ARCHIV 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Březen 2005 - Číslo 3 - Ročník 15

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 786 kB)

 

Z jednání rady a zastupitelstva obce

48. schůze RO spojená s pracovní poradou ZO se konala dne 14. 2. 2005 za účasti všech zastupitelů. Do této schůze byla přizvána ředitelka ZŠ Mgr. Koubová, aby byl dohodnut společný postup při založení Školské rady, která by měla začít působit od nového školního roku 2005/06. Bylo dohodnuto, že ŠR bude 9ti členná (3 čl. budou zástupci ZŠ, 3 čl. zástupci dětí a 3 čl. zástupci zřizovatele - obce). V dubnu 2005 bude svoláno shromáždění rodičů dětí a v květnu by měly proběhnout volby 3 zástupců dětí. K předloženému volebnímu řádu ŠR nebyly ze strany ZŠ vzneseny žádné připomínky.

V další části jednání se zastupitelé zabývali otázkou rekonstrukce ubytovny v ul. Na Vyhlídce pro zlepšení podmínek ubytování a rozšíření možnosti pro sportovní využití části ubytovny. Zástupci Tělocvičné jednoty Sokol Křemže ing. Janda a ing. Sixl předložili zastupitelům studii na celkovou rekonstrukci a přístavbu squashové haly, v celkové hodnotě cca 3 mil. Kč a nabídli spoluúčast na této rekonstrukci ve výši 1 až 1,2 mil. Kč. Zastupitelé doporučili pokračovat v přípravných pracích s tím, že vzhledem k finančně náročným prioritním akcím obce nebude možné, aby se obec v r. 2005 na tomto projektu finančně podílela.

Dále zastupitelé projednali rozbor hospodaření obce, hospodaření knihoven, výsledek inventarizace majetku obce za r. 2004 a návrh rozpočtu obce na r. 2005. Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný ve výši 28,8 mil. Kč (viz dále). K předloženým materiálům nebyly vzneseny ze strany zastupitelstva zásadní připomínky. Zastupitelé ještě projednali majetkoprávní záležitosti týkající se prodeje a výkupu pozemků a další drobnější záležitosti.

49. schůze RO spojená rovněž s pracovní poradou ZO se konala 28. 2. 2005 byla zaměřena na přípravu rozpočtového výhledu obce do r. 2007 a rozpočtu obce na r. 2005, ve kterém byly provedeny drobné korekce, avšak navržený celkový objem zůstal stejný. Starosta informoval ZO, že pro letošní rok jsou pro obec 4 investiční priority, tj. v souvislosti s rekonstrukcí vozovky - průtah Křemží je to oprava chodníků a náměstí, rekonstrukce školní jídelny ZŠ a jídelny v MŠ Chlum, oprava střechy MŠ Křemže a dokončení rekonstrukce kanalizace v Chlumu a ve Křemži v rámci protipovodňových opatření. Dále konstatoval, že obec obdržela písemný příslib na poskytnutí dotace ve výši 0,8 mil. Kč na opravu hřiště u ZŠ tak, aby vyhovovalo provozu Křemežského veletrhu a zejména využití školy.

50. schůze RO rovněž společná s poradou ZO se konala před zasedáním ZO dne 1. 3. 2005. Na této byl projednán program zasedání a technická změna průběhu zasedání, kdy ke každému bodu jednání bude hned přijímáno usnesení. Dále zastupitelé projednali žádost o koupi bytového domu čp. 185 vč. přilehlých pozemků ve Křemži, zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci za r. 2004 (nebyla žádná závažná trestná činnost) a přípravu 14. Křemežského veletrhu.

10. zasedání ZO se konalo za účasti 12 zastupitelů (omluveni pí. Cábová, p. Bůžek a pí. V. Bartošová) a asi 20 občanů dne 1. 3. 2005. Po nezbytných úvodních formalitách, starosta informoval přítomné o dění v obci a tajemník podal zprávu o činnosti RO, pokračovala schůze schváleným programem (viz Soubor usnesení dále). V diskusi pak byly vzneseny připomínky a dotazy občanů k majetkoprávnímu vypořádání pozemků, čekárně na náměstí ve Křemži, obnovení cesty přes Němcalku ve Křemži, opravě mostu u Chlumského mlýna a odpadovému hospodářství obce.

- Lin -


Soubor usnesení ze zasedání 10 Křemže dne 1.3.200.1

Usnesení č. 1/2005
ZO bere na vědomí zprávu o všeobecném dění v obci a zprávu o plnění úkolů usnesení ZO ze dne 15. 12. 2004

Usnesení č. 2/2005
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za období od 15. 12. 2004

Usnesení č. 3/2005
ZO neschvaluje prodej části pozemku KN č. 2318/1 v k.ú. Křemže, osada Stupná
  - ukládá tajemníkovi informovat žadatele o rozhodnutí ZO

Usnesení č. 4/2005
ZO schvaluje prodej pozemku KN č. 246/2 v k.ú. Křemže dle GP č. 1005-10/2005 ze dne 28. 1. 2005 manž. Jaroslavovi a Miroslavě Sýkorovým, Křemže čp. 8, za cenu 1,- Kč a zřízení věcného břemene vyznačeného v uvedeném GP ve prospěch Obce Křemže pro uložení a přístup k údržbě a opravám kanalizačního zařízení
  - ukládá starostovi obce zajistit uzavření příslušné smlouvy

Usnesení č. 5/2005
ZO schvaluje rozpočtový výhled obce na období 2005 - 2007

Usnesení č. 6/2005
ZO schvaluje rozpočet obce na r. 2005, v souladu s návrhem, který byl zveřejněn na úřední desce OÚ dne 14. 2. 2005
  - ukládá účetní obce provést rozpis rozpočtu

Usnesení č. 7/2005
ZO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Křemže za r. 2004 a převod hospodářského výsledku do rezervního fondu příspěvkové organizace.
  - ukládá starostovi obce informovat ředitelku školy o rozhodnutí ZO

Usnesení č. 8/2005
ZO schvaluje výsledek hospodaření obce a vedlejší hospodářské činnosti obce za r. 2004 a převod hospodářského výsledku VHČ do rozpočtu obce

Usnesení č. 9/2005
ZO schvaluje výsledek inventarizace majetku obce a vedlejší hospodářské činnosti obce za r. 2004

Usnesení č. 10/2005
ZO schvaluje půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro pí. M. Holečkovou, bytem Křemže 224, ve výši 50.000,- Kč na opravu střešního pláště rodinného domu čp. 224 ve Křemži.
  - ukládá starostovi uzavřít smlouvu o půjčce z FRB dle rozhodnutí ZO

Křemže 2005, zasedání ZO Křemže, 1. 3. 2005 Křemže 2005, zasedání ZO Křemže, 1. 3. 2005
Křemže 2005, zasedání ZO Křemže, 1. 3. 2005 Křemže 2005, zasedání ZO Křemže, 1. 3. 2005

Rozpočet obce na rok 2005

Příjmy  
   
Daně 15 787
Správní poplatky 156
Výtěžek z provozu automatů 20
Místní poplatky 250
Splátky půjček 241
Dotace na činnost 7 998,6
Příjmy z VHČ 1 375
Školné 25
Kanalizace 29
Kultura 20
Bytový fond (nájemné) 450
FRB (úroky z půjček) 26
Nebytové hospodářství 179
Hřbitov (pronájem hrobů) 2
JČP (splátky plynovodu Chlum) 600
Prodeje nemovitostí 1 056,5
Komunální odpad 350
Pečovatelská služba 40
Místní správa OÚ 15
Finanční operace (úroky z účtu) 100
Ostatní činnosti 50
   
Příjmy celkem 28 710,1


Výdaje 
   
Silnice 525
Ostatní komunikace 41
Příspěvek na dopravní obslužnost 124
Kanalizace 9 352
Základní škola 2 020
Knihovna 494
Ostatní kultura 28
Kapličky 102
Příspěvek CŘK na kostel 100
Místní rozhlas 7
Zpravodaj 38
SPOZ 35
Finanční výpomoci 200
Bytové hospodářství 100
Nebytové hospodářství 150
Veřejné osvětlení 303
Pohřebnictví 220
Plynofikace 244
Územní rozvoj 6 227,5
Odpady 700
Péče o vzhled obce 444
Pečovatelská služba 263
Péče o staré občany a ZP 22
Požární ochrana 69
Místní zastupitelské orgány 800
Místní správa 4 178,5
Finanční operace 15
Pojištění 90
Daň z příjmů 1 165
Finanční vypořádání dotací 26,1
Ostatní činnosti 18
Fond rozvoje bydlení 54
Splátky plynu Chlum 615
   
Výdaje celkem 28 770,1


Černý den naší vlasti

V loňském Křemežsku jsem nám připomněl ten hrozný den okupace naší republiky, 15. březen 1939. Po zabrání našeho pohraničí přišla rána pro náš národ daleko větší. Po okupaci naší vlasti přišla válka, o které jsme ještě neměli zdání a dokonce jsme neměli ani tušení, co Němci na nás chtějí a jak nás chtějí zcela vyhubit. Zda je vůbec možné, že něco takového bylo zachyceno v sešitě vědeckých prací, které jsem četl.

Německý ministr zemědělství Richard Darré na tajné schůzi nacistické elity v Berlíně v březnu 1941 předložil návrh:
"Do svého nového životního prostoru zavedeme zcela nové metody. Veškerá půda, veškeré průmyslové vlastnictví obyvatelstva neněmeckého původu bude bez výjimky zabaveno a rozděleno předně mezi významné členy strany a vojáky, kteří se vyznamenali ve válce. Tak bude vytvořena nová šlechta německých dobyvatelů. Tato šlechta dostane do vlastnictví otroky, kteří budou bráni z řad bezzemků podmaněných národů. Prosím, abyste nevykládali slovo otrok jako parabolu nebo řečnický obrat. Máme skutečně na mysli farmu světového otroctví, kterou zavedeme, ba musíme zavést, poněvadž ji nutně potřebujeme k provedení svého velkého úkolu. Těmto otrokům bude dopřáno dobrodiní negramotnosti. Vyšší školství bude vyhrazeno výlučně německému obyvatelstvu v Evropě. Vybrali jsme výlučně tuto formu otroctví z několika důvodů. Nejdůležitější je, že zmenšíme hodnotu zlata a nahradíme ji prací. Tato práce musí být laciná jak jen možno, aby náš hospodářský vzrůst se děl pronikavě a rychle. Proto potřebujeme otroky."

Na doplnění uvádím, co Němci dokázali:
V nacistických koncentračních táborech bylo zavřeno celkem osmnáct miliónů lidí. Z toho 11 miliónů zde zahynulo.

Krematoria v Osvětimi mohla zpopelnit až pět tisíc těl denně. V koncentračních táborech Říše zahynulo jeden a půl miliónu židovských dětí.

- Fr. Nejedlý -

Právník radí

KRÁDEŽ

O trestném činu krádeže by se toho dalo skutečně napsat mnoho. Mé návštěvy věznic za poslední roky již díky jejich četnosti nespočítám a za poslední týdny jsem v těchto zařízeních též minimálně jednou týdně. Každý týden se však stále nestačím divit, jak je jednoduché si takovýto pobyt co do "bezplatnosti" a rychlosti "hoteliéra" zařídit. Věznice sice nejsou tak naplněné jako byly v minulých letech zvláště osobami v tzv. vazbě, ale krádeže jsou trestným činem, který patří ke stálicím co do důvodu pobytu osob ve věznicích. Když se řekne mezi lidmi krádež, zdá se, že je vše jasné, že? Někdo něco někomu ukradne a "jde". Avšak ouha, pokud se debata rozvine a pak je konec všem zcela jasným vysvětlením alespoň pro laika, zvláště pokud odsuzujete ke dvěma letům odnětí svobody nepodmíněně recidivistu, který odcizil krabičku cigaret. Tzv. skutková podstata trestného činu krádeže je jedna z nejširších v trestním zákoníku. Od jeho účinnosti, tedy od roku 1961 doznala řady změn a její podoba je v současnosti následující a pro "zájemce" má paragrafové číslo 247:

 1. Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a:
  1. způsobí tak škodu nikoli nepatrnou,
  2. čin spáchá vloupáním,
  3. bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí,
  4. čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo
  5. byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

 2. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobili činem uvedeným v odstavci 1 škodu nikoli malou.


 3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
  2. způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

 4. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

Pokud všem pojmům rozumíte, pak jste právník, pokud ne, není vůbec divu. Z tohoto důvodu se pokusím velmi stručně některé pojmy heslovitě a "letem světem" vysvětlit, neboť v tomto případě trestní zákoník chrání především vlastnictví věci, její držbu a též její "pouhé" držení např. v ruce (aniž bych byl jejím vlastníkem). Trestní zákoník zde tedy chrání zejména vlastníky, nájemce, vypůjčitele, schovatele, dopravce, zástavního věřitele, ale i předchozího zloděje. Nedivte se, je to prostě tak. Tento trestný čin je tzv. dokonán zmocněním se věci s úmyslem si ji přisvojit. Pachatel se ji zmocní, když si vytvořil možnost volně s ní nakládat vyloučením faktické moci osoby, která nad ní má moc a které se odnímá. Tento trestný čin je dokonán tedy i tehdy, pokud pachatel krátce po činu věc vrátí ať na naléhání poškozeného či nikoli.

Zmocní se - je to pojem snad do jisté míry jasný, ale abyste nebyli na pochybách, tak v tzv. moci osoby chráněné (viz. vysvětlení shora) je i např. traktor na poli, zaparkovaný automobil na ulici, pes pobíhající po ulici, věci v bytě v době, kdy je jejich vlastník či držitel či nájemce apod. např. na dovolené, peněženka zapomenutá ve stole v jídelně, kabát či deštník v restauraci na věšáku apod. Krádež však nelze spáchat na věci ztracené, která již není v moci vlastníka nebo faktického držitele, ani na věci tzv. ničí (res nullius) nebo věci opuštěné.

Škoda nikoli nepatrná - pojem trestního zákoníku který má funkci rozlišovat "peněžitý" následek trestného činu v majetkové sféře jakéhokoli poškozeného. Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5.000,- Kč. (Jelikož tento pojem není co do škody jediným, trestní zákoník upravuje též škodu nikoli malou, kterou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25.000,- Kč, větší škodu kterou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50.000,- Kč, značnou škodu se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500.000,- Kč a škodu velkého rozsahu kterou se rozumí škoda dosahující nejméně částky 5.000.000,- Kč. Při stanovení výše škody se vychází z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem útoku, v době a v místě činu obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení věci v předešlý stav.

Vloupání - tím se rozumí vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly. Vloupáním je tedy např. vypáčení pokladničky ve skříňce telefonního automatu s cílem zmocnit se peněz, navrtání ropovodu a následný odběr kapaliny, odcizení věci z kufru který si pachatel odemkne klíčem který mu majitel kufru svěřil ovšem pouze za účelem opravy zámku atd. Důležitý zde je tedy prvek překonat nějakou zábranu, ať je v jakékoli podobě. Soudy pod tímto např. rozumějí vytržení, přeřezání či roztažení mříží, probourání zdi stropu, přelezení plotu o výšce 185 cm, podkopání se pod zděným oplocením, vyšplhání se po hromosvodu či okapové rouře, vytrhnutí mřížky proti komárům apod.

Na sobě nebo při sobě - Pojem při sobě vyjadřuje nejen stav, kdy poškozený např. kufr nebo tašku přímo drží v ruce, ale i když ji poškozený odloží. Pojem bezprostředně při sobě znamená např. když poškozený kupuje jízdenku, zapaluje si cigaretu, cestuje v autobuse apod. Pojem na sobě je nejspíše bez jakýchkoli pochyb jasný, ale pro šťouraly jen dodatek - za věci "na sobě" se považují i věci pokud je budu jako poškozený mít v kapse, kabelce či kufru který ponesu.

Organizovaná skupina - více osob s dělbou úkolů mezi sebou, čímž je vše organizovanější, koordinovanější a tudíž se zvyšuje jak pravděpodobnost úspěšného dokonání trestného činu tak i jeho nebezpečnost pro společnost (jde o jednu z tzv. přitěžujících okolností). Co do počtu postačí, aby za organizovanou skupinu byli považování tři a více osob. Řada skutkových podstat touto okolností podmiňuje vyšší trestní sazbu a odsouzení pak mají řadu omezení později i ve výkonu trestu a podstatně to ztěžuje i jejich následné případné podmíněné propuštění z výkonu trestu. Trestní zákoník zná ještě pojem zločinné spolčení což je stručně a skutečně jednoduše řečeno, volnější podoba organizované skupiny a jde často o stadium přípravy k trestnému činu.

Odsouzen a potrestán pro naplnění pojmu "odsouzen" je nezbytná existence odsuzujícího rozsudku za takový čin, který nabyl právní moci, přičemž není třeba, aby došlo k výkonu uloženého trestu. Potrestáním se rozumí předcházející trestní postih, tj. že pachatel byl nejenom odsouzen, ale i vykonal alespoň zčásti uložený trest (pokud výkon trestu nebo samotná právní moc rozsudku, kterým byl trest uložen, nemá za následek to, že se na něho hledí, jako by odsouzen nebyl). Pokud pak jde o splnění další zákonné podmínky, že tedy k odsouzení nebo potrestání muselo dojít v posledních třech letech, je u "odsouzení" rozhodující právní moc rozsudku, avšak u "potrestání" okamžik výkonu trestu, event. upuštění od výkonu trestu, podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo zákazu pobytu, prominutí trestu i okamžik podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Konkrétní příklady ze života:

- J. M. -

Velikonoce - svátky blížícího se jara

Už v minulých stoletích se dodržovaly o Velikonocích hezké zvyky, ze kterých se ještě dodnes u nás alespoň některé částečně dodržují. Na většině vesnicích, i ve Křemži, se dodržuje řehtání a klepání na Zelený čtvrtek, Velký pátek a dopoledne na Bílou sobotu. Ještě před nějakým časem nám tento hezký zvyk podrobně popsal v našich novinách Zdeněk Hořejší, jak probíhal v Chlumu a ve Křemži. Na vesnicích je dnes už jen změna, že řehtat chodí s chlapci už i děvčata - je tu asi dodržována rovnost obou pohlaví.

Proč jsou ještě odedávna vžity a na velikonočních pohlednicích dodnes používány krásné symboly, které si rádi prohlédneme a jaký mají význam? Jsou zajímavé a hezké. Krásně malovaná velikonoční vajíčka, z nichž se líhnou nová kuřátka, což je symbolem Kristova vzkříšení z hrobu narození. Stejně tak bývá na kartičce namalovaný zajíček, symbol to plodnosti, protože on během roku má několikrát mladé. Někdy je také namalován kohout, který ráno několikrát kokrhá. Je to symbol apoštola Petra, který při soudu Krista třikrát zapřel. Na velikonočních kartičkách bývá namalován i beránek na znamení, že beránek umí tak rychle utíkat, jak utíkali Židé z Egypta, do jejich domoviny. Byl také jako Kristus symbolem čistoty, míru a oběti lidem.

O Velikonocích se světí voda, což platí jako symbol čistoty, osvěžení a radosti ze života a křtění nového člověka. Tím dává Bohu svůj dobrý křestní slib.

Takto naši předkové se o Velikonocích řídili těmito dávnými sliby.

- Fr. Nejedlý -


"Panímámo krásná,
dejte lžičku másla,
bude-li to maličko,
přidejte nám vajíčko,
bude-li to ještě míň,
hodíme to přes komín."

Krajní nouze

V únorovém čísle Křemežska jsem se zabýval problémem nutné obrany tak, jak je zakotven v § 13 Trestního zákona č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Druhým institutem vylučující protiprávnost činu i jeho nebezpečnosti pro společnost je ustanovení § 14 tohoto zákona "Krajní nouze". Občané si tyto dvě věci někdy pletou, což není dobré, jelikož mezi nutnou obranou a krajní nouzí je výrazný rozdíl. Hlavní posouzení rozdílu ponechávám na každém občanovi zvlášť s odkazem na únorové číslo Křemžeska. V tomto čísle se již budu zabývat pouze krajní nouzí.

"Krajní nouze - čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil."

Tak takto zní citace zákona. Už z této jsou patrné rozdíly mezi nutnou obranou a krajní nouzí. Způsobená škoda má být zásadně menší než škoda bezprostředně hrozící. Pro posouzení se musí vycházet ze situace, jak se jevila v době činu. Pozor! Podmínky krajní nouze mohou tedy být splněny i tehdy, jestliže se tento předpoklad, založený na uvážlivém hodnocení situace dodatečně nesplní.

Uvedenou podmínku nesplňuje jednání pachatele, který zachraňuje vlastní život tím, že usmrtí jiného. Může jí však splňovat jednání, že usmrcením jednoho člověka se zachrání životy více lidí.

K jednání v krajní nouzi je oprávněn kdokoli, i ten, kdo stav vyvolal. Vyvolal-li jej však zaviněně, odpovídá za následky, které při odvrácení hrozícího nebezpečí vznikly. Nebezpečí, které se odvrací může být způsobeno přírodní silou, (např. požáry, záplavy a pod.), zvířetem (splašený kůň a pod.), člověkem (při dopravní nehodě a pod.), popřípadě jinak. Nebezpečí může záležet i v útoku člověka, jestliže je odvraceno způsobením škody jinému, než útočníkovi. Stav krajní nouze může být vyvolán i výhrůžkami a nátlakem ze strany třetí osoby.

Při odvracení hrozícího nebezpečí v krajní nouzi nezáleží na přiměřenosti či nepřiměřenosti způsobu jeho odvracení.

Opět podotýkám, že problém krajní nouze je obsáhlejší a složitější, než je uvedeno v tomto krátkém článku. Zde jsem zachytil pouze hlavní body s přáním, aby tohoto ustanovení nemuselo být nikdy a nikde použito.

V příštím čísle se zmíním o § 15 tr.z. "Oprávněném použití zbraně".

- Bc. Šebesta Milan -

Sníh

I přes neobvyklý příděl sněhu se našim Službám obce dařilo udržet silnice sjízdné.

Křemže 2005, sníh na Křemži 22. 2. 2005
Křemže 2005, sníh na Křemži 22. 2. 2005 Křemže 2005, sníh na Křemži 22. 2. 2005
Křemže 2005, sníh na Křemži 22. 2. 2005 Křemže 2005, sníh na Křemži 22. 2. 2005

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Poznávejme plemena psů

BANDOG

Co je to bandog? To je pes? Ano, je to psí plemeno, jehož název je odvozen od angl. slov. Banned je řetěz a dog je pes. Ve středověké Anglii se banned dog nazývali psi, kteří byli určení k ochraně majetku, osob a nebo jiného teritoria. Jeho držení spočívalo v tom, že přes den byl pes uvázán na řetěz a vypouštěn byl pouze v noci, aby hlídal svěřené území. Také se tento pes používá ve věznicích. Je to hlavně díky jeho přirozenému respektu a velké síle.

V dnešní době jsou termínem bandog označování psi, kteří jsou kříženci pitbulteriéra a různých molosoidních plemen. První současní bandogové byli vyšlechtěni počátkem 60. let 20. století americkým veterinářem panem Swinfordem. Bandog není zatím uznaným plemenem kynologické federace FCI, protože jeho vývoj není považován za ukončený. Nejčastěji se používalo pro chov bandoga zkřížení psa amerického pitbulteriéra a feny neapolského mastifa, nebo anglického mastifa. Další variantou pak bylo vzájemné spojení neapolského a anglického mastifa a následně se zkřížili jejich potomci s americkým pitbulteriérem.

Bandog patří mezi mohutné psy střední velikosti (kohoutková výška 65 cm a váha od 45 do 70 kg). Může mít barvu světle i tmavě žíhanou, zlatou, skořicovou, černou, modrou. Povoleny jsou také bílé znaky na náprsence a tlapách, jejichž poměr nesmí překrývat jednu čtvrtinu těla. Bandog dokáže vyvinout velikou fyzickou sílu, je velmi hbitý a obratný. Patří mezi aktivní a velmi vytrvalé psy. Je schopný se postavit velmi silnému protivníkovi. Není u něho charakteristická bezdůvodná agresivita proti lidem. Jeho nesnášenlivost k jiných psům je třeba od maličkého štěněte vhodnou socializací usměrnit, aby nedocházelo ke konfliktům.

Badog je velmi učenlivý pes, nenáročný a poslušný, ale pouze v rukou zkušených kynologů, kteří dobře vědí, jak s takovými psy pracovat.

Rodinu, se kterou žije má bandog velmi rád, snaží se ji chránit. Musíme mít na paměti, že je to pes silně teritoriální, poněvadž ochranu svého teritoria silně brání a má tuto vlastnost vrozenou. Pokud bude bandog správně vychován bude psem laskavým a neútočným. V opačném případě, pokud jeho výchovu bude opomenuta v prvních měsících života, těžko se bude napravovat v dospělosti.

Jak je již výše uvedeno vždycky taková plemena jako je bandog patří do rukou zkušených lidí, aby se z něho stal vyrovnaný a ovladatelný jedinec. Je třeba mu věnovat hodně lásky, času a být důsledný.

Bandog je velmi dobrým psem ochráncem, ale každý kdo jej vlastní, musí počítat s ohromnou silou, razancí, kterou dokáže tento pes použít v případě narušení teritoria a dokáže bleskově zasáhnout.

Při výcviku bandoga není zapotřebí žádných tvrdých trestů, ani drilu. To se ostatně nevyplácí u žádného psa. Bandog například slouží v Kyjově na Moravě u městské policie s úspěchem. Tento pes při obraně opravdu útočí okamžitě bez varování a jeho zásah je velmi razantní. Rozhodně se nevyplácí mu vlézt do zahrady na hrušky. Při své službě samozřejmě budí velký respekt u různých individuí, se kterými strážnicí mají co dělat.

U nás existuje klub přátel bandoga, kde je možno se dobře informovat o tomto plemeni. Zkušenosti majitelů těchto psů jsou různé, poněvadž bandog je mladé plemeno a jeho povaha není ustálená, právě tak jako jeho exteriér. Mohou vzniknout nepředvídatelné situace a problémy, které nebude schopen majitel takového psa zvládnout. Pokud si někdo chce takového psa pořídit - nejprve musí vědět, proč jej chce mít!!!!!!!!!!!!! K jakému účelu jej bude používat!!!!!!!!!! Je třeba vědět mnoho informací nejen o rodičích psa, ale o jeho předcích a nic nezanedbat při výchově štěněte.

Rozhodně není takový pes do rukou lidí, kteří chtějí mít něco extra, nebo mají komplexy různého charakteru a pes - "zabiják" je má vykompenzovat. Bandog je impozantní pes svérázných povahových vlastností, které podědil jak po pitbulovi, tak po molosoidních předcích. Je to odvážený, silný, ochránce rodiny a svěřeného teritoria, mrštný a vytrvalý, ale vždy jen v těch správných rukách trpělivého, velmi zkušeného, laskavého majitele. Pak nebude označován jako pes - zabiják, což si rozhodně nezaslouží.

- Květa Pavčíková -

Myslivecké sdružení Podkletí Křemže

Křemže 2005, Myslivecké sdružení Podkletí Křemže, brigáda na lovecké zařízení Členové Mysliveckého sdružení Podkletí Křemže stále aktivněji pracují a vyvíjejí činnost jak na úseku péče o zvěř, jenž jim ukládá zákon, tak jsou velmi aktivní i na poli společenských aktivit. Tyto a další záležitosti fungování MS v roce 2004 a výhled práce pro rok 2005 se projednávaly na výroční členské schůzi na konci měsíce února v hostinci ve Chmelné.

Během roku se 29 členů MS pohybuje a hospodaří v pronajaté honitbě o rozloze cca 1400 ha, kde vykonávají právo myslivosti, mimo jiné zahrnující péči o zvěř v době strádání, to je přikrmování objemnými, jadrnými krmivy a medikamenty v krmných zařízeních, v takových zimních sněhových podmínkách jaké i v současné době panují, v průběhu roku dále zejména opravují lovecká a krmná zařízení, odchovávají kachny k následnému vypouštění na rybník, provádějí odstřel zvěře dle zákona, zejména lov prasete divokého, které působí škody na polních kulturách zemědělců a lov zvěře škodné, zejména lišky, která působí škody na drobné zvěři. Je třeba se zmínit i o nepopulární činnosti myslivců na veřejnosti a to zejména upozorňování majitelů psů, aby, pokud se pohybují v lesní či polní honitbě, byli vedeni na vodítkách, když často dochází k pronásledování zvěře psy neukázněných majitelů.

Křemže 2005, Myslivecké sdružení Podkletí Křemže, přikrmování zvěře Na společných akcích, a to si mohou všimnout i spoluobčané zajímající se o myslivost, se v mysliveckém sdružení Podkletí Křemže dodržují myslivecké tradice, to je myslivecká mluva, organizace společných lovů a pasování myslivců. Po společných loveckých akcích vždy následují tzv. poslední leče v místních restauracích, v příjemné atmosféře mysliveckých tradic, dobrého jídla, pití a hudby. Za vyzdvihnutí práce členů MS stojí i obnovená tradice mysliveckých plesů, když v lednu uspořádaný ples ve Chmelné měl dle ohlasu přátel myslivosti a spoluobčanů velmi zdařilý průběh a již je naplánováno pokračování této akce na leden roku 2006.

Myslivost je velmi náročné, dobrovolné konání ve prospěch zejména přírody, a když je ve sdružení dobré vedení, příjemná a tvořivá atmosféra, tak lze mluvit o velmi významném společenském prospěchu. Tak nám a myslivosti, vážení spoluobčané, věnujte svou přízeň.

S pozdravem Myslivosti zdar!

- Za MS Křemže, předseda Ing. Jiří Bína -

"Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny"

Naše knihovna se i letos zapojila do akce Březen - měsíc Internetu (BMI), kterou v roce 2005 opět vyhlašuje a organizuje sdružení BMI.

V naší knihovně bude letošní akce zaměřena na ty občany, kteří ještě nemají s Internetem zkušenosti, a rádi by se něco o něm dověděli. Tímto zvu všechny zájemce.

TamTam databáze firmy Anopress obsahuje plné texty článků z více než 250 titulů českých periodik, texty z televizních pořadů, z rozhlasových zpravodajství a z vybraných internetových serverů za posledních 12 měsíců. Vědomostní část nabízí elektronické verze desítek kvalitních encyklopedií, kronik, slovníků a ostatní literatury naučného charakteru. Informační agentura Anopress IT zdarma zpřístupní v rámci akce "Březen - měsíc Internetu" svojí mediální a vědomostní databázi TamTam ve všech knihovnách v ČR.

Protože březen byl vždy měsícem knihy ráda bych pozvala všechny občany k prohlídce knihovny. V klidném a příjemném prostředí si můžete vybrat z velké nabídky knih od naučné literatury až po beletrii. Do knihovny se nakoupí ročně asi 500 nových knih, na které upozorňuji čtenáře formou výstavek.

Návštěvníci knihovny budou mít možnost ve dnech 14., 16. a 17. března 2005 ve výpůjční době vyhledávat informace na Internetu zdarma.

Za knihovnici paní Traplovou bych chtěla pozvat všechny mříčské občany do knihovny ve Mříčí.

V knihovně je velký výběr knih pro dospělé, ale i pro malé čtenáře. Knihovna nemá vlastní nákup, ale dostává nové knihy z knihovny Křemže a z Městské knihovny v Českém Krumlově. Knihy jsou několikrát do roka vyměňovány.

V knihovně je možné půjčit si i časopisy, které knihovna odebírá. Na měsíc březen, připravila knihovnice paní Traplová, výstavku knih a těší se na všechny čtenáře, kteří již knihovnu navštěvují, ale i na čtenáře nové.

V knihovně ve Mříčí je registrační poplatek na rok 50,- Kč pro dospělé a 10,- Kč pro děti.

- Miroslava Průchová, knihovnice -

Velikonoční skautské kuřátko

Pomozte dětem, Kuře Jistě už jste slyšeli o dobročinné akci "Pomozte dětem", známé i z televizních obrazovek, jejímž symbolem je žluté kuře v záchranném kruhu. Každoročně jsou z ní podporovány neziskové organizace, jejichž projekty přispívají ke zlepšení kvality života sociálně a zdravotně potřebných dětí.

Náš skautský oddíl Křemže se v letošním roce připojí k této sbírce a se svolením obecního úřadu uspořádá akci "Velikonoční skautské kuřátko."

Sbírka se uskuteční ve středu 23. 3. 2005 od 12:00 do 17:00 hodin. Pokladničky, střežené našimi členy, budou umístěny na obecním úřadě a v samoobsluze na náměstí. Se třetí pokladničkou budou skauti procházet ulicemi Křemže. Poznávacím znamením naší sbírky bude již zmíněné žluté kuře.

Takže, když ho někde potkáte, neváhejte prosím a pomozte dětem!

Děkujeme.

- Olga Thamová - vedoucí oddílu -

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
se vybírá ve dnech:

St 9. 3. 2005   od12:30 do 17:00 h
Čt 10. 3. 2005   od12:30 do 16:00 h
 11. 3. 2005   od12:30 do 14:30 h

v přízemí Radnice Křemže, č. dveří 11.
V dubnu se záloha bude vybírat ve dnech 13. - 15. 4. 2005.


CVIČENÍ AEROBIKU ŽEN

Tělocvičná jednota Sokol Křemže oznamuje, že opět začalo cvičení aerobiku žen.
Cvičení se koná každé pondělí od 19:10 hodin v tělocvičně základní školy. Hodiny vede Jaroslava Doležalová z Českých Budějovic.
Těšíme se na Vaši účast.


POROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI K 31. 12. 2004

ČR9,5 %  
Jč. kraj6,6 %  
Okr. Č. Krumlov10,2 %  
Křemže7,17 % - tj. 90 uchazečů o zaměstnání (k 31. 12. 2003 to bylo 6,61 % - tj. 83 uchazečů)
Brloh8,01 % - tj. 43 uchazečů
Holubov5,99 % - tj. 27 uchazečů


FINANCE Z PROGRAMU LEADER POPUTUJÍ I NA JIH ČECH

Záměr Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko o. p. s., byl doporučen hodnotitelskou komisí Ministerstva zemědělství pro Program Leader ČR k financování z tohoto programu určeného na podporu venkova. Přiznaná výše dotace činí tři miliony korun.

Cílem této obecně prospěšné společnosti, kterou od loňského roku tvoří tři svazky obcí, a to Netolicko, Blanský les - podhůří a Podkletí, spolu s patnáctkou podniků a podnikatelů, je hlavně rozvoj cestovního ruchu, péče o kulturní a hospodářský rozvoj venkova a podpora malého a středního podnikání v regionu. Tři mikroregiony akční skupiny, která má sídlo v Netolicích, reprezentují rozsáhlé území západně od Českých Budějovic, od Zlaté Koruny, přes Holašovicko až po Vitějovice a Němčice. Celkem se jedná o třicet čtyři obce s téměř dvaceti tisíci obyvateli.

Z jedenačtyřiceti Místních akčních skupin, z nichž byla celá čtvrtina Jihočeských, které se ucházely o finanční podporu, mohla ale uspět zhruba polovina. V nejbližších dnech bude podepsána smlouva s ministerstvem. Potom musí místní akční skupina vyhlásit výzvu pro jednotlivé subjekty, které se nacházejí v její oblasti, aby předkládaly návrhy projektů, jež by mohly být financovány s pomocí dotace.

Podle starosty Netolic a zároveň předsedy správní rady Místní akční skupiny Oldřicha Petráška, budou podrobnější podmínky výzvy zveřejněny v nejbližší době na úředních deskách obcí a na internetu.


VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 30. března 2005 od 16:00 hodin proběhne "Vítání občánků" narozených od 8. 8. 2004 do 9. 11. 2004.


CHCETE SE ZBAVIT STARÉHO PAPÍRU A ZÁROVEŇ POMOCI DĚTEM?

Přivezte ho do ZŠ Křemže na ochoz nebo zavolejte na telefon č. 380 741 208. Přispějete tím nejen k ochraně přírody, ale i školním dětem na výlet.

Děkujeme!


VELIKONOČNÍ KONCERT

sboru MUSICA DIVINA z Kájova
pod vedením Zdeňky Litvanové

se koná v neděli 27. března 2005 od 17:00 hodin
v sále Radnice ve Křemži.


Vstupné dobrovolné. Výtěžek půjde na jihovýchodní Asii.


KLAVÍRNÍ KONCERT FRANTIŠKA HUDEČKA

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
pořádá ve spolupráci s Obecním úřadem v Křemži

klavírní koncert Františka Hudečka

dne 15. března od 19:00 hodin
v sále Radnice ve Křemži.


KONCERT SESTER KŘÍŽOVÝCH

4. 4. 2005 od 19:00 hodin v sále Radnice ve Křemži


Další informace :
Platné vyhlášky obce
Ski klub Chmelná
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962
Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 27. března 2005 : TOPlist 0