ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Duben 2003 - Číslo 4 - Ročník 13

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 617 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

7. schůze rady obce spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce se konala dne 31. 3. 2003 za účasti všech zastupitelů. Na této schůzi podal náčelník 00 Policie ČR Křemže, kpt. Dvořák, informaci o bezpečnostní situaci v obci, ze které vyplynulo, že ve Křemži je, naštěstí, nízká kriminalita v porovnání s jinými lokalitami. Obdobná situace je i v dopravní nehodovosti, jak konstatoval náčelník DI PČR Č. Krumlov kpt. Troják. Přesto někteří zastupitelé doporučili věnovat větší pozornost dodržování dopravních předpisů zejména v osadách. V další části schůze se zastupitelé zabývali otázkou dalšího využití stávající budovy kina, v souvislosti s řešením žádosti o odprodej se záměrem rekonstrukce této budovy na prodejnu, šicí dílnu a velkoobchodní sklad. Tato záležitost bude znovu na programu příští pracovní porady 14. 4. 03 ZO, kde by mělo být rozhodnuto o tom, zda obec nabídne bývalou sokolovnu k prodeji či nikoli. Zastupitelé doporučili majetkoprávní vypořádání zastavěných pozemků (výkup a prodej), provedení nezbytných oprav v ZUŠ Křemže, získání pozemků v ochranném pásmu vodních zdrojů a u Vackovského mlýna do majetku obce, zahájit jednání s vlastníkem pozemku na střelnici (PF ČR) pro zjednání nápravy stávajícího stavu (černá skládka).

Dále projednali žádost občanů z Loučeje o vybudování plynovodní přípojky do jejich osady s tím, že v horizontu nejbližších 5ti let se z finančních důvodů nebude obec touto záležitostí zabývat. Znovu byl projednáván postup oprav místních komunikací a odstraňování povodňových škod.

- Lin -

Velikonoční beránek

Velikonoce, křemežské straky paní Husarové Naše babičky a ještě i maminky o některých svátcích pekly různé pečivo. Takovým symbolem svátků Všech svatých a Dušiček byly zvláštní rohlíky, o které po vsi koledovaly děti z chudších rodin. Symbolem svátků vánočních je dosud vánočka, symbolem Velikonoc beránek, zajíček a velikonoční vajíčka. Beránek proto, že už Židé na beránka vztahovali ruce, aby na něj o Velikonocích přenesli své hříchy a pak beránka obětovali nebo ho vyhnali s přenesenými hříchy do pouště. Beránka také Židé večeřeli před svým odchodem z Egypta a stal se pro ně symbolem osvobození z Egyptského otroctví. Na mnoha místech ve Starém a Novém zákoně je znázorňován Kristus jako Beránek, který na sebe bere vinu světa. Beránek je také symbolem čistoty, míru, nevinnosti a pokory - svátky, které mají mít náplň Velikonoc. Kromě Velikonočního beránka vždy dívky malovaly a chlapcům darovaly hezké kraslice. Symbol nového života zrozením kuřátka a pro křesťany připomínka zmrtvýchvstání Krista z hrobu. Velikonoční zajíček je už dávným, ještě předkřesťanským symbolem těchto svátků. Má několikrát do roka mladé, je tedy znamením hojnosti a pokračujícího života.

Proto na správných velikonočních pohlednicích mají převažovat: beránek, zajíček nebo vajíčka - kraslice. Naše lidová umělkyně p. Marie Husarová kromě beránka uvádí, že na Křemežsku se na Velikonoce pekly ještě: kobylka, hlemýžď, ovečka a rak.

- F. Nejedlý -

Právník radí

AUTOBAZARY

Máte zkušenosti s autobazarem? A dobré?, tak potom patříte mezi šťastlivce.

Při kontaktu s jakýmkoli autobazarem máte vlastně dvě základní možnosti, buď být tím, kdo má zájem prostřednictvím autobazaru svůj automobil prodat anebo být tím, kdo má zájem automobil za určitý peněžitý obnos získat. V obou případech lidé neznají dostatečně svá práva a uzavírají v obou případech (téměř výlučně) tzv. formulářové smlouvy s již předtištěným obsahem. Text těchto smluv je samozřejmě výhodně formulován výlučně ve prospěch autobazaru, ale je též často zavádějícím způsobem nadepsán. Smlouvy mohou být autobazarem označeny různorodě, nejčastěji však jako smlouvy zprostředkovatelské anebo smlouvy kupní i když svým obsahem velmi často odpovídají smlouvě o obstarání prodeje věci a v tom případě se mění razantním způsobem povaha smluvního vztahu ve Váš prospěch jako klienta autobazaru. Dalšími nejčastějšími problémy jsou případy, že Vámi zakoupené vozidlo vykazuje vady, za které autobazar odmítá zodpovídat, anebo prostřednictvím autobazaru vozidlo prodáte, ale autobazar zinkasuje od třetí osoby konkrétní finanční obnos představující dohodnutou kupní cenu, ale tento finanční obnos si ponechá, aniž by Vám ho vyplatil. Níže uvedené řádky Vám snad napoví, jak máte postupovat nejen při výběru konkrétního autobazaru, ale jaká jsou Vaše zákonná práva v případě jakýchkoli komplikací, které jsou tak typické v případech shora naznačených.

Mám zájem prodat svůj automobil prostřednictvím autobazaru:

Zaprvé je nutno pečlivě zjistit smluvní podmínky, které nabízí konkrétní autobazar. Osvědčeným postupem je autobazar navštívit a vyžádat si písemně podmínky, které autobazar nabízí pro případy, kdy je jeho prostřednictvím automobil nabízen třetím osobám a posléze i prodán. Pokud Vám pracovník autobazaru odmítne poskytnout buď prázdný formulář smlouvy anebo odmítne poskytnout písemně všeobecné obchodní podmínky (pokud je vůbec kdy konkrétní autobazar sepisoval) s tím, že Vás to může zajímat až při uzavření smlouvy, pak Vám srdečně radím, urychleně odejděte a navštivte autobazar jiný.

Předtím, než budete podepisovat jakoukoli smlouvu nadepsanou "smlouva o zprostředkování" či "obstarání prodeje věci" (tzv. komisní prodej), přečtěte si toto aktuální ustanovení § 741 občanského zákoníku (z. č. 40/1964 Sb.) a níže uvedené řádky:

§ 741 Obč. Z.

  1. Při prodeji věci svěřené do prodeje odpovídá obstaratel prodeje kupujícímu za vady prodané věci; obstaratel prodeje odpovídá i za to, že prodaná věc má vlastnosti, které obstaratel při prodeji uvedl.
  2. Jinak pro tuto odpovědnost platí obdobně ustanovení týkající se prodeje použitých věcí.
Uvedené znění § 741 Obč. Z. totiž obsahuje tzv. kogentní práva (pevně stanovená bez možnosti jiné smluvní úpravy), která se Vám v případě sporu s autobazarem mohou velmi hodit. Všechny autobazary totiž hledají jakoukoli cestu, jak své povinnosti co nejvíce eliminovat při zachování co největšího zisku. Tento postup by byl jistě obchodně chvályhodný v případě, kdyby své povinnosti autobazary eliminovaly dle zákona a nikoli dle svého uvážení a v jednoznačný neprospěch svých klientů. Soudních sporů, ve kterých figurují na žalované straně autobazary není moc, a to proto, že lidé případný spor předem vzdají s tím, že proti autobazaru nemají šanci, zvláště pokud podepsali smlouvu s nevýhodným obsahem a nebyli přitom v tísni apod.

Základem smluvní činnosti autobazarů je s ohledem na skutečnost, že při této činnosti typicky již z povahy věci dochází k předání věci, jejíž prodej je obstaráván, obecně smlouva o obstarání věci dle § 737 a násl. Obč. Z. Zákonná úprava smlouvy o obstarání prodeje věci obsahuje přitom stěžejní ustanovení § 741 Obč. Z., jehož jediným cílem je zajistit jistotu v právních vztazích mezi objednatelem a obstaratelem prodeje na straně jedné a mezi obstaratelem prodeje a kupujícím na straně druhé.

Dojde-li tedy v konkrétním případě k uzavření smlouvy mezi autobazarem a Vámi jako vlastníkem vozidla, tato smlouva směřuje k zajištění prodeje Vašeho vozidla za sjednanou cenu a Vy jste autobazaru současně při podpisu smlouvy vozidlo za účelem prodeje předali, nemůže být platným smluvním základem mezi Vámi a autobazarem smlouva zprostředkovatelská, (která obchází zmíněný § 741), ale smlouva o obstarání prodeje věci, která tento § 741 v sobě zahrnuje. Rozdíl mezi oběma smlouvami je nejen v ust. § 741, ale zejména v tom, že v případě uzavření smlouvy zprostředkovatelské zpravidla nedochází k samotnému předání věci (vozidla), ale těžiště povinnosti druhé smluvní strany (autobazaru) je v pouhém nalezení nejvhodnějšího kupujícího bez odpovědnosti za vady prodávané věci (rozdílně od komisního prodeje).

Jestliže nastane případ, kdy současně při podpisu smlouvy budete předávat i vozidlo autobazaru a účelem bude toto vozidlo jeho prostřednictvím prodat, pak nelze platně uzavřít smlouvu zprostředkovatelskou dle § 774 a násl. Obč. Z., ale smlouvu o obstarání prodeje věci dle § 737 Obč. Z. Zprostředkovatelská smlouva je v takovýchto případech absolutně neplatná a mezi Vámi a autobazarem došlo ve skutečnosti k uzavření smlouvy o obstarání prodeje věci, aniž by Vám to autobazar sdělil, neboť tím často obchází zákon a pokouší se tak zbavit odpovědnosti za vady prodávaného vozidla, které jste uvedli jako vady vozidla ve smlouvě s autobazarem.

Mám zájem koupit automobil v autobazaru:

Pokud budete jedněmi z mnoha, kteří mají zájem zakoupit své vozidlo v autobazaru nebo jste ho již koupili, budete uzavírat zcela pravidelně smlouvu kupní a dle jejího obsahu se též bude odvíjet případná odpovědnost za vady vozidla, které jste buď již nabyli do svého vlastnictví anebo ho do svého vlastnictví teprve zamýšlíte nabýt.

Verze 1)
Vlastník vozidla, který vozidlo prostřednictvím autobazaru prodává, uzavřel s autobazarem smlouvu o zprostředkování a Vy toto vozidlo zamýšlíte koupit. Verze 2)
Vlastník vozidla, který vozidlo prostřednictvím autobazaru prodává, uzavřel s autobazarem smlouvu o obstarání prodeje věci a Vy toto vozidlo zamýšlíte koupit. Z hlediska principu ochrany třetích osob je podstatné, zda vy jako kupující víte (či z okolností konkrétního prodeje musíte vědět), že s Vámi autobazar jedná za jiného a že jednání o koupi vedete s autobazarem jako zástupcem.

Dobrý obchod a šťastnou jízdu.

- J.M. -

Tajemství a záhady Křemežska

KAMENY Z NEBES A TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU

Asi každý z vás již slyšel o vltavínech (moldavitech). Patří k minerálům, které nazýváme tektity (řecky tektos = přetavený). Nápadně se podobají sklu. Málokdo však ví, že se nacházejí i na Křemežsku, což potvrdily opakované nálety, které jsou zachyceny v mineralogických monografiích.

Vltavíny jsou unikátní tím, že se nacházejí jen ve dvou oblastech (v jižních Čechách a na jihozápadní Moravě), mezi nimiž je několik desítek kilometrů široký pruh bez výskytu těchto minerálů. Pro mnohé je to další ze záhad. Tajemství vzniku vltavínů nebylo dlouho známo. A jak už to tak bývá, objevily se mnohé spekulace. Příznivci senzací tvrdili, že tektity jsou pozůstatky startů dopravních prostředků dávných expedic mimozemských civilizací. Český profesor Jan Oswald věřil, že jde o meteority, které průletem atmosférou "odkapávaly". Dnes se ví, že všechno je jinak.

Moldavity jsou staré 14,7 milionů let. Tehdy na naši zem dopadl do oblasti Německa (Ries) velký meteorit, který tam vytvořil impaktový kráter a odrazil do vzduchu masy zemských povrchních vrstev, které prolétávaly atmosférou, kde se za velmi vysokých teplot přetavily ve sklovitou hmotu. V této podobě byly rozesety v místech dopadu. Pozdějšími přesuny vodními toky se dostaly do míst, kde je dnes nacházíme. Není proto divu, že složení vltavínů nápadně odpovídá složení přetavených povrchních vrstev v místě impaktového kráteru. Vltavíny jsou převážně tvořeny oxidem křemičitým. Jejich zelené zabarvení je dáno příměsí dvojmocného železa. Typický pro taktitové sklo je nápadně nízký obsah vody (0,0005%). Tlak plynů ve vzduchových bublinách vltavínů je nízký, což podporuje teorii o vzniku mimo zemský povrch.

Vraťme se ale k otázce výskytu, kde pro mnohé zůstává otazník v podobě několika desítek kilometrového pruhu bez přítomnosti vltavínů. Tato mezera je způsobena mohutnou řekou se starým údolím ve starších třetihorách, která tekla ve směru dnešní Jihlavy a odvodňovala i část jihovýchodních Čech. Její zbytky se vyskytují v širokém pruhu od Polné k Jihlavě a dále až k Třebíči, kde navazují na vltavínové uloženiny.

Další tajemství spojené s vltavíny je tajemství kamene svatého grálu. Slovo grál je keltského původu. Myšlenky, které formovaly představu grálu, sahají až do megalických dob (neolit = mladší doba kamenná 5000 - 3000 let před naším letopočtem), navazují na indické, perské, řecké a arabské vědění, přičemž jeden kořen vede ke keltskému kotli hojnosti, znovuzrození, prostě života. Většina legend o grálu pochází z kulturních vrstev keltských bájí christianizovaných Keltů staré Británie. Koncem 12. století popisuje Chrétien do Troyes poprvé grál jako drahocenný, drahokamy posázený pohár. Jeho součastník Robert de Boron tvrdí, že grál je miska, z které pil a dával pít Ježíš na poslední večeři a do které Josef Arimatejský zachytil Kristovu krev. Legendy o svatém grálu jsou spojeny s širším okruhem legend o králi Artušovi. Artuš Britanský, u Nennia (kronikář) zmiňovaný jako obyčejný "dux bellorum" (vojevůdce), který na počátku 6. století na pár desetiletí zastavil podmaňovací tažení Sasů, se stal středem nejvelkolepějšího pevninského cyklu pověstí a vůbec předobrazem evropských knížat. Historicky nezřetelná postava byla skutečnou osobou. Moderní britská archeologie dokonce překvapivě potvrdila existenci Artušova rodného hradu jménem Tintagel v Cornwalu.

Motiv svatého grálu je zachycen i v legendě Wolframa von Eschenbacha (asi 1170 - 1220), který grál dále determinuje veršem: "nazývá se lapsit exillis". Wolfram nejspíše latinsky dobře neuměl, jeho legenda je psána krásnou středověkou němčinou, proto panuje shoda v tom, že termínem "lapsit" mínil autor "lapis", tedy kámen. Rozpory jsou však ve výkladu slova "exillis". Latinské "exilis" - "malý, tenký, nenápadný" - vylučuje většina filologů a spíše se přiklání k možnosti, že jde o zkomolené zkrácení termínu "lapis ex coelis", tedy kámen z nebes. Svatý grál je spojován v legendách se zelenou barvou. Pozdní středověcí autoři jej přirovnávají ke smaragdu, vždy však s dovětkem, že nejde o smaragd. Rovněž je zmiňována průhlednost kamene svatého grálu. Zdá se tedy, že by se mohlo jednat o vltavín. Svědčí pro to i fakt, že se vltavíny v místech výskytu opakovaně používaly k výzdobě církevních kultovních předmětů (monstrance z Netolic, kalich z Lišova).

Pomineme-li legendární původ svatého grálu a vezmeme-li v úvahu naleziště vltavínů, dojdeme k zajímavému zjištění. Při archeologickém výzkumu v okolí keltského oppida v Třísově byla nalezena čepel a jádro zhotovené z vltavínu. Proč by svatý grál nemohl vzniknout právě zde? Vždyť Keltové tady vynikali zejména zpracováním barevných kovů i železa, z ohnivzdorného grafitu, který na Českokrumlovsku těžili, vyráběli tavící kelímky pro hutnické účely a právě odsud před přelomem našeho letopočtu pokojně odešli směrem na západ do oblastí Bretaně, Irska a Británie, místa odkud král Artuš vyslal své rytíře hledat svatý grál.

- MUDr. Jaroslav Polách -

Okénko lékaře

Teplota našeho těla

Jako u všech teplokrevných živočichů je teplota našeho těla regulována. Centrum regulace je v mozku. Zde je nastavena určitá výše naší normální teploty. Pokud teplota našeho těla je vyšší než nastavení v mozku, vyrovnává se s tím naše tělo pocením. Pot na naší kůži se odpařuje a ke svému odpaření potřebuje energii, kterou získává odebíráním tepla z povrchu našeho těla. Tím se naše zvýšená teplota snižuje na teplotu nastavenou v mozku.

Naopak při prochlazení, kdy teplota našeho těla je nižší než její nastavení v mozku, zvyšuje se napětí našeho svalstva postupně až ke třesu. Tento třes je vlastně též svalová práce, při které se uvolňuje energie, a teplota našeho těla se opět s nastavenou teplotou vyrovnává.

Tyto základní mechanismy v těle, které umožňují kolísání naší teploty v rozmezí optimálním pro činnost našich orgánů, nám umožňují přežití.

K podchlazení dochází při našem dlouhodobém pobytu v chladnějším prostředí, zejména při zvýšené vlhkosti vzduchu (od podzimu do jara, když nemrzne), ale i při zvýšeném proudění tohoto chladného vzduchu při větrném počasí. Prochlazení urychluje též, pokud jsme zpoceni a nemůžeme se hýbat. Třeba při úrazu na lyžích. Na podchlazení reagujeme třesem celého těla a po vyčerpání energetických zásob dochází k blaženému umírání. Jsme apatičtí a spokojení se vším. I se smrtí.

Přehřátí nám hrozí při zvýšené fysické aktivitě a při pobytu v horkém prostředí, zejména pokud je bezvětří nebo je vzduch zvýšeně vlhký. To jsou stavy, kdy je snížena možnost odpařování našeho potu na kůži a tím snížena možnost regulace naší teploty. Proto v našich klimatických podmínkách máme v místnostech různé větráky a v tropech při přehřátí ve vlhkém vzduchu pralesa naopak musí pro své přežití (pro nás paradoxně) topit, aby snížili vlhkost vzduchu a umožnilo se odpařování potu z kůže.

Při různých infekčních onemocněních se v našem těle tvoří mediátory zvané pyrogeny zvyšující nastavení teploty v mozku na vyšší úroveň. Zvýšená teplota našeho těla do jisté míry pomáhá obraně našeho organismu při virózách. Proto při teplotách do 38 stupňů většinou neužíváme léky snižující v mozku nastavení teploty k normě. Jde o Paralen, Acylpyrin a podobné preparáty.

Při infekcích, když máme horečku, je nejdříve pyrogeny v mozku nastavená teplota vyšší, než je teplota našeho těla. Proto je nám zima a při prudkém vzestupu nastavení teploty dojde k třesu svalstva, čímž si tělo svoji teplotu zvyšuje. Proto pro horečku máme též pojmy zimnice a třesavka. Ve druhé fázi, kdy tělo již má zvýšenou teplotu a nastavení regulace v mozku již klesá, vzniká pocit přehřátí a my se potíme, aby se teplota našeho těla vyrovnala jejímu sníženému nastavení v mozku. Tuto fázi můžeme urychlit Acylpyrinem nebo Paralenem.

A na závěr ještě otázka, jakou roli hraje alkohol v regulaci naší teploty. Protože často slyšíme, že alkohol je dobrý na zahřátí. Alkohol v přiměřené dávce zvyšuje prokrvení kůže. Tím urychluje výměnu teploty našeho těla se zevním prostředím. V chladném prostředí urychluje ztrátu tepla, v teplém prostředí může umožnit příjem sálavého tepla přes kůži. A tak pokud si po prochlazení dopřejeme při pobytu v teplé místnosti u roztopených, sálajících kamen horký nápoj s příměsí alkoholu, lze to jen doporučit, není-li nějaká zdravotní kontraindikace. Alkohol přijatý v chladném prostředí je naopak rizikem. Vyvolává pocit tepla, ale urychluje prochlazování těla.

- MUDr. Bohumír Šimek -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Jaro se otevírá, příroda se probouzí

Nejen květiny a další rostlinstvo, ale hlavně stěhovavé ptactvo se vrací postupně z teplých krajin, kam je u nás donutila blížící se zima a hlad. Nejranější ze všech bývá skřivánek. Pranostika dokonce říká: "Na svatého Blažeje, pije skřivan z koleje." (3. února) Je radostné sledovat jeho krásný let nad polem a poslouchat jeho zpěv. Současně se skřivánkem přilétají většinou i špačci, kteří se vracejí do svých loňských budek. Někdy je ale obsazena rodinou vrabců, kterým se na zimní období hodila, někdy si ji už obsadil jiný špaček. Pak bývá boj! Špaček býval kdysi pták, který sídlil v dutých stromech v lesích nebo v bezlesních krajinách. Teprve v minulém, už i předminulém století se začalo se stavbou budek, které jsme odpozorovali v 17. století v Itálii, Nizozemí a Slezsku. Teď je už dávno špaček pánem našich zahrad, aby tu likvidoval škodlivý hmyz. Horší je, když se nám dá do zralých třešní nebo vinných bobulek. Zpěv špačka u budky je dost pestrý. Se spuštěnými křídly se zdá, že to je směs zpěvu různých ptáků. Vlaštovka obecná, ilustrace

Opravdu milým domácím ptáčkem je vlaštovka. Přilétá většinou koncem března a počátkem dubna. Po své namáhavé pouti až z Afriky si hledá své staré hnízdo. Poškozené opraví, vylepší a pokud není, staví nové jako dobrý zedník. Je hezké sledovat, jak pomalu roste z hlíny, proložené suchou travou nebo slámou. Začátkem května se objevují v hnízdě vajíčka. Bílá, hnědočerná až nafialovělá, s malými tečkami. Za 14 - 16 dní vystrkuje z hnízda 4 - 6 malých zobáčků, hladových po potravě. Je hezké později sledovat, jak se pomalu učí létat. Když pak opustí hnízdo, objeví se v něm druhá generace malých vlaštoviček. Ta třetí už nemá velký význam. Nedorostou tak, aby mohli zvládnout dalekou cestu do teplých krajin, nebo zde zůstanou a i v teplé stáji většinou zahynou.

Na vesnicích byly dříve vlaštovky symbolem domova tak jako pes, kočka a jiná domácí zvířata. Měly svá hnízda hlavně ve stájích a na zdi v podkroví. Ohlašovaly domácím příchod jara a odlet z domova. Svým pilným létáním za potravou, hlavně pro své mladé, uloví hodně hmyzu, hlavně much a ovádů. Člověku byly stále nablízku, ve stáji i na louce. Svým nízkým trhavým letem nad zemí dávají znamení blížící se pršky.

V posledních desetiletích mnoho vlaštovek zmizelo. Zrušené malé stáje, výstavba nových domů a domků, kde se s hnízdem vlaštovky těžko uchytí nebo nejsou trpěny. Někde jim zavírají okna k výletům. Jedinou krásnou lásku k vlaštovkám a jiřičkám má naše stanice ČD v Křemži, kde jim umožňují dobrý pobyt.

- Z. H. -

Poznávejme plemena psů

ANGLICKÝ BULDOK Anglický buldok je tak ošklivý, až je krásný. Jeho minulost je vyplněna staletými zápasy, za kterou je zodpovědný člověk, který mu určil tento nebezpečný a zlý úděl. Vývoj plemene sahá daleko zpět do starověku. Je pravděpodobně potomkem silných asijských psů - po nichž zdědil odvahu, statečnost, neohroženost a bojechtivost.

Buldok se k zápasům hodil pro svoji sílu, ostrost, vytrvalost a neústupnost. Buldoci zápasili v arénách s býky, leopardy, lvy a medvědy. Někdy také bojovali mezi sebou, což byly zvlášť kruté zápasy. V r. 1835 byl vydán zákon, který tyto zápasy definitivně zakázal. Samozřejmě, že se zápasy prováděly i tajně.

Pro svoji sílu a neohroženost se ve středověku buldok používal k osobní ochraně velmožů, buď jako osobní pes, nebo jako strážce před ložnicemi knížat. Používali jej také řezníci při honění dobytka, zvláště vepřů a býků. Jako samostatné plemeno se buldok vystavoval v Birminghamu v r. 1859 a 1860. V r. 1857 byl ustaven Anglický klub chovatelů buldoků, který má zásluhu na tom, že se plemeno zachovalo a přizpůsobilo se pro potřeby moderního života. Cílevědomým výběrem změnily chovatelé bezohledného zápasníka na psa mírného s dobrými povahovými vlastnostmi. Plemena psů - Anglický buldok

Z dávných dob se stále o buldoku šíří nepříznivé pomluvy, ale dnešní buldok je klidný, neprojevuje se u něho lovecký pud. Zdá se být velmi těžkopádný, ale má v sobě skryt temperament a někdy až obdivuhodnou pohyblivost a vytrvalost v chůzi. Je moudrý inteligentní, ostražitý a věrný. Vyniká láskou k dětem. Dovede si s nimi hrát, ale nelze ho pokládat za hračku pro děti. Buldok nemá rád halasný zmatek, jde mu to doslova na nervy, a žádnou situaci, spojenou s pokřikováním. Miluje klid a pohodu. Není dobré buldoka nechat volně pobíhat v blízkostí pasoucího se stáda skotu. Rád mezi dobytkem pobíhá a může nastat situace, kdy by se v něm probudily dávné zápasnické pudy.

Vůči cizím psům je vcelku velkomyslný, nepere se a malé pejsky přehlíží. Kdyby byl však napaden, pak zakročí se vší důrazností. Dokáže instinktivně vycítit, že se mu někdo posmívá, nebo o něm mluví nepříznivě. Má silně vyvinut smysl pro čest, hrdost a je hluboce zklamán, když se mu děje křivda. Buldok je osobnost, silný charakter.

Chov buldoka je nákladný a obtížný. Velmi často dochází ke ztrátám fen a štěňat. Úzká pánev fen a široké hlavičky štěňat jsou příčinou obtížných porodů. Štěňata jsou velmi choulostivá a dochází k častým úhynům.

Srst buldoka nevyžaduje zvláštní péči. Často se musí u něho čistit uši a vrásky. Buldok má citlivou pokožku, zvláště na místech, kde má bílou srst. Proto se musí dobře vybírat šampon pro koupání a také potřebuje správné krmení, aby u něho nevznikla potravinová alergie.

Anglický buldok není pes pro každého. Nehodí se pro nervózní a cholerické lidi. Hlučná rodina, křik a rozčilování mu jdou na nervy. Vyžaduje klidný domov, pochopení, lásku a rád se mazlí a je přítulný, ale musí se mu majitel dost věnovat. Svým zjevem působí na mnoho lidí odpudivě, ale má zlaté srdce.

FRANCOUZSKÝ BULDOČEK

Toto plemeno je zmenšeným vydáním původního starověkého asijského moloského psa. Minulost je shodná s minulostí dogy, anglického buldoka a jiných psů tohoto typu.

Zrušením býčích zápasů byl chov anglického buldoka narušen, a proto se hledala nová cesta křížením s mopsem, různými teriéry. 0 malé buldoky byl zájem v chudých čtvrtích Paříže. Kolem roku 1885 se na výstavách začali objevovat první představitelé francouzských buldočků. V r. 1896 byl uznán jako samostatné francouzské plemeno. Je to poměrně mladé plemeno. Plemena psů - Francouzský buldoček

Francouzský buldoček je komicky vypadající malý chlapík, plný energie, atlet. Je to velmi veselý pes, přestože vyhlíží vážně. Je velmi mrštný, ochotný k různým šibalstvím. Je dobromyslný, i když vyhlíží nebezpečně. Je vcelku poslušný, rychle chápe, ale má vysloveně nechuť k soustavnému výcviku. Svému pánovi se dokáže zcela přizpůsobit. Špatně snáší prudký sluneční žár a má sklon k otylosti. Nesmí se překrmovat. Je notorickým chrápačem, jako většina psů tohoto typu. Je pro něho velmi škodlivý průvan a promoknutí. Měl by se každý den překartáčovat. Má rád děti, vyžaduje jemné zacházení, hrubost v něm vyvolává neposlušnost, plachost a strach. Má v sobě dostatek sebevědomí a důstojnosti. Je to psí osobnost. Chov je obtížný stejně jako u anglického buldoka, protože buldoček má poměrně velkou hlavu a to je příčinou komplikací při porodu.

Svým zjevem a povahou je buldoček plemeno, které se dobře hodí do bytu. Je to pravý typ domácího psa, přítulný a věrný kamarád. Je to ideální roztomilý pes i pro menší byt. Spokojí se i s kratšími procházkami. Vyžaduje však jemného, ohleduplného člověka, jemuž je pak oddán po celý život.

- Pav -

VZP informuje

Okresní pojištovna Český Krumlov
Horní Brána 429, 381 01 Český Krumlov
Tel. 380 711 186, e-mail: informace@op33.vzp.cz

Nabízíme svým pojištěncům bezplatné návštěvy
plaveckého bazénu a fitness center

Plavecký bazén, Chvalšinská 227, Český Krumlov
každé úterý v 15,00 - 16,00 hodin
a v sobotu ve 14,00 - 15,00 hodin.

V měsíci dubnu 2003 přispíváme na permanentní vstupenku v hodnotě 100,- Kč na tyto kurzy v plaveckém bazénu:

Cvičení v hluboké vodě
každé pondělí 17,30 - 19,00 hodin

Aqua aerobic
každé pondělí 19,15 - 20,15 hodin

Fitness centrum Český Krumlov, Urbinská 184
každou středu v 19,30 - 20,30 hodin
a v neděli 15,00 - 16,00 hodin.

Fitness studio Fitness J & K Český Krumlov
každé úterý v 9,00 - 10,00 hodin a 20,00 - 21,00 hodin
a v sobotu 16,00 - 17,00 hodin.

Fitness centrum Jan Froněk, Kaplice, Nové domky 638
každé úterý v 10,00 - 11,00 hodin a v 18,00 - 19,00 hodin,
ve čtvrtek 18,00 - 19,00 hodin,
a v sobotu 18,00 - 19,00 hodin.

Fitness centra můžete navštívit v měsíci dubnu a květnu 2003. Od podzimu pro Vás připravujeme další cvičení ve fitness centrech tentokrát formou příspěvku na permanentku.

Bezplatný vstup po předložení průkazu pojištěnce VZP.
Věříme, že naše pozvání přijmete a této možnosti využijete.

Naši zahrádkáři

V sobotu 22. února vzpomněli na výroční členské schůzi naši zahrádkáři 45. výročí založení Spolku zahrádkářů v Křemži. Tehdy v neděli 26. května se sešlo asi 10 - 15 zahrádkářů z Křemže, aby ustavili výbor, schválili spolkové stanovy a pohovořili o své budoucí činnosti. Scházeli jsme se, jak si vzpomínám, v té naší malé skupině každou druhou neděli v měsíci dopoledne v kulturní jizbě na místním národním výboru. V zimních měsících probíral s námi p. učitel Řezanka zahrádkářskou teorii, v letním období jsme poznávali praxi na zahrádkách našich členů nebo na jeho zahradě u chaty (která pak připadla mateřské škole). Nebylo tehdy lepšího učitele zahrádkářské vědy nad p. Řezanku, takže do našich řad přicházeli noví a noví zahrádkáři, až k dnešnímu dni má náš spolek 68 členů a na zahrádkářské osadě nad rybníkem se u svých chat těší nad svými výsledky 36 členů. Že zahrádkářský spolek Křemže je stále čilý, o tom svědčí odborné přednášky a pravidelné zájezdy každý rok. Předsedou spolku je už dlouhá léta Stanislav Jakeš, jednatelem Konstantin Štibic. Již po několik let má náš spolek moštárnu na ovoce, ve které při nadměrné úrodě jablek loňského roku bylo zmoštováno cca 360 q jablek. Je jen škoda, že mnohde zůstala jablka ležet na zahradách a nebyla moštováním využita.

Při letošní výroční schůzi dostali starší zasloužilí členové našeho spolku Pamětní list. Jsme hrdi i na to, že náš křemežský spolek byl založen ve stejnou dobu jako Československý zahrádkářský svaz v Praze, čili jsme jeden z prvních v Republice.

Daleko však starší na našem Křemežsku je Včelařský spolek, velmi živý a užitečný, který byl u nás založen v roce 1906. Jeho historie je od prvopočátku zachycena ve Včelařské kronice.

- F. Nejedlý -

TJ Sokol Křemže

FOTBAL

Fotbalisté na začátku druhé půle

Na březnové schůzi výboru fotbalového oddílu Sokola Křemže bylo oznámeno přeložení úvodního mistrovského utkání družstva mužů na neděli 6. dubna (od 16:30 doma s vedoucím celkem přeboru z Malont). Předseda oddílu Jiří Reitinger ml. Dále potvrdil další posilu prvního týdnu, kterou je zkušený útočník Václav Leština, jenž přichází na hostování z Vodňan a měl by oživit ofenzívu týmu v předpokládaném boji o přední příčky okresního přeboru. Před začátkem jarní části soutěží se jednalo také o dalších úpravách v areálu hřiště (přebudování a rozšíření střídaček další úprava oplocení).

A jaká je situace družstev Sokola Křemže před jarem?

MUŽI
Muži figurují v poločase okresního přeboru na čtvrtém místě se ziskem 19 bodů (6 vítězství, 1 remíza a 4 porážky, skóre 19:10) a sedmibodovou ztrátu na první Malonty, které přivítají ve výše zmiňovaném úvodním jarním kole na domácím trávníku. Další domácí zápasy v dubnu: sobota 12. 4. s béčkem H. Plané (16:30), sobota 26. 4. s Velešínem (17:00 h).

DOROST
Dorostenci startují v devítičlenné okresní soutěži Českobudějovicka jsou s 21 body první před Slávií Č. Budějovice, která ztrácí 3 body, ale má o zápas méně. Dorost Křemže na podzim sedmkrát vyhrál a pouze jednou vyšel naprázdno (právě se Slávií 1:3) a dosáhl lichotivého skóre 32:6. První domácí zápas sehrají dorostenci 12. 4. s Chráštanama.

ŽÁCI
Žáci procházející generační výměnou, obsazují v poločase okresního přeboru v devítičlenné skupině B sedmé místo, když na podzim jednou vyhráli, dvakrát remizovali a pětkrát vyšli naprázdno (5 bodů, skóre 6:35). Žáci rozehrají jaro v neděli 6. dubna ve Chvalšinách, v dalším kole mají volno, v sobotu 19. dubna pojedou do H. Plané a poprvé doma se představí v neděli 27. dubna (od 10:00) v derby s Holubovem.

- KV -

Knihovny v Chlumu a ve Mříčí

Zatím se všechny mé články týkaly knihovny ve Křemži. Tentokrát chci svou pozornost zaměřit na pobočky naší knihovny v Chlumu a ve Mříčí.

Knihovny mají svůj stálý knižní fond, ale v současné době nemají svůj vlastní nákup. Proto do obou těchto poboček jsou zasílány knihy z knihovny Křemže v tzv. souborech na určitou dobu a potom zase obměňovány.

Městská knihovna v Českém Krumlově shromažďuje výměnný fond a tyto knihy půjčuje menším knihovnám, které nemají vlastní nákup. Obě knihovny ve Mříči i v Chlumu využívají těchto služeb. V loňském roce získaly obě knihovny několik knih darem,které obohatily fond knihovny.

Pokud čtenář žádá knihu, která v příslušné pobočce není, je možné obrátit se na knihovnu ve Křemži.

V těchto knihovnách najdou čtenáři kromě knih i různé časopisy. Knihovny jsou to sice malé, ale knihovnice se o ně i o své čtenáře dobře starají a těší se na co největší počet návštěvníků ve svých knihovnách. Ve Mříčí paní Anna Traplová a v Chlumu paní Ludmila Soukupová.

Roční registrační poplatek v těchto knihovnách činí 50,- Kč pro dospělé a 10,- Kč pro děti a studenty.

Změnou zimního času na letní, dochází zároveň ke změně výpůjční doby.

Výpůjční doba:      úterý  15.00 - 18.00 h- M. Průchová -

Na čem záleží

I N F O R M A C E

NABÍDKA JARNÍCH SPORTOVNÍCH AKCÍ V CHLUMU

Letošní sezóna ve sportovním areálu Cihelna Chlum zahajujeme 30. dubna 2003 oblíbeným "Pálením čarodějnic".

Další akcí budou sportovní hry, pořádané ve dnech 2. - 3. května panem Františkem Cibulkou. Tradiční jarní nohejbalový turnaj proběhne na Cihelně v sobotu 24. května.

31. května 2003 se bude konat první z pěti plánovaných vícebojů dvojic.
Víceboj se skládá z pěti disciplín: nohejbal, střelba ze vzduchovky, kopy na branku, hod oštěpem, trojnohý běh.

Všechny aktivní sportovní nadšence i příznivce a fanoušky na výše zmíněné akce srdečně zveme.

- Z. Hrubeš -


V SÁLE RADNICE VE KŘEMŽI:

13. 4. 03 - od 20:00 h
koncert pro housle a klavír

24. 4. 03 - od 20:00 h
houslový koncert

25. 4. 03 - od 18:00 h
taneční soubor JITŘENKA

14. 5. 03 - od 20:00 h
klavírní koncert

6. 6. 03 - od 20:00 h
Velešínský sbor


Vstupné dobrovolné.


Zveme Vás na taneční vystoupení dětského folklorního souboru JITŘENKA za doprovodu dudácké kapely v pátek, 25. dubna 2003 od 18:00 hodin v sále radnice ve Křemži.

Dětský folklórní soubor Jitřenka byl založen v roce 1975. Zřizovatelem souboru je Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově. V současné době navštěvuje soubor přes čtyřicet dětí, které tancují ve dvou odděleních. Nejmenším tanečníkům je pět let.

Dětský folklorní soubor Jitřenka

Soubor během své dlouholeté činnosti reprezentoval několikrát jihočeskou oblast na národních přehlídkách dětských folklórních souborů. Naposledy tomu bylo v loňském roce, kdy Jitřenka vystupovala na přehlídce nejlepších sedmi dětských souborů České republiky v Mělníce. Mimoto soubor reprezentoval naši republiku i na mezinárodních přehlídkách v Polsku, ve Francii a Itálii.
Tanečníky doprovází dudácká muzika.
Vedoucím souboru je V. Mařík, který je také autorem choreografie jednotlivých tanečních čísel.


Upozornění na výpůjční dobu v knihovně ve Křemži

Pondělí a Čtvrtek:
9:00 - 11:00 h, 12:00 - 18:00 h

Středa:
14:00 - 18:00 h


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis dětí do Mateřských škol ve Křemži a Chlumu pro školní rok 2003 - 2004 probíhá do konce měsíce května 2003.

Přihlášky potvrzené lékařem můžete odevzdat vedoucím učitelkám v mateřské škole. Rozhodnutí o přijetí dětí obdrží rodiče do konce června.


POPLATEK ZE PSŮ
Upozorňujeme majitele psů, že poplatek na rok 2003 musí být zaplacen nejpozději do 31. 5. 2003 na Obecním úřadě ve Křemži u paní Urbanové.


ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ ZA MĚSÍC DUBEN 2003
se vybírá:
9. 4. 2003 od 12:30 do 17:30 h
10. 4. 2003 od 12:30 do 16:00 h
11. 4. 2003 od 12:30 do 14:30 h


Další informace :
Obecní knihovna Křemže


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 14. dubna 2003 : TOPlist 0