ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička - červen 2001

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Červen 2001 - Číslo 6 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (335 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Na své 47. schůzi se sešla rada obce spolu se zastupiteli dne 28. 5. 2001, na které byla projednána žádost o odprodej akcií ČS a. s., jejichž vlastníkem je obec. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto akcie prodávají i jiné obce a města, bylo doporučeno akcie prodat, čímž obec získá do rozpočtu cca 300 tis. Kč. Dále radní a zastupitelé projednali novelu vyhlášky o místních poplatcích, která vzhledem k několika následujícím doplňkům je již nepřehledná a vyhlášku o konání 10. Křemežského veletrhu.

Starosta předložil zastupitelstvu obce k posouzení návrh smlouvy na zřízení věcného břemene (uložení telef. kabelu) pro Český Telecom, návrh nové zřizovací listiny pro ZŠ Křemže, žádost jednoho chataře o nižší prodejní cenu pozemku kolem chaty (zamítnuto) a žádost hasičů ve Chmelné o rozšíření lyžařské sjezdovky (doporučeno).

O těchto a dalších zálěžitostech bude rozhodováno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 19. 6. 2001. Starosta a tajemník informovali zastupitele o stavu příprav na 10. Křemežský veletrh - byl zaznamenán nižší zájem ze strany vystavovatelů.

-Lin-

Chlumská cihelna

Jez na Křemžském potoce u Chlumu, historické foto Kdy byla postavena, se mi nepodařilo zjistit, ale když jsme si v ní hráli jako kluci na četníky a na zloděje, zdobily již některé tašky na střeše chomáčky mechu. I na svazích doliny, kde se hlína těžila, zpevňovalo okraje hliniště několik vzrostlých borovic, planých třešní, bříz a dubů. Romantiku okolí cihelny doplňovaly na jaře rozkvetlé trnky na svahu kolem pece, po kterém se navážely ze západní strany cihly do horního patra pece. Coby kamenem dohodil hučel na Křemežském potoce jez, jez, na němž reguloval pan mlynář Hrubeš přítok vody do mlýnské stoky, která poháněla mlýn a pilu. Celou scenérii okolí cihelny dokresloval hezký výhled k východu na Křemži se štíhlou věží kostela, k jihu na hřeben Kletě a severním směrem se zvedá za údolím Olešnic táhlý svah Chlumečského kopce 610 m vysokého.

Cihelnu samotnou tvořily dvě budovy. Blíže k Chlumu, podél cesty na Olešnice stála podlouhlá sušárna a výrobna cihel. V dolní části byl sklad vypálených cihel. Pod ní asi 20 m stávala pec, která měla skoro čtvercový půdorys. V přízemí u pece měl primitivní palandu, sbitou z prken. Posledním cihlářem v chlumské cihelně byl pan Prilipín. poslední cihlář v chlumské cihelně. Myslím, že byl původem Rusín z Podkarpatské Rusi, která tvořila součást naší první republiky. Jeho práce spočívala v tom, že nejdříve nakopal hlínu, pak ji navozil v kolečku do velkého karbu, postříkal vodou a postupně prošlapal do hustší hnědavé hmoty. Tu pak vozil do podlouhlé kůlny, kde hlínu v dřevěných formách tvaroval na velikost cihly 15 x 7,5 x 30 cm. Cihly pak vyklápěl, nechával usušit a pak je navážel do horního patra pece, kde se cihly vypalovaly. Po vypálení dostaly červenou barvu a skladovaly se v přízemí dlouhé kůlny, odkud si je stavebníci odváželi.

Předchozím majitelem byl pan Diviš, obchodník ze Křemže, od něhož cihelnu pan Hrubeš koupil.

Chlumská cihelna 1953, historické foto Cihelna byla v provozu asi do r. 1939 a po třiceti letech poměrně zpustošená byla zrušena a na místě kde stávala, vybudoval MNV Chlum mládežnickou klubovnu s tanečním parketem a sportovním areálem za vydatné pomoci místních hasičů.

Taneční zábavy a diskotéky, které se na cihelně pořádaly, přitahovaly mládež ze širokého okolí. Druhý den dospávali čundráci ještě v neděli odpoledne na zemi kolem klubovny a parketu.

Dnes je náhon od jezu opět v provozu, ale místo mlýna a pily, pohání dynamo malé elektrárny asi sto metrů nad mlýnem.

Dnes již není po cihelně ani památky, jen dolina po vytěžené hlíně obrostlá stromy, z nichž je nejstarší rozvětvená velká borovice, na jižním okraji hliniště. Náhonem protéká opět od jezu voda, v lukách kvete rdesno, hadí kořen, a na březích potoka kostival lékařský, na kraji lesíka kvete poslední zatoulaná trnka, jejíž semeno tam asi zanesli práci.

Náhon již nepohání mlýnské kolo ani pilu, ale asi 100 m nad mlýnem, kde je dnes pension, spadá voda na turbinu malé elektrárny. Chlumský mlýn byl znám po dobu našich školních let jako dvůr, kde chovali nejpestřejší sbírku domácí drůbeže: slepice, perličky, krocany a krůty, páva a 2 pávice. Při návratu ze školy jsme procházívali pod druhým mostem, kde jsme hledali velká a krásně zbarvená paví péra. Běda, když měl někdo červené trenýrky a uviděl ho velký a nadurděný krocan. To se kluci proběhli až ke kovárně pana Türka. Krocan totiž reagoval na červenou barvu jako španělský býk při koridě.

Na Křemežsku nebyla jen chlumská cihelna, jedna byla v Hůlkově stráni pod Křemží, další pod křemežským rybníkem směrem k železárně, dnes k Artypě, a za Mříčím stávala ještě Stehlíkova cihelna.

-Z.H.-

Právník radí

Z Vašich dotazů nejčastěji vyplývají dotazy na problémy vztahující se ke kupním smlouvám, jejichž předmětem jsou nemovitosti. Je pravdou, že není často mezi lidmi zcela jasné, co to nemovitosti je a jak ji specifikovat, popř. si nevědí rady s tím, co všechno má kupní smlouva tohoto typu obsahovat. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně často používaný smluvní typ, zaslouží si jistě podrobnější pohled včetně nejčastějších problémů, které s převody nemovitostí souvisejí.

Pokud máte v úmyslu uzavřít jakoukoli kupní smlouvu, jejímž předmětem je navíc nemovitost, doporučuji takovouto smlouvu uzavírat teprve poté (zvláště pokud jde o nemovitosti vysoké ceny nebo o převod více nemovitostí navíc s příslušenstvím), co bude bud' zkontrolována nebo ještě lépe - vyhotovena někým, kdo problematice převodu nemovitostí rozumí, nebo by rozumět měl, tedy advokátem. Poplatek za sepsání kupní smlouvy včetně vyhotovení návrhu na změnu zápisu vlastnického práva v příslušném katastru nemovitostí je zanedbatelnou položkou oproti samotné kupní ceně a rizikům z takovýchto převodů vyplývajících.

Pokusme se tedy zde upozornit na nejčastější chyby, které by Vám mohly způsobit mimo finanční ztráty též újmy zcela jiného druhu a pokusme se zde o vysvětlení často používaných pojmů, neboť následky plynoucí z jejich méně důsledného pochopení jsou zpravidla závažné.

Kupní smlouva, jejímž předmětem je nemovitost, musí obsahovat dva základní prvky - předmět koupě a kupní cenu. Pokud by tyto prvky kupní smlouva neobsahovala, tak vlastně ani nedošlo k jejímu vzniku. Další nutnou podmínkou je to, že musí být vyhotovena písemně a projevy všech účastníků musejí být na téže listině (tímto se rozumí, že prodávající a kupující se musejí podepsat na jedné listině, aby podpis kupujícího nebyl např. na str. 1 a podpis prodávajícího na str. 6 konkrétní smlouvy) .

Téměř nejdůležitějším bodem takového smlouvy je opravdu přesné popsání specifikace toho, co chceme koupit či prodat. Z tohoto důvodu je zařazeno vysvětlení, co např. znamená, pokud ve smlouvě uvedete, že např. kupujete nemovitost ležící na pozemku č. .... s příslušenstvím a parcelou ......, včetně stavby ... a nemovitostí...., které se navíc neevidují v katastru nemovitostí. Základní třídění věcí spočívá v jejich dělení na věci movité a nemovité. Za nemovitosti se považují pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Věta „..spojení se zemí pevným základem.", je zde důležitá, protože bez pevného spojení se zemí věc není nemovitostí. Definice je občanským zákoníkem formulována na základě tzv. pozitivního vymezení věcí nemovitých a tedy následně všechny věci, které nelze do pojmu nemovitosti zahrnout, jsou věcmi movitými (latinsky movere - hýbati, pohybovati). Za nemovitost je tedy považována např. budova, hala, rekreační chata, je-li spojena se zemí pevným základem, jiné stavby jako zemní sklep, oplocení, venkovní úpravy, kapličky u cest atd., to však jen za podmínky jejich spojení se zemí pevným základem.

Často se stává, že za nemovitost je považována konkrétní stavba a zapomíná se na to, že vždy stojí na nějakém pozemku. Pojem pozemku je velmi důležitý při převodech vlastnických práv a rozumí se jím část zemského povrchu, která je oddělená od ostatního zemského povrchu hranicí územní správní jednotky (obce) nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků. Podle způsobu využití pozemku se odlišují hlavně v katastrech nemovitostí (katastr nemovitostí je evidence, tedy seznam nemovitostí pro konkrétní území a nikoliv všem nám známé šedivé budovy Katastrálních úřadů, kam se obracíme se žádostmi o změnu zápisu vlastnických práv), dále pak tzv. zastavěné plochy, nádvoří, orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, lesní pozemky, vodní plochy a ostatní plochy.

Parcelou se nazývá pozemek, který je geometricky a polohově určen (chcete-li zaměřen příslušným státním orgánem), zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Teprve po splnění všech těchto podmínek vzniká parcela.

Trvalé porosty jsou součástí pozemku do doby, dokud nejsou odděleny a po tuto dobu jsou tedy považovány za nemovitost (trvalé porosty jsou okrasné užitkové nebo plevelné porosty v případě, že jejich vegetační období je delší než dva roky).

České občanské právo je budováno na prolomení tradiční římskoprávní zásady superficies solo cedit a následkem toho tedy je, že stavba není součástí pozemku. Na tuto skutečnost zde zvláště upozorňují. Z výše uvedeného můžeme např. dovodit:

Dále pak je velmi důležité třídění nemovitostí na takové, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, a takové, které se neevidují. Předmětem evidence jsou zejm. budovy spojené se zemí pevným základem, a to K nemovitostem, které se neevidují v katastru nemovitostí, vznikají na základě smlouvy i věcná práva k věci cizí (zástavní právo, věcná břemena, předkupní právo jako právo věcné) stejně jako právo vlastnické - již okamžikem účinnosti smlouvy a nikoli zápisem v katastru nemovitostí. Vklad do katastru nemovitostí nelze v takovém případě povolit.

Velmi důležité také je, že všechny budovy určené k trvalému obývání musí mít popisné číslo. Popisným číslem musí být rovněž opatřeny tovární, administrativní, obchodní a podobné budovy trvalého rázu, i když nejsou obývány trvale. O tom, zda je budova určena k trvalému obývání, nebo zda jde o budovu trvalého rázu, rozhoduje pouze stavební úřad. Vedlejší budovy se neoznačují zvláštními popisnými čísly, nýbrž náležejí k popisnému číslu hlavní budovy.

Stavby, kterým se evidenční či popisné číslo nepřiděluje a jsou na jiné parcele než jiná, evidovaná stavba, byi by se jednalo o příslušenství této stavby, v katastru nemovitosti mají být evidovány. Pokud stavba na téže parcele jako jiná, evidovaná stavba není v katastru nemovitostí evidována, lze s takovouto stavbou nakládatjako s příslušenstvím věci. V praxi by ale neměl nastat stav, kdy na téže parcele jsou evidovány dvě stavby, tj. stavba hlavní a stavba vedlejší jako její příslušenství.

Příslušenstvím jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a tímto vlastníkem (nikým jiným) jsou určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Určení, které jiné věci ve svém vlastnictví považuje za příslušenství nemovitosti je tedy ponecháno ryze na vůli vlastníka věci hlavní. Ten si zase musí uvědomit, že příslušenství nesdílí právní osud věci hlavní automaticky (koupí domu bez příslušenství kupuji pouze holé stěny a místnosti bez věcí - připevněné lustry, vodovodní baterie, dveře či parkety, ale nikoliv např. obrazy či snad hasicí přístroj zavěšený na zdi), bez náležitého projevu jeho vůle. Příslušenství věci (movité i nemovité) předpokládá, že existují dvě fakticky samostatné věci: věc hlavní a příslušenství. Kdy se určitá věc stala příslušenstvím věci jiné, musí být splněny současně následující podmínky: Z výše uvedeného lze např. dovodit: Stavbou je výsledek takové stavební činnosti, jíž vznikne věc. Stavbou je proto nejen rodinný domek (dům), ale např. i bazén nebo oplocení. Stavbou se tedy rozumí výsledek stavební činnosti tak, jak ji chápe stavební zákon a jeho prováděcí předpisy. Nesmí tedy jít o součást jiné věci. Velmi důležitou skutečností je i to, že pro posouzení okamžiku vzniku stavby jako věci způsobilé být předmětem právních vztahů není právně relevantní, do jaké míry splňuje požadavky stavebně-právních předpisů, tedy např. zda došlo k její způsobilost pro účel, pro který byla povolena. Ze samotného faktu kolaudace však nelze dovozovat, že jde o stavbu nemovitou podléhající např. dani ze staveb. Významný je okamžik, v němž je stavba vybudována do takového stadia, že všechny další stavební práce směřují již pouze k dokončení stavby. To je zpravidla nejpozději stav, kdy je již jednoznačně patrno alespoň dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží.

V případě, že předpisy používají pojem "stavba", nelze obsah tohoto pojmu vykládat jen podle stavebních předpisů. Stavební předpisy chápou pojem "stavba" dynamicky, tedy jako činnost směřující k uskutečnění díla (někdy ovšem i jako toto dílo samotné). Stavba, která není věcí podle § 119 ObčZ, je součástí pozemku.

Závěr o tom, že stavba je spojena se zemí pevnými základy, je třeba vždy posuzovat podle povahy a okolností konkrétního případu , zpravidla na základě odborného stavebně technického vyjádření. Ústavní soud například v jednom případě rozhodl, že takový závěr lze učinit jen na základě znaleckého posudku, umožňuje-li to charakter věci, anebo lze použít i odborné vyjádření kompetentního orgánu, např. stavebního úřadu. Stavební úřad je odborným orgánem státní správy pro výstavbu a při stavebním řízení je nutno vycházet z jeho stanoviska.

V dalších článcích: Kdy vzniká vlastnické právo k nemovitosti, dědění nemovitostí, daně z převodu nemovitostí, na co nezapomenout v kupní smlouvě pokud je jejím předmětem nemovitost, kdo a jakým způsobem platí daň z převodu nemovitosti, výše poplatků.

- JM -

Pozvánka do sousedství

Protože už snad definitivně zmizely zbytky sněhu a ledu nad Kuklovem, mohu vás bez obav pozvat na návštěvu sousedního okresního města - Prachatic. Město pod Libínem, nazývané "BRANOU ŠUMAVY", totiž v poslední době doznává mnohých změn. Od roku 1981, kdy byly Prachatice prohlášeny za památkovou rezervaci, se začalo se systematickou obnovou nejohroženějších kulturních památek. Přes opravy fasád renesančních domů na náměstí, staré radnice, opravu hradních zdí a bašt středověkého opevnění, až po dokončení rekonstrukce Velkého a Kostelního náměstí.Ta byla spojena s archeologickým výzkumem, jehož výsledky významně přispěly k dalšímu poznání dějin města.

Přestože cena za regeneraci města vyhlašovaná každoročně u příležitosti Mezinárodního dne památek 18. dubna unikla letos Prachatickým o vlásek, už samotná nominace mezi čtyři nejlepší je určitě velkou motivací do další práce.

Pro dokonalé vychutnání atmosféry historického města určitě není od věci ani návštěva některé stylové restaurace. Osobně doporučuji Punkvu (ve sklepeních jim opravdu teče říčka) nebo, restauraci Ve věži. Kdo má odvahu experimentovat, může se zkusit občerstvit v Indické restauraci, kde vám pikantní lahůdky připraví praví Nepálci.

A pokud se budete chtít trochu porozhlédnout po kraji, není nic jednoduššího, než vystoupat na Libínskou rozhlednu (1096 metrů nad mořem) a naplánovat si odtud další výlet, třeba na některý ze šumavských kopců.

Z Podlibíní, které vyměnila za rodné Podkletí, zdraví

-Veronika Kochtová-

Pěkné nedělní odpoledne

Mateřská škola Chlum - výlet do přírody Chtěla bych se s Vámi podělit o velice pěkný pocit, který jsem prožila v neděli 20. 5. 2001.

V letošním školním roce 2000 - 2001 v naší MŠ Chlum bylo zapsáno pouze 18 dětí. Jsou to děti převážně 4 - 5leté. Předškoláky máme pouze 4.

S paní učitelkou jsme zhodnotily, že to je třída klidná, děti jsou snadno ovladatelné. Práce s nimi byla velice pěkná. Jako v každé MŠ, tak i my jsme pořádali různé akce, besídky - Vánoce, Den matek. Rozhodli jsme se na schůzce rodičů, že bychom chtěli, aby se seznámili mezi sebou též rodiče. Děti tvoří velice pěkný kolektiv.

A tak ve spolupráci s jedním z rodičů jsme pro děti a jejich rodiče připravili odpolední vycházku do našeho krásného okolí. Tatínek s maminkou a jejich malou dcerkou připravili trasu, kotlík na buřtíky, dřevo.

V MŠ jsme přichystali pro děti "poklad". Termín jsme zvolili neděli 20. 5. odpoledne. Byla jsem silně nervózní, jestli někdo přijde. Sešlo se 10 dětí i s rodiči. Někteří přišli oba.

Před MŠ byl start s auty směr Jaroně. Odtud jsme vyrazili přímo do kopce. Na dětech byla vidět radost z toho, že jsou se svými kamarády, ale i se svojí mámou a tátou.

Malá Štěpánka nás vedla a byla velice důležitá. Nikdo nesměl dopředu, jen ona a její kamarád Pepíček. A tak jsem měli ty nejmenší turistické vůdce.

Poté jsme se dostali do lesa, kde začínaly šipky a značení - nervozita, napětí, radost. Na rodičích byla vidět spokojenost. Po šipkách jsme se dostali až k místu, kde byl připraven kotlík na opékání buřtíků. Bylo na řadě občerstvení, posilování a potom to nejdůležitější: "hledání pokladu". Rodiče museli zůstat na cestě a děti šly hledat do "černého lesa". Doprovázely je pouze paní učitelky, protože ty nejmenší se přece jenom trochu bály. Z lesa se ozývalo nadšené volání, když někdo svůj pytlíček našel. Nastalo vybalování, chlubení, smích. Při zpáteční cestě jsme se kochali krásným výhledem do Křemežského a Brložského údolí - nadšení rodičů bylo velké.

Toto odpoledne jsme zvládli hodně. Pozorovali jsme květiny, stromy, hmyz, pulce v rybníce i cvrčky jsme se naučili vábit. Taky se nám jedna holčička trochu vykoupala v rybníce, ale maminka byla blízko a tak nám to vůbec nevadilo, zasmáli jsme se tomu.

Na parkovišti jsme se dohodli na opakování podobné akce. Taky byl podán návrh na návštěvu bazénu nebo koupaliště. Tento návrh byl s nadšením přijat. Z tohoto nedělního odpoledne jsem měla velice krásný pocit. Zapomněli jsme na starosti, vše nepříjemné a špatné a bylo nám s dětmi pěkně a veselo. Myslím, že se nám výlet všem líbil. Nebo ne?!

-Svobodová Jana, řed. MŠ Chlum-

Léto zavítalo i do knihovny

Rychle se blíží čas letních prázdnin a dovolených. Mezi námi se najde jistě hodně těch, kteří si rádi odpočinou u pěkné knihy. A protože v obecní knihovně je mnoho pěkných knih, chtěla bych pozvat naše čtenáře, aby navštívili knihovnu a knihy si půjčili. Většina čtenářů je již seznámena s přechodnou změnou výpůjční doby. Ráda bych, vysvětlila, proč k této změně došlo. Naše knihovna se připojuje k projektu Knihovna - informační centrum obce. Znamená to, že občané budou mít možnost při návštěvě naší knihovny si nejen vypůjčit knihy, ale vyhledat si potřebné informace na internetu, ke kterému budeme připojeni. Do budoucna dojde také ke změně při vypůjčování knih. Budou zrušeny lístkové katalogy. Veškerý knižní fond bude založen v počítači. Usnadní a urychlí se tím vyhledávání knih, pokud např. čtenář nezná autora knihy, nebo má zájem o knihy určitého oboru.

Zastupitelé naší obce a já věříme, že čtenáři pochopí tato omezení a budou se stejně, tak jako já těšit na zkvalitnění služeb knihovny v letech budoucích. A na závěr, bych ještě jednou oznámila, jaká bude výpůjční doba v následujících měsících.

-Miroslava Průchová, knihovnice-

V ČERVNU 2001 - otevřeno jen v pondělí od 12 do 17 hodin.
ČERVENEC-SRPEN od 16. 7. 2001 - do 19. 8. 2001 ZAVŘENO.

Oslava Dne dětí

Letos, stejně jako v několika minulých letech pro nás připravili naši vedoucí oslavu Dne dětí, tentokrát proběhl 1. a 2. června 2001 na hřišti u školy. V pátek večer přímo na MDD jsme měli diskotéku s různými soutěžemi a drobnými cenami za ně. V sobotu od 14:00 hodin probíhaly na hřišti a na "opičkách" různé soutěžní disciplíny např. hod syrovým vajíčkem na cíl nebo jízda na koloběžce a na hřišti probíhal zároveň doprovodný program. I přesto, že nám počasí moc nepřálo, sešlo se 210 dětí a všichni byli za svůj výkon odměněni nádhernými cenami. Po skončení disciplín jsme se sešli ve stanu, rozdali si dárky a ještě jsme si zatancovali a zasoutěžili. V šest hodin se většina z nás odebrala do divadla na Radnici, kde jsme shlédli krásnou veršovanou pohádku o Popelce. A večer se zase bavili rodiče.

Chtěli bychom poděkovat sponzorům, díky kterým se tato oslava mohla konat.

Jsou to:
Obecní úřad Křemže zároveň jim děkujeme za zapůjčení a postavení pivního stanu, Fa Eliška Křemže - p. Konzal připravil hodnotné dárky a pomohl nám i s přípravou, Fa Artypa Holubov, ZO ČMOS LOM Plešovice, SCHWAN-STABILLO Č. Krumlov, COCA-COLA.

Děkujeme i požárníkům z Křemže a Českého Krumlova, kteří přijeli s plošinou a poskytli nám pohled na naši krásnou obec pěkně z výšky.

A v neposlední řadě děkujeme našim vedoucím, kdyby neobětovali svůj čas a akci nezorganizovali, žádná oslava by asi nebyla.

- Pionýrky oddílu Broučci -

Křemže - Den dětí 2001-1 Křemže - Den dětí 2001-2

Za čistotu našich vod

V sobotu 12. května 2001 jsme společně s MO ČRS Křemže uklidili Křemežský potok v úseku od Chlumského mlýna p. Hrubeše až k Dívčímu Kameni. Rybáři nám nakoupili velké igelitové pytle a společně jsme vyrazili. Nikdy bychom nevěřili, co všechno lidem překáží a odloží to do vody. V úseku u "Perníkové chaloupky" bylo z jedné strany, kde jsou chaty, perfektně uklizeno, ale z protějšího břehu na nás vykukovalo ledacos, od plastových lahví - těch bylo snad nejvíc, až po okapy. V Holubově u rybníčku jsme velké pytle vytahali po stráni nahoru a než jsme se vrátili nějaký "dobrák", kterému asi překážely, je nakopal zpět dolů.

Na pionýrské základně na Hamru jsme si upekli buřtíky, navštívili jsme Dívčí Kámen a vrátili jsme se k večeru domů. Ráno se nám moc nechtělo, ale řekneme Vám, že to byl docela supr pocit, podívat se pak po tom čistém potoce a vědět, že i já jsem přiložil ruku k dílu.

- Pionýři a mladí rybáři -

Křemže 2001 - Místní organizace Českého rybářského svazu při úklidu Křemžského potoka - 1 Křemže 2001 - Místní organizace Českého rybářského svazu při úklidu Křemžského potoka - 1

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

SOKOLSKÉ OKÉNKO

Pro mladší žáky naší sokolské obce byl květen měsícem nad jiné úspěšným. Na Celostátním přeboru všestrannosti ČOS, konaném v Sokole Královské Vinohrady v Praze ve dnech 19. a 20. 5. se smíšené družstvo ve složení B. Jandová, J. Fousková (za Sokol ČB), Z. Kačer a Š. Opekar umístilo na skvělém třetím místě! V konkurenci 15 zúčastněných žup je to výkon opravdu úctyhodný. Blahopřejeme!

Pamětní diplom, který si děti domů přivezly, si můžete prohlédnout na sokolské nástěnce.

Dne 23. 5. byl v podvečerních hodinách odstartován již třetí ročník Večerního běhu Křemží. Závodníci vyběhli na trať celkem v 17 kategoriích. Dráha pro nejmladší běžce měřila 100 metrů, junioři a dospělí měli na startovní čáře před sebou 800, 3500 a 5250 metrů.

Na nejdelší trati byl dokonce vytvořen rekord - autorem dosud nejlepšího času se stal p. Jan Bláha, maratonský běžec z Českých Budějovic.

Kompletní výsledkovou listinu najdete na sokolské nástěnce.

Vítězům všech kategorií blahopřejeme, uznání však patří i ostatním, na které se tentokrát sportovní štěstěna neusmála - zocelené tělo i duch jsou jistě tou nejlepší odměnou i bez medailových umístění.

Letošní ročník se konal převážně za účasti závodníků sokolské obce, proč na startovní listině chyběli zástupci ostatních křemežských sportovních oddílů, zůstává otázkou...

-B. K.-

Zdeněk Hotový - Na Lukách k Loučeji

Zdeněk Hotový
Na Lukách k Loučeji

Nad Chlumským rybníkem větřík se budí,
hladinu vlnkami kadeří rád,
jeho dech za límcem trochu však studí,
kolem se rozhlédni, znáš to snad.

Na stéblech krůpěje rosy se třpytí,
od lesa zdraví tě kukaččin hlas,
obrazem krásy se oko tvé sytí
a s nebe výše zní skřivánek zas.

V poledne horkem tě závrať až jímá,
polibky slunce žhnou, vedro je v ráz,
ucho tvé vibrato neslyšné vnímá,
zdá se ti, že se teď zastavil čas.

Slyšíš i zvon z malé kapličky bílé,
čekáš, že zjeví se Polednice,
v rákosí tančí však jen vážky čilé,
klepání kosy zní od vesnice.

Pohlédni do trávy, broučci tam pílí
za tím svým cílem, jejž zná každý z nich,
vrzání slyšíš, to kobylky šílí,
od Lhotky zaslechneš vzdálený smích.

Od vody ozve se plácnutí rybí,
v povětří zadrnčí bekasina,
řekni mně, co ti teď ke štěstí chybí?
krásnou to pohádku připomíná.

Sladce až k bolesti krása tě trýzní,
sevřené hrdlo až k slze mučí.
Když duše uštvaná po klidu žízní,
zdejší kraj vezme tě do náručí.

Něžně tě zkonejší, pohladí vlídně,
trápení dává ti zapomenout ....
Tvé horké srdce ti bije už klidně,
proti všem bolestem máš už svůj kout.

1997

Rozpis závodu o "Štít Podkletí"

Rozpis závodu o "Štít Podkletí" - 24. ročník

Datum:
16. června - sobota

Pořadatel:
TJ Sokol Křemže, oddíl OB

Druh závodu:
6. Závod Jihočeského žebříčku, Klasická trať

Místo závodu:
BRLOH - 8 km západně od Křemže od 9:30 do 10:15 hod.

Shromaždiště:
Letní koupaliště, bude značeno v obci Brloh

Kategorie:
HF, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, HL, HK, DF, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, DL, DK

Vklad:
dorost a dospělí: 50,- Kč
žactvo: 20,- Kč
Vklady jsou uváděny po realizaci slevy stanovené ČSOB

Přihlášky:
na adresu: Vladislav Štindl, Chmelná 7, 382 03, Křemže
Tel. byt: +420 380 741 093,.
Přihláška musí obsahovat kategorii, jméno a příjmení, registrační číslo a licenci.

Mapa:
Vlčí Kopec 1:15 000 ekv. 5 m, rok vydání 2001

Různé:
Start 00 v 11:00 hod.

Vzdálenosti: Shromaždiště - Start: do 1 200 m
Shromaždiště - Cíl: 500 m

Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky soutěže. Každý startuje na vlastní nebezpečí a je odpovědný za svou bezpečnost.

Funkcionáři závodu:
Ředitel - Miloš Moravec
Hlavní rozhodčí - Pavla Motejlová
Stavitel tratí - Vladislav Štindl
Tajemník závodu - Blanka Cipínová

10. Křemežský veletrh

Křemežský veletrh - logo 10. Křemežský veletrh - 19. - 22. 7. 2001

10. ročník Křemežského veletrhu již "klepe na dveře" a jak bývá již zvykem, děláme porovnání. Letos poprvé, bohužel, musíme konstatovat, že počet zájemců z řad vystavovatelů poněkud ochabl, takže počet vystavovatelů k 31. 5. 2001 je oproti loňsku nižší - je přihlášeno 231 vystavovatelů a občerstvovačů (vloni jich bylo 237). Letos bude chybět např. největší vystavovatel WS Teleshop, ale na druhé straně se hlásí noví vystavovatelé a spousta prodejců, takže věříme, že i letos si přijdou návštěvníci na své. Připravuje se slavnostní zahájení (o tom ale až příště), pátek je vyhlášen dnem řemesel, kdy své umění budou předvádět drobní řemeslníci. Ve výrobě je již i plakát, jehož podkladem je foto Křemže s Kletí od p. A. Motejla - bude i na bilboardech. Doprovodný program bude tvořit kromě kapel ve stanu a tradičních handicap. utkání a turnaje o pohár starosty v badmintonu i volejbalový turnaj v Chlumu na Cihelně a šachový turnaj v areálu výstaviště. Zbývá obsadit ještě několik volných míst venku i uvnitř (letos možná zůstane uzavřené i 1. patro na 1. stupni ZŠ), doladit ještě dost podstatných i drobnějších záležitostí a 10. jubilejní Křemežský veletrh může začít. I počasí má být, podle dlouhodobé předpovědi - veletržní.

PROGRAM 10. ROČNÍKU KŘEMEŽSKÉHO VELETRHU
Čtvrtek 19. 7. 20018:30 - 9:00 h
10:00 - 13:30 h
14:00 - 18:30 h
19:00 - 24:00 h
Slavnostní zahájení
BUDVAR-QUINTETT
VYSOČINKA
BON-BON
Pátek 20. 7. 2001
DEN ŘEMESEL
10:00 - 15:30 h
16:00 - 18:00 h
19:00 - 24:00 h
BABOUCI
RÁDIO
DISKOTÉKA RADIA FAKTOR
Sobota 21. 7. 200110:00 - 13:30 h
14:00 - 18:30 h
19:00 - 24:00 h
BOŽEJÁCI
DROBEK SE SKUPINOU KLONDAJK
BOŽEJÁCI
Neděle 22. 7. 200110:00 - 14:00 h
15.00 - 16:30 h
17:00 - 19:00 h
20:00 - 24:00 h
23:00 h
SAMSONKA
YO-YO BAND
POUTNÍCI
BON-BON
OHŇOSTROJ

I N F O R M A C E

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce Křemže, které se uskuteční v úterý 19. června 2001 od 19:00 hodin v sále radnice ve Křemži.


ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ ZA MĚSÍC ČERVEN 2001
se vybírá:
13. 6. 01 od 12:30 h do 17:00 h
14. 6. 01 od 12:30 h do 16.00 h
15. 6. 01 od 13.30 h do 14.30 h
v jídelně Domu služeb ve Křemži.


ZMĚNA NÁZVU KRAJE
Zákonem č. 176/2001 Sb. byl s účinností od 1. 6. 2001 přejmenován náš Budějovický kraj na kraj JIHOČESKÝ.


UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUM
Mateřská škola Chlum bude v době prázdnin UZAVŘENA od 9. 7. do 5. 8. 2001. Provoz MŠ Chlum bude zahájen od 8. 8. 2001.
Nabízíme náš provoz dětem z MŠ Křemže a MŠ Holubov. Prosíme o včasné nahlášení do MŠ Chlum.
Děkujeme, Svobodová Jana, řed. MŠ Chlum


LÉKÁRNA POD KLETÍ
Dovoluji si oznámit, že lékárna bude ve dnech 2. až 4. července 2001 UZAVŘENA.
Děkuji za pochopení. Váš lékárník.


OZNÁMENÍ občanům - rybářům

Od soboty 2. června 2001 bude OÚ Nová Ves provozovat na Dolním rybníce sportovní rybolov.

Sportovní chytání ryb bude každou sobotu v době od 6 do 21 hodin. Budou se prodávat jenom jednodenní povolenky, které bude možno zakoupit na hrázi rybníka za 150,- Kč. Lovit se mohou jenom kapři. Zájemce si může ulovit 2 kapry o stanovené délce, která bude uvedena v informacích, které každý obdrží při uhrazení poplatku. Každý též bude muset po skončení odevzdat úlovkový lístek s vyplněním ulovených ryb, jinak mu nebude příště rybolov povolen.

Rybolov je uskutečňován na 2 pruty za používání nástrah rostlinného původu. Bude vyžadováno základní rybářské vybavení. Nebude doveleno si přivlastňovat jiné druhy ryb než kapra a ryby podměrečné.

Nedodržování pokynů OÚ bude považováno za pytláctví.

Rybolov na Dolním rybníce bude povolen jen ve vymezených úsecích, které budou vyznačeny, nikoliv po celé ploše.

OÚ upozorňuje občany, že není dovoleno na rybníce rybařit bez řádné povolenky, toto je trestné. Rybník je i pod dohledem policie, myslivců i lesních správců. Není dovoleno chytat ryby ani na výpustné stoce


"Naši legionáři"
Připomínáme, že 22. června končí v českokrumlovském okresním archivu hodnotná výstava "Naši legionáři", o které jsme informovali v dubnovém čísle našich novin.
Nyní vyšla k ní krásně upravená publikace o 80 stránkách za 100,- Kč. Obsahuje seznam legionářů z našeho okresu - z Křemežska je jich 38. Textová část, která hodnotí jejich význam pro vznik ČSR je doplněna výběrem zajímavých fotodokumentací. Publikaci je možno zakoupit v Okresním archivu nebo v Muzeu v Č. Krumlově.
INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 12. června 2001 : TOPlist 0