ARCHIV 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Červen 2005 - Číslo 6 - Ročník 15

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (4 406 kB)

 

Z jednání rady a zastupitelstva obce

55. schůze RO spojená s pracovní poradou ZO se konala dne 16. 5. 2005, za účasti 14 zastupitelů, kteří projednali žádost Agria o pronájem pozemku před areálem ve Mříči pro zřízení parkoviště zaměstnanců - doporučeno ke schválení, povolení překopu komunikace pro zřízení plyn. přípojky - doporučeno jiné řešení. Dále projednali výsledek hospodaření VaKu na vodohospodářském zařízení obce za r. 2004 a rozpočtové změny v rozpočtu obce na r. 2005. Starosta informoval zastupitele o průběhu prací na rekonstrukci kanalizace a o zajištění příprav na rekonstrukci komunikací - průtah Křemží, s předpokládaným omezením a objížďkovými trasami pro nákladní a osobní dopravu. Dále informoval o průběhu svozu velkoobjemového komunálního odpadu (viz samostatný článek) a přípravách na 14. Křemežský veletrh.

56. schůze RO se konala 30. 5. 2005 za účasti 4 radních (omluvena Mgr. Cipínová). Radní společně se zástupcem ZŠ Křemže Mgr. Podpěrou projednali varianty řešení rekonstrukce školní jídelny, která musí být provedena v příštím roce a přístupu do tělocvičny ZŠ. Dále byla projednána rekonstrukce hřiště u ZŠ tak, aby vyhovovalo potřebám školy i pořádání Křemežského veletrhu a schválení vyššího počtu žáků v 9. třídě a v MŠ. RO doporučila tři zástupce zřizovatele - obce do Školské rady, a to: Mgr. Cipínovou, ing. Ježka a ing. Šanderu. Dále projednala žádosti o prodej pozemku v Chlumu (nedoporučeno), o zřízení kanalizačního řadu v ul. Pod Janíčkem (bude řešeno současně s rekonstrukcí mostu), o zpomalení provozu v ul. Spojovací a obnovení místního rozhlasu a další. RO schválila příspěvek obce ve výši 1.000,- Kč na nákup baterií do naslouchadel a termín konání zasedání ZO - 27. 6. 2005.

- Lin -

Rekonstrukce komunikací - průtah Křemží

Vážení přátelé, spoluobčané!

V květnovém vydání Křemežska jsem Vás informoval o tom, že pokud vše půjde jako dosud, bude v nejbližší době zahájena jedna z největších stavebních akcí v tomto roce a nejenom v něm. Jedná se o kompletní rekonstrukci průtahu silnice od začátku Křemže směrem od Č. Budějovic až na náměstí a odtud k benzinové pumpě a do zatáčky u staré radnice směrem na Chlum. Součástí této stavby bude rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a celého prostoru náměstí. Velkým zásahem bude snížení hlavní křižovatky ulic Budějovická, Krumlovská a Spojovací, které je navrženo spolu s již provedenou novou kanalizací v ul. Spojovací, k eliminování přívalových vod.

Zahájení této velké stavby je již realitou. Prvního června bylo za účasti zástupců Jihočeského kraje, Obce Křemže jako spoluinvestorů, projektanta a technického dozora stavby předáno staveniště firmě Swietelsky a.s., která vítězně vyšla z výběrového řízení jako dodavatel stavby. Proti původnímu odhadu termínu dokončení stavby budou vzhledem k její náročnosti, rozsahu, možným omezením práce probíhat i v příštím roce.

V současné době probíhá budování zařízení staveniště v prostoru bývalého zimního kluziště u školy a přípravné práce na vytyčování podzemních sítí a v nejbližších dnech začnou i vlastní stavební práce.

Ty bohužel ponesou mnohá omezení a nepříjemné situace pro mnoho našich občanů, a proto velice prosím o pochopení všech problémů, které tato stavba s sebou ponese. Odměnou by měla být Křemže krásnější, čistší i bezpečnější.

Celá stavba bude prováděna po etapách tak, aby byla vždy zajištěna základní dopravní obslužnost. V první etapě bude prováděn úsek od začátku Křemže směrem od Mříčí až po křižovatku u bývalých sběrných surovin. V této fázi jsou připraveny Dopravním inspektorátem Policie ČR a odborem dopravy Městského úřadu Č. Krumlova projednány a povoleny objíždkové trasy pro osobní dopravu Mříčí - Artypa - Křemže, pro nákladní dopravu Mříčí (rozcestí Vlčí jámy) - Chlumeček - Křemže. V této fázi bude mimo provoz i autobusová zastávka Doubek a sloužit bude pouze hlavní zastávka na náměstí.

Další etapy budou podle průběhu prací upřesňovány a o jejich postupu Vás budeme informovat na stránkách Křemežska.

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás ještě jednou poprosit o shovívavost a pochopení omezení a problémů, které se s tak náročnou stavbou mohou vyskytnout. Věřím, že až dospěje do svého cíle, bude přínosem a radostí pro nás všechny.

S úctou
Ing. Troup Josef - starosta

Svoz velkoobjemového odpadu

Jak jsme vás informovali v minulém Křemežsku, proběhl v naší obci minulý měsíc svoz velkoobjemového odpadu. Pracovníci Služeb obce sváželi, třídili a odváželi odpady téměř tři týdny. Bylo zlikvidováno 28 t kovového odpadu, 6 kontejnerů nebezpečného odpadu, 34 kontejnerů směsného odpadu k dalšímu přetřídění. Další svoz by se měl uskutečnit na podzim tohoto roku.

Chtěli bychom vás znovu požádat, vážení spoluobčané, o větší disciplinovanost při podzimním svozu a k ukládání na hromady pouze odpadu, který bude avizován na vyvěšených letácích, aby se pracovníci Služeb obce nemuseli prohrabovat odpadky a mohli se věnovat smysluplnější práci. Děkujeme.

- Zd. Cipín, ved. Služeb obce Křemže -

Déšť a kroupy

Následovaly po nedávných tropických dnech. V pondělí 30. 5. se nad Křemží protrhl černý mrak z něhož k zemi padal déšť a kroupy. Během jedné hodiny spadlo 76 mm srážek, což mělo za následek příval vody z okolních kopců - zejména z Kluku, která zaplavila mříčskou náves a přeplnila rybník ve Stupné.

Naštěstí ke škodám většího rozsahu nedošlo, byly poškozeny pouze nezpevněné komunikace a zaplaveno několik sklepů. Kroupy se naštěstí vyskytly pouze velikosti třešní (místy i větší), takže ani ony tolik škody nenapáchaly.

Osvědčila se rekonstruovaná kanalizace ve Spojovací ul., která odváděla spolehlivě přívalovou vodu, takže se jezero vytvořilo až v místě bývalého stadionu, odkud pak postupně odtekla.

- JL -

Křemže 2005, kroupy a povodeň, 30. 5. 2005

Křemže 2005, kroupy a povodeň, 30. 5. 2005 Křemže 2005, kroupy a povodeň, 30. 5. 2005
Křemže 2005, kroupy a povodeň, 30. 5. 2005 Křemže 2005, kroupy a povodeň, 30. 5. 2005
Křemže 2005, kroupy a povodeň, 30. 5. 2005 Křemže 2005, kroupy a povodeň, 30. 5. 2005
Křemže 2005, kroupy a povodeň, 30. 5. 2005 Křemže 2005, kroupy a povodeň, 30. 5. 2005

Jak těžko se žilo v minulých stoletích našim předkům

V Českých zemích byla v roce 1485 na zemském sněmu odhlasována pro náš lid robota. Byla nařízena všem venkovským lidem, tj. vazalům na polích svým pánům a některým svobodným sedlákům. Práci s potahem vlastním i ručním určovali panští úředníci. Chalupníci a domkaři sekali na lukách trávu, trhali na panských polích len, ve žních sklízeli obilí, v zimě je mlátili svými cepy, káceli dřevo a sekali je, pracovali v cihelnách, děti pásly dobytek. Práce robotníků bylo stále dost. Někteří ze sedláků byli povinni vozit s koňmi obilí do Rakouska nebo vozit odtud k nám sůl. Při robotě byla stále šestidenní práce kromě neděle.

Teprve patentem císaře Josefa II. v r. 1781 bylo nevolnictví zrušeno. Lidé se směli na vesnici ženit, vdávat, posílat děti do školy a do učení a k přesídlení nemusili mít souhlas vrchnosti. Byl natrvalo zrušen rozdíl mezi pánem a poddaným. Ke Zlatokorunskému klášteru patřila vesnice Chlumeček, dvůr č. 1 a č. 2 až 15 a Hamerský mlýn, zvaný též Chlumečský. Vesnice Lhotka - ještě dvůr - chodili robotovat do dvora Chlumeček. K panství Český Krumlov patřila část vesnice Křemže, dvůr č. 13 nazývaný Paurův, dříve Studihrachovský č. 15 až 20, 25, 26, pak Křemežský mlýn č. 30, Beranova usedlost s pilou č. 31 a Holubovský mlýn č. 32.

Nepostradatelnou osobou na vsi býval obecní pastýř. Měl od sedláků zdarma obecní byt v pastoušce a měl od sedláků nějaké obilí za pasení dobytka. Pásl dobytek od jara do zimy na úhorech a na obecních pozemcích, kterým se říkalo obciny. Ráno vždy každý vyhnal svůj dobytek ven na náves, kde se ho pastýř ujal a večer každý kus dobytka sám našel cestu z návsi domů. Později však sedláci své pozemky rozdělili a pasení zaniklo. Do pastušky, kde kdysi pastýř bydlíval, dávala obec své chudé, nebo jednotlivce, kteří neměli kde bydlet, nebo ti, kteří se vrátili ze světa a měli plným právem svou domovskou příslušnost, kterou nabyli po otci nebo ji měli vydrženou po deseti letech pobytu v této obci. Znal jsem takové, kteří bydleli v takovém místě. Pastouška v Mříči byla později upravena na prodejnu a na knihovnu, Křemežská pastuška byla zbourána zároveň s váhou na dobytek - nyní zde stojí Supermarket Jednota.

Životní úroveň se zvětšovala i tím, že se na návsi objevila i nová potravina - brambory. K nám se dostaly přes Anglii, Irsko a Německo. Rozšíření pěstování bylo teprve v 2. polovině 18. století, hlavně po Napoleonských válkách, kdy v Evropě byla všude bída a hlad. Pěstovaly se hlavně v Třísově, kde je poddaní dostávali od šlechty. Měli je od nich nejprve ochutnat. Ochutnali je a krmili je i zvířatům.

Doba a spokojený život se po všech stránkách zlepšoval a byla tu už plná svoboda českého národa v naší Československé republice. Jak však mohla náhle být ta naše česká země zcela zničena a poněmčena po těch minulých tvrdých i později lepších stoletích? Nic horšího náš národ nemohlo potkat, než jednání a plán německého Hitlera a později i sovětského Stalina. Nezapomeňme, jak v minulých staletích se našemu lidu těžce žilo. Uzavřelo se nedávno za námi staré Tisíciletí a v nedávné době jsme vkročili do lepších časů tisíciletí nového.

- F. Nejedlý -

Jihočeská hospodářská komora

Vážení, dovolujeme si Vám oznámit změnu sídla kanceláře Oblastní hospodářské komory a Regionálního informačního místa pro podnikatele v Českém Krumlově.

Od 30. 5. bude kancelář sídlit v budově Finančního úřadu v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, 2. patro, číslo dveří 308.

Vzhledem k tomu, že v následujících dnech bude přeložena telefonní stanice č. 380 711 340, obracejte se v případě potřeby na čísla: 608 572 251, 724 613 942.
Po obnovení pevné telefonní linky Vám bude tato zpráva doručena.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem Mgr. Zdenka Doleželová, Helena Halabicová - Jihočeská hospodářská komora, Oblastní hospodářská komora Č. Krumlov, Linecká 266, 380 01 Český Krumlov

Tel.: 380 711 340, mobil 608 572 251
e-mail: dolezelova@jhk.cz
web: http://www.jhk.cz

Oslava Dne čarodějnic

Dne 28. dubna připravili žáci 7. B třídy pro své spolužáky, pro děti z MŠ Křemže a MŠ Chlum oslavu Dne čarodějnic.

Více než 200 dětí prošlo čarodějnou cestu, zalétaly si na koštěti, ochutnaly lektvary z čarodějné kuchyně našich čarodějnic.

Všichni mohli zhlédnout výstavu čarodějných domů zhotovených žáky ostatních tříd a umístěných na ochozu školy. Porota vyhodnotila dva nejzajímavější. Kremrole od paní učitelny Böhmové ochutnala děvčata ze 6. B (Pavlíčková, Pálková, Linhová, Sahanová a Šanderová) a žáci 1. třídy.

Na závěr nastal rej čarodějnic, z nichž opět porota složená z učitelů a kuchařek vybrala tři nejhezčí.

Titul Miss čarodějnice získala Lenka Candrová
1. vícemiss byla zvolena Hanička Krátká
2. vícemiss se stala Alice Jindrová

Všichni účastníci si mohli na ohni opéci hady. Ti byli největším překvapením čarodějného odpoledne.

Celá akce se nám moc zdařila. Především vyšlo počasí. Přišlo mnoho dětí, jejich rodiče a učitelé.

Všem děkujeme!
- Bohumila Pešlová a žáci 7. B třídy -

ZŠ Křemže 2005, oslava Dne čarodějnic ZŠ Křemže 2005, oslava Dne čarodějnic

Okénko lékaře

Vejce a infarkt

Když jsme si začali klást otázky příčin a vzniku srdečního infarktu, poznali jsme, že jedním rizikem je i vyšší hladina cholesterolu v naší krvi. Tak začaly vznikat proticholesterolové diety. A protože v každém vaječném žloutku se nachází přes 200 mg cholesterolu, začali jsme omezovat počet vajec ve své stravě. Američtí dietologové doporučovali zkonzumovat nejvýš dva žloutky za týden. A to ještě upozorňovali, že žloutky jsou i v knedlíkách, pečivu... Dodnes leckomu zní v uších: Nejezte vajíčka, je v nich cholesterol!

Jenže hladina cholesterolu není dána jen jeho přísunem ve stravě. Každé tělo si samo cholesterol tvoří. Potřebuje ho ke stavbě buněk, protože cholesterol je základním stavebním kamenem buněčné membrány. Když si navíc uvědomíme, co všechno vynikajícího a pro naše zdraví prospěšného musí takové vejce obsahovat, má-li z něj vzniknout kuře, nikoho z nás nenapadne zužitkovat ho jako lepidlo místo cementu do malty, jako za dob našeho císaře Karla IV., ale naopak začneme to vajíčko opět jíst s chutí.

V posledních letech udělali ve Spojených státech studii o vlivu požitých vajec na hladinu cholesterolu. Několik dobrovolníků bylo živeno vejci. Kontrolní skupina vejce nedostala. Po dvou měsících byly sledovány změny ve vnitřním prostředí hlavně v oblasti cholesterolu a tuků vůbec. Žádné podstatné rozdíly zjištěny nebyly. Pro malý počet (49) zkoumaných není studie průkazná. Ale ani v nejmenším nepotvrzuje, že příjem cholesterolu z vaječného žloutku zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. A tak důležitější než pojídání vajíček pro hladinu cholesterolu zodpovědného za aterosklerozu (LDL) se všemi zhoubnými důsledky (srdeční infarkt, mozková příhoda a další cévní příhody) je množství přijatého tuku ve stravě, zejména tuků nasycených. A tak nám infarkt hrozí více po tučných jídlech než po vajíčkách. Jdu si udělat dvě vejce na měkko. Dobrou chuť!

- MUDr. Bohumír Šimek -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Poznávejme plemena psů

BOERBOEL

Boerboel - búrský buldog, nebo burbul. Není plemenem, které je uznáno mezinárodní kynologickou asociací. Je to národní plemeno, které pochází z Jihoafrické republiky.

Vznik tohoto plemene se odhaduje asi od 17. století. Není nikde uvedeno, kolik a jaká plemena byla použita na formování plemene do současné podoby. Kolonizaci Jižní Afriky začali Holanďané - búrové. Když v polovině 17. století připlul Jan Van Riebeeck do Kapského města měl s sebou mohutného silného psa typu mastifa, který měl chránit jeho rodinu v této zemi. Později přicházeli další Evropané a každý si přivážel s sebou psy, které ve své domovině používal na ochranu svého domu, rodiny a majetku. Většinou to byli mohutní, silní a statní psi, poněvadž věřili, že jen takoví mohou přežít v těchto nových podmínkách. Postupem času se tito psi různých plemen i typů pocházející z původních molosů z doby Alexandra Velikého, smísili se psy domorodými. Chov probíhal v těžkých podmínkách. Vedro, různé nemoci, dravci, šelmy atd. mohli přežít jen ti nejsilnější a to byl jakýsi základ burbula.

Tito psi pak byli využíváníi při lovu i na dravce. Jejich úkol byl najít škodnou v jakémkoliv terénu, zadržet ji a čekat na pána, který ji zneškodnil. Často se stalo, že burbul již vykonal svou loveckou povinnost až do konce. Burbul se dokázal postavit i hyeně, leopardovi nebo lvu. Burbul je nejen lovcem, ale i hlídačem, ochráncem.

Dnešní burbul je velký silný pes s velmi krásnou výraznou hlavou a fantastickým osvalením. Ideální výška v kohoutku je u psa 66 cm a u feny 61 cm. Burbul má krátkou, hustou srst, krémově bílou, světle žlutohnědou, červenohnědou, hnědou i žíhané barvy. I přes svou velikost je tento pes velmi mrštný, temperamentní a pohyblivý. Je velmi fixován na svého pána a jeho rodinu, požaduje bydlet v jejich blízkosti, nikoliv někde v kotci na konci zahrady. Je to pes inteligentní, zvyklý samostatně se rozhodnout, což vyplývá z jeho dřívější činnosti. Je si vědom své síly a rozhodně není psem pro psychicky labilní lidi, tak jako většina psů tohoto typu. Je třeba jej od útlého mládí dobře vychovat, což znamená co nejvíce jej zvykat na lidi, psy a další zvířata. Burbul se sám většinou do rvačky nedá, pokud je správně socializován, ale je-li vyprovokován, rozhodně použije svou sílu.

Je to pes, který je aktivní, potřebuje vycházky, výcvik vhodný pro jeho temperament, neprovokovat v něm agresivitu. Potřebuje pouze výchovu k poslušnosti a ovladatelnosti, nepotřebuje speciální výcvik. Zase je třeba si uvědomit, proč bych si chtěl takového psa pořídit, zda budu mít dostatek času k jeho výchově, budu schopen zvládnout jeho temperament, aby pes nebyl nikomu na obtíž.

Je možné si plemeno burbul prohlédnout na stránkách: http://www.mtg.cz/boerboel/orbita.htm

- K. Pavčíková -

Fotbalisté Křemže v květnu

I. B třída

Křemže - Dříteň     1:4 (1:2)

Křemežští vyšli poprvé v odvetách naprázdno, když doma prohráli se soupeřem, který ukázal, že nepatří k aspirantům postupu náhodou. Od prvních minut měli fotbalovější hosté více ze hry. V 7. minutě ještě domácí po bombě Klimeše zachránilo břevno, ale za dalších šest minut už hosté vedli. Po křídle se prosadil Pečenka, ve vápně našel Hoška, který udělal kličku i Linhovi a z úhlu poslal míč do odkryté branky - 0:1. Snaha vracejícího se Brabce, který v pádu balón ještě tečoval, už byla marná. Křemežské, kteří nastoupili bez předstopera Procházky, jenž se v den utkání ženil, však i tentokrát zdobila bojovnost. Za snahu byli domácí odměněni po půlhodině hry, kdy z pravé strany centroval Anderle, jeden z hostujících obránců zahrál ve vápně rukou a nařízenou penaltu Kouba jistě proměnil na 1:1. Hned za minutku mohli domácí dokonat zvrat, ale Chromý z trestného kopu z hranice šestnáctky namířil těsně mimo. Ráz dalšímu vývoji utkání pak dala 42. minuta, kdy dali hosté branku do šatny. Při rohu nechali Křemežští hlavičkovat volného Nováka, který se trefil pod břevno - 1:2. Ve druhé půli hosté z převahy vytěžili ještě dvě branky. Po hodině hry utekl po křídle Klimeš, našel na vápně Hoška, který zblízka prostřelil Linhu na 1:3. Za další čtyři pak bylo definitivně jasno, když další zpětnou přihrávku výborného Klimeše zužitkoval bombou z voleje k tyči Slepička - 1:4. Domácí se snažili alespoň korigovat, ale hlavička Valenty po rohu mířila nad a branka Chromého, který v poslední minutě poslal míč od poslední čáry až do sítě, nebyla uznána pro ofsajdové postavení dvojice Brabec a Anderle.

Sestava Křemže: Linha, Stráský, Valenta, Šulc (46. Filip), Brabec, Novák, Kouba, Chromý, Klinkl (46. Čižmar), Anderle, Troup (68. Červenka).


Římov - Křemže     1:1 (0:1)

V duelu nováčků bojujících o záchranu byl k vidění zápas rozdílných poločasů. V prvním byli lepší Křemežští, kteří se ujali vedení, ale ke své škodě nedokázali z několika dalších dobrých šancí náskok pojistit. Od začátku měli hosté převahu, kterou korunovali ve 23. minutě, kdy centr Kouby z rohového kopu usměrnil do sítě krásnou hlavičkou s pomocí břevna Anderle - 0:1. Tentýž hráč pak dvakrát pálil z velmi dobrých pozic mimo tyče. Střelu Nováka zpoza vápna vyškrábl domácí gólman zpod břevna na roh. Po změně stran Římovští přidali a dostali hosty pod tlak. Nejtěsnější náskok drželi hosté až do 83. minuty, kdy po nedorozumění bránících hráčů následoval zcela zbytečný faul v šestnáctce a z nařízené penalty Písko jistě srovnal na 1:1. Ve zbývajícím čase už Křemežští uhájili alespoň bodík, který může mít v konečném účtování svou váhu.

Sestava: Linha, Stráský, Valenta, Papšo (46. Troup), Procházka, Kouba, Chromý, Novák, Brabec, Anderle.


Křemže - Zlatá Koruna     3:1 (1:1)

Do prestižního sousedského derby, které by se dalo označit za duel o mistra Podkletí, vstoupili daleko lépe Křemežští a už po třech minutách se radovali. Anderle prostrčil na rozběhnutého Brabce, který šel sám na Adamíčka a podél vybíhajícího zlatokorunského gólmana zamířil přesně k tyči - 1:0. Více než stovka domácích příznivců pak podruhé jásala v 10. minutě, kdy na centr Chromého z trestného kopu naskočil Anderle a pěknou hlavičkou pod břevno nedal Adamíčkovi šanci, ale branka nebyla pro ofsajd uznána. Pak ovšem dali o sobě vědět i Zlatokorunští. V 16. minutě centroval Lukeš, na malém vápně se ocitl zcela osamocený Mašek, ale hlavou mířil těsně mimo. Ve 36. minutě se hosté kýženého vyrovnání dočkali. Středem hřiště se přes dva hráče prosadil důrazný Štindl, kterého se skluzem snažil zastavit stoper Valenta, zahrál ovšem nešťastně rukou - a pískala se penalta. K provedení desítky se postavil Mašek a se štěstím (Linha si na míč sáhl) srovnal na 1:1. Inkasovaná branka vyburcovala Křemežské v závěru půle ke zvýšení aktivity - přišel ovšem seriál zahozených tutovek, jehož hlavním protagonistou byl kanonýr Anderle. Ten se po prostrčení od Kouby ocitl v tvář Adamíčkovi poprvé ve 40. minutě, trefil však jen nohy vybíhajícího gólmana. Po pasu od Nováka šel Anderle znovu sám i ve 44. minutě, tentokrát ale tak dlouho váhal, až ho o míč připravil vracející se Dvořák. Po rohu Kouby ještě pěkně hlavičkoval Novák, Adamíček ale byl znovu na místě.

Stejně jako skončil poločas první, začal i ten druhý, a to dalšími zahozenými šancemi domácích. Ve 48. minutě po centru Čižmara hlavičkoval zblízka osamocený Anderle, míč ovšem putoval o vlásek mimo. O tři minuty později zatáhl Anderle po levé straně, přesným centrem našel hlavu Brabce, jeho pokus ale orazítkovat jen tyč. Spravedlnost ovšem tentokrát nebyla slepá - a Křemežští byli za aktivitu přece jen odměněni. V 69. minutě zahrával Chromý trestný kop, z chumlu střílel Čižmar a odražený míč přes ležícího Adamíčka propasíroval do sítě Procházka na 2:1. Pohlednou fotbalovou akcí pak domácí pečetili zaslouženou výhru sedm minut před koncem. Dlouhý výkop Linhy si v plném běhu zpracoval Brabec, zbavil se obránce, prudce odcentroval a střídající Klinkl ranou z první pod břevno nedal Adamíčkovi šanci - 3:1.

Sestava Křemže: Linha, Stráský, Valenta, Procházka, Šulc (69. Kupka), Čižmar, Chromý, Kouba, Novák, Brabec (90. Troup), Anderle (75. Klinkl).


Malonty - Křemže     0:1 (0:1)

O důležité body pro udržení oblastní l. B třídy se na novém hřišti v Malontech utkal v tabulce poslední domácí Hraničář s nováčkem z Křemže, který se nakonec radoval z nejtěsnější výhry a poskočil v průběžném pořadí na lichotivou sedmou příčku. V bojovném utkání si první vážnější šanci přinesli po čtvrthodině domácí, kdy přímý kop z nebezpečné vzdálenosti zahrával Ždiarský, namířil ale těsně nad. Hosté odpověděli ve 20. minutě hlavičkou Anderleho, kterou brankář Beutl vyškrábl na roh. Po půlhodině si domácí vypracovali největší šanci, když po centru do šestnáctky z malého vápna hlavičkoval osamocený Ovádek, trefil však jen nohy brankáře Linhy. Rozhodující moment zápasu se pak odehrál ve 36. minutě. Hostující Brabec dlouhým autovým vhazováním poslal míč před branku, na malém vápně se v hlavičkovém souboji prosadil Procházka a balón zapadl ke vzdálenější tyči - 0:1. Pojistku mohli hosté přidat hned minutu po obrátce, ale volný Čižmar pálil z vápna vysoko nad. Důraznější hosté si pak vypracovali ještě několik velkých šancí. Hlavičku Anderleho ale vyrazil Beutl na roh a neuspěl ani Brabec, který se dvakrát dostal do samostatného nájezdu, ale jednou mu míč utekl a podruhé trefil jen vybíhajícího domácího brankáře. Cenné tři body přesto odputovaly do Křemže.

Sestava: Linha, Stráský, Valenta, Procházka, Šulc, Čižmar, Chromý, Kouba, Novák (63. Klinkl), Brabec, Anderle (90. Troup).


Křemže - Včelná     2:2 (0:1)

Křemežští sehráli hodně nešťastné utkání, ve kterém mohli rozhodnout už v první půli, ale nakonec byli rádi alespoň za bod. Už ve 2. minutě po nadýchaném centru Stráského hlavičkoval Anderle do břevna včelenské branky. Další velkou šanci měl v 15. minutě Brabec, když se individuálně prosadil přes dva hráče, šel z půlky sám, ale pak trefil jen tělo vybíhajícího hostujícího brankáře. Za čtyři minuty vracel Brabec přetažený centr Stráského před branku a Anderlemu chyběl u tyče krůček k dorážce do prázdné branky. Ve 24. minutě hosty podruhé zachránilo břevno, když Kouba z trestného kopu zamířil krásně kolem zdi, míč však skončil na spojnici. Hosté se k zakončení prakticky nedostávali, ale ve 33. minutě se nečekaně ujali vedení, když centr z pravé strany usměrnil hlavou přesně k tyči Vlček - 0:1. Domácí měli nadále územní převahu, ale zaslouženého vyrovnání se dočkali až dvě minuty po obrátce. Anderle důrazným napadáním vybojoval míč, přistrčil Brabcovi, který umístěnou přízemní ranou z vápna upravil na 1:1. Pak se hra opticky vyrovnala, od 58. minuty ovšem měli znovu navrch hosté, když po standardní situaci usměrnil Stráský nešťastně prudký centr do vlastní sítě - 1:2. Spravedlnost ani tentokrát nebyla slepá, když po většinu utkání lepší domácí v závěru přitlačili soupeře a po zásluze vybojovali alespoň bod. Střela Kouby z 80. minuty mířila ještě těsně mimo, ale o dvě minutky později se už skóre měnilo. Šulc zahrával trestný kop téměř z poloviny hřiště, ve vápně šel Anderle odvážně do vzdušného souboje s hostujícím gólmanem, odražený míč se dostal k volnému Klinklovi, který s přehledem prostřelil houštinu těl na výsledných 2:2. Křemežští se ziskem bodu udrželi tři kola před koncem na velmi dobré sedmé příčce a případný sestup se už pohybuje jen v teoretické rovině.

Sestava: Ševčík, Stráský, Filip, Procházka, Šulc, Čižmar, Kouba, Chromý, Novák (36. Klinkl), Brabec, Anderle (87. Pe Pešl).


Okresní soutěž:

16. kolo:
Křemže B - Zdíky  -  6:5 (2:3)
Branky: Klinkl 2, Kupka, M. Chromý, Linha z pen., Papšo

17. kolo:
Frymburk B - Křemže B  -  4:1 (3:0)
Branky: Linha z penalty

18. kolo:
Křemže B - Rožmberk  -  3:6 (2:3)
Branky: J. Chromý, Schuster, Papšo

19. kolo:
Hořice - Křemže B  -  3:0
Kontumačně (vzhledem k obrovské marodce v áčku byli čtyři hráči z rezervy k dispozici prvnímu týmu, a tak naše mužstvo k utkání neodjelo)

Karate jako sportovní Popelka

V polovině měsíce května proběhlo Mistrovství Evropy v Karate na Kanárských ostrovech ve Španělsku, kam opět odcestovali i reprezentanti ČR z Českých Budějovic a to Petr Zoubek a Miroslav Hýsek, kteří stabilně prokazují vynikající výsledky jak na české scéně, tak i mezinárodním klání. V době, kdy píši tento článek mistrovství probíhá a nemám potřebné výsledky, jaké jsou zde dosahovány, věřím, že dobré, vždyť na Mistrovství světa v Athénách se ČR umístila na krásném čtvrtém místě. Bohužel o těchto soutěžích nejsou psány články v novinách, ani zprávy v televizi, ač si myslím, že by si pozornost tento sport zasloužil stejně jako lední hokej, či kopaná. Jako perličku uvádím, že tito reprezentanti si z poloviny cestu na takovouto soutěž hradili ze svých prostředků.

Oba reprezentanti ČR jsou členy TJ Karate České Budějovice, za kterou soutěží i Martin Šebesta, Mistr ČR pro rok 2003, bytem ve Křemži. Počátky vzniku TJ se datují kolem roku 1971 a od samého počátku zaujímá nejúspěšnější místo v rámci Jihočeského kraje a v posledních pěti letech i čelní místo v rámci republiky. Zásluhu na tomto postavení má výkonný trenér Bc. Jiří Faktor, šestinásobný mistr ČR a v roce 1990 - 1997 též trenér státní reprezentace, držitel titulu Mistr sportu a Zasloužilý mistr sportu.

TJ Karate České Budějovice se velkou měrou podílí na výchově mladých sportovců v kraji a to aktivními osmi oddíly, kde předmětem činnosti je organizování, rozvoj a propagace karate a sebeobrany s důrazem na výchovu členské základny v duchu etiky karate s programy zaměřené na mládež. Závodní oddíl je tvořen téměř z poloviny mistry republiky z období 1997 do současné doby. Celou členskou základnu TJ tvoří přes 200 cvičenců.

V současné době se však TJ Karate České Budějovice vyrovnává s finančním problémem, který nedává příslib ke zcela uspokojivému řešení jejího programu. Proto se v současné době obrací na podnikatele, kteří by byli ochotni v rámci sponzorských příspěvků přispět na činnost této jednoty a tudíž i na sportovní rozvoj jihočeské mládeže. Sponzorování této TJ by mohlo přinést i reklamu podnikatelům ze Křemže v rámci celé ČR.

Kontaktní adresa:
TJ Karate České Budějovice,
Netolická 7, 370 05 České Budějovice,
tel: 777 815 709

- Bc. Milan Šebesta -

Nové hračky pro Křemílek

Křemže - klub Křemílek, logo V květnu jsme oslovili podnikatele a obchodníky ze Křemže a okolí a požádali je o sponzorský dar na nové hračky pro děti a vybavení klubu. Byli jsme mile překvapeni ochotou na klub přispět, téměř všichni oslovení se naší "sbírky" zúčastnili a to nejen podnikatelé, ale i soukromé osoby. Touto cestou bychom všem chtěli moc poděkovat. Celková vybraná částka činila 14.700,- Kč.

A jak jsme s penězi naložili? Do klubu jsme koupily nová houpadla, bazének s míčky, skákací zvířátka, autíčka pro kluky a pěnové puzzle pro holčičky, obruče na cvičení a spoustu výtvarného materiálu pro naše tvoření. Také jsme z těchto peněz zaplatili objednaný autobus do ZOO Ohrada, kam jsme jeli s dětmi 2. 6. 2005 oslavit Den dětí.
Koncem června uspořádáme v klubu den otevřených dveří, kam všechny samozřejmě srdečně zveme. Přesný termín ještě upřesníme.

Finančním darem přispěli:

BHG, Ing. J. Šebelka, Chlum
Hodiny - Klenoty, David Sklář, Č. B.
Lahůdky u Cábů, Křemže
Agrio, Křemže
Pila Mříč, p. Šírek
SEXTA, p. Mejzlík, Č. B.
Milan Bartoš - zednické práce, Křemže
Střechy Bláha, Chlum
Ing. J. Troup, starosta obce, Křemže
Hodinářství TEMPUS, Vladimír Sklář, Č. B.
Projektová kancelář, Dana a Petr Ježkovi, Křemže
JICA - Jiří Cába, Křemže
Nábytek Eva Salzerová, Křemže
Radniční restaurace, Křemže
Tesařství Petr Klimeš, Chlum
Stropstav, p. Stropek, Chlum
Zámečnictví Vaněček, Chlum
Vinotéka pod Kletí, Křemže
Nábytek Španinger, Křemže
Obuv - p. Oberpfalzerová, Křemže
Ovoce zelenina, p. Borovková, Křemže
fa Hany, textil, Křemže
Nguyen Van Duong, Křemže
G. S. Sped, p. Grundl, Křemže
Kadeřnický salon Jitka, Křemže
Kadeřnictví Cimerhanzlová, Křemže
fa Doležal, Křemže
Květinová síň Bromelia, Křemže
Prodejna Eliška, p. Konzalová, Křemže
p. Mikolczová, Křemže
Klasické zdravotní masáže, p. Študlarová, Křemže
Kadeřnictví Havránková, Křemže
G - Kros, Křemže


Vybavení a hračky darovali:

Průmyslové zboží, p. Iška, Křemže
p. Kruťková, Křemže
p. J. Nováková, Chlum

Všem moc děkují spokojené děti z klubu Křemílek!

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ za červen 2005
se vybírá:

Středa 15. 6. 2005   od12:30 do 17:30 h
Čtvrtek 16. 6. 2005   od12:30 do 16:00 h
Pátek 17. 6. 2005   od12:30 do 14:30 h

v přízemí Radnice Křemže, č. dveří 11.
V červenci se bude vybírat záloha ve dnech 13. - 15. 7. 2005.


Řádná dovolená
Obecní knihovna Křemže

V Obecní knihovně ve Křemži bude zavřeno z důvodu dovolené ve dnech:

4. července - 8. července 2005
21. července - 5. srpna 2005
22. srpna - 31. srpna 2005


OÚ Křemže Vás zve na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 27. června od 19ti hodin v sále radnice ve Křemži.


SLUŽBY OBCE KŘEMŽE nabízí

pondělí - pátek     7:30 - 15:30 hodin

telefon: 380 741 115
mobil: 736 672 410


Další informace :
Obecní knihovna Křemže
Křemežský veletrh
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962
Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 16. července 2005 : TOPlist
Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 5 in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/access.php3 on line 52