ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Červen 2004 - Číslo 6 - Ročník 14

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (820 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

30. schůze RO, spojená s pracovní poradou ZO se konala dne 3. 5. 2004 za účasti 13 zastupitelů. Na této byly projednány žádosti o prodej pozemků, rozbor hospodaření správce vodovodní a kanalizační sítě VaK a.s. za rok 2003, ke kterému byly vyžádány podrobnější informace, pořádek na návsi a stav návesního rybníka ve Mříči, návrh smlouvy s Eurotelem o zřízení věcného břemene uložení kabelů do pozemků obce, přípravy Křemežského veletrhu, povinnost obce stát se plátcem DPH, průběh oprav místních komunikací a dodržování pořádku v obci v souvislosti s nabídkou občanům likvidace větví štěpkovačem. V tomto bodě zastupitelé doporučili řešit v přestupkovém řízení zjištěné viníky - znečišťovatele, kteří na místo likvidace větví vyvezli i další domovní odpad, který byl smíšen s větvemi a znemožňoval jejich řádnou likvidaci. Dále byl projednán návrh úpravy státní komunikace - průtah Křemží a s tím spojené úpravy přilehlých chodníků a náměstí, který je plánován na příští rok.

31. schůze RO se konala 17. 5. 2004 za účasti všech radních. Do této schůze byla přizvána ing. Tučková, která vysvětlila radním svůj záměr na využití zříceniny hradu Dívčí kámen a jeho zabezpečení proti dalšímu rozpadání, s možností bezplatného převodu hradu i s pozemky do majetku obce. O tomto bude ještě jednat a následně rozhodovat zastupitelstvo obce.

RO provedla výběrové řízení na prodej poslední stavební parcely v zóně Východ ve Křemži. Dále projednali dopis občanů z Bohouškovic, žádosti o přidělení bytu, o finanční příspěvek a nabídku na provedení oprav dalších místních komunikací v Loučeji a ve Vinné penetrací a nabídku ZČE na provozování veřejného osvětlení. Starosta informoval RO, že po provedených úpravách byla definitivně přiznána dotace na výstavbu ČOV Křemže. Dále informoval o jednání svazků obcí Podkletí, Blanský les - Pohůří a Netolicko o vytvoření společného mikroregionu s minimálním počtem 10 tis. obyvatel, pro možnost využití programových fondů z EU. Vedení tohoto mikroregionu by měla mít na starosti akční skupina složená z poloviny ze zástupců samosprávních celků a druhou polovinu by měli tvořit zástupci podnikatelů, neziskových organizací apod. O postupu vytváření této obecně prospěšné společnosti vás budeme informovat prostřednictvím Křemežska.

- Lin -

Oznámení

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Křemže podle § 32, odst. 2, zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu oznamuje:

 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
            v pátek dne 11. června 2004 od 14,00 do 22,00 hodin
            v sobotu 12. června 2004 od 08,00 do 14,00 hodin


 2. Místem konání voleb je:
            v okrsku č. 1 - KŘEMŽE
                 volební místnost v sále radnice Křemže, Náměstí čp. 35
                 pro voliče s adresou místa trvalého pobytu ve Křemži a v Mříči

            v okrsku č. 2 - CHLUM
                 volební místnost ve společenské místnosti Chlum čp. 68
                 pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Chlumu, Loučeji a Lhotce

            v okrsku č. 3 - STUPNÁ
                 je volební místnost ve společenské místnosti Stupná čp. 21
                 pro voliče s adresou trvalého pobytu ve Stupné, Chlumečku, Chmelné,
                 Vinné a Bohouškovicích


 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním pasem ČR nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu Evropské unie, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu. Dále zde bude umožněno hlasování voličům s voličským průkazem. 4. Pokud se volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit osobně do volební místnosti, může požádat o použití přenosné hlasovací schránky předem na Obecním úřadě ve Křemži - tel. 380 741 126 nebo 380 741 205 - nebo ve dnech konání voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi.


Ve Křemži dne 26. 5. 2004

Ing. Josef Troup
starosta obce Křemže

Jak budeme volit do Evropského parlamentu

Jak vyplývá z výše uvedeného Oznámení starosty, historicky první volba do EP proběhne v naší obci, jako již tradičně, ve třech volebních okrscích - Křemži, Chlumu a Stupné, podle místa trvalého pobytu voliče. Každý volič by měl obdržet do 8. 6. 2004 hlasovací lístky všech 32 kandidujících stran, respektive 31 zaregistrovaných stran (strana č. 27 nebyla zaregistrována). Pokud některý z voličů neobdržel kompletní sadu 31 lístků + Instrukce nebo obdržel lístky poškozené a nebo ji vůbec nedostal, má možnost si hlasovací lístky vyzvednout na Obecním úřadě ve Křemži nebo přímo ve volební místnosti ve dnech voleb.

Z předložených kandidujících stran si volič vybere hlasovací lístek té strany (pouze jedné!), jejímž kandidátům chce dát svůj hlas. Tento hlasovací lístek pak vloží v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků do úřední obálky, kterou obdrží od volební komise a vhodí do hlasovací schránky. Na hlasovacím lístku může volič dát své preferenční hlasy maximálně dvěma kandidátům tím, že zakroužkuje pořadové číslo kandidáta na hlasovacím lístku. K jiným úpravám hlasovacího lístku nebude při sčítání hlasů přihlíženo. Pokud nebudou vyznačeny na hlasovacím lístku preference, získává hlas strana a její kandidáti v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

Neplatné hlasy: hlasovací lístek, který nebyl vložen do úřední obálky, dva či více hlasovacích lístků v jedné úřední obálce, přetržený hlasovací lístek, poškozený hlasovací lístek tak, že z něho nejsou čitelné potřebné údaje.

Přenosná hlasovací schránka - jak je uvedeno v Oznámení, volič, který se nemůže osobně dostavit do volební místnosti, zejména ze zdravotních důvodů, může požádat o provedení volby do přenosné hlasovací schránky. Použití této si může objednat na OÚ nebo ve dnech voleb přímo u své okrskové volební komise, OkVK CHLUM tel. č. 380 741 462, OkVK STUPNÁ tel. č. 380 741 468 nebo můžete uplatnit svůj požadavek na OÚ Křemže (i ve dnech voleb) na tel. č. 380 741 126 nebo 380 741 205, případně požádat jiného voliče, aby Váš požadavek přednesl příslušné volební komisi.

- JL -

Kdy byla založena Loučej...

Kdy byla založena Loučej
aneb
kolonizace na Křemežsku ve světle archeologických nálezů

Proces kolonizace (tj. osidlování území) probíhá v Čechách zejména ve 12. a 13. století. Kolonizace tehdy měla svůj řád. Chtěl-li král, šlechtic či církevní hodnostář osídlit nějaké území, najal si lokátora, jehož úkolem bylo získat dostatečný počet mladých lidí a dovést je na určené místo (to určil majitel), kde založí vesnici a začnou hospodařit. Za to nemuseli osadníci deset let platit daně. Toto privilegium je mj. obsaženo i v názvu některých vesnic (Lhota, Lhotka), který vyjadřuje lhůtu osvobození od poplatků. Lokátor určoval místa pro jednotlivé usedlosti, a tak měl možnost přidělit si nejlepší půdu. Kromě toho měl i další práva. Mohl si zřídit hospodu, kovárnu či mlýn.

Hrnčířská značka - část kola s loukotěmi z části dna tuhové nádoby nalezené u Bohouškovic na podzim 2003, obr. 1Protože místem pro přenocování je parkoviště u Tower Bridge, pouštíme se do nasávání atmosféry nočního města. Křemežsko kolonizovali ve 13. století Dubenští z Chlumu, kteří svůj původ odvozují od pánů ze Strakonic. Dokladem toho je heraldické znamení (erb), které se liší jen v barevném provedení. Je na něm zobrazena střela s hrotem doleva vzhůru.

Dubenští z Chlumu si vybudovali dvě centra, z nichž dominantní byla tvrz v Chlumu. Menší tvrz v Křemži je zmiňována v písemných pramenech v roce 1266 jako Zmilenburch a v roce 1281 jako Zmilenberg. Tyto názvy jsou výmluvným dokladem, že tehdy v Křemži sídlil Smil. Toto jméno měli Dubenští z Chlumu v oblibě, o čemž svědčí jeho častý výskyt u jejich dalších potomků. První zmínka o Chlumu je z roku 1279 a tehdy tam sídlil Beneš z Chlumu. Snad on nebo spíše jeho předci organizovali kolonizaci na Křemežsku. Nelze však ani vyloučit, že zakladatelem rodu a tudíž i organizátorem osídlování zdejší krajiny byl Smil, po němž byla pojmenována tvrz v Křemži (Zmilenburch, Zmilenberg), o níž víme, že byla v letech 1310 - 1318 přestavěna dalším Smilem na hrádek. Tehdy si rodinný majetek rozdělili bratři Jindřich a Smil. Zatímco Jindřich zůstal na chlumecké tvrzi, Smil odešel do Křemže a založil tak křemežskou větev.

Z písemných pramenů tak vyplývá, že jak Chlum, tak i Křemže byla osídlena již ve 13. století. Nález několika keramických fragmentů ze 13. století na západním okraji Chlumu to koneckonců jen potvrzuje.

pouštíme se do nasávání atmosféry nočního města. Křemežsko Co však okolí a ostatní vesnice? První písemné prameny o nich jsou z pozdější doby. O Bohouškovicích se z písemných pramenů dovídáme v roce 1312, kdy se připomíná Pribizlaus do Bohuskow, po němž osada dostala své jméno. Patrně se jedná o zdejšího lokátora či spíše jeho potomka, neboť hojná tuhová keramika nalezená v okolí současných Bohouškovic spadá časově do 13. století.

Okraje tuhových nádob nalezených u Loučeje na jaře 2003, obr. 2Protože místem pro přenocování je parkoviště u Tower Bridge, Za samostatnou zmínku stojí nález dna tuhové nádoby s hrnčířskou značkou (obr. 1). Dříve tyto značky měly magickou funkci, kterou ještě v minulém století doložili etnografové. Prostí lidé, kteří si nádoby tenkrát kupovali, totiž věřili, že nádoba se značkou více navaří. Teprve druhotně se z těchto symbolů vyvinul "podpis" hrnčířské dílny. Námi nalezená značka je typickou značkou v 13. století na dnech nádob a doplňuje tak mozaiku nálezů z počátku kolonizace.

Skutečnost, že jsme prokázali osídlení v Bohouškovicích již ve 13. století není zas až tak překvapující vzhledem k první písemné zmínce (rok 1312), lokalitě (jižní svah), která již byla osídlena v pravěku a okolnosti, že se něco podobného podařilo archeologům v nedalekém Brlohu. Ves je poprvé písemně doložena v roce 1310 jako rožmberské poddanská vesnice. Archeologický menší výzkum potvrdil, že zde sídlili lidé již ve 13. století, což odpovídá současným představám o průběhu kolonizace.

pouštíme se do nasávání atmosféry nočního města. Křemežsko Mnohem zajímavější jsou však závěry našeho archeologického výzkumu v okolí Loučeje. Ta se poprvé v písemných pramenech uvádí v roce 1440 jako Luczey a její jméno je odvozováno od kopí (tj. "luče"), kterým házeli zdejší osadníci.

Část tuhového přeslenu nalezeného u Loučeje na jaře 2003, obr. 3Protože místem pro přenocování je parkoviště u Tower Bridge, Nalezený keramický materiál v okolí Loučeje se na své nálezové místo dostal s největší pravděpodobností z hnojišť, kam byl nejčastěji poškozený vyhazován. Hustota nalézaných fragmentů nebyla nikdy taková, aby umožnila předpokládat sídlo či dvorec. Bezpečnou dataci nalezených střepů umožňuje způsob vypálení, tuhový materiál a především typické okraje (obr. 2). Vzhledem k nálezovým situacích je zřejmé, že Loučej byla osídlena již od 13. století, což odpovídá počátkům kolonizace zdejšího kraje.

Nejzajímavější nález z okolí Loučeje je část tuhového přeslenu (obr. 3). Tuhový přeslen sloužil jako setrvačník tyčinky při spřádání nití z příze a patřil ke standardnímu vybavení každého obydlí. Přesleny se používají už od pravěkých dob a jsou dokladem textilní výroby. Nepatří bohužel mezi chronologicky citlivé a tak jejich datace bývá problematická. Avšak vzhledem k okolním nálezům se přikláníme k závěru, že tento přeslen spadá časově do 13. století a byl tudíž používán v dobách kolonizace.

U ostatních vesnic zatím otázka založení zůstává otevřenou, i když u některých lze předpokládat, že se rozvíjely už od 13. století. Konečné slovo však musí mít archeologický průzkum.

Závěrem tedy můžeme konstatovat, že vedle nejstarších sídel Chlumu a Křemže se již od 13. století rozvíjí osady Bohouškovice a Loučej. Starším výzkumem bylo v témže století potvrzeno osídlení Brlohu. Počátky vzniku okolních vesnic zatím zůstávají úkolem pro budoucí archeologické výzkumy.

- MUDr. Polách -

Cestování po Evropě

Putování po Smaragdovém ostrově

Ani v posledním roce tisíciletí jsme neporušili cimrmanovské "na sever - na jih" a po Krétě se chystáme objevovat Irsko. Na cestu se v červenci 2000 vydáváme jen pár dní potom, co jsme si ve Zlaté Koruně řekli společné "ano". Takže jsem, v domnění, že mi krásně uschne, pověsila svatební kytici, sbalila zbytky cukroví a vyrážíme.

Drobný déšť, který nás provází už od Budějovic, přechází v Praze ve vydatný liják a nehodlá nás opustit ani na státní hranici v Rozvadově. Věrně doprovází náš spací autobus přes celé Německo, Belgii až do francouzského Calais. Tady nás čeká nalodění na trajekt do anglického Doveru. Vstup do království probíhá hladce - nikoho tentokrát nezadrželi! po předložení už neplatné měny (legálně nabyté ve směnárně jednoho renomovaného bankovního domu), jako před třemi roky, takže se můžeme přesunout směr Londýn. Pýchou hlavního města byl v tom roce naučně zábavný megapark Dom milenia. Ambice jeho tvůrců však byly podstatně vyšší než zájem návštěvníků. Cena vstupenky nás donutila zůstat "při zemi" a zajímavou stavbu pozorovat zvenčí.

Irsko - DublinProtože místem pro přenocování je parkoviště u Tower Bridge, pouštíme se do nasávání atmosféry nočního města. Procházíme se londýnskými doky, kde si živě představuji Bodyho s Doylem vyřizující si účty s podsvětím. Už názvy ulic dávají tušit, odkud pochází jejich současní obyvatelé - např. Jamaica street. Po setmění docela ráda opouštím působiště kluků z CI 5 a nadšeně pozoruji hemžení v City. Je pátek, takže se zde koná hodně večírků. Dámy a pánové ve večerních róbách decentně uždibující vybrané lahůdky servírované na stříbře toho moc společného se svými sousedy z doků nemají. A proto naše oblečení koresponduje spíš s hamburskou s knedlíkem, kterou jsme importovali na ostrov a ten den povečeřeli, opouštíme vznešenou společnost a kolem osvětlené katedrály sv. Pavla se vracíme na parkoviště u Temže. To opouštíme druhý den, abychom se pomalu přiblížili našemu cíli - Irsku. Cestou anglickým venkovem nám zpestřuje pohled na polorozbořené zámečky roztroušené v lesích a pastviny poseté chomáčky ovcí. Zastávka ve městě Chester je oživením příjemných vzpomínek. Vždyť udržované hrázděné stavby jsme obdivovali před třemi roky cestou do Skotska. Podobně je to i v Conwy. Tady nás během procházky po hradbách opět dostihl déšť. Už si začínám pomalu zvykat, že si v příštích dnech budeme připadat, jako pejsek s kočičkou, když sušili prádlo. Během cesty po pobřeží pozorujeme odliv a doufáme, že neskončíme v mokrém písku. Pro přesun do Irska použijeme opět trajekt. Protože má společnost Stenaline dvě hodiny zpoždění, využíváme neplánovanou zastávku v Holy Headu k sušení svršků. Čtyřhodinovou plavbu, která následovala, mám spojenou s jedinečným kulinářským zážitkem. Tím jsou krevety. Nikdy před tím (a bohužel ani potom), mi ještě nikdo tyto čerstvě vyloupané potvůrky nenaservíroval.

Pátý den našeho putování se konečně ocitáme v Irsku. Neustále si musím opakovat, že jsme v hlavním městě samostatné Irské republiky, která zaujímá větší část rozděleného ostrova a nemá nic společného se Spojeným královstvím. Jeho součástí je naopak menší (podstatně problémovější) část ostrova - Severní Irsko a hlavním městem Belfastem. Tam my se však nechystáme. Má představa o drsné severské zemi bere za své hned v přístavu v Dublinu. Čekala jsem něco úplně jiného, než příjemné téměř středomořské podnebí s palmami! Bujná vegetace, podle které dostal ostrov přezdívku "Smaragdový", za vše vděčí vlídnému oceánskému klimatu s dostatečným množstvím srážek. V zimě se teploty pohybují kolem +5 °C, a v létě pak +16 °C. Nedělně rozespalý Dublin se vůbec netváří jako metropole nejdynamičtěji se rozvíjející členské země EU. Její obyvatelé se, zřejmě po prohýřené noci, probouzejí docela pomalu.

Národní hrdost dokazují vlajky s oranžovým, zeleným a bílým pruhem rozmístěné po celém městě. Zelený pruh symbolizuje původní obyvatele (Kelty, katolíky), oranžový přistěhovalce (protestanty) a bílý pokus o jejich usmíření. Patronem Irů je svatý Patric, který přinesl na ostrov křesťanství. Jemu je také zasvěcena nejznámější katedrála. Spolu s římsko-katolickou patří k nejcennějším památkám. Největší rozkvět Dublin zažíval v 17. spoletí, kdy nad ním držel ochranou ruku anglický správce ostrova Oliver Cromwel. Mezi slavné rodáky patři spisovatelé Jonathan Swift - autor Guliverových cest a G. B. Shaw, který získal v roce 1925 Nobelovu cenu za literaturu za světoznámý Pygmalion. Držitelem stejné ceny (z roku 1969) je také Ir Beckett. Jeho absurdní drama "Čekání na Godota" se stalo klasikou 20. století. Ovšem nejznámější irskou značkou je určitě GUINNESS. Černé pivo čepované v irských pubech po pintách (0,6 l) se vaří právě v dublinských pivovarech přímo v centru. Prostě hned vedle protestantského kostela je pivovar a vedle něj třeba nemocnice. Někdy kolem poledne začíná provoz v ulicích houstnout. Že je neděle - den fotbalových zápasů - poznáváme podle aut, ze kterých mávají skalní fanoušci vlajkami svého klubu.

Tak si snad ještě užijeme trochu odpoledního klidu, než se večer sejdou na zhodnocení zápasu nad Guinnessem. I ve všední den totiž atmosféru irské hospůdky dotváří obrazovka, na které se odehrává nějaký "důležitý" duel. Naštěstí se i dnes schází v těchto zařízeních irští muzikanti, kteří po večerech dotvářejí kolorit země mnohem lépe než televize. Stále platí, že co Ir, to muzikant. Vždyť se nacházíme i v domově slavných U2. Ti svou strmou kariéru zahájili právě v dublinských pubech.

Odpoledne se město zaplnilo a my si uvědomujeme, že potkáváme převážně mladé lidi, a to z celého světa. Někteří studují, jiní našli zaměstnání v některé ze světových firem.

Na přelomu tisíciletí nastal ohromný příliv pracovních sil do Irska. Rychle rostoucí ekonomika nemohla pokrýt potřebu z vlastních zdrojů. Možnost uplatnění měli všichni schopní řemeslníci, střední zdravotnický personál a samozřejmě třeba počítačový experti.

Kdyby to tak viděli všichni ti emigranti plavící se na začátku století (mimo jiné i na Titaniku) za lepšími zítřky do Ameriky! Mnoho z jejich potomků nikdy na svůj původ nezapomnělo a tak jsou jejich dotace a dary významnou injekcí irskému hospodářství. Ke svému původu se hrdě hlásili i prezidenti Kennedy a Reagan.

Naše seznámení s Dublinem končíme na nádvoří slavné koleje Trinity. Mezi slavné absolventy patří dramatik Oscar Wilde a James Joyce. Ještě tady dojídáme svatební koláče pečené v Chlumě. Vydržely krásně měkké a "podívaly" se docela daleko. Mají jen jednu vadu - jsou poslední.

- V.K. -

Právník radí

KORUPCE

Korupce jako společenský fenomén existovala již ve starověku jako jedna z nejhorších a zároveň nejrozšířenějších forem chování, které poškozuje správu věcí veřejných, pokud se ho dopouštějí státní úředníci a jiní veřejní zaměstnanci. Přestože s korupcí bojovala již společnost staré Mezopotámie (Chammurabiho zákoník) či starého Říma (leges ambituues), nedá se konstatovat, že by někdy tento boj byl definitivně úspěšný. Snaha o korupční formy jednání v zájmu snazšího dosahování cílů bez nutnosti dodržování pravidel je přirozenou součástí lidské povahy. Podle odborné sociologické literatury pojem korupce v "širším slova smyslu zahrnuje veškeré chování veřejných osob, které se odchyluje od formálně stanovených povinností za účelem dosažení soukromého finančního nebo statusového zisku. Pojem korupce obecně zahrnuje jak úplatkářství, tak nepotismus a klientelismus (zvýhodňování na základě příbuzenských a přátelských vztahů, místo na základě zásluh)".

Dle návrhu Konvence OSN o postupu proti korupci se za korupční jednání považuje "nabídka, slib nebo předání jakékoli výhody v něčí prospěch jako nepřiměřené pohnutky pro výkon nebo nevykonání jeho povinností, a vyjednávání, požadavek, přijetí jakékoli takové výhody jako nepřiměřené pohnutky pro výkon nebo nevykonání povinností". Identicky definuje korupci také Rada OECD v doporučeních týkajících se podplácení při mezinárodních obchodních transakcích z roku 1994.

Korupce tedy není jen úplatkářství a netýká se pouze veřejných činitelů nebo jiných držitelů veřejné moci či veřejného postavení. Základním definičním znakem korupce, který by neměl být opomíjen, je to, že se někdo zachová nepoctivě při plnění svěřených úkolů vyplývajících z jeho postavení. Podstatou této nepoctivosti je obvykle to, že někdo z nečestných pohnutek tam, kde má jednat nestranně, takto nejedná. Dalším charakterizačním znakem korupce je, že při ní obvykle není personifikovaná obět. Obětí je ve většině případů společnost jako taková.

Český trestní zákon ve svém třetím oddílu nazvaném úplatkářství upravuje celkem tři skutkové podstaty trestných činů (přijímání úplatku, podplácení a nepřímé úplatkářství).

§ 160   Přijímání úplatku :

 1. Kdo v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.


 2. Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.


 3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
  1. v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
  2. spáchá-li takový čin jako veřejný činitel.

 4. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
  1. v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
  2. spáchá-li takový čin jako veřejný činitel v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.
§ 161   Podplácení
 1. Kdo jinému v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.


 2. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo
  2. spáchá-li takový čin vůči veřejnému činiteli.
§ 162   Nepřímé úplatkářství
 1. Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo za to, že tak již učinil, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.


 2. Kdo z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Úplatkem trestní zákon rozumí neoprávněnou výhodu spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

Za veřejného činitele trestní zákon považuje voleného funkcionáře nebo jiného odpovědného pracovníka orgánu státní správy a samosprávy, soudu nebo jiného státního orgánu nebo příslušníka ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, soudního exekutora při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu. Při výkonu oprávnění a pravomocí podle zvláštních právních předpisů je veřejným činitelem také fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, vodní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží. K trestní odpovědnosti a ochraně veřejného činitele se vyžaduje, aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s jeho pravomocí a odpovědností. Funkcionář nebo jiný odpovědný pracovník státního orgánu, samosprávy, ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru cizího státu, se za těchto podmínek považuje za veřejného činitele, pokud tak stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Dále se za veřejného činitele považuje jakákoliv osoba zastávající funkci v zákonodárném nebo soudním orgánu nebo v orgánu veřejné správy cizího státu nebo v podniku, v němž má rozhodující vliv cizí stát nebo v mezinárodní organizaci vytvořené státy nebo jinými subjekty mezinárodního práva veřejného, pokud je s výkonem takové funkce spojena pravomoc při obstarávání věcí obecného zájmu a trestný čin byl spáchán v souvislosti s touto pravomocí.

Veřejným činitelem je i volený funkcionář nebo jiný odpovědný pracovník orgánu státní správy a samosprávy, soudu nebo jiného státního orgánu nebo příslušník ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru, kterému je svěřena pravomoc, pokud se podílí na plnění úkolů společnosti a státu a tyto úkoly vykonává v rámci plnění své úřední působnosti, je-li tato jeho úřední působnost jinak neoddělitelně spojena s výkonem jeho působnosti, pro níž je vybaven pravomocí, aniž by však musel v dané konkrétní věci současně jednat ve vrchnostenském postavení. I tento volený funkcionář nebo odpovědný pracovník uvedených orgánů při výkonu této činnosti splňuje podmínku požadující, aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s jeho pravomocí a odpovědností. Veřejnými činiteli jsou např. následující funkcionáři či pracovníci státních orgánů a správních úřadů: prezident republiky, členové vlády (kteří jsou zpravidla ministry), státní zástupci, soudci Ústavního soudu i soudů obecných, hygienici, matrikáři, soudní exekutoři. Veřejný ochránce práv (ombudsman), členové Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Veřejnými činiteli jsou i funkcionáři, odpovědní pracovníci a příslušníci těchto dalších orgánů, úřadů a ozbrojených sborů: Parlamentu, ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy. Nejvyššího kontrolního úřadu. České národní banky, okresních úřadů, Policie ČR, Vojenské policie, zpravodajských služeb, městské (obecní) policie, Vězeňské služby, územních vojenských správ a velitelství územní obrany, státních inspekcí, inspektorátů, úřadů, správ, aj.

Veřejnými činiteli nejsou funkcionáři či pracovníci např. Rady České televize, Všeobecné zdravotní pojišťovny a zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, Střediska cenných papírů, Centra kupónové privatizace, Fondu národního majetku. Pozemkového fondu ČR, Státního fondu rozvoje bydlení, Státního fondu dopravní infrastruktury, zdravotnických zařízení, která nemají postavení správního úřadu, lékaři, ředitelé škol, revizoři v hromadné veřejné dopravě, aj.

Veřejným činitelem je za splnění ostatních podmínek zákona volený funkcionář nebo jiný odpovědný pracovník územní samosprávy, nikoli však samosprávy zájmové (profesní). Při splnění těchto podmínek se trestného činu v postavení veřejného činitele může dopustit i takový veřejný činitel, který nezákonně nakládá s majetkem, o jehož řádnou správu je povinen z titulu své funkce pečovat. Zaměstnanci územních pracovišť Pozemkového fondu ČR a zaměstnanci Fondu národního majetku České republiky nemají postavení veřejného činitele. Za splnění zákonných podmínek však bude přicházet v úvahu v konkrétních věcech jejich trestní postih pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku, či též přijímání úplatku, podplácení a nepřímé úplatkářství.

Trestnost podplácení (§ 161) a nepřímého úplatkářství (§ 162) zaniká, jestliže pachatel úplatek poskytl nebo slíbil jen proto, že byl o to požádán a učinil o tom dobrovolně bez odkladu oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Jen namátkou z judikatury:

Nejvyšší soud ČSSR rozhodl dne 29. 9. 1987 následovně a jde nepochybně o dnes již v praxi nepoužitelné rozhodnutí v praxi: "Jestliže pracovník restaurace, jehož povinností je zajišťovat její řádný chod, tedy obstarávat věc obecného zájmu, přijme anebo požaduje úplatek za to, že umožní jinému v restauračním zařízení provozovat společenskou hru (např. karetní), naplňuje svým jednáním znaky trestného činu přijímání úplatku podle § 160 odst. 1 anebo podle § 160 odst. 2 tr. zák. Jestliže hráči takové hry poskytnou pracovníku restaurace úplatek za to, aby jim umožnil ji v restauraci provozovat, naplňují svým jednáním znaky trestného činu podplácení podle § 161 odst. 1 tr. zák.

Vrchní soud České republiky rozhodl dne 24. 7. 1997 takto: "Činnost pracovníka v bankovním sektoru, který má na starosti vyřizování úvěrů, tj. přípravu podkladů, včetně doporučení pro uzavření úvěrových smluv, je třeba posuzovat jako obstarávání věcí obecného zájmu ve smyslu § 160 odst. 1 tr. zák. Jde totiž o činnost, která souvisí s uspokojováním zájmů občanů a právnických osob v oblasti materiálních potřeb a jsou jí zajišťovány úkoly, na jejichž řádném a nestranném plnění má zájem celá společnost."

- J.M. -

Naše školy

Pomalu se blíží dětem ve škole konec školního roku. Uteklo jim to jako voda, tak jako nám utíká rok v kalendáři. Prázdniny mají děti teď volné bez práce. Za našich dob jsme ještě museli pracovat - pomáhat doma. Chodit do školy z mnohých míst bylo také náročné. Několik kilometrů ze vzdálenějších vesnic a hlavně samot nebylo pro ty maličké prvňáčky v zimě a za špatného počasí nic příjemného, ale museli jít. Vžijme se do školní docházky dětí, ještě po této válce až do r. 1960, musely jít do školy ve Chmelné ještě od Běhounků, z Vinné, z Katov. Dospělejší pak do Brložské měšťanky, jak se ve Chmelné říkalo, musely jít "pět čtvrtí chodiny". Do měšťanské školy do Křemže za 1. ČSR chodili už poměrně dospělí žáci z Habří, Dubného, Slavče - přes les. Z Holubova, Krasetína a Třísova to už bylo trochu blíže. Děti, važte si dnes spojení autobusového ze všech míst, i těch nejbližších!

Zvláštními druhy škol po poslední válce, když se z pohraničního území vystěhovalo německé obyvatelstvo, byly otevřeny samé jednotřídní školy pro nové české obyvatelstvo. Děti sem docházely často i ze vzdálenějších míst a samot. Učila zde většinou naše mladá učitelské generace. Těch cca padesát školiček bylo zrušeno v letech 1960 - 1979. Část obyvatel se postupně vystěhovala, bylo zřízeno autobusové spojení do větších škol. (U nás byla zrušena škola ve Chmelné, na Brložsku v Jaroníně).

Zajímavý byl vznik prvních škol na některých vesnicích - Chmelná. Do školy do Brloha se těžko chodilo za špatného počasí, hlavně v zimě a děti proto zůstávaly doma. Po roce 1827 poslala proto Brložská škola do Chmelné první učitele: Švarce a Mikeše (od Noháčů) a dva bratry Loškovi (od Hálů). Vyučování trvalo jen v zimních měsících, v létě děti zas přešly do Brloha. Řádné vyučování začalo až za učitele Františka Svobody, podučitele, který byl do Chmelné úředně dosazen od r. 1854.

Nová škola však ještě nebyla a tak se vyučovalo po staveních. Hospodář, čeleď i děti byli pohromadě. Zvláště v zimním období se ve světnici pletla košťata, opálky a dělaly se jiné domácí práce. Takové vyučování trvalo vždy jeden týden a běda učiteli, který nebyl v tom kterém místě spokojen. Učitel dostával týdně groš za jedno dítě a jeho strava se řídila podle počtu dětí. Kde jedl, tam také spal. Nájemníci (podruzi), kde se nevyučovalo, byli učiteli povinni ročně dvěma žejdlíky másla a čtyřmi vejci ročně za své děti. Utěšenější poměry nastaly, když byla škola umístěna v obecní pastušce. Ale ani ta příliš nevyhovovala (dnes je pěkně upravena na návsi za kapličkou). Vynesením konsistoře bylo 8. srpna 1854 nařízeno Chmelenské obci, aby se do dvou let postarala o novou školní budovu. Tomuto nařízení bylo vyhověno až v r. 1862. Po zavření této nové školy byla přestavěna na prodejnu a přistaven sál.

- F. Nejedlý -

Okénko lékaře

Ještě k hypochondrii

Co je příčinou, že některý člověk se opakovaně vrací více či méně vyděšen svým zdravotním stavem ke svému lékaři, který opakovaně na něm při sebepečlivějším vyšetření nic závažného neshledává?

Příčinou je nepřiměřené hodnocení signálů z našeho těla a jejich chorobné zpracovávání do zhoubných obrazů. Soustředěním se na často nevýznamné obtíže, vnímání těchto obtíží se posiluje, přidají se obtíže plynoucí z nerovnováhy vegetativního nervstva, které nedokážeme ovládat, a zhoubný obraz závažné choroby se stává nevyvratitelným.

Pro hypochondra je velikým štěstím, pokud důvěřuje svému praktickému lékaři. Závažné stesky s chudým nálezem mohou na první pohled na lékaře působit dojmem hypochondrie, který lze jednoduchým vyšetřením potvrdit nebo zpochybnit.

A když jde o správného hypochondra, nevěří ani těmto specielním vyšetřením. Cestuje od lékaře k lékaři, stále hledá důvěryhodnějšího lékaře, čas od času se zklidní, aby soubor závažných obav po čase u něho opět vykvetl.

Léčba je velmi obtížná, nejlépe bez medikamentů. Spočívá v postupném nácviku uvědomování si bezvýznamnosti pociťovaných obtíží. Průvodcem může být dobrý praktický lékař nebo dobrý psychiatr.

- MUDr. Bohumír Simek -


Zmije

Nový pohled na uštknutí zmijí. Podle přednosty pediatrické kliniky docenta MUDr. Ivana Nováka CSc není uštknutí naší zmijí obecnou smrtelné. Podle něho ani uštknutí kojence by nemělo být fatální. Sám ošetřoval řadu uštknutých dětí a nikdy jim nepodal sérum proti zmijímu jedu. Jen hlídal, aby nedošlo k selhání životních funkcí.

Jak vypadá uštknutí zmijí. Každý ví, že zmije mívá na hřbetě klikatou čáru. Avšak při úleku z kousnutí hadem můžeme vidět klikatou čáru, i když ji had na hřbetě nemá. Samotné zranění vypadá jako dvojitý vpich asi centimetr od sebe, který může lehce krvácet. V místě vpichu může být výbled, ale v okolí se šíří otok se zarudnutím až lividním zbarvením. Otok se postupně šíří na celou končetinu.

Jak máme pomoci postiženému? Uložíme jej do stínu a do klidu. Nenecháme ho chodit. Ubezpečíme ho, že není ohrožen na životě. Ránu nerozřezáváme, nevysáváme, nechladíme a nezaškrcujeme. Celou končetinu stáhneme elastickým obinadlem silou, jako když chceme zpevnit podvrtnutý kotník. Pak je vhodné končetinu znehybnit.

V nemocnici především sledujeme krevní tlak a srdeční frekvenci, protože nejčastější reakcí je pokles krevního tlaku a zvýšená krvácivost. Sérum většinou nepodáváme, protože při jeho i po letech opakované aplikaci hrozí vážná alergická reakce, která by stav mohla významně zkomplikovat.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Gratulace z Vrábče

Po delší době jsem si opět dovolil poslat prostřednictvím "Křemežska" pozdrav obce Vrabče obci Křemže, všem jejím přidruženým vesnicím a jejich obyvatelům. Inspiroval mě k tomu článek Jihočeských listů ze 6. 5. o tom, že v Křemži byla rozvinuta iniciativa k znovuobnovení ochotnického divadla. Vzbudilo to vzpomínky na vzdálená léta, kdy jsme rádi navštěvovali Křemži a její kulturní akce. Kromě poutí, tanečních zábav, plesů a šibřinek byly to i návštěvy kina a občas i ochotnických divadelních představení. Tehdy v době před válkou a hlavně ve válce, kdy byly taneční zábavy zakázány téměř v každé obci působil ochotnický soubor. V sálech hostinců byly pořízeny jeviště a kulisy a hrály se divadelní hry. Lidé to vděčně přijímali, dávalo jim to na 2 hodiny zapomenutí na tvrdou realitu doby. Také u nás, ve Vrábči, jsme měli ochotnický soubor. Byla to parta dobrých kamarádů, které vedl a režíroval pan učitel. U nás učitelé vedli už své žáčky ke vztahu k divadlu. Ročně s námi nacvičovali aspoň 2 pohádkové hry. Tak jsme získávali lásku k divadlu, ale tato činnost nás současně formovala k způsobilosti veřejného vystupování. Když jsme dospěli, hráli jsme samozřejmě dospělé role. Kromě nenáročných veseloher hráli jsme i díla klasiků, např. Jiráskovu Vojnarku, Naše furianty, Kvapilova Oblaka, k svátku matek "Dokud máš maminku" ale hráli jsme i Noc na Karlštejně, Psohlavce a troufli jsme si i na operetu "Na tý louce zelený".

Navštěvovali jsme i představení v okolí, abychom posoudili úroveň inscenace a sami se přiučili. Samozřejmě jsme chodili i do Křemže, kde byla představení už na vyšší úrovni. Působily zde 2 ochotnické soubory. Jeden při Tělocvičné jednotě Sokol a druhý při Jednotě Orel. Ochotníci ze Sokola měli své zázemí v Sokolovně s velkým jevištěm, druhý soubor se musel spokojit se sálem u Linhoušků a později u Hrubých. Ti nacvičili v době, kdy začínalo ohrožení naší země Německem, náročné představení legionářské hry Jízdní hlídka. Ve válce byly obě organizace rozpuštěny a zakázány a vytvořil se jeden soubor. Dodnes si pamatuji uvedení hry Maryša v Sokolovně. Titulní roly hrála Mařenka Pešlova z Holubova, Francka Beďa Šafařík a starého Lízala p. Šafařík (holič), jehož slavný monolog byl vynikající. Celková úroveň provedení byla téměř profesionální. Viděl jsem ji i v Jihočeském divadle, ale ta v Křemži se jí vyrovnala.

Mohu Křemežským jen gratulovat, že se formuje skupina lidí kolem p. Malhotckého, kteří jsou rozhodnuti ochotnickou tradici v Křemži obnovit. Víme, že i v sousedním Brloze úspěšně působí ochotnický soubor. Křemežským přejeme do začátku hodně elánu a později pevné nervy, protože není jednoduché řídit ochotnický soubor, který musí dostat lásku k divadlu do krve. Přejeme mnoho úspěchů a rádi se někdy přijedeme na Vás podívat. Vždyť divadlo je věčné. Večer co večer někde Cyrano svůj širák odhazuje vdál, večer co večer kůň požírá slaměný klobouk paní starostové a večer co večer Maryša namíchává otrávenou kávu Vávrovi.

Tedy mnoho pozdravů z Vrabče s přáním štěstí a pohody.

- František Hála, Vrabče -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Cestování s domácími mazlíčky v EU

kočka

Od července letošního roku se mění podmínky a okolnosti pohybu domácích zvířat (psů, koček, fretek atd.) mezi státy EU. Vstupuje v platnost nařízení EU o zdravotních požadavcích na tzv. PET ANIMALS (domácí mazlíčci). K nejdůležitějším patří, že od 3. července budou moci tito mazlíčci vyjíždět za hranice pouze s vlastním pasem, jednotným dokladem tzv. PET PASSPORT.

pes


V celé Unii vstupuje také od 3. července v platnost nařízení č. 998/2003 o pohybu zvířat v zájmových chovech (pet animals) tj. psů, koček a fretek na území Unie, mezi zeměmi Unie a vymezuje podmínky vstupu zvířat ze třetích zemí (mimo Unii). Hlavním ustanovením tohoto pro občany EU závažného nařízení je povinnost mít s sebou při cestách za hranice PAS ZVÍŘETE - zvaný PET PASSPORT.

Základním předpokladem pro vydání pasu je průkazné označení, umožňující nezaměnitelnou identifikaci. Může to být buď zřetelné tetování (provádí se u štěňat s rodokmenem). Tetovací číslo je evidenční číslo v plemenné knize příslušného chovatelského klubu. Poněvadž tetovací čísla nebývají někdy dobře čitelná - je nejlepší označení každého zvířete MIKROČIP. Při označení mikročipem, které je povinné při cestě do některých zemí např. Velká Británie, musí čip odpovídat mezinárodní formě ISO 11784 a ISO 11785. Jinak by musel majitel zvířete mít vlastní čtecí zařízení. Každý čip musí mít tak zvaný country code, což je kód země. Pro Českou republiku je to kód 203.

Veškeré informace ohledně těchto nařízení podávají veterinární lékaři a současně provádějí čipování zvířat. Čip musí být evidován.

Způsob, kterým je čip aplikován zvířeti není žádný bolestivý zásah. Kromě průkazní identifikace je samozřejmě povinná vakcinace, zejména proti vzteklině. PET PASSPORT je nejen potvrzením pro povinnou vakcinaci, ale i další zdravotní záznamy. Tento pas postupně nahradí očkovací průkazy a majitelé psů a koček si jej nechají vystavit již při první vakcinaci.

Pas bude nutným dokladem při cestování, ale je pravděpodobné, že povinnost čipování se bude vztahovat na všechna zvířata majitelů v členských zemích. Požadavky stanovené Nařízením EU č. 998/2003 se budou týkat pohybu v uzavřeném prostoru v členských zemích. Hlavní předností a smyslem mikročipu je identifikace zvířete a zvýšení možnosti včasného návratu k majiteli.

Čip, který je zvířeti aplikován pod kůží, se přečte tzv. čtečkou, kterou má každý veterinář a bude ji mít městská policie a také v útulcích. Tak se dá ihned zjistit jméno zvířete a adresa majitele. Hlavně v případech, kdy dojde k napadení člověka.

V případě dalších informací ohledně těchto nových nařízení se obracejte na veterinární lékaře, kteří vám podají veškeré informace ohledně pasů pro domácí mazlíčky a také o čipování zvířat.

- MVDr. P. Pavčík -

FOTBAL - Fotbalisté Křemže v květnu

Křemže - V. Brod 6:1 (2:1)

V utkání jara s do té doby vedoucím mužstvem přeboru podali Křemežští nejlepší výkon v sezóně, zaslouženě si připsali vysokou výhru a po šestnáctém kole poskočili do čela tabulky. Pátá jarní výhra Křemže se začala rodit ve 22. minutě, kdy výborný Jan Stropek obešel na křídle dva hráče, pronikl do vápna a jeho prudký centr usměrnil ve skluzu do sítě Václav Novák (sedmá branka kanonýra mužstva v sezóně).

Po půlhodině to byl opět Stropek, který z křídla centroval a Michal Bartoš svým třetím zásahem v ročníku upravil hlavou na 2:0. Krátce před pauzou se hosté povedenou střelou Koriťáka, při které domácí brankář Ševčík nešťastně uklouzl, vrátili do zápasu. To však bylo ze strany hostů prakticky vše. Nástup do druhé půle vyšel totiž domácím doslova famózně. Už po minutě se v závaru před brankou nejlépe orientoval Radek Procházka, namířil levačkou do šibenice a svým druhým gólem v křemežském dresu zvýšil na 3:1.

Za další dvě minuty muž zápasu Stropek uvolnil do uličky Václava Leštinu, který s přehledem dal už na 4:1. Vynikající výkon pak Křemežští pečetili v poslední pětiminutovce. Nejprve střídající Václav Anderle skvělou přihrávkou vybídl ke skórování Michala Chromého, který obešel i gólmana a do prázdné branky dal na 5:1. Půltucet pak tři minuty před koncem z úhlu završil Jan Stropek.

Benešov - Křemže 0:1 (0:0)

Na šestou jarní výhru se Křemežští na hřišti nebezpečného Benešova hodně nadřeli. Od prvních minut sice měli hosté místy až drtivou převahu, ale nemohli se prosadit v koncovce. Po střele Václava Leštiny se už hosté radovali, ale sudí míč za brankovou čarou neviděl. Dobré příležitosti pak ještě měli několikrát Anderle a znovu Leština, ale do kabin se šlo za bezbrankového stavu.

Kámen ze srdce hostům spadl až čtvrt hodiny před koncem, kdy si dlouhý výkop brankáře Ševčíka zpracoval před šestnáctkou Leština, dostal se za obránce, poslal míč po zemi podél vybíhajícího gólmana, střela skončila na tyči, ale dobíhající Václav Novák dorážkou zblízka a svou osmou brankou v sezóně zajistil Křemži veledůležité tři body v boji o postup.

Křemže - FC Vltava B 6:0 (2:0)

V jednoznačné partii si Křemežští připsali sedmou jarní výhru, vylepšili si skóre v odvetách na 23:1 a udrželi dvoubodový náskok na čele tabulky. Po dvaceti minutách byl ve vápně faulován Leština a Václav Novák z penalty otevřel skóre a dal už svůj devátý gól v sezóně. Do přestávky pojistil vedení svou pátou brankou v ročníku Jan Stropek. Po obrátce ještě dvakrát skóroval Václav Leština (druhý gól krásnou bombou do šibenice) a po jedné brance přidali Radek Procházka (3. gól v křemežském dresu) a Michal Bartoš.

Větřní - Křemže 1:1 (0:1)

I v tomto duelu potřebovali Křemežští vyhrát, což se tentokrát podepsalo na výkonu. Od 25. minuty hráli hosté přesilovku, když byl domácím za vražení do Nováka vyloučen Marik. Početní výhodu už za necelých pět minut využil Pavel Čižmar, který po centru Stropka zaznamenal hlavou svou první jarní trefu. Houževnatí domácí však v dalších minutách drželi krok a při hostech stálo i štěstí, když Ševčíka zachránila tyč po střele Záruby.

Ve druhé půli se rozhodily šance na obou stranách, rozhodující momenty se ale odehrály až v závěru. Nejprve se v 75. minutě síly vyrovnaly, když po druhé žluté za faul šel předčasně pod sprchy křemežský kanonýr Novák. Dvě minuty před koncem jej za klukovské vražení do soupeře následoval i brankář Ševčík. Mezi tyče musel jít Klinkl, který v posledních okamžicích (v šesté minutě nastavení) inkasoval po šťastné střele domácího hráče z trestného kopu.

Gól několik vteřin před koncem mrzí, přesto objektivně třeba říci, že za předvedený výkon si Větřní bod zasloužilo. Křemežští na jaře poprvé ztratili, přesto se jejich náskok na čele tabulky tři kola před koncem zvýšil na tři body, neboť druhé D. Dvořiště prohrálo v Nové Vsi.

- KAV -

Křemežský veletrh

KŘEMEŽSKÝ VELETRH
22. - 25. 7. 2004

Termín konání 13. ročníku Křemežského veletrhu se nezadržitelně blíží, a tak mi dovolte, abych vás stručně informoval o probíhajících přípravách a změnách.

První, a myslím i zásadní, změnou je zvýšení ceny za pronájem venkovních ploch vystavovatelům a zejména pak zvýšení ceny vstupného, vyvolané zvýšením všech vstupních nákladů. Jednotlivé vstupné bude činit pro dospělé 50,- Kč, pro děti 20,- Kč, permanentní vstupenka - 100,- Kč pro dospělé a 40,- Kč pro děti. Další změnou je, že nebude v provozu "domácí kuchyně" v podání kuchařek ze školní jídelny. Vzhledem k souběhu Selských slavností v Holašovicích, na který by měla být zajištěna kyvadlová doprava, nebude Den řemesel, připravuje se změna slavnostního zahájení veletrhu a další změny spíše technického rázu. V současné době máme zaevidováno přes 200 vystavovatelů a vzhledem k tomu, že požadují větší nebo více výstavních ploch, dá se říci, že výstavní areál je již dnes vyprodán. Připraven je i doprovodný program v pivních stanech. Určitých změn dozná i složení "občerstvovačů" na hřišti u stanu - doufáme, že to budou změny k lepšímu.

Jediný problém, s kterým si neumíme poradit, je ubytování vystavovatelů. Proto se na vás, vážení spoluobčané, obracíme s prosbou o pomoc, pokud máte možnost zajistit ubytování vystavovatelům, aby si i oni mohli vychutnat večerní atmosféru ve stanu, nabídněte svoji ubytovací kapacitu na OÚ Křemže pí. Hrubešové, tel. 380 741 126 nebo 380 741 205, za což vám předem děkujeme. Bližší a další informace o Křemežském veletrhu uvedeme v příštím Křemežsku.

- Lin -

27. ročník orientačního běhu o ŠTÍT PODKLETÍ

Uspořádá jej oddíl orientačního běhu Tělovýchovné Jednoty Sokola Křemže, v sobotu 26. června 2004.

Závod se bude konat na mapě VLČÍ KOPEC v okolí Kuklova. Centrum závodu je na letním koupališti v Brloze. Prezentace začíná v 9 hodin ráno v centru závodu. Start prvého závodníka v 11 hodin. Startují všechny kategorie, včetně dětí s rodiči na fáborkované trati.

Přihlášky přijímá Pavel Zimmermann, Chlum 129, 382 03 Křemže do 20. 6. 2004, telefon 380 741 425 nebo mobil 602 145 804.

Pořadatelé připravili pěkné ceny pro prvé tři závodníky v každé kategorii. Občerstvení zajištěno v restauraci na koupališti.

- V. Š. -

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
se vybírá ve dnech:

středa 16. 6. 2004   od12:30 do 17:00 h
čtvrtek 17. 6. 2004   od12:30 do 16:00 h
pátek 18. 6. 2004   od12:30 do 14:30 h

v přízemí Radnice Křemže, č. dveří 11.


OBECNÍ KNIHOVNA KŘEMŽE

dovolená - 22. 7. - 15. 8. 2004


Další informace :
Obecní knihovna Křemže
Křemežský veletrh
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 9. června 2004 : TOPlist 0