠE CIHELNY

Obecní cihelna ve Chmelné

Obecní cihelna ve Chmelné byla na konci vesnice po pravé straně cesty do Brloha za Linhartů (Jakubců). Není známo, kdy se zde začaly pálit cihly. Pravděpodobně již krátce po zrušení roboty v 2. polovině 19. století, neboť podle listiny uložené v Okresním archivu v Č. Krumlově z r. 1903 je vedena mezi jinými i cihelna Chmelenská s poznámkou obecního úřadu, že se v ní pálí cihly pro potřebu místních občanů. Když se v tomto místě - pravděpodobně před 1. světovou válkou - vytěžila hlína, otevřela se cihelna nová na protější straně u této cesty. Je zde dobře znatelné místo, kde se tehdy kopala hlína. Po vytěžení hlíny u první cihelny zůstala dost velká prohlubeň. U ní byla vytarasována hráz, takže se vytvořil malý rybníček, který měl dost čistou vodu, takže se v něm mohla mládež koupat. Neměl však žádný přítok, byl závislý na deštových srážkách. Byl to ztv. Rybník nebeský. Byl obrostlý šípkovými a janovcovými keři a po čase byl zavezen.

V nové cihelně na protější straně se pálily cihly po celou dobu první Československé republiky, až pak za německé okupace postupně zanikla. Po válce se rozjela velkovýroba cihel a tašek v jiných výkonných cihelnách. V cihelně chmelenské ubylo pracovních sil, protože se občanům nabízela jiná lepší zaměstnání, trvalá po celý rok. Cihláři, kterých bývalo celkem i pět, měli práci jen od jara do podzimu. V zimě si pak museli hledat práci v lese.

Po ukončení práce na cihelně byla v roce 1956 kůlna a pec zbourána a dřevo, které bylo ještě kvalitní, bylo použito na stavbu vepřína ve Stupné.

(Informace o obou cihelnách jsem získal od bývalých chmelenských občanů p. F. Jakubce a p. Linharta).

- F. Nejedlý -

VZP INFORMUJE

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Kdy nabude účinnosti zákon č.176/2002, kterým se novelizuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a jaké změny pro pojištěnce přináší?

Zákon nabude účinnosti dne 1. července 2002. Je zde zakotveno několik změn, z nichž nejvýznamnější pro pojištěnce budou následující:

Novela upravuje vymezení a platbu pojistného u tzv. osob bez zdanitelných příjmů. Za osoby bez zdanitelných příjmů budou nadále považováni pojištěnci s trvalým pobytem v ČR, za které není po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného ani zaměstnavatel, ani stát, ani pojištěnec sám není plátcem pojistného jako OSVČ. Pojištěnec, u kterého budou výše uvedené skutečnosti, tzn. že nebude mít plátce pojistného, trvat jen po část kalendářního měsíce, nebude povinen platit sám za tuto část měsíce pojistné. Od 1.7.2002 tedy pojištěnci, kteří např. změní zaměstnání a mezi ukončením starého zaměstnání a nástupem do nového zaměstnání vznikne prodleva, nebudou muset doplácet za tyto jednotlivé dny pojistné.

Výraznou úpravou bude změna v odstranění tvrdostí zákona u penále, pokut a přirážek k pojistnému. Žádost o odstranění tvrdostí zákona musí být plátcem podána písemně nejpozději do právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému nebo vyměřeno penále. Rozhodovat o odstranění tvrdostí u penále bude od 1.7.2002 možné i bez vydání platebního výměru. Penále může být předepsáno např. tak, že je uvedeno v protokolu o kontrole, ve vyúčtování, je předmětem zvláštního sdělení zdravotní pojištovny apod. Doposud mohl o odstranění tvrdostí zákona rozhodovat pouze Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny. Od 1. 7. 2002 je dána pravomoc zdravotní pojištovně, aby sama rozhodla o odstranění tvrdostí zákona při vyměření penále do 20.000,- Kč. Nutnou podmínkou pro prominutí penále je úhrada dlužného pojistného a odstraňování tvrdostí nebude dále možné v případě, že na plátce již byl vydán návrh na prohlášení konkurzu nebo plátce vstoupil do likvidace.

Co dále upravuje tento zákon?

V současné době není osoba s trvalým pobytem v ČR povinna platit pojistné zdravotní pojišťovně v ČR, pokud o tomto pobytu učiní před odjezdem písemné prohlášení a je po celou dobu pobytu v cizině zdravotně pojištěna. Nová právní úprava, platná od 1. července 2002 vyžaduje, aby doklad o pojištění předložily po návratu z ciziny všechny osoby, které postupovaly podle ustanovení o dlouhodobém pobytu v cizině a neplatily pojistné v ČR a to i u zemí, ve kterých je poskytována lékařská péče bez přímé úhrady na základě mezinárodní smlouvy. Jsou však země, kde vůbec neexistuje možnost zdravotní pojištění uzavřít, např. Anglie. Pojištěnci, kteří budou pobývat v takové zemi déle než 6 měsíců budou povinni buď po celou dobu pobytu v cizině platit pojistné v ČR nebo uzavřít některou z forem komerčního zdravotního pojištění, např. pojištění pro cesty a pobyt v cizině.

Zákon obsahuje i podmínky pro postup zdravotní pojištovny vůči plátcům, kteří se vyhýbají komunikaci. Můžete vysvětlit v jakém směru?

Novela zákonů dává zdravotní pojišťovně možnost řešit případy, kdy plátce s pojišťovnou nekomunikuje, nepřebírá korespondenci, oznámení ani další písemnosti. V takových případech zdravotní pojišťovna použije doručení veřejnou vyhláškou, tj. ve svém sídle vyvěsí po dobou 15 dnů na úřední desce oznámení o místě uložení písemnosti s jejím přesným označením a poslední den lhůty se považuje za den doručení.

Připomínáme, že pro plátce je vždy výhodnější zásilky přebírat a se zdravotní pojišťovnou komunikovat. Vždy se lze dohodnout o úhradě dluhu, např. ve splátkách a vyhnout se tak nepříjemnému vymáhání dlužných částek soudní cestou.

Jsou v zákoně ještě další úpravy, týkající se plátců pojistného?

V zákoně je pro plátce zakotvena ještě další poměrně důležitá věc a sice ta, že zdravotní pojištovna nepředepíše penále, pokud plátce prokáže, že provedl platbu na účet příslušné zdravotní pojištovny, ale pod nesprávným variabilním symbolem.

Dále zákon přesně specifikuje, jakým způsobem mají zdravotní pojišťovny doručovat písemnosti plátcům a pojištěncům a specifikuje obsah registru všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění v ČR tak, aby nedocházelo k pochybnostem z hlediska zákona o ochraně osobních údajů. Poslední úpravou, o které bych se chtěla zmínit je úprava, umožňující zdravotním pojišťovnám nadále provozovat smluvní (komerční) zdravotní pojištění.

-BH-
OP VZP ČR Č. Krumlov

Okénko lékaře

ANTIKONCEPCE ANO ČI NE

Vzhledem k tomu, že rostoucí světová populace patří dnes dle OSN mezi tzv. globální problémy, je i na počátku nového milénia jedním z hlavních programů světové zdravotnické organizace, program na podporu rozšiřování znalostí o možnostech plánování rodičovství, který má poněkud zmírnit hrozbu přelidnění, jež v současné době postihuje hlavně nejchudší země třetího světa. Otázky spolehlivé kontracepce se však netýkají jen přelidněných a hladovějících rozvojových zemí, ale požadavky na spolehlivou kontracepci s minimem negativních a převahou pozitivních vedlejších účinků se ozývají stále více i z rozvinutých zemí v Evropě i Americe, kde s rostoucím socioekonomickým postavením žen se odsouvá mateřská role až do vyšších věkových skupin - do období po ukončení vzdělání a zahájení úspěšné profesní kariéry, kdy nechtěné těhotenství může znamenat značný problém.

V naší republice sledujeme radikální změny v reprodukčním chování. Výrazně poklesl počet umělých přerušení těhotenství (od r. 1989 více než o polovinu) zvyšuje se však věk partnerů při uzavření sňatku a narození prvního dítěte, ale také stoupá počet narozených dětí v nemanželských svazcích. Reverzibilní (vratná) kontracepce je definována jako dočasná zábrana nechtěného těhotenství. Zahrnuje celou řadu způsobů, s výjimkou sterilizace, která je chápána jako trvalá zábrana těhotenství.

Historie kontracepce sahá až do období starověkého Egypta, kdy bylo v roce 1850 př. n. l. zmínění použití krokodýlího trusu jako antikoncepční metody. Později začali Egypťané používat tampon napuštěný kvašeným akátovým výtažkem a vyráběli vaginální čípky s extraktem z granátových jablek, který obsahuje větší množství přírodního hormonu estrogenu. Od 16. století se objevuje kondom, v 19. století i jiné bariérové metody a začátkem 20. století přicházejí ke slovu postupně nitroděložní tělíska. Již od počátku 20. století dochází k významným objevům v endokrinologii, a tak v roce 1960 byl na trh v USA uveden první hormonální antikoncepční preparát.

Metody kontracepce můžeme rozdělit do dvou skupin: 1. mužské, 2. ženské

1. mužské:- MUDr. Milan Tomešek -

Co se psalo ...

Jihočeská pravda 29. 7. 1977

HORA KLEŤ JE VYŠŠÍ O 172 MERŮ
Nový televizní vysílač uveden do provozu


Je čtvrtek 28. července 1977 krátce před 14. hodinou. Na novém televizním vysílači na Kleti, nejvyšší hoře Blanského lesa, vrcholí napětí. V tuto chvíli zde má totiž dojít k zahájení pravidelného vysílání druhého programu.

Výstavba nového vysílače začala v polovině roku 1974 a tři roky intenzívních prací si vyžádaly náklady přesahující 67 miliónů korun. Stavbaři a technici však odevzdali dílo ve vzorné kvalitě, vysílač, který se řadí mezi nejmodernější zařízení svého druhu v celé ČSSR. Vlastní ocelový stožár se sklolaminátovým anténním nástavcem je vysoký 172 m, váží 300 tun.

Celkový výkon nového vysílače je desetkrát větší než u předcházejícího. Vyzařovaný výkon, který je rozhodující pro kvalitní příjem obrazu v domácnostech, se zvýšil dokonce dvacetkrát. Podstatně se tak zlepšily možnosti pro sledování druhého televizního programu na území kraje.

Slavnostní zahájení provozu na novém vysílači Jižní Čechy se zúčastnila také delegace stranických a centrálních orgánů. Vedoucí tajemník JKV KSČ Jaroslav Hejna, ministr spojů ČSSR Vlastimil Chalupa i vedoucí tajemník OV KSČ v Č. Krumlově Josef Maňák upřímně poděkovali všem budovatelům za kvalitně předanou stavbu.

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Konkurz na nového ředitele základní školy

Ředitelka Základní školy Křemže paní Ivana Podholová se v letošním roce rozhodla pro odchod do penze. Podle platné legislativy byl proto na místo ředitele naší školy vypsán konkurz.

Krátce nastíním, jak celý proces probíhá: konkurz vyhlašuje Krajský úřad, podle jeho výsledku předkládá zřizovateli - obci - svůj návrh na jmenování, a pokud obec s návrhem souhlasí, je nový ředitel jmenován Krajským úřadem. Pokud by obec nesouhlasila s navrženým kandidátem, rozhodovalo by dále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

V případě naší školy delegovalo obecní zastupitelstvo do konkurzní komise Janu Cipínovou. Dalšími členy komise byli: zástupce pedagogických pracovníků školy pan Jaromír Soukup, zástupce České školní inspekce PhDr. Jana Bartošová, zástupce odboru školství Okresního úřadu Eva Dudáková, odborník na daný typ školy ředitelka ZŠ Plešivec Marie Kyselová. Předsedkyní komise byla paní Eva Balounová z Krajského úřadu, tajemnicí komise Lenka Królová. Do konkurzu se přihlásilo 6 uchazečů, všichni splnili stanovená kritéria, avšak k vlastnímu konkurzu se dostavili pouze 4 uchazeči. Důvodem nepřítomnosti jednoho z uchazečů bylo to, že mu nebyla účast z pracovních důvodů zaměstnavatelem umožněna (uchazeč tedy sice neodstoupil, ale byl vlastně předem ne vlastní vinou diskvalifikován).

Samotné konkurzní řízení probíhalo podle vyhlášky - uchazeči představili svoji koncepci, měli možnostji zdůvodnit, doplnit či jinak obhájit. Dále odpovídali na dotazy z oblasti pedagogické, pracovně-právní aj.

Úkolem konkurzního řízení bylo stanovit vhodné kandidáty. Z přítomných čtyř vybrala konkurzní komise jako vhodné dva kandidáty. Na základě předložených podkladů a výsledku konkurzu pak vedoucí OŠMT KÚ navrhl obecnímu zastupitelstvu jmenovat Mgr. Dagmar KOUBOVOU jako novou ředitelku ZŠ Křemže. Obecní zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s návrhem vedoucího OŠMT, a proto předpokládáme, že paní Koubová bude co nejdříve jmenována (doposud se tak nestalo, článek píši 20. června).

Nová paní ředitelka se jistě v brzké době představí obecnímu zastupitelstvu, pracovníkům základní školy i rodičovské veřejnosti. Průběh konkurzu není veřejný, nemohu tedy zevrubněji informovat, mohu pouze podotknout, že paní Koubová je již devět let ředitelkou ZŠ Olešník. Vypracovala a obhájila koncepci s názvem Smysluplná škola - spokojené děti. Pro tuto koncepci by ráda dále získala pedagogický sbor ve Křemži. Prokázala se také celou řadou absolvovaných kurzů v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Já osobně jsem pro sebe a pro členy zastupitelstva vytiskla z Internetu poslední inspekční zprávu z její školy, hodnocení její práce je vynikající.

Přeji jménem obecního zastupitelstva nové paní ředitelce mnoho úspěchů v prosazování její vize a dětem z naší obce smysluplnou školu.

- Jana Cipínová, místostarostka -

Chov králíků

NEMOCI KRÁLÍKŮ

KOKCIDIÓZA


Dalším velice častým onemocněním králíků je KOKCIDIÓZA. Je to nejčastější parazitární onemocnění a může způsobovat značné ekonomické ztráty v chovu. Setkáváme se s ní prakticky v každém chovu a kokcidie jsou pravidelným nálezem také u divokých králíků. Je samozřejmé, že užitkové chovy jsou promořeny mnohem více než zvířata chovaná individuálně v domácnosti.

Kokcidiózou onemocní králíci všech plemen a věkových kategorií v průběhu celého roku. Nejvnímavější jsou odstávčata ve stáří 6-7 týdnů, ale mohou onemocnět i třítýdenní mláďata. Pro mlád'ata jsou hlavním zdrojem nákazy dospělé samice, které většinou již klinicky neonemocní. Dále je možné různými cestami jako kontaminovaným krmivem, vodou, ošetřovateli, chovatelskými pomůckami apod. Přenos z divokých králíků je možný zeleným krmivem, hnojením králičím trusem a následným krmením zelenou pící, nákupem zvířat z nehygienických chovů apod.

Predispozicí pro vypuknutí klinické kokcidiózy v chovech jsou zejména náhlé změny krmiva, výkyvy teploty, zvýšená vlhkost prostředí a jiné oslabující faktory. Oocysty (lidově řečeno vajíčka kokcidií) mohou být pasivně přenášena i v trusu ptáků myšovitých hlodavců a možná i hmyzem. Existuje několik druhů kokcidií (až 14), které parazitují v trávicím traktu králíka. Většina z nich prodělává svůj vývoj hluboko ve sliznici střeva, kde vyvolávají těžké katarální až difteroidní záněty, dochází k těžkým poruchám trávení k vyčerpávání organismu až k úhynu. Při pitvě jsou pravidelným nálezem bělošedá popřípadě šedožlutá ložiska velikostí až několika mm. Tyto změny jsou nejčastěji vidět v tenkém střevě, méně v tlustém a slepém střevě.

U jaterní formy kokcidiózy jsou změny zjistitelné na povrchu jater jako žlutavá, šedá až šedobílá ložiska. Při silné infekci dochází k celkovému zbytnění jater a těžkým poruchám při tvorbě a vylučování žluči, následným trávicím poruchám a celkovému onemocnění.

Mezi typické příznaky střevní kokcidiózy patří apatie, nechutenství, rychle se vyvíjející tympanie (nafouknut, při akutním průběhu průjem, někdy i s příměsí krve. Dostavují se bolesti břicha, skřípání zuby, zvyšuje se příjem tekutin, slinění. U jaterní formy jsou příznaky podobné. Králíci, kteří překonali akutní fázy onemocnění mohou získat určitý stupeň imunity v dalším období. V dospělosti onemocní králíci střevní kokcidiózou zřídka, např. v důsledku výrazného oslabení organismu. Naproti tomu jaterní forma může vést k úhynu i u starších zvířat.

Velice důležitá je léčba. Používají se preparáty z řad sulfonamidů. Aplikují se v nápoji ve dvou až třídenních cyklech s 2-3 denní přestávkou. Po absolvování léčby nesmíme zapomenout na tzv. ochrannou lhůtu pro lidský konzum takového masa. Většinou je ochranná lhůta až 15 dnů. Úspěšně vyléčení králíci jsou většinou proti nové infekci už imunní.

Ještě bych chtěl dodat, že léčba má efekt jen když je zároveň zaveden hygienický režim v chovu, tj. krmítka a napáječky nesmí být znečištěny trusem, klece musí být čisté a suché a trus pravidelně odstraňován. Některé chemické látky jako například 10% roztok čpavku mají toxický účinek na oocysty a jsou používané při desinfekci klecí a nástrojů, které přicházejí do styku s trusem.

-MVDr. Peter Pavčík-

INTERNET DO ŠKOL

14. 3. 2002 se ohlásil vedení ZŠ Mgr. Hodan, náš příslušný manažer v projektu INDOŠ. Od této chvíle probíhala řada prací, nutných k zavedení internetu do školy. Koordinátor ZŠ Mgr. J. Soukup strávil s pracovními týmy spoustu času a celá záležitost byla zdárně oficiálně dokončena předáním plně funkční počítačové učebny dne 22. 5. 2002 za přítomnosti zástupců MŠMT, firmy AutoCont a Telecomu.

- I. Podholová -

Křemže 2002 - předávání počítačové učebny za účasti ministra školství Eduarda Zemana Křemže 2002 - předávání počítačové učebny za účasti ministra školství Eduarda Zemana

Oslava Mezinárodního dne dětí

Křemže 2002 - Oslava Mezinárodního dne dětí 1. června 2002 jsme uspořádali tradiční oslavu MDD. Na děti čekalo 13 stanovišť s klasickými i netradičními disciplínami např. hod syrovým vejcem na cíl. Velký úspěch měl i indiánský ping-pong, přechod přes bažinu, anebo projížďka papírovým autem.

Oproti loňsku nám přálo počasí, proto přišlo vhod hasičské auto plné vody.

Soutěžního klání se zúčastnilo 215 dětí s rodiči. Spolu s pořadateli nás bylo celkem 400. Za hladký průběh děkuji všem pořadatelům na stanovištích a hlavně těmto sponzorům: p. Konzal Fa Eliška, Artypa Holubov, Agrio Křemže, Pokrývačství Bušta, Obec Křemže, TIP p. Mazák, Sdružení účetních p. Mazáková, Schwan Stabilo.

Bez jejich finanční a materiální pomoci by nemohla oslava proběhnout v takovém rozsahu.

- H K -

Křemže 2002 - Oslava Mezinárodního dne dětí Křemže 2002 - Oslava Mezinárodního dne dětí
Krásné a prosluněné prázdniny všem dětem přeje redakce Křemežska.

PERLIČKY

z podaných spisů na ONV Český Krumlov

Cvičební rok 2001/2002 v Tělocvičné jednotě Sokol Křemže

Skončil již pátý cvičební rok obnovené Tělocvičné jednoty Sokol Křemže. Zpráv o tom, co se v průběhu roku stalo, bylo letos poměrně málo. Pokusím se to tedy alespoň částečně napravit a v několika odstavcích průběh roku popsat.

Oddíl všestrannosti.

Tělocvičná jednota Křemže 2002 Velký zájem byl letos o cvičení rodičů a dětí, kde se objevily nové tváře. Pod vedením Jany Bartošové se každý pátek schází kolem dvaceti cvičenců a v jediné hodině týdně se snaží získat základní pohybové dovednosti, kterých pak později mohou využít ve starších kategoriích.

V odděleních mladšího žactva se v tomto cvičebním roce scházelo každou středu kolem padesáti cvičenců a především cvičenek. Mimo pravidelných cvičebních hodin jsme se účastnili různých soutěží. V listopadu 2001 to bylo oblastní kolo a v lednu pak finále soutěže "Malého eurotýmu" staršího žactva. Soutěží se v pohybové skladbě s akrobatickými prvky, v akrobatických cvičeních na žíněnkovém pásu a skocích na malé trampolínce. Křemže skončila na čtvrtém místě v kategorii smíšených družstev do 16 let, přičemž polovina našich závodníků byla mladší než 12 let. Ukázku nacvičených sestav jste mohli vidět na březnové tělovýchovné akademii v tělocvičně, kde se předvedli i ostatní naši cvičenci s ukázkami z běžné cvičební hodiny.

Vrcholem každé naší sezóny jsou závody všestrannosti. Závodníci se účastní devítiboje. Při sportovní gymnastice se cvičí na prostných, přeskoku, hrazdě a kruzích či kladině. Z atletických disciplín jsou zastoupeny sprint, skok do dálky a hod míčkem. Zbývá pak šplh a plavání. Většina těch, kteří zvládli gymnastické sestavy, se zúčastnila župních přeborů, na nichž Křemže již tradičně sbírá vavříny. Ti nejlepší pak reprezentují župu na celostátním finále České obce sokolské. V kategorii mladšího žactva do 11 let nás letos v Písku zastupovali Zdeněk Kačer, Tomáš Zimmermann, Martina Patková a Lenka Pavlíčková. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl Zdeněk Kačer, který vyhrál atletiku a plavání, celkově pak skončil na sedmém místě. V čele soutěžících pak skončil i Tomáš Zimmermann. Děvčata sbírala zkušenosti. Patřila mezi nejmladší a jejich čas teprve přijde. Jenom vydržet.

Tělocvičná jednota Křemže 2002 Začátkem června se stejného celostátního finále staršího žactva za Křemži zúčastnila Kateřina Šebestová a Barbora Jandová. Nezískaly medaile, jako nejmladší v kategorii však sbíraly zkušenosti, statečně bojovaly se závodnicemi o tři roky staršími a i díky nim ví o Křemži další sportovní příznivci v republice.

Cvičební rok jsme ukončili na konci května dalším ročníkem "Večerního běhu Křemží". Závodu se ve všech kategoriích zúčastnilo přes sto závodníků a závodnic. Běželo se v ulicích Křemže a bylo možné vidět i mistra republiky na dlouhých tratích Honzu Bláhu, který také hlavní závod vyhrál. Speciálně pro amatérské sportovce z Křemže či Holubova je tradičně vyhlášen závod o titul "Mistra údolí Křemežského potoka", ale tradičně se ho zúčastnili jen tři běžci. Do příštího ročníku tedy již nyní s předstihem zveme i další sportovce z řad fotbalistů, badmintonistů či tenistů.

Cvičební rok jsme ukončili Pohádkovým lesem "Na Střelnici" a kolem potoka. Cesty se zúčastnilo přes sto dvacet dětí. Při probíhání trasy po jednotlivých stanovištích, kde se řešily různé sportovní či vědomostní úkoly, musely děti také překonávat potok s pomocí houpačky nebo po lanovém barmském mostě. Někdo do vody spadl nechtěně, mnozí ji však v horkém odpoledni vyhledali úmyslně.

Tělocvičná jednota Křemže 2002 Další cvičební rok zahájíme opět 18. září zápisem a 25. září pak prvním cvičením. Věříme, že se setkáme ve stejně hojném počtu jako letos, chlapců by mohlo přijít i více. Všechny nás těší, když na nás každou středu čeká v tělocvičně tolik dětí. Věřte, že se těžko někomu říká, že jeho dítě již cvičit nemůže, ale pokud se nám nepodaří přilákat pomocníka či pomocnici ke cvičení, budeme muset počet cvičenců omezit, aby se při cvičení na každého dostalo.

Na závěr děkuji všem dobrovolným cvičitelkám a cvičitelům, kteří nám pomáhají a kteří obětují svůj volný čas ve prospěch dětí a nejen svých. Ve sboru cvičitelů dnes je Jana Bartošová, Jitka Cábová, Helena Šebestová, Vlaďka Troupová, Naďa Kofnerová, Jitka Jandová, Pavel Zimmermann a Zdeněk Šebesta.

Aerobik a kalanetika se těší mezi ženami velkému ohlasu. Každé pondělí a středu zaplňují tělocvičnu nebo přísálí obecního úřadu. V letošním roce se k Nikole Hasalové jako cvičitelka připojila ještě Eva Reitingerová. Cvičení probíhá také o prázdninách a i aerobik se schází dvakrát týdně.

Tělocvičná jednota Křemže 2002 Stolní tenis je naším nejmladším oddílem. Scházet se začal v únoru letošního roku a během krátké doby na něm bylo možné potkat přes patnáct mladých hráčů pod vedením Jirky Reitingera a jeho strýce. V současné době se řeší problém s místem, kde by bylo možné stolní tenis hrát. Prozatím to vypadá tak, že využijeme prostoru pod školní tělocvičnou, kde byla dříve uhelna. Úprava těchto prostor vyžaduje vyřešit některé technické problémy, ale vyžádá si také nemalý finanční obnos. Některé kroky k realizaci tohoto plánu již obec podnikla a tak věříme, že se jednou podaří vše dovést ke zdárnému konci.

Volejbal.

Ženy v letošním roce hrají dvě soutěže. Jedno družstvo zápasí v okresním přeboru. druhé se úspěšně utkává v krajské soutěži, kterou bude hrát i v roce příštím. Podrobnější zprávu o tomto roce v soutěžích žen přináší zvláštní článek. Muži hráli okresní přebor nejméně na jeden rok naposledy. V příštím roce bude možné na našich kurtech vidět zápasy krajského přeboru.

Rozvoj Tělocvičné jednoty.

Asi největší událostí tohoto roku bude stavba nového sportovního areálu, který prozatím nese původní místní název "Němcalka", a který se nachází v prostoru bývalé skládky pod školou. V této době již stavba započala. Buduje se areál se dvěma volejbalovými a jedním tenisovým kurtem s povrchem z umělé trávy s křemičitým zásypem, běžecká dráha s povrchem z tartanu spojená s doskočištěm a nejspíše i jeden kurt na plážový volejbal. Přesnější popis budovaného areálu můžete vidět na vývěsce naší jednoty u pošty. Jestli vše dobře dopadne, přivítá areál první sportovce na začátku září.

Děkuji všem, kteří dočetli až k tomuto konci.

- Martin Janda -

BADMINTON

Koncem května uzavřeli badmintonisté místního Sokola vcelku úspěšnou sezónu 2001/2002. Družstvo dospělých obhájilo pěkné třetí místo v Oblastním přeboru I. Třídy smíšených družstev. V soutěžích jednotlivců získali členové oddílu 13 medailí z krajských přeborů. Ty nejcennější - zlaté - získali Petr Mořkovský ve dvouhře chlapců do 10 let a M. Weberová ve čtyřhře dívek do 15 let. Přidali tak do dlouhodobého výčtu krajských přeborníků z našeho oddílu další dva tituly.

Krátce po skončení soutěžního období zahájili badmintonisté letní přípravu na další sezónu. V prvním červnovém víkendu uspořádali tradiční jarní soustředění. Vydali se na kolech do nedalekých Netolic - avšak díky "zkoumání" nových nedávno vyznačených cyklostezek najezdili během víkendu téměř 100 km po dosud neznámých, ale nádherných koutech našeho blízkého okolí. Nejen, že si při soustředění dobře zasportovali, ale navzájem se sblížili členové dospělých i mladších družstev oddílu. Navíc strávili nocleh v kouzelném prostředí zámečku Kratochvíle, kde jim byla k dispozici cílová věž místního dostihového závodiště. Hned následující víkend uspořádali badmintonisté místního Sokola další tradiční, oblíbenou akci - Desetiboj mixů. Ve dvou dnech se přihlášené smíšené dvojice (muž a žena) utkají navzájem v deseti sportovních disciplínách - badmintonu, stolním tenise, odbíjené, nohejbalu, střelbě, přespolním běhu, tenise. Další soutěžní disciplínou jsou skoky (muži do výšky a ženy do dálky) a vrhy - muži vrhají diskem, ženy hází oštěpem. Závěrečnou disciplínou jsou penaltové kopy. Domácí tentokrát vyslali do soutěže dva páry - Podpěra, Weberová a V. Koudelka, I. Chaloupková. Zejména prvně jmenovaný pár si zasloužil pozornost příznivců, když již v minulých ročnících prokázal slušnou výkonnost a měl tentokrát naději na přední umístění. Potvrzoval své ambice v průběhu celé soutěže a nakonec se radoval z vynikajícího druhého místa, když získal v součtu umístění stejný počet bodů jako vítězný mix T. Kužel a K. Dobnerová z Č. Budějovic, pro které rozhodl v konečném účtování větší počet prvních míst. Při závěrečném hodnocení si účastníci pochvalovali nejen hodnotné sportovní vyžití, ale i konečné ohodnocení kvalitními věcnými cenami věnovanými sponzory akce - Obecním úřadem Křemže, firmou Volvo i oddílem badmintonu. Vysoce hodnotili i příjemné prostředí "Cihelny" v Chlumě, kde probíhaly soutěže prvního dne.

Těmito akcemi letní přípravné období badmintonistů teprve začalo. Bude pokračovat celé léto pravidelnými tréninky - jak v přírodě, tak formou cykloturistiky po blízkém i vzdálenějším okolí, badmintonisté se vydají i na vodu - při oblíbeném sjíždění Vltavy. Závěr letního přípravného období pak již léta patří "podzimnímu" soustředění na kolech do Brloha a Č. Budějovic.

Vrcholem letní přípravy a letních aktivit badmintonistů místních TJ Sokol je jejich aktivita v období "Křemežského veletrhu". Po celou dobu veletrhu bude o jejich dosavadních úspěších a aktivitách vypovídat expozice umístěná tradičně na ochozu školy. K vidění bude opět řada trofejí pohárů a medailí získaná v průběhu téměř třicetileté historie oddílu. Zvláštní pozornost bude věnována historii "Veletržního poháru", který vstoupí již do druhého desetiletí svého trvání. Řada dokumentů bude vypovídat o historii i současnosti oddílu.

V době trvání veletrhu - ve dnech 18.,19., a 21. července pak budou členové oddílu v tělocvičně Základní školy připraveni sehrát handicapová utkání s vyzyvateli z řad návštěvníků veletrhu. Kdokoli z návštěvníků bude moci vyzvat k utkání někoho z přítomných členů oddílu - budou připraveni hráči různé výkonnosti (od začínajících žáků až po Mistry republiky - včetně mnohonásobné mistryně a reprezentantky republiky). Vyzyvatel si stanoví "náskok" event. i čas, do kterého si troufá svůj "handicap" udržet. Podmínkou je pouze chuť do hry a vlastní sportovní obutí a oblečení. Rakety a míče zapůjčí domácí badmintonisté. Zvláště oblíbená bývají utkání čtyřher, ve kterých domácí hráči mají k dispozici jen jednu raketu pro dvojici hráčů.

Vrcholem badmintonového dění v době veletrhu pak bývá již zmíněný turnaj dvojic o "Veletržní pohár starosty obce". Turnaj bývá ukázkou badmintonového umění v podání předních hráčů Jihočeského kraje, často se zúčastňují hráči oddílů i z jiných koutů republiky. Pravidelně se pak zúčastňují odchovanci oddílu, kteří v současné době šíří slávu křemežského badmintonu po celé republice. S potěšením můžeme oznámit, že se letošního ročníku zúčastní i dlouholetá reprezentantka České republiky, odchovankyně místního badmintonu Mgr. Markéta Koudelková, která se tak po několikaměsíční pauze zaviněné zraněním kolena vrací do soutěží. V jednání jsou i starty dalších kvalitních hráčů, své loňské prvenství budou chtít obhájit i reprezentant M. Turoň z Meteoru Praha a V. Koudelka z domácího oddílu. Turnaj je specifický tím, že soutěžící páry se vylosují těsně před zahájením z přihlášených jednotlivců. Tato skutečnost spolu s tím, že přihlášeni bývají vždy velmi kvalitní hráči, opírající se o zkušenosti z předchozích ročníků dává i tentokrát předpoklad, že u příležitosti Křemežského veletrhu bude v tělocvičně místní školy k vidění hodnotný sport. Přijďte se podívat v sobotu 20. července 2002 od 9:00 hodin ráno. Těšíme se na Vás. Teprve s diváky je pro nás badminton prestižní záležitostí.

- Badmintonisté Sokola Křemže -

TAKHLE VYPADAL ...

Výstavba nové školy ve Křemži v letech 1950-1952, historické foto Výstavba nové školy ve Křemži v letech 1950-1952, historické foto
dnešní veletržní areál před 50 lety (v době výstavby nové školy 1950 - 52)
Výstavba nové školy ve Křemži v letech 1950-1952, historické foto Výstavba nové školy ve Křemži v letech 1950-1952, historické foto

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ ZA MĚSÍC ČERVENEC 2002
se vybírá:
St - 10. 7. 02 od 12:30 do 17:00 h
Čt - 11. 7. 02 od 12:30 do 16:00 h
Pá - 12. 7. 02 od 12:30 do 15:00 h
v jídelně Domu služeb ve Křemži.


PERMANENTNÍ VSTUPENKY NA KŘEMEŽSKÝ VELETRH
je možno zakoupit v předprodeji na Obecním úřadě ve Křemži od 10. července u pí Urbanové.


O Z N Á M E N Í
V týdnu po Křemežském veletrhu od 22. 7. 2002 do 26. 7. 2002 budou na zdravotním středisku ve Křemži vyměňována okna.
Po tuto dobu bude provoz omezen na minimum. Chronikům doporučuji, aby si své dlouhodobě užívané léky zajistili včas. Neodkladná vyšetření musí být provedena. Nebude-li možnéje provést v ordinaci, lze se do mluvit na ošetření v bytě. Konkrétní aktuální omezení ordinace je možné zjistit tele fonicky u svého lékaře.
- MUDr. Šimek -


DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
Řádná dovolená v naší obecní knihovně bude v době od 15. 7. do 4. 8. 2002.
Dne 10. 7. a 11. 7. 2002 bude knihovna otevřena jen od 15:00 do 18:00 hodin z důvodu školení.


KONTEJNERY
na plast a sklo byly přemístěny, z proluky u školního hřiště, nad čerpací stanici Pap-oil ke sběrnému dvoru.


Další informace :
Křemežský veletrh
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 17. července 2002 : TOPlist 0