ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička - červenec 2001

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Červenec 2001 - Číslo 7 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (280 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

48. schůze rady obce spojená s pracovní poradou zastupitelstva se konala před veřejným zasedáním zastupitelstva dne 19. 6. 2001. Radní a zastupitelé projednali kromě bodů programu veřejného zasedání i žádosti o finanční příspěvky obce na hospic v Červeném Kostelci (schváleno 1.000,- Kč) a příspěvek fotbalistům na zavlažování fotbal. hřiště (neschváleno - byl již poskytnut v rámci příspěvku obce na sportovní činnost). Dále projednali petici obyvatel Lomené ulice na vybudování zpomalovacích prahů pro omezení rychlosti projíždějících motoristů a zvýšení bezpečnosti dětí (schváleno za finanční spoluúčasti obyvatel Lomené ulice a obce). Rovněž byla schválena oprava podlahy v prodejně ve Mříčí a komerční využití reklamní plochy nad Mříčím.

11. veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 19. 6. 2001 za účasti 13 zastupitelů (omluveni Dr.Mašek a Ing. Šandera) a cca 40 občanů. Po úvodních informacích starosty o dění v obci a tajemníka o činnosti rady obce byla schválena nová vyhláška o místních poplatcích, která nahradila stávající 3 vyhlášky řešící místní poplatky, upřesnila termíny úhrad jednotlivých poplatků a zvýšila poplatek za zábavné atrakce. Pro našeho občana, kromě upřesnění termínu úhrad poplatků, nedošlo k žádné změně, proto znění vyhlášky č. 1/2001, která je vyvěšena na úřední desce před OÚ a na internetu, pro její obsáhlost neotiskujeme v Křemežsku. Rovněž byla schválena vyhláška č. 2/2001 o konání 10. Křemežského veletrhu. Z důvodu nutnosti dalšího jednání nebyly schváleny žádosti o převody pozemků. Schválen byl prodej akcií České spořitelny, a. s., jejichž nominální hodnota je 100,- Kč/ks, rozpočtové změny v rozpočtu obce na r. 2001 a další - viz usnesení, které zveřejňujeme dále. V diskusi starosta zodpověděl dotazy týkající se provozu střelnice (provoz dočasně omezen na půl hodiny denně - dále se řeší), oplocení pěšiny kolem rybníka Blatec (bude řešeno spolu s geodetem), oprav komunikací (Služby opraví komunikace z Bohouškovic do Mříčí), zřízení bankomatu ve Křemži (příslib ČS na 2. pololetí letošního roku) a postupu výstavby rodinných domků v lokalitě "východ" ve Křemži (obec zahájí výstavbu ZTV na podzim letošního roku). Závěrem bylo přijato usnení a starosta pozval občany na 10. Křemežský veletrh.

-Lin-USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19. června 2001


Zastupitelstvo obce Křemže na svém zasedání
 1. BERE NA VĚDOMÍ
  • zprávu starosty o plnění úkolů z minulého zasedání obecního zastupitelstva
  • informace starosty o dění v obci
  • zprávu tajemníka o činnosti obecní rady
  • zprávu auditora o výsledku hospodaření obce za r. 2000 po předchozím projednání v ZO
  • předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České spořitelny, a. s.

 2. SCHVALUJE
  • místní vyhlášku č. 1/2001 o místních poplatcích a vyhlášku č. 2/ 2001 o konání 10. Křemežského veletrhu
  • uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy" o podmínkách prodeje 3200 ks akcií společnosti Česká spořitelna, a. s. ISIN CZ 0008023736 se společností Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, náhradní identifikační číslo v SCP 0090003195, při zaplacení minimální kupní ceny ve výši 122,- Kč za jednu akcii
  • registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu obce Křemže ve SCP ve prospěch obchodníka s cennými papíry, společnosti EPIC Securities, a. s. se sídlem Karlovo nám. 24, Praha 1, IČ 61858781, zapsané v OR vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2751
  • uzavření "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", jejímž předmětem bude prodej akcií kupujícímu po odstranění překážek, bránících převodu akcií rozhodnutím valné hromady ČS, a. s. o změně podmínek převoditelnosti akcií
  • převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů
  • Smlouvu o zřízení věcného břemene pro Český Telecom, spočívající v uložení kabelu v Chlumu na pozemku v majetku obce
  • rozpočtové změny v rozpočtu obce na rok 2001 dle předloženého návrhu
  • zřizovací listinu ZŠ Křemže dle stávajících právních norem

 3. NESCHVALUJE
  • výkup pozemku - části PK č. 17/1 a 18 o výměře cca 740 m2 v k. ú. Křemže od p. Jana Homolky pro vybudování místní komunikace k zahrádkářské kolonii Křemežský rybník za 100,- Kč/m2
  • prodej části pozemku KN č. 192/ 1 v k. ú. Křemže pro rozšíření sousední parcely KN č. 192/32 určené pro stavbu obchodu a dětského hřiště, o výměře cca 130 m2
  • žádost p. Kouby o směnu pozemků

 4. DELEGUJE
  • Sdružení měst a obcí - akcionářů ČS, a. s. v souladu se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy k zastupování obce na valné hromadě ČS, a. s., na které bude schvalována změna stanov o změně podmínek převoditelnosti akcií

 5. UKLÁDÁ
  • starostovi, vystavit plnou moc Sdružení měst a obcí - akcionářů ČS, a. s., k zastupování na valné hromadě dle bodu 2. tohoto usnesení
  • starostovi uzavřít smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení
  • starostovi kontrolovat provedení úhrady kupní ceny akcií
  • starostovi a hospodářce obce provést schválené rozpočtové změny v rozpočtu obce na r. 2001
  • starostovi připravit do příštího zasedání zastupitelstva obce podklady pro převody nemovitostí, jejich převod nebyl na dnešním zasedání schválen

Vážení přátelé,

Opět je tady čas prázdnin a dovolených. A k tomu času již neodmyslitelně patří "Křemežský veletrh", jehož brány se letos otevřou 19. července již podesáté.

Rád využívám této příležitosti, abych vás, mé spoluobčany, ale samozřejmě i ostatní návštěvníky, co nejsrdečněji pozval do veletržní Křemže.

Tak jako v předchozích letech je pro vás všechny připravena bohatá nabídka rozmanitého zboží a chybět samozřejmě nebude pestrý kulturní program v pivních stanech. A protože letošní ročník bude ročníkem jubilejním, desátým, jsou připravena i některá zajímavá zpestření.

Věřím, že všichni návštěvníci naleznou na našem veletrhu to, co od něho očekávají a že na chvíle strávené ve veletržní Křemži zůstanou v jejich myslích jen příjemné vzpomínky.

S úctou a přáním všeho dobrého
Ing. Josef Troup, starosta obce Křernže

BADMINTON

Stejně jako v uplynulých letech chtějí křemežští badmintonisté přispět svou troškou ke zdárnému průběhu letošního Křemežského veletrhu. Stejně jako každoročně se někteří z nich zapojí mezi ty, kteří se starají o zdárný průběh veletrhu v pořadatelských řadách, budou v řadách obdivovatelů vystavených exponátů či mezi spokojenými návštěvníky ve stanu. Opět bude na ochozu školy vitrína prezentující některé z úspěchů, kterých křemežští badmintonisté dosáhli za více než čtvrtletí své činnosti. K vidění budou poháry či medaile ze soutěží oblastní úrovně, poháry či diplomy z celostátních soutěží, či připomínky toho, že do Křemže opakovaně putovaly tituly Mistra České republiky. K vidění budou i ocenění připomínající, že nejúspěšnější česká badmintonistka sbírá ocenění i na evropských či světových turnajích.

Zájemci o tento sport se budou moci seznámit s badmintonem i "živě". Po celou dobu veletrhu budou v tělocvičně připravení někteří členové oddílu, aby předvedli ukázky svého umění či treninkové práce. Budou připravení zasvětit případné zájemce do tajů tohoto olympijského sportu, poskytnout začátečníkům první lekce či těm již zkušenějším poradit, jak zlepšit svůj herní projev. Těm soutěživým pak umožní sehrát i badmintonová utkání pod dohledem rozhodčích z řad zkušených borců. Ti nejodvážnější ze zájemců o hru pak budou moci vyzvat kohokoli z přítomných hráčů oddílu k utkání. Aby se smazaly rozdíly ve výkonnosti, bude si moci vyzyvatel stanovit náskok "handicap". Tato handicapová utkání mají svou letitou tradici a jsou velmi oblíbená jak mezi vyzyvateli, tak mezi hráči Sokola Křemže. Handicapová utkání je možno vyjednat o veletrhu ve čtvrtek a v pátek od 10:00 do 15:00 hodin.

V sobotu 21. července 2001 od 9:00 h do 15:00 h pak bude tělocvična ZŠ Křemže opět již tradičně patřit zkušeným hráčům badmintonu, kteří zde sehrají již desátý ročník turnaje o "Veletržní pohár". Jde o soutěž dvojic. Sestavení jednotlivých párů se stanoví těsně před zahájením turnaje losem. Mezi účastníky turnaje bude i řada domácích hráčů či odchovanců, kterým se o veletrhu tradičně daří. Hodně si domácí slibují od ing. M. Koudelky - hráče svého prvního týmu či od J. Bednáře mladšího, který se prosadil do prvního mužstva prvoligových Spojů Praha. I oni však budou potřebovat pomoc domácího publika, neboť se opět očekává kvalitní konkurence hráčů nejen z jihočeských oddílů.

- Dr. Koudelka -

Křemežský veletrh podesáté

Tak už je to tady! To, co se nám zdálo utopií - 10. ročník Křemežského veletrhu, je tady.

Vzpomínám si, když se, tuším na 3. veletrhu, loučil po svém vystoupení s posluchači Michal Tučný slovy: "a těším se s vámi se všemi na shledanou na 10. Křemežském veletrhu", vyvolalo to u nás úsměv na tváři a hle, ono už je to tady. Bohužel, i když je Michal Tučný někde za "Nebeskou bránou", my jsme zde a on bude určitě s námi. Skutečně asi málokdo věřil tomu, že veletrh dosáhne někdy pořadového čísla 10. Bylo to sice přáním nás všech, ale moc jsme tomu nevěřili. A podařilo se!

10. jubilejní ročník začne slavnostně průvodem od radnice ve čtvrtek 19. 7. v 8:30 h vyvěšením praporu "Veletržního práva" před hlavní branou, startem balónu a přestřižením pásky hejtmanem Jihočeského kraje za účasti dalších čestných hostů. U vystavovatelů, jak již jsem se zmínil v minulém Křemežsku, oproti loňsku došlo k mírnému poklesu (263 - v r. 2000 267) ke dni uzávěrky Křemežska), ale konečné číslo do zahájení veletrhu bude určitě vyšší než 300. Z důvodu menšího zájmu o vnitřní výstavní plochy zůstanou letos uzavřena obě patra v základní škole. Zájem ze strany vystavovatelů o "náš" Křemežský veletrh však stále trvá, takže i nabídka zboží a služeb bude letos opět pestřejší. V areálu výstaviště jsou kromě hřiště a školní jídelny, kterou si letos pronajal p. Hykyš z Radniční restaurace, zřízena pro návštěvníky i vystavovatele další občerstvovací centra - (před MŠ, pod MŠ a pod ZŠ). Na hřišti a v pivních stanech se bude opět čepovat Samson.

Letošní novinkou je Den řemesel, který byl vyhlášen na pátek 20. 7. 2001. Své umění a zručnost budou předvádět různí řemeslníci v ulici za hlavní branou.

Ke změně dochází i v organizaci dopravy, neboť parkoviště pro vystavovatele, které bývalo na skládce pod ZŠ, bylo nutno z důvodu výstavby kurtů přesunout za bytovky čp. 319 a 321 za bývalou prodejnou p. Jurčíka. Dojde tím ke zvýšenému pohybu vozidel ve Spojovací ulici, zejména v ranních a podvečerních hodinách. Před Sklářů bude zřízeno parkoviště pro invalidy a zastávka autobusu kyvadlové dopravy z nádraží ČD do Křemže a zpět, který bude zajištovat dopravu cestujících vlakem od rána do večera.

Novinkou je i letecká reklama ve čtvrtek a v sobotu, kdy nad jižními Čechami bude kroužit letoun, který potáhne za sebou transparent. Nové jsou i velkoplošné reklamy, na kterých je stejně jako na plakátech krajina s Kletí od p. A. Motejla. Do informačních center byly dodány propagační materiály (skládačky) s mapkou a programem ve třech jazykových mutacích (česky, německy a anglicky), což zajisté přispěje ke zvýšení návštěvnosti.

Z důvodu navýšeni cen rozhodlo zastupitelstvo obce o zvýšení ceny vstupného na 30,- Kč pro dospělé, 15,- Kč pro děti a permanentní vstupenka bude stát 80,- Kč pro dospělé a 40,- Kč pro děti.

Na závěrečný ohňostroj v neděli ve 23:00 h byla letos uvolněna vyšší částka, takže "ohněstrůjci" by měli předvést něco "lepšího" než v předchozích letech. Co? To i před námi tají.

Dovolte mi, abych vás a vašim prostřednictvím i vaše příbuzné a známé, jménem pořadatelů pozval na 10. jubilejní Křemežský veletrh.

Doufám, vážení přátelé, že si z bohaté nabídky vyberete a těšíme se na shledanou na veletrhu.

- J. Linha, tajemník OÚ -P R O G R A M

Čtvrtek 19. 7. 20018:30 - 9:00 h
10:00 - 13:30 h
10:00 - 17:00 h
14:00 - 18:30 h
19:00 - 24:00 h
Slavnostní zahájení
BUDVAR-QUINTETT
Handicapová utkání v badmintonu
VYSOČINKA
BON-BON
Pátek 20. 7. 2001
DEN ŘEMESEL
10:00 - 15:30 h
10:00 - 17:00 h
16:00 - 18:00 h
19:00 - 24:00 h
BABOUCI
Handicapová utkání v badmintonu
RÁDIO
DISKOTÉKA RADIA FAKTOR
Sobota 21. 7. 20019:00 - 15:00 h
9:00 - 17:00 h
10:00 - 13:30 h
13:00 - 17:00 h
14:00 - 18:30 h
19:00 - 24:00 h
Turnaj o veletržní pohár v badmintonu
Volejbalový turnaj - Chlum Cihelna
BOŽEJÁCI
Šachový turnaj - ZŠ
DROBEK SE SKUPINOU KLONDAJK
BOŽEJÁCI
Neděle 22. 7. 200110:00 - 14:00 h
10:00 - 15:00 h
15.00 - 16:30 h
17:00 - 19:00 h
20:00 - 24:00 h
23:00 h
SAMSONKA
Handicapová utkání v badmintonu
YO-YO BAND
POUTNÍCI
BON-BON
OHŇOSTROJ

Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži

Kostel sv. Michaela Archanděla ve Křemži, interier s hlavním oltářem Byl pravděpodobně postaven již koncem 13. století. Z archivních dokumentů kláštera Zlatokorunského se dovídáme, že v r. 1351 zde působil plebán Theodoricus (farář Dětrich). V době husitských válek se na Křemežsku ujalo také učení Husovo, protože Jan Smil z Křemže byl jeho horlivým stoupencem a je pravděpodobné, že také na faru byli dosazováni kněží podobojí. Jako první katolický kněz se uvádí v r. 1568 farář Georgius (Jiří). V době pobělohorské bylo v Křemži časté střídání kněží a často byla Křemže spravována faráři okolními pro nedostatek kněží v tehdejší době. Náprava poměrů ve farnosti nastala, když v r. 1678 koupil Chlumeček klášter Zlatá Koruna, kterému tím také připadlo právo patronátní ke kostelu v Křemži a k dosazování kněží.

Z pozdějších kněží je významný Antonín Matějovský, který zde působil od r. 1861 dlouhých 36 let a zasloužil se o založení a soustavné vedení farní kroniky. Zásluhu o postavení současného kostela má P. Tomáš Pfauser, který zde působil od r. 1883 do r. 1899. Na křemežském hřbitově jsou pohřbeni ve společném hrobě P. Jakub Kocábek "poutník Jeruzalémský a Lurdský" a P. Josef Kníže, vzorný a všemi vážený kněz, pronásledovaný a vězněný komunistickým režimem. Za něho byla poprvé po desetiletích provedena oprava kostela, ve které pak pokračoval jeho nástupce P. František Hranáč.

Nejstarší část kostela je dnešní Sakristie - původní kaple pravděpodobně z konce 14. století, ke které byl v r. 1470 přistaven presbytář, dodnes zachovaný v původní gotické podobě. K němu v r. 1557 dal Jan Častolar přistavit chrámovou loď. Křemže, starý kostel z roku 1557, historické foto Ta byla dlouhá jen 14,52 m a široká 8,84 m, takže při vzrůstajícím počtu farníků nedostačovala a k částečnému rozšíření prostoru došlo v r. 1826 vnitřní úpravou a přístavbou komory za oltářem. Když ale v r. 1875 začal být strop chrámové lodi nebezpečný tak, že musel být podepřen, začalo jednání o postavení nového kostela. Se stavbou bylo započato r. 1885 a nový kostel byl vysvěcen 23. října 1887. Je ve slohu pseudogotickém, projektovaný schwarzenberským architektem. Chrámová loď, napojená na původní gotický a zachovalý presbytář má rozměry 21 x 14,25 m.

V kryptě presbytáře jsou v rakvích uloženy ostatky členů vládnoucího rodu Častolarů. Před bočním oltářem je cínová křtitelnice z r. 1637 s českým nápisem, že byla pořízena Janem Albrechtem Častolarem.

Ve věži kostelní je zvon sv. Michal, ulitý v roce vystavění Častolarova kostela v r. 1557 a ve věžičce nad presbytářem visí umíráček o váze 36 kg s nerozluštitelným nápisem z gotických písmen. Za 1. Světové války byly kostelu odebrány dva zvony, jeden z r. 1552, druhý z r. 1729. V r. 1926 byly pořízeny z darů věřících tři nové zvony. Tyto však v březnu 1942 byly na vedení Hitlerovy války také sejmuty a rozlity pro válečné účely. Křížová cesta se 14 zastaveními z r. 1860 pochází z původního kostela. Obraz sv. Michaela archanděla na hlavním oltáři je práce hlubockého rodáka, Schwarzenberského malíře Rudolfa Váchy.

- F. Nejedlý -

K situačnímu plánku Křemže z r. 1828:
1.Stará fara vyčnívala před požárem v r. 1840 cca o 8 metrů kupředu z řady ostatních domů.
2.Starou školu postavil klášter Zlatá Koruna v r. 1784 jako patron křemežského kostela. Školy v té době byly převážně církevní.
3.Zvonice a kostnice
4. a 5. Tato čp. při požáru r.1840 vyhořela a nová hospodářství postavena se stejnými popisnými čísly: Fidral nad Linhoušků, Kourus na konci Křemže (dnes sběrna surovin).
6.Nová škola
7.Na místě staré kovárny dnes stojí budova p. Skláře
8.Starý kostel přestavený v r. 1887 9. Kaplička za zahradou rodiny Mašků
Situační plán městyse Křemže z roku 1828

24. ročník orienfiačního běhu "O ŠTÍT PODKLETÍ"

Uspořádal jej oddíl orientačního běhu Tělovýchovné Jednoty Sokol Křemže v sobotu 16. června 2001. Závod se konal na nové mapě Vlčí kopec. Autoři Vladislav Štindl a Mirka Vejskrabová. Shromaždiště závodu bylo na koupališti v Brloze. Na závodě startovalo 100 závodníků z Jihočeského kraje. Na tvorbu mapy a na uspořádání závodu finančně přispěli sponzoři: Julefa s. r. o., Cypro-lesní hospodářství, Geologie a geotechnika ing. Janda, Pila Cvrčků, Kamenictví Urban, Ferodo s. r. o., Sinop - chladící zařízení V. Študlar. Těmto sponzorům děkuje oddíl orientačního běhu za pomoc. Bez nich by nebylo možno mapu zpracovat a vydat.

VÝSLEDKY:

Křemže - 24. Ročník orientačního běhu O štít podkletí 1 Žáci do 10 let:
1. Jiří Dušek - Sokol Pražák
2. Martin Zimermann - Sokol Křemže
3. Šimon Opekar - Sokol Křemže

Žáci H10:
1. Tomáš Mikeš - TJ Křišťál Lenora
2. Tomáš Zimermann - Sokol Křemže

Žáci H12:
1. Petr Urban - KOB Temelín
2. Pavel Soukup
3. Petr Kouba - oba Sokol Křemže

Žáci H14:
1. Radim Hošek - TJ OB Č. Budějovice
2. Josef Šandera
3. Zdeněk Kouba - oba Sokol Křemže

Dorostenci H16:
1. Pavel Paták - TJ Kašperské Hory
2. Jan Flašar - KOB Č. Krumlov
3. Jan Hejzlar - TJ OB Č. Budějovice

Dorostenci H 18:
1. Jakub Hules - TJ OB Č. Budějovice
2. Ondřej Blažek - Junák Písek

Muží H21:
1. Josef Hejzlar - TJOB Č. Budějovice
2. Zdeněk Blabka - SKP Č.Budějovice
3. Václav Cypro - Sokol Křemže

Muži veteráni dlouhá trať
1. Jiří Pšenička - KOB Temelín
2. Karel Mražík - Sokol Křemže
3. Josef Rychtecký - TJOB Č. Budějovice

Muži veteráni krátká trať
1. Václav Bouček - Orientig club Č. Budějovice
2. Antonín Reidinger- Sokol Pražák
3. Jaromír Šilhánec - SKP Č. Budějovice

Křemže - 24. Ročník orientačního běhu O štít podkletí 2 Žačky do 10 let
1. Kateřina Šebestová - Sokol Křemže
2. Daniela Stachová - TJOB Č. Budějovice
3. Pavla Filová - TJ Křišťál Lenora

Žačky D 10
1. Tereza Zelenková - Kotnov Tábor
2. Simona Švecová - TJ Křištál Lenora
3. Eliška Soudková - KOB Temelín

Žačky D14
1. Michaela Dulovcová - Sokol Křemže,
2. Nella Schneiderová - ZŠ Brloh,
3. Eva Marková - Sokol Křemže

Dorostenky D18
1. Jitka Moravcová - Sokol Křemže
2. Romana Maunová-TJ Libín Prachatice
3. Šárka Soudková - KOB Temelín

Ženy D21
1. Marie Dulovcová - Sokol Křemže
2. Gena Zelenková - Kotnov Tábor
3. Marie Flašarová - KOB Č. Krumlov

Ženy veteránky-dlouhá trať
1. Vladimíra Hejzlarová - TJ OB Č. Budějovice
2. Eva Paulerová - Junák Písek
3. Eva Pokorná - KOB Temelín

Ženy veteránky - krátká trať
1. Mária Patáková - TJ Kašperské Hory
2. Ludmila Boučková - Orientering club Č. Budějovice
3. Blanka Vykusová - Sokol Pražák

O putovní cenu soutěžilo 15 oddílů. Pořadí o Štít Podkletí:
1. Sokol Křemže - 60 bodů
2. TJOB Č. Budějovice - 39 bodů
3. KOB Temelín - 34 bodů
4. TJ Křištál Lenora - 18 bodů
5. Junák Písek - 16 bodů

- Vlad. Štindl -

HBC Mistral Křemže

na třetím místě v ČN HBL

Redakční rada Křemežska a fandové křemežského sportu blahopřejí reprezentantům a jejich trenérovi, panu Kučerovi, HBC Mistral Křemže k významnému umístění v mistrovské sezoně 2000 - 2001.

Jako nováček České národní ligy si v této soutěži vybojovali ze 16ti klubů krásné třetí místo. Po remíze s LOKO Č. Třebová (4 : 4) a vítězstvím nad Jestřáby Přelouč (6 : 5), dokázali dokonce porazit i mužstvo Mostu (5 : 1 a 8 : 6), které obsadilo druhou příčku, i vítěze ČNHBL Teplice v poměru 5 : 4. Za celou sezonu dokázali křemežští Mistrálové v 18ti vítězných zápasech, 4 remízách a 8 zápasech prohraných nastřílet svým soupeřům 150 golů proti 123 golům obdrženým. Nejlepším střelcem mužstva se stal David Kotek se 32 vstřelenými goly. Jako nahrávač se osvědčil Michal Holčapek s 30 nahrávkami a 31 střelenými goly, což mu vyneslo v kanadském bodování 69 bodů. Do další sezony přejeme křemežským hokejbalistům více branek v síti soupeřů a méně ve vlastní bráně a z Mistrálů aby byli mistři.

Pro přehled přikládáme tabulku ČNHBL 2001:
1.Teplice2253140:6149
2.HBC Most2136153:8645
3.Křemže1848150:12340
4.Plzeň B17310122:7537
5.Prosek1551085:7835
6.Svítkov1210896:9034
7.Kovo Praha14313105:9731
8.ŽD Písek14214101:10130
9.BB Slaný1341398:8530
10.Dobřany11613120:10328
11.Třebová1061494:10626
12.Malvas Praha1051585:10325
13.Přelouč951688:12423
14.Ďáblové Praha851785:14321
15.Kladno921979:13520
16.Pardubice222657:1486


Podklady k článku čerpal z Krumlovska od K. Vosiky Z. Hořejší.

Křemže 2001, družstvo hokejbalu HBC Mistral Křemže
Mužstvo HBC Mistral Křemže:
Zleva stojí: Tonzar, Hlaváč, Kotek D., Kubín, Fuksa, Suchánek, Varecha, Papšo, Kotek M., Tonzar, trenér Kučera
Klečí: Hron, Bartoš, Holčapek
Brankáři: Nikl, Gutwirt
Chybí: Hájek

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ se vybírá
11. 7. 01 od 12:30 do 17:00 h
12. 7. 01 od 12:30 do 16:00 h
13. 7. 01 od 12:30 do 14:30 h


POZOR!
Od 1. 7. 2001 přestaly platit 1.000,- Kč a 5.000,- Kč bankovky z r. 1993 (bez grafického symbolu). Tyto je možno vyměnit do 30. 6. 2004 ve všech bankách.


Máte možnost nabídnout ubytování o veletrhu?
Pokud ano, oznamte nám to na Obecní úřad Křemže pí Hrubešové nebo pí Urbanové, tel. 741126, 741205.


Předprodej permanentních vstupenek na KV bude od 11. 7. 2001 na OÚ.
INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. července 2001 : TOPlist 0