ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička - květen 2001

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Květen 2001 - Číslo 5 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (162 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

45. schůze rady obce spojená s pracovní poradou zastupitelstva se konala dne 9. 4. 2001, na které byla projednána žádost obce Homole o připojení Korosek na vodovod Křemže. Vzhledem k vyvolané investici, kterou by si přípojka vyžádala, tj. vyřešení následujících tlakových problémů na vodovod. řadu ve Mříčí, radní ani zastupitelé nedoporučují vyhovět žádosti Homol. Rada obce jmenovala komisi pro výběrové řízení na prodej stavebních parcel v zóně "Východ", které se uskuteční tzv. obálkovou metodou dne 2. 5. 2001. Do tohoto řízení bylo obesláno 44 žadatelů o stavební parcely, evidovaných OÚ Křemže. Rada dále rozhodla o rekonstrukci a pronájmu bytu 1 + 1 v budově kina, který byl rezervován pro případného kupce nebo nájemce celého objektu bývalé sokolovny.

Zastupitelé se dále zabývali postupem příprav 10. Křemežského veletrhu, bylo rozhodnuto o podobě plakátu (fotosnímek Kletě s Křemží) a o uspořádání "dne řemesel" - v pátek 20. 7. 2001.

Starosta informoval zastupitele, že hasiči provedli opravu hráze rybníka ve Mříčí, o vyčištění návesního rybníka ve Stupné (zajistila obec), o opravě čekárny na Borku a opravě kaple na návsi v Loučeji, které provádějí pracovníci Služeb obce. Dále pak o připomínkách občanů k parkování vozidel před Agriem a nutnosti vyznačení přechodů pro chodce.

46. schůze Rady obce se konala dne 30. 4. 2001, na které bylo provedeno výběrové řízení na pronájem bytu 1 + 1 v čp. 271, kdy z deseti žadatelů byla vybrána pí Vlasta Pejšová, která předložila nejvyšší nabídku úhrady nájemného.

Dále bylo schváleno vydání nových obecních vyhlášek o místních poplatcích a konání 10. Křemežského veletrhu. Radní se seznámili s výsledkem auditu hospodaření obce za rok 2000, který byl bez výhrad. Starosta dále informoval RO o postupu oprav místních komunikací - dokončeny byly ul. Na Vyhlídce a Nový Doubek, připravuje se oprava části náměstí od pošty k Radniční restauraci, vyčištění rybníka ve Stupné a uzavření - překrytí skládky pod ZŠ. Tato skládka byla definitivně uzavřena!

-Lin-

Květnové oslavy a několik varovných připomínek

56 let po druhé světové válce už bychom si asi tak staré události připomínat neměli. Ale není snad tak dlouhé údobí míru právě vykoupeno tak hroznými obětmi jaké tato válka přinesla? A nezačíná se na tak ohromné ztráty na lidech i na majetku a kulturních památkách nějak brzy zapomínat? Vždyt fašisté zvedají hlavy nejen v Německu a Rakousku, ale i u nás. Vidíme při jejich srazech, jak někteří mládenci nosí nacistické odznaky - hackenkreuze - a hajlují i před naší policií.

Připomeňme si, že druhá světová válka trvala od přepadení Polska nacistickým Německem od 1. 9. 1939 do ukončení války v Tichomoří s Japonskem do 2. 9. 1945, což bylo 6 let a 2 dny.

Této války se zúčastnilo 70 států, které představovaly v té době 80% lidstva. Se zbraněmi v ruce bojovalo 110 milionů, nelze napsat jen mužů, protože bojovaly i ženy a ani vojáků, když v mnohých bitvách napomáhalo i civilní obyvatelstvo. To také neslo velký podíl na ztrátách ve druhé světové válce, hlavně při bombardování měst. Ztráty i oběti se odhadují na 50 až 55 miliónů lidí. V první světové válce byl podíl obětí na frontě 90 %. Ve druhé se počítá přes 30 milionů obětí na frontě a kolem 20 milionů z mimofrontových událostí. Z toho větší podíl spadá na oběti bombardování. Další oběti spadají na vrub koncentračních táborů a na popravy. Válečné operace probíhaly na území 40 států a prostory front zabíraly asi 22 milionů kilometrů čtverečních. Podíl zraněných a zmrzačených lidí, kteří válku přežili, dosahuje čísla 35 milionů, 21 milionů přišlo o přístřeší a na 150 milionů lidí hladovělo a trpělo různými epidemiemi.

Válečné náklady a škody činily celkem 4 biliony dolarů, což představovalo 60 - 70 % národního důchodu bojujících států. Ve srovnání s první světovou válkou 5ti až 6ti násobek nákladů z první světové války. V materiálních nákladech - ve výzbroji to představuje 652.700 letadel, 286.700 tanků, samohybných děl a obrněných transportérů, 1,000.000 děl, 4,8 milionů kulometů 53 milionů pušek a samopalů. To vše, aby mohly být zničeny desetitisíce měst a obcí a zabity a zmrzačeny počty obětí, uvedené v první polovině tohoto článku.

Je zajímavé, že když se jedná o válku, dokáže lidstvo snášet neuvěřitelné oběti. Pro zlepšení života a ekologie už nám to tak nejde. A jedná se jen o udržení zdravého vzduchu, čisté vody a úrodné půdy.

Příroda si nedá poroučet ani pokud jde o vítr či déšť, ani ve zdravé rovnováze čistého nebo nedýchatelného vzduchu a ani při výrobě potravin chemickými a nepřirozenými způsoby, ani při jejich pěstování.

Přehledy o válečných ztrátách, materiálních nákladech jsem čerpal z historických přehledů ČTK (Československé tiskové kanceláře) z r. 1946.

- Z. H. -

Vážení a milí spoluobčané,

Není to ani měsíc co jsem spolu s pracovníky lesnické společnosti, která zajišťuje hospodaření v obecních lesích, prováděl kontrolu těžebních a pěstebních prací. 0 co víc jsem se do lesa těšil, i když šlo o pracovní návštěvu, o to víc jsem byl v závěru toho dne rozladěný a smutný. Ne z výsledku kontroly hospodaření v obecních lesích, ta proběhla v naprostém pořádku, ale z problému, který se jmenuje odpad.

Hned na začátku přejímky provedených prací mě oba hajní upozornili na pokračující ukládání odpadů přímo do lesního porostu v Hájích (lesní porost mezi Vinnou a Brlohem). To, co jsem viděl na místě, mi doslova vyrazilo dech. Nedokáži si představit myšlenkové pochody člověka, který je schopen pohodit hromady vlastního komunálního odpadu volně mezi stromy. Tolik neslušných slov na adresu původce tohoto nepořádku jistě oba hajní dlouho neslyšeli.

Tentýž den jsem v souvislosti s přípravou výstavby sportovního areálu navštívil bývalou a uzavřenou skládku pod školou. Zlý sen (který byl ovšem skutečností) z dopolední návštěvy lesa pokračoval. To, co bylo před nedávnou dobou pracovníky služeb obce vyčištěno, bylo opět děsivou skládkou všech představitelných druhů odpadků - od použitých jednorázových plen po kůže divočáků. V té chvíli, ač myslím, že nejsem cholerik, moje pocity oscilovaly mezi hlubokým pesimismem a potřebou fyzického násilí.

Ptal jsem se sám sebe a ptám se všech, zejména těch, kteří k tomuto nepořádku přispěli: "Dává naše obec svým občanům málo možností legálně a s minimálními náklady zbavit se svých již nepotřebných věcí ?". Můj osobní názor je, že nikoliv. Vždyť běžný komunální odpad si každý může nechat vyvézt z popelnice dle svého rozhodnutí, separovaný plast a sklo může bezplatně uložit do volně přístupných kontejnerů, papír a železo může odevzdat v bývalé provozovně Sběrných surovin, kde za odpad dostane i nějakou korunku, nebezpečné složky komunálního odpadu může opět bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře obce, každý rok probíhá minimálně dvakrát bezplatný svoz velkoobjemových odpadů.

Tak proč někdo musí odhodit svůj nepořádek mezi stromy, na uzavřenou skládku, do stoky....

Zřejmě má takový člověk pocit, že ušetřil, že to udělal jenom on, takže je to takové zrnko které se ztratí, nebo, že se o likvidaci jeho odpadků někdo postará. Vůbec si asi neuvědomuje, že kromě své peněženky nic neušetřil protože náprava stojí peníze, společné peníze celé obce a za ty, které se musí vynaložit na likvidaci těchto nepořádků, by bylo možné udělat něco smysluplnějšího a prospěšného pro všechny.

Myslím, že to, jak se chováme v této oblasti k našemu životnímu prostředí, je otázkou výchovy už od neútlejšího věku - doma, ve škole, v zájmových spolcích apod. Možná, kdyby naše děti občas místo jednoho tréninku, místo jedné hodiny tělocviku vyrazily vysbírat drobné odpadky ve svém okolí a poznaly co to stojí námahy, některé z nich by jistě už tak snadno papírek od nanuka na zem neodhodily. Věřím, že i u nás nastane doba, kdy lidé budou uvažovat a jednat jako jedna švýcarská návštěvnice Křemže, která za mnou přišla s pytlíčkem tužkových baterií s dotazem kde je může odevzdat neboť jsou velice nebezpečné pro životní prostředí. Když jsem jí bohužel musel říct že zatím u nás toto možné není (sběrný dvůr nebyl dosud v provozu) odvezla si baterie zpět domů, kde je bezpečně odevzdat lze. Nehodila je do nejbližšího odpadkového koše, jak by to udělala většina z nás.

I když mám k dispozici dokumenty, které dokládají účast některých konkrétních osob na tomto nepořádku, nechci na tomto místě nikoho pranýřovat a obviňovat. Zastávám názor, že chybovat je nejen lidské, každý může chybu udělat a měl by dostat příležitost zamyslet se a snažit se svou chybu napravit.

Vážení spoluobčané, přátelé, skládka pod základní školou ve Křemži byla v polovině dubna v rámci našich možností vyčištěna a rekultivována. Skládka veškerého odpadu zde byla a je přísně zakázána. To se týká i ostatních prostor v rámci celého katastru obce, které byly využívány jako tzv. "černé skládky".

Prosím, vezměte tuto informaci na vědomí. Nejen, že ztrácíme peníze neustálou likvidací nepovolených skládek, ale visí nad námi i hrozba sankcí ze strany orgánu ochrany životního prostředí.

Děkuji za pozornost, kterou jste věnovali mému, ne příliš veselému příspěvku, který, jak doufám alespoň přispěl k informaci na téma "odpady".

S úctou a přáním příjemně prožitého jara
Váš starosta Josef Troup.

P.S.
Dne 18.4. byly ukončeny práce na vyčištění a zavážce skládky pod školou.
Dne 23.4. bylo zjištěno, že na vyčištěný a upravený povrch bývalé skládky byl uložen nový odpad...........
Dne 27.4. při kontrole upravené černé skládky v lesním porostu v Hájích bylo zjištěno uložení nového odpadu..............
?????

Postřehy ze sousedství

Že nevíte, co je to PEKÁNÍ?

Taky vám připadá, že podobné záludné otázky pokládá Vladimír Čech kandidátům na milionáře? Já na tom byla ještě nedávno stejně.

Když jsem na vánoce uvařila vejce do salátu, nemohl se můj muž udržet a chtěl pekat. Nevěřil, že netuším, o co se jedná. Tak totiž na Prachaticku nazývají oblíbený velikonoční zvyk, kdy dva protivníci ťukají špičkami vajec o sebe. Samozřejmě vyhrává ten, jehož skořápka zůstává neporušená. Nikdo z hráčů prý nemůže průběh soutěže ovlivnit. Za použití podkladku, což mě ihned napadlo, hrozí okamžitá diskvalifikace a všeobecné odsouzení. Vše údajně záleží jen a jen na kvalitě skořápky. Odborníci v pekání (pekáči nebo pekasti?) dobře vědí, že pouštět se do souboje s vejci s bílou skořápkou je předem prohraná záležitost. Dlouholetým zkoušením se přišlo na to, že šanci na vítězství mají pouze vejce hnědá.

A tak se i letos na velikonoční pondělí v Prachaticích pekalo. Děti do toho šly s podstatně větším nasazením než jejich rodiče či prarodiče, ale souboje to byly vždy nelítostné.

A když jsem se já "naplavenina" pozastavila nad masovostí akce (na prostranství před prachatickým hřbitovem se sešlo možná několik set pekajících) byla jsem usazena slovy jednoho hrdého starousedlíka: "To víš, někde mají veletrh a někde zase pekání..."

- V. K. -

OBEC VRÁBČE ZDRAVÍ KŘEMEŽSKO

Při návštěvách Křemže si občas kupuji výtisk "Křemežsko". Protože i my, ve Vrábči vydáváme obdobný dvouměsíčník, rád se zájmem porovnávám úroveň obsahu, dovolil jsem si tento příspěvek.

Prosím, aby byl brán jako vyznání lásky k našemu společnému kraji, krásnému Podkletí, k němuž patří i naše obec, i když oddělená hranicemi okresu. Je to vzpomínka na minulost, kdy naše obce byly mnohem bližší. Vracím se do doby, kdy celá naše obec spadala do působnosti křemežské pošty, až do 50. let 20. století, kdy působnost všech institucí byla rozhraničena přesně podle okresů. Dodnes si vzpomínáme, jak listonoši z Křemže pěšky doručovali poštu do našich osad. Vzpomínáme p. Krátkého, Maznu, nověji p. Reitingera a Svobodu, kteří u nás s křemežskou poštou končili. Vzpomínáme, jak jsme využívali služeb křemežských živnostníků, třeba Truhlářství p. Zemana nebo Cáby, klempířství, sedlářství, sklenářství, instalatérství. Řezali jsme dřevo na pile p. Hrubeše a samozřejmě nakupovali v obchodech p. Diviše a Paclíka. Ve válce jsme vozili mlít obilí k p. Čížkovi do Křemže, do Chlumského a Vackovského mlýna, protože zde byli ochotni, přes vlastní nebezpečí semlít něco navíc (načerno). Ve Mříčí jsme kupovali cihly u p. Velíška. Nejvíce jsme však byli spjati s Křemží přes zdravotnictví. Zde si dodnes vybavujeme výjimečnou postavu pana doktora Václava Maška. Vzpomínka na něho by zasloužila samostatný článek nebo kdyby se našel někdo, kdo by jeho život literárně zpracoval. Byl to pravý vesnický a rodinný lékař. Bez moderních diagnostických přístrojů dovedl přesně stanovit diagnosu. Léčil léčivy z vlastní lékárny, ale léčil též lidským přístupem k pacientovi. Vzpomínáme, jak při návštěvách nemocnému třeba zazpíval a tomu se ulevilo. Měl neuvěřitelnou paměť. V celém obvodě znal každou rodinu, její zdravotní problémy a dědičné zatížení. Byl to celkově moudrý člověk, vzdělaný, a to nejen medicínsky. Rád si odbočil i do veteriny, a to hlavně u koní, které miloval. Ve válce, při nedostatku pohonných hmot, si pořídil koně a lehký kočárek a objížděl pacienty. Prováděl i lehčí operace. Pouhým pohledem do očí zjistil i velmi raná stadia těhotenství. Zasloužil by si jmenování in memoriam čestným občanem Křemže.

Křemže byla i významným střediskem kultury a zábavy. Inscenovala se zde kvalitní ochotnická divadelní představení, slavné sokolské šibřinky, a hlavně slavné poutě. My jsme se jich vždy rádi zúčastňovali. Dnes to jsou Křemežské veletrhy, které si již vytvořily tradici. My jsme stále v mnohém s Křemží spjati. Například naši občané ze Slavče stále pohřbívají své zemřelé na hřbitově ve Křemži, připomínáme si pomníček americké armády na hranicích našich katastrů ve Slavči, kudy v roce 1945 probíhala demarkační čára. Při každém otočení vodovodního kohoutku u nás vytéká voda z Kletě jako pozdrav z krajiny Podkletí. Naopak k vám zase posíláme plyn od nás. Ještě i po 50 letech k nám občas dojde dopis s adresou pošta Křemže. Stále máme my, starší generace, mnoho osobních přátel na Křemežsku. Pro nás, například pohled z Křemežského náměstí na masiv Kletě nezevšední.

Jinak jsme rádi, že vedení naší obce udržuje přátelské styky s vedením Obce Křemže. Obdivujeme, jak se Křemže rozrůstá a i její osady vyrůstají do krásy.

Přejeme lidem Křemežska a Holubovska šťastný, mírový život v našem krásném kraji v Podkletí.

- František Hála, kronikář obce Vrábče -

Křemežská noc
Zdeněk HOTOVÝ
Křemežská noc

(připsáno měsíčníku Křemežsko z vděčnosti)

Městečko ztichlo, zmlknul i les,
nad ním Měsíc vyšel v nahé kráse,
snad ozve se zdáli bdělý pes,
hvězdy se dotkni, je blízká, zdá se.

Tu i tam září okénko do dálky,
zeleň je cloní, závoj třepotavý,
jako bys rozsypal v trávě korálky,
buď je tam nemocný, či se tam baví.

Zdvižený prst věže k zenitu míří,
a na něm půlnoc ruce hodin spíná,
sýček křídlem vzduch sotva zvíří,
nad vším pak zář majáku Venušina.

V tichu a přítmí tu blaženě stojím,
celý můj život mně hlavou vane,
hlasitě vydechnout naráz se bojím,
myšlenky daleko zatoulané.

Pod Křemží na lukách mlha se válí,
víly tam tančí jak malé děti,
do mlžných závojů krásu svou halí,
k tanci jim září světélko Kleti.

Čas nemá rozměr, stál bys tu věčně,
očistou duše je ten noční čas.
Městečko milé, já budu vděčně
naslouchat tichu co nejdříve zas.

2001
OZNÁMENÍ KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU V Č. KRUMLOVĚ

o přechodu na nový informační systém katastru nemovitostí a s tím související omezení služeb

Vážení uživatelé katastru nemovitostí České republiky,
v době od 23. dubna do 28. května 2001 bude Katastrální úřad v Českém Krumlově provádět převod dosavadního počítačového zpracování katastru nemovitostí (KN) na nový informační systém katastru nemovitostí (ISKN). Zavedení ISKN se provádí v období únor až červenec 2001 postupně na všech katastrálních úřadech v celé republice.

S ohledem na to, že přechod na ISKN je velmi složitý proces, zahrnující převod stávajících počítačově vedených údajů katastru do nové datové struktury, jejich kontrolu, úpravu hardwaru a instalaci nového softwaru, zařazení dat z pracoviště do celorepublikové počítačové sítě ISKN a v neposlední řadě vyškolení zaměstnanců katastrálního úřadu pro práci s ISKN, je nutno v období přechodu na ISKN omezit běžné činnosti katastrálního úřadu takto:

Prosíme vás o pochopení a porozumění pro danou situaci. Potřeba omezení provozu pracoviště byla pečlivě zvažována a je po danou dobu opravdu nevyhnutelná.

Pevně věříme, že i vy v budoucnosti oceníte výhody nového ISKN, např. to, že po jeho zavedení v rámci celé republiky budete mít možnost získat informace o nemovitostech z celé republiky prostřednictvím svého počítače přes internetovou síť za určitých organizačních a finančních podmínek.

-Ing. J.Cehák, řed. Katastrálního úřadu Č.Krumlov-

Právník radí

Mnoho z Vás jistě slyšelo o různých neuvěřitelných příbězích, které se udály v soudních síních zvláště při rozvodu nějakého manželství. Mohu osobně potvrdit, že historek či přímo románů se každodenně odehrává v celé republice více než dost a ne vždy jde samozřejmě o příběhy úsměvné, i když i takové jsem osobně zažila dodnes na ně celkem rád vzpomínám. Nebylo jich mnoho, ale byly výjimečné zvláště tím, že se dva partneři v době vyvrcholené krize jejich vztahu spolu dokázali nejen domluvit o vrcholně nepříjemných věcech, ale našli v sobě natolik taktu a pochopení pro postavení toho druhého, ustoupili z výšin svých představ, které se týkaly doby po rozvodu a pomohli jeden druhému tak, jako by zde vlastně ani nešlo o rozluku jejich vzájemných citů, soužití a majetku. Jistě si řeknete, že je to situace těžko představitelná pro většinu z Vás, ale jde o to, že podobným situacím lze předejít i tím, že je možné je vyřešit ještě předtím, než by mohly vzniknout. Mám zde zvláště na mysli "včasnou informovanost" o tom, jaké hodnoty tvoří společné jmění manželů (dříve BSM), co patří do výlučného vlastnictví druhého partnera v době manželství, jaká práva a povinnosti mají dva partneři k sobě navzájem v době uzavřeného manželství i po rozvodu či zda je možné uzavřít předmanželskou smlouvu apod.

Předmanželské smlouvy jsou novotou českého právního řádu a jako takové mají statut smluv nepojmenovaných - tedy smluv, jejichž nutný obsah je přesně stanoven např. občanským zákoníkem jako smlouva kupní či smlouva o dílo. Je to z toho důvodu, že je v těchto případech respektována smluvní vůle stran a "parametry" těchto smluv se zkráceně řečeno řídí pravidlem "co není zákonem zakázáno je povoleno...". V těchto smlouvách můžete např. přesně vymezit (výčtem), jaké věci movitého či nemovitého charakteru budou spadat do výlučného vlastnictví konkrétního partnera, jaký charakter budou mít např. nájemní práva k družstevnímu bytu, ke kterému oba partneři získali nájemní právo současně, jakou formu bude mít správa společně nabytého majetku atd. Na druhou stranu nelze takovouto smlouvu úplně přeceňovat, neboť není v lidských silách pamatovat na všechny skutečnosti, které mohou vzniknout jen ojediněle. Lze konstatovat pouze jedno, uzavření takovéto smlouvy není žádným vypočítavým krokem kterékoli strany, ale jde o zcela standardní úkon právní povahy, který v případě, pro který se uzavírá, dokáže oběma stranám ušetřit starosti, čas a peníze. Proto, pokud se rozhodnete takovouto smlouvu uzavřít, nešetřete časem a peněžními prostředky a navštivte bud' advokátní či notářskou kancelář, kde Vám odborně poradí vždy v reflexi na konkrétní situaci. Snížíte tím na minimum riziko, že smlouva nebude či bude obsahovat prvek, který způsobí její neplatnost a bude proto pro případ rozchodu manželství nepotřebná.

Vy, kteří jste podobnou smlouvu neuzavřeli (a je nás drtivá většina), nezoufejte, neboť občanský zákoník připouští legitimní změnu rozsahu (zúžení či rozšíření) společného jmění manželů (dále jen "SJM") několikrát během manželství. Takovýto úkon se provádí pouze ve formě notářského zápisu a může mít např. následující podoby:

Obecně tedy do SJM spadá vše, co může být předmětem vlastnictví a co bylo nabyto některým z manželů za trvání manželství. Naopak do něj nepatří:

V neposlední řadě je též nutno uvést tu skutečnost, že pokud se manželé rozvedou a nedohodnou se v průběhu tří let po rozvodu na vzájemném majetkoprávním vypořádání, nastává tzv. právní fikce v tom směru, že se má za to, že se již majetkoprávně vypořádali a to, co každý z nich má v držení na konci této lhůty, je jeho výlučným vlastnictvím.

Muž i žena mají v manželství stejná práva a povinnosti, jsou povinni žít spolu, být si věrni a vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí. Oba manželé jsou povinni pečovat o potřeby své rodiny podle svých schopností a možností. To znamená, že pokud manžel má vyšší příjmy nežli manželka, nebo manželka je na mateřské dovolené a pobírá jen příspěvky od státu, neznamená to, že by měl manžel tímto i silnější práva. Podobný případ je i v situaci, kdy jeden manžel je postižen natolik, že může vykonávat jen některé činnosti a hmotné zabezpečení rodiny leží na bedrech druhého z manželů. Lidé často zapomínají též na to, že poskytování peněžních či jiných prostředků na náklady společné domácnosti může být zcela nebo zčásti vyváženo osobní péčí o společnou domácnost a děti. Pokud se manželé nemohou dohodnout na společných krocích v záležitostech rodiny, může rozhodnout na návrh kohokoli z nich soud.

Vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi existuje i v době po rozvodu, a to v případě, kdy manžel není schopen se sám živit, samozřejmě pro toto musejí existovat objektivní důvody. Takto postiženy manžel může od druhého manžela, který se již například znovu oženil (či vdal) žádat, aby mu přispíval na přiměřenou výživu (nejdéle tři roky od rozvodu) podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Pokud se bývalí manželé na výši výživného nedohodnou, rozhodne na návrh jednoho z nich soud. Soud též může rozvedenému manželovi, který se porušením manželských povinností na rozvratu manželství převážně nepodílel a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, přiznat proti jeho bývalému manželovi výživné ve stejném rozsahu jako je vyživovací povinnost mezi manželi v době trvání manželství. Tato povinnost předchází vyživovací povinnost dětí vůči rodičům, ale o tom snad někdy příště.

V dalších článcích se zde budeme zabývat smlouvou kupní, na co nezapomínat při koupi či darování nemovitostí, postavení notáře v dědickém řízení, zápisy vlastnických práv u katastrálních úřadů, problematikou věcných břemen, soudních poplatků, advokátním tarifem, soustavou soudů a jiných státních orgánů a i některými vybranými pojmy z různých právních odvětví.

- J. M. -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

SOKOLSKÉ OKÉNKO

Dne 23. a 24. dubna se v Českých Budějovicích konal Přebor župy Husovy - závody všestrannosti. Z naší obce se úspěšně zúčastnili cvičenci v kategoriích

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ I
Palková Martina - 1. místo, Šanderová Ivana - 1. místo, Marková Marta - 3. místo a Jakešová Markéta 5. místo

MLADŠI ŽÁKYNĚ II
Jandová Barbora - 2. místo, Šebestová Kateřina - 4. místo, Palková Monika - 9. místo a Fučíková Jana - 14. místo

MLADŠÍ ŽÁCI I
Zimmermann Martin - 2. místo

MLADŠÍ ŽÁCI II
Kačer Zdeněk - 1. místo, Opekar Šimon - 3. místo, Troup Ondřej - 5. místo, Zimmermann Tomáš - 6. místo, Troup Martin - 7. místo

STARŠÍ ŽÁCI I
Troup Pavel - 1. místo

Jak je vidět, našim se pod vedením zkušených trenérů opravdu daří prosadit se i v župní konkurenci! Blahopřejeme!

-BK-

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ NA MĚSÍC KVĚTEN 2001 se vybírá:
16. 5. 2001 od 12:30 do 17:00 h
17. 5. 2001 od 12:30 do 16:00 h
18. 5. 2001 od 12:30 do 14:30 h
v jídelně Domu služeb ve Křemži.


POPLATEK ZE PSŮ
Upozorňujeme majitele psů, že poplatek na rok 2001 musí být zaplacen nejpozději do 31. května 2001.


OBECNÍ KNIHOVNA KŘEMŽE
Obecní knihovna Křemže má z provozních důvodů změněnu výpůjční dobu, a to v pondělí od 12:00 do 17:00 h.


Z důvodu čerpání dovolené nebude starosta obce úřadovat ve dnech 7. až 20. května 2001.


Vyvážení popelnic bude i nadále každý týden ve ČTVRTEK.


KONCERT MLADÝCH UMĚLCŮ
Obec Křemže srdečně zve všechny příznivce mládí a hudby na KONCERT MLADÝCH UMĚLCŮ, pořádaný ve středu 16. května 2001 ve společenském sále Radnice ve Křemži.
Začátek v 18:00 h.

Účinkují:
posluchači Konzervatoře v Českých Budějovicích a žáci ZUŠ Otakarova ulice České Budějovice.

Na programu zazní díla:
J.S. Bacha, F. Chopina, H. Vila-Lobose, L. Janáčka, G.F. Handela, F. Liszta a dalších.


Prodej stavebních parcel
Vzhledem k malému zájmu o prodej stavebních parcel v lokalitě Křemže - východ, bude provedeno dne 6. 6. 2001 druhé kolo výběrového řízení. Poté budou parcely prodány realitní kanceláři.
Bližší informace na OÚ Křemže.
INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 15. května 2000 : TOPlist 0