ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Květen 2004 - Číslo 5 - Ročník 14

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (909 kB)

 

Z jednání rady obce

Na své 28. schůzi spojené s pracovní poradou ZO se sešli všichni zastupitelé dne 5. 4. 2004. Do jednání byli přizváni zástupci MO ČRS Křemže a zástupci obyvatel Bohouškovic, kteří projevili zájem o pronájem návesního rybníka v Bohouškovicích. Bylo rozhodnuto, že rybník zůstane v užívání bohouškovických, kteří přislíbili, že ho do roka vyčistí a budou řádně udržovat jeho okolí. Zastupitelé projednali nové žádosti o prodeje pozemků, návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení kabelu pro Eurotel v pozemcích obce a nedoporučili ke schválení žádost o vyhrazení parkovacího místa v Lomené ulici. Zastupitelé se dále seznámili s průběhem rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě ve Chmelné, oprav komunikací, s vyřizováním žádostí o poskytnutí grantů (finančních příspěvků) na akce zajišťované obcí a schválili pronájem nebytových prostor pro fotografování na pasy a OP v radnici a vyhlášení výběrového řízení na prodej poslední stavební parcely v zóně Východ.

29. schůze rady obce se konala 19. 4. 2004 za účasti všech radních. Na této schválili vnitřní směrnice OÚ, zvýšení ceny za pronájem stanů, pronájem parkovacích ploch v době konání Křemežského veletrhu oddílu kopané Sokola Křemže a doporučili ZO rozšíření počtu pracovníků ve Službách obce.
Projednali žádosti: o snížení nájemného v Domě služeb (nedoporučeno), o pronájem nebytových prostor v budově čp. 82 (odloženo), o řešení neutěšeného stavu na návsi ve Mříči (bude zahájeno jednání s vlastníky pozemků) a o snížení ceny za dlouhodobý pronájem laviček muzeu marionet (schváleno snížení ceny na polovinu).

Starosta informoval radu obce o průběhu jarní údržby zeleně, bezpečnostní situaci v naší obci za r. 2003 (dle zprávy Policie ČR byla situace v naší obci dobrá, nevyskytla se zde závažnější trestná činnost) a o průběhu příprav na opravu komunikací II. třídy - průtah obcí a rekonstrukce mostu u Chlumského mlýna.

- JL -

Květnové dny r. 1945

Připomeňme si také letos květnové dny 5. - 18. května r. 1945. Prožívali jsme je tehdy na našem Křemežsku vzrušeně, ale s radostí, že je války konec a Německo kapitulovalo. Ostatně v několika číslech našich novin jsme tyto události na Křemežsku podrobně vylíčili.

Vzpomeňme si však, jak tomu zcela jinak bylo v Praze. Zprávy odtud byly nemilé, smutné, bojovalo se, válka pokračovala. Na 120.000 Pražanů a jiných dalších bojovníků, kteří ochotně pospíchali Praze na pomoc, stavěli barikády, aby zde zarazili fanatické Němce, kteří si mysleli, že Prahu ještě pro sebe zachrání. Při hájení barikád zde padlo 1.600 Čechů a 300 vojáků ruských Vlasovců, kteří Praze přišli na pomoc. Němečtí vrahové ve své bezmocnosti a zuřivosti stříleli po kom mohli. Uvádí se, že kolem Prahy a dalších oblastí padlo nebo bylo zavražděno na 3.700 lidí. Někteří, kteří přežili bídu i hrůzy války se už toužené svobody nedočkali.

Jinak tomu bylo poblíž nás na Kaplicku. Zde na nádražích stály železniční vagóny s mnoha vězni např. ve Velešíně na 2.000 ubožáků v hadrech, byli bosí, špinaví a hladoví, hubení. Byli vyhnáni z koncentračních táborů neznámo kam. Češi i různí cizinci. Mnozí z nich ve vagónech už cestou zemřeli. Ti živí byli ošetřováni, jak se jen dalo. Mrtví byli společně důstojně pohřbeni, odpočívají ve společném hrobě u Omlenic a další skupina u Netřebic. Dojeli do naší vlasti už mrtví, do domova, na který se tak dlouho těšili.

Na našem jihu bylo více takových smutných míst a událostí v oněch dnech.

- F. Nejedlý -

Stezky a cesty v minulosti

Nejstarší obchodní pohyb na stezkách v našem kraji zavedli jak je nám už dobře známo Keltové. Jejich hradiště u Třísova bylo mohutné. Asi kolem roku 60 př. Kr. zabrali území 26 ha a uvádí se, že zde bylo na 2.000 obyvatel. Byli dobrými zemědělci a výrobci keramiky. Do hliněné keramiky potřebovali příměs tuhy, kterou dopravovali od dnešního Č. Krumlova stezkou podél Vltavy. Tam bylo už známé naleziště.

Obchodní cesta z Keltského hradiště mířila na západ. Po překročení Křemežského potoka stoupala jejich stezka mírným svahem do borového lesa, podél Němé strouhy. (Tam byla kdysi vesnice Bory, která údajně zanikla jako mnoho jiných vesnic za Třicetileté války - zde snad hospodařili asi na 100 ha půdy.) Stezka od dnešní Vrábečské zastávky se ostře vyhnula až na samé úpatí Kluku. Údolí mezi severním a jižním území bylo značně močálovité a bylo nutno se mu v té době vyhnout. Křemže 1930, historické foto

Ještě na starých mapách je naznačena cesta od Křemže do Mříčí přes Velké pole, které ústí ve Mříčí u Cabů. Silnice později stavěná a louky vedle byly vždy těžko schůdné. Proto soumarská trať vedla co nejblíže pod Klukem. Zde také bylo střežiště, stejně tak jako střežiště u Kuklova (Kuklvejt). Stezka pak končila ve Smědči, kde se setkávala s cestou tzv. Lineckou. Tak kulturní národ Keltů dopravoval na soumarech v té době své různé zboží s pohledem ještě na naši tehdy neobydlenou, divokou kotlinu. Jediný to národ, který sem zavítal, dlouho zde žil a památek zajímavých nám i zanechal.

Po klidném opuštění Třísovského hradiště od Keltů, ve století 13. až 15., začalo pozvolné zakládání osad na Křemežsku. První starousedlí se starali, aby je živilo zemědělství. Upravili si ornou půdu, louky a pastviny. Nutné také bylo upravit si spojovací cesty. Bylo nutno se vyhnout močálům, vodním překážkám a hledat naopak vhotné brody a sušiny. Některé ty prastaré cesty se užívaly dost dlouho. Přes Křemežský potok se zakládaly můstky. Z Chlumu do Křemže se Křemežský potok přešel u mlýna nebo přebrodil a do nedávných dob se chodilo Kozlíkem do Křemže. Od Špičáků vedla cesta ke Křemežskému mlýnu, od Chlumu se přebrodil potok a cesta mířila přes Doležalovu zahradu, kde dnes je rybník Jímatr, pak přes dnešní hřiště ke Kourusům a Kmochům. Jedna větev odbočovala do Křemže, druhá dnešní Starostenskou ulicí a za Křemži se větvila u Jiříkovy louky. Jedna větev vlevo na Bohouškovice, druhá vpravo na Slavči přes pole. Pak lesem přes Kašparku se došlo pěšky do Slavče nejdříve. Pamatuji ještě, že v neděli ráno se cestou do kostela Slavečtí s Bohouškovičany často setkávali. Od Čížkova mlýna se příkrou a krátkou cestou mohlo chodit ke staré kovárně (dnes dům p. Skláře čp. 120).

Spojení Chlumu s Křemži bylo také jednoduché. Od kostela se dolů svažovala cesta podíl Hálů dolů ke Křemežskému mlýnu a přes potok pěšinou ke Chlumu a z druhé strany cesta dolů podél hostince u Pošarů po pěšině přes potok do Chlumu. Cesty z obou stran byly však dost vymleté od vody. Proto scházet dolů a hlavně jezdit s potahem bylo dost obtížné a stávalo se, že povoz nebylo někdy možné z prudkého kopce udržet a narážel na kamennou zídku u silnice. Se stavbou silnice od Rojšína přes Chlum nebylo možné ve Křemži dále pokračovat, protože se zde dlouho rozvalovaly značné trosky rozbořeného hradu Smilova, proto silnice končila v místech, kde dnes stojí socha sv. Jana Nepomuckého (Janíčka) a silnice tady směřovala podél Ťunků nahoru na náměstí. Proražení úseku silnice od Janíčka k Soukupům a její konečné napojení na silnici "Císařskou" na Vlčí Jámy nad Mříčím, bylo dokončeno až v r. 1893.

Ještě zajímavá poznámka, kdy silnice "nemohla dál": Socha sv. Jana stála na dolní straně silnice. Velká voda často silně narážela na taras silnice až jednou velký balvan se prudce rozjel do chalupy domku u Němců, prorazil zeď a zabil při tom dvě kozy. (Tak to vím od jejich syna.) Toto se stalo prý asi po roce 1930. Socha sv. Jana pak byla přesunuta na horní stranu silnice. Na fotografii je ještě z průchodu v tarase vidět pěšinku přes potok do Chlumu.

Mnoho cestiček, cest a pěšinek bylo i v dobách nedávných zcela zrušeno, po kterých se tak dobře chodilo a jezdilo. A naopak mnoho jiných dalších bezpečných a rychlých bylo postaveno.

- Fr. Nejedlý -

Zřízení telefonu při poštovním úřadu ve Křemži

"V době od 9. května do 10. června 1927 zřízena byla při poštovním a telegrafním úřadu v Křemži telefonní veřejná ústřední stanice. Vedení telefonního drátu dalo se z Č. Budějovic po tyčích telegrafní dráhy do stanice Mříčí a odtud taktéž po tyčích telegrafních do Křemže a dále do Brloha přes Chlumeček. Při této příležitosti bylo celé vedení telegrafní rekonstruováno. Na domě p. Frant. Lekeše čp. 14 (dnes pošta) postaven byl menší a na domě Vojtěcha Schneidera čp. 23 (dnes lékárna, tehdy poštovní úřad) větší stojan, na nějž zavěšeno bylo vedení telefonní i telegrafní. Pro začátek přihlášen byl jen jeden abonent pro domovní vedení p. Fr. Soukup, hostinský. Stanice zařízena byla ale pro 10 abonentů. Nové toto telefonní spojení projektoval a stavěl stavební komisař pan Pitner z Č. Budějovic se stavit. asist. p. Stánkem. Rozvod v Křemži a v domě poštov. úřadu provedl montér Jindřich Pometlo. Vedení venkovní obstaral telegr. dozorce Doležal s 10 dělníky.

Zahájení služby telefonní ustanoveno bylo na den 24. května 1927. První hovor na této nové síti telefonní vedl hodinář a zlatník p. František Sklář, zprostředkoval objednávku zboží z Prahy. Hned v prvních dnech jevil se dosti značný zájem o použití telefonu, takže v době od 24. do konce měsíce května bylo 38 hovorů. Telefonní veřejná stanice obdržela č. 5262. Obec Křemže přispěla na zřízení telefonu obnosem 16 tisíc Kč. Krátce po ukončení stavby telefonu pro Křemži a Brloh pokračováno bylo ve stavbě další z Brloha na Prachatice.

Stavba šla dosti rychle vpřed tak, že výnosem ředitelství pošt a telegrafů v Praze ze dne 20. října 1927 č. 240.305-XII ustanoveno bylo otevření celé linky Č. Budějovice, Křemže, Brloh - Prachatice na den 26. října 1927."

Letos tedy bude 77 let, kdy tato technická vymoženost začala sloužit našim občanům i na Křemežsku.

- Z listů Okresního archivu Č. Krumlov - Fr. Nejedlý -

Právník radí

Nový zákon o dani z přidané hodnoty

Od 1. 5. 2004 vstoupil v platnost nový zákon o dani z přidané hodnoty, který je ve sdělovacích prostředcích poslední dobou velice často zmiňován. Protože mnoho z nás může zajímat problematika daně z přidané hodnoty ve vztahu k nákupu a prodeji nového dopravního prostředku z jiného státu Evropské unie, pokusím se o velmi stručné shrnutí.

Nový dopravní prostředek

Zákon o DPH považuje za nový dopravní prostředek (lodě a letadla záměrně nezmiňuji), vozidlo určené k provozu na silničních pozemních komunikacích s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud jsou určeny k přepravě osob nebo zboží, který byl dodán (v případě pozemního motorového vozidla) do 6 měsíců, ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6.000 km.

Za den prvního uvedení do provozu u pozemních motorových vozidel je považován den, kdy bylo vozidlo registrováno k provozu ve státu výrobce nebo den, kdy nastala povinnost toto vozidlo ve státu výrobce registrovat, a to ten den, který nastane dříve. Pokud není povinnost vozidlo registrovat ve státu výrobce, je dnem prvního uvedení do provozu den, kdy bylo vozidlo odvezeno kupujícím nebo jeho vlastníkem nebo den dodání kupujícímu nebo jeho vlastníkovi nebo den, kdy s ním kupující nebo vlastník mohl nakládat, a to ten den, který nastane dříve nebo den, kdy pozemní motorové vozidlo bylo použito pro předváděcí účely. Jestliže není den prvního uvedení do provozu takto stanoven, považuje se za den prvního uvedení do provozu den, kdy byl vystaven doklad o prodeji. Obě výše uvedené podmínky musí být pro posouzení nového dopravního prostředku splněny, např. v případě motorového pozemního vozidla se o nový dopravní prostředek nejedná za předpokladu, že bude dodáno déle než 6 měsíců po dni prvního uvedení do provozu a bude mít najeto více než 6 000 km. Tedy v případě motorového vozidla např. se stářím 4 roky, které má ale najeto méně než 6. 000 km, se jedná o nový dopravní prostředek.

Pořízení nového dopravního prostředku

Osoba, která není plátcem DPH a pořizuje v České republice po 1. květnu 2004 nový dopravní prostředek z jiného členského státu Evropského společenství, který bude registrován k provozu v tuzemsku, je povinna předložit daňové přiznání, ke kterému přiloží kopii daňového dokladu (např. fakturu vystavenou prodávajícím) do 10 dnů ode dne pořízení, zpravidla převzetí dopravního prostředku od prodávajícího. Na základě tohoto daňového přiznání správce daně vyměří částku daně ve výši 19 % z kupní ceny (bez zahraniční DPH) nového dopravního prostředku. Takto vyměřenou daň je tato osoba povinna zaplatit místně příslušnému správci daně do 25 dnů ode dne, kdy jí daň byla vyměřena. Výše uvedená osoba, která pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského státu, jenž bude registrován v registru silničních motorových vozidel, může před podáním daňového přiznání podat hlášení o pořízení nového motorového vozidla a zaplatit zálohu ve výši daně z pořízení nového dopravního prostředku, kterou vypořádá v následně podaném daňovém přiznání, ke kterému je povinna přiložit kopii daňového dokladu, který jí vystavil dodavatel z jiného členského státu. Zaplacení zálohy správce daně na žádost pořizovatele potvrdí.

Dodání nového dopravního prostředku

Osoba, která není plátcem daně a příležitostně dodá nový dopravní prostředek, který je přemístěn do jiného členského státu, je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně zaplacené ve sjednané ceně při nabytí dopravního prostředku, při jeho dovozu nebo při jeho pořízení z jiného členského státu, a to maximálně do výše daně, kterou by byl povinen odvést plátce, pokud by dodání nového dopravního prostředku bylo zdanitelným plněním v tuzemsku. Výše uvedenému ustanovení zákona je nutno rozumět tak, že prodejní cena, za kterou neplátce prodává nový dopravní prostředek je cenou včetně hypotetické daně a DPH je vypočtena směrem dolů. Takto vypočtenou daň je tato osoba oprávněna nárokovat ke vrácení. Tato osoba je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně u místně příslušného správce daně v daňovém přiznání, ke kterému přiloží kopii daňového dokladu a spolu s hlášením o dodání nového dopravního prostředku předloží toto daňové přiznání do 10 dnů ode dne dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu. Pokud nárok na odpočet daně neuplatní v tomto daňovém přiznání nebo na požádání správce daně neposkytne informace nutné ke správnému stanovení nároku na odpočet daně, její nárok zaniká.

Osoba, která není plátcem daně dodávající nový dopravní prostředek do jiného členského státu, je povinna kupujícímu vystavit doklad o dodání nového dopravního prostředku obsahující sdělení, že se jedná o nový dopravní prostředek a údaj o jaký dopravní prostředek se jedná tj. druh dopravního prostředku např. vozidlo určené k provozu na silničních pozemních komunikacích s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW a podmínky pro posouzení nového dopravního prostředku např. dodání dopravního prostředku se uskutečňuje do 6 měsíců po dni prvního uvedení dopravního prostředku do provozu.

- JM -

Vítání občánků

Dne 21. 4. 2004 se v sále radnice uskutečnilo slavnostní vítání nových občánků Křemže, narozených v období červenec 2003 - únor 2004.

K uvítacímu aktu se dostavilo 14 ze 16 pozvaných občánků se svými rodiči (z toho 9 chlapců a 7 děvčat).

Po vystoupení dětí z Mateřské školy Křemže a projevu starosty obce ing. J. Troupa, se rodiče zapsali do pamětní knihy, převzali dárek od obce v podobě poukázky na odběr zboží v hodnotě 300,- Kč, kytičku, knihu říkadel a fotografie z tohoto slavnostního dne.
Křemže 2004, vítání občánků

Poděkování

SDH Chmelná a občané Chmelné děkují prostřednictvím Křemežska starostovi Ing. Troupovi a celému zastupitelstvu obce Křemže za schválení a podporu při rekonstrukci sociálního zařízení, včetně kuchyně a hospody v kulturním domě ve Chmelné. Tato rekonstruce byla finančně velmi náročná, přesto obec zaplatila podstatnou část těchto nákladů.

Proto ještě jednou velký dík.          Občané Chmelné.

Zbývající náklady na vybavení novým nábytkem, výčepem a zařízení kuchyně uhradili hasiči ze Chmelné.

Okénko lékaře

Proč ta agrese?

Před domem občas stojím s autem. Má to tu výhodu, že v případě potřeby mohu hned vyjet. Jinak mám auto za třemi vraty na šest západů uzavřené. Komu z vás Křemežšťáci vadí moje auto? Před dvěma roky jste mi prorazili přední kapotu a nyní urvali oba stírače a prokopli světlomety na pravé straně. Komu tím prospíváte? Sobě určitě ne!

Druhý den jsem sloužil a při návratu mne v noci stavila policie, že mi nesvítí světlo. Příslušník policie se divil, proč by někdo mohl nemít rád člověka tak pro společnost potřebného, jako je lékař. Ale to není ani msta ani nenávist. To je jen projev nevybité agrese.

Hipís to řešili láskou. Cílem bylo vložit svou výbojnost do lásky. Bylo v tom kus moudrého. Nezkrocená vášeň vede mladíka k agresi, k chuti něco rozbít nebo někomu něco rozbít. A jeho zbabělost vede k útoku na slabší. Auto se nám nemůže bránit. Cikáni a židé jako menšiny se také brání těžko. A tak se mladík cítí jako borec, když někoho zmlátí, nebo někomu něco rozmlátí. Až si dokáže najít svou holku, zkulturní své vášně a stane se normálním člověkem. Zkulturnit své vášně si může i prostřednictvím sportu. Cesta oslabení vášní přes drogy, je cestou do pekel. A tak, mládenci, najděte si své děvče, najděte si své zařazení ve společnosti a nastoupíte svou cestu k dospělosti.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Naše zdravotnictví

Naše zdravotnictví má málo peněz. To už ví každé malé dítě. Lékaři jeho chod udržují nejen tím, že jsou finančně podhodnocení, ale i zvláštními regulačními mechanismy. Naše zdravotnictví je stále "zadarmo" a tak kvalitu a luxus léčby u nás nehradí pacient, ale jeho ošetřující lékař. Zvláště nápadné je to v obvodech vzniklých od nuly pacienta bez určeného území, jako je obvod můj. V každém přiděleném území jsou pacienti, kteří zdravotní péči vůbec nečerpají, a tím ředí svému lékaři jeho náklady na léčbu. Takové pacienty já prakticky nemám.

Abych svým pacientům mohl předepisovat kvalitní léky, které potřebují, musel jsem svou péči maximálně zracionalizovat, což se mi díky atestaci z interny a odbornosti v myoskeletární medicíně vcelku podařilo. Takže moje vysoké náklady na léky, na které podle VZP o 25 % překračuji okresní průměr, jsou kompenzovány zracionalizováním mé péče a ušetřením na zbytečných vyšetřeních. Moje odměny od pojišťoven se většinou pohybují v nejnižším pásmu, ale poslední dobou již neplatím pojištovnám regulační mechanismy, což jsou vlastně pokuty za překročení průměrných nákladů.

Vždy jsem se držel zásady, že čemu rozumím a s čím mám osobní zkušenost, to si dělám sám. Co je mi vzdálené, s tím se radím se svými kolegy. Nyní se však začíná množit neodůvodněné vyšetřování pacientů specialisty, což mne finančně ohrožuje. Neboť zbytečná vyšetření nehradí si pacient, ale opět jeho lékař cestou složitých regulačních mechanismů. Proto žádám všechny pacienty, kteří nemají ke mně důvěru, aby se zaregistrovali u praktického lékaře, ke kterému mají důvěru větší. Dík za vaší vstřícnost.

- Váš praktický lékař, MUDr. Bohumír Šimek -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Poznávejme plemena psů

ŠARPEJ

Za dnešním plemenem se znovu vydáme až do Číny. Jeho domovinou je pravděpodobně provincie Quan-dong na pobřeží Čínského moře. Předkové tohoto plemene se vyskytovali již počátkem našeho letopočtu, což dokládají různé nálezy sošek, maleb, zobrazující psa s hroší tlamou, volnou kůží, tmavým jazykem a malýma klopenýma ušima.

Šarpej nebyl chovám vyššími čínskými vrstvami, ale obyčejnými venkovany. Hlídali dobytek a stáda, pomáhali při lovu, byli cvičeni pro zápasy mezi sebou a byli také připravování k jídlu v čínské kuchyni. Šarpej - znamená v překladu písková srst (Shar-pei). Není to označení pro barvu, ale pro kvalitu srsti, která je tvrdá, krátká a na pohmat připomíná smirkový papír. Chov šarpejů časem v Číně začal upadat, ale největší likvidaci tohoto plemene provedl komunistický režim. Plemena psů - Šarpej

V sedmdesátých letech minulého století se začal o chov zajímat pan Matgo Law z Hongkongu, ale situace vypadala beznadějně. Nebylo možné najít vhodné psy tohoto plemene pro znovu vzkříšení chovu ani na Tchajwanu, ani v Hongkongu a na čínském venkově už vůbec ne. Sem tam byli nalezeni zubožení psi plní parazitů a k chovu samozřejmě nepoužitelní. Na několika málo jedincích, kteří byli vhodní k chovu založil svou chovatelskou stanici. V r. 1972 požádal americkou chovatelskou veřejnost o pomoc a tím vlastně šarpeje zachránil. Manželé Allbrightovi dovezli do USA první šarpeje a v r. 1974 odchovali první vrh šarpejů mimo Čínu. Do Evropy se šarpejové dostali v r. 1979 a to do Německa. První vrh se zde narodil v r. 1980. Do Československa byl první šarpej přivezen v r. 1986 z Dánska. Byla to černá fena a v r. 1987 se této feně narodila štěňata - byl to první vrh v naší republice. O chov šarpejů byl po mnoho let velký zájem a dokonce se v naší republice zapisovalo do plemenné knihy více štěňat, nežli v celé další Evropě.

Šarpej je ve své podstatě zdravé plemeno, otužilé a není náchylné k infekčním onemocněním. Dobře snáší nepříznivé životní prostředí. Přesto je šarpej nositelem všech možných dědičných poruch a vad. Je to dáno regenerací plemene, kdy bylo nutné použít každého alespoň trochu typického jedince bez ohledu na další možné zápory, které do dalšího chovu přinese. Šarpej mívá hodně kožní problémy různého typu.

Dnešní šarpej je společenským psem. Je čistotný, nedemoluje své okolí, netrhá věci, neokusuje, nemá rád nečistoty v záhonech. Nemiluje hlučné zábavy, je psem klidným a pomalým. Vyžaduje trochu trpělivosti, protože bývá malinko hysterický. Není to pes do kotce, protože miluje teplo a hodně by zde psychicky strádal. Je také náročný na krmení, protože mnoho šarpejů trpí potravinovými alergiemi. Proto je nutné jej krmit kvalitní stravou, která může pro někoho být finančně náročná.

Šarpej není hlídací pes. Jsou sice přirozeně ostražití, ohlásí vetřelce vrčením a štěkotem, ale rozhodně nikoho nenapadnou a nebudou nikoho bránit. Útok na člověka jim není vlastní, pouze v případě, že by pes byl špatně vychován. Nechtějme proto na šarpejovi, aby se v takové situaci choval jako komisař Rex, poněvadž je vyloženě psem společenským.

Při výběru štěněte je třeba si dobře vytipovat chov, stanici, která produkuje štěňata bez vrozených vad. Není dobré se ukvapit, ale navštívit několik výstav, bonitací, chovatelů a dobře se informovat o všem, co se tohoto plemene týká. Kůže šarpeje se udržuje jinak nežli je tomu u jiných plemen. Šarpejové nesnášejí kartáčování klasickými kartáči, proto je ideální pro odstraňování línající srsti, lupů a nečistot používat buď měkký hadr (froté nebo plena) nebo masážní gumovou rukavici. Je třeba, aby měl čistý pelíšek a když se jeho kůže zašpiní od prachu nebo bláta, lze jej vytřít vlhkým hadrem a osušit. Každý dobrý chovatel vám jistě velmi rád vysvětlí, jak se budete co nejlépe starat o svého nového člena rodiny. Chcete-li si tohoto čínského exota koupit za každou cenu, hodně si o něm přečtěte, informujte se u chovatelů a dobře si promyslete, zda soužití s tímto zvláštním psem není pro vás jen módním výstřelkem, na který samozřejmě doplatí vždycky pes, pokud nesplní vaše očekávání.

- K. Pavčíková -

Čmeláci

Čmeláci jsou dnes velmi ohroženou skupinou hmyzu. Před válkou existovalo na Gmündsko-Českovelenicku kolem 16 druhů zástupců tohoto užitečného hmyzu a dokonce i dva druhy pačmeláků. Dnes však se můžeme zaradovat, když se zde aspoň setkáme se 6 - 7 druhy a to dost rozptýleně.

Dříve bývala na vhodných místech jejich hnízda vzdálena od sebe často jen pár kroků, zejména na mezích a vhodných příkopech, traťových svazích, v lese i na lukách. Také jejich populace bývaly početnější, někdy i kolem 150 jedinců v jednom hnízdě, zatím co populace v dnešních hnízdech je slabá - 20 až 50 jedinců. Jakoby pro nedostatek vhodných a zdravých rostlin trpěli Čmeláci "podvýživou". Navíc se často hnízda nedočkají vývinu samiček a samečků majících největší význam pro zachování druhu.

Citelný úbytek čmeláků mají na svědomí dlouhodobé zásahy do přírody, plošná chemizace, vdůsledku kolektivizace zemědělství i nevhodné meliorace, zrušení mezí a tím většinou změna původní vegetace, úbytek rovnoměrně rozplýlených jetelišť (dříve měl každý sedlák své jeteliště). Mnoho hnízd doplácí na mechanizaci při kosení trávy, také motorové kosy a obracečky a hrabače zničí většinu povrchově hnízdících druhů. Ale i vypalování suché trávy, v níž většinou přezimují nebo po jarním probuzení se ukrývají samičky - zakladatelky společenstva. Nakonec k úbytku čmeláků přispívá i motorismus - mnoho čmeláků najdeme v prachu silnic omráčených nebo zabitých. Druhy hnízdících v zemních děrách, kamení, v kůlnách a jiných bezpečnějších místech je přece trochu více. A tak stav povrchově hnízdících druhů čmeláků silně poklesl. Také nevědomost a neznalost způsobu života čmeláků má na jejich úbytku značný podíl. Vždyť někteří i často velmi vzdělaní lidé mají o čmelácích zkreslené představy. Ptají se zda "koušou" (viz televize), či bodají, zda jsou útoční a nebezpeční. Dokonce se mne jedna žena ptala, jak může vyhubit čmeláky na své zahradě! (Podotýkám, že nebyla z Velenic ani z Gmündu nebo okolí, tam mají lidé dobrý vztah k přírodě). Jeden pan inženýr propagoval vyhubení všech druhů čmeláků, prý přenášejí na včely varoázu!

Nakonec ještě jednu radu: "Krouží-li kolem Vás nějaký čmelák, není to nijak nebezpečné, nezmatkujte, zůstaňte klidně stát, neohánějte se. Čmelák krouží proto, že jste narušili jeho nalétanou linku a tak chvíli trvá, než se zorientuje. V letu čmeláci většinou nebodají. Jen při neopatrné manipulaci s nimi mohou bodnout. Bolí to asi jako bodnutí včely. Není to ale nikterak nebezpečné, pokud postižený není alergik.

- ZH -

FOTBAL - Křemže v jarních odvetách

Křemže - D. Dvořiště 2:0 (1:0)

Vstup do jarních odvet se Křemežským vydařil, když na domácím távníku připravili lídrovi tabulky vůbec první porážku v sezóně. Ve šlágru se domácí ujali vedení už v 6. minutě, kdy Václav Novák nastřelil nejprve tyč, ale v následném závaru se nejlépe zorientoval a zblízka dorazil na 1:0. V dalších minutách měli hosté optickou převahu, která ovšem končila před vápnem na dobře pracující obraně dirigované posilou - stoperem "Zorou" Filipem. Ve druhém poločase byli Křemežští lepší a svou zaslouženou výhru pečetili už minutu po obrátce, kdy po rohu doklepl odražený míč zblízka Jan Stropek. Pět minut před koncem mohli domácí ještě zvýšit, když po faulu na střídajícího Václava Anderleho nařídil rozhodčí pokutový kop, ale Jiří Kouba pálil z penalty jen do břevna.

Velešín - Křemže 0:4 (0:1)

V partii o průběžný bronz předvedli Křemežští výborný výkon a zaslouženě si připsali všechny body. Územní převahu korunovali hosté ve 26. minutě, kdy se krásně bez přípravy z 25 metrů trefil Jiří Kouba. Těsně před pauzou mohl přidat pojistku Michal Chromý, ale orazítkoval jen tyč. Deset minut po obrátce to s hosty nevypadalo dobře, když Jan Stropek viděl za souboj s brankářem druhou žlutou kartu a musel pod sprchy. V deseti však Křemežští prokázali velkou sílu kolektivu a z brejků dokázali nastřílet další tři góly a ještě několik dobrých šancí zahodili. Důležitý druhý gól vsítil v 63. minutě umístěnou křižnou střelou z úhlu Michal Chromý. Za dalších pět minut šel sám navrátilec Václav Leština a svým premiérovým úspěchem v sezóně chladnokrevně upravil na 3:0. Deset minut před koncem si první úspěch v sezóně připsal i Pavel Klinkl, který krátce po svém příchodu na hřiště ze závaru dal zblízka gól na konečných 4:0.

Křemže - Holubov 2:0 (1:0)

V tradičním derby, které sledovalo víc než sto diváků měli Křemežští oplácet Holubovu vysokou podzimní porážku 0:4, což se jim nakonec s menšími problémy podařilo. Už po pěti minutách však postihla domácí krutá rána, když se vážně zranil tvůrce hry Jiří Kouba, který musel být po nezaviněné srážce s hostujícím brankářem Lipšem odvezen do nemocnice a bude týmu patrně hodně dlouho chybět. Křemežští měli územní převahu, kterou korunovali ve 25. minutě, kdy se střela Nováka zastavila v kaluži a Jan Stropek pohotově otevřel skóre. V úvodu druhé půle domácí několikrát se štěstím přežili standardky hostů, na čemž se podílel i v brance velmi dobře zaskakující Pavel Klinkl. Třetí jarní výhru pak pečetil pět minut před koncem pěknou střelou z vápna Václav Novák, který se trefil v sezóně už pošesté (celkem má historicky nejlepší křemežský kanonýr na kontě už 190 mistrovských branek).

Nová Ves - Křemže 0:2 (0:0)

Ani ve čtvrtém jarním utkání Křemežští neinkasovali a v boji o postup si připsali další cenné body. Už v první půli měli hosté převahu, vypracovali si nejméně pět dobrých šancí, ale do kabin se šlo za bezbrankového stavu. Velká průtrž mračen, která se strhla ve druhém poločase, přinesla Křemežským štěstí. Po hodině hry se krásně zpoza vápna trefil k tyči Radek Procházka (pro z Holubova hostující posilu to byla premiérová mistrovská branka v Křemežském dresu). Pět minut před koncem se v hlavičkovém souboji ve vápně prosadil důrazný Michal Bartoš a svým druhým gólem v sezóně zvýšil na 0:2. Hned po rozehrání hosté chybovali a po zákroku Procházky se pískala penalta, kterou však Radek Ševčík domácímu Švarcovi kryl. Ještě těsně před koncem zachránil vracející se kapitán Miroslav Šulc a Křemežští tak na jaře nedostali gól už dlouhých 360 minut.

- KV -

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
se vybírá ve dnech středa až pátek:

středa 12. 5. 2004   od12:30 do 17:00 h
čtvrtek 13. 5. 2004   od12:30 do 16:00 h
pátek 14. 5. 2004   od12:30 do 14:30 h

v přízemí Radnice Křemže, č. dveří 11.


POPLATEK ZE PSŮ

Upozorňujeme majitele psů, že termín pro zaplacení poplatku ze psů na rok 2004 je do 31. května 2004.
Včasným zaplacením se vyhnete sankčním postihům.


SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
se uskuteční ve dnech
24. a 25. května 2004.

Svážet se bude POUZE kovový odpad, sporáky, lednice, televizory, pračky.
Odpad je nutno uložit poblíž komunikace a nahlásit
p. Cipínovi, tel. 380 741 115,
mobil: 736 672 410.


OBEC KŘEMŽE NABÍZÍ PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
v Domě služeb ve Křemži.

Bližší informace u vedoucího Služeb obce p. Cipína, tel. 380 741 115,
mobil 736 672 410.


MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI K 31. 3. 2004
ČR - 10,7% 
Jč. kraj - 7,4% 
Okres Č. Krumlov - 10,9% 
Křemže - 7,32%   tj. 92 uchazečů o zaměstnání
Holubov - 5,54%   tj. 25 uchazečů o zaměstnání
Brloh - 7,26%   tj. 39 uchazečů o zaměstnání

Oproti loňskému roku se počet nezaměstnaných ve Křemži zvýšil o 13 (6,29 %).


POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ A UŽITÉ GRAFIKY
ZDEŇKA HOŘEJŠÍHO


Výstava bude zahájena v sobotu 15. května 2004 od 9 hodin v přísálí Radnice ve Křemži
a bude otevřena v pracovní dny od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin,
v sobotu a v neděli od 9 do 12 hodin.

Výstava potrvá do 30. května 2004.


5. června 2004

Oslava 100 let od založení hasičů v Chlumu
725 let od první písemné zmínky o osadě Chlum

Program: Oslavy se uskuteční na návsi v Chlumu, kde bude postaven pivní stan, ve kterém budou k tanci i poslechu hrát

13,00 - 20,00hodinBABOUCI
     
13,00 - 13,15hodinpobožnost v kapličce
13,30 - 13,45hodinocenění práce hasičů
14,00 - 14,30hodinukázka vyprošťování zraněných z auta
14,30 - 15,30hodinpožární útok

Po celý den v zasedací síni prohlídka výstavy požárních a sportovních úspěchů Chlumáků.
Občerstvení bude zajištěno pivovarem Eggenberg z Českého Krumlova.
V průběhu oslav bude vyhlášen turnaj v metané.
Skupina historického šermu Bratři z růže zahrají pohádku.

21,00 - 02,00hodindiskotéka Pavla Veleka

Srdečně Vás zveme k účasti.


100 let hasičů ve Chmelné

12. června 2004 oslaví 100 let trvání Sbor dobrovolných hasičů ve Chmelné vzpomínkovou slavností.

Zahájení bude ve 13 hodin mší svatou v kapličce, poté bude následovat pietní akt u pomníku na návsi položením věnců s krátkým seznámením historie místního sboru.

Od 14:45 h bude následovat ukázka požární techniky a hašení požáru. Po skončení tohoto programu bude následovat zábava v kulturním domě, na které bude hrát k poslechu a tanci DOUBRAVANKA.

Vstupné se bude vybírat až na zábavě v kulturním domě.

Srdečně zvou pořadatelé.


Takhle to vypadalo 27. 4. 2004 ve Křemži u hřbitova za márnicí po výzvě v minulém Křemežsku, že sem občané mohou odkládat větve ke štěpkování! Křemže 2004, skládka větví ke štěpkování u hřbitova za márnicí


Další informace :
Platné vyhlášky obce
Obecní knihovna Křemže
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 22. května 2004 : TOPlist 0