ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Květen 2002 - Číslo 5 - Ročník 12

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 908 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Na své 62. schůzi rady, spojené s pracovní poradou zastupitelstva obce, konané dne 8. dubna 02 zastupitelé projednali žádosti o prodej obecních pozemků, žádost TJ Sokol o finanční příspěvek obce na sportovní činnost (v rozpočtu obce byla schválena částka 100 tis. Kč) a o pomoc obce při garantování výstavby sportoviště na bývalé skládce pod ZŠ. Zastupitelé schválili návrh darovací smlouvy na převod pozemku s příslušenstvím (bývalá ubytovna Svazarmu), návrh nové místní vyhlášky - Řád veřejného pohřebiště a žádosti mysliveckých sdružení k prodloužení smluv na pronájem obecních pozemků k provozování honitby.

Dále se zastupitelé zabývali žádostmi o prodej či pronájem obecních bytů (v současné době nemá obec žádný byt volný), oznámením Českého Telecomu o zrušení telefonního automatu v Loučeji pro jeho nerentabilnost (obec proti tomu podá protest), výsledkem místního šetření CHKO u lípy vedle fary, při kterém bylo zjištěno silné napadení kořenů a kmene hnilobou s následkem prosychání (ZO doporučila její pokácení z bezpečnostních důvodů) a dalšími drobnějšími problémy.

63. schůze rady obce se konala 29. dubna 02, na které radní rozhodli, že výběrové řízení na hospodářku obce z uchazeček (13 žádostí) bude svěřeno odborné agentuře, zabývající se touto problematikou. Rada obce dále projednala a doporučila ke schválení zastupitelstvu obce:

O těchto záležitostech bude rozhodovat zastupitelstvo obce na veřejném zasedání. Radní vzali na vědomí informace starosty o postupu prací na opravě náměstí a kostela, budování nové kanalizační přípojky v Chlumu na návsi a oznámení o dni a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR a stavu nezaměstnanosti v obci (viz dále).

- JL -

KVĚTEN - MÁJ

Náš "Květen" má také druhý a běžně užívaný název "Máj". Převzali ho a upravili od Velké říše římské, která v největším svém rozpětí ovládala velkou část i naší Evropy také jiné kulturní národy.

V římském kalendáři byla většina měsíců věnována jejich bohům. Ochráncem růstu v přírodě byl bůh MAIUS (čte Május) a od toho je náš MÁJ.

Pojmenování tohoto měsíce v našem kalendáři plně vystihuje krásu kvetoucí přírody v této době. Bílé koruny ovocných stromů v zahradách, první rozkvetlé ozdobné keře a květiny půvabně vynikají po ještě studeném přeháňkovém aprílovém počasí předchozího měsíce. Jak vzletně líčí v básni "Máj" Karel Hynek Mácha tuto krásu, pohled do celé májové přírody i lásku k naší České zemi, se kterou se musí rozloučit odsouzenec: Protektorátní doklady - ilustrační foto

   "Byl pozdní večer - první máj,
   večerní máj - byl lásky čas.
   Hrdliččin zval ku lásce hlas,
   Kde borový zaváněl háj."...

V našem národě nesmíme nikdy zapomenout na měsíc květen roku 1945, který nám přinesl osvobození od nacistického teroru, jehož plánem nebylo nic jiného, než zotročit český národ a postupně ho vymazat z mapy Evropy. Horšího období v našich dějinách se Čechy nikdy nedočkaly. Nesmíme proto zapomenout těch, kdož za obnovení naší svobody bojovali se zbraní v ruce a na všechny oběti v době německé okupace. Květen 1945 musí být pro nás nejméně tak významný jako říjen 1918 a 17. listopad 1989.

(O tom jak nacisté postupně zaháněli naše mladé lidi na otrocké práce do Říše, mluví obrázek.)

-F. Nejedlý-

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb

Křemže 2002, Oznámení o době a místě konání voleb, dokument Starosta obce Křemže podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 14. 6. 2002 od 14:00 do 22:00 hodin a dne 15. 6. od 8:00 do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 - KŘEMŽE
je volební místnost v budově radnice, Křemže, náměstí pro voliče bydlící ve Křemži a Mříčí

ve volebním okrsku č. 2 - CHLUM
je volební místnost ve společenské místnosti Chlum - náves pro voliče bydlící v Chlumu, Loučeji, Lhotce

ve volebním okrsku č. 3 - STUPNÁ
ve společenské místnosti, Stupná - náves pro voliče bydlící ve Stupné, Chlumečku, Chmelné, Vinné, Bohouškovicích.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


V Křemži, dne 25. dubna 2002
Ing. Josef Troup, starosta obce Křemže

Právník radí

Věci - co je jejich součástí a co jejich příslušenstvím ?

Pokud jste někdy v minulosti prodávali dům, byt, automobil, kolo anebo budete podobné věci (movité či nemovité) v budoucnu prodávat, budete nuceni často uvést v kupní smlouvě (písemná musí být vždy v případě převodu nemovitosti i to, zda prodáváte příslušenství převáděné věci či nikoli. Vzhledem k tomu, že ne všem musí být nutně přesně známo co to znamená součást věci anebo příslušenství věci, pokusíme si tento pojem zde vysvětlit, abyste se v budoucnu nedostali do situace, že něco prodáte spolu s něčím, co jste ani nechtěli. Zde mám na mysli např. pozemek s příslušenstvím, budovu s příslušenstvím apod.

Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být od ní odděleno, aniž by se věc znehodnotila. Takovou součástí je například ozubené kolečko či pružina v hodinkách, ventil motoru, kolo automobilu apod. V případě kol automobilu je však rozdíl, zda jde o kolo rezervní či nikoli. Rezervní kolo automobilu je totiž příslušenství vozidla a nikoli součástí vozidla. Příslušenstvím vozidla je např. lékárnička, příslušenstvím psa je jeho obojek apod. Nesmějte se, stejně tak je součástí pozemku hromada zeminy, kterou navezu na pozemek a rozprostřu po něm anebo i strom, který na pozemku vysadím. V případě stromů je tato skutečnost již méně známa a často se lidé dostávají v případech prodeje pozemků do nemilých situací. Stromy nejsou samostatnými věcmi a jsou vždy součástí pozemku, na kterém jsou vysazeny.

Součást věci je určena tím, že k věci patří a od věci nemůže být oddělena, aniž by se věc znehodnotila. To, co si je nutné uvědomit, je skutečnost, že součást věci, není věcí. Tak například pokud si někdo sám koupí ložisko do svého automobilu a sám ho do něj také namontuje, pak toto ložisko, které bylo samostatnou věcí, když ho kupoval, se stalo součástí jiné věci, totiž automobilu, a věcí být přestalo! Stejně tak např. řemen k alternátoru, kotouč do pily, baterie apod. Pokud si v dalším případě ve Vámi oblíbeném obchodě koupíte semenáčky stromků a zasadíte si je na svůj pozemek, tak tyto stromky (semenáčky) byly v době jejich koupě samostatnou věcí v právním smyslu, ale jakmile je zasadíte, staly se něčím, co nelze od pozemku který je věcí nemovitou (nedá se s ním totiž hýbat) oddělit, aniž by se pozemek znehodnotil. Pozemek se stromy je totiž hodnotnější nežli bez nich. Součást věci tedy sdílí osud věci k níž náleží a od níž ji nelze oddělit, nelze ji samostatně převádět.

Jako další ukázkový případ si vezměme situaci, kdy píchnete u Vašeho automobilu ne jednu, ale dvě pneumatiky (pravděpodobnost je to malá, ale jen pro příklad) a jedno kolo s pneumatikou si půjčíte od přítele a namontujete si ho na Váš automobil. Mnozí z Vás co jste pneumatiku svému příteli půjčili si jistě řeknou, fajn, žádný problém, počkám až si ji opraví a dá mi ji nazpět. Zde je tak trošičku kámen úrazu. Proč? Vámi zapůjčené kolo s pneumatikou se totiž namontováním na automobil Vašeho přítele stalo součástí jeho automobilu a tedy se stalo vlastnictvím Vašeho přítele a pokud je Váš přítel opravdu přítelem a "zapůjčené" kolo s pneumatikou vrátí, tak Vám nevrací věc zapůjčenou, ale on Vám ji daruje a k darování jak známo nelze nikoho nutit! Nyní si říkáte, že se někdo z nás asi zbláznil, ale ouha, občanský zákoník má své přesné regule. Možná se Vám již problematika součástí či příslušenství věcí nezdá již natolik zřejmá a jasná, ale nemějte obavy, ono může být mnohem hůř jak Vám popíši dále.

Pokud Vám vyhovuje příklad se stromky, použiji ho i pro další "ukázku". Jestliže pan Novák zakoupí stromky a zasadí je na pozemku o kterém se domnívá, že je jeho (takový případ není ojedinělý, a proto ho zde uvádím - můžete mít totiž o jeden metr posunutu linii oplocení pozemku než jak je zakresleno v katastrální mapě ...), ale ve skutečnosti patří sousedovi, stanou se tyto stromky součástí sousedova pozemku a jsou okamžikem jejich zasazení jeho vlastnictvím bez ohledu, zda tyto stromky zaplatil, či nikoli. Pokud si tuto skutečnost uvědomíte a stromky ihned po zasazení nebo po delší době bez vědomí a souhlasu souseda vykopete a zasadíte je o metr dále, tentokrát na Váš pozemek, tak jste tyto stromky prostě ukradli. Že se Vám to zdá divné, možná, ale je to tak.

Se součástmi a příslušenstvím pozemků jako věcí nemovitých je to však o trochu namátkou složitější, pokud na Vámi převáděném pozemku, který je ve Vašem vlastnictví, máte zasazené stromy (les) a chcete tento pozemek prodat. Dejme si tedy další příklad. Jsem vlastníkem zahrady se sadem anebo pozemku, kde je les či část pozemku zasahuje do lesa a mým záměrem je tento pozemek celý prodat. Seženu si tedy znalce, který mi ocení pozemek na cca 100,- Kč/m2 a pozemek má rozlohu 10.000 m2. Prostým náhledem má tedy pozemek cenu 100.000,Kč a tato cena bude také uvedena v kupní smlouvě, kterou podepíši a pozemek za tuto cenu prodám. Řekli byste si, že je vše v pořádku. Odpověď zní ano, pokud jste chtěli prodat pozemek i les či sad najednou za tuto cenu, pokud ne, pochybili jste a následek si musíte nést sami, neboť cena sadu či lesa několikanásobně převažuje cenu pozemku a vy jste podpisem takovéto smlouvy prodali pozemek i s jeho součástí.

Některé věci mít součásti nemohou, jako například zvíře (ano zvíře je věcí movitou a jako věci movité se i prodávají, ale co tedy věci nemovité a jejich součásti? Obecně se judikatura ustálila na názoru, že součástí pozemků jsou některé stavby jako např. meliorační zařízení bez ohledu na jeho cenu, zahradní bazény, chodníky na zahradě, pergoly apod. Proč to zde uvádím, to proto, že podle českých zákonů stavba není součástí pozemku a mohu tedy prodat svůj dům aniž bych prodal pozemek na kterém leží a tím nepozornému kupci přidělal v budoucnu mnoho starostí, které si umíte jistě představit - bydlete ve svém domě na cizím pozemku, kdy vlastník tohoto pozemku po Vás, zcela v souladu se zákonem, požaduje pravidelné nájemné za užívání tohoto pozemku jenž nebude nijak nízké.

Ve smlouvách dejte prosím pozor na formulace typu: "věc se převádí s veškerým příslušenstvím", "dům se převádí se všemi součástmi a příslušenstvím", neboť takovéto obecné formulace jsou i velmi "nebezpečné". Pokud použiji formulaci "věc převádím se vším příslušenstvím", tak se vystavuji i tomu riziku, že v případném sporu soud uzná tuto smlouvu za neplatnou z důvodu neurčitosti předmětu kupní smlouvy. Příslušenství jakýchkoli převáděných věcí proto vždy přesně ve smlouvách vyjmenujte a přesně popište.

Jen pro zajímavost a na konec:

1) Je ptačí budka součástí či příslušenstvím pozemku anebo stromu? Odpověď je jednoduchá, ptačí budka na stromě je součástí pozemku, neboť strom je součástí pozemku. To samé platí pro jablka na stromech, pokud ovšem neroste strom v květináči položeném na pozemku či kdekoli jinde.

2) Je studna součástí pozemku anebo jeho příslušenstvím ? Studna je nikoli součástí pozemku, ale příslušenstvím, neboť jde soudy považována za stavbu zvláštní a jde tak trochu o chyták, na který si někdy dejte pozor, neboť judikatura českých soudů je v tomto případě neúprosná a neznalost neomlouvá... Na druhou stranu voda ve studni je součástí pozemku a rumpál je součástí studny, takže byste se v případě nezdařeného prodeje mohli bránit.

3) Může se stát obraz visící na zdi součástí převáděného domu ? Ano, proč ne, vemte si kladivo, hřebík a prostě ho ke stěně přibijte, lepidlo by nemuselo držet...

Přeji krásný květen, příjemné počasí i náladu.

-J. M.-

SVÁTEK MATEK

Den matek - ilustrační foto Po pádu komunistické totality, zase po dlouhých letech slavíme o druhé květnové neděli Svátek matek. Den matek, jak byl jeho původní název, má dlouholetou tradici. Vznikl v r. 1872 ve Spojených státech a stal se postupně důležitou rodinnou událostí. Novodobá historie Svátku matek je spojena až s Američankou Annou Reevers, která žila ve Filadelfii, měla jedenáct dětí a začala se angažovat za práva matek. Zemřela druhou neděli v květnu a její dcera na její památku uspěla tak, že president Wilson prohlásil druhou neděli květnovou za Den matek - jako den vyjádření úcty a lásky k matkám. O tomto dni, jako o svátku národním, nesměla žádná matka pracovat, vařit ani uklízet a Američané se zdobili květinami - bílou květinou ti, kdo maminku už neměli a červenou všichni ostatní.

Po vzoru Spojených států amerických zavedla u nás Svátek matek dcera našeho prvního presidenta Alice Masaryková a slavil se poprvé v r. 1923 a naposled pak v r. 1948. Na místo tohoto krásného májového svátku nastoupil komunisty stanovený Mezinárodní den žen, 8. březen. O tomto svátku rozhodl v r. 1910 Mezinárodní sjezd socialistických žen v Kodani. Ženy v tomto dni pořádaly demonstrace za hlasovací právo, za zlepšení sociálních zákonů a osmihodinovou pracovní dobu. Projevoval se i v Rakousku-Uhersku, tj. i v našich zemích. Začátkem německé okupace byl zrušen.

U nás se za komunistického režimu Mezinárodní den žen důsledně dodržoval ve všech podnicích a měl jistě svůj přínos tím, že se o něm připomínal význam a práce našich žen. Muži sice ženám pogratulovali, manželky obdarovali dárkem, ale často bylo jejich starostí, aby tento den také sami užili při delším posezení u dobrého alkoholu.

V současné době si zvykáme slavit Svátek matek důstojně. V rodinách pak děti se svou maminkou v ovzduší lásky a rodinné pohody.

- F. Nejedlý -

Jak báň na křemežské věži k průstřelům přišla

Křemže 1945 - V Praze je povstání, historické foto
Od podzimu 2001 probíhá oprava kostelní věže ve Křemži. V posledních týdnech měsíce dubna snímali pracovníci firmy Haniš - opravy historických památek - právě kříž na věži s bání, ve které byl kříž zakotven. Při té příležitosti zjistili, že báň má tři průstřely, a to dva shora a jeden ze spodu. Při redakční radě na květnové číslo Křemežska přišla řeč na možnost, jak k průstřelům mohlo dojít. Naštěstí jsem pamětníkem od doby, kdy se ve Křemži začala odzbrojovat asi 30ti členná posádka vojáků Wehrmachtu, která byla ubytována částečně v německé škole, (dnes přízemní místnosti domu čp. 173 u Mašků) a částečně v hostinci u Staňků, dnes prodejny Jednoty.
Křemže 1945 - Československá vlajka na věži kostela, historické foto
Dále byla ve Křemži i jednotka Todtovy organizace dohlížející na stavbu tratě od Červeného kopce za Stupnou na nádraží do Mříčí. Ti vlastnili také několik pušek.

Když začalo volat rádio z Prahy o pomoc, že je v Praze revoluce, a že na Prahu táhnou Němci od Velichovek a na pomoc Američani od Plzně a Vlasovci, začali se v sobotu odpoledne odzbrojovat i německé jednotky ve Křemži. Prvními aktivisty, kteří se této záležitosti chopili, byl poručík naší armády pan učitel Vochozka, strážmistr Čížek a jakýsi partyzán, který se s panem Čížkem znal, dále pak pan Doležal od Křemežského mlýna a z obecního úřadu Josef Bárta z náměstí, kde se říkalo u Řezníčků a pan starosta Šimeček. Později se odzbrojení zúčastňovali i starší kluci, protože Křemže začínala být přeplněna auty, povozy i vojskem, které již po konci války prahlo.
Křemže 1945 - Josef Bárta s puškou, historické foto
Před večerem bylo nutné uvažovat o zajištění vojska, aby Křemže nebyla ráno vyloupena nebo ještě něco horšího. Tak se večer vojáci beze zbraní, jen s auty a povozy, pustili k dalšímu ústupu do Chvalšin, tak se již blížili Američani. Kvečeru projel křemežský nacista Stäbe, který byl šéfem Arbeitsamtu v Č. Budějovicích. Z Chvalšin zatelefonoval patrně na letiště do Č. Budějovic a v neděli odpoledne přijela jednotka z letiště, obstoupila Křemži a vyžádali si zajištěné zbraně. Pan starosta Šimeček musel s nimi jet na hranice Protektorátu, kde zbraně předali a pak se mohl vrátit domů.

Ještě v pondělí odpoledne přijel oddíl SS a žádal opět vydání zbraní. To zachránil Křemži velitel Todtovy organizace Oberbaurát Seeman, který dosvědčil, že ve Křemži se nikomu nic nestalo a že zbraně odvezla jednotka z letiště. Ještě v pondělí byl poměrně klid a poslouchalo se hlavně radio, jak se situace v Praze vyvíjí.
Křemže 1945 - Odzbrojování německé armády, historické foto
Hlavní zprávy přicházely až v úterý 8.5., že admirál Dötnitz, který byl nástupcem Hitlera po jeho sebevraždě, podepsal bezpodmínečnou kapitulaci a že k Budějovicům se blíží Rusové. Ještě dopoledne nastal úprk Němců přes Křemži v autech, s povozy, utíkali i jednotliví vojáci na kolech a na koních a civilové s vozíčky a Křemže tonula v prachu a kouři. Projely i dva tanky typu Tiger. Jeden dojel až k chlumskému mlýnu na dřevěný most, který se pod ním zakymácel a tank couvl a vrátil se raději na silnici Chlumeček - Brloh.
Křemže 1945 - Němci odjíždějí přes Křemži opět Heim ins Reich, historické foto
U úzkého můstku v lukách se zabořil do měkkého břehu potoka a druhý tank se vrátil již ze Křemže.

Při průjezdu auta s německými vojáky z jednoho vystřelil voják ze samopalu na transparent, který byl zavěšen mezi poštou a drogerií (dnes vietnamská prodejna). Z jiného auta pálili vojáci na československou vlajku na věži kostela, která tam vlála již od soboty.
Křemže 1945 - Němci odjíždějí přes Křemži opět Heim ins Reich, historické foto
To byl asi zásah ze spodu do prostřelené báně. Horní zásahy pocházely patrně z konce dubna nebo března, kdy hloubkaři napadali vlaky jedoucí do Zlaté Koruny, kde byla poslední česká stanice v Protektorátě. Na trati z Holubova do Třísova jedou vlaky pomalu a byly tak snadným terčem pro odstřelovače z letadel. Hloubkaři - dvojtrupá letadla, která napadala speciálně vlaky a odstřelovali je průbojnými střelami na lokomotivy a kolejnice.

Než prošly německé jednotky k Rojšínu, padl ještě ve Lhotce pan Skorunka, který na Němce zahrozil holí.
Křemže 1945 - Němci odjíždějí přes Křemži opět Heim ins Reich, historické foto
V sobotu večer zaplatil svým životem akci proti německému hajnému "Na vyhlídce" pan Kouba z Krásetína, kterého hajný zastřelil skrz vrata. K dalším obětem nedošlo díky tomu, že na trase Budějovice Křemže se držely služby u telefonů a byly již z Budějovic informovány, jaká jednotka ustupuje a má-li se jí nechat průchod. Na německé straně byly ztráty v Holubově v rodině tyrolského přesídlence, který ze strachu, že zabral české hospodářství, podřezal břitvou svoji šestičlennou rodinu a nakonec i sebe. Takový byl konec války na Křemežsku a pak se už jen oslavoval příjezd osvoboditelů z USA, mír a svoboda.

- Zdeněk Hořejší -

Křemže 1945 - Američtí a sovětští generálové dojednávají demarkační čáru v jižních Čechách, historické foto Křemže 1945 - Vítání amerických vojáků 10. Května, zleva p.uč. Vochozka v uniformě čsl. armády, pan Cába a pan Honetschléger z Holubovského mlýna, historické foto

Okénko lékaře

RIZIKO INFARKTU

Dnes již každý praktický lékař po podrobném vyšetření nám může stanovit naše osobní riziko vzniku infarktu. Může dle tabulek stanovit, zda patříme do skupiny, ve které každý desátý, každý pátý, každý druhý... dostane srdeční infarkt. Moji pacienti mají ve své dokumentaci rubriku, ve které mají toto své osobní riziko vyjádřeno číselně nebo alespoň slovy.

Srdeční infarkt, stejně jako i další vážná poškození kardiovaskulárního aparátu, většinou vede k náhlé nepříznivé změně našeho života. Nemusí to být jen náhlá smrt. Tato poškození vedou často k trvalým změnám, invalidizaci a těžkému sociálnímu a ekonomickému postižení rodiny. Proto není divu, že si medicínský výzkum na celém světě položil otázku možnosti prevence.

Dnes již každý laik ví, že největšími riziky těchto vážných poškození jsou: kouření, špatně léčený vysoký krevní tlak a špatně léčená cukrovka. A každý, kdo je rád na světě, se snaží přestat kouřit, hlídá si svůj krevní tlak a snaží se udržet si svůj cukerný matabolismus v normě. Samozřejmě za pomoci svého praktického lékaře.

Dalším závažným rizikem byla zjištěna hladina cholesterolu v krvi. Čím vyšší hladina, tím vyšší riziko. A přišly na svět bezcholesterolové diety, maximálně dva žloutky za týden apod. Jenže cholesterol si vytváří tělo samo. Vždyt cholesterol je základním stavebním kamenem buněčné membrány. A cholesteroly jsou různé, příznivé a nepříznivé. Čím více cholesterolu LDL, tím vyšší riziko. Ale čím více cholesterolu HDL, tím menší riziko infarktu. Zákeřnost cholesterolu tedy tolik nezáleží na tom, kolik sníme žloutků, jako na tom, jak moc tučnou stravu jíme. Čím tučnější, tím více máme v sobě cholesterolu zodpovědného za rozvoj aterosklerézy, tím více se tvoří sklerotických plátů v cévách, postupně se zužuje jejich průsvit a vede k jejich uzávěru. Důsledky odpovídají poškození orgánu, který tyto cévy vyživují: infarkt srdeční, mozkový...

Je několik různých skupin léků snižujících hladinu cholesterolu v krvi. Jedna skupina z těchto léků dokáže již vzniklé usazeniny cholesterolu účinně opět rozpustit. Jsou to statiny. Bylo dokonce prokázáno, že tyto léky jsou významnou prevencí srdečního infarktu i při nízké hladině cholesterolu. Léčba je však drahá. Je sice prokázáno, že jejich předepisování je ekonomickým přínosem i pro zdravotní pojištovny. Avšak přísná preskripční omezení brání předpisu těchto léků všem pacientům, pro které jsou tyto léky vhodné a pro které znamenají účinnou prevenci. Podle osobního rizika pacienta mohu tyto léky nabídnout jen úzké skupině. Mnohým je mohu napsat jen s razítkem "Hradí pacient". Stojí většinou přes 500,- Kč měsíčně. Inu i finanční prostředky na léky jsou omezené. Pokud budeme chtít mít zdarma levné léky na chřipku, budeme si muset platit drahou prevenci infarktu či léčbu Alzheimerovy demence. A to je řádově ještě o jednu nulu více!

-MUDr. Bohumír Šimek-

Co se psalo ...

Jak promluvil o 9. květnu 1953 soudruh Antonín Zápotocký, někdejší president ČSR:
"Není na světě síly a moci, která by byla sto vyrvat ze srdcí našeho českého a slovenského lidu nezměrnou vděčnost a lásku k slavnému osvoboditeli, věrnému spojenci a nezištnému příteli, jakým byl, je a zůstává pro naše národy za každých okolností veliký Svaz sovětských socialistických republik ....."

.... A ejhle, ona se přece jen na světě taková síla a moc našla!

- F.N. -JIHOČESKÁ PRAVDA, DUBEN 1975

ZAMYŠLENÍ NAD PLÁNY KULTURNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI
Ideologická komise při OV KSČ v Č. Krumlově se na posledním jednání zabývala mj. hodnocením jednotných plánů kulturně výchovné činnosti MNV v Křemži, Pohorské Vsi, Velešíně, Zlaté Koruně a Vyšším Brodě. Po důkladném rozboru zjistila, že rozdíly ve zpracování těchto plánů jsou značné. Mnohde, jako například v Křemži, chybí koordinátorská úloha, jež by akce sladila. Plán této obce navíc charakterizuje jen úzký rámec činnosti té či oné složky, nemá na zřeteli hlavní záměr - důstojné oslavy 30. výročí osvobození. Naproti tomu se soudruzi ve Vyšším Brodě nad jednotným plánem důkladně zamyslili.
Členové ideologické komise jednali o návrzích s komunistickou náročností. Nepřecházeli nedostatky, přispěli konkrétními návrhy. Zdůraznili odpovědnost členů strany, kteří pracují ve složkách NF. Doporučili přepracovat většinu návrhů a upravit je podle připomínek a přijatých zásad tak, aby květnové oslavy a vše, co jim bude předcházet, byly skutečnou vizitkou politické zralosti našich pracujících. Ať žijí a pracují kdekoliv.

- vybral J. L. -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Historicko-přírodní naučná stezka okolím Brloha

22. dubna, k příležitosti Dne Země byla slavnostně otevřena naučná stezka Brložskem, která byla vybudována ve spolupráci obce Brloh s CHKO Blanský les a za podpory evropských fondů Phare. Stezka spojuje přírodní zajímavosti Brložska, historické lokality i překrásné výhledy do krajiny, kdy za dobré viditelnosti můžeme dohlédnout na Novohradské hory, uvidět vesnici Sv. Jan nad Malší a celou křemežskou kotlinu.

Průvodce přírodní a historickou naučnou stezkou Brložsko - titulní strana průvodce Vycházíme z Brloha, od autobusové zastávky, kde je umístěna první tabule informující návštěvníky o historii vesnice Brloh. Pokračujeme podle potoka proti proudu k Jakešově pile, před kterou zabočíme doprava, přejdeme potok a postupujeme k blízkému zalesněnému vršku. Na tomto úseku nás tři informační panely seznámí s Křemežským potokem (zde nazývaným Brložský), s pozoruhodnostmi břehových porostů, vlhkých luk a stojatých vod. Zalesněný vršek skrývá zbytky slovanského hradiště z devátého století. Existují ale domněnky, že Slované obsadili starší opuštěné hradiště z doby laténské. Poté dubovou alejí sejdeme na úpatí vrchu Schlüselwald. Vrch zdoláme stezkou vedoucí krajem lesa a na konci stoupání nás uvítá první pohled do křemežské kotliny a také informační panel, zabývající se problematikou revitalizace krajiny.

Další zastávky nás zavedou zpět do historie. Nejprve panel č. 8 přiblíží dějiny hrádku Kuklov a panel č. 9 nám poví o pohnuté historii nedokončeného kláštera paulánů. Další trasa cesty již rovinaté nám umožní výhledy jak opět do křemežské kotliny, tak na druhou stranu směrem ke Lhenicím a poví nám i něco o druhové bohatosti luk. Na cestě lesem, jenž se mírně svažuje, čekají panely, informující o živočiších a lesním společenstvu. V sedle mezi Velkým Lesem, kterým jsme prošli a Stržíškem nás čeká malá odbočka do Stržíšku, kde byly nedávno zjištěny zbytky malého hradiště z doby halstadtské, tedy přibližně 2500 let staré. Dále nás stezka vede již s kopce do Brloha. Můžeme se pokochat překrásným výhledem do daleké krajiny a o něco níže se dozvědět něco o významu mezí v krajině. Stezka končí u kostela Sv. Šimona a Judy a díky panelu uvidíme i pozoruhodnou vazbu střechy kostela.

Jdeme-li klidným vycházkovým tempem, trvá celá trasa něco přes dvě hodiny.

- Libor Lev -

Naučná stezka Brložsko, mapa
LEGENDA:
1. Obec Brloh
2. Křemžský potok
3. Břehové porosty, vlhké louky
4. Stojaté vody
5. Hradiště U Ondřeje
6. Dubová alej
7. Revitalizace Křemžské kotliny  
8. Hrad Kuglvajt
  9. Klášter Kuklov
10. Kulturní krajina
11. Živočichové
12. Les
13. Hradiště na vrchu Stržíšek
14. CHKO Blanský les
15. Meze v krajině
16. Kostel sv. apoštolů Šimona a Judy

Patriarcha CČSH v Husově sboru ve Křemži

1. května 2002 v 9 hodin se na den a hodinu přesně po sedmdesáti letech shromáždili věřící a hosté, aby si připomněli slavnostní otevření Husova sboru Církve československé husitské ve Křemži.

Husův sbor Křemže, oslavy výročí slavnostního otevření
Přítomen byl, kromě jiných hostů, pan starosta Ing. Josef Troup a pro věřící naší náboženské obce host nejvzácnější, nejvyšší představitel naší církve, patriarcha ThDr. Jan Schwarz se svou chotí. Dále jsme přivítali bratry a sestry z dalších náboženských obcí Českobudějovického okrsku. Slavnostní bohoslužby s Večeří Páně sloužili českokrumlovský a místní farář RNDr. Lubomír Braný, CSc., bratr patriarcha ThDr. Jan Schwarz a sestra farářka Mgr. Věra Majerová z Českých Budějovic. Ve svém kázání na text z Janova evangelia bratr patriarcha poukázal na skutečnost, že naše církev od samého počátku zaujala kladný postoj k životu a zároveň ukázala na svůj ideový cíl -
Husův sbor Křemže, oslavy výročí slavnostního otevření
na pevné společenství víry v duchu Kristově, neboť jedině v tomto duchu mizí všechny rozpory mezi poznáním vědeckým a biblickou vírou. Sluncem prozářený sbor a hřejivá slova pronášená s opravdovou upřímností od srdce, ocenění práce a úsilí našich předků i reálné hodnocení současné situace církví ve světě a jejich nezbytnosti, střízlivý pohled do vlastních řad, ale i optimistický pohled do budoucnosti, celý ten projev byl jakýmsi pohlazením po duši, vlitím naděje, posilou víry, tedy prvky se kterými se ve sdělovacích prostředcích dnes málokdy setkáváme.

Slavnostní bohoslužby završilo hudební matiné Smyčcového orchestru z Českého Krumlova. Pod vedením koncertního mistra orchestru Bohumila Novotného zazněla díla A.Corelliho, Karla Stamice, Antonína Dvořáka, Césara Negriho, Benjamina Brittna, Jeana Sibelia a J.S. Bacha. I tento koncert obohatil všechny přítomné pocity krásy a radosti.

Všem patří dík za mimořádný zážitek v tento slavnostní den.

-Dr. Lubomír Braný - farář CČSH

PERLIČKY

z podaných spisů na ONV Český Krumlov

   Byl kopnut koněm. Důvod není znám.

   Když jmenovaný připouštěl býka, šlápl mu na nohu, následkem čehož musil být převezen do nemocnice.

   Protijedoucí auto vjelo na chodník, při čemž mi přejelo nohu, což jsem nezpozoroval, protože jsem se díval na druhou stranu.

Vyzkoušejte a ochutnejte

Holubovský zpravodaj - mlsání, ilustrace ŠPAGETY MLADÉHO GURMÁNA

Potraviny:
2 cibule, 400g uzeného masa, 6 stroužků česneku, šlehačka, 1-2 vejce, špetka glutasolu, bazalka nebo oregano, 1 lžička muškátového květu, 1 balíček špaget

Postup:
Nadrobno nakrájenou cibuli necháme na tuku zrůžovět, přidáme na hodně malé kostičky nakrájené uzené a rozmačkaný česnek. Do hrnečku si nalijeme šlehačku, vejce a další ingredience. Mezitím uvaříme špagety, vodu slijeme a špagety necháme v hrnci. Do horkých špaget nalejeme šlehačku s přísadami a zamícháme. Na úplný konec přidáme uzené maso s cibulkou a zamícháme.

TĚSTOVINOVÝ NÁKYP S KRŮTÍMI PRSÍČKY

Potraviny:
500g těstovinových vřeten, sůl, 400g žampionů, 2 rajčata, 300g mraženého hrášku, 500g krůtích prsíček, 3 lžíce oleje, pepř, sekaná petrželka, 250g zakysané smetany, 250g strouhaného ementálu

Postup:
Těstoviny vaříme podle návodu. Scedíme. Žampiony očistíme a nakrájíme na plátky, rajčata omyjeme, nakrájíme na kostky, smícháme s těstovinami a hráškem. Troubu předehřejeme na 200 stupňů. Maso nakrájíme na kostky. Opékáme asi 7 minut v rozpáleném oleji po obou stranách. Osolíme, opepříme a vmícháme do těstovin. Vmícháme petrželku se zakysanou smetanou a sýrem. Dochutíme a vložíme do vymaštěného pekáčku. Pečeme v troubě asi 30 minut.

-KŠ-

I N F O R M A C E


ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ NA MĚSÍC KVĚTEN 2002
se vybírá
15. 5. 2002 od 12:30 do 17:00 h
16. 5. 2002 od 12:30 do 16:00 h
15. 5. 2002 od 12:30 do 14:30 h
v jídelně Domu služeb ve Křemži.


MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI K 31.3.2002
dle údajů z Úřadu práce Český Krumlov
ČR9,10%
Jihočeský kraj  6,10%
Okres Č.Krumlov8,90%
Křemže5,89%
(tj. 74 uchazečů o zaměstnání)
Holubov4,66%
Brloh6,15%


KONCERTNÍ STŘEDY NA RADNICI

Druhý jarní koncert - 22. května 2002 od 18:00 h
Koncert pro violu, kytaru, zpěv a klavír

Účinkují:
Miroslav Šimek j. h. - violista rozhlas. orchestru Plzeň,
Posluchačky Konzervatoře v Č. Budějovicích
Žáci ZUŠ Č. Krumlov a ZUŠ Č. Budějovice - Otakarova

Na pořadu:
skladby křemežského rodáka Ladislava Havla
a dále: Mozart, Liszt, Marais, Pujol, Villa - Lobos, Lauro, Reger, Donizetti, Čajkovskij a Paganini


Třetí jarní koncert - 19. června 2002


PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů Chmelná děkuje Obecnímu úřadu ve Křemži za provedení opravy a vymalování sálu v kulturním domě ve Chmelné a těší se na další spolupráci při zajišťování chodu kulturního domu.


UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme majitele psů, že místní poplatek ze psů na r. 2002 musí být uhrazen do konce května 2002 (čl. II. místní vyhlášky č. 1/2001). Po tomto termínu bude účtováno penále 50% z výše poplatku (čl. VII. Vyhlášky).


MO KDU - ČSL KŘEMŽE
Vás srdečně zve na oslavu
DNE MATEK
která se koná
12. května od 15 hodin v sále Křemežské radnice

Hlavním účinkujícím bude pěvecký sbor gymnázia J.V. Jirsíka z Českých Budějovic
Doprava bude zajištěna autobusem, který bude vyjíždět z Holubova od školy ve 14 hodin, přes Krásetín, Třísov, Holubov (Planinka, Artypa), Mříčí do Křemže. Ve 14.20 hodin projede přes Chlum, Loučej a Lhotku do Křemže a ve 14.40 hodin přes Chlumeček, Stupnou a Chmelnou zpět do Křemže. Autobus bude stavět na zastávkách ČSAD. Těšíme se na setkání s Vámi.


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 29. května 2002 : TOPlist 0