ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Květen 2003 - Číslo 5 - Ročník 13

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (764 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

8. schůze RO, spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce se konala dne 14. 4. 2003 za účasti všech členů. Na programu bylo řešení dopravní situace před prodejnou p. Išky v Budějovické ulici. Po dlouhé diskusi bylo dohodnuto, že před prodejnou bude dopravními značkami vymezen kratší úsek, povolující stání pro zásobování nad 30 minut. Zásobovači i zákazníci prodejny si tak budou moci v klidu vyložit a naložit zboží. V další části bylo znovu jednáno o dalším využití budovy kina. Vzhledem k předložené žádosti o odkoupení této budovy zastupitelstvo obce doporučilo zveřejnit záměr obce prodat budovu kina za minimální cenu 3 mil. Kč s tím, že zájemce o koupi musí předložit záměr využití této budovy. V případě, že obec nebude souhlasit s navrženým záměrem využití, může svůj záměr prodeje budovy kina zrušit. Zastupitelé dále projednali žádosti o příspěvek na nákup PC pro handicapovaného spoluobčana (schválen příspěvek 5 tis. Kč) a na značení cyklotras v rámci CHKO Blanský les (schváleno 10 tis. Kč), stížnost na nedokončenou likvidaci povodňové škody a škody způsobené nevhodně umístěnou kanalizací na soukr. pozemku (bude vyřízeno po získání dotace na likvidaci povodňových škod) a žádost o prodej pozemku ve Školní ulici (nedoporučeno k prodeji).

Starosta informoval zastupitelstvo obce o stavu čerpání rozpočtu obce za 1. Q 2003 a stavu zpracování projektové dokumentace pro stavbu "ZTV Východ". Dle zpracovatele fy UNIPROJEKTA je projektová dokumentace před dokončením a začátkem 05/03 bude předána k projednání ve stavebním řízení.

Zastupitelstvo obce projednalo ještě postup oprav komunikací po povodních, opravu mostu u Chlumského mlýna, stížnosti na volný pohyb psů a další.

- Lin -

Vzpomínka na máj 1945

Učitelka Národní školy v Křemži Božena Stožická vzpomíná na sobotu 5. května 1945

Blížil se máj - a 5. máj, počátek Pražského povstání. Utýraný národ zvedl hrdě hlavu k odboji proti okupantům. Nastal poslední krvavý zápas s nepřítelem. Jako v Praze, tak i po celé vlasti procital český lid z dlouhé národní poroby. Revoluce vřela celým národem. Tak i v naší obci. Německé vlajky strženy a místo nich zavlály na budovách naše národní vlajky. I na špici věže našeho kostela zavlála československá vlajka, aby do širého kraje hlásala radost a naději v nový život. Jen škola neměla dosud vlajku. S horečným chvatem jsme ji šily a pak už zbývalo jen ji vyvěsit nad hlavami našich nepřátel. Kdo však se tam má odvážit. Ve škole je tolik nacistů a plno zbraní. (Tehdejší školní budovu - dnešní radnici - měli Němci zabranou pro své účely.) Snad nám ženám by to snáze prošlo. Neuvažovaly jsme dlouho o nebezpečí. Nadšení přemohlo strach. Vzaly jsme se pevně s kol. Čížkovou za ruce a s rozevlátou vlajkou jsme spěchaly ku škole. Když však jsme přišly do 1. poschodí, zastavil nás náhle vysoký německý gestapák s velikým vlčákem. Blesky hněvu mu sršely z očí. Váhal on, váhal i jeho pes, který na něho upřeně hleděl, jako by čekal na jeho pokyn. Nebojácně jsme mu hleděly do tváře. Dosti dlouho trvalo toto mlčení plné vzájemné nenávisti. Náhle se prudce otočil a scházel se schodů. My pak spěchaly nahoru a tam jsme naši čsl. Vlajku vztyčily nad hlavami našich nepřátel. Byla to naše odveta za všechna příkoří a utrpení, která jsme museli od nich za celá léta snášet.REVOLUCE (psáno v l. 1945 - 46)
"Zítra či dnes, čas chvátá,
každá vteřina je drahá,
už nelze déle v okovech žít
naslouchat běsnění lítého vraha.

Ať rány bolí, okovy jsou žhavé,
bojem se chvějí ruce nedočkavé,
už v zápas volá hlas revoluce
i když prázdné jsou jen ruce -
však srdce odvážná a plná síly
oči se hněvem vzdoru naplnily.
Jen ret se chvěje, modlitbu si šeptá,
i když se titan rve a do krve nás deptá.
Už hořkostí a hrůz je přeplněna míra
ve vítězství nás pevná vede víra."

- z místní kroniky obce, vzpomínka B. Stožické na dobu okupace -

50. výročí televizního vysílání

Televizor - ilustrace Vážení spoluobčané!

V měsíci květnu si připomeneme jak 50tileté výročí zahájení televizního vysílání, tak 80tileté výročí vysílání rozhlasu.

Jistě každý z nás si uvědomuje, co pro nás tyto sdělovací prostředky znamenaly a znamenají, ať již se jedná o vědu, techniku, sport, zábavu, tak o nejaktuálnější informace ze světa i od nás z České republiky.

Přijďte si osvěžit vzpomínky na tuto dobu. V bývalé budově obecního úřadu (u Soukupů) v 1. patře je výstava historických radiopřijímačů, televizí, vojenské techniky, dálnopisu a jiné komunikační techniky.

Vstup je zdarma a možnost navštívit a shlédnout tyto exponáty je možno každou sobotu a neděli od 9:00 do 12:00 h.

Právník radí

Zapomněli jste někdy své věci v restauraci? Poškodila se Vám vaše zavazadla v dopravních prostředcích? Ztratila se Vám zavazadla v hotelu? Poškodil Vám někdo vozidlo v krytých garážích či hlídaných parkovištích? Ne? Nevadí, stejně si níže uvedené řádky přečtěte, co kdyby... Vzhledem k tomu, že jde ve skutečnosti o problematiku příliš rozsáhlou a komplikovanou, půjde jen o krátký a kusý instruktážní výlet.

Odpovědnost všech provozovatelů, kteří provozují činnosti, se kterými je spojeno vnášení, umísťování či pravidelné odkládání věcí má charakter tzv. objektivní odpovědnosti, což ve své podstatě má svůj důsledek v tom, že jejich odpovědnost je založena již ze zákona tím, že takovouto činnost vůbec provozují. Tato odpovědnost vzniká ze zákona již vnesením, umístěním či odložením věci, aniž by zároveň došlo k jejich smluvnímu převzetí konkrétním provozovatelem do opatrování. Tato jejich odpovědnost se vztahuje bez zřetele k tomu, zda Vám způsobil škodu některý ze zaměstnanců, resp. jiných použitých osob provozovatelů či jiný ubytovaný host (jiný návštěvník) anebo dokonce zcela cizí třetí osoba. Na všechny škody které Vám byly na Vámi vnesených, umístěných či odložených věcech způsobeny (ledaže by k nim došlo i jinak - živelní událost, samovolné vznícení, samovolným zkažením apod.) se vztahuje odpovědnost konkrétních provozovatelů (hostinců, hotelů - popř. i s vlastními garážemi, lázeňských domů, nocleháren, zotavoven, garáží, hlídaných parkovišť, úschoven jízdních kol, autokempinků, motorestů, úschoven lodí, turistických a horských chat, penzionů, vysokoškolských kolejí, internátů, ubytoven apod.). Této odpovědnosti se nemohou jakkoli zbavit ani jednostranným prohlášením na cedulce v restauraci, v recepci hotelu či ubytovny.

Na druhou stranu je nutné říci, že pro vznik odpovědnosti těchto provozovatelů musí být splněny tyto podmínky:

Kde dále zpravidla své věci odkládáme jsou mimo restaurace nepochybně jídelny, kavárny, vinárny, holičství, kosmetické salony, tělocvičny, nemocniční ambulance, kina, divadla, či veřejné knihovny. Nelze v tento výčet zahrnout samoobslužné prodejny automaticky, neboť by muselo jít o samoobsluhu, kde je přímo jejím provozovatelem vyhrazeno místo k odkládání nákupních tašek.

Odpovědnost provozovatelů garáží se sice vztahuje i na tzv. příslušenství Vašeho zaparkovaného vozidla, které souvisí s provozem Vašeho vozidla (kanystr s benzinem, soupravu klíčů, hever, potahy sedadel, autorádia, autotelefon či lékárničku), ale nikoli již na věci jako např. šaty, housle, mikroskop, dalekohled pro noční vidění, televizor.. jako příklad snad tento výčet stačí.

Odpovědnost provozovatelů poskytujících ubytovací služby se vztahuje na jakékoli věci, které byly vneseny jak Vámi či hotelovým zřízencem, pokojskou, recepčním do prostor hotelu či ubytovny (v dalším viz. výčet shora, slovy zákona jde vždy o provozovnu).

Odloženými věcmi jsou věci, které odložíte v prostorách některých shora namátkou vyjmenovaných provozoven a zříkáte se na blíže neurčenou dobu dočasného přímého dohledu nad těmito Vašimi věcmi. Příkladem je již zmíněný kabát na věšáku, který si však musíte po ukončení poskytované služby z věšáku odnést, jinak konkrétní provozovatel za škodu na Vašem kabátě nijak neručí. Jedno, že jste se za chvíli vrátili a kabát tam již nebyl. Takže pozor na tento případ. Pokud provozovatel neurčí obvyklé místo, kam si máte své věci ukládat (šatna, věšáky apod.), jeho odpovědnost trvá, pokud Vám na Vaší věci vznikne škoda v okamžiku, kdy je zavěšena na židli či na okenním parapetu.

Pokud si odložíte věc např. v nádražních či autobusových čekárnách anebo v nádražních restauracích, odpovídají jednotliví provozovatelé těchto služeb v rozsahu, jak je zmíněn shora.

Pokud si své věci (obuv, šatstvo, kabelky, běžné osobní potřeby) odložíte v souvislosti s Vaším zaměstnáním např. v šatní skříňce při plnění Vaši pracovních úkolů, Váš zaměstnavatel za případně vzniklou škodu odpovídá objektivně. V plném rozsahu by neodpovídal, pokud by šlo o věc, která se do zaměstnání obvykle nenosí: klenoty, cennosti, větší hotovost. V takových případech je odpovědnost zaměstnavatele omezena ze zákona částkou 5.000,-Kč.

Při rozsahu náhrady škody na klenotech (brože, prsteny, náhrdelníky, náušnice...), cennostech (vkladní knížky, směnky, šeky, starožitnosti... nikoli kožichy, fotoaparáty, magnetofony) či penězích (no comment), platí významná zákonná odchylka. V těchto případech zodpovídá provozovatel (jak jsem se již zmínil) jen do výše stanovené prováděcím předpisem, jímž je nařízení vlády č. 258/1995 Sb., který stanovil maximální výši náhrady na částku 5.000,-Kč nikoli na každou věc samostatně, ale souhrnem (za dva najednou ztracené prstýnky, jeden náhrdelník a dvě náušnice max. 5.000,-Kč). Tento limit však neplatí v případě, kdy Vám škodu způsobili zaměstnanci provozovatele, kteří v provozu pracují anebo jste tyto věci svěřili hlídané šatně či je vložili do trezoru hotelu.

Aby vše shora řečené nebylo zmíněno zbytečně, musíte splnit Vy sami tu podmínku, že Váš nárok na náhradu škody uplatníte u konkrétního provozovatele nejpozději do 15 dnů po dni, kdy jste se o škodě dozvěděli. Nestačí škodu ohlásit na Policii ČR!!! Takto krátká lhůta je zákonem stanovena z toho důvodu, že je nutné, abychom se všichni o svá práva starali řádně a včas a abychom napomohli včasnému a řádnému objasnění skutečností, které vedly ke vzniku škody a aby provozovatelé mohli učinit včasná opatření.

Jen na okraj, patnáctý den musí být Váš požadavek (doporučuji jen písemný) provozovateli doručen, nestačí ho dát jen na poštu. Pokud tuto 15 denní lhůtu "prošvihnete", nikdo Vám již nic nenahradí a navíc, pokud Vám konkrétní provozovatel odmítne škodu naradit, běží Vám od okamžiku uplatnění Vašeho nároku u provozovatele zákonná promlčecí lhůta v délce tří let, ve které se můžete se svým nárokem obrátit na soud. Je pravdou, že se na soud můžete obrátit i po uplynutí této tříleté promlčecí doby, ale pokud žalovaný provozovatel vznese tzv. námitku promlčení, soud Vám uplatněný nárok nemůže ze zákona přiznat, ledaže by plnil provozovatel dobrovolně, ale moc dobře všichni víme, že zázraky se nedějí.

Příjemný květen.
- J. M. -

Tajemství a záhady Křemežska

Tajemství názvu hory Kleť

Místní názvy (toponyma) vzbuzují v lidech odpradávna touhu odhalit tajemství jejich původu. Kdo a v jakých souvislostech vytvořil místní pojmenování, bývá zásadní otázkou, na kterou hledají odpověď jak historici, tak i především jazykovědci. Složitost této problematiky ukazují rozporuplné závěry specialistů, kteří zatím většinou nenacházejí jednoty. Jejich názory jsou v poslední době konfrontovány s ostatními poznatky v širších souvislostech a jsou tak potvrzovány nebo vyvráceny. Nové metody stejně tak jako bohatě se rozvíjející nové vědní disciplíny (genetika) umožňují komplexnější pohled, a tudíž i přesnější výsledky.

Původ některých místních názvů sahá až do prehistorie a bývá spojován s nejstaršími obyvateli daných končin. Místní pojmenování si lidé předávali z generace na generaci. Nově příchozí skupiny je rychle převzaly od starousedlíků, které buď pohltily nebo vytlačily. Navíc obchodními stezkami proudili kupci a obchodníci, kteří znali nejstarší místní názvy a znovu je místnímu obyvatelstvu připomínali. Toponyma se tak stávají jakousi skrytou kronikou nejstarší minulosti sahající často mnohem dál než nejdávnější písemné prameny. Jejich výklad však naráží na řadu problémů. Především nelze rozhodnout, zda-li místní jméno užívané Kelty v době železné (750 - 0 př. naším letopočtem) nemá původ již v době bronzové (cca 2000 - 750 př. n. l.) či dokonce v závěru doby kamenné.

Poslední poznatky nás nutí revidovat dřívější závěry. Například název řeky Jizery je jistě předkeltského původu a skutečnost, že řada podobných názvů se nachází na rozsáhlém území obývaném keltskou populací, nestačí k tomu, abychom tvrdili, že řeku pojmenovali Keltové.

Jak je to ale s názvem nejvyšší hory Blanského lesa? Půjdeme-li proti proudu času, musíme se nejdříve zastavit u Slovanů. Ti pronikají do jižních Čech v průběhu 7. století. Pravděpodobně i zde se dostávají do kontaktu se zbytkem germánského obyvatelstva a dozajista je občas oslovili kupci, pro které bezpochyby představovala hora Kleť důležitý orientační bod. Je tedy vysoce pravděpodobné, že název hory Kleť, který je jedním z nejstarších pojmenování českých hor, je předslovanského původu. V psaných listinách je první zmínka z roku 1263 a tehdy Kleť označovali jako Mons Naklethi, později Nakleti (1318), Kletie (1445), Kleta (1600), Kleť, Kletý (1624), od 17. století Schöniger podle blízkého Krasetína (schön = krásný), na konci 19. století Klet a od roku 1918 Kleť. Velice nepravděpodobná se tak jeví teorie, že název vznikl od slovanského klát či klátit.

Můžeme tedy s určitou dávkou jistoty řici, že název hory Kleť je keltskogermánského původu. Ostatně ve spisovné němčině, která byla vytvořena z hornoněmeckého nářečí (Rakousko, jižní Německo), je velmi podobný výraz ve smyslu šplhat, lézt, drápat se (Klettern). V angličtině slovo "klets" znamená hovorový výraz pro horolezecké boty. Z toho je patrný vztah dávného slova k vrcholu. Jeho vývoj byl jistě složitý díky dominantní poloze hory a jeho prazáklady sahají možná až za keltskou populaci. Snad nejlépe jeho prapůvod vyjadřuje norské "klette", což je označení pro kulatý vrchol hory. Tento výklad je o to pravděpodobnější, že masív Kleti takový skutečně je. Ať se na něj díváme z kterékoliv strany je podélně zakulacený.

Nelze vyloučit ani možnost výkladu slova ve smyslu opevnění na hatích odvozenou od keltského slova "cle" znamenající "ohradu, překážku". Nezdá se však pravděpodobné, že by Keltové na vrcholu přebývali. Chladnější klima, nepřítomnost vodního zdroje a kamenitá půda svědčí spíše o kultovní funkci hory. Přítomnost Keltů na ní zcela jednoznačně dokládá nález hliněného přeslenu datovaného do 6. - 5. století před naším letopočtem.

Byla snad na vrcholu hory kultovní ohrada a přeslen byl jedním z děkovných darů? Odpověď je možná skryta v jejím názvu. Jistotu nám však můžou dát teprve další archeologické nálezy.

- MUDr. Jaroslav Polách -

Výsledky povrchového průzkumu

Výsledky povrchového průzkumu
opuštěných průzkumných a starých důlních děl v lokalitě
Červený Kopec - Běhounek

Povrchový průzkum opuštěných průzkumných a starých důlních děl v lokalitě Červený kopec - Běhounek, katastrální mapa Se souhlasem zadavatele (MŽP) předkládáme výsledky provedených průzkumných prací. Na podkladu katastrální mapy jsou vyznačeny šrafované plochy, ve kterých se s vysokou pravděpodobností vyskytují stará důlní díla po těžbě železných rud z období 19. století. V těchto plochách může nelimitovaně docházet k propadům a není v našich možnostech všechna tato díla lokalizovat a sanovat.

Z výše uvedených důvodů nedoporučujeme na těchto pozemcích provádět zemědělskou výrobu. Propady mohou dosáhnout hloubky až 5 m a při přejezdu zemědělské techniky může dojít k ohrožení zdraví a majetku.

U ostatních prostor s vyznačenými opuštěnými důlními díly šachticemi po průzkumu niklových lateritických rud, dojde v průběhu tohoto roku, v souladu s probíhajícím projektem, k jejich sanaci a tím i odstranění nebezpečí možného propadu.

V případě, že budete mít k této problematice jakékoli dotazy a potřebu vysvětlení, obraťte se prosím na níže uvedený kontakt.

RNDr. Tomáš Váňa, TIMEX
Zdice, spol. s r. o.,
Přístavní 24,
170 00 Praha 7,
tel./fax: 420 2 667 12 780,
e-mail: vana@timzdice.cz

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Pramen Křemežského potoka

Slavnostní označení pramene Křemežského potoka Při svých toulkách krajinou kolem Ktiše před pár lety podařilo se Ing. Janu Mejzlíkovi objevit v mládí pramen Křemežského potoka. Leží na severním svahu hory Chlum v nadmořské výšce asi 800 m, zhruba na půl cesty mezi Tisovkou a Markovem na Prachaticku. Kde vyvěrá ze země zpod pařezu. Napadlo ho, jako správného Křemežského patriota, že toto místo by si zasloužilo označení, aby náhodní kolemjdoucí věděli, že právě zde pramení, pro nás Křemežšťáky, důležitý vodní tok. Svůj nápad posléze sdělil Ing. Mejzlík svému kolegovi z práce, řezbáři p. Václavu Lukášovi, který vyřezal ze dřeva nádhernou tabuli s nápisem "PRAMEN KŘEMEŽSKÉHO POTOKA". A pak již bylo otázkou krátkého času, kdy pracovníci Služeb obce připravili z "dvojáku" dvoumetrový podstavec se stříškou. Slavnostní označení pramene Křemežského potoka

Ve středu 30. 4. 2003 se desítka nadšenců z Křemže a okolí vydala označit pramen Křemežského potoka. Po dokončení díla, při přípitku výbornou, chladnou, pramenitou vodou vyslovil starosta obce Křemže Ing. Josef Troup dvě přání: "Za prvé, aby pramen nikdy nevyschl a za druhé, aby se z něho už nikdy nestala obrovská, špinavá, kalná voda, jako v loňském roce".

Pro všechny, kteří by někdy do této oblasti zabloudili, nechali na místě hrneček, aby se mohli napít a načerpat energii přímo z pramene Křemežského potoka.

- JL -

Poznávejme plemena psů

PSI TIBETU

Tibet je velmi zajímavou zemí po všech stránkách a také jeho plemena psů jsou nevšední. Nejznámější jsou Tibetská doga, Lhasa-Apso, Ši-cu, Tibetský španěl, Tibetský teriér. Jsou to všechna čistokrevná plemena známá po celém světě a velmi žádaná. Vznikla cílenou a promyšlenou plemenitbou v tibetských klášterech. Nejméně známým z těchto plemen je Tibetský teriér, který je neprávem opomíjen a velmi málo rozšířen mezi veřejnost.

Tibetský teriér:

Není ve skutečnosti teriérem, ani nemá s teriéry nic společného. Svoje pojmenování dostal náhodou. Na plemenitbě měli největší podíl samozřejmě Angličané a právě oni toto plemeno nazvali teriér.

Většina tibetských psů je odvozena od tibetské dogy i když se to zdá nemožné, protože tento pes je velký, mohutný a jeho dnešní podoba se prakticky neliší od původní formy. Cestovatel Marco Polo viděl tyto psy na vlastní oči při svých cestách po Asii. Plemena psů - Tibetský teriér

O existenci tibetských plemen se svět dozvěděl prostřednictvím Angličanů, kteří je přes Indii vozili do své vlasti. Nebyli všichni stejní, ale měli hodně společných rysů. Zpočátku nikoho nenapadlo, že jde vlastně o několik různých plemen. Samozřejmě, že meziplemenné rozdíly nebyly tehdy tak výrazné jako dnes. První psi z Tibetu se do Anglie dostali v 19. století. Říkalo se jim různě Lhasa Teriér, Thibet Terieér, Bhutter Teriér, Kashmir Terrier a jinak. Pojmenování teriér dali Angličané těmto roztomilým a krásným psíčkům, protože svým temperamentem a sebevědomím připomínali pravé teriéry, narozené v Anglii a ve Skotsku. Mnoho se o těchto psech nevědělo pouze to, že velcí psi v Tibetu pracovali jako hlídači dobytka před velkými šelmami a pak malí psi, kteří měli rovněž hlídací schopnosti a dokázali pracovat jako ovčáčtí psi. Tito malí psíci byli nazýváni všichni apso, nebo také rapso..

Kolem r. 1930 byla rozlišena tři samostatná plemena dlouhosrstých psů pocházejících z Tibetu: tibetský teriér lhasa apso, ši-cu. Z těchto tří forem je nejpůvodnější tibetský teriér, protože se společným předkům nejvíce podobá.

V Tibetu byly velmi významné kláštery. Lámaističtí mniši, kteří zde žili /lámaismus je odvozen od buddhismu/ se věnovali zemědělství, náboženství a také chovu čistokrevných psů. V odlehlých klášterech v nepřístupném terénu museli být mniši soběstační a vlastnili tak stáda dobytka, které museli hlídat psi. K tomu účelu chovali různé psy. Jeden ze psů byl chován čistě pro náboženské účely a sice tibetský španěl, kterému se říká modlící pes. Tento pes roztáčel modlící mlýnky, kterými bývají kláštery doslova obloženy. Je to roztomilý malý psík podobný na pekinéze, ale s kratší srstí.

Legenda o Buddhovi líčí, že chodil po zemi doprovázen malými psíky, kteří v případě, že by mu hrozilo nebezpečí se proměnili ve lvy. Tato legenda dala vzniknout kultu uctívání malých psů s dlouhou srstí v tibetských klášterech. Tito malí psíčci byli také takzvaným tributum pacis /poplatek za mír/. V některých zemích a hlavně v Asii bylo zvykem dávat malé psíčky jako symbol přátelství, dobré vůle, zapomenutí sporů a nabídky spolupráce. K tomuto účelu sloužili také tibeští malí dlouhosrstí psíčci a v Japonsku Japan-Chin. Pouze čínský palácový psík - pekinéz byl přísně střeženým císařským pokladem a nikdo nesměl vědět, jak vypadá.

Tibetský teriér je tedy pastevecký pes, který je zpřízněn s většinou plemen tohoto typu. Představuje nejpůvodnější formu dlouhosrstých pasteveckých psů, kteří patřili kdysi dávno tibetským nomádům. Pohybovali se v tom nejneschůdnějším terénu, kde nebylo možné použít dogovité psy..

Lhasa apso a ši-cu jsou formy odvozené, přičemž se zdá, že jsou vytvořeny záměrně chovem v klášterech, jako psi kultovní.

Tibetský teriér jako pastevecký pes má stejnou povahu, jako většina těchto psů. Je sebevědomý, samostatný, učenlivý, miluje svého pána, má dobré hlídací schopnosti a k cizím lidem je trochu nedůvěřivý. Jeho bohatá srst jej dobře chrání před chladem, ale je nutno ji obden pročesávat a důkladně prokartáčovat. Koupat lze podle potřeby. Dnes se chová jako společenský pes, je dobrým společníkem, ale je stále velmi málo rozšířen. Tibetská plemena mimo ši-cu jsou velmi málo známá mezi veřejností. Je to škoda, poněvadž se jedná o velmi stará plemena, která se od své původní formy mnoho neliší. Všichni psi z Tibetu se dožívají vysokého věku v dobrých podmínkách a za předpokladu, že neonemocní nevyléčitelnou chorobou. Pro výstavní účely je tibetský teriér velmi atraktivním psem, jehož velkou ozdobou je dobře udržovaná srst. Tibetský teriér není psem rváčem, ale bude se statečně bránit bude-li napaden jakýmkoli protivníkem. Brání své teritorium a vše co do něj patří. Chová se důstojně, není uštěkaným psem, ale rád se v některých situacích rozhoduje sám, což může dělat někdy dojem paličatosti. Má klidný temperament, není cholerik, dovede být velmi příjemným společníkem. Zasloužil by si větší pozornosti, ale bohužel mnoho lidí podléhá módnosti a nekupují si psa podle svých představ, ale podle toho, co se "právě nosí". Tibetský teriér, plemeno, které poznalo středověk, drsnou přírodu Tibetu, tajemné kláštery ve vysokých horách, si vždycky najde své chovatele a fanoušky, kteří nedovolí, aby tak krásné plemeno někdy přestalo existovat.

- Pav -

VZP informuje

Okresní pojištovna Český Krumlov
Horní Brána 429, 381 01 Český Krumlov
Tel. 380 711 186, e-mail: informace@op33.vzp.czKontrolní role pojištěnce je nezastupitelná!

Všeobecná zdravotní pojištovna ČR věří ve význam kontrolní role svých pojištěnců. Jedině informovaný pojištěnec, který si uvědomuje své postavení v systému zdravotnictví a zdravotního pojišťovnictví, který vnímá a realizuje svá práva i povinnosti, může mít kvalitní vztah se zdravotní pojišťovnou a ošetřujícím lékařem.

Podmínkou úspěšného uplatňování práva kontroly ze strany pojištěnce je ochota komunikovat jak s lékařem, tak se zdravotní pojišťovnou. Pacientovi - pojištěnci by nemělo být lhostejné, zda jsou mu ošetřujícím lékařem předepisovány léky, které ani nespotřebuje a nakonec skončí v kontejneru (v lepším případě ve sběrném místě v lékárně), zda (např. v důsledku neinformovanosti ošetřujícího lékaře) absolvuje opakovaně vyšetření, která by postačovalo provést v procesu stanovování diagnózy a při následné léčbě pouze jedenkrát, ani by neměl mávnout rukou nad tím, že byla jeho zdravotní pojišťovnou uhrazena péče, která mu ve skutečnosti nebyla poskytnuta. Ke zjišťování správnosti a oprávněnosti úhrad za poskytnutou péči slouží pojištěncům jejich právo požadovat na své zdravotní pojišťovně nezbytné údaje. Na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna písemně poskytnout jedenkrát ročně údaje o zdravotní péči uhrazené za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců.

Někteří z těch, kdo své právo podílet se na kontrole využili, s překvapením zjistili, že jejich zdravotní pojišťovna zaplatila za něco, co ve skutečnosti provedeno nebylo a o čem pojištěnec neměl ani ponětí. Co v takovém případě dělat? Rada je jediná. Neprodleně informovat svoji zdravotní pojišťovnu, která provede u poskytovatele zdravotní péče šetření.

Tak jako využívá pojištěnec svých práv, měl by plnit také povinnosti. Praxe ukazuje, že vzájemná spojitost mezi plněním povinností a právy je nezbytná. Základem je vždy dobrá informovanost.

Práva pojištěnce - viz příloha.

Práva pacienta:

Pacient má právo zejména


Práva pojištěnce:

Pojištěnec veřejného zdravotního pojištění má právo zejména- OP VZP Č. KRUMLOV -

Ohlédnutí za velikonočním jarmarkem

Středeční odpoledne 16. dubna před velikonočními prázdninami se škola nevyprázdnila jako obvykle brzy po obědě. Právě naopak. Před třetí hodinou odpolední mohli kolemjdoucí sledovat čilý ruch na ochozu a před školou. Žáci nejdříve přinášeli stoly a lavice, potom ubrusy, krabice, tašky. Vybrali si místo a začalo veliké vybalování, skládání a překládání. Za chvíli se lavice schovávaly pod různými žákovskými výrobky s velikonoční tématikou. Vždyť v 15:00 h začínal velikonoční jarmark.

Žáci I. stupně a 6. tříd a mateřských škol prodávali své vlastnoručně vyrobené předměty. V některých třídách se zapojili do přípravy i rodiče. Ve škole se pokaždé v předsvátečním období věnuje mnoho času povídání o zvycích a tradicích. Proč se nepochlubit veřejnosti? Proč neudělat radost jiným a tím i sobě? Proč naše zdařilé, povedené a mnohdy i nápadité práce neprodat?

Kdo jste se nechal nalákat plakátky po Křemži a velikonoční jarmark navštívil, jistě jste obdivoval naše žáky jako prodavače. Nabízeli, balili, počítali a vraceli. Také se museli projevit jako obchodníci, kteří potřebují své zboží prodat. Zlevňovali, vyvolávali, vychvalovali. Věřím, že se přitom všem chovali slušně a zodpovědně.

Přesto, že "zboží" "na pultech" bylo zpočátku dost, ve čtyři už to vypadalo, že nebude co prodávat a brzy po páté jsme museli trh ukončit. To už jste mohli nakoupit pouze u stánku školní družiny, která se připravila obzvlášť pečlivě.

Sama jsem byla překvapena vaším zájmem. Děti byly určitě velmi potěšeny. Viděly, že práce, kterou ve škole dělají má i jiný užitek. Není to jen práce proto, aby se něco dělalo. Viděly a srovnávaly, hodnotily. Příště "?" si dají určitě záležet ještě více. Budou už mít zkušenosti. A co vy? Přijdete zase?

V těchto dnech asi uvidíte při pěkném počasí celé třídy s paní učitelkou u cukrárny. To se půjdou odměnit za dobře vykonanou práci. Každá třída podle svých zásluh, podle své píle a trpělivosti. Všichni si odměnu zaslouží. Jsem ráda, že se jarmark vydařil. Děti i paní učitelky mají velikou jedničku, i když ne v žákovské knížce.

- Mgr. Dagmar Koubová -

TJ Sokol Křemže

FOTBAL Křemže - duben

Křemže - Malonty 3:1 (1:1)
Branky: Novák 2, Stropek - Valeš.
V magnetu prvního jarního kola začali na sněhu lépe domácí a v 10. minutě šli gólem Václava Nováka do vedení. Za tři minuty ale bylo srovnáno, když Radek Linha vyrazil trestný kop jen před sebe a Valeš pohotově doklepl. Pět minut po obrátce prošel krásně Václav Novák a ranou k tyči nedal Bílému šanci. Od 55. minuty hráli hosté bez vyloučeného Balláka. Domácí pak měli několik velmi dobrých šancí, ale pojistku dali až tři minuty před koncem z brejku Janem Stropkem.

Křemže - H. Planá B 4:0 (1:0)
Branky: Leština 2, Anderle, Bartoš.
Domácí měli v souboji o třetí místo průběžné tabulky víc ze hry, ale prosadili se až po půlhodině, kdy hostujícím brankářem vyraženou střelu Václava Nováka doklepl Václav Anderle. Po obrátce se dvakrát pěkně z vápna trefila jarní křemežská posila Václav Leština a zaslouženou výhru domácích pečetil těsně před koncem svou první mistrovskou brankou v mužích mladý Michal Bartoš.

Benešov - Křemže 0:5 (0:2)
Branky: Leština 3, Anderle, Bartoš.¨
Při hladkém vítězství favorizovaného třetího týmu tabulky se hattrickem blýskal Václav Leština, který v posledních dvou zápasech vytáhl svou bilanci už na pět zásahů do černého. Posedmé v sezóně se trefil křemežský kanonýr Václav Anderle, druhý gól si připsal Michal Bartoš.

Křemže - Velešin 2:3 (1:2)
Branky: Stropek, Anderle - Brožka, Fiala, Život.
Už ve 3. minutě šli domácí gólem Jana Stropka do vedení a měli další velké šance. Po deseti minutách se ale hosté oklepali, srovnali pěknou střelou Brožky a za minutu šli štastným zásahem Fialy po chybě domácího brankáře dokonce do vedení. Deset minut po obrátce domácí osmou brankou kanonýra Václava Anderleho vyrovnali, ale nakonec poprvé v sezóně vyšli před svými fanoušky naprázdno, když v 66. minutě prudký centr Brožky zblízka hlavou poslal do sítě Život. Ten samý hráč šel ještě v poslední minutě sám na domácího golmana, Linha však jeho nájezd zlikvidoval. Veterán Lenšés ve velešínské brance zachránil při dvou šancích Leštiny, domácí zahodili i další příležitosti - a překvapení bylo na světě.- KV, RL -

Sportovní areál "NĚMCALKA"

V sobotu 3. 5. 2003 byl slavnostně otevřen nový sportovní areál na bývalé skládce pod ZŠ Křemže. Po ročním úsilí, které zkomplikovaly loňské povodně, se Tělocvičné jednotě Sokol Křemže, pod vedením Ing. Martina Jandy, podařilo dokončit nový sportovní areál „Němcalka", který nabídne nejen sportovcům, ale i žákům ZŠ další možnost sportovního využití na dvou volejbalových a tenisovém hřišti s povrchem z umělé trávy, hřišti pro plážový volejbal a tartanové běžecké dráze s doskočištěm pro skok daleký. Po krátkých proslovech zástupců Sokola, obce Křemže a Jč. kraje, byla přestřižena páska a areál byl předán sportovcům TJ Sokol Křemže, kteří zde odehráli první přátelská volejbalová utkání s mužstvy z Písku, J. Hradce a Č. Krumlova. Volejbalisté TJ Sokol Křemže (2 družstva mužů a 2 družstva žen) tak mají vytvořené ideální podmínky, které jim jistě pomohou v postupu v krajských i okresních soutěžích. Rovněž ideální podmínky zde naleznou i žáci ZŠ při hodinách tělesné výchovy.

- MJ -

Křemže 2003, Slavnostní otevření sportovního areálu Němcalka Křemže 2003, Slavnostní otevření sportovního areálu Němcalka Křemže 2003, Slavnostní otevření sportovního areálu Němcalka Křemže 2003, Slavnostní otevření sportovního areálu Němcalka Křemže 2003, Slavnostní otevření sportovního areálu Němcalka

SOKOL - župní přebory ve všestrannosti 2003

V sobotu 26. dubna se naši nejmenší i větší Sokolové zúčastnili župních přeborů ve všestrannosti v Sokolovně v Českých Budějovicích. Předvedli nacvičené sestavy v gymnastických disciplínách (akrobacie, hrazda, lavička - kladina - kruhy, šplh, přeskok) a venku pak změřili své síly v hodu kriketovým míčkem, běhu na 50m (větší na 60m) a ve skoku do dálky.

Přestože času na nácvik nových sestav bylo po školní akademii málo, zvláště dívky, od těch nejmenších až po velké slečny, zacvičily gymnastické sestavy velmi pěkně a mezi jinými družstvy vynikaly především souladem s hudbou na akrobacii, bezchybným předvedením sestav na hrazdě a konkurenci neměly ani na lavičce či kladině. Při hodnocení gymnastických disciplín jsme však měli pocit kvalifikovaného a objektivního známkování pouze u rozhodčích v akrobacii.

Kluci doháněli své gymnastické nedokonalosti v atletických disciplínách. Tam se zase u většiny dívek a děvčátek projevil nedostatek tréninku, takže doufáme, že nový sportovní areál s tartanovou dráhou a doskočištěm, otevřený týden po našich závodech, pomůže příště zlepšit výsledky v atletice. Na školním hřišti se již kromě házení jakýchkoliv předmětů nedaly další atletické disciplíny trénovat. Proto musíme připomenout, že poděkování za vznik nového sportovního areálu (mimo jiné, protože v šířce jeho zájmů se mu může vyrovnat snad jen Jára Cimrman) patří především zakladateli Křemežského Sokola, ing. Martinu Jandovi.

Křemže 2003, Sokol - účastníci župních přeborů ve všestrannosti

Podrobné výsledky župních přeborů jsou vyvěšeny v Sokolské vývěsce, takže jen pořadí zúčastněných dětí:

V kategorii nejmladších dívek (1. - 2. třída):
gymnastika:1. Míša Koubová2. Markétka Vondráková3. Alenka Jakešová
atletika:1. Míša Koubová3. Markétka Vondráková5. Alenka Jakešová
pouze plavání:1. Martinka Schusterová2. Markétka Vondráková3. Míša Koubová
celkově:1. Míša Koubová2. Markétka Vondráková5. Alenka Jakešová


V kategorii mladších dívek (3. - 5. třída):
gymnastika:1. Ivanka Šanderová2. Martinka Palková5. Markétka Čížková
atletika:3. Martinka Palková5. Markétka Čížková6. Ivanka Šanderová
plavání:1. Markétka Čížková3. Terezka Hrubešová5. Ivanka Šanderová
celkově:1. Martinka Palková2. Ivanka Šanderová4. Markétka Čížková


V kategorii mladších chlapců (3. - 5. třída):
gymnastika:2. Ondřej Troup3. Martin Zimmermann4. Tomáš Krigar
atletika:1. Martin Zimmermann2. Ondřej Troup5. Tomáš Krigar
plavání:1. Martin Zimmermann3. Tomáš Krigar4. Ondřej Troup
celkově:2. Martin Zimmermann3. Ondřej Troup4. Tomáš Krigar


V kategorii starších dívek (6. - 7. třída):
gymnastika:1. Katka Šebestová2. Barbora Jandová3. Zuzana Vondráková
atletika:1. Barbora Jandová2. Katka Šebestová3. Zuzana Vondráková
plavání:1. Barbora Jandová3. Katka Šebestová4. Zuzana Vondráková
celkově:1. Barbora Jandová2. Katka Šebestová3. Zuzana Vondráková


- Za TJ Sokol Křemže Helena Šebestová -

Pranostiky na květen

Určitě nejznámější jarní pranostikou je ta, která vyjadřuje počasí všech jarních měsíců: "Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem, máj vyženeme kozy v háj." O popularizaci této říkánky se také velkou měrou zasloužil Mikoláš Aleš tím, že k ní namaloval krásné ilustrace jak děti s pytlem na hlavě (to bývalo opatření proti dešti) ženou stádečko koz do březového háje na pastvu. Bývalo to v čítance pro obecné školy.

Jinak květen pranostikami jen hýří, protože téměř pravidelně se opakují ledoví muži a po nich svatá Žofie svými mrazy a deštěm. Ale ještě před nimi je v kalendáři 4. 5. svatý Florián - patron hasičů, který na pravém bočním oltáři v našem kostele vylévá vědro na hořící dům. Na jeho svátek by měla skončit floriánská chladna, která má vystřídat stanislavské jaro. K této změně se vztahuje pranostika: "Sv. Stanislav nejen zahřeje, ale i napase".

Po něm přicházejí 12., 13. a 14. tak zvaní zmrzlíci - Pankrác, Servác a Bonifác. Zahrádkáři vědí, jak často jim zničí úrodu ovoce. A po nich 15. května Žofinka se svými dešti zapláče nad zkázou a nad odcházejícím jarem. Pořekadlo, které se k její činnosti u nás pod Kletí ujalo, není právě moc slušné, tak jej raději vynechávám. 16. května slavíme svátek sv. Jana Nepomuckého, českého patrona, jehož osudy a zásluhy jsou věřícím dostatečně známé. Stojí v našem kostele na levém bočním oltáři a k jeho životu bych jen krátce poznamenal, že studoval theologii a práva v Praze, později odešel na universitu do Parmy v Itálii. Po návratu se stal generálním vikářem arcibiskupa Jana z Jenštejna. Pro neshody s králem Karlem IV. byl na jeho popud svržen 20. 3. 1393 z Karlova mostu do Vltavy. Za svatého pak byl prohlášen v r. 1729. K datu 16. 5. máme pranostik více, ale jednu za všechny: "Svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku."

Celokvětnových pořekadel a pranostik je ještě mnohem více. Např. "Když máj vláhy nedá, červen se nepředá." A ještě jedno pro včelaře. "Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí."

- Ze šumavských kalendářů vybral Z. H. -

Co se psalo...

CO SE PSALO O KŘEMŽI V ČESKOKRUMLOVSKÝCH LISTECH

15. 4. - Z bagrování rybníka budou mít prospěch rybáři i obec. Psalo se zde o čištění a opravě hráze Křemežského rybníka a následném využití kvalitní vybagravané zeminy pro potřeby obce.

16. 4. - Po mnoha letech zřejmě sokolovna najde využití - informace o záměru zastupitelstva obce o prodeji bývalé sokolovny a kina

17. 4. - Změna značení prospěje všem. Zmíněna složitá dopravní situace před prodejnou p. Išky, která bude vyřešena dopravním značením.

24. 4. - V Křemži pojali Den Země ve velkém. Informace o průběhu Dne Země v ZŠ Křemže.

29. 4. - Výpěstky třísovské lípy budou náhradou za poražený strom. Článek informuje o nutnosti skácení staré prohnilé lípy vedle fary a náhradní výsadbě ve Křemži a Holubově.

2. 5. - Pramen Křemežského potoka čekal sedm let na označení. Jak vyplývá z nadpisu, byla zde podána zpráva o umístění informativní tabule u pramene.

- Z článků Jana Laštovičky vybral JL -

Vyzkoušejte a ochutnejte

Holubovský zpravodaj - mlsání, ilustrace Babiččiny recepty

Jak upotřebíme vařené hovězí maso z polévky

I N F O R M A C E

POZVÁNKA NA VEČERNÍ BĚH KŘEMŽÍ
Tělocvičná jednota Sokol Křemže připravila pro příznivce běhu 6. ročník Večerního běhu Křemží. Závod se uskuteční ve středu 14. května, v 16:30 odstartují nejmladší kategorie předškolních dětí, start hlavního závodu mužů na 5 200m je naplánován na 18:00 hod. Tratě jsou připraveny pro všechny věkové kategorie včetně veteránů, specialitou závodu bude vyhlášení nejlepšího neregistrovaného běžce trvale bydlícího v osadách obecních úřadů Křemže a Holubov s udělením titulu "Mistr údolí Křemežského potoka"

- Pavel Zimmermann -


KONCERTY V SÁLE RADNICE VE KŘEMŽI:
12. 5.20:00 hpro housle a klavír
14. 5.20:00 hpro klavír
15. 5.18:00 hpásmo ZŠ ke Dni matek
19. 5.20:00 hpro housle a klavír
30. 5.20:00 hklavírní večer
6. 6.20:00 hVelešínský chrámový sbor
11. 6. ZUŠ Křemže


REFERENDUM

o přistoupení České republiky k Evropské unii, vyhlásil prezident republiky na dny 13. a 14. 6. 2003 (pátek a sobota).
Hlasovací okrsky budou stejné jako u voleb tj. Křemže - radnice, Stupná spol. místnost, Chlum - spol. místnost.
Občané, kteří nebudou moci hlasovat v okrsku podle svého trvalého bydliště, si mohou od 29. 5. 2003 do 11. 6. 2003 do 16:00 h vyzvednout na Obecním úřadě ve Křemži hlasovací průkaz, který je opravňuje k provedení hlasování v jakémkoliv okrsku na území ČR.
Další informace uvedeme v červnovém Křemežsku.

- JL -


VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘEMŽE

se koná dne 3. 6. 2003 od 19:00 h
v sále Radnice ve Křemži.


MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI K 31. 3. 2003
ČR10,0 %
Jč kraj6,6 %
Okres Č. Krumlov10,4 %
Křemže
(tj. 79 uchazečů o zaměstnání)
6,29 %
Holubov4,88 %
Brloh7,82 %

Míra nezaměstnanosti k 31. 3. 2002 činila ve Křemži 5,89 %.


POPLATEK ZA PSA
Upozorňujeme majitele psů, že poplatek za psa za r. 2003 je nutno uhradit do 31. 5. 2003. Při pozdější úhradě se poplatek zvyšuje o 50%.


UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM PSŮ
Vzhledem k množícím se případům volného pobíhání psů v obci a následnému napadání zvířat i spoluobčanů, přistoupí Obecní úřad ve spolupráci s Policií ČR razantně k dodržování místní vyhlášky č. 4/99 o chovu psů. Za porušení čl. III. této vyhlášky budou majitelé psů řešeni v přestupkové komisi.

- Ing. Troup -


Pro oživení paměti otiskujeme čl. III obecně závazné vyhlášky č. 4/99:


Článek III.
Chov psů

 1. Držitel (chovatel) psa je povinen přihlásit psa do 15 dnů ode dne jeho pořízení k evidenci na obecním úřadě a opatřit ho viditelně evidenční známkou, kterou obdrží. Ztrátu psa nebo jakoukoliv změnu v chovu psa, a ztrátu nebo odcizení evidenční známky, je chovatel povinen ohlásit do 15 dnů na obecním úřadě.
 2. V zájmu zachování hygieny, čistoty, ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti i nerušeného občanského soužití, je chovatel psa povinen:
  1. Udržovat psa v čistotě.
  2. Opatřit psa náhubkem a vodit na vodítku ve společných prostorách obytných domů, na veřejných prostranstvích a v hromadných dopravních prostředcích.
  3. Dbát, aby pes neznečištoval společné prostory obytných domů, chodníky, portály obchodů, obaly před prodejnami, veřejná zařízení (telef. budky, reklamní tabule, poutače, pískoviště, dětská hřiště, osvětlovací stožáry apod.), aby neznečištoval květinové záhony a trávníky na veřejných prostranstvích.
  4. Odstranit psem způsobenou nečistotu (exkrementy apod.).
  5. Dostavit se v souladu s ust. § 4 odst. 1 písm. f) veterinárního zákona se psem na vlastní náklady každoročně k povinnému očkování proti vzteklině a při onemocnění psa požádat o odbornou veterinární pomoc.
  6. Učinit taková opatření, aby chovaný pes nenarušoval občanské soužití štěkotem, vytím apod.
  7. Zajistit psa proti úniku.


ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ ZA MĚSÍC KVĚTEN 2003
se vybírá ve dnech:
středa 14. 5. 03 od 12:30 do 17:00 h
čtvrtek 15. 5. 03 od 12:30 do 16:00 h
pátek 16. 5. 03 od 12:30 do 14:30 h
v přízemí Radnice Křemže, č. dveří 11.


Pomůžete i vy?

Na světě je mnoho míst, kde žijí lidé, kteří nezbytně potřebují pomoc. Sami jsme v minulém roce okusili na vlastní kůži, jak málo může člověku nakonec zbýt po ničivých povodních.

V uplynulých měsících jsme pak viděli na televizních obrazovkách, jak nelítostná je válka. Ano, můžeme na ni mít různé názory, ale zůstanou-li nakonec prostí lidé bez přístřeší, matka s hladovými dětmi bez prostředků pro nákup ošacení, děti bez hraček, pak by se v nás přece jen mělo probudit naše svědomí, měli bychom si uvědomit oč jsme na tom my lépe a měli bychom nabídnout pomocnou ruku. A tak se na vás obracíme s prosbou a otázkou: Pomůžete i vy?

Církev Československá husitská opět organizuje sbírku šatstva a obuvi pro dospělé i děti, hraček, brýlí, ale i knih. Vámi darované věci budeme opět shromažďovat ve dnech 15. - 17. května 2003 od 9 do 18 hod. a to: v Husově sboru ve Křemži, Budějovická 138.

Prosíme vás však, abyste darovali věci čisté, vyčištěné, uložené do krabic nebo igelitových pytlů. Vybrané věci opět odveze Diakonické zařízení Církve Československé husitské v Úpici, které zajistí roztřídění věcí a kamionovou, případně drážní dopravu do potřebných míst. Současně vás prosíme o drobný finanční příspěvek na částečné pokrytí přepravních nákladů. Děkujeme vám všem předem za pochopení, vaši ochotu konat dobré skutky a i vám přejeme všechno dobré.

- RNDr. Lubomír Braný CSc., farář náboženské obce CČSH Křemže -


DISCOTÉKOVÁ SHOW
v rytmu 80. a 90. let
v sobotu 24. 5. 2003 od 20:00 h
v restauraci Křemže
pod záštitou radia KISS Jižní Čechy
Vystoupení juniorek ve sportovním aerobicu z HOLIDAY FITNESS CLUBU

Vstup: 50,- Kč


Další informace :
Obecní knihovna Křemže


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 29. května 2003 : TOPlist 0