ARCHIV 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Březen 2006 - Číslo 3 - Ročník 16

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (10 249 kB)

 

Ze zasedání Rady a Zastupitelstva obce

Dne 6. února 2006 se na své 72. schůzi sešla Rada obce spolu s pracovní poradou Zastupitelstva obce. Kromě kontroly usnesení zastupitelstva z 23. 1. 2006 byly projednány tyto záležitosti: postup řešení uvolnění obecních bytů, kde bylo rozhodnuto o ukončení nájmu z důvodu neplnění nájemních smluv (v jednom případě je byt již uvolněn a bude nabídnut zájemcům dle schválených zásad, v druhém případě bude vyklizení řešeno soudně), byly projednány žádosti o půjčku z Fondu rozvoje bydlení, nájemní smlouva s TJ Sokol k objektu turistické ubytovny u sportovního areálu Němcalka, kde TJ Sokol plánuje rekonstrukci a přístavbu, která zkvalitní a rozšíří spektrum poskytovaných služeb, byl projednán výsledek hospodaření obce, vedlejší hospodářské činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Křemže za rok 2005, návrh rozpočtu na rok 2006, v pozemkové agendě pak žádost o majetkoprávní vypořádání toku Chlumského potoka v návesní části ze strany Českého státu - Zemědělské vodohospodářské správy Č. Krumlov (ZO doporučilo vypořádání), návrh směny pozemků v Chlumu - Cihelna za pozemky v téže lokalitě pro potřeby plánované výstavby letního koupaliště (ZO doporučilo schválit směnu), dále byl projednán výsledek inventarizace majetku obce k 31. 12. 2005, (nebyly shledány závady) a vnitřní směrnice obce. Dále byl projednán výsledek výběrového řízení na uzavření leasingové smlouvy na nákup nákladního automobilu pro Služby obce Křemže, postup v připravované akci výstavby nového mostu mezi Chlumem a Křemží, postup prací na přípravě rekonstrukce školní kuchyně, další postup při realizaci rekonstrukce průtahu Křemží a náměstí, výběr uchazeče o uvolněné místo v domu s pečovatelskou službou a termín veřejného zasedání.

Dne 20. ledna 2006 se na své 73. schůzi sešla Rada obce. Kromě plnění úkolů ze zápisu z 6. 2. 2006 projednala aktuální stav v uvolnění obecních bytů, kde byla ukončena nájemní smlouva a vyhlášení výběrového řízení na uvolněný byt (bude zveřejněno v březnovém Křemežsku), informaci o předání nákladního vozidla službám obce a výsledku jednání s dotčenými účastníky rekonstrukce průtahu Křemží, kde bylo svoláno jednání k detailnímu řešení vjezdů, dále byla projednána nabídka ČSOB, a. s. na spravování účtů obce (rozhodnuto i nadále využívat služby České spořitelny, a. s.), žádost o vyjádření k udělení licence na provozování hromadné veřejné dopravy společností Jihotrans, a. s., na trase Č. Budějovice - Křemže a zpět (rada obce neměla připomínek), dále byl projednán postup zadání veřejné zakázky na rekonstrukci školní kuchyně dle zákonných požadavků, na kterou se podařilo získat dotaci ve výši 3,3 milionu korun od Ministerstva financí ČR.

Dne 24. 2. bylo uzavřeno přezkoumání hospodaření obce (audit) za rok 2005 s výsledkem bez závad.

Ing. Josef Troup - starosta obce

Poplatek ze psů

Redakce Křemežska se omlouvá za nepřesnost v únorovém vydání.

Správné znění místní vyhlášky:

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.


Čl. 3
Poplatník

 1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Křemže.


 2. Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost.


 3. Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích1)*.
Čl. 4
Sazby poplatku
 1.  
  a)KŘEMŽE - rodinné domy 500,- Kč
     - bytové domy (3 a více bytů) 600,- Kč
  b)OSADY -   300,- Kč
  c)SAMOTY -   100,- Kč

  Je-li plátce poplatku ze psa poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelem sirotčího důchodu, činí sazba poplatku pouze 200,- Kč za kalendářní rok.


 2. U druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 % základní sazby poplatku.
Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 1. Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.


 2. Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, postupuje se obdobně.
Čl. 6
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově za kalendářní rok v hotovosti na Obecním úřadu Křemže do 31. května příslušného roku.

Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, postupuje se obdobně.

*1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkých zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Prosba pejskařům

Vážení majitelé domácích mazlíčků,

věříme, že máte své miláčky rádi a také po nich doma i na zahradě uklízíte. Bohužel už ne tak na veřejném prostranství. Tolik psích výkalů, které je po letošní zimě kolem našich paneláků, se hned tak nikde nevidí, a to zejména na chodnících. Co je platné, že chodníky jsou nové, vinou psích exkrementů se po nich skoro nedá chodit.

Proto vás prosíme, zamyslete se na tím. Nejde jen o dospělé lidi, ale zejména o děti, které mezi výkaly běhají a s nastávajícím jarem se těší jak si pobyt venku více užijí.

- Obyvatelé paneláků ve Spojovací ulici ve Křemži -


Jistě každý z nás již v naší obci viděl toulavého psa. Takový uprchlý domácí miláček může přinést řadu problémů. Nemluvím o těch, které jsou na první pohled viditelné, jako například pokálené chodníky a nebezpečí toho, že pes může někoho pokousat.

Hovořím o tom, že je třeba takového tuláka odchytnout a odvézt do českokrumlovského psího útulku. Tím se ovšem obec psa nezbaví, ale musí zaplatit jeho odčervení a každý den pobytu v tomto psím hotelu. Azor, Fousek nebo Rek zde musí bezpodmínečně zůstat alespoň týden, aby byla dodržena karanténa. Po týdnu je pes, pokud o něj má někdo zájem, připraven k odběru.

S platností od 1. 3. 2006 bude činit poplatek za pobyt psa/den 145,- Kč a za pobyt kočky/den 36,- Kč. V dané souvislosti je nutné zdůraznit, že se nejedná o náklady skutečné - v roce 2005 dosahovaly náklady částky 167,65 Kč/den/psa. Při svém rozhodování RM Českého Krumlova přihlédla ke skutečnosti, že tato částka by byla pro řadu menších obcí obtížně akceptovatelná a stanovila ceny výše uvedené.

Dosavadní cena za pobyt psa (105,- Kč/den/psa) odpovídala nákladům, spojeným s provozem původního provizorního zařízení ve Vyšném. Na přelomu let 2004/2005 byla uvedena do provozu nová Stanice pro psy v Českém Krumlově, která splňuje veškeré požadavky na zařízení tohoto typu a poskytuje umístěným zvířatům adekvátní zázemí. Hlavní snahou útulku je získat pro opuštěná zvířata v co nejkratším možném čase osvojitele a tím i šetřit finanční příspěvky obcí, které (na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči), hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, není-li jeho chovatel znám.

Jak jsem již uvedl, hlavní snahou je zajistit pro opuštěná, toulavá, příp. týraná zvířata kvalitní všestrannou péči a v co nejkratším možném čase pro ně získat nové majitele. Přesto si však myslím, že bychom si měli své miláčky pečlivě hlídat a zajistit jim bezpečné a kvalitní zázemí u sebe doma.

- Bor -

Výstava Pravěk v Křemežské kotlině

Křemže 2006, výstava Pravěk v Křemežské kotlině Současná doba konzumu a reklam tak trochu zapomíná na naši přírodu. Bere ji jako dílčí součást dnešního uspěchaného světa a zapomíná, že paměť krajiny sahá mnohem dál než nejstarší písemné zprávy.

Poodhalit roušku tajemství, které skrývá naše krajina, se pokusil náš nedestruktivní archeologický výzkum, jehož dílčí výsledky jsme se rozhodli prezentovat v prostorách Obecního úřadu ve Křemži (vitrínka v 1. patře).

Dolní část vitrínky je věnována nejstarším dějinám. První doklady hustějšího osídlení Křemežské kotliny pocházejí z doby poledové (cca od r. 10.000 před Kristem), kdy se zde podél Křemežského potoka pohybovaly skupiny lovců a sběračů. Zdá se, že tyto populace zde přežívaly déle než jinde v okolí, neboť prozatím z Křemežské kotliny neznáme doklady přítomnosti prvních zemědělců.

Křemže 2006, výstava Pravěk v Křemežské kotlině K dalším významným mezníkům pravěkého vývoje patří starší doba bronzová, kdy kolem roku 1.800 před Kristem vzniká hradiště na Dívčím kameni, které tehdy představovalo jakési místní centrum moci. Tato lokalita však byla osídlována i v pozdějších pravěkých periodách. Těžiště výstavy však tvoří kolonizace v době železné (750 - O let před Kristem), kdy je zdejší hustota pravěkého osídlení největší. Proto je také této části našich pravěkých dějin věnována zvýšená pozornost, které odpovídá i větší prostor naší expozice.

V horní části vitrínky je poměrně podrobně popsán prehistorický vývoj v době železné a vše je doplněno ukázkami keramiky a kultovních předmětů.

Střední část vitrínky dokládá textilní výrobu, výrobu železa a kovolitectví místních obyvatel. Také upozorňuje na grafit, který se tehdy hojně používal při výrobě keramiky a zřejmě se s ním i čile obchodovalo. Grafit byl koneckonců také jedním z důvodů, proč zde v polovině 2. století před Kristem bylo založeno keltské oppidum v Třísově.

Věříme, že Vás tato výstava zaujme a přinejmenším obohatí o některé informace o dávné minulosti naší krajiny. Možná pak leckterý z Vás bude vnímat současnou krajinu mnohem intenzivněji a v tomto směru se k ní i bude chovat.

Závěrem bych si na tuto výstavu dovolil co nejsrdečněji pozvat širokou veřejnost a zároveň bych touto cestou i poprosil o eventuelní sdělení jakékoliv informace o pravěkých nálezech místních lidí, o kterých doposud neví archeologové. Možná máte v soukromé sbírce předměty (mince, keramika, kamenné nástroje), které zásadním způsobem změní pohled na naše pravěké dějiny. Archeologická obec takovýto předmět zaeviduje a vrátí majiteli. Důležité jsou pro nás také nálezové okolnosti. Za jakoukoliv informaci (telefon 728 464 471) tohoto druhu předem děkujeme.

- MUDr. Jaroslav Polách a Rebecca Poláchová -

Hvězdárna Kleť

Hvězdárna Kleť, pobočka českobudějovické hvězdárny (nyní zřizovaná Jihočeským krajem), se začala budovat v roce 1957 pro náročnější pozorování v místě s vynikajícími klimatickými podmínkami, které bylo pro astronomická pozorování využíváno již od minulého století. Vzhledem k nadmořské výšce 1.070 metrů jde o nejvýše položenou hvězdárnu v Čechách. Dnes je Observatoř Kleť známá u nás a hlavně ve světě výzkumem planetek a komet. Mezi observatořemi věnujícími se sledování blízkozemních planetek i hledání dosud neznámých planetek patří Observatoř Kleť mezi světovou špičku.

Nejnovější jména kleťských planetek publikovaná 25. ledna, 7. dubna 2005, 23. května, 21. července, 15. prosince 2005: (70936) Kámen, (85389) Rosenauer, (10577) Jihčesmuzeum, (58607) Wenzel, (58608) Geroldrichter, (6234) Sheilawolfman, (22450) Nové Hrady, (59001) Senftenberg, (66934) Kálalová, (5893) Coltrane, (6176) Horrigan, (11163) Milešovka, (20187) Janapittichová.

Ve středu 8. 2. 2006 byla za přítomnosti hejtmana Jihočeského kraje a zástupců okolních obcí slavnostně otevřena nová kopule hvězdárny na Kleti. Hvězdáři tudíž nemusí mít obavy, že se jejich dalekohled kvůli špatnému zastřešení poškodí.

- Bor -

Slavnostní otevření nové kopule teleskopu KLENOT

Slavnostní otevření nové kopule teleskopu KLENOT Velkou část roku 2005 věnovali astronomové z Hvězdárny na Kleti nejen výzkumu planetek a komet, ale zároveň i rekonstrukci tzv. staré kopule na Kleti.

Původní kopule byla postavená v 50. letech minulého století poloamatérským způsobem. Bylo s ní čím dál více technických problémů, nešla otvírat či zavírat, dovnitř opakovaně zatékalo. Tento stav ohrožoval unikátní přístroje umístěné uvnitř, takže bylo nutné přistoupit k výměně. Kopule má vnější průměr 8 metrů. Tak velká kopule hvězdárny se v Čechách naposled stavěla před třiceti lety. Proto se velmi obtížně hledal dodavatel, který by měl zkušenosti se stavbou větší hvězdářské kopule tohoto typu. Na základě výběrového řízení se jí stala firma SINCON z Turnova, ovšem na celé zakázce se podíleli další subdodavatelé včetně jihočeských. Celou akci financoval Jihočeský kraj, zřizovatel hvězdárny. Náklady na výrobu a výměnu kopule činily 2 344 300 Kč, dalších 1 013 000 Kč si vyžádaly opravy stavebních částí budovy, zejména věnce, na němž je otočná kopule uložená. Slavnostní otevření nové kopule teleskopu KLENOT

Hmotnost kopule je tři a půl tuny. Je zbudována z klasických materiálů jako dřevěná konstrukce pokrytá měděným plechem, ovšem zpracovaných moderními technologiemi. Svým vzhledem kopule vhodně zapadá do přírodního prostředí Kleti a krajiny celého Blanského lesa. První fází výměny bylo rozebrání a snesení kopule původní. Pak následovalo sestavení nové kopule na pozemku hvězdárny. Nová kopule byla instalována na stávající budově hvězdárny jeřábem v říjnu 2005. Pak pokračovaly dokončovací práce a posléze byl zahájen zkušební provoz.

Slavnostní otevření nové kopule teleskopu KLENOT V kopuli je umístěn teleskop KLENOT, nejmodernější a s průměrem hlavního zrcadla 106 centimetrů druhý největší dalekohled v Čechách. Slouží zejména k výzkumu planetek a komet. Pozorování s KLENOTem obnovili jihočeští astronomové v lednu 2006. Předmětem pozorování byly jednak blízkozemní asteroidy a také kometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3. Z jádra této komety se při minulých přiblíženích k Zemi oddělilo několik jadérek a při jejím letošním návratu budeme měřit polohy už známých odštěpků a hledat případná nově oddělená jádra. Studium štěpení kometárních jader nám může objasnit strukturu, složení i chování komet. Zkoumáním komety 73P/Schwassmann-Wachmann 3 chceme navázat na předchozí spolupráci s Jet Propulsion Laboratory v kalifornské Pasadeně. Během jasných nocí v lednu 2006 už kleťští astronomové získali více než 1 400 přesných měření planetek a komet. Ty byly publikovány v cirkulářích Mezinárodní astronomické unie a slouží hlavně k výpočtům drah těchto nebeských těles.

Slavnostní otevření nové kopule teleskopu KLENOT se konalo za účasti hejtmana Jana Zahradníka, dalších členů vedení Jihočeského kraje a mnoha dalších vzácných hostí na Kleti ve středu 8. února 2006.

Výběr snímků z rekonstrukce kopule najdete na http://www.klet.org/gallery/view_album.php?set_albumName=KLENOTreconstruction

Ing. Jana Tichá

Představujeme osady

Chmelná

Křemže 2006, představujeme osady - Chmelná Polohu osady Chmelná každý zná a všichni tu jistě někdy byli. Rozhodli jsme se připomenout jen některá fakta a významné akce, které zde v uplynulých letech proběhly.

V této osadě žije 123 obyvatel, z nich je 59 mužů a 64 žen. Co se týče národnostního složení, je zde 119 obyvatel české, 3 kazašské a 1 obyvatel holandské národnosti, žije zde 27 dětí do 18-ti let.

Křemže 2006, představujeme osady - Chmelná V osadě je zatím postaveno 50 domů, ale každý si všimne, že se zde rozvíjí nová výstavba a s ní související budování nové kanalizace. Nejdominantnější stavbou je zcela jistě sál, který je po brložském největší v okolí. Do sálu si bez problémů sedne 300 lidí a do restaurace dalších 50. Každý pravidelný návštěvník zaznamenal, že se zde v poslední době mnoho věcí změnilo. Sál prošel velkou rekonstrukcí, na které se kromě místních hasičů podílela svým dílem i obec Křemže. Pokud máme mluvit konkrétně, rekonstruovány byly rozvody elektřiny, vody a odpadů. Kompletní přestavbou prošlo sociální zařízení, byly vyzděny nové příčky, kompletní sanitární vybavení s pisoáry vybavenými dálkovým ovládáním splachování. Rekonstruován byl i sklad pro potraviny a nově byla položena podlaha v šatně, předsálí, výčepu a kuchyni. Místní hasiči zajistili vybavení sálu novým nábytkem, osvětlení lustry a obložení stěn dřevěnými obklady, vyčistili rumiště vedle restaurace, kde vybudovali venkovní posezení, na něž obec dodala materiál na vydláždění.

Křemže 2006, představujeme osady - Chmelná Hasiči ve Chmelné mají dlouholetou tradici. V roce 2004 oslavili 100 let od založení sboru a uspořádali velkou vzpomínkovou akci. Starostou hasičů je nyní Josef Šandera. Každou zimní sezónu zde provozují lyžařský vlek na sjezdovce, která je jedinou upravenou v okolí a lyžařům je zde poskytováno kompletní zázemí.

V sousedství obce je vidět ještě jedna dominantní stavba, kterou je velkovýkrmna prasat, jež je provozována ZD Křemže.

Pokud se vrátíme na náves, nemůžeme nechat bez povšimnutí památník legionářů. Každý si jistě také všimne opravené autobusové čekárny, kaple a kapličky. V uplynulých letech dostala náves také nový asfaltový koberec.

Chmelná je důkazem toho, že nejen ve Křemži, ale i v jejich osadách se stále něco děje. Až se dostanete do Chmelné, třeba až půjdete na bál do sálu, schválně se rozhlédněte kolem a připomeňte si věci, které vám dnes připadají samozřejmé.

- Bor -

Křemže 2006, představujeme osady - Chmelná

Březen

2. 3. Mezinárodní den boje spisovatelů za mír
   
6. 3. Den jódu
   
8. 3. Mezinárodní den žen
   
11. 3. Evropský den mozku
   
12. 3. Vstup ČR do NATO
   
15. 3. Světový den spotřebitelských práv
15. 3. Mezinárodní den proti policejní brutalitě
   
18. 3. Ukliďme svět
   
19. 3. Mezinárodní den invalidů
   
20. 3. Světový den frankofonie
20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež
   
21. 3. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku
21. 3. Světový den básní
21. 3. Mezinárodní den loutkového divadla
   
22. 3. Světový den vody
22. 3. Mezinárodní den invalidů
   
23. 3. Světový den meteorologie
   
24. 3. Mezinárodní den tuberkulózy
   
27. 3. Mezinárodní den divadla
   
28. 3. Den učitelů - výročí narození J. A. Komenského

12. březen

Svatý Řehoř

Svatý Řehoř, kresba Mikoláše Alše

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Poznávejme plemena psů

ČESKÝ STRAKATÝ PES

Plemena psů - Český strakatý pes Určitě jste někdy slyšeli o psovi, který se nazýval Horákův laboratorní pes. Dnes se nazývá český strakatý pes, je ještě neuznaným plemenem. Jeho historie není dlouhá, poněvadž jeho vznik se datuje od r. 1954. Stvořitelem tohoto plemene je František Horák, který je také tvůrcem českého teriéra. Proč tento pes vůbec vznikl?

Fyziologický ústav potřeboval ke svým výzkumům psa, který by měl vhodné vlastnosti pro tuto činnost. Pes měl mít klidnou vyrovnanou povahu, neměl být náročný na péči a vhodnou velikost. Úkolu se ujal František Horák a v r. 1954 začal s plemenitbou. Nejprve zkřížil psy, kteří byli ve Fyziologickém ústavu. Jednalo se o vlkošedou fenu, která byla podobná německému ovčákovi, a strakatého tříbarevného psa, který vážil asi 10 kg. Narodilo se 9 štěňat. Ve vrhu se narodila strakatá štěňata a ta byla dalším základem pro chov.

Plemeno bylo nejprve pojmenováno po svém tvůrci Horákův laboratorní pes. V ústavu byl využíván téměř 20 roků. Tento pes byl také prvním živým tvorem, na němž byla provedena transplantace ledviny. Na těchto psech byl také prováděn výzkum epilepsie. Koncem 70. let už neměl ústav o tyto psy zájem. Naštěstí se toto plemeno velmi líbilo, a tak byla naděje, že se uplatní i mimo vědecké pracoviště. Na návrh p. Horáka bylo plemeno pojmenováno český strakatý pes a plemeno bylo v roce 1979 převzato Československým svazem chovatelů do své evidence. Mnoho psů bylo rozdáno, event. rozprodáno, a poněvadž noví majitelé neměli o další chov zájem, nastala stagnace.

V r. 1971 se narodila první štěňata mimo vědecké pracoviště, ale protože po počáteční euforii nebyl na veřejnosti o tyto psy zájem, opět se chov zastavil.

Hodně nadějí zmařila epilepsie, která se u psů projevila. Byl to následek pokusů, které se dělaly v ústavu s touto chorobou. Tyto a jiné problémy odradily mnoho nadšených chovatelů o další plemenitbu. Tak psi tohoto plemene pomalu stárli a stárli a neměli vlastně žádných následníků. V 90. letech se několik nadšenců pokusilo najít ještě zvířata použitelná pro chov a začalo vlastně vzkříšení strakáče. Nemůžeme říci, že by toto plemeno bylo silně zastoupeno mnoha psy, ale určitě řada fanoušků a nadšenců, kteří se u každého plemene vyskytnou, nedovolí již těmto psům zaniknout.

Český strakatý pes je tedy tříbarevný, středně velký. Má velmi milou povahu, není absolutně agresivní. Je to přítulný, učenlivý pes, vhodný do bytu i na zahradu. Je to pes vhodný nejen pro rodinu, ale i pro starší lidi, kteří chtějí vyloženě psa společníka. Byl by asi vhodným psem pro canisterapii, právě díky své bezproblémové povaze. Vyskytuje se i na výstavách v kategorii takzvaných neuznaných plemen, což znamená, že ještě není potvrzeno jeho přijetí mezinárodní kynologickou asociací v Belgii (FCI). Určitě se toho tento milý pejsek dočká, poněvadž stoupá jeho obliba u veřejnosti a jeho fanoušci a příznivci mu již nedají zaniknout.

- K. Pavčíková -

ZOO ve škole

9. února 2006 k nám do školy přijela velmi neobvyklá návštěva. Ve školní tělocvičně se odehrálo představení, v němž oproti pohádkám, které zde většinou bývají, hrála hlavní roli živá zvířátka.

Manželé Ambrožovi z Dvorce u Borovan nám přivezli na ukázku jen malý vzorek svých svěřenců kajmana, krajtu mřížkovanou, opičku Makaka jménem Terezka, žábu Kajmanku a hlavním hrdinou dne a největším miláčkem všech přítomných se stal pětiměsíční lvíček.

Pan Ambrož o své práci se zvířaty velmi zaníceně vyprávěl, obohatil nás o spoustu nových informací a zajímavostí a ač byla přednáška poměrně dlouhá, i ti nejmenší seděli a ani nedutali. Předem nás upozornil, abychom byli potichu a ohleduplní k zvířátkům, která nemají ráda hluk. Za to, že jsme byli opravdu vzorní, nás velmi pochválil a řekl, že jsme oproti jiným školám vydrželi potichu po celou dobu prezentace.

Pro mnohé z nás, jak děti tak dospělé, byla návštěva inspirací pro výlet a návštěvu "Soukromé zoologické zahrady manželů Ambrožových" v Dvorci u Borovan.

Hana Kudláčková

ZŠ Křemže 2006, ZOO ve škole ZŠ Křemže 2006, ZOO ve škole

Lyžařský kurz ZŠ Křemže

Sněhový příděl přivítali žáci 8. tříd ZŠ v Křemži s velkou radostí. 40 žáků a lyžařští instruktoři Jaromír Soukup, M. Pučejdlová a Zdeněk Vítek vyrazili do Chmelné.

Proč Chmelná? Dokonale upravený svah, ochota obsluhy u vleku, možnost občerstvení i odpočinku ve vytopené maringotce, velmi výhodné ceny jízdenek na vleku, snadná přístupnost autobusem. Ideální svah pro začátečníky, kteří postupně získávali lyžařské dovednosti a zvládli základy lyžařské abecedy. Na svahu nebylo nespokojených, jen závěrečný návrh žáků - prodloužení kurzu o další dny - nešel přijmout.

Zdeněk Vítek
Foto: Z. Vítek, J. Soukup

ZŠ Křemže 2006, lyžařský kurz

Turnaj ve volejbale

Dne 15. února 2006 se v tělocvičně ZŠ Křemže uskutečnilo okresní kolo ve volejbale dívek. Závodila děvčata ze ZŠ Křemže - tým A a B, Gymnázium Český Krumlov a ZŠ Chvalšiny. Po úporné dřině a nervech vyhrála děvčata týmu A z naší školy (na fotografii zleva):

Miroslava Novotná, Marie Vávrová, Michaela Kolářová, Lenka Candrová, Lenka Borovková, Romana Šanderová.

Na druhém místě se umístila děvčata ze ZŠ Chvalšiny, na třetím místě Gymnázium Český Krumlov a na čtvrtém místě tým B z naší školy.

- Lenka Candrová -

ZŠ Křemže 2006, volejbalový tým ZŠ Křemže, tým A, zleva: Miroslava Novotná, Marie Vávrová, Michaela Kolářová, Lenka Candrová, Lenka Borovková, Romana Šanderová

Karneval

V sobotu 11. února 2006 jsme uspořádali tradiční karneval pro děti z Křemže a okolí, letos netradičně ve školní jídelně. Z celkového počtu padesáti masek vyhrály jako vždy princezny - například Ledová, Zelená či Modrá princezna. Bylo také hodně kovbojů, indiánů, berušek apod. Děti si nejen zahrály spoustu her o sladké ceny, ale zatančily si na diskotéce a na závěr přišlo i přetahování lanem a Twister.

Porota složená z přítomných maminek a pionýrských vedoucích vyhodnotila 3 nejlepší masky ve 2 kategoriích. Malou cenu si však odnesly všechny přítomné masky. Všichni společně jsme strávili příjemné zimní odpoledne.

Naší další akcí bude o jednom březnovém víkendu "Vítání jara" v Zátoni u Větřní.

Pionýrky z oddílu Broučci
Eliška, Blánč, Týnka, Hanča

Křemže 2006, karneval Křemže 2006, karneval

Akce v naší knihovně

6. 3., 8. 3. a 9. 3. 2006

- vždy ve výpůjčních hodinách knihovny
pondělí a čtvrtek 9.00 - 11.00 12.00 - 18.00
středa 14.00 - 18.00  

Dny otevřených dveří


Portály veřejné správy a prezentace internetových stránek obce
Individuální školení na PC a Internet
Vyhledávání na Internetu zdarma
Instruktáže knihovnického vyhledávacího katalogu LANius

Pro čtenáře

Výpůjční doba knihovny ve Křemži
je každé pondělí a čtvrtek od 9.00 do 11.00 a od 12.00 do 18.00 hodin
a ve středu od 14.00 do 18.00 hodin.

V pobočce V CHLUMU se výpůjční doba nezměnila.
Otevřeno je každé úterý od 15.00 do 18.00 hodin.
V zimním období od 14.00 do 17.00 hodin.

Ve MŘÍČI je otevřeno v úterý od 14.30 do 17.30 hodin po celý rok.

Registrační poplatek na rok, pro knihovnu ve Křemži činí pro dospělého čtenáře 100,- Kč, pro děti a studenty 20,- Kč.
V knihovnách ve Mříči a v Chlumu je tento poplatek pro dospělého čtenáře 50,- Kč, pro děti a studenty 10,- Kč.

Poplatky za Internet jsou 60,- Kč za hodinu.
Poplatky tisku jsou za jednu stranu černobílého tisku 2,- Kč, barevného tisku 10,- Kč.

Již v prosinci 2004 proběhla 1. seznamovací schůzka "Čtení a besedování o knihách" pro zájemce z pečovatelského domu i z Klubu důchodců, pod vedením paní Dvořákové.
V letošním roce se schůzky konají 1x týdně v úterý od 15.30 do 17.00 hod. v zimním období roku 2006.

Jak a proč třídit odpady

Jistě máte v ulici nebo někde poblíž několik barevných kontejnerů na třídění odpadů. Možná jste se už dávno sami rozhodli, že recyklace odpadů je potřebná. Pokud zatím netřídíte, chtěli bychom vás přesvědčit, že to má smysl.

Na počátku jsou kontejnery v ulicích, do nichž lidé ukládají vytříděné odpady. Žlutý je na plasty, modrý na papír, zelený nebo bílý kontejner je na sklo. Někdy je ve "sběrném hnízdě" také kontejner na nápojové kartony (na krabice od džusů, mléka nebo vína).

Člověk, který o tom nic neví, si řekne: "Proč musím třídit ty odpady doma já sám. Proč mám mají zabírat prostor v kuchyni tři odpadkové koše nebo soustavy tašek? Proč za nás neroztřídí odpad svozové firmy samy?"

Odpověď je jednoduchá: tak by tříděný odpad nefungoval. Do různobarevných kontejnerů se jednotlivé složky odpadů dávají odděleně proto, aby byly co nejčistější a šlo je dále zpracovat.

Původně se jen odvážely odpady z měst a házely někam do rokle. Po revoluci začaly být budovány skládky, které musely být zabezpečeny tak, aby neohrožovaly životní prostředí. Po roce 1996 byly u nás všechny nevyhovující skládky komunálního odpadu uzavřeny. Teď už všichni chápou, že odpadem si nemůžeme zavézt každou rokli v okolí. Odpadů je pořád víc a víc a tak nezbývá, než se snažit z odpadů vybírat ty složky, ze kterých se dá něco dalšího vyrobit, tedy hlavně papír, sklo a plasty.

Aby se však daly použít pro další výrobu, musejí být čisté. Pokud doma v kuchyni lidé hodí vše do jednoho koše a ten potom vysypou do popelnice před domem, vznikne vždy jen nerozdělitelná páchnoucí směs, z níž se už nedá nic použít. I kdyby se o to "popeláři" pokusili, stejně by to k ničemu nevedlo. Vytříděné složky komunálního odpadu jsou především surovinou pro průmysl a ten má své kvalitativní požadavky na dodávanou surovinu, byť druhotnou.


Jak na to správně

Když si však doma dáte tu trochu práce a odpady rozdělíte, je to něco úplně jiného. PET lahve hodíte do žlutého kontejneru na plasty. Spolu s nimi tam patří taky vymyté kelímky od jogurtů a všechny odpadní plasty - pytlíky, v nichž kupujete zeleninu, prakticky většina obalů od potravin, taky lahvičky od šamponů, kosmetiky nebo domácích čisticích prostředků.

Třídění odpadů, informační leták Papírové pytlíky, noviny, časopisy i krabice od různého zboží patří do modrého kontejneru. Papírové krabice (ale i PET lahve) je přitom velmi zapotřebí zmáčknout, sešlápnout, aby zabraly co nejméně místa, aby svozová auta nevozila zbytečně vzduch.

Do zeleného kontejneru patří sklo, tj. rozbité skleničky, sklenice od nápojů a kompotů a tak dále. Ačkoliv se z nich taky pije kafe a čaj, porcelánové hrnečky tam nepatří! Někde mají zaveden ještě bílý kontejner - na sklo bílé. V takovém případě vás "odpadáři" obvykle samolepkami prosí, abyste rozdělovali při třídění sklo na bílé a barevné.

Pokud se ve vaší obci či městě sbírají nápojové kartony (krabice od džusů, mléka apod.), před jejich odhozením do kontejneru nebo k tomu určeného pytle je prosím vypláchněte a zmáčkněte, aby se jich tam vešlo co nejvíce.

Pro každý z těchto kontejnerů si přijede auto a odveze jeho obsah nejdříve na dotřiďovací linku. Zde vytřídí nejdříve věci, které tam nepatří, a odpady se rozdělí na požadované složky - například se oddělují normální noviny od časopisů a kartonů, PET lahve se oddělí od plastových folií a roztřídí se podle barev atd. Jde to udělat, protože odpady v barevném kontejneru už jste předtřídili doma. Protože tyto odpady nejsou znečištěné běžným komunálním odpadem, dají se použít pro další zpracování.

Z toho všeho plyne, že vaše třídění je pro další využití odpadů velmi důležité - vlastně rozhoduje o tom, jestli půjde odpady dále využít či nikoliv.

Fotogalerie

MODERNIZACE NAŠÍ TECHNIKY

Křemže 2006, Služby obce Křemže, modernizace techniky Křemže 2006, Služby obce Křemže, modernizace techniky
Křemže 2006, Služby obce Křemže, modernizace techniky Křemže 2006, Služby obce Křemže, modernizace techniky

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
se vybírá ve dnech
středa až pátek

středa 15. března 2006   od12:30 do 17:00 h
čtvrtek 16. března 2006   od12:30 do 16:00 h
pátek 17. března 2006   od12:30 do 14:30 h

v přízemí Radnice ve Křemži, č. dveří 11.


STANICE PRO PSY V ČESKÉM KRUMLOVĚ VÁS ZVE K NÁVŠTĚVĚ

Zřizovatel:
Město Český Krumlov
(Městský úřad Český Krumlov odbor životního prostředí a zemědělství)
Kaplická 439, Horní Brána, Český Krumlov
tel. 380 766 550

Provozovatel:
Služby města Český Krumlov, s. r. o., Domoradice 1, Český Krumlov
tel. 380 711 285

Vedoucí stanice:
Jan Plánský, 606 140 234

Městská policie Český Krumlov:
tel. 156

Otevírací doba pro veřejnost:
pondělí - neděle: 08.30 - 16.00 hodin

Vaše případné finanční dary poukazujte prosíme na bankovní účet: 19-221 241/0100, VS: 9619, KB Český Krumlov,
příp. v hotovosti v kanceláři Stanice pro psy či na pokladně MÚ Český Krumlov, Kaplická 439, l. patro


V areálu na Kaplické ulici (u odbočky na obec Přídolí, směr Kaplice) se na Vaši návštěvu těší čtyřnozí obyvatelé útulku......


Sdružení BMI opět vyhlašuje a organizuje v roce 2006

Březen - měsíc internetu (BMI)

Devátý ročník akce Březen - měsíc internetu je zaměřen na e-government,
zejména na komunikaci úřadů s občany prostřednictvím internetu. Jeho motto je

"Na úřad přes internet".

Cílem letošního ročníku je ukázat, že existuje řada velmi hodnotných webů a aplikací orgánů veřejné správy, které občanům ušetří hodně času a poskytnou množství užitečných informací. Některé dokonce uspěly i v mezinárodním srovnání a byly oceněny v několika soutěžích.


ÚŘAD PRÁCE V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Odbor státní sociální podpory


Úřední dny ve Křemži:


Telecom informuje

Z důvodu minimálního využití kombinovaného (kartovního a mincovního) telefonního automatu v osadě Mříč dojde k jeho výměně pouze na mincovní.


OBEC KŘEMŽE NABÍZÍ PRONÁJEM BYTU
V SOKOLSKÉ ULICI V DOMĚ čp. 271 - BYT 1 + KK - 2. KATEGORIE

Výběr z řad uchazečů bude proveden obálkovou metodou, tzn. že zájemce o byt napíše na lístek se svým jménem částku, kterou je ochoten měsíčně platit jako nájemné. Tuto potvrdí svým podpisem a s adresou vloží do obálky.
Zalepenou obálku označenou "BYT čp. 271 - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT!" předejte nejpozději do 31. 3. 2006 na Obecní úřad Křemže (pí Schusterová).
Minimální požadované nájemné za byt v domě čp. 271 1 + KK - 2. kategorie je 440,- Kč (bez provozních nákladů).

Nájemné se platí za tři kalendářní měsíce předem.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou (na jeden rok) s možností prodloužení - dle plnění podmínek nájemní smlouvy.

Podrobnější informace na telefonu č. 380 741 205 nebo 380 741 126.


POZVÁNKA

Český rybářský svaz, místní organizace Křemže,
oznamuje svým členům, že

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

se koná v sobotu 18. března 2006 od 13:00 hodin v restauraci na náměstí ve Křemži.

Srdečně Vás zve výbor MO ČRS Křemže.


Služby obce Křemže
nabízí

Kontakt:380 741 115, 736 672 410
 p. Cipín


Harmonia Mudndi o. s. a obecní úřad Křemže pořádá

TRITONUS
sestry Priesterovi


Lucia Priesterová - housle
Petra Victoria Priesterová - klavír,
Barbora Priesterová - kytara


16. 3. 2006 Křemže, sál radnice od 18:00 hodin

v programu zazní skladby:

J. S. Bach, N. Paganini, F. Kreisler, F. Chopin, F. Liszt, F. Sor, J. Saint-Luc, J. Turina, A. Piazzolla


JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY

pořádá

ve spolupráci s Obecním úřadem v Křemži

KONCERT
STUDENTŮ PEDAGOGICKÉ FAKULTY JU

Sál radnice 9. 3. 2006 v 19 hodin

Program:
S. Prokofjev: Sarkasmy op. 17
Alena Schröpferová - klavír
S. Rachmaninov: Etuda es moll op. 39 č. 5
R. Schumann: Allegro op. 8
J. Vřešťál: Modrá, Červená, Oranžová, Fialová, Zelená z cyklu Paleta
Eliška Havlíčková - klavír
L. Koželuh: Koncert pro klarinet a orchestr Es dur (klavírní úprava)
Allegro molto - Poco adagio - Rondo.
Allegro
Jan Hovorka - klarinet,
Alena Schröpferová - klavír
E. Grieg: Suita Peer Gynt II., části l, 3, 4
pro čtyřruční klavír

Eliška Havlíčková,
Karla Kubaštová - klavír
C. Debussy: Rytiny
Pagody - Večer v Granadě - Zahrady v dešti
Alena Schröpferová - klavír
Eliška Havlíčková


Další informace :
Důležitá sdělění
Ski klub Chmelná
Obecní knihovna Křemže
Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 14. března 2006 : TOPlist 0