ARCHIV 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Květen 2005 - Číslo 5 - Ročník 15

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 287 kB)

 

Z jednání rady a zastupitelstva obce

52. schůze RO se konala dne 4. 4. 2005, za účasti 4 radních (omluven ing. Ježek). Na této schůzi RO projednala žádosti o pronájmy, směny a prodeje pozemků a nebyt. prostor, schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E-on, přidělení provozu parkovišť v době veletrhu fotbalistům a příspěvek neslyšícímu nezletilému spoluobčanovi na nákup nových naslouchadel. Dále vzala na vědomí výsledek kontroly využití dotací na opravu bytového fondu po povodních v r. 2002 (bez závad), návrat území vrcholu Kletě do katastru obce Křemže a zabývala se přípravami na 14. Křemežský veletrh.

53. schůze RO spojená s pracovní poradou ZO se konala 18. 4. 2005 za účasti 13 zastupitelů, kteří se seznámili se žádostmi o prodej, pronájem či směnu obecních nemovitostí, projednali možnost zásobování pitnou vodou části obce Homole a vzali na vědomí vyúčtování příspěvku obce na r. 2004 od Tělocvičné jednoty Sokol Křemže a výsledek kontroly hospodaření obce za r. 2004 (bez závad). Schválili pojmenování nové ulice v zóně "Východ" - ulice se bude jmenovat Luční. Zastupitelé se dále zabývali černými skládkami a skládkou na střelnici, pokračováním opravy hřbitovní zdi, průběhem rekonstrukce kanalizační sítě v obci a dalšími problémy obce.

54. schůze RO se konala 2. 5. 2005 za účasti všech radních. Na této schůzi byly projednány nové žádosti o pronájem nebytových prostor v DS, pronájem areálu Dívčí Kámen (neschváleno - DK nebyl dosud převeden do majetku obce), výsledek hospodaření na vodohospodářském zařízení obce za r. 2004 (oproti předpokladu bylo dosaženo lepších výsledků) a postupem úpravy vodních toků (potoků) v rámci protipovodňových opatření. Starosta informoval RO o výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce komunikací - průtah Křemží", které proběhlo 28. 4. 2005. Do výběr. řízení se přihlásilo 10 zájemců, kteří splnili předepsané podmínky a vzhledem k nejnižší nabídce ceny byla vybrána firma Swietelsky České Budějovice.

Radní dále projednali průběh příprav na Křemežský veletrh (je připraven kompletní doprovodný program, přihlášky zaslalo již 160 vystavovatelů), rekonstrukci kanalizace v Chlumu a Křemži, zajištění nákupu nového nákladního auta pro Služby obce a opravu kostela. RO schválila bezplatný pronájem stanu oddílu orientačního běhu Sokola Křemže, uzavření smlouvy s hlídací službou na zajištění ostrahy výstaviště a finanční příspěvek pro dalšího neslyšícího nezletilého spoluobčana.

- Lin -


Rekonstrukce kanalizace pokračovala v dubnu Netolickou ulicí a v Pasíčkách.

Křemže 2005, rekonstrukce kanalizace, Netolická ulice Křemže 2005, rekonstrukce kanalizace, Pasíčka

Rekonstrukce komunikací - průtah Křemží

Jak již mnozí z čtenářů jistě vědí, čeká nás, pokud vše půjde jako dosud, v letošním roce největší akce - rekonstrukce vozovky, chodníků, snížení křižovatky a vozovky kolem Čs. kostela a rekonstrukce celého náměstí. Na tuto akci, kterou financuje Krajský úřad spolu s naší obcí, bylo vypsáno výběrové řízení, kterého se zúčastnilo 10 renomovaných firem. Práce by měly být zahájeny v červnu a dokončeny, podle povětrnostních podmínek, do konce letošního roku. Celá akce je rozdělena na několik etap a vyžádá si různá omezení obyvatel i návštěvníků Křemže. V prvé řadě to budou objížďkové trasy (ul. U Rybníka, Spojovací, Krumlovská) pro veškerou dopravu a dále omezení vjezdů a výjezdů do jednotlivých domů.

Rekonstruovány budou: celá ul. Budějovická a Netolická a části ul. Spojovací a Krumlovské. O zahájení prací a  případných omezeních budou občané Křemže průběžně informováni.

Věřím, vážení spoluobčané, že pochopíte obtížnost situace a nezbytnost různých omezení. Odměnou by měla být krásnější, čistější a uživatelsky příjemnější Křemže pro naše občany i návštěvníky.

- Ing. J. Troup - starosta obce -

Svoz velkoobjemového odpadu

Jako houby po dešti se po vyhlášení ve všech osadách objevily hromady odpadů, které pracovníci Služeb obce sváželi k dalšímu třídění do dvora Domu služeb. Přestože byl avizován pouze svoz velkoobjemového odpadu, kovového šrotu a nebezpečných složek komunálního odpadu, téměř na všech hromadách byl i stavební odpad, drobný domovní odpad a často se svážel z osad, které nejsou plynofikované, i spalitelný odpad (dřevo, papír). A tak z plánovaného 2-3 denního svozu se svážel odpad celé dva týdny. Chtěli bychom vás požádat, vážení spoluobčané, o větší disciplinovanost při podzimním svozu a k ukládání na hromady POUZE odpadu, který je avizován na vyvěšených letácích, aby se pracovníci Služeb obce nemuseli prohrabovat odpadky a mohli se věnovat smysluplnější práci. Děkujeme.

- Zd. Cipín, ved. Služeb obce Křemže -

Křemže 2005, svoz velkoobjemového odpadu Křemže 2005, svoz velkoobjemového odpadu
Křemže 2005, svoz velkoobjemového odpadu Křemže 2005, svoz velkoobjemového odpadu
Křemže 2005, svoz velkoobjemového odpadu Křemže 2005, svoz velkoobjemového odpadu

Před 60 lety skončila druhá světová válka

Když se i u nás už konečně blížil konec této zlé Hitlerovy války, slyšeli jsme za večera silné rány od Brna. Také americká letadla jsme viděli a slyšeli. I hloubkových letadel bylo dost vidět ve vzduchu. Došlo k silnému bombardování Českých Budějovic. Zcela rozbita byla německá policie v Lannově třídě, kde Němci tak krutě týrali naše nevinné občany. Němci v poslední chvíli chtěli všechno zachránit, a tak na Chlumečském kopci v dřevěné boudě jsme museli hlídat v noci letadla a hlásit policii jejich pohyb. V archivu naší obce jsem našel záznam dvou hlídačů z konce války.

Americký Jeep, Křemže, květen 1945, historické foto Konec války byl ohlášen v sobotu 5. května 1945. Pražský rozhlas radostně ohlásil, že je třeba se vypořádat s okupanty a Praha volá o pomoc. Křemže byla také vzhůru. Škola byla osídlena 50 vojáky Wehrmachtu se zbraněmi. V té době mnoho učitelů, profesoři a jiní pracovníci budovali dráhu od Kráků ke Mříčí na dopravu niklové rudy. Velitel této akce Stäbe se snažil uprchnout pryč. Zábrany přes silnici u Soukupů se mu podařilo překonat a spolu s dalšími ujeli. Krátce nato se před školu nahrnula auta vojáků, vozy, koně, takže bylo nutno je propustit dál. Pak byl poměrně klid. Mnozí z nás drželi hlídky. Byl jsem poslán ke Mříčí.

V noci byl zabit ze Lhotky Skorunka. Při hlídkové činnosti pohrozil prchajícím Němcům holí a jeden z Němců ho zastřelil ze samopalu.

V Krasetíně prchající německý hajný zase zastřelil občana Koubu. Jinak byl klid a tak jsem se rozhodl jít domů. Šel jsem cestou do Bohouškovic a nečekaně jsem se setkal u rybníka Jezírko s jedním německým vojákem, který se mne ptal, jak se dostane domů. Vysvětlil jsem mu to německy a oba jsme se rozešli. Každý po svém. Oddychl jsem si, že mě nezastřelil. On byl také jistě rád, a chtěl se dostat domů. A já také.

V úterý 8. 5. a další dny byl už klid. Ve středu jsme se dozvěděli, že Německo podepsalo konečnou kapitulaci a tím válka skončila. 10. 5. přijížděli do Křemže další jeepy a nákladní auta US army. Naše obyvatelstvo je nadšeně vítalo. Večer byla na faře pro velitele a vojáky amerických jednotek za přítomnosti Revolučního národního výboru uspořádána veselá hostina.

Slavnostní nástup jednotek US army před školou, Křemže, květen 1945, historické foto Když se v sobotu 12. 5. už konečně vše ve Křemži uklidnilo, začaly skupiny německých vojáků přejíždět Křemži dál na Brloh od Českých Budějovic. Druhý den v neděli odpoledne už byl klid. Rozjel jsem se odpoledne na kole do Českých Budějovic. Zde na náměstí byla velká sláva a vítání armády sovětské i americké. Když jsem pak jel domů, viděl jsem tu hrůzu na okraji silnice, co vše bylo odhozené po celé cestě až domů, čeho všeho se Němci zbavovali. Jistě to museli také odhazovat na frontě, když z ní utíkali. Viděl jsem tu odhozené zbraně, motorky, vozíky, kola, auta (jistě jim došel benzín) a co nejsmutnějšího: padlé koně, kteří už zcela unavení klesli na zem a nemohli dál. Mnozí lidé si pro sebe lecos vhodného rozebrali. Tak poražená armáda chvátala přes Křemži, na Brloh, Chvalšiny a pak domů do Rakouska a Německa. Za Brlohem nechali u silnice i tank, který tam pamatuji stát nakloněný ještě několik měsíců.

V Praze byly opravdu boje tuhé. Po vyhlášení českého rozhlasu dopoledne v sobotu 5. května povstalci začali hned odzbrojovat německé vojáky a strhávat německé nadpisy. Podstatná část středu města se vyzbrojila ukořistěnými zbraněmi. Ještě v noci na 6. května vyrostlo více než 1.500 barikád, které hájilo přes 30.000 povstalců. Zároveň pražský rozhlas opakovaně žádal o pomoc ohroženému městu. Na tuto výzvu rozhodně nastoupily ruské armády generála Vlasova, které se nacházely jihozápadně od Prahy. Jejich akce byla účinným zásahem proti Němcům. Mimo jiné ochromily plně činnost německého letectva v Ruzyni a zabránili tak případnému bombardování. Česká národní rada však odmítla bojovat společně na naší frontě. Jak víme, vojska Vlasovců Stalin plně zakázal, nenáviděl jeho bojovou politiku.

V Pražském povstání podle pramenů padlo nebo bylo zavražděno na 3.700 lidí včetně obyvatel kolem tehdejší Velké Prahy. Přímo v obvodu Velké Prahy zahynulo 1.693 Čechů a 663 bojovníků jiné národnosti. O život přišlo 300 vojáků Vlasovců v bojích za Prahu. To, že Prahu byla schopna osvobodit americká armáda gen. Pattona je všeobecně známo. Vždyť už 6. května v ranních hodinách dorazila do Plzně a už v ranních hodinách téhož dne nabídla Praze pomoc. Byla však odmítnuta Českou národní radou a generál Eisenhower jako vrchní velitel nedovolil dál americké armádě postupovat. Praha musela být osvobozena Rudou armádou, jak to nařídil s. Stalin. Pochopitelně, počítal s tím, že ČSR jednou ovládne.

- Fr. Nejedlý -

Právník radí

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI

Každý z nás kdo dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR, včetně těch, jejichž způsobilost k právním úkonům byla omezena, je povinen mít svůj občanský průkaz (dále jen "OP"). Ti, kteří byli soudem zbaveni způsobilosti k právním úkonům, mohou mít OP pouze tehdy, požádá-li o vydání OP soudem ustanovený opatrovník.

České zákony nám určují povinnost mít občanský průkaz, nikoliv povinnost mít občanský průkaz neustále u sebe. Předešlá právní úprava platná a účinná do 1. 7. 2000 naopak tuto povinnost stanovovala. Díky tomu bylo dříve teoreticky možné, že jste mohli být shledáni vinnými ze spáchání přestupku kvůli tomu, pokud byste například při vynášení odpadků před dům vyšli bez svého OP.

V současnosti jsme všichni shora uvedení povinni v souvislosti s držením OP zabránit jakémukoli zničení, poškození, zneužití či osobního nepřevzetí OP, požádat si o nový občanský průkaz v případě jeho zničení včetně vydání tzv. náhradního OP, kterým je potvrzení o občanském průkazu které dočasně nahrazuje OP a na rozdíl od něj nemá povahu veřejné listiny.

Našimi dalšími povinnostmi, o kterých je nutné se zmínit, je zákaz dávat a přijímat OP (stejně jako řidičský průkaz nebo pas) jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů (typicky hotelů, penzionů apod.) nebo na pozemky. Nabízet OP jako protihodnotu za něco samozřejmě též nelze. Takovýmto jednáním bychom se totiž dopustili přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 10.000,- Kč. Nejinak by tomu bylo, pokud byste kupříkladu chtěli strávit noc v hotelu a recepční by požadovala OP s tím, že vám ji vrátí, až při vašem odchodu a po zaplacení ubytovacích služeb. Nově se nesmí kopírovat OP bez Vašeho souhlasu.

Vyžadovat prokázání naší totožnosti po nám mohou zejména státní a městští policisté pouze v zákonem stanovených případech, nikoliv dle jejich libovůle. Oblíbené preventivní kontroly OP ze strany policistů např. na veřejném prostranství jsou samozřejmě nepřípustné. V případě městských strážníků je situace obdobná jako u příslušníků Policie ČR a městští strážníci jsou oprávněni nás vyzvat k prokázání totožnosti pokud:

 1. jsme byli přistiženi při jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku,
 2. pokud je od nás vyžadováno vysvětlení,
 3. pokud odpovídá naše podoba popisu hledané nebo pohřešované osoby,
 4. pokud se bezdůvodně zdržujeme v bezprostřední blízkosti chráněných objektů,
 5. pokud máme na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že této zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,
 6. pokud se zdržujeme v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu, k dopravní nehodě, požáru nebo jiné mimořádné události,
 7. pokud máme být předvedeni na žádost příslušného orgánu podle zvláštních předpisů,
 8. pokud jsme oznamovateli trestného činu nebo přestupku,
 9. např. v případě žádosti jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem (typicky revizor nebo poškozená osoba, která požaduje pro účely náhrady škody identifikaci "škůdce").

Jsme povinni výzvě vyhovět. Neuposlechnutím takovéto výzvy se dopouštíme přestupku dle § 47 odst. písm. 1 přestupkového zákona (pro zájemce je to zákon č. 200/1990 Sb.) neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci s možnou (je to policistovo tzv. správní uvážení, zda nám pokutu uloží, či nikoliv) sankcí až 1.000,- Kč. Tato sankce se samozřejmě vztahuje na situaci, kdy totožnost prokázat můžete, ale nechcete.

Výčet našich povinností týkajících se OP však ještě není zcela u konce. Naší další povinností je povinnost prokázat naší totožnost, nikoli ukázat OP. Totožností musíme rozumět naše jméno a příjmení, datum narození a náš současný trvalý pobyt. V závislosti na tom, jak je závažný důvod zjišťování těchto údajů, provádí se kontrola a ověřování s určitou spolehlivostí. Naše totožnost je považována za prokázanou, jsou-li všechny tyto uvedené údaje spolehlivě zjištěny.

Stručně řečeno tedy: zákony a vyhlášky nikde neobsahují způsob a jakými prostředky se máme prokazovat. Z toho vyplývá, že se můžeme prokázat i jinými doklady či způsoby, než je OP jako např. cestovním pasem, řidičským průkazem, zbrojním průkazem, služebním průkazem či dokladem o studiu (indexem). Pokud odmítneme nebo neposkytneme potřebnou součinnost k prokázání naší totožnosti, pak nás příslušník Policie ČR může předvést k provedení služebních úkonů za účelem zjištění naší totožnosti a řádného objasnění věci. Nezjistí-li policista naší totožnost jako předvedené osoby na základě sdělených údajů ani v evidencích obyvatel, je oprávněn vyzvat nás, abychom strpěli zejména snímání daktyloskopických otisků, pořizování obrazových záznamů, zevní měření těla a zjišťování našich zvláštních tělesných znamení. Když ani na základě těchto úkonů není zjištěna naše totožnost do 24 hodin od našeho předvedení, musíme být propuštěni. Městská (obecní) policie má v tomto případě menší pravomoci.

Jen malá zajímavost nakonec, další oprávnění vyžadovat po nás prokázání totožnosti, popř. osobních údajů za určitých okolností mají i další subjekty jako např. tzv. lesní stráž, rybářská stráž, myslivecká stráž, stráž přírody či celníci.

- J. M. -

Jihočeský zvonek

V pátek 15. dubna jsme se my, Kateřina Jungvirtová, Michaela Koubová, Anička Mašková a Lucie Bínová, s paní učitelkou Pavlíčkovou vydaly na okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Ráno jsme se sešly ve Křemži na náměstí a odjely jsme do Českého Krumlova linkovým autobusem. Byly jsme tam jako jedni z prvních, ale uteklo nám to. Před zahájením soutěže jsme si ještě přezpívaly naše písničky.

A už se začalo soutěžit. Nastoupila nultá kategorie. Tam byla i naše Anička Mašková. Následovala první kategorie, zpívaly jsme s Míšou Koubovou a nakonec druhá kategorie, kde nás zastupovala Lucie Bínová.

Po soutěži napětí houstlo tak, že by se dalo krájet. A jak jsme dopadly? Nultá kategorie byla nepostupová. Do kola krajského se postupovalo pouze z dalších kategorií. V obou máme své zástupce do krajského kola v Českých Budějovicích, které se uskuteční 11. května. Je to Kateřina Jungvirtová a Lucie Bínová.

Po vyhlášení jsme se vyfotografovaly a šly za ostatními na zmrzlinu. Tento den jsme si moc užily.

- Kateřina Jungvirtová, 5. B -

Škola a já, testování KALIBRO

V letošním školním roce jsme se rozhodli využít projektu KALIBRO, který již od roku 1995 testuje dovednosti žáků českých škol. Účast v tomto projektu je dobrovolná. Pro začátek jsme využili nové nabídky - ŠKOLA A JÁ. Výsledky dotazníkového šetření by měly ukázat, jak vnímají školu naši rodiče a žáci v porovnání s ostatními podobnými školami v České republice. Testování se zaměřilo především na klíčové oblasti, jejichž zvládnutí bude zásadní při zpracování Rámcového vzdělávacího programu pro naši školu - klima školy, vztahy mezi žáky, vztahy mezi učiteli a žáky,... Dotazníky vyplňovali žáci II. stupně, žáci I. stupně společně s rodiči a pedagogičtí pracovníci školy.

V současné době máme pouze vyhodnocené dotazníky žáků II. stupně. Zbývající škola zatím neobdržela.

Jak probíhalo šetření u těchto žáků?

Za školu bylo vybráno 32 žáků 6. - 9. tříd, po 8 z každého ročníku tak, aby představovali reprezentativní vzorek tříd. Dotazník byl anonymní, obsahoval 47 otázek, které byly vyhodnoceny organizátorem. Akce se zúčastnilo 237 škol, celkem 27 258 žáků z celé ČR. Otázky pořadatel formuloval tak, aby byly chápány všemi žáky stejně. Výpovědi žáků jsou jejich subjektivní pohledy na školu. Z celkových výsledků však lze poměrně přesně objektivně vyčíst, jak žáci vnímají svoji školu.

Otázky byly rozděleny do 7 oblastí:

 1. SPOKOJENOST (3 otázky) Celková atmosféra školy
 2. VÁHA TVÉHO SLOVA (5 otázek)
 3. CHUŤ VZDĚLÁVAT SE (10 otázek)
 4. KAŽDÝ JSME JINÝ - přístup učitelů k žákům (6 otázek)
 5. VZTAHY MEZI ŽÁKY (9 otázek)
 6. PŘÍKLAD DOSPĚLÝCH - UČITELŮ (7 otázek)
 7. POCIT BEZPEČÍ - šikana (7 otázek)

Hodnocení

Všechny odpovědi byly převedeny na procenta, přičemž 100 % vyjadřuje absolutně kladný výsledek a 0 % absolutně záporný výsledek.

Porovnání vždy: ZŠ Křemže - celkově

1. Spokojenost

Největší záporný rozdíl v 6. třídě (55 - 70). V ostatních třídách rozdíl kladný!
Celkově (61,5 - 63,1)

2. Váha slova

Největší rozdíl 8. třída (38 - 49)
Kladný rozdíl 9. třída (60 - 50)!!
Průměr z celé oblasti (48,9 - 49,9)

3. Chuť vzdělání

Nejsou podstatné rozdíly od celostátního průměru, celostátně se chuť mírně snižuje, ve Křemži je to podobné, avšak v 9. ročníku docházík nárůstu o 9 %! Průměr z celé oblasti (50,6 - 50,6)

4. Každý jsme jiný

Největší rozdíl - 7. třída (38 - 48)
Opačné - 9. třída (58 - 48)
Celkově (46,4 - 47,2)

5. Vztahy

Nejlepší v 8. třídách (65 - 63)
Nejhorší v 6. třídách (56 - 63)

6. Příklad dospělých

Celostátně dosti klesají (66 - 6. třídy, 58 - 9. třídy)
U nás velmi vyrovnané
Celkově (62 - 60,7)

7. Pocit bezpečí

Celostátně velmi vyrovnané u nás dosti výrazně vzrůstá (67 - 6. třídy - 88 - 9. třídy). Celkově (76,5 - 80,9)

Důvěryhodnost a smysluplnost dotazníku

Vždy vychází stejně okolo 75 % - ukazuje na stejnou míru zodpovědnosti žáků na všech sledovaných ZŠ.

Vzhledem k tomu, že 1 žák v ZŠ Křemže tvoří 3,125 %, při hodnocení jednotlivých ročníků dokonce 12,5 %, jsou celkové výsledky všech oblastí fantasticky přesně shodné s celostátním průměrem. Porovnání u jednotlivých ročníků ale vyznívá značně rozdílně, trendy jsou v několika oblastech zcela opačné. Odchylky, které se jeví v jednotlivých odpovědích mohou částečně také vzniknout ne zcela stoprocentně reprezentativním vzorkem daných tříd. Možná, že z žáků 9. tříd byli vybráni ty "kladněji naladění," u ostatních ročníků tomu mohlo být malinko obráceně - to je však pouhá spekulace, rádi bychom věřili, že celkové výsledky jsou objektivní, čemuž nasvědčuje i celkový průměr.

Z hlediska pořadí škol jsme vyšli nejlépe Příklad dospělých učitelů a nejhůře Vztahy mezi žáky a Pocit bezpečí, což spolu do určité míry souvisí. V ostatních 4 oblastech jsme téměř přesně v polovině pořadí ZŠ.

Zajímavosti:

3 žáci (9 %) neví, co by měli udělat, když jim někdo ublíží. 8 žákům (25 %) něco ve škole za poslední 2 měsíce ukradli!! 10 žáků (31 %) nezná dobře školní řád (vyplňováno v listopadu 2004).

Všichni učitelé jsou k žákům zdvořilí a připravují se pravidelně na hodiny. Žádný žák se necítí být ponižován učitelem.
Jeden žák (3 %) se cítí osamělý.
28 žáků (87 %) je rádo ve společnosti spolužáků.

Ostatní odpovědi se pohybovaly většinou v průměru pětistupňové škály.

V tomto přehledu jsem se snažil používat co nejméně čísel, ale kompletní podrobné výsledky jsou k dispozici u vedení školy. K porozumění je nutná znalost základů statistiky. Porovnání u jednotlivých ročníků ale vyznívá značně rozdílně, trendy jsou v několika oblastech zcela opačné.

- Vedení ZŠ Křemže -

Okénko lékaře

Nemoci štítné žlázy

Dnes jen pár slov o štítné žláze, abychom její problematiku neredukovali jen na vole a vypoulené oči.

Štítná žláza patří mezi žlázy vnitřní sekrece. Ne každý musí mít přehled o ostatních žlázách vnitřní sekrece, ale každý ví, kde leží štítná žláza. Normálně není vidět a prakticky ji těžko nahmatáme. Při jejím zvětšení se tvoří na krku vole.

Snad nejčastějším problémem štítné žlázy je nedostatečná tvorba hormonů, zejména tyroxinu. K jeho vzniku štítná žláza potřebuje dostatek jódu. Je-li jódu nedostatek, žláza tvoří málo tyroxinu, což se projevuje svými typickými příznaky. Především si všimneme unaveného, pastózního obličeje, pokožka je prosáklá, studená a suchá. Člověk je zimomřivý a zhoršují se i funkce mozku. Pokud máme nedostatek jódu od narození, dochází k poškození intelektu nazývanému kretenismus. Poškozen je vývoj i ostatních orgánů, což se projeví hlavně na kostře.

Hypofýza, jakožto dozorující orgán štítné žlázy, nutí tuto žlázu při její nedostatečné funkci k většímu výkonu. A to vede ke zvětšení jejího objemu. Tak vzniká typické vole, které je zpočátku většinou symetrické, ale postupně se zvětšuje ve formě různě velkých uzlů. Tento nepatrný orgán může dosáhnout i kilogramových hodnot.

Včasným dodáním jódu se tento proces nerozbíhá. Proto jako prevence se prodává kuchyňská sůl s příměsí jódu. (Pozor však: Dnes není každá sůl jodidovaná!) To se týká soli kopané. Sůl mořská má jód jako svou přirozenou součást. Dále se doporučuje jíst dvakrát týdně mořské rybičky jako dostatečný přívod jódu. Při jeho zjevném nedostatku můžeme doplňovat jód i v tabletkách.

Zvýšená činnost štítné žlázy s nadměrnou tvorbou tyroxinu může mít původ v samotné štítné žláze nebo ve zvýšené stimulaci štítnice hypofýzou. Člověk s hyperfunkcí štítné žlázy je jakoby neuroticky roztěkaný, kůže je horká, opocená, srdce je aktivované k rychlejší činnosti a jeho elektrická nestabilita se může projevit nepravidelnou činností. Jako druhotný příznak nacházíme vystouplé, lesklé oči vytlačené z očnic zmnožemím tkání pod očními bulby. Díky včasné diagnostice a léčbě dnes již tyto stavy nekončí smrtí. Vždyť je dnes už prakticky ani nevidíme.

Klasické záněty štítné žlázy jsou již spíše vzácností. Dnes převažují autoimunní záněty, jejichž příčinou je tvorba vlastních protilátek proti samotné tkáni štítné žlázy nebo proti tyroxinu. Dochází k různě velikému zduření žlázy s projevy snížené nebo i zvýšené funkce.

Začnou-li se ve štítné žláze tvořit různě veliké uzly, je vhodné vyšetření ultrazvukem, scintigrafií radioaktivním jódem, mikroskopickým vyšetřením punktované tkáně a pod. Tím můžeme odlišit prosté cysty od závažných dysplastických změn s tvorbou rakovinových uzlů. Rakovina štítné žlázy bývá závažným onemocněním často končícím brzkou smrtí a týká se více mladších ročníků.

- MUDr. Bohumír Šimek -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Poznávejme plemena psů

Plemena psů - Český terier Nízkonozi teriéři

V minulém Zpravodaji byl článek o vysokonohých teriérech a nyní to budou nízkonozí teriéři. Někteří z nich pocházejí zdaleka, např. Australský teriér a Silky teriér. Boston ter. je Američan, Český ter. je Čech, Moskevský toy ter. je Rus, Yorkshire ter. je Skot, Sealyham pochází z Welsu, Glen of Imaal je z Irska, Norfolk a Norwich jsou Angličani a Cairn, Dandie, Skotský ter., Skye a Westie jsou Skoti ze skotské vysočiny.

Australský teriér - první svobodní přistěhovalci z britských ostrovů přišli do Austrálie r. 1820. Do té doby byla Austrálie trestaneckou kolonii. Bylo mezi nimi hlavně mnoho Skotů, kteří s sebou přiváželi své psy. Byli to právě nízkonozí teriéři ze skotské vysočiny. Tato plemena zvyklá na drsné podmínky vysočiny se lehko přizpůsobila podnebí v Austrálii. Jejich práce opět spočívala v likvidaci škodné, hlodavců, hadů. Australský ter. je vlastně produktem křížení různých skotských ras. Je málopočetným plemenem.

Australský silky teriér - je blízkým příbuzným australského ter., ale je dlouhosrstý a jeho srst je doslova hedvábná. Je to trochu větší jorkšír - laicky řečeno. Ten se také podílel na vzniku tohoto plemene. V současné době se hodně objevuje na výstavách a je to velmi pěkný a roztomilý psíček.

Yorkshire teriér - o něm jsme již hovořili v jednom z minulých zpravodajů. V současné době je velmi módním psem, což je k jeho škodě, protože pak se vždy plemeno množí na kvantitu a kvalita uniká. Je to původně pes hornické chudiny a tkalců, používaný k hubení hlodavců a na lov králíků. Jeho srst je dlouhá.

Český teriér je naše národní plemeno, které stvořil prof. Horák - a sice křížením sealyham ter. a skotského ter. Jeho srst je hedvábná a upravuje se stříháním. Je velmi oblíben. Je dobře ovladatelný, příjemný společník, má lovecké vlohy a je o něho velký zájem v zahraničí.

Plemena psů - Sealyham teriér Sealyham teriér - je bílý s hrubou srstí, která se upravuje. Pochází z Welsu a jmenuje se podle vesnice Sealyham v hrabství Pembrokeshire. Plemeno vytvořil kapitán Edwards a jeho základem jsou hrubosrstí baseti, kteří byli kříženi s teriéry. Sealyham je příjemný společník, má lovecké vlohy a u nás jedinec tohoto plemene se dokonce stal železným psem, kdy vyhrál soutěž složenou z několika disciplin. Bohužel toto plemeno u nás momentálně stagnuje, je malá chová základna a ze strany veřejnosti není o něho zájem.

Glen of Imaal teriér - pochází z Irska, je málopočetným plemenem. U nás není ani 5 jedinců tohoto plemene. Jeho srst je hrubá a na některých částech těla se upravuje. Jeho domovinou je povodí řeky Imaal podle které dostal své jméno. Má lovecké vlohy a vývojově je spojen s plemenem Soft coated wheaten ter. Na výstavách se vyskytuje vždy jen pár jedinců a pro veřejnost není zrovna dost známým psem.

Boston teriér - je velmi oblíbeným plemenem. Je produktem křížení buldoga a teriéra, ale povahové vlastnosti má trochu jiné. Je milým společenským psem, má krátkou srst, a laik by si jej lehko spletl s francouzským buldočkem.

Norfolk teriér, Norwich teriér - domovem těchto dvou velmi příbuzných plemen je Anglie a velmi dlouho byla tato dvě plemena pokládána za jedno. Oba mají hrubou srst, jsou téměř ve stejných proporcích, ale norwich ter. má uši vztyčené a norfolk klopené. Tito psíci se hodně chovali v Cambridgi na universitě, kde byli hodně přemnožení hlodavci. Dělali tam vlastně asanační službu. Jsou to velmi příjemní psíčci, veselí a společenští. Nemají ve své povaze takovou ostrost, kterou některá plemena ter. mají vzhledem ke své lovecké minulosti. U nás se více vyskytují norfolkové, chov norwiche zatím trochu stagnuje

Moskevský toy teriér - také o tomto pejskovi jsme si již povídali v jednom z minulých čísel Zpravodaje. Nepatří vývojově mezi teriéry. Základem vzniku je čivava a anglický toy teriér. Je to velmi milý, společenský psíček, typický mazlíček i když v jeho povaze není ani trochu strachu, dovede být velmi odvážný a k některým lidem nedůvěřivý.

Cairn teriér - říkalo se mu také krátkosrstý skajteriér, poněvadž pochází z ostrova Skye [Skaj]. Je to velmi staré plemeno, jehož název pochází ze staré galštiny, což v překladu znamená mohyla. Cairn je velmi milý pes s loveckými vlastnostmi. Je o něho v poslední době dosti velký zájem.

Dandie Dinmnot teriér - je také staré plemeno ze skotské vysočiny. Velmi milý pejsek s krásnýma očima, ale v poslední době jeho chov stagnuje, i když je o něho dosti velký zájem. Jeho srst je krátká, upravuje se. Vyskytuje se v barvě pepř a hořčice. Svůj název získal podle farmáře Dandieho Dinmonta, který vystupuje v románě Sira Waltera Scotta - Guy Mannering. Tento farmář vlastnil 6 těchto pejsků obou barev.

Skotský teriér - odkud pochází napovídá jeho název, i když v minulosti se jmenoval aberdeen teriér. Tento pes není neznámý, říkávalo se mu také smeták. Má dobré lovecké vlohy, je příjemným společníkem. Má hrubou srst, která se upravuje. V minulosti byl psem farmářů a potuloval se i s hordami kočovných cikánů. V moderní době se stal miláčkem i některých významných osobností. Vlastnil jej herec Chaplin a je také jedním ze psů presidenta Bushe. Vyskytuje se v barvě černé a pšenicové.

Skye teriér - pochází z ostrova Skye, který je největším ostrovem Vnitřní Hebrid. Je to ostrov s krásnou přírodou, kde najdete ještě potok, ze kterého se můžete napít. Skye ter. nebyl psem farmářů, ale jen psem skotské šlechty a bohatých zemanů. Jeho chovem se na ostrově Skye zabývala lady Mc Donald a vedla si o tom záznamy. Do Anglie přivezl skye ter. J. Pratt, což byl velký přítel královny Viktorie, která tyto psy rovněž chovala. Právě ona rozšířila toto plemeno na kontinet mezi německou šlechtu, odkud se dostal také do naší země. Původně tento pes nevypadal jako dnes, poněvadž byl psem loveckým. Byl i menší nežli je dnešní typ moderního skye teriéra. Skye ter. má nesmazané lovecké vlohy, ale jeho kožich mu nedovoluje tyto discipliny bez problémů provádět. Jeho srst je velmi dlouhá, ale netříhá se, ani netrimuje. Je pověstný svou velkou věrností - v Edinburgu ve Skotsku stojí kašna, na jejímž vrcholu je soška skye ter., který prožil 14 let na hrobě svého pána. Jmenoval se Bobby.

West Highland White teriér - zkráceně Westie - je psem skotské vysočiny. Ať přijdete ve Skotsku kamkoliv, kde se prodávají různé suvenýry, vždy zde najdete v nějaké podobě Westie. Vznik plemene je spjat s rodem Malcolmů z Poltalochu v Argyllshiru. Jeho nejbližší příbuzní jsou cairn ter., skye ter. a skotský ter. Tento psík je velmi oblíben a hodně známý. Jeho srst je hrubá a opět se upravuje. Má rovněž lovecké vlohy, ale dnes je pouze psem společenským. Jeho chov je velmi rozšířen, stále je módním psem.

Tím jsme si stručně popsali téměř všechna plemena teriérů, kteří jsou nejstarší, vyhraněnou skupinou plemen psů. Jejich ostrovní izolace udržela některá plemena téměř v původní formě. Původ všech teriérů je přece jen trochu nejasný. U některých plemen se vypráví různé historky o jejich vzniku, která se poslouchá jako pohádka, i když nic není nemožné.

Jedno je však jisté, že všichni teriéři jsou velmi inteligentní, hraví, tvrdohlaví, samostatní (někdy až moc), nebojácní. Jsou to také hezcí pejsci, a proto se stali postupem času také společenskými psy. O teriérech se říká, že jsou to malí psi s velkou duší a nikdy se nepokládají za malého psa. Chovají se jako malý - velký pes. Dožívají se většinou velmi vysokého věku, pokud je nepostihne nevyléčitelná choroba, nebo nějaká tragická příhoda. Někteří jedinci se mohou dožít až 18 roků. Je snadné být milovníkem těchto plemen, vždyť výběr je veliký.

- K. Pavčíková -

Návrat čápa

Letos se čápi vrátili na hnízdo ve Křemži v neděli 17. dubna.

Křemže 2005, návrat čápa Křemže 2005, návrat čápa

Fotbalisté Sokola Křemže v dubnu 2005

I. B třída

Křemže - Tr. Sviny - 1:1 (1:0)
Křemežští chtěli navázat na cennou výhru s béčkem Č. Krumlova z prvního jarního kola, ale tentokrát se doma museli spokojit s bodem. Nástup do zápasu se ovšem našemu celku povedl. Už ve 4. minutě se po dlouhém autu Brabce dostal k odraženému míči na vápně Novák, s jehož provedenou střelou z voleje pod břevno měl hostující gólman Luksch plné ruce práce. V 11. minutě se už Křemežští radovali. Na polovině vybojoval míč Šulc, kolmým pasem vysunul rozběhnutého Michala Chromého, který se dostal až do vápna a pod tělem vybíhajícího brankáře otevřel skóre - 1:0. Pak ale domácí přenechali iniciativu soupeři, který několikrát zahrozil, ale Linha si poradil i s ošemetnou střelou Pospíšila z trestného kopu. Zlomový okamžik utkání se poté odehrál pět minut před pauzou, kdy po pasu od Stráského šel sám z půlky hřiště Anderle, ale pověst kanonýra tentokrát nepotvrdil, když nepovedenou střelou trefil jen náruč vybíhajícího Luksche. Trestuhodně se pak Křemežským nepovedl nástup do druhé půle. Po přímém kopu Pospíšila, který Linha vyrazil před sebe ještě na čáře zachránil Procházka, ale ve 48. minutě už uhodilo. Hosté vybojovali roh, po němž domácí nechali ve vápně vyskočit Pospíšila, a ten umístěnou hlavičkou srovnal na 1:1. Pak se hra vyrovnala a více vzruchu přišlo až v závěru. Domácí měli dvě dobré šance k rozhodnutí, ale střídající Filip z otočky přestřelil a neujala se ani hlavička dalšího střídajícího hráče Bartoše po trestném kopu Kouby v poslední minutě.

Sestava Křemže: Linha, Stráský, Valenta, Procházka, Šulc, Čižmar (72. Filip), Chromý, Kouba, Novák, Anderle (57. Bartoš), Brabec.


Kamenný Újezd - Křemže - 1:1 (1:0)
Na hřišti druhého týmu tabulky Křemežští velkou bojovností drželi v první půli poměrně vyrovnanou partii. Velmi těžký rozbahněný terén příliš nepřál kombinaci, a tak největší nebezpečí hrozilo ze standardek. Bombu domácího kapitána Stegbauera po rohu ale Linha vyrazil a dva pokusy Fischera z přímých kopů mířily vždy těsně mimo tyče. Mírnou převahu domácí zúročili šest minut před pauzou, kdy se dostali do brejku, přízemní centr stačil Procházka odvrátit jen na vápno a nabíhající Fischer umístěnou přízemní střelou k pravé tyči otevřel skóre - 1:0. Nástup do druhé půle pak patřil hostům, ale Brabec z úhlu přestřelil a ránu Nováka z vápna se štěstím kryl gólman Brejžek. Po hodině hry mohli naopak domácí ze dvou jasných šancí pojistit svůj náskok. Po narážečce se sám až před Linhu dostal Fišer, ale křemežský gólman pod nohy zachránil. V 62. minutě hlavičkoval zblízka nad zcela osamocený Klivanda. Křemežští poté přidali a za snahu byli odměněni vyrovnávací brankou. V 78. minutě byl na pravé straně u postranní čáry faulován agilní Brabec, z nařízeného trestného kopu poslal prudký centr před branku Kouba a stoper Jiří Valenta přehlavičkoval obránce a zamířil přesně ke vzdálenější tyči Brejžkovy branky - 1:1. Obětavou a pozornou hrou pak hosté ve zbývajícím čase cenný výsledek uhájili.

Sestava: Linha, Brabec, Valenta, Procházka, Čižmar, Filip, (60. Kupka), Kouba, Chromý, Novák, Bartoš (34. Šulc), Anderle (77. Troup).


Křemže - Čtyři Dvory B - 2:0 (0:0)
Křemežští nepodali právě nejoptimálnější výkon, ale velkou bojovností podpořenou výkonem spolehlivého brankáře Linhy nakonec silného soupeře udolali, prodloužili svou jarní neporazitelnost na čtyři zápasy a připsali si cenné tři body v boji o záchranu. V první půli měli více ze hry fotbalovější hosté, jenže Pleskač z jasné pozice prostřelil a šanci Jiránka kryl Linha. Na druhé straně zkoušel štěstí agilní Brabec, zamířil však těsně mimo. Do kabin se pak v půli průměrné partie odcházelo za bezbrankového stavu. Mnohem zajímavější byl druhý poločas. Domácí dřeli a za snahu byli odměněni v 54. minutě, kdy po faulu na Brabce zahrával z levého rohu šestnáctky Michal Chromý trestný kop a krásnou střelou kolem zdi překonal brankáře Voneše - 1:0. Další přímý kop Nováka o pět minut později vyškrábl Voneš s pomocí břevna na roh. Obrovská šance k pojistce se domácím naskytla v 67. minutě, kdy šli do přečíslení dva na jednoho, Brabec ideálně posunul na Anderleho, ten však zcela sám z úrovně penalty vysoko přestřelil. Za další tři minuty se Křemežští přece jen radovali, když po rohu Kouby hlavičkoval tvrdě Brabec, brankář Voneš vyrazil míč jen před sebe a Václav Anderle prostřelil houštinu těl na 2:0. V závěru hosté přimáčkli domácí na polovinu, ale hlavičku Kroupy Linha kryl a pokus téhož hráče v poslední minutě skončil jen v boční síti.

Sestava: Linha, Stráský, Valenta, Procházka, Čižmar, Novák, (88. Troup), Kouba, Chromý, Filip (46. Kupka), Anderle (83. Červenka), Brabec


Frymburk - Křemže - 1:3 (1:1)
Horší začátek derby si Křemežští ani neuměli představit, když už ve 2. minutě po faulu u postranní čáry zahrával domácí Salzer trestný kop, přetaženým centrem našel na zadní tyči zcela volného Sukdoláka, který přesnou hlavičkou pod břevno otevřel skóre - 1:0. Po čtvrthodině se ale začínalo znovu. Dlouhý aut Brabce do vápna zasáhl ruku Hondlíka a sudí nařídil penaltu, kterou zkušený Václav Novák jistě proměnil a svou první trefou v oblastní soutěži srovnal na 1:1 (pozn. - byla to už 196.!! mistrovská branka historicky nejlepšího klubového kanonýra Křemže). Další minuty ovšem patřily domácím, kteří hrozili hlavně ze standardek. Ve 28. minutě Skípala prodloužil centr za sebe, ale úplně osamocený Zahradník hlavičkoval z malého vápna nad. Poté předvedl první ze svých výborných zákroků křemežský gólman Linha. Ve 35. minutě po faulu na Tomku těsně před vápnem zahrával Salzer přímý kop a zdí ještě tečovanou střelu vyškrábl hostující brankář ze šibenice na roh. Hodně vzruchu na hřišti přinesla druhá pětačtyřicetiminutovka. Lepší nástup měli tentokrát hosté a už po dvou minutách mohli strhnout vedení na svou stranu. Tváří v tvář brankáři Rybákovi se ocitl Anderle, ale jeho pokus o kličku frymburský gólman vystihl. Důležitý moment poté přinesla 55. minuta, kdy domácí Kutheil zbytečně atakoval brankáře Linhu, viděl druhou žlutou a šel předčasně pod sprchy. V přesilovce si pak Křemežští vypracovali několik šancí. Dorážku Anderleho ze závaru Rybák ještě kryl, ale v 62. minutě se už hosté radovali. Po křídle utekl Chromý, jeho bombu pod břevno Rybák s obtížemi vyrazil a dobíhající Stanislav Brabec zblízka v tísni dorazil do odkryté branky a premiérovým zásahem za Křemži dal na 1:2. Za další dvě minuty to s domácími vypadalo ještě hůř, když byl za kritiku výroku pomezního rozhodčího vyloučen Sukdolák. V 73. minutě pak přidali hosté pojistku v podobě třetí branky. Po levém křídle prošel Klinkl, přesným centrem našel ve vápně Anderleho, který do protipohybu brankáře svým pátým zásahem v sezóně upravil na 1:3. Ani v devíti však Frymburští nesložili zbraně a v poslední desetiminutovce si vypracovali tři jasné šance. Po centru Zahradníka ale střídající Bodvanský trefil z malého vápna jen náruč připraveného Linhy. Křemežský gólman pak skvěle zachránil při dvou tutovkách domácího kapitána Mertla, který si na něj nepřišel dorážkou zblízka ani hlavou po centru Hondlíka.

Sestava: Linha, Stráský, Valenta, Procházka, Čižmar, Kouba, Novák, Chromý (90. Kupka), Klinkl (81. Červenka), Anderle, Brabec (78. Troup).


Křemežští prodloužili jarní neporazitelnost na pět zápasů (3 výhry a 2 remízy) a v tabulce figurují po 18. kole na solidním 9. místě. Boj o záchranu ale trvá a podporu vynikajících fanoušků budou naši chlapci opět potřebovat.

Okresní soutěž
Béčko ve třech jarních zápasech ještě nezabodovalo a kleslo na poslední 12. místo tabulky.

Černá - Křemže B - 7:1 (4:0)
gól: Petr Pěší

Křemže B - H. Dvořiště - 2:3 (0:1)
góly: Pavel Klinkl, Jan Chromý z pen.

V. Brod B - Křemže B - 11:1 (3:1)
gól: Václav Schuster

- KV -

Badminton

Badmintonisté místní tělovýchovné jednoty Sokol Křemže mají v letošním roce významné jubileum. Slaví totiž třicáté výročí zahájení své soutěžní činnosti. Historie badmintonu na Křemežsku je ještě o několik let delší, jak jsme se již několikrát zmínili.

Jubilejní soutěžní sezóna přinesla hráčům reprezentujícím Křemži dlouhá léta nejen v Jihočeském kraji, hned několik významných úspěchů, jejichž výčet by zabral velkou plochu Křemežska a které reprezentují mnoho poctivé tréningové práce. K největším úspěchům, které stojí za pozornost, patří letošní účast družstev dospělých v Krajském přeboru smíšených družstev. Družstva přihlášená do ročníku 2004 - 2005 byla rozdělena do dvou kategorií. Přebor I. třídy hrálo šest výkonnostně silnějších družstev - minimálně 4 muži a dvě ženy. Hrálo se nejen o titul Krajského přeborníka, ale i o právo postupu do baráže do II. ligy. Přeboru kraje II. třídy se zúčastnily čtyři týmy ve složení minimálně tři muži a jedna žena. V obou soutěžích měla Křemže zastoupení.

V Krajském přeboru I. třídy nás reprezentoval "A" tým, který v posledních sezónách stabilizoval sestavu a opakovaně se pokoušel vybojovat první příčku. V loňském roce nám postup do baráže unikl o jediný bod. Ten měl v konečném účtování navíc mnohonásobný přeborník kraje - tým Sokola Č. Budějovice. Do letošní sezóny šli hráči Křemže odhodlaní zopakovat úspěch z poloviny devadesátých let, kdy dvakrát tuto soutěž vyhráli. Tehdy jim dvakrát jen těsně unikl postup do ligy, když v "baráži" s vítězi dalších českých krajů chybělo k úspěchu jen pár "míčků".

Soutěž se tentokrát hrála tříkolově. V prvním turnaji potvrdili Křemežští své postupové ambice, porazili ve skupině oba soupeře - "B" družstva Č. Budějovic i Č. Krumlova a do druhého turnaje postoupili bez ztráty bodu. Ve druhém turnaji se naopak našemu týmu nedařilo vůbec nic a dvěma dalším soupeřům - "A" týmu Č. Budějovic i Dobré Vodě podlehli. Přesto se podařilo "prosmeknouť se do finálové skupiny.

Tam se mělo v "play off" soutěži rozhodnout o konečném vítězi Krajského přeboru I. třídy. Začínalo se tedy "od nuly", Křemežští ale měli těžší soupeře. Tentokrát ale hráči z Podkletí nastoupili v nejsilnější sestavě a plni odhodlání vybojovat některou z medailí. Že mají dobrou formu potvrdili už v prvním utkání proti Strakonicím. Nedali soupeři šanci, zvítězili 6:2 a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy. Tam je čekal loňský přeborník, tým Sokola Č. Budějovice "A". Křemežští hodně chtěli odčinit porážku z předchozího turnaje. Od začátku měla Křemže "navrch" a nakonec zvítězila 5:3 a postoupila do finále. Tam čekal "B" tým Č. Krumlova. Ani ten neměl tentokrát proti nadšeně hrajícím Křemežšťákům žádnou šanci a příliš nevzdoroval. Křemže zvítězila ve finálovém utkání 6:2. Získala tak nejen titul Krajského přeborníka, ale i - po téměř deseti letech - právo účasti na kvalifikaci o II. ligu. Je to velký úspěch pro Křemži.

Zasloužil se o něj tým ve složení V. Sklář, P. Pirtyák, P. Holeček, J. Holeček ml., J. Lang, M. Šebesta, J. Vančurová a J. Křížová.

Velký úspěch křemežského badmintonu podtrhl i "B" tým, který bojoval v Krajském přeboru II. třídy, i toto družstvo hrálo se střídavými úspěchy. V prvním turnaji všechny své soupeře porazilo, v druhém turnaji se moc nedařilo. Zato poslední turnaj vyšel křemežské "rezervě" výborně, i hráčům "béčka" přálo štěstí, kterému přišli naproti bojovností, uměním i vůlí po vítězství. Všichni soupeři odešli poraženi a v konečném účtování po třech turnajích bylo "B" družstvo Křemže nejlepší. Tehdy druhý vítězný turnaj během jednoho dne. A kdo se zasloužil o úspěch "béčka" - J. Holeček st., Martin Koudelka, J. Bednář st., V. Koudelka, M. Maznová.

- MUDr. Koudelka -

Křemežští tabletenisté vyhráli bez prohry okresní soutěž

Křemežští tabletenisté vyhráli bez prohry okresní soutěž. Bez větších problémů si poradili i s největšími rivaly - Velešínem a Kaplicí E, přičemž oba tyto týmy nastoupily ve svých nejsilnějších sestavách. Dalším důkazem skvostného tažení tabletenistů ze Křemže okresní soutěží je výsledek utkání Zubčice C - Sokol Křemže. Nejenže klání skončilo 0:17, ale hosté nedovolili domácím ani jeden set, takže poměr setů byl po odehrání šestnácti dvouher a jedné čtyřhry 0:51!!!

Brilantní průběh okresní soutěží z pohledu Křemže je však zkalen skutečností, že tabletenisté Sokola ani jako neporažený celek nemohou postoupit do přeboru. Způsobeno je to tím, že je nevyhnutelný pád dvou okresních celků hrajících divizi do okresního přeboru. Z okresního přeboru tudíž postoupí i spadne po jednom celku, přičemž ze soutěže nebude po této sezóně postupovat nikdo, aby se počet týmů v přeboru ustálil na osmi.

Potěšitelné naopak je, že na tréninky chodí stále více neregistrovaných hráčů, takže přihlášení křemežského béčka do další sezóny je už v tuto chvíli jisté.

Sokol Křemže 2005, tabletenisté Současná sestava oddílu stolního tenisu Sokola Křemže:

Novými členy oddílu se brzy stanou: Miroslav Pěší, Zbyněk Kudláček, František Průcha, Nguyen Duc Duong.

I přes léto se křemežští stolní tenisté hodlají dále zdokonalovat ve hře za zelenými stoly a nezanedbat přípravu na další sezónu, kde už půjde o postup. Plánují rovněž reprezentovat Sokol Křemži na připravovaných turnajích v celém Jihočeském kraji. Trénovat budou nadále díky ochotě holubovských zastupitelů v krásetínském kulturním domě, pustí se však i do úprav v herně ve Křemži v bývalém Svazarmu. Aby se sem vešli se dvěma stoly, je třeba zbourat rampu a jednu příčku a alespoň provizorně upravit podlahu. Napřesrok už se snad dočkají kompletní rekonstrukce herny.

- Jan Laštovička -

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
se vybírá ve dnech:

Středa 11. května 2005   od12:30 do 17:30 h
Čtvrtek 12. května 2005   od12:30 do 16:00 h
Pátek 13. května 2005   od12:30 do 14:30 h

v přízemí Radnice Křemže, č. dveří 11.
V červnu se bude záloha vybírat ve dnech 15. - 17. 6. 2005.


POPLATEK ZE PSŮ

Upozorňujeme majitele psů, že poplatek na r. 2005 musí být zaplacen nejpozději do 31. 5. 2005.
V případě pozdní úhrady může být poplatek zvýšen až na trojnásobek.


ZŠ KŘEMŽE UPOZORŇUJE,

že starý papír bude vybírán pouze do 20. 5. 2005.

Poté bude sběr pozastaven až do září. Pokud se chcete zbavit starého papíru, využijte této možnosti a papír přivezte na ochoz ZŠ.


VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Podle Nařízení vlády č. 612 z 16. 11. 2004 jsou státní občané České republiky povinni do 31. 12. 2005 provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných do 31. 12. 1994 za nové. Jedná se o všechny OP tzv. knížky.

Žádost o vydání občanského průkazu předloží občan nejpozději do 30. 11. 2005. (U nás je možno požádat na OÚ Křemže.)

V r. 2006 se budou muset vyměnit OP vydané do 31. 12. 1996 a postupně do r. 2008 se budou vyměňovat i všechny ostatní OP, vydané do 31. 12. 2003.


VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU, BAREVNÝCH KOVŮ
Pilař Miloslav, Křemže 27 (bývalé Sběrné suroviny)

Nová výkupní doba pro občany:
Úterý, středa a čtvrtek - od 15:00 hodin do 19:00 hodin

Pilař Miloslav, tel. č. - 728 766 979, 380 739 489


KOSMETIKA VE KŘEMŽI

Od 1. 4. do 1. 7. 2005 je provozovna kosmetiky v Domě služeb ve Křemži z důvodu mateřské dovolené UZAVŘENA.


KONCERT

MUZIKÁLOVÉ EVERGREENY

15. května 2005 v 16:00 hodin v sále Radnice ve Křemži

Nejslavnější melodie z West side story, My fair lady, Cats...

Účinkují:
Jana Štěrbová - zpěv
Plamen Prokopiev - zpěv
Dimitar Dimitrov - trubka
Josef Sychra - klavír

Vstupné: 70,- Kč

Klavír, ilustrace


NEDĚLNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT
dne 22. května 2005 v 15:00 hodin v sále Radnice ve Křemži.


Hrají:
Irena Jakešová - viola,
prof. Marcela Jelínková - klavír


Další informace :
Obecní knihovna Křemže
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962
Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. května 2005 : TOPlist 0