ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Červen 2003 - Číslo 6 - Ročník 13

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (443 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

9. schůze rady obce se konala dne 5. května 2003 za účasti všech radních, kteří projednali stížnosti na volné pobíhání psů a zajištění dopravní obslužnosti naší obce, kde bylo dosaženo dílčích zlepšení, jako např. posílení silných spojů velkokapacitními autobusy, noční spoje budou jezdit denně v pracovní dny s okruhem Křemže, Brloh, Nová Ves, Křemže, dopolední spoj do Č. Krumlova v pracovní dny bude jezdit přes Zlatou Korunu bez navýšeni ceny jízdného apod. Toto podléhá ještě schválení zastupitelstva Jihočeského kraje. Radní dále projednali a doporučili ke schválení zastupitelstvu obce poskytnutí půjčky z FRB na obnovu střechy rodinného domku v Loučeji, výsledek auditu hospodaření obce za r. 2002, opravy kapliček, výkup pozemku pod komunikací a zajištění příprav na 12. Křemežský veletrh.

10. schůze rady obce spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce se konala 26. 5. 2003 za účasti 12 členů zastupitelstva obce. Zastupitelé projednali žádosti o odprodej a nabídky ke koupi pozemků, postup oprav komunikací, přidělení grantů na likvidaci povodňových škod, zrušení MŠ Slavče a převedení 4 dětí do MŠ Křemže, návrh smlouvy na odprodej středotlakového plynovodu Jihočeské plynárenské a schválili příspěvek 1.000,- na zájezd dětí. Projednali také žádosti o změnu využití území a změnu územního plánu obce vyvolané loňskými záplavami, na jejíž úhradu byl poskytnut od státu grant. Do změny ÚP budou zahrnuty i žádosti o změnu využití území. Dále byly předjednány i další záležitosti, o kterých bude rozhodováno na zasedání zastupitelstva obce dne 3. 6. 2003.

11. schůze rady obce, spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce se konala 3. 6. 2003 před zasedáním zastupitelstva obce. Byl projednán program večerního zasedání, upřesněny některé body jednání a upuštění od některých záměrů obce v prodeji či nákupu nemovitostí. Dále byl projednán stav evidence psů a úhrady poplatku ze psů a zastupitelé navrhli provést revizi poplatníků a radikální řešení přestupků, vyplývajících z nedodržování místní vyhlášky a zákona o místních poplatcích.

3. zasedání zastupitelstva obce se konalo 3. 6. 2003 za účasti 13 zastupitelů (1 omluven, 1 nepřítomen bez omluvy) a asi 35 občanů.
Po téměř hodinové informaci starosty o dění v obci a zprávě tajemníka o činnosti rady obce, zastupitelé schválili uzavření smluv na prodej a nákup pozemků, prodej stl. plynovodu, poskytnutí půjčky z FRB na opravu střechy rodinného domku v Loučeji a zprávu auditora o kontrole hospodaření obce za r. 2002. Přestože informace starosty byla téměř vyčerpávající, využili občané své právo a v bodu diskuse bohatě diskutovali o problémech, které je tíží.

Závěrem bylo přijato usnesení, jehož plné znění otiskujeme:

- Lin -


USNESENÍ
z jednání zastupitelstva obce konaného dne 3. 6. 2003

Zastupitelstvo obce Křemže na svém zasedání

  1. Bere na vědomí
  2. Schvaluje
  3. Ukládá

REFERENDUM

REFERENDUM 13. a 14. června 2003

Starosta obce Ing. Troup oznámil dne 27. 5. 2003 datum a místo konání referenda ve Křemži.

Ve dnech 13. a 14. června 2003 se referendum uskuteční ve třech okrscích (Křemže, Chlum a Stupná) v době od 14:00 do 22:00 hodin (pátek) a od 8:00 do 14:00 h (sobota), obdobně jako při volbách. Oproti volbám nebudou oprávněným osobám (voličům) dodávány domů hlasovací lístky - tyto budou vydávány v průběhu hlasování v hlasovacím okrsku. Aby byl hlas platný, je nutné jej osobně upravit - doplnit pouze jeden křížek "+" nebo "x" do okénka vedle odpovědi ANO nebo NE, vložit do úřední obálky a tuto vhodit do hlasovací schránky. Jiné úpravy, jakož i přetržení hlasovacího lístku (více hlasovacích lístků v jedné obálce) mají za následek neplatnost hlasu.

Hlasovací lístek a úřední obálka bude oprávněné osobě okrskovou komisí vydána až po prokázání totožnosti platným občanským průkazem či pasem ČR. Pokud se oprávněný občan nemůže osobně dostavit ze závažných (zejména zdravotních) důvodů do svého hlasovacího okrsku, může požádat předem OÚ Křemže (tel. 380741126, 380741205), nebo ve dnech konání referenda přímo příslušnou okrskovou komisi, (Křemže - č. tel. 380741205, 380741126, Stupná - č. tel. 380741174, Chlum - č. tel. 380741142) o přenosnou hlasovací schránku. Pokud chce občan hlasovat mimo svůj okrsek, může si vyzvednout na Obecním úřadě Křemže (pí Hrubešová) nejpozději do 11. 6. 2003 do 16:00 hodin hlasovací průkaz, který jej opravňuje k provedení volby v kterémkoliv okrsku na území ČR.

Otázka pro referendum, která bude na hlasovacím lístku zní:

"Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?"

Odpověď na otázku:

ANO NE


- JL -

Právník radí

Vypořádání společného jmění manželů

Dnes stejně jako v dobách dřívějších platí, že zanikne-li společné jmění manželů (dříve BSM nyní SJM), provede se jeho vypořádání, při němž se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku náležejícího do SJM jsou stejné. Zákon stanoví povinnost provést vypořádání SJM (tj. uspořádání majetkových vztahů mezi manžely k majetku a závazkům, které do zaniklého SJM patřily) vždy po jeho zániku a dále vyslovuje zásadu týkající se velikosti podílů na společném majetku, která vychází z rovného postavení manželů v manželství, proto podíly na společném majetku, jež je vypořádáván mají být zásadně stejné a co se týká závazků náležejících do SJM, jsou manželé povinni tyto závazky splnit rovným dílem. Při vypořádání se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti. S přihlédnutím ke všem požadavkům stanovených zákonem o rodině a k dalším specifickým hlediskům konkrétního vztahu mezi manžely, nemusí být nakonec podíly manželů na majetku náležejícího do zaniklého SJM stejné. Pokud mezi manžely bude o vypořádání zaniklého SJM uzavřena dohoda, lze se v této dohodě od zásad uvedených v zákoně o rodině odchýlit, vždy však bude nutné při uzavírání dohody dbát o to, aby dohoda byla platným právním úkonem, tj. musí být v minimálně v souladu s ustanovením § 39 občanského zákoníku. Důležitou úlohu při vypořádání SJM hrají potřeby nezletilých dětí, je proto důležité, který z manželů po zániku SJM získá nezletilé dítě do své výchovy, a je zpravidla odůvodněné, aby právě on nabyl konkrétní věci sloužící potřebám dětí. Důležitým hlediskem při stanovení vypořádacích podílů je, jak se který z manželů staral o rodinu a jak se který z nich zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Z uvedeného ustanovení plyne, že péče o děti a starost o domácnost je postavena na úroveň výdělečné činnosti druhého manžela.

Manžel má právo, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společné jmění a současně je však povinen do společného jmění nahradit to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho oddělený majetek.

Aby bylo možné SJM vypořádat je nutné stanovit rozsah SJM a zajistit jeho ocenění. Vypořádání se provádí vždy k okamžiku zániku SJM. Mezidobí mezi zánikem SJM a jeho vypořádáním je období potencionálního vlastnictví každého z manželů k věcem náležejícím do SJM. Existuje tu proto nejistota, komu co ze SJM připadne, nevzniká však mezi manžely nový druh vlastnictví, protože vypořádání SJM má účinky ex tunc, neboli účinky zpětně k době zániku SJM např. rozvodem. Manželé, proto musejí disponovat s majetkem v SJM v souladu s obecnými zásadami občanského zákoníku, popřípadě s uzavřenou dohodou o správě SJM. Vypořádáním SJM nedochází k nabytí vlastnictví k nějaké věci, pouze jeden z manželů, kterému po vypořádání nezůstala věc ve výlučném vlastnictví o vlastnictví přichází. Ten druhý z manželů však nové vlastnictví k věci nenabývá, neboť již v době manželství byl úplným vlastníkem věci, omezen ve své dispozici jen stejnými právy druhého manžela.

Tři formy vypořádání: vypořádání dohodu, vypořádání soudem a vypořádání ze zákona.

Vypořádání dohodou

Je více než vhodné a zákon o rodině tomu dává výslovnou přednost, aby zaniklé SJM bylo vypořádáno zejména na základě dohody účastníků, jinak provede na návrh některého z manželů vypořádání SJM soud. Teprve nedošlo-li do tří let od zániku SJM k jeho vypořádání ani dohodou ani nebyl v této lhůtě podán návrh na vypořádání soudem, uplatní se zákonná domněnka vypořádání popsaná níže. Jediný případ, kdy nelze zaniklé SJM vypořádat dohodou je, když SJM zanikne v důsledku smrti jednoho z manželů. V takovém případě je SJM vypořádáno vždy soudem v rámci dědického řízení.

Zásadně je SJM vypořádáváno dohodou po zániku manželství, existuje však možnost vypořádat dohodou vzájemné majetkové vztahy mezi manžely ještě před rozvodem manželství, a to dle § 24a zákona o rodině (někdy též známo jako "dohodnutý rozvod"). Manželé v takové smlouvě, která musí mít povinně písemnou podobu, upravují své majetkové vztahy pro dobu po rozvodu. Jestliže v době od uzavření takové smlouvy do zániku manželství manželé nabudou nějaký další majetek náležející do SJM, bude nutné jej vypořádat v návaznosti na již uzavřenou smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů pro dobu po rozvodu manželství.

Dohoda o vypořádání SJM musí mít písemnou formu, a to pod sankcí absolutní neplatnosti. Do 31. 12. 1992 nebyla zákonem vyžadována žádná zvláštní forma pro dohodu o vypořádání a bylo možné ji uzavřít i ústně. Teprve novela zákona o rodině zákonem č. 91/1998 Sb. účinná od 1. 8. 1998 zakotvila do právní úpravy povinnou písemnou formu dohody o vypořádání. Pokud se dohoda o vypořádání týká nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí, nastávají věcně právní účinky dohody až vkladem do katastru nemovitostí.

Zákon chrání věřitele bývalých manželů před možným negativním postižením vypořádáním dohodou tak, že zákon stanoví zákaz zásahu do jejich práv. Pokud by dohoda tento zákaz nerespektovala, byla by zcela či v části neplatná pro rozpor se zákonem. Pokud by manželé uzavřeli dohodu o vypořádání SJM v šesti měsících před podáním návrhu na prohlášení konkursu na majetek jednoho z manželů či po podání návrhu na prohlášení konkursu, byla by taková dohoda neplatná ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 328/1991 Sb. o konkurzu a vyrovnání. Dohoda musí být uzavřena oběma účastníky způsobilými k takovému právnímu úkonu, ato ze svobodného rozhodnutí a vážně. Ustanovení dohody musí být určitá a srozumitelná. Nelze proto dospět k uzavření dohody nátlakem, jednotlivé věci a práva, jichž se dohoda týká musí být přesně specifikovány, aby nemohlo dojít k záměně. Pokud by došlo k uzavření dohody o vypořádání pod nátlakem není vyloučeno, aby se postižený manžel bránil žalobou o určení neplatnosti takto uzavřené dohody o vypořádání. Návrhem dohody je navrhovatel vázán a působí od doby, kdy dojde druhému z manželů. Návrh dohody může navrhovatel odvolat dokud není dohoda uzavřena. Návrh dohody zaniká, jestliže nebyl přijat druhým účastníkem či uplynutím stanovené doby pro přijetí návrhu jinak doby přiměřené. Dohoda o vypořádání je uzavřena jestliže došlo k přijetí návrhu. Také od dohody o vypořádání lze odstoupit z důvodů v dohodě specifikovaných či zákonných.

Dohoda o vypořádání SJM nemusí ctít zásadu uvedenou v § 149 občanského zákoníku, že při vypořádání SJM se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do SJM jsou stejné. Při vypořádání dohodou je zásadně preferována dispozitivní volnost účastníků občanskoprávních vztahů před úpravou obsaženou v § 149 občanského zákoníku, která se zejména uplatní při vypořádání SJM soudem.

Manželé mohou dohodou vypořádat své zaniklé SJM jen tehdy, když dohodu uzavřou dříve než se uplatní domněnka vypořádání dle § 150 odst. 4 občanského zákoníku, tj. alespoň v poslední den tříleté lhůty. Pokud by byla předmětem vypořádání též nemovitost, musel by být ve tříleté lhůtě podán i návrh na vklad do katastru nemovitostí, a to právě s ohledem na vznik věcně právních účinků takové dohody až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, které nastávají zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Pokud dochází k zániku SJM za trvání manželství rozhodnutím soudu v trestním řízení či prohlášením konkursu na majetek manžela, ani v těchto případech není vyloučeno uzavřít dohodu o vypořádání, pouze na místo odsouzeného manžela nastupuje jako smluvní strana stát a v případě prohlášení konkursu nastupuje na místo manžela - úpadce správce konkursní podstaty. K takové dohodě je však nutné schválení soudem, který vykonává nad průběhem konkursu dohled, a to za účelem ochrany věřitelů před úkony, kterými by mohli být zkráceni na svém právu na uspokojení.

Vypořádání soudem

Vypořádání soudem přichází na řadu tehdy, když nelze vypořádat SJM dohodou. Řízení o vypořádání SJM se zahajuje na návrh jednoho z manželů. Jedná se o žalobu dle § 80 občanského soudního řádu. V řízení však soud není vázán návrhy účastníků, ale může rozhodnout i jinak než je účastníky navrhováno. Soud musí pečlivě zjistit, co vše do SJM náleží, při provádění důkazů není vázán jen důkazními návrhy účastníků, ale opatřuje si důkazy též sám z úřední povinnosti. Návrh na vypořádání je nutné podat nejpozději v poslední den tříleté lhůty po zániku SJM. Pokud není návrh na zahájení řízení o vypořádání SJM v této lhůtě podán, nastupuje zákonná domněnka vypořádání dle § 150 ! odst. 4 občanského zákoníku, jak bylo řečeno výše.

Pokud po vypořádání SJM bylo zjištěno, že existuje ještě nějaký další majetek, který tvořil SJM a nebyl dosud vypořádán, lze jej vypořádat jak dohodou tak soudním rozhodnutím následně v návaznosti na původní vypořádání, avšak jen tehdy, jestliže se zde neuplatnila domněnka vypořádání dle § 150 odst. 4 o.z.

Vypořádání ze zákona

Jestliže nedojde po zániku SJM k jeho vypořádání ani dohodou ani žádný z manželů nepodá v tříleté lhůtě od zániku SJM návrh na soudní vypořádání, nastupuje zákonná domněnka vypořádání dle § 150 odst. 4 občanského zákoníku, který stanoví, že: "Nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželů ! společných." Tím se konstituuje tento stav (bez jakéhokoli úkonu soudu či osob): U movitých věcí platí, že jsou ve vlastnictví toho, který je na konci tříletého období užíval pro potřebu svou či své rodiny. Pokud některou z movitých věcí neužíval výlučně pro svou potřebu či potřebu své rodiny žádný z manželů, platí že taková věc je v podílovém vlastnictví manželů a že podíly obou jsou stejné. U nemovitostí pak platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví manželů a že podíly obou jsou stejné. Účinky domněnky se zapisují do katastru nemovitostí záznamem dle § 7 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Shora uvedená pravidla platí stejně i ohledně ostatních majetkových práv, pohledávek a společných závazcích manželů. Po uplynutí lhůty stanovené v § 150 dost. 4 o.z. nelze se již úspěšně domáhat vypořádání SJM soudem a nemůže být platně uzavřena dohoda o vypořádání SJM. Není však vyloučeno, aby manžel ! podal žalobu o určení vlastnictví či žalobu o vydání věci.

- J. M. -

Okénko lékaře

SARS Akutní respirační syndrom je infekce s těžkým průběhem často končícím smrtí. Co o tom víme? Podezřelí na toto onemocnění v naší republice jsou sváženi na infekční kliniku na Bulovce v Praze. Dle dostupných informací existence tohoto onemocnění u nás dosud prokázána nebyla.

Příznaky se neliší od těžšího průběhu běžné chřipky, tedy chřipky komplikované virovým zápalem plic. Jen smrtnost je podstatně vyšší. Základem pro podezření na diagnózu je epidemiologická situace, to znamená, zda u nemocného předcházel pobyt v oblasti výskytu, např. v jihovýchodní Asii, nebo zda nemocný ošetřoval pacienta s prokázaným SARS.

Přivstal jsem si a pročetl internetové stránky Ministerstva zdravotnictví a hlavního hygienika naší republiky, abych měl nejčerstvější informace. Podle těchto stránek původcem jsou coronaroviry, které většinou způsobují prostou rýmu. Tento kmen coronarovirů má však mnohem vyšší nakažlivost a smrtnost. Přenos se děje nejspíše přímou kapénkovou infekcí, tedy zejména kašlem a kýcháním. Inkubační doba od kontaktu s nemocným do prvních projevů choroby se odhaduje na 2-7 dní, nejvíce 10 dní.

Onemocnění se vyskytla nejdříve v Číně, Vietnamu, Hong Kongu a Singapuru a šířilo se dále do Kanady, Německa, Švýcarska a Slovinska. Pro náš klid je dobré vědět, že u nás dosud nebyl diagnostikován ani jeden případ.

Abychom se neděsili každého kašle s horečkou u sebe a ve svém okolí, je dobré vědět, že prosté podezření na toto onemocnění musí být spojeno s prokázaným úzkým kontaktem s pacientem, nebo s pobytem v zemích jihovýchodní Asie, kde se toto onemocnění šíří a to nejdéle deset dnů před prvními příznaky nemoci.

- MUDr. Bohumír Šimek -


Vysoký tlak starších lidí

Dávno již neplatí, že správná výška krevního tlaku odpovídá věku, že u člověka šedesát let starého má být vysoký 160, u člověka osmdesátiletého má být 180 atd. Dnes je statisticky ověřeno, že optimální výše krevního tlaku je do 120/80 bez ohledu na věk. Čím vyšší krevní tlak, tím větší riziko srdečního infarktu, mozkové příhody a dalších komplikací.

Dávno již je tomu, kdy jsme měli k léčbě vysokého krevního tlaku jen léky hrubě zasahující do našeho organismu s četnými nepříjemnými vedlejšími účinky. Pacientův krevní tlak kolísal od vysoké hypertenze k poklesům krevního tlaku vedoucím k závratím až mdlobám. Léčbou jsme se snažili snížit krevní tlak, ale rozvoji komplikací v podobě infarktů, mozkových příhod, těžkého poškození funkce mozku (hypertonické encefalopatie), selhání ledvin atd. jsme zabránit nedokázali. Obecně se soudí, že hypertonické poškození funkce mozku i u našeho prezidenta Dr. Eduarda Beneše sehrálo svou roli v krizových situacích našeho státu.

Dnes máme takřka nekonečnou paletu léků, mezi kterými si můžeme vybírat, a stále se objevují nové. Odborné studie nesledují jen vztah léků k vysokému tlaku, ale i jejich vztah k život ohrožujícím komplikacím. A tak máme spočítáno, že řádně léčený vysoký krevní tlak vede k poklesu výskytu mozkových příhod o 40 %, výskytu srdečního infarktu o 20 %, k poklesu úmrtnosti na srdeční infarkt o 30 % a selhání srdeční sníží o 40 %.

Při léčbě staršího člověka musíme být opatrnější ve výběru i dávkování léků, tak, aby skladba léků odpovídala nejen větší vnímavosti staršího organismu, ale i souboru různých chorob konkrétního člověka. Léčba se stanovuje individuálně každému jednotlivému pacientovi přímo šitá na míru. Ne vždy se nám daří u staršího člověka dosáhnout optimálních hodnot krevního tlaku, ale vždy se o to musíme pokusit. Nelze nad starým člověkem mávnout rukou, že už se dožil požehnaného věku. Ani starý člověk nemusí zbytečně umírat na mozkovou příhodu, srdeční infarkt, selhání srdce či ledvin.

I staršího člověka vedeme k režimovým opatřením. Měl by se více pohybovat, omezit sůl, tuky a cukry ve stravě, jíst dostatek ovoce a zeleniny, snížit si váhu k normě, dostatečně pít tekutiny a alkohol užívat jen jako lék v malém množství. A samozřejmě nekouřit.

U staršího člověka tato režimová opatření většinou nestačí, a tak mu musíme zvolit vhodnou medikaci, která přihlíží k výšce stanoveného osobního rizika vzniku komplikací a souboru přítomných (ale i dle rodinné anamnézy očekávaných) chorob. Mezi léky na vysoký krevní tlak jsou i léky brzdící rozvoj cukrovky, přímo snižující riziko srdečního selhání nebo selhání ledvin. Některé kombinace léků jsou vhodnější pro snížení rizika poškození srdce, jiné pro snížení rizika mozkových příhod, jiné snižují riziko demencí až o 50 %.

Bohužel ne všechny léky smíme psát, i když máme statisticky ověřené, že jsou pro člověka přínosné a snižují riziko komplikací i při normálním krevním tlaku a normálním cholesterolu. Pacient by si je musel hradit sám. Což pro většinu starších lidí není finančně únosné. Bohužel to není únosné ani pro zdravotní pojištovny.

Jako všechny léky, i léky na snížení krevního tlaku mohou vést při užívání k problémům, o kterých předepisující lékaři vědí. Některé léky mohou zvyšovat hladinu cholesterolu, jiné mohou vést k předčasnému porušení hospodaření s cukry. Některé mohou vzácně vyvolat dnavý záchvat a jiné (zejména ty starší léky) mohou vést k depresi. Závažnou komplikací u jedné skupiny by mohla být průdušková výdechová dušnost. Nepříjemnou komplikací může být asi též vzácně zhoršená mužská erektilní funkce. I o tom si musíme umět se svým praktickým lékařem popovídat a nechat si poradit. Ale také nesmíme svádět všechny své nedostatky hned na medikamenty, i když výmluva to může být přijatelná.

U starších lidí přichází jako problém též častá analgetická léčba. Některé protibolestové léky (antireumatika) snižují účinky léčby vysokého tlaku. Pokud si to neuvědomíme, máme tendenci mávnout rukou nad léčbou staršího člověka a prohlásit jeho vyšší krevní tlak jako neléčitelný. A přitom možná stačí jen málo. Omezit nebo změnit léčbu proti bolesti.

Závěrem již jen jedna zajímavost. Starší lidé si často stěžují na zapomnětlivost. Někdy to bereme jako by to patřilo ke stáří. Lidé se snaží užívat a lékaři se snaží předepisovat různé léky na povzbuzení činnosti mozku. Ty často nefungují. Mnohem účinněji je příznivě ovlivněna činnost mozku, pokud i u starého člověka můžeme srovnat krevní tlak. Pochopitelně. Vysoký krevní tlak stejně tak jako kolísající hladina cukru při cukrovce poškozují funkci mozku a celé nervové soustavy.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Z historie vodovodu ve Chmelné

Přestože v lese Švelhánu nad Chmelnou jsou silné prameny vody, trvalo to delší čas, než se tato osada dopracovala k nynějšímu pěknému vodovodu. Podle kroniky obce Rojšín, II. díl - Rojšín, Chmelná a Stupná tvořily kdysi jedinou obec - byla ve Chmelné jediná dobrá pitná voda ve studni u Ženíšků, kam si pro ni chodila k pumpě do dvora celá ves. Časem však byl tento odběr vody zakazován, snad proto, že bylo vody málo, a uživatelům byly dělány různé těžkosti. Smlouva na odebírání této vody byla jen ústní, jak tehdy bývalo zvykem, a proto byla hledána jiná voda, kterou by si mohli všichni brát. V roce 1937 byla proto zadána stavba veřejné studny Matěji Peckovi, zednickému mistru v Křemži a byla vykopána proti hostinci u Štindlů na návsi studna hluboká jedenáct a půl metru. Tato pitná voda však nestačila a jako užitková se brala proto voda z pramene ze Švelhánu, která tam byla vedena stokami do nádrže nad školou už asi od roku 1800. Za sucha však tato voda se cestou ztrácela a od roku 1932 se proto její vedení položilo do drenážních trubek. Ty pak byly později nahrazeny dřevěnými rourami. V těchto rourách byla rozvedena také do vsi. Z nádrže nad školou tekla voda do kamenného koryta u školy, kde ji brali z chalup na "Horánku" a přebytek vody odtékal do dvou kašen na vsi. Tam byla proti Hudcům kašna z černé žuly rozm. 2 x 2 m, odkud brala vodu horní část vsi. Druhá kašna byla pod kapličkou. Do ní byla napojena voda z kašny horní. Odtud byla zavedena voda do stavení na "Dolánku". Ústí vyváděcích rour z kašen muselo být stejně vysoko, aby si ji nikdo z uživatelů nemohl v době nedostatku vody víc brát, než ten druhý. Ve staveních měl každý ze 14 hospodářů zavedenou vodu do kamenného koryta v domě, v kuchyni nebo ve stáji (maštali). Tak to tehdy bývalo obvyklé i v jiných vsích. Tato voda z kašen, vedená v dřevěných rourách z čistého pramene byla už užitková, a proto studna na návsi mohla být zavezena. Voda, přetékající z koryta od školy byla zavedena do malého rybníčka na návsi proti Hozům (čp. 8). Ten měl být také hasičskou nádrží.

Další silný pramen vody tekl z lesa od studánky od Trojice k Šanderům a odtud stokou do potoka. Když tudy po silnici jezdili kladaři, přehradili si stoku, kudy voda tekla, aby mohli nabírat vodu putnou a napájet tu koně.

Tento rozvod vody po Chmelné byl na tehdejší dobu dlouho vyhovující. Nová doba však žádala už pohodlí a modernizaci jako jinde. Národní výbor obce Chmelná, hlavně tehdejší učitelka (ředitelka) jednotřídní školy ve Chmelné Marie Třísková, dokázali prosadit a obětavou prací všech občanů vybudovat nový vodovod. Využili dosavadní prameny a k nim připojili ještě další. Po přípravách v roce 1955 dokázali dát do provozu už v roce 1956 nový vodovod. Rybník na návsi jako nepotřebný byl v r. 1958 zavezen, protože nový vodovod byl zapojen na hydranty. Lípy kolem rybníčka byly poraženy, náves dostala lepší vzhled a silnice na Novou Ves byla napřímena.

Silný pramen vody k Šanderům do stoky už neteče. Ze studánky v lese dál vytéká silný pramen vody. Studánka je dnes krásně kamenem vyzděná se sochou dívky, která se sklání nad studánkou. Je to práce restaurátora a sochaře Richarda Rudovského, který má chalupu v Holašovicích (bydlí v Č. Budějovicích). O něco výše nad touto studánkou je nová krásná kaplička "U Trojice" stejně tak jeho nová práce. Ve výklenku 2 m vysokého monolitu je soška Madony. Jak tato malá kaplička, tak studánka, obě práce p. Rudovského stojí za shlédnutí.

- Z obecní kroniky a vzpomínek F. Jakubce, rodáka ze Chmelné, Fr. Nejedlý -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Vítání nových občánků

V sále radnice ve Křemži se uskutečnilo dne 21. 5. 2003 slavnostní přivítání nových občánků naší obce narozených v období od února 2002 do února 2003 - 11 chlapců a 8 dívek. Z celkového počtu 19 dětí je 6 ze Křemže, 5 z Chlumu, 3 ze Mříčí, 2 ze Chmelné a po 1 z Chlumečku, Lhotky a Loučeje. Své mladší kamarády přišly přivítat i děti z MŠ Křemže, které svým vystoupením přispěly k slavnostní atmosféře. Starosta obce ing. Josef Troup předal pak novým občánkům pamětní list, vkladní knížku s počátečním vkladem 200,- Kč, malý dárek, pro vzpomínku fotografie z vítání a maminkám kytičku.

Také redakce Křemežska se připojuje k přání pana starosty klidného a spokojeného dětství, aby se jim v naší obci krásně žilo a pokud je osud zavane do jiných koutů světa, aby na Křemži nikdy nezapomněli a rádi se sem vraceli.

Křemže 2003, Vítání nových občánků Křemže 2003, Vítání nových občánků

- JL -

Poznávejme plemena psů

PEKINGSKÝ PALÁCOVÝ PES

Tomuto pejskovi se zkráceně říká "pekinéz" nebo také Číňan. Minulost tohoto psíka je minulostí Číny. Již v r. 2356 před n. l. byla Čína kvetoucí stát, jemuž předcházel nekonečně dlouhý předchozí vývoj, zahalený do čínské mytologie a legend a sahající až zpět do začátku světa, od něhož se počítal čínský letopočet.

Čínské dějiny začínají rokem 2356 před naším letopočtem kdy žil pekinéz v císařském domě. Zlom přinesl rok 1860. Po krvavých masakrech a po zdolání čínského odporu vtrhli angličtí vojáci za široké zdi vladařského sídla v Pekingu. Císařská rodina musela prchnout, pekinézi, pokud je nebylo možno vzít s sebou, byli na příkaz císaře usmrceni, aby se nedostali do cizích rukou. Kolem mrtvé císařovy tety, která spáchala sebevraždu, pobíhalo 5 malých dlouhosrstých psíků a zuřivě se vrhali na vetřelce. Kdyby nebylo tehdy poručíka Mixona, který psům rozuměl a měl je rád, byli by tyto psíky ostatní vojáci zabili. Poznal, že jde o zvláštní rasu, kterou v životě neviděl. Pejsci byli v Anglii dáni pouze do šlechtických rodin a jeden párek byl darován královně Viktorii, která byla nejen milovnicí psů, ale také jejich znalcem. Plemena psů - Pekingský palácový pes

Dobytím čínského císařského sídla se Evropanům odhalila mnohá tajemství. V prostorách tzv. Letního paláce, byli chováni "lví psi", jak se říkalo pekinézům v Číně a které do r. 1860 nikdo nespařil. Bylo zde nalezeno mnoho listin a uměleckých předmětů. Na všech byl zobrazen psík pekinéz. Podle toho lze usoudit, že tato rasa existuje již několik tisíc let a jedná se zřejmě o nejstarší čistokrevné plemeno psů.

Staré listiny dokládají, že byl tento psík velmi oblíben u císařů a představoval symbol jejich ctnosti. Psíci byli chováni se zvláštní péčí, měli své ošetřovatele, kteří za ně ručili svým životem. Ani jeden pes se nesměl dostat mimo dosah paláce, zahrady a nesměl být nikým spatřen. Byli i zvláště krmeni specielní stravou. Každá čínská kurtizána měla svého pekinéze a dokonce podle barvy svých šatů. Při náboženských slavnostech a obřadech byli psíci nošeni v rukávech oděvu. Byly jim prokazovány pocty, jako se prokazují svatým.

I když prodej a vývoz psíků byl zakázán pod trestem smrti, určitě se tento zákaz porušil. Chov pekinézů byl svěřen mandarínům, což byli vysocí dvorní hodnostáři. Výběru štěňat se zúčastňoval i císař a vrchní mandarín rovněž vybíral chovné jedince. Dával se někdy rád oklamat bohatou srstí a přehlédl různé exteriérové chyby, hlavně dlouhé končetiny. Tento mandarín se spojil s dvorní dámou, která nechávala z Tibetu dovážet psy, kteří byli velmi podobní pekinézům (jednalo se o tibetské španěly), nechával je zapsat do plemenných knih a pak je prodával bohatým čínským občanům. Vrchní mandarín měl přítele malíře, který maloval pekinéze. Shodou okolností byl jeden z obrázkům vytištěn v zahraničním časopise. Za tuto troufalost, kdy se vrchní mandarín pokusil porušit zákaz císaře, byl popraven.

V Číně byl chov psů vždycky pečlivě zaznamenáván. V r. 800 před n. l. byli psi zařazováni do tří skupin - lovečtí psi, hlídací psi a jedlí psi. Je to nepochopitelná kuriozita, že Číňané se pokládají za milovníky psů a přitom je dokázali a dokáží pojídat. Psi, kteří byli pokládáni za národní plemena byli uctíváni a psi, kteří se jedli, byli k tomu účelu chováni a nedostávali ani jméno. Za jedlé psy byli hlavně pokládáni psi plemene Chow-Chow (čau-čau).

Evropský chov pekinézů vděčí za svůj vznik opět Angličanům. Prvopočátek chovu byl v pěti pekinézech, které přivezl poručík Mixon z Číny. Za skutečného "otce evropského chovu" se pokládá pes Peking Peter, kterého v Pekingu koupil od palácového sluhy chovatel Allen. Jeho krev se vyskytuje v mnoha potomcích - v Evropě, Americe, obdobně jako krev psa Confucia, který se dostal do Evropy v r. 1905 a silně ovlivnil chov na kontinentě.

Pekinéz není jen polštářový pes, jak se na první pohled zdá. Dovede být výborným hlídačem. Je velmi statečný, má smysl pro hru a dožívá se vysokého věku při správném ošetřování. Dobře se snáší s kočkami, ptáky a jinými zvířaty. Pokud je ohrožen a napaden je obdivuhodné, jak se dovede tak malý psík bránit a jak projevuje statečnost. Je velmi hrdý, sebevědomý, odvážný a hodně nezávislý. Vychovávat se dá docela dobře, ale potřebuje laskavé zacházení. Kult, kterým byl po léta obestřen, v něm samozřejmě zanechal stopy. K členům rodiny je většinou přítulný, ale přesto je vždy osobností s vlastní vůlí a se zřejmým velkým odstupem. Zůstává i nadále vznešeným cizincem mezi psy Evropy a Ameriky. Zachovává si majestátnost, důstojnost, těžko proniknutelnou, sebevědomou povahu, která je charakteristická pro Dálný východ. Musíme mít na mysli, že je vlastně Asiat a psi si vždycky nesou ve své povaze rysy země a národa, ze kterého pochází.

Kdysi tak přísně střežený císařský palácový pes se postupně dostal mezi širokou veřejnost a stal se jedním z nejoblíbenějších plemen okrasných psů. Je na celém světě obdivován jako zvláštnost a doslova "psí starožitnost". Okouzlí snad každého, kdo má smysl pro jeho osobitou krásu a schopnost proniknout do jeho složité duše. V chovu těchto krásných psíků bohužel existuje na celém světě mnoho podvodníků, kteří chovají psy samozřejmě bez rodokmenu a k chovu používají jedince, kteří mohou být nositeli různých vad, které jsou někdy velmi závažné (jedná se např. o onemocnění očí, deformace pacek, nekvalitní srst, nestandardní hmotnost psa, špatné skusy, chybějící zuby atd. atd.

Při výběru tohoto exkluzívního plemene je třeba vždycky hledat dlouholetého chovatele, který má nejen výstavní, ale i chovatelské výsledky výborné úrovně. Pokud své psy chová s láskou, věnuje jim veškerý svůj volný čas, sleduje své odchovy i potom, kdy opustí své pelíšky v jeho domě, a nechává své psy důstojně zestárnout a dožít, není nikdy žádný vydřiduch, který by se této činnosti věnoval ze zištných důvodů, což si mnoho lidí myslí. Chov psů je krásná záliba, která přináší svému majiteli nejen mnoho radostí, ale také starosti, zármutek, neúspěch. Výstavy psů nejsou žádnou exhibicionistickou zábavou zakomplexovaných jedinců, ale mají chovný charakter, kdy se podle standardů jednotlivých plemen určují psi a feny, kteří se mohou stát kandidáty chovu.

Také pekinéz má samozřejmě svůj standard plemene, podle kterého se mají odchovávat zdraví, krásní, ušlechtilí, povahově vyrovnaní a skutečně elitní jedinci, kteří vždycky budou typickými představiteli svého plemene. Tento tajemný Asiat ze starého Orientu, který ležel na hedvábných poduškách, jedl ze zlatých misek, a zná všechna tajemství císařského paláce, něhu a obdiv kurtizán, i v této dnešní moderní době nás okouzlí svou osobností a krásou.

- Pav -

VZP informuje

Okresní pojištovna Český Krumlov
Horní Brána 429, 381 01 Český Krumlov
Tel. 380 711 186, e-mail: informace@op33.vzp.czSlovensko

Dnem 1. 6. 2003 dochází ve Slovenské republice k zásadní změně v úhradách za služby související s poskytováním zdravotní péče. Tyto změny se dotknou i pojištěnců českých zdravotních pojištoven, kteří na základě mezistátní smlouvy čerpají na Slovensku v případě potřeby nutnou a neodkladnou péči. I čeští pojištěnci shodně se slovenskými pojištěnci (nejde-li o osoby od této povinnosti osvobozené) budou povinni hraditTyto částky, účtované slovenskými zdravotnickými zařízeními za související služby, nemohou však být pojištěncům proplaceny.

Pro úplnost uvádíme, že od povinnosti úhrady některých plateb jsou na Slovensku osvobozeny např. těhotné ženy hospitalizované z důvodu rizikového těhotenství nebo porodu, děti do 6-ti let, kojenec přijatý s matkou, dítě s nařízenou ústavní výchovou, od úhrady dopravy jsou osvobozeny např. osoby zařazené do chronického dialyzačního programu, do transplantačního programu atd. Podrobná úprava je zakotvena v Zákoně narodnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Zb. o Liečebnom poriadku, v platném znění.

- OP VZP ČR Č. Krumlov -

Jihočeská hospodářská komora informuje

Vážení podnikatelé,

Jihočeský kraj spolu s Jihočeskou hospodářskou komorou / JHK / přichází s novou službou určenou všem podnikatelským subjektům - Systémem nabídek a poptávek. Tento business server vznikl na základě existence obdobných serverů v zahraničí a na základě poptávky jihočeských podnikatelů po této službě. Jeho cílem je zveřejňování nabídek a poptávek týkajících se nákupu/prodeje, volných kapacit, spolupráce, technologické kooperace apod.

Podnikatelé tyto informace najdou na adrese: http://www.businesspartnerjhk.cz

Systém trojjazyčného (ČJ, NJ, AJ) vyhledávání nabídne jednoduché ovládání.

ZDARMA můžete zadat svou firemní nabídku či poptávku do databáze Systému nabídek či poptávek. Nabídka / poptávka bude zveřejněna 3 měsíce, poté musí být znovu obnovena.

Výhodou nového systému bude i přímé kontaktování vybraných partnerů, neboť nabídky a poptávky budou obsahovat konkrétní údaje na jejich zadavatele.

Věříme, že budete s touto službou spokojeni a že Vám pomůže zvýšit počet úspěšných kooperací nejen uvnitř jihočeského regionu.

V případě dotazů nebo zájmu zveřejnit svou nabídku / poptávku nás neváhejte kontaktovat:

Oblastní kancelář JHK, Český Krumlov, tel: 380 711 340, e-mail: zdol@jhk.cz

TJ Sokol Křemže

FOTBAL KŘEMŽE - KVĚTEN

MUŽI

Nová Ves - Křemže 3:2 (3:0),
branky: Vl. Borovka 2, Ševčík - Kouba 2.
V sousedském derby zasadili domácí favorizovaným hostům dokonalé K. O. v rozmezí pěti minut, když mezi 25. a 30. minutou se dvakrát trefil Vl. Borovka (14. a 15. gól druhého nejlepšího střelce přeboru v sezóně) a třetí branku přidal Ševčík. Hosté se ve druhé půli vzpamatovali, hrálo se prakticky jen na domácí polovině, ale víc než korigovat dvěma pěknými hlavičkami Kouby už Křemežští nestihli.

Křemže - Přídolí 7:1 (5:0),
branky: Leština 4, Kouba, Rolník, Adler - Opelka.
V 5. minutě otevřel skóre Leština a za dalších dvacet minut už vedli domácí o pět gólů, když Leština završil hattrick a další branky přidali Kouba z penalty a pěknou hlavičkou Rolník. Po obrátce hosté z pokutového kopu za ruku Čižmara korigovali. První branka v mužích mladičkého Adlera, který byl vzápětí ovšem za nesportovní chování vyloučen, a snadné dorážky Leštiny do prázdné branky po chybě hostujícího gólmana vytáhly výsledek na rozdíl dvou tříd.

FC Vltava B - Křemže 2:2 (1:0),
branky: J. Staněk, Mi. Koutský - Novák, Kouba.
Domácí vedli v půli dalekonosnou střelou Staňka, hosté v 68. minutě po pěkné kombinaci Novákem srovnali. Centr z trestného kopu Ro. Krátkého od postranní čáry s pomocí teče Koutského prošel až do branky hostů, kteří v poslední minutě vyrovnali Koubou z penalty za faul na Nováka.

Křemže-Holubov 3:1 (1:1),
branky: Leština 2, Anderle - Kroiher.
Před 150 diváky začali v místním derby o mistra Podkletí lépe hosté a v 16. minutě se dorážkou Kroihera ujali vedení. Branka Anderleho nebyla pro ofsajd uznána, ale v poslední minutě půle už Leština svým desátým jarním zásahem vyrovnal. To už hráli oba soupeři o deseti, neboť po vzájemné potyčce byli vyloučeni domácí Chromý a hostující Dočkal. Dvě minuty po obrátce strhli domácí vedení na svou stranu, když po akci Leštiny zblízka doklepl Anderle. Po hodině hry pak pěkným lobem přes vybíhajícího Lipše podtrhl účet Leština. Poslední čtvrthodinu dohrávali domácí o devíti, když po druhé žluté viděl červenou Stropek, ale na výsledku se už nic nezměnilo.

DOROST

Nemanice - Křemže 2:0 (1:0)
V třetím jarním zápase utrpěli dorostenci druhou porážku v sezóně.

Křemže - Žabovřesky 5:1 (2:1)
Při vysokém vítězství nad celkem ze středu tabulky se hattrickem blýskl Adler, po gólu přidali Troup, Matoušek a Fousek. Stínem utkání bylo zranění křemežského Severy (zlomená ruka).

Křemže - Mokré 10:0 (4:0)
Poslední tým soutěže si z Křemže odvezl dvouciferný debakl, který se zrodil po hattricku Troupa, dvou zásazích Pešla a Cáby a brankách Matouška, Velíška a Kupky.

ŽÁCI

Nová Ves - Křemže 0:4 (0:2)
Při druhém vítězství nejmenších fotbalistů Sokola v sezóně se hattrickem blýskl Opekar, čtvrtou branku přidal Šmejkal.

Černá - Křemže 7:1 (2:0)
Čestný úspěch na půdě favorizovaného druhého týmu tabulky zaznamenal Opekar.

Křemže - Větřní 5:1 (3:0)
Při třetí výhře nejmenších nadějí Sokola se hattrickem blýskl Rytíř, po brance přidali Kupka a Šmejkal.

Č. Krumlov B - Křemže 4:1 (2:0)
Čestný úspěch v utkání na půdě favorizovaného třetího týmu tabulky vsítil Kupka.

Křemže - Kájov 2:8 (0:3)
V posledním utkání sezóny skórovali Kouba a Rytíř. Křemežští žáci obsadili v B skupině okresního přeboru konečnou sedmou příčku s bilancí tří výher, tří remíz a deseti porážek.

- KV -


Z orientačního běhu

Zahájení letošní sezóny orientačních běžců z Tělovýchovné Jednoty Sokol Křemže, bylo velmi úspěšné. Tradičně se zahajuje na Velikonoce v Rakousku. 19. dubna se běželo 1. kolo Linz - cupu. Byl to závod ve skorelaufu (bodovací). Jak se umístili naši?
V kat. HA - 5. P. Zimmermann, 16. V. Cypro, 18. P. Klimeš.
V kat. HBL - 5. K. Mražík. 18. M. Moravec.
V kat. HBK - 2. Vlad. Štindl.
V kat. DBL - 1. Marie Dulovcová, 8. Jitka Hajduchová.
V kat. DBK - 1. Vlad. Troupová.
V kat. C - 7. Michaela Dulovcová. Sokol Křemže, Jihočeský žebříček 2003, 1. kolo kat. H14, 1. místo Troup Pavel, 2. místo Troup Martin

Jihočeský oblastní žebříček 1. kolo
Závod se konal 26. dubna v Roudném u Soběslavi. Pěkné počasí přispělo k velice dobrým výsledkům Křemežských borců.
V kat. D16 - 2. Michaela Dulovcová, 5. Adéla Kovaříčková.
V kat. D21 - 1. Marie Dulovcová.
V kat. DL - 3. Darja Kovaříčková, 4. Vlad. Troupová, 7. Iveta Mončeková, 8. Jitka Hajduchová.
V kat. H10 - 2. Martin Zimmermann.
V kat. H12 - 4. Tomáš Zimmermann.
V kat. H14 - 1. Pavel Troup, 2. Martin Troup, 4. Filip Šandera.
V kat. H16 - 4. Václav Ostrý.
V kat. H21 - 4. Pavel Zimmermann, 13. Václav Cypro.
V kat. HL - 4. Karel Mražík, 8. Miloš Moravec.
V kat. HK - 3. Vlad. Štindl.

Linz-cup - 2. kolo, 3. května - KIRSCHLAG
Kat. HA - 1. Pavel Zimmermann, 11. Petr Klimeš, 13. Václav Cypro.
Kat. HBL - 3. Karel Mražík, 12. Miloš Moravec, 16. Kamil Moravec.
Kat. HBK - 3. Vlad. Štindl.
Kat. DBL - 1. Marie Dulovcová, 7. Jitka Moravcová.
Kat. DBK - 1. Vlad. Troupová.
Kat. C - 4. Michaela Dulovcová, 10. Filip Šandera. Sokol Křemže, Jihočeský oblastní žebříček 2003, 2. kolo kat. H21, 1. místo Zimmermann Pavel

Linz-cup - 3. kolo WINTERSDORF - Klasická trať
Kat. H - 2. Pavel Zimmermann, 6. Petr Klimeš.
Kat. HBL - 5. Miloš Moravec.
Kat. HBK - 6. Vlad. Štindl.
Kat. DBL - 1. Marie Dulovcová, 8. Jitka Hajduchová.
Kat. C - 3. Michaela Dulovcová, 5. Filip Šandera

Jihočeský oblastní žebříček 2. kolo - BUDĚJOVICKÝ POHÁR 2. kolo
Konal se 11. května v Besednici. Výsledky byly opět velmi dobré.
Kat. H10 - 2. Martin Zimmermann.
Kat. H12 - 2. Tomáš Zimmermann.
Kat. H14 - 1. Pavel Troup, 3. Petr Kouba.
Kat. H16 - 5. Zdeněk Kouba.
Kat. H21 - 1. Pavel Zimmermann, 4. Petr Klimeš.
Kat. HL - 6. Miloš Moravec.
Kat. HK - 3. Vlad. Štindl.
Kat. D16 - 1. Michaela Dulovcová, 6. Adéla Kovaříčková.
Kat. D21 - 1. Marie Dulovcová.
Kat. DL - 5. Darja Kovaříčková.
Kat. DF - Šarlota Klimešová.

- Vl. Štindl -

Vycházka do přírody se opět vydařila

Na naší mateřské škole se již stává tradicí pořádání vycházek rodičů a dětí. Uskutečňujeme jednu na jaře adruhou na podzim.

Přípravu trasy výletu ponecháváme na zkušených turistech manželech Reschových. Tentokrát se výlet uskutečnil 17. 5. 2003 a cíl byl tajný. Děti mají tajemství velice rády.

Překvapením, a také trochu šokem pro nás pořadatele bylo, když jsme se začali scházet před MŠ. Celkem se sešlo 21 dětí a 18 dospělých. Nejmenší účastnici Alence Klimešové bylo 1,5 roku a nejstarším účastníkem z řady dětí byl jedenáctiletý Peťa Novák.

Nutno podotknout, že polovina dětí byla ze Křemže, což nás potěšilo, že o našich akcích je tolik známo.

Auty jsme se dopravili do Třísova, kde jsme je nechali na parkovišti. Naučnou stezkou jsme se vypravili na Dívčí Kámen. Kdo se chtěl poučit a rozšířit své znalosti, držel se poblíž pana Resche, kdo se chtěl jen kochat přírodou, mohl si vybrat. O děti jsme se pomalu nemuseli starat. Krásně se daly dohromady bez rozdílu věku. Byly velice hodné a nikdo nefňukal, i když některé úseky byly pro ně velice náročné.

Radostné bylo posezení u ohníčku s buřtíky. Trochu smutku do našeho výletu přinesl pohled na Křemežský potok a jeho ústí do řeky Vltavy následky povodní. Z tohoto otřesu se bude příroda ještě dlouho vzpamatovávat.

Cíl trasy byl již blízko - děti "prošmejdily" trosky hradu a stále měly dostatek sil, až na ty nejmenší. První usnul v náruči svého táty Petřík Kocián a také malá Alenka byla přemístěna do "krosničky".

Nejvíce se děti těšily na závěr vycházky, protože očekávaly, jako každou naší vycházku, nějaké překvapení. Před nastoupeným oddílem našich malých turistů na zastávce v Třísově přijel vláček motoráček - další radostné setkání.

Velice jsme se nasmáli této příhodě. Spolu s námi šli Reschovi psi, Cilka a Blaženka. Jak uviděli zastavit vlak, rozběhli se a vskočili do vlaku. Paní Reschová je musela dlouho přemlouvat, aby vlak opustili. Všichni jsme se tomu od srdce zasmáli.

Potom následovalo ocenění našich dětí. Samozřejmě obdržely diplomy a sladkou odměnu. Malý dárek jsme však mohli dát jen našim dětem z Chlumu, protože jsme nepočítali s tak velkou účastí. Ale i sladkosti děti potěšily.

Nálada byla příjemná, snad i rodiče byli spokojeni a hned jsme začali organizovat podzimní vycházku. Na atmosféru těchto vycházek má velký vliv složení účastníků. Byla to parta veselých mladých lidí. Děkujeme za to, že se sobotní odpoledne vydařilo.

Křemže 2003, vycházka rodičů a dětí MŠ Chlum Křemže 2003, vycházka rodičů a dětí MŠ Chlum- Svobodová Jana - ved. uč. -

Co se psalo...

CO SE PSALO O KŘEMŽI V ČESKOKRUMLOVSKÝCH LISTECH Křemže 2003, účastníci běhu Křemží

6. 5. Na místě černé skládky se nyní holduje sportu
V článku autor - Jan Laštovička informuje o otevření nového sportovního areálu Němcalka

14. 5. Rozšíření autobusových spojů je na dobré cestě
Proběhla zde informace o příslibu Krajského úřadu na posílení a rozšíření autobusových spojů, uplatněných obcemi mikroregionu Podkletí

16. 5. Při běhu Křemží závodníci poprvé za šest let zmokli
Osmdesát příznivců běhu se ve středu 14. 5. sešlo na staru před budovou kina ve Křemži na 6. ročníku běhu Křemží. Nevadil jim ani drobný déšť.
Křemže 2003, Miniolympiáda ZŠ Křemže


20. 5. a 29. 5. Děti budí projíždějící auta a ve škole se jim pak klíží oči
Na "hlučný" dřevěný most u Chlumského mlýna si občané stěžují již dva roky. Podle příslibu Krajského úřadu je snad již v dohlednu rekonstrukce mostu, při které bude nahrazena stávající dřevěná konstrukce s prkny, povrchem pevným - nehlučným

24. 5. Prudký vítr povalil několik stromů a ohrozil i budovu nedávno zrekonstruované trafiky na náměstí ve Křemži

28. 5. Miniolympiáda se uskutečnila ve znamení kvalitních výkonů
ZŠ Křemže uspořádala miniolympiádu žáků druhých stupňů základních škol, které se zúčastnilo šest škol českokrumlovska

- vybral JL -

I N F O R M A C E

POPLATEK ZA PSA NA ROK 2003
Přestože jsme v posledních dvou číslech Křemežska důrazně upozorňovali majitele psů na povinnost úhrady tohoto místního poplatku, přesto tuto povinnost k 31. 5. 2003 nesplnilo 40 majitelů psa (v r. 2002 to bylo 60), kterým se základní poplatek již zvýší o 50 %. 17 majitelů přihlášených psů je ze Křemže, 6 z Chlumu, 5 ze Lhotky, 2 z Loučeje, 3 ze Mříčí, 3 ze Chmelné a 4 ze Stupné.


ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ ZA MĚSÍC ČERVEN 2003
se vybírá:
11. 6. 2003 od 12:30 do 17:00 h
12. 6. 2003 od 12:30 do 16:00 h
13. 6. 2003 od 12:30 do 14:30 h
v přízemí Radnice Křemže, č. dveří 11.


12. Křemežský veletrh
24. - 27. 7. 2003

Termín konání veletrhu se blíží, a tak se zvyšuje i tempo příprav. Připraven je plakát (opět krásný pohled na Křemži), bohatý kulturní program, umisťují se vystavovatelé (ke konci května je jich 210) připravují se informační skládačky, které nahradí Veletržní Křemežsko a další.


DOVOLENÁ V OBECNÍ KNIHOVNĚ KŘEMŽE

Od 21. 7. do 10. 8. 2003

bude
obecní knihovna
z důvodu dovolené

uzavřena.


Další informace :
Obecní knihovna Křemže
Křemežský veletrh


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 16. června 2003 : TOPlist 0