ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Duben 2004 - Číslo 4 - Ročník 14

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 129 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

26. schůze obecní rady spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce se konala před zasedáním zastupitelstva obce dne 9. 3. 2004 za účasti 14 zastupitelů. Na této schůzi zastupitelé projednali jednotlivé body programu zasedání a seznámili se s novými žádostmi.

6. zasedání zastupitelstva obce se konalo 9. 3. 2004 za účasti 14 zastupitelů (omluvena pí V. Bartošová) a asi 30 občanů. Po úvodních formalitách a podrobné hodinové informaci starosty o dění v obci, bylo na programu projednání rozboru hospodaření obce a základní školy za rok 2003. Návrh rozpočtu obce na r. 2004, výsledek inventur obecního majetku, program prevence kriminality Partnerství a majetková agenda. V diskusi občané upozornili na nekvalitní provedení podlahy v tělocvičně ZŠ, špatnou zimní údržbu komunikací, nefunkční věžní hodiny, malou účast na koncertech, přetrvávající nepořádek a skládku pneu na bývalé střelnici, nevhodnost umístění soch Gottwalda a Lenina ve Mříčí. Dále byly vzneseny dotazy na termín zahájení prací na výstavbě ZTV "Východ" - (duben 2004) a na obnovení provozu kuchyně v MŠ Křemže (s obnovením provozu kuchyně se neuvažuje). Byla vznesena i připomínka k práci přestupkové komisi obce. Starosta vysvětlil, že se jedná o nezávislý prvoinstanční orgán obce, do jehož rozhodnutí nemá právo nikdo z obce zasahovat, pouze zúčastnění mají právo využít opravných prostředků formou odvolání. Na závěr zasedání přijali zastupitelé usnesení, jehož úplné znění otiskujeme dále.

27. schůze rady obce se konala 22. 3. 2004 za účasti všech radních. Rada obce provedla výběrové řízení na prodej stavebních parcel v zóně "Východ" a vzhledem k uvolnění další parcely č. 936/85 rozhodla o vypsání dalšího výběrového řízení na prodej této poslední parcely. Radní projednali žádosti o prodej pozemku a povolení parkování v Lomená ulici. Starosta informoval radu o postupu rekonstrukce sociálního zařízení v Kulturním domě ve Chmelné, zahájení prací na opravách komunikací v ulici Olešnice, v Bohouškovicích, na návsi ve Chmelné a ve Stupenských jednotách v dubnu t. r. a o příslibu grantu ve výši 400 tis. Kč na zpevnění břehu potoka ve Stupné. Dále se radní opět zabývali problematikou volného pobíhání psů, přípravou Křemežského veletrhu a další..

- JL -


USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Křemže, konaného dne 9. března 2004

Zastupitelstvo obce Křemže na svém zasedání dne 9. 3. 2004

 1. Bere na vědomí
  • zprávu starosty o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  • informaci starosty o dění v obci
  • zprávu tajemníka o činnosti rady obce

 2. Schvaluje
  • rozbor hospodaření obce za r. 2003, včetně vedlejší hospodářské činnosti a převedení výsledku VHČ do rozpočtu obce na r. 2004.
  • rozbor hospodaření ZŠ Křemže, hospodářský výsledek bude převeden do rezervního fondu ZŠ
  • výsledek inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2003
  • rozpočet obce na r. 2004
  • prodej pozemků PK č. 2839 a 2431/2 v k.ú. Křemže za cenu dle znaleckého posudku
  • prodej části pozemku KN č. 166 v k.ú. Chlum pro výstavbu rodinného domu za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že nabídka k prodeji bude zveřejněna na úřední desce OÚ do konce dubna 2004
  • výkup částí parcel PK č. 245, 259/1 a 259/2 v k.ú. Chlum za cenu 20,- Kč/m2 pro vypořádání cesty na Bořinkách
  • bezúplatný převod pozemku do majetku obce
   • od Pozemkového fondu ČR
    • parc. KN č. 2292/1 v k.ú. Křemže
    • parc. PK č. 70/4 v k.ú. Chlum
   • od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
    • parc. KN č. 1304 v k.ú. Chlum
    • parc. KN č. 1199 v k.ú. Křemže
  • zapojení obce do programu Ministerstva vnitra ČR "Partnerství" v oblasti sociální prevence kriminality

 3. Ukládá
  • starostovi uzavřít smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení
  • starostovi a hospodářce obce nechat provést audit hospodaření obce za r. 2003 a vést hospodaření obce v r. 2004 v souladu se schváleným návrhem rozpočtu obce
  • zveřejnit nabídku prodeje pozemku č. 166 v k.ú. Chlum na úřední desce OÚ a v Křemežsku.

Jak se žilo na vesnici "na vejměnku" hospodářům

U správného vesnického statku z minulých století vidíme z jedné strany vrat mohutný štít hospodáře, z druhé strany štít menší. To byl vždy připojený domek ke stavení vejměnek hospodáře, který v pokročilém věku odevzdal mladému své hospodářství, aby zde v klidu dožil svůj selský život. Tak tomu na vesnici vždy bývalo. Většinou bylo v rodině více dětí a bylo proto zvykem předat hospodářství tomu nejstaršímu. Ten měl mít lásku k domovu zkušenost k práci a zachovat také příjmení svého rodu. Když jsem před časem porovnával příjmení na popisných číslech v našich vesnicích a pak viděl na některých domech stejná příjmení jaká byla už v roce 1840 nebo dokonce už v roce 1780, bylo vidět snahu zachovat rod. (Uváděl jsem to v minulých číslech našich novin "Křemežsko" - Bůžek, Duda, Hála, Švarz, Pecka, Šimeček, Klimeš, Plánský atd.).

Barokní štít selské usedlosti ve Mříči Nevěsta, která se přivdala na stateček, musela přinést požadované věno. Čím byl statek větší, tím muselo být věno bohatší. Pokud tomu bylo naopak - na statek přicházel ženich, pak on musel platit. Když v rodině byli ještě sourozenci, museli být vyplaceni, aby při odchodu z domova mohli být od rodičů zajištěni. Ti, co po rodičích převzali majetek, si při pilné práci mohou žít.

Při předávání nebo prodeji jakéhokoliv majetku musela být sepsána prodejní nebo postupní smlouva. Na vesnicích v dobách dřívějších (za "starého Rakouska") bylo ale všechno složitější. Ve smlouvě ať dědičné nebo prodejní, musel být výměnkář plně zajištěn, protože neměl žádný příjem ani výdělek a možná i málo nahospodařených peněz. Musel mít proto od mladých vše dokonale zajištěno, zvlášť, když byla obava, že se s mladými nebude možná shodovat. Ve smlouvě musel mít zapsáno doživotní užívání svého výměnčího bytu, jeho udržování (tj. na bílení), právo vchodu a východu z něho, dříví na vytápění, záhon na zeleninu, část ovoce. Mohl si písemně vyžádat i krávu ve stáji a krmení pro ni, prase v chlívku nebo místo nich mléko a máslo nebo při zabíjení prasete určité množství masa, vejce, možnost pečení chleba v peci, mouku na chleba aj. Znal jsem v mládí menší kousek pole, kterému se říkalo "výměnčí". Na něm bylo dáno právo výměnkáři pro sebe si pěstovat brambory.

Dnes je toto vše neuvěřitelné i smutné. Moji rodiče ještě pamatovali, jak se některým výměnkářům žilo na vesnici spokojeně a ve shodě, ale někde hůř. Matka mi jednou vyprávěla, jak znala výměnkáře, který chodil do lomu, aby si vydělal peníze na tabák do fajfky. V minulých generacích už se nežilo podle té nehezké smlouvy. Byla většinou shoda, vzájemná pomoc a snad i láska. Přišla i doba, kdy nebylo výměnkářů, ale jen důchodců, kteří sice žijí ve výměnčích chalupách, ale mají možnost si už hradit své zajištění pro svůj život.

- Fr. Nejedlý -

Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství umožní fyzickým a právnickým osobám podnikajícím v zemědělství (vlastníkům či nájemcům nemovitostí) žádat o podporu ze strukturálních fondů EU na tato podopatření:

2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny

2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů

Bližší podrobnosti o obou podopatřeních mají zatím pouze informativní charakter, neboť dosud nebyl schválen žádný z prováděcích dokumentů. Gestorem pověřeným správou obou podopatření je sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR.

 1. Co je OP Zemědělství?

  OP Zemědělství je program podporující zemědělskou prvovýrobu a zpracování zemědělských produktů, lesní a vodní hospodářství a zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova.

  Součástí tohoto programu jsou také opatření zaměřená přímo na problematiku vodního hospodářství.


 2. Podopatření OP Zemědělství věnují se vodnímu hospodářství

  1. Podopatření číslo 2.1.2. "Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny"
   Podopatření je zaměřeno na zlepšení a ochranu zemědělsky využívaných pozemků v oblastech s nepříznivým vodním režimem (oblasti s nadbytkem nebo nedostatkem srážek rizikové oblasti z hlediska výskytu povodní). Realizace tohoto podopatření umožní vytvoření prostorové rovnováhy mezi hospodářským a kulturním rozvojem spojeným s využíváním území ohroženého povodněmi a potřebami využít toto území ke zpomalení odtoku vody, akumulace vody a snížení velikosti průtoků.


  2. Podopatření 2.1.3. "Řízení a zajištění funkčnosti zeměděl. vodních zdrojů"
   Podopatření je zaměřeno na celkové zlepšení technického stavu rybničního fondu České republiky a na posílení jeho vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí, s ohledem na jejich protipovodňový a krajinotvorný význam. Toto bude zajištěno zejména obnovou či rekonstrukcí těles hrází a funkčních objektů (bezpečnostní přelivy, vypouštěcí zařízení) vodních děl, obnovou retenčních prostorů odtěžením sedimentů a přehodnocením účelů vodních děl s preferováním krajinotvorné a mimoprodukční funkce a víceúčelovosti jednotlivých rybníků a malých vodních nádrží. Dále je toto podopatření zaměřeno na pořízení a obnovu staveb k vodohospodářským melioracím (stavby k závlaze a odvodnění), která jsou prováděna na zemědělských pozemcích.

 3. Administrace OP Zemědělství

  Po vyhlášení termínů pro přijímání žádostí (první pololetí roku 2004) bude možné žádosti podávat na regioálních pracovištích (Agrární platební agentura České Budějovice).


Kontakty:

Mze ČR, Odbor Řídícího orgánu OP

Mze ČR, Odbor progr. Financování ve VH www.mze.cz

Polaření

Je možné, že na vycházce do lesa najdete místo, kde jsou složeny hromady kamenů, kde je půda srovnaná. Je ještě znát užší líhy s mělkými rozhory. Jsou to místa, kde se ještě na počátku 19. století pěstovaly polní plodiny, hlavně brambory a žito, případně nějaká jarní plodina. Na tři roky les musel ustoupit "polaření". Smrkový porost využil potřebné živiny, zatímco po úpravě lesní půdy pro polní porost brambory a žito zbylo ještě v půdě dost vyhovujících živin.

Zakládání takových "monokultur" v lesích byla velká výhoda hlavně pro lesní dělníky pro jejich početné rodiny. Mnohým lidem toto pomohlo při nedostatku orné půdy mimo les. V tehdejší době bez jakékoliv mechanizace to byla těžká práce, vymýtit smrkový les a připravit ho na sázení brambor a setí žita. Osázení nové smrčiny už bylo jednoduché.

V našich lesích najdeme ještě dnes několik míst, kde se praktikovalo lesní polaření. Jsou to staré, mechem a trávou obrostlé lesní kameny, které leží stranou bývalé "polní líhy". Za mého mládí byla velmi znatelná tato místa v lese "Probošt" nad Stupnou. Dnes už jsou ale tato místa dost rozkopaná od hledačů opálů. Dost těžko se najdou také v lese na Bořích. Když jsem žil 20 let v krásném a tichém Jaroníně, našel jsem tam v lesích dost míst, kde se "polařilo". Byla také o tom i zmínka v obecní, německé kronice. (Bohužel tato cenná kronika se po odsunu zdejšího německého obyvatelstva dostala za nimi ven - velká škoda.)

- F. Nejedlý -

Právník radí

Vážení čtenáři Křemežska,

také jako já stále čtete o zvyšování DPH, zvyšování "vstupních" a "výstupních" cen s ohledem na "právo Evropské Unie, o zvyšování nájmů či vzrůstající "zaplevelenosti" českého právního řádu novelami novel a prováděcích vyhlášek těchto novel? Ano, vše je do jisté míry pro mnohé z nás podstatný problém, čemuž se ani nedivím, ale důvod, proč to zde uvádím, je jen jeden - nebojte, můžete mít skutečné problémy a mnohem zásadnějšího rozsahu, což bych Vám rozhodně a upřímně nepřál.

Více než značné množství lidí se právě v naší republice má mnohem hůře, než se kdy budete mít právě Vy a jde u nich o problém de facto mnoholetý. Horší na tom je, že jde o problémy takového rázu, které tito lidé, jež neadresně zmiňuji, nedokáží ve většině případů ovlivnit, a co hůře, je nedokáží sami vyřešit, pokud nemají pevné rodinné zázemí či ve svém okolí někoho, kdo by jim pomohl.

Jen pro krátký "exkurs" Vám zmíním v krátkosti osud tří lidí, se kterými jsem se setkal na počátku dubna v průběhu tří hodin. Ve všech případech jde o ženy.


Sylvie

Před osmnácti lety si vzala muže, který již v té době často navštěvoval restaurace a vkládal peníze do hracích automatů. Během jejich manželského svazku byl několikrát ve výkonu trestu a to od 6 měsíců do délky pěti let. Z posledního výkonu trestu, ve kterém si odpykával osmiletý trest, byl poslední březnový týden podmíněně propuštěn po pěti letech a to z věznice Vinaříce. První cesta byla za manželkou a pak ihned do restaurace. Z restaurace se domů vrátil k ránu s několika svými kamarády. Po své manželce obratem požadoval nejen brzkou snídani, ale i tzv. sex ve čtyřech, kdy těmi zbývajícími do party byli jeho dva silně opilí kamarádi. Poté, co tuto "lákavou" nabídku odmítla, tak se její drahý manžel rozhodl, že ukáže kamarádům jak to má doma zařízenéa jak ho manželka na slovo a ochotně poslouchá. Důkazem tohoto tvrzení bylo rozhodnutí pro tzv "letecký den", jehož hlavním prvkem bylo to, že svoji 55 kg manželku popadl, požádal svého kamaráda, aby mu otevřel okno v šestém patře paneláku v Praze 9 a poté ji "pověsil" hlavou dolů, kdy byla celým trupem mimo obývák a v bytě zůstala jen její lýtka. Tento výjev trval několik minut s tím, že Sylvie tušila, že vzpírat se v této situaci nemá smysl, a proto svému drahému manželovi odvětila, že bude mnohem lepší, aby ji rovnou pustil s tím, že nic horšího se jí stejně už nestane. Celá scéna se odehrála kupodivu v tichosti a ani přímí sousedi těchto manželů nic neslyšeli, vyjma tříčlenné rodiny v budově stojící naproti. Tato tříčlenná rodina již samozřejmě vypovídala u Policie ČR, padlo i trestní oznámení a dotyčný již nyní ve vazbě přemýšlí o tom, v jaké věznici si jako několikanásobný recidivista odpyká další trest za násilný čin s tím, že již nemůže moc počítat s tím, že by byl podmíněně propuštěn o něco dříve.


Katka

Tato dáma je od roku 1975 vdaná a má s nyní již bývalým manželem jednoho šestnáctiletého syna. Od 1978 do 2002 byla neustále bita, znásilňována, ponižována a urážena svým manželem. V roce 2002 jí došla trpělivost a obrátila se na odbornou psychiatrickou pomoc. Výsledkem je prozatím dost podstatná skutečnost, že se rozvedla a odstěhovala se od manžela z jejich společného bytu do jiného (tentokrát služebního) bytu, ovšem ve stejném městě a to společně se synem. Po nějaký čas se tento krok ukázal jako krok správný, ale to pouze do okamžiku, kdy ji téměř identickým způsobem začal terorizovat její vlastní syn. Bývalý manžel ji navíc pronásleduje nejen v zaměstnání, ale i na nákupech a jiných místech onoho jihomoravského kraje. Syn převzal po svém otci nejen vzory chování, ale bohužel i slovník a teorii, že žena snese asi všechno, když se nebrání. V současnosti našla naštěstí jiné pracovní místo ve městě vzdáleném cca 200 km od manžela a dokonce i syna, neboť souhlasila s tím, aby zůstal v péči svého otce.


Petra

V roce 1996 proběhla její ohromná svatba na jihu Itálie, které bylo účastno přes 200 pozvaných hostů a 15 zaměstnanců cateringové společnosti, která měla za úkol celou svatbu od A do Z organizovat. Líbánky a pár let po této svatbě lze označit jako skvělé, až na pár "drobných výjimek". Léta 2000 až 2003 lze označit za psychický teror a rok 2004 za kritický po všech stránkách. Manžel Petry pár let po svatbě ztratil práci a k výživě jich obou nestačil její skromný výdělek pár set eur měsíčně. K tomu všemu Petra otěhotněla a v roce 2001 se jí narodila dcera. Finančně tíživou situaci museli vyřešit přestěhováním do bytu s nízkým stropem, který měl tři okna a byl kolaudován jako garáž. Nejen z tohoto důvodu bylo nájemné těchto prostor jen 50 eur měsíčně. Poslední dvě léta strávila Petra pod neustálým nátlakem svého manžela, který měl zhruba následující průběh. Ve dvě ráno přišel domů, otevřel lednici a plnou láhev červeného vína hodil proti zdi s tím, že se chce dívat jak manželka uklízí. Poté, co vše uklidila, tak kýbl s vodou zředěnou červeným vínem a vloženým hadrem přemístil do "obýváku" a tam svůj krok zopakoval.

Pokud Petra neuklízela po těchto "eskapádách", musela chodit ve dvě ráno po známých a půjčovat si peníze po svých italských přátelích pro svého manžela. Rok 2002 byl poněkud přelomový i tím, že manžel Petry přešel z trvalého užívání marihuany na kokain, jehož jednogramová dávka stojí 100 eur. Od tohoto okamžiku též začal nosit, a to i do postele, revolver, se kterým jí několikrát hrozil před dcerou a spával s ním tak, že ho měl zastrčený nikoli pod polštářem, ale ve spodním prádle. Jednoho dne Petra našla v přihrádce jejich automobilu též dvě černé kukly a balíček svázaných dvacetieurových bankovek. Samozřejmě, že Petra svého manžela nepožádala o vysvětlení, neboť by odpověď mohla obdržet v jiné nežli požadované podobě. Rozhodným dnem byl 31. 3. 2004, kdy v noci opět v podnapilém a drogami ovlivněném stavu přišel její manžel a křikem, probudil jak ji, tak dceru. Se slovy "vstaň, musíme si promluvit" ji nechal i s křičící dcerou vstát a poté na obě střídavě mířil nabitým revolverem se slovy: "dnes mi přestaneš dělat problémy, a proto Vás musím obě oddělat". Proč se mu to naštěstí nepovedlo se už díky bohu nedozvíme, neboť šest hodin poté již se svou dcerou seděla v letadle směřujícím do České republiky a to pouze s pasem, malou taškou a lahví pro děti. Nyní je v celé věci již angažována Policie ČR včetně policie italské, orgán pro mezinárodněprávní ochranu nezletilých v Brně, příslušný orgán sociální správy a advokát. Vzhledem k jejímu pevnému rodinnému zázemí má po mnoha letech opět relativně klidné spaní i se svou dcerou, ale jde o ticho před bouří, neboť ji ještě čeká rozvodové a svěřenecké řízení. Trestněprávní řízení, jehož cílem je prošetřit chování jejího manžela, je již samozřejmě zahájeno, ale jeho výsledky budou známy až za dosti dlouhou dobu.Užijte si plně letošního jara, mějte se rádi, čtěte dále Křemežsko a buďte prosti chmurných myšlenek. A pokud by se i Vám něco podobného přihodilo, nenechávejte si to pro sebe a nebojte se se svým problémem obrátit na příslušné orgány, které Vám určitě pomohou.

- JM -

IZIP

IZIP - Internetové zdravotní informace pacienta.
Co to je?

Zdravotní dokumentaci většinou má každý pacient v počítači svého praktického lékaře. Ta není právoplatná. Proto se nadále vede dokumentace v papírové podobě, o které si někteří pacienti neprávem myslí, že je jejich majetkem. Pacienta je pouze myšlenkový obsah, nikoliv papírová dokumentace, která je součástí účtů odevzdaných zdravotní pojišťovně. Ta musí být skladována u lékaře, který zápis provedl po dobu nejméně pěti let.

Proto asi rok se již intenzivně rozjíždí program IZIP, který pacientům a jejich praktickým lékařům umožňuje mít své zdravotní informace na internetu. Tyto jsou dostupné všem lékařům, kterým pacient k nim zprostředkuje přístup. Jde o kompletní dokumentaci nejen praktického lékaře, ale i všech specialistů, laboratorních nálezů včetně rentgenů, přehled o očkování a seznam všech léků užívaných pacientem.

Vaše zdravotní knížka na internetu je pro vás zdarma a informace v ní uložené jsou odborně chráněny před zneužitím. Přístup k vaší zdravotní dokumentaci na internetu má váš praktický lékař jen ze svého počítače v ordinaci a pacient přes internet z jakéhokoliv dalšího počítače, pokud vloží svůj pin. Touto cestou sám pacient umožňuje specialistům přístup do své dokumentace nejen po celé České republice, ale v případě potřeby i kdekoliv ve světě.

Program IZIP je financován VZP, a proto se prozatím rozjíždí jen pro její klienty. Všichni její klienti mohou v naší ordinaci dostat informace o IZIPu a mohou být přihlášeni. Po odeslání přihlášky dostanou poštou dopis obsahující pin, pomocí kterého teprve budou svou zdravotní knížku zakládat. Pomocí tohoto pinu bude moci i praktický lékař odeslat své základní informace. Pomocí pinu se mohou do dokumentace dostat i další specialisté, kterým to pacient umožní. Pokud se pacient přihlásí a pak si to rozmyslí, že zdravotní dokumentaci na internetu nechce, prostě svůj pin k otevření zdravotní knížky nepoužije.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Moje kniha

V letošním roce byla vyhlášena anketa o nejoblíbenější knihu. Následující informace vás seznámí s tím, jak a proč se této ankety zúčastnit.

Proč hledáme nejoblíbenější knihu?

Četba je jednou z nejpopulárnějších forem společenské a kulturní zábavy, ale také jedním z nejdůležitějších nástrojů získávání informací a poznání. Lidé čtou především proto, aby:

Akce "MOJE KNIHA", organizovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), je zaměřena na všechny skupiny obyvatel.

V souvislosti s rozvojem nových médií a dlouhodobým trendem vizualizace mezilidské komunikace se v populaci stále silněji projevuje druhotná negramotnost. Jedná se o jev, kdy se člověk sice naučí zvládnout základy psaní a čtení, ale ztrácí schopnost pomocí četby aktivně získávat a vyhodnocovat informace a proměňovat je ve znalosti.

Jak si vybrat svou nejoblíbenější knihu?

Nejoblíbenější knihu lze vybírat podle nejrůznějších hledisek a každý musí rozhodnout, které je pro něj nejdůležitější. Může to být například:

Kdy bude oznámena nejoblíbenější kniha

Nejoblíbenější kniha je zjišťována pomocí krátké ankety, která byla vyhlášena prvního března 2004 a potrvá do začátku října 2004. V průběhu tohoto období budou zveřejněny dílčí výsledky:

Nejoblíbenější kniha obyvatel České republiky bude vyhlášena v Týdnu knihoven 4. - 10. 10. 2004.

Výsledky ankety najdete na stránce http://www.mojeknika.cz, kde budou postupně zveřejňovány také další informace související s propagací četby, činností knihoven a další návazné aktivity.

Kde je možno odevzdat hlas pro svou nejoblíbenější knihu?

Anketa je zpřístupněna na samostatné webové stránce http://www.mojeknika.cz. Provoz webové stránky a databáze údajů zajišťuje Národní knihovna ČR a Státní technická knihovna v Praze. Odkaz na webový formulář bude umístěn na webových stránkách spolupracujících knihoven, institucí i elektronických médií.

Další alternativní formou šíření ankety mohou být anketní lístky, které budou k dispozici v knihovnách a dalších spolupracujících institucích. V naší knihovně můžete vyplnit anketní lístek i hlasovat přímo na určené webové stránce. Proto zvu všechny občany do naší knihovny, aby dali hlas své nejoblíbenější knize, a tím přispěli k jejímu vítězství.

- Miroslava Průchová -

Okénko lékaře

Srdeční infarkt

Když si tak pěkně bužírujeme a tloustneme, až nemůžeme dýchat, dáváme si zabíjačkové porce vepřového, až nám teče omastek po bradě, a přikusujeme knedlíky prosáklé sádlem, a zapíjíme to korbely piva, aby nám to lépe trávilo, a vypalujeme si zobáčky cigaretami, nemůžeme se pak divit, že nám cévy zarůstají aterosklerotickými pláty se všemi důsledky až se uzavřou docela.

Uzávěr takové cévy, která zásobuje srdce, vede k infarktu. Srdeční tkáň postupně propadá nekroze a rozpadá se. Pokud nedojde k okamžité zástavě srdce poškozením převodního systému, nebo k prasknutí nekrotické stěny a stlačení srdce krví v osrdečníku, nebo znehodnocení srdeční pumpy rozsáhlostí infarktu, pak při relativně klidovému režimu může rozpadlá tkáň prorůst vazivem a změnit se v méně hodnotnou jizvu.

Pokud uzávěr srdeční cévy není úplný, trpí srdeční tkáň nedostatkem kyslíku, zhoršuje se činnost srdeční svaloviny, zvyšuje se elektrická nestabilita a srdeční infarkt hrozí též. Pro tento stav je typická bolest za hrudní kostí, někdy popisovaná jako pálení nebo tlačení, a je doprovázena pocitem nedostatku vzduchu. Pokud není uzávěr cévy úplný, objevuje se tato bolest při námaze a po krátké době odpočinku sama pomíjí.

Je-li uzávěr srdeční cévy úplný, nebo téměř úplný, rozvíjí se infarkt. Typickými příznaky infarktu je krutá, šokující pálivá nebo tlaková bolest za hrudní kostí, někdy vyzařující do krku až celé levé paže, někdy do nadbřišku a pak připomíná obtíže při prasklém žaludečním vředu. Krutá bolest je doprovázena dušností a vegetativními příznaky jako je bledost a pocení.

Tento stav opravňuje volat tým rychlé záchranné pomoci na lince 155. Pak eventuelně zavolám praktického lékaře. Pacienta uložím v klidu, hlavu nepodkládám polštářem. Pokud dojde k zástavě srdeční a pacient upadá do bezvědomí, podložím dostatečně záda pevnou podložkou, aby se hlava uvolnila do záklonu, fouknu do jeho plic dostatečné množství vzduchu a snažím se masírovat srdce zevní masáží přes hrudník. Opřu si dlaně o spodní část hrudní kosti, kterou promačkávám do hloubky o 4 cm rychlostí srdeční činnosti. Střídáním vdechů dostatečného množství vzduchu do plic a opakovanou zevní srdeční masáží dokážu udržet oběh krevní, že nedoje k poškození mozku než přijede záchranka. Čím méně se musím věnovat telefonování a čím více se řádně věnuji pacientovi, tím větší má šanci na přežití. Pokud resuscituji sám, dokážu to provádět řádně nejspíš jen několik minut. Jsme-li na to dva, měli bychom vydržet v resuscitaci do příjezdu RZP. Provádíme-li to řádně, nezůstane na nás suchá nit. Ale ani ve dvou se většinou trvalá stabilizace stavu pacienta nezdaří. Na to je nutný sehraný čtyřčlenný záchranný tým, který se věnuje jen této urgentní medicíně.

Po stabilizaci stavu je pacient odvezen do nemocnice. Při potvrzení diagnózy srdečního infarktu je na specielním kardiologickém centru v Českých Budějovicích urychleně vyšetřeno cévní řečiště srdce, provedeno rozšíření zúžených úseků, založení zpevňujících stentů a eventuelně připravení pacienta na bypassy.

Pokud to všechno pacient přežije, může se opět cítit zdráv a většinou může pracovat dál jako před infarktem. Ale lépe je se na technicky zdatné lékaře nespoléhat a tomu všemu předcházet udržováním normální váhy, normálního krevního tlaku, normální hladiny cukru a tuků v krvi. Samozřejmě, že nekouříme, je-li nám život milý. Dostatečná fysická aktivita vede k tomu, že díky prací vytvořené síti cév v srdci je poškození srdce infarktem menší.

- MUDr. Bohumír Šimek -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Poznávejme plemena psů

Americký stafordširský teriér

Římané přinesli na britské ostrovy oblíbený sport prostého lidu zápasy psů s býky. K tomuto účelu byli používáni statní a těžší psi molosoidního typu, ale častěji se začala objevovat menší pohyblivější a dravější plemena, která vznikla křížením s teriéry. Říkalo se jim bull and teriér. Za nejlepší psy v této disciplině byli považováni psi ze střední Anglie, z hrabství Staffordshire. Odborníci se neshodují v názoru, který teriér byl použit při šlechtění bull and teriéra. Pravděpodobně to byl foxteriér a manchester teriér.

V západním Skotsku v okolí Glasgow byl rozšířen typ psa, který se nazýval Blue Paul, byl buď modrý, nebo modře žíhaný a připomínal dnešního pitbulteriéra. O jeho původu není nic známo, pouze se ví, že jeho nejčastějšími chovateli byli skotští cikáni.

Vystěhovalci, kteří přijeli do Ameriky s sebou samozřejmě přivezli své psy. Kolem r. 1600 byly v Nové Anglii rozšířeny zápasy psů s medvědy. Do Ameriky byli dováženi k těmto různým zápasům psi z Anglie, Skotska a Irska.

Plemena psů - Americký stafordširský teriér Někteří z těchto psů byli chováni ve městech pro užití v arénách nebo k ochraně majetku, stád a domovů.

Farmáři dávali přednost silným nebojácným psům, kteří byli schopni čelit kojotům a vlkům. Tak se do krve bull and terriérů přimísila plemena ohařů, chrtů a dog. Tito psi se začali nazývat american bull teriér, staffordshire teriér nebo yankee teriér. Majitelé těchto zápasnický psů se vlastně zasloužili o vznik dnešního amerického stafforshire teriéra. Cílevědomě chovali, evidovali dovezené psy po mnoho generací a udržovali jejich původní bojovou povahu. Jejich záměrem tedy bylo užití psa v aréně. Aréna-pit také dala vzniknout nejznámějšímu označení psů pro zápasy "pit bull, pit bull teriér, pit dog".

V r. 1898 chovatel psů a milovník psích zápasů Bennet zorganizoval první registraci zápasnických psů a pod jménem American Pit Bull Teriér je začal zapisovat do plemenné knihy. Sestavil také jejich standart.

Pit Bull teriér se stal v období l. světové války symbolem Ameriky. Obliba plemene se udržela i po válce. Mezi chovateli tehdy začalo docházet k rozdílným názorům na povahu psů. Někteří chtěli psa jako společníka a nezajímali se o zápasy a naopak milovníci zápasů zase chtěli, aby dravá a bojová povaha u plemene zůstala. V r. 1936 v New Jersey byl založen chovatelský klub s názvem Staffordshire Terrier Club of America a v témže roce bylo plemeno uznáno AKC, který je nejvyšší institucí v chovu psů pro Ameriku. Prvním registrovaným jedincem byla pětiletá fena černé barvy Wheeler's Black Dinah. V r. 1947 byl název plemene upraven na American Stafforshire Terrier. Chovatelé organizovaní v AKC se věnovali chovu s jedinci, kteří byli zapsáni touto organizací a zajímali se hlavně o dobrý a pěkný exteriér a mírnou společenskou povahu.

Chovatelé, kteří byli organizování v UKC nebo ADBA se drží původního názvu American pitbull teriér a kladou důraz na bojovnost psa a nikoliv na exteriér.

Americký staffordshire terrier, kterému se mezi chovateli říká zkráceně amstaf, se rozhodně nehodí pro každého člověka. Vychovat tohoto psa vyžaduje mnoho času, trpělivosti a od mládí potřebuje kontakt s rodinou. Nesnáší ubytování v kotci, kde by viděl člověka jen sporadicky. Koupit si amstafa je vážné rozhodnutí, zda jej budu mít po celý jeho život, poněvadž dospělý amstaf si těžko zvyká na jiného majitele a může nezkušenému majiteli způsobit nechtěné potíže. Není dobré, aby se tento pes v rodině stal psem jednoho člověka. Pokud si nezvykne respektovat i jiné členy rodiny, dojde i při běžných situacích (dovolená, služební cesta) k vážným komplikacím. Dobře vychovaný amstaf, milovaný celou rodinou, je velmi dobrým společníkem, ale opak, kdy je pes nevychovaný, může být i nebezpečný. Amstaf se většinou nesnáší se psy, ale všechno záleží na dobré výchově a socializaci štěňat.

Je poměrně náročný na stravu jako štěně. Potřebuje velmi kvalitní stravu. Hotovým a vyvinutým psem je amstaf až ve dvou letech. Poněvadž má velmi krátké osrstění má rád teplo a měkko. Je to pes, který potřebuje hodně činnosti a výcvik, který se pro něho hodí, aby si mohl vybít svůj temperament a energii. Amstaf je výborným psem záchranářem, policejním psem, poněvadž jeho síla a nesmlouvavá visáž jistě usměrní každého opilce a výtržníka.

Amstaf je velmi pěkným psem s atletickou postavou, jako gladiátor. Je dobře osvalený, pohybuje se rychle a obratně, je mrštný, hravý, temperamentní a kamarádský. Bohužel někteří nezodpovědní lidé svým chováním a jednáním poškodili pověst tohoto psa tím, že došlo k napadení nejen zvířat, ale také lidí. Amstaf byl neprávem laickou veřejností nazván bojovým plemenem spolu s dalšími psy dalších plemen. Žádné bojové plemeno neexistuje a ani v minulosti psího rodu nikdy nebylo. Je to špatný název pro psy, kteří byli neprávem zneužiti svými agresivními majiteli. Pes je od nepaměti přítelem člověka, a neměl by být "trestán" nějakými zákony jako zločinec, když zodpovědnost nese člověk.

- K. Pavčíková -

FOTBAL - Sokol Křemže před odvetami

ZIMNÍ PAUZA

Fotbalisté družstva mužů Sokola Křemže absolvovali v zimní přestávce třídenní soustředění na šumavském Tejmlově. V přípravě na jarní start okresního přeboru pak sehráli šest přátelských utkání na umělém trávníku českokrumlovského Slavoje a se soupeři převážně z vyšších oblastních soutěží uhráli dobré výsledky (viz níže).

Kádr mužstva doznal pouze určitě zkvalitnění, když na roční hostování z Holubova přichází Radek Procházka a z téhož oddílu se těsně před startem jarních odvet podařilo realizovat přestup Georgije "Žory" Filipa. Po podzimním výpadku hlásí návrat do mužstva i ostrostřelec Václav Leština, který své kanonýrské schopnosti potvrdil i v přípravných zápasech.

Do druhé poloviny okresního přeboru jde družstvo mužů Sokola Křemže z výchozí průběžné čtvrté pozice se sedmibodovou ztrátou na vedoucí Dolní Dvořiště, které Křemežští přivítají hned v úvodním jarním kole. Cílem je pokusit se s posíleným kádrem ještě zamíchat do bojů o postup.


PŘÍPRAVA VÝSLEDKOVĚ

Křemže - Velešín (OP) 4:1 (1:0)
branky Křemže: Anderle, Leština, Kouba z penalty, Stropek z penalty.

Křemže - Č. Krumlov B 1:2 (1:0)
branka: Leština

Křemže - Č. Krumlov B 3:3 (1:2)
branky: Leština 2, Kouba z penalty.

Křemže - K. Újezd (l. A třída) 2:1 (0:0)
branky: Leština, Procházka.

Křemže - H. Planá (l. A třída) 2:5 (0:2)
branky: Anderle, vlastní

Křemže - Ševětín 4:4 (3:1)
branky: Stropek, Anderle, Chromý, Čižmar


JARNÍ PROGRAM OP MUŽŮ

1. kolo: Křemže - D. Dvořiště (sobota 10. dubna začátek utkání 16:30 h).
2. kolo: Velešín - Křemže (sobota 17. dubna, 17:00 h).
3. kolo: Křemže - Holubov (sobota, 24. dubna, 17:00 h).
4. kolo: Nová Ves - Křemže (sobota 1. května, 17:00 h)
5. kolo: Křemže - Vyšší Brod (sobota 8. května, 17:00 h)
6. kolo: Benešov - Křemže (sobota 15. května, 17:00 h)
7. kolo: Křemže - FC Vltava B (sobota 22. května 17:00 h)
8. kolo: Větřní - Křemže (sobota 29. května 17:00 h)
9. kolo: Křemže - Světlík (sobota 5. června, 17:00 h)
10. kolo: Soběnov - Křemže (sobota 12. června, 17:00 h)
11. kolo: Křemže - Horní Planá B (sobota 19. června 17:00 h)

- KAV -

Koncert

Milovníci vážné hudby, kteří 5. března sledovali v televizi přímý přenos koncertu ze sídla Senátu ČR, byli svědky strhujícího vystoupení jednoho z našich nejlepších souborů "Smetanovo trio". Toto komorní uskupení, jehož každý člen je zároveň i vynikajícím sólistou a sklízí velké úspěchy doma i v zahraničí, jsme měli možnost 24. února přivítat i ve Křemži. Trio ve složení Jitka Čechová (klavír), Jana Nováková (housle) Jan Páleníček (violoncello) v pořadu nazvaném "Pocta českým mistrům" předvedlo skladby B. Smetany, J. Suka, L. Janáčka a B. Martinů.

Díky agentuře KRAUS-KONCERT, která toto vystoupení zprostředkovala, prožili všichni účastníci koncertu nádherný večer s nezapomenutelnými zážitky. Nebývá totiž zvykem, aby po skončení svého programu děkovali umělci za to, že jim bylo umožněno koncertovat v tak krásném, mimořádně akustickém prostředí a skládali poklonu všem, kteří se o zbudování tohoto sálu - koncertní síně zasloužili.

To se ve Křemži stalo. Važme si toho!

- M. S. -

Závěrečná tečka

Pomyslnou tečku za zimní koncertní sezónou v sále radnice ve Křemži udělal dne 2. 4. 2004 koncert Smyčcového orchestru Č. Krumlov pod taktovkou Martina Peschíka a jeho hostů Tria posluchačů Konzervatoře Č. Budějovice - Laureátů 10. ročníku soutěže K. Ditterse z Dittersdorfu ve Vidaně, jehož členkou je občanka naší obce Irena Jakešová, kteří přišli zahrát nejen posluchačům, ale i členovi Smyčcového orchestru, rovněž našemu spoluobčanovi p. Stanislavu Jakešovi (otec Ireny) k jeho 70. narozeninám.

Po delší době zcela zaplněný sál radnice odměnil bouřlivým potleskem jak vystoupení mladých umělců, tak i amatérského Smyčcového orchestru, který přidával několik skladeb a na závěrečný přídavek odložil smyčce a dokázal, že i smyčcový orchestr umí zahrát i bez nich. Byla to skutečně důstojná tečka za touto sezónou, což potvrdili jak posluchači, tak i členové orchestru, kteří byli mile překvapeni velkou návštěvností i krásnou akustikou v sále a přislíbili uspořádání adventního koncertu ke konci roku.

- JL -

Volejbal

Výsledky Sokola Křemže B ve volejbalovém okresním přeboru

Po únorové prohře 3:1 s Horní Planou odehrál oddíl Sokol Křemže v březnu další dva zápasy v okresním přeboru volejbalistů. Utkal se v domácí tělocvičně s celkem Malont, jenž vévodí prozatímní tabulce a s oddílem VSK Český Krumlov C.

Křemže - Malonty 0:3 (21:25, 16:25, 16:25)
V prvním setu drželi Křemežští dlouho se soupeřem krok. Obě mužstva zpočátku natropila dost chyb z podání, v polovině setu, kdy domácí dokonce vedli, však hosté zabrali a vývoj otočili. V dalších dvou setech si již Malontští hladké vítězství pohlídali a dovolili soupeři shodně 16 bodů.

Křemže - VSK ČK C 3:0
Hosté přijeli neúplní, přesto museli domácí ve druhém setu obracet za nepříznivého stavu 17:24! Podařilo se otočit na 26:24 hlavně díky devíti bezchybným a tvrdým podáním domácího borce Jiřího Cáby.

- las -

P.F. 2004

P.F. 2004

Jako chlapec chodíval jsem bos,
po lukách motýly honil,
když zakopl jsem a odřel si nos,
nebyl jsem statečný a slzy ronil.
Nebral jsem mravy, co starším byly vžité,
nedovedl posoudit, co pro mne důležité.
Já raněn často byl víc než dost.
Znovu jsem vstal a přešel bídy most.
Poznal jsem svět i z té horší strany.
Věřte, život by nebyl hezký, nemít ostré
hrany.
Jedno rčení mou myslí hodně pohlo:
"Kdyby tak mládí vědělo a stáří mohlo."
Když zamyslím se a zahledím se zpět,
stejně krásný je ten svět.
Když mlád jsem byl a já šťastný byl,
každý den radostně jsem vítal.
Já šťastný byl a roky nepočítal...
Vše uběhlo jak hezký sen,
dnes počítám již každý den.

- Bohumír Rangl, Na Svahu 173, Č. Krumlov -

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
se vybírá ve dnech středa až pátek:

středa 14. 4. 2004   -   12:30 - 17:00 h
čtvrtek 15. 4. 2004   -   12:30 - 16:00 h
pátek 16. 4. 2004   -   12:30 - 14:30 h

v přízemí Radnice Křemže, číslo dveří 11.


SLUŽBY OBCE KŘEMŽE

Funkci vedoucího Služeb obce převzal 1. 4. 2004 po pí Šimonové p. Zdeněk Cipín.

Dále nabízí zemní práce rypadlem CATERPILLAR.
Bližší informace na tel. č. 380 741 115 nebo mobil 736 672 410.


POŠTA KŘEMŽE
změna hodin pro veřejnost


pondělí:   8:00 - 11:00 h   13:00 - 18:00 h
úterý:   8:00 - 11:00 h   13:00 - 17:00 h
středa:   8:00 - 11:00 h   13:00 - 18:00 h
čtvrtek:   8:00 - 11:00 h   13:00 - 17:00 h
pátek:   8:00 - 11:00 h   13:00 - 17:00 h
sobota:   9:00 - 11:00 h    
neděle:   zavřeno      

V těchto hodinách bude pošta zajišťovat kompletní služby v rámci Vyhlášky č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence), ve znění vyhlášky č. 5/2002 Sb. a vyhlášky č. 536/2002 Sb.


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do Mateřské školy Křemže a Chlum pro školní rok 2004/2005 probíhá od 17. května do 28. května 2004.

Součástí přihlášky je nutný souhlas lékaře.
Děti se přijímají od věku 3 let v průběhu celého roku.
Rodiče se před nástupem sami informují o rozhodnutí a podmínkách, upřesní docházku (pětidenní, celodenní).


VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání občánků narozených v období od července 2003 do února 2004 se uskuteční v sále Radnice ve Křemži dne 21. dubna 2004 od 16:00 hodin.


NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA POBOČKY ČESKÉ SPOŘITELNY VE KŘEMŽI PLATNÁ OD 1. 5. 2004

Pondělí: 9:00 - 12:30 h   13:30 - 17:00 h
Úterý: 9:00 - 12:30 h    
Středa: 9:00 - 12:30 h   13:30 - 17:00 h
Čtvrtek: zavřeno      
Pátek: 9:00 - 12:30 h    


NABÍDKA K PRODEJI

Obec Křemže nabízí k prodeji část pozemku KN č. 166 v k.ú. Chlum, určeného pro výstavbu rodinného domu. Zájemci se mohou hlásit na Obecní úřad Křemže u pana tajemníka Linhy do 30. 4. 2004, který poskytne zájemcům další informace. Minimální požadovaná cena 100,- Kč/m2.


OBEC KŘEMŽE NABÍZÍ K PRODEJI
poslední stavební parcelu ve Křemži v zóně "Východ" č. 936/85-612 m2 pro výstavbu rodinného domu.

Podmínka - zahájení výstavby do 31. 12. 2005.

Požadovaná minimální cena 450,- Kč/m2.
(V případě více zájemců proběhne výběrové řízení formou obálkové metody - vyšší nabídka).

Bližší informace na Obecním úřadě Křemže,
tel. č. 380 741 205, 380 741 126,
e-mail: oukremze@mbox.terms.cz


RYBÁŘSKÉ LÍSTKY

S účinností od 1. 4. 2004 vydává veškeré rybářské lístky Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí, Plešivec - u řeky (budova bývalého Pozemkového úřadu).


VĚTVE A KEŘE
je možno ukládat za hřbitovem do 26. 4. 2004, kdy bude provedena jejich likvidace štěpkovačem.


VÝKUPNA DRUHOTNÝCH SUROVIN VE KŘEMŽI je otevřena každou neděli od 7:00 do 11:00 hodin.

Vykupuje starý papír, železný šrot a barevné kovy.

Tel. č.: 380 739 489,
mobil: 723 742 060
pan Pilař.


AKCE ZAMĚŘENÁ NA KVALITU PITNÉ VODY

AQUEL BOHEMIA, s.r.o. oznamuje, že v naší obci proběhne dne 25. - 26. 4. 2004 akce zaměřená na kvalitu pitné vody, zhoršené povodněmi a přívalovými dešti.

Tuto službu nabízí bezplatně.
Zkontroluje vodu, kterou denně používáte jak z Vaší studně, tak i z vodovodního řadu.
V případě potřeby poskytne bezplatný poradenský servis a nabídne trvalé řešení.

Chcete-li tuto bezplatnou službu využít volejte na mobil č. 723 426 348 - Mgr. M. Maryšková.


TRADIČNÍ RYBÁŘSKÁ ZÁBAVA
Český rybářský svaz M. O. Křemže pořádá tradiční rybářskou zábavu.

Kdy: 17. dubna 2004 od 20:00 h
Kde: Kulturní dům Chmelná


Hudba: OBZOR
Vstupné: 70,- Kč

BOHATÁ TOMBOLA

Odjezdy autobusu:
Chlum, hospoda 18:40 h Křemže, Doubek 19:20 h
Lhotka 18:45 h Křemže, náměstí 19:25 h
Loučej 18:50 h Křemže, Pasíčka 19:30 h
Chlum, náves 18:55 h Chlumeček 19:35 h
Holubov, škola 19:00 h Stupná 19:40 h
Třísov 19:05 h Borek 19:45 h
Holubov, Artypa 19:10 h Chmelná 19:50 h
Mříč ČD 19:15 h    


Další informace :
Platné vyhlášky obce
Ski klub Chmelná
Obecní knihovna Křemže
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 11. dubna 2004 : TOPlist 0