ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Březen 2004 - Číslo 3 - Ročník 14

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (708 kB)

 

Z jednání rady obce

24. schůze rady obce spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce se konala 9. 2. 2004 za účasti 14 zastupitelů obce; byl dohodnut způsob prodeje zbývajících 8 stavebních parcel v zóně "Východ", když o tyto je 13 zájemců (7 parcel bude prodáno přímo, jedna bude vydražena obálkovou metodou). Zastupitelé projednali žádosti o pronájem návesního rybníka v Bohouškovicích, o poskytnutí půjčky z rozpočtu obce (zamítnuto), o bezplatném zapůjčení stanu a prominutí poplatku ze vstupného na akce pořádané Základní školou Křemže, dále pak nabídky k odkoupení pozemků pod vodojemem ve Chmelné a pod částí komunikace přes Bořinka. Rovněž projednali Rozbor hospodaření obce za r. 2003, výsledky inventur majetku obce a komplexní rozbor činnosti obecní knihovny a doporučili tyto ke schválení na zasedání zastupitelstva obce.

25. schůze rady obce, rovněž spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce proběhla dne 23. 2. 2004 za účasti 12 členů zastupitelstva obce. Byla zaměřena zejména na projednání a přípravu návrhu rozpočtu obce na r. 2004. Předseda finančního výboru Dr. Waldauf seznámil zastupitele s tím, že finanční výbor projednal rozbor hospodaření za r. 2003 a návrh rozpočtu obce na r. 2004 a s připomínkami výboru, který mj. doporučil zastupitelstvu obce rozpustit část finanční rezervy obce (16,4 mil. Kč) a tuto využít na krytí nákladů ve výdajové části rozpočtu v oblasti investic. Finanční rezerva byla vytvořena dobrým hospodařením obce v minulých letech a získáním různých grantů. Zastupitelstvo obce s tímto návrhem souhlasilo, a tak starosta navrhl do návrhu rozpočtu zahrnout dále tyto investice:

Zbývajících cca 5 mil. Kč navrhl ponechat pro příští rok, kdy bude muset být provedena rekonstrukce školní jídelny podle nových hygienických předpisů a rekonstrukce střechy na Mateřské škole Křemže.

Zastupitelé souhlasili s tímto návrhem a sestavením návrhu schodkového rozpočtu obce na r. 2004 s rozdílem mezi příjmy a výdaji 11,4 mil. Kč. Zároveň doporučili zahájit jednání o výkupu pozemků, nezbytných pro výstavbu koupaliště, dle zpracované studie.

V další části zastupitelé schválili poskytnutí finančního příspěvku 1.000,- Kč na nákup kompenzačních pomůcek pro nezletilého, sluchově postiženého spoluobčana a uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Nová Ves na výkon státní správy - řízení o přestupcích. Neschválili žádost o vytvoření trvalého parkovacího místa ve Starostenské ulici a doporučili zajistit vhodné prostory pro soukromou výuku hry na akordeon.

- Lin -

Návrh rozpočtu na rok 2004

Příjmy (v tis. Kč)  
   
Daně 14 149
Správní poplatky 167
Místní poplatky 190
Splátky půjček 405
Dotace 1 405
Příjmy z VHČ 758
MŠ školné 65
Kanalizace 130
Kultura 80
Bytový fond 450
Fond rozvoje bydlení - úroky 60
Nebytové hospodářství 197
Veřejné osvětlení 2
Hřbitov 30
JČP - splátky plynovodu 600
Prodeje pozemků 3 700
Komunální odpad 360
Pečovatelská služba 30
Správa OÚ 25
Finanční operace 350
Ostatní příjmy 100
Účelová dotace pro ZŠ 11 200
Vratky nevyčerp. dotací ZŠ 12
   
Celkem 34 465


Výdaje (v tis. Kč) 
   
Silnice 4 220
Ostatní komunikace 201
Veřejná doprava 106
Kanalizace 2 335
ZŠ + MŠ 13 942
Knihovna 472
Ostatní kultura 37
Kapličky 2
Místní rozhlas 27
Zpravodaj 83
Sbor pro občanské záležitosti 46
Výpomoci sdružením 173
Dotace církvi 100
Bytový fond 112
Nebytové hospodářství 785
Veřejné osvětlení 512
Hřbitov 187
Plynofikace 314
Územní rozvoj 14 340
Komunální odpad 700
Péče o vzhled obce 267
Dům s pečovatelskou službou 314
Péče o staré a zdrav. postiž. občany 30
Opravy po povodních 86
Požární ochrana 127
Zastupitelé 781
Místní správa 4 003
Finanční operace 20
Pojištění 90
Daň z příjmu 490
Ostatní činnosti 35
Fond rozvoje bydlení 304
Splátka úvěru na plyn 615
Finanční vypořádání dotací 45
   
Celkem 45 901


Schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 11 436 tis. Kč je pokryt z finanční rezervy z předchozích let (prostředky na běžném účtě).

15. březen 1939

"Nevědět, co se událo před tvým narozením, znamená být stále dítětem" (M. T. Cicero)

Bankovka r. 1939, Protektorát Čechy a Morava, ilustrační foto Připomeňme si, že je letos 65 let, kdy se náš národ málem ocitl na konci své národní existence. Hroznému dnu 15. březnu 1939 už předcházel Mnichov v září 1938. Tehdy jsme ztratili naše poněmčené pohraničí. Okupace naší zmenšené republiky 15. března byla však daleko horší, zcela bezvýchodná. Naše vláda s prezidentem Háchou byla proti Hitlerovi zcela bezmocná. Ten byl na nás už plně připraven. Drze prohlásil, že podle něho už po tisíc let náležely naše země prostoru německého národa. Proto ráno už v 6 hodin německé vojsko na jeho rozkaz překročilo naše hranice. (Nebylo něco obdobného za s. Brežněva v srpnu 1968?) Göring, velitel německého letectva se těšil, když se naše armáda postaví proti, srovná se zemí celou Prahu. Zdrcený prezident Hácha musel tedy podepsat v noci na 15. března 1939 okupaci naší už předtím zmenšené země. Než se vrátil vlakem domů, byl už Hitler na Pražském Hradě a vyhlásil Protektorát Čechy a Morava. Německá vyzbrojená vojska už se řítila za hustě padajícího sněhu po městech české a moravské země.

Na jednu zajímavost si pamatuji: Při vpádu okupantů procházela naše policie po ulicích. Když jsme šli od nádraží ke gymnáziu, opakovaně upozorňovali naše cyklisty: "Jezděte vpravo! Jezděte po pravé straně!" Do té doby se u nás jezdilo po levé straně, od března 1939 jsme tedy začali jezdit po pravé.

Bankovka r. 1939, Protektorát Čechy a Morava, ilustrační foto Nikdy v historii nezažil náš národ tak velké a trvalé rabování a hlavně postupnou likvidaci. Jen stručně: Přesuny všeho pro Němce potřebného do Hitlerovy Říše, kvalitní výzbroj naší armády, tovární výrobky a potraviny, povinné dodávky zemědělců, důsledek byly potravinové lístky a blížící se hlad. Všemožná snaha nacistů postupně zlikvidovat náš národ: zavírání, koncentrační tábory, mučírny, popravy nevinných lidí a významných osob našeho národa, zavření vysokých škol. Okupace našeho národa nás stála 360.000 lidských životů. Věznicemi a koncentračními tábory prošlo 450.000 našich občanů a z nich se vrátilo jen 80.000. Na 50.000 pracovních sil včetně mládeže bylo nahnáno na práci do Německa, z toho 5.000 se už domů nevrátilo. České děti byly nahnány do německých škol se jménem původu německého, od 1. třídy obecné školy se povinně učila němčina, v gymnasiích se některé předměty přednášely i zkoušely německy, na ulicích i na plakátech, nápisech i nařízeních byla všude němčina a pak teprve český jazyk. Náběh na náš konec. To jen stručně připomínám, jaká to byla hrozná doba.

Zásluhou velmocí jsme získali konečně svobodu, ne však úplnou. Spojenectví se Sovětským svazem a únor 1948 nám mnoho ubraly. O pravé získané demokracii a svobodě se nedalo mluvit. Krutovládce Stalin si dovoloval mnoho zasahovat do života naší republiky. O tom se nechci zmiňovat, máme ještě mnoho v živé paměti, je to za námi. Je ale nutno si uvědomit, že okupace Československé republiky mohla mít pro nás i pro celou Evropu hrozné následky, pád Hitlera nás zachránil. Ale následky Hitlera před 65 lety se u nás nedaly vymazat. K pravé svobodě jsme přišli až v roce 1989.

- Fr. Nejedlý -

Zajímá vás?

Několik slov k rodovým jménům v našem kraji

První náš kronikář a současně tajemník naší obce Vojtěch Schneider pátral po svých předcích a zjistil v matrikách, že jeho jméno bylo Krejčí. Matrikář však tu přepsal potomky na Schneider. U tohoto praděda a děda už to tak zůstalo. Kmotr u křtu si nemohl poněmčení všimnout. Kdo tenkrát uměl číst? Matrikář byl více Němec, než Čech. Bylo jistě více případů poněmčování českých příjmení na německé a tak už to zůstalo. Proto v ryze českém území zmizela často příjmení Tesař, Krejš, Švec, Sedlák, Kovář, atd. a místo nich máme Zimmermany, Schneidery, Schmídy, Šustry, Bauery, Bläterbauery.

- Fr. Nejedlý -

Právník radí

POVINNÉ RUČENÍ K MOTOROVÉMU VOZIDLU

Máte pocit, že se Vám nevyplatí platit povinné ručení k Vašemu motorovému vozidlu, popř. přípojnému vozidlu? Pokusím se Vám stručně odpovědět na třech příkladech ze života, které se staly v rozmezí několika posledních měsíců.

Kombajnista

Jednou jel nejmenovaný zemědělec svým kombajnem značky Fortschritt 514 po nejmenované silnici II. třídy mezi dvěma jihočeskými vesnicemi, bylo příjemně teplo, nebe bez mráčku a byť bylo půl sedmé večer, do večera bylo přesto daleko. Cestu z pole si onen zemědělec krátil tím, že volal své drahé manželce mobilním telefonem, který držel v levé ruce a pravou rukou řídil. O tom, že kombajn nemá zase až tak pružně nastavené tlumiče jako osobní automobil kdekdo ví, věděl to samozřejmě i tento řidič, co však tento řidič opomněl bylo, že si v tom horku nezavřel levé dveře, ze kterých mu náhle vypadl mobilní telefon na silnici. Než zastavil svůj kombajn před levotočivou zatáčkou, ujel ještě pár desítek metrů, z kombajnu vystoupil a vydal se hledat ztracený mobil, který nakonec s úspěchem našel. Nasedl opět do svého kombajnu, nastartoval, ale stalo se, že omylem zařadil zpátečku a couvl. Nic proti, pokud by přímo za ním nestál nákladní automobil Daewoo, ze kterého jeho řidič ani nestačil vyskočit. Kabina s přední částí tohoto nákladního vozidla byla dosti poničena a servis, který ji poté uvedl do původního stavu si naúčtoval celkem 21.199,- Kč.

Supermarket

Jednoho dne řidič Švestka nemohl nastartovat na parkovišti svůj osobní automobil Talbot a proto zařadil první rychlostní stupeň, nechal pootočený klíček ve spínací skříňce a vystoupil z vozidla. Poté své vozidlo začal tlačit vpřed levou rukou za sloupek levých předních dveří, pravou nohou držel spojku a pravou rukou držel volant. Po pár metrech došlo k nastartování vozidla a současně k tomu, že řidič při následném cuknutí vozidla a vjetí tohoto vozidla na obrubník z vozidla vypadl a dále jelo vozidlo po svém. Zcela osamoceno poté překonalo travnatý pás a chodník. Mezitím, kdy mělo při celé jízdě toto vozidlo levé přední dveře otevřené, byly tyto dveře uzavřeny nekompromisně betonovým sloupem veřejného osvětlení, které však razantnost jízdy nikterak nepřibrzdily. Výlet byl ukončen tvrdým nárazem do zaparkovaného vozidla OPEL ASTRA bez řidiče. Škoda na zaparkovaném vozidle byla nakonec vyčíslena na 34.721,- Kč.

Cihly

Kolem 19.30 hod zastavil řidič Souček z důvodu defektu pravé přední pneumatiky se svojí Škodou 1000 MB bez technické prohlídky, za kterou táhl dvoukolový přívěs bez SPZ u pravé strany vozovky. Ve stejném směru však jel řidič Novák se svým terénním automobilem Nissan Patrol GR Wagon SE, který v okamžiku, kdy míjel vozidlo pana Součka, přehlédl neosvětlený a neevidovaný přívěs a do celé soupravy narazil. Při nehodě ke zranění osob nedošlo a nebylo ani prokázáno požití alkoholu u žádného z řidičů. Zato však vznikla věcná škoda ve výši 291.880,- Kč, za kterou zodpovídá v plném rozsahu řidič Souček. Jak vyplynulo z později provedeného znaleckého posudku, řidič Novák skutečně uviděl vozidlo Škoda 1000 MB na poslední chvíli, neboť v konkrétních světelných podmínkách byla viditelnost na 20 m. Po nárazu vznikla značná krutná síla, která poškodila celou pravou stranu vozidla řidiče Nováka včetně zadní nápravy. Dodatečným šetřením bylo zjištěno, že řidič Souček měl přívěs plně naložen cihlami, které ihned po nehodě odnosil mimo místo nehody. Věcná škoda na vozidle řidiče Nováka byla po definitivním uzavření případu vyčíslena na konečných 291.880,- Kč.

Závěr ve všech případech byl do jisté míry identický, škoda všem poškozeným byla uhrazena z fondu České kanceláře pojistitelů, nikoli však škůdcům, neboť Ti neměli ke svým osobním či přípojným vozidlům uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve smyslu ust. § 1 odst. 2 z. č. 168/1999 Sb., neboli lidově řečeno - povinné ručení. Všichni řidiči škůdci, kteří svá vozidla nepojistili, byli povinni shora specifikovanou škodu nejen uhradit, ale spolu s ní museli uhradit soudní poplatky, které činí 4 % z žalované částky včetně nákladů za přibrání advokáta.

Pokud jste dočetli až sem, pokuste si vzpomenout, zda máte povinné ručení uzavřeno a zda máte spolu s doklady od vozidla i doklad o zaplacení tohoto povinného ručení. Pokud jste povinné ručení s jakoukoli pojišťovnou neuzavřeli a se svým vozidlem sveřepě jezdíte dál, pak bych si tuto situaci dovolil označit minimálně za krajně nezodpovědnou. Když nic jiného, pak riskujete pokutu do výše 500,- Kč při silniční kontrole, když na požádání policisty nedoložíte uhrazení tohoto povinného pojištění. Každopádně Vám přeji šťastnou jízdu a štěstí na kolegy řidiče.

- JUDr. Jan Mejzlík -

Okénko lékaře

Hypochondr

Hypochondr je u lidu obecného víceméně nadávka. Pořád si na něco stěžuje a přitom mu nic není. To vzbuzuje opovržení. A tak hypochondr je spíše chudák. Protože jde spíše o druh osobnosti, která poněkud odlišným způsobem vyhodnocuje a zpracovává nepříznivé podněty a vjemy svého těla.

Hypochondr bývá ztotožňován se simulantem, i když jde o zcela jiný problém. Simulant ví, že mu nic není a žádné obtíže nemá. Svoje obtíže jen popisuje a předvádí, aby tím získal nějakou výhodu. Dovednost simulantů je rozdílná. Někteří dokonce medicínské problémy studují, aby byli věrohodnější. Přestože simulace bývá většinou zřejmá, málokterý lékař takového pacienta vyhodí z ordinace, protože dobře ví, že v medicíně není nic na sto procent, a že zmýlit se by bylo krajně neetické.

Hypochondr naopak často trpí krutými obtížemi a čas od času trpívá přesvědčením, že brzy umře. I hypochondr často nastudovává své problémy. Tím dosahuje toho, že obtíže, které má a které popisuje znějí výhružněji. Takovým medicínsky vzdělaným hypochondrem mají líčené stesky značně rozmazaný obraz a obtížněji se diagnostikují. Takoví pacienti bývají opakovaně vyšetřováni a jejich nálezy jsou stále normální. Většinou se normálními nálezy krátkodobě uklidní, než opět propadnou tlaku svých obtíží. Takovýto kolotoč stále se vracejících obtíží při stále normálních nálezech může vést až k neprofesionální averzi.

Lékař, který má ve své péči hypochondra, musí k jeho úzkostné dušičce přistupovat s mnohem větší pečlivostí než u ostatních pacientů. Musí si uvědomit, že hypochondrie je nemoc sama o sobě. Jde o odlišnou, nemocnou a úzkostnou osobnost. Jde o člověka se zvýšenou citlivostí ke svým obtížím. Hypochondr trpí a je třeba mu pomoci. Hypochondrovi musíme věnovat mnohem více času. Nestačí správně stanovit diagnózu a léčit. Tím mu vůbec nepomůžeme.

Takovéhoto pacienta musíme pečlivě vyslechnout, nepřehlédnout žádný z jeho stesků. Hypochondr i zcela nevýznamné obtíže může považovat za zásadní. Musíme se snažit pochopit i příčinu jeho obtíží, zda leží již v jeho chorobné osobnosti nebo zda jde o obtíže jako reakci na nějakou stresující záležitost. Pak následuje pečlivé vyšetření pacienta a stanovení dalších doplňujících vyšetření k potvrzení pracovní diagnózy, nebo u hypochondra spíše k vyloučení diagnózy obávané.

Úspěšnost léčby hypochondra je především dána prvotní důvěrou ke svému praktickému lékaři, pečlivostí jeho vyšetření a jednoznačností seznámení pacienta s normálními nálezy. Sdělit pacientovi "pane, vy jste hypochondr" je většinou netaktické, protože většina z nás si tento pojem spojujeme se simulací nebo s nadávkou. Vysvětlit pacientovi s krutými obtížemi a se strachem ze smrti, že všechny nálezy jsou negativní, bývá též obtížné. Laikovi bývá většinou nepochopitelné a tedy i nevysvětlitené, že obtíží ze žaludečního vředu, který na žaludku má, ho zbavíme snáze než obtíží ze žaludečního vředu, který na žaludku nemá.

- MUDr. Bohumír Šimek -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Poznávejme plemena psů

Anglický kokršpaněl

Lovečtí španělé existují více než dvě století. Zmínku o těchto psech již najdeme v r. 948 v Knize zákona krále Walesu. Je zde španěl popsán jako výborný lovecký pes. Rozdělení a využití španělů pochází až ze 16. století.

Plemeno kokršpaněl vznikalo pomalu a jako většina plemen se ustálilo až v 19. století. Téměř celé 19. století zahrnoval pojem "cocker" všechny španěly s váhou do 12,5 kg bez ohledu na jejich využití. Za kokršpaněla byl třeba považován i kavalír king charles španěl. Celé 19. století se španělé dělí do dvou variant: COB a SETTERTYP. Cob představoval mohutný a podsaditý typ a naproti tomu Settertyp připomínal lehkého setra. K vytvoření ideálního představitele loveckého španěla - kokršpaněla bylo přistoupeno ke křížení s field španělem, anglickým špringršpanělem a anglickým setrem. Plemeno se tedy ubíralo směrem Settertyp. K oddělení kokršpaněla došlo v r. 1892 a pro zmenšení jeho velikosti bylo použito plemeno trpasličího španěla a sice již zmíněného kavalír king charles španěl. Na přelomu 19. a 20. stol. byl kokršpaněl nejen psem loveckým, ale pro svoji krásu i společenským a rodinným psem. Celou druhou polovinu 20. století byl jedním z nejoblíbenějších psů.

Plemena psů - Anglický kokršpaněl V první polovině 20. století se začala objevovat vrozená kousavost, nadměrná nervozita a také deformace vnitřního ucha. Nejvíce kousavých jedinců se objevovalo u kokršpanělů zlatých.

Kokršpaněl je velmi milý pes, se středním temperamentem, není hysterický a většinou je dobře naložený, což lze soudit podle jeho neustálého vrtění ocásku.

Kokršpaněl je velmi dobrým loveckým psem a také velmi rád se této činnosti věnuje. Není rád, když musí ležet jen na gauči. Miluje také vodu stejně jako les. Je to výborný stopař a slídič. Jeho posláním je především lov pernaté zvěře. Při dobrém výcviku se dokáže naučit i práci barváře a honiče. Je to pes samostatný, což je typickou vlastností všech loveckých plemen a znamená to, že používá svůj rozum.

Je velmi snaživý na stopě a má výborný čich a dokáže vyhledávat zvěř velmi vytrvale. V houštinách mu však dělá trochu problém dlouhá srst nejen na těle, ale hlavně na uších. Kohoutková výška psa je 39-41 cm a u fen 38-39 cm. Váha se pohybuje kolem 12,4 a 14,5 kg. Zbarvení je buď zlaté, černé, játrově hnědé. U jednobarevné srsti nesmí být žádná bílá barva. U vícebarevných jedinců je srst v základu bílá a má černé, červené nebo játrové znaky. Může být i tříbarevný, tzv. tricolor. Jsou i jedinci tzv. bělouši, což znamená že bílý základ je postříkán barvou oranžovou, modrou či hnědou.

U kokršpaněla lze provádět úpravu srsti, která se provádí hlavně u výstavních jedinců. Srst je nutno pravidelně česat a kartáčovat. Nesmí se to podceňovat, protože srst se velmi brzy zplstnatí, hlavně na uších, tlapkách a mezi pánevními končetinami.

Protože má kokršpaněl dlouhé svěšené uši má větší dispozice k zánětům zvukovodu. Je třeba dbát o čistotu uší, nenechávat dlouhou srst v oblasti zvukovodu. Kokršpaněl také trpí na takzvané vchlípení nebo vychlípení očního víčka. Při tomto problému nastává slzení oka a následně další problémy. Tuto vadu lze napravit operativně. Každé plemeno má svá dědičná onemocnění a nevyhne se jim ani kokršpaněl, ale dá se říci, že v poměrně malém měřítku.

V padesátých letech 20. století se u kokrů objevila kousavost - syndrom zuřivosti. První zmínky o tom pocházejí z Anglie. Poněvadž se tito jedinci nevyřadili z chovu, předávala se tato vlastnost dalším generacím, i přesto, že se později začali agresivní jedinci vyřazovat, může se tato vlastnost u kokršpanělů objevit. Mnoho jedinců, kteří byli právě z tohoto důvodu vyřazeni z chovu, byli použiti k chovu bez průkazu původu a tak se zde mohli objevit jedinci s touto velmi nepříjemnou vlastnosti. Anglický výzkum ukázal, že se nejčastěji tímto syndromem trpí zlatí kokršpanělé.

Tato vrozená kousavost se projeví nenadále a v různém věku dospělosti. Pes začne z ničeho nic být zlý na všechny lidi kolem sebe i vlastní rodinu. Útočí bezdůvodně. Toto chování může z ničeho nic zmizet tak rychle, jak se objevilo. Tato kousavost nemá nic společného s dominancí, tedy s nadřazeností. Rozhodně nepomůže psa tlouci, poněvadž on nemá zlý úmysl. V takovém případě, je dobré se poradit se zkušeným veterinárním lékařem, nebo dlouholetým chovatelem tohoto plemene.

Každé plemeno, které je velmi početné a hlavně moderní, musí zákonitě zaplatit za svou popularitu. Kokršpaněl mezi taková plemena patří. Jakmile začne v chovu převažovat kvantita nad kvalitou, nikdy to nepřináší to nejlepší.

Pokud jde o povahu je kokršpaněl psem velmi inteligentním, hrdým, má samostatné rozhodování a z toho vyplývá jeho tvrdohlavost. Při výchově je třeba být laskavý a hlavně důsledný. Jeho silný lovecký pud může při výchově rodinného psa činit problémy. Rozhodně neodolá pokušení pustit se po stopě nebo za utíkající zvěří. Pokud se kokršpaněl nepoužívá jako pracovní lovecký pes, je třeba mu tuto činnost nahradit delšími a častými procházkami, aby svůj temperament nasměroval jinou cestou.

Není dobré jej nechat jen nudit se, poněvadž pak jediným rozptýlením je jídlo a kokršpaněl má velké sklony k obezitě.

Je to velmi pěkný a elegantní pes, ale je třeba si opět promyslet můžeme-li mu poskytnout vše, co potřebuje ke svému spokojenému životu.

- K. Pavčíková -

Jihočeská hospodářská komora informuje

Všem podnikatelům jsou určeny programy podpory malého a středního podnikání v roce 2004, které jsou k dispozici na internetové adrese:

http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/soucas/i_ohkck.htm

Směr škola?

Začátek kalendářního roku je již tradičně dobou zápisů budoucích školáků do 1. tříd základních škol. Jinak tomu nebylo ani letos na naší škole ve Křemži.

Původně vypsaný termín 16. ledna byl posléze doplněn ještě jedním, náhradním termínem 6. února. Nemohli jsme přece připravit předškoláky o předvedení se budoucí paní učitelce, zvláště když je právě v prvním termínu navštívily neštovice.

Během obou termínů se zapsalo do první třídy pro příští rok 28 žáků, rodiče jednoho požádali o odklad školní docházky. Na základě doporučení lékaře byl odklad kladně vyřízen. 1. září letošního roku škola přivítá 27 PRVŇÁČKŮ.

A jací byli budoucí školáci? Téměř nebojácní, s budoucími učitelkami rychle navazovali řeč, byli upovídaní. Přednesli básničku nebo zazpívali písničku. Všichni znali své jméno a příjmení, většina i svou adresu. Při společné procházce třídou s paní učitelkou Opelkovou nebo Neubergovou prokázali, že znají barvy, mají dobrý postřeh, líbí se jim pohádky. Při hře s kostkou mnohdy prožili radost z výhry nad paní učitelkou, předvedli, jak umí počítat. Nakonec nakreslili svou maminku. Všichni si u zápisu vedli velmi dobře, paní učitelky obzvlášť obdivovaly téměř čistou výslovnost. Za své pěkné výkony si odnesli dárky, vyrobené školní družinou.

Do začátku školní docházky dětem zbývá ještě půl roku. Budou si hrát v mateřské škole, chystat se s rodiči na opravdovou školu. Dotrénují samostatnost v oblékání, možná zavazování tkaniček. Pomalu si budou zvykat na pravidelný režim dne, uklízení svých věcí na správné místo, vykonání určitého příkazu bez otálení. Nebude jistě chybět pochvala a pohlazení za pokroky, na strašení školou přitom nezbude určitě místo. Maminky a tatínkové, nemyslete, že všechno půjde hned a samo. Nezapomínejte, klid a pohoda je vždy užitečnější. Trénujte i Vy svou trpělivost. Bude ji třeba.

Věřím, že radost z objevování všem zapsaným školákům vydrží. Tak ať si prožijí krásné a radostné chvíle a těší se i na ty nové, neznámé, které teprve přijdou. Jejich paní učitelka se na ně už také těší a udělá všechno pro jejich zdárný vstup do nové životní etapy.

- Dagmar Koubová -

Školní sportovní akademie

Školní sportovní akademie - 29. března od 18:00 h

Školní sportovní akademie se bude konat v pondělí, 28. března 2004 od 18:00 hodin v tělocvičně Základní školy Křemže.

Vystoupí členové oddílů a odborů základní tělesné výchovy, badmintonu, sebeobrany a taneční kroužek ZŠ Křemže. Dobrovolné vstupné bude použito na nákup pomůcek pro školní sportovní klub. Základní škola a všichni sportovci zvou zájemce, aby zhlédli, jak mohou děti využívat volný čas.

- Z. Podpěra -

Volejbalové béčko

Volejbalové béčko již umí vyhrávat sety

Volejbalová sezóna se ve Křemži přehoupla do druhé poloviny. Zatímco křemežské áčko na své jarní účinkování teprve čeká, béčko už v jarní části okresní soutěže odehrálo první zápas.

Volejbalový Sokol Křemže B se dal dohromady teprve před sezónou a nutno dodat, že formu piluje teprve za pochodu. Někteří hráči měli s volejbalem co do činění teprve několik měsíců, a tak nebylo ostudou, že podzim odehrál tento tým bez zisku setu, i když několikrát k němu chybělo jen trošku štěstí. K prvnímu zápasu jarní části do Horní Plané však již jeli s ambicemi nějaký ten set uhrát.

Dílo se podařilo. První set získali jen těsně domácí, ve druhém však zůstalo štěstí na straně hostů a křemežští těsným výsledkem vyrovnali! Poté však už si Hornoplánští průběh zápasu pohlídali a zvítězili 3:1. Nyní hostí křemežské béčko favorita soutěže Malonty, kterému však hodlá očekávané snadné vítězství řádně znepříjemnit. Doufejme, že jim k tomu pomůže pečlivá každotýdenní příprava, kdy se tým schází ke dvouhodinovým tréninkům, každý čtvrtek, sobotu i neděli.

Odměnou za přípravu a odehraná utkání nejen volejbalistům, ale všem členům Sokola Křemže, byl 6. sokolský ples, který se uskutečnil 31. ledna na radnici v Křemži. Poprvé si někdo troufl využít k podobné akci sál obecního úřadu, přilehlé místnosti i balkon. Přišlo téměř 150 lidí, nechyběla muzika ani bohatá tombola. Ples se vydařil, což je prvním předpokladem k tomu, aby se v těchto krásných prostorách uskutečnil i napřesrok.

- J. Laštovička -

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat poctivému nálezci panu Pešlovi z Křemže, který v sobotu 7. února nalezl mou peněženku s doklady a odevzdal ji na policejním oddělení ve Křemži.

- Romana Šimečková, Nové Homole -

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
se vybírá:
10. 3. 2004 od 12:30 do 17:00 h
11. 3. 2004 od 12:30 do 16:00 h
12. 3. 2004 od 12:30 do 14:30 h
v přízemí Radnice, č. dveří 11.


NABÍDKA PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB

Těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a tuto péči jim nemohou poskytovat rodinní příslušníci:

Služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy mezi Obcí a občanem a účtovány dle ceníku. Požadavky na poskytování služeb můžete uplatnit na Obecním úřadě Křemže u paní Urbanové, tel. 380 741 126 nebo 380 741 205.


VYKUP STARÉHO PAPÍRU se uskuteční v sobotu 27. 3. 2004 od 9:30 do 12:00 hodin ve Křemži, na náměstí před Domem služeb.


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na ZTV Křemže - Východ

Dne 2. 3. 2004 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby základního technického vybavení stavební zóny "Východ", určené pro výstavbu 24 rodinných domů. V termínu do 26. února 2004 předložily své nabídky tři firmy, ze kterých sedmičlenná komise, jmenovaná zastupitelstvem obce, vybrala vítěznou nabídku, jejímž předkladatelem je firma PRIMA, Strakonice, a.s. Tato provede výstavbu ZTV za 9,8 mil. Kč v průběhu 4 měsíců, se záruční dobou 60 měsíců. Výstavba bude zahájena v dubnu letošního roku.


18. března 2004 od 19:00 hodin sál radnice ve Křemži
vstupné dobrovolné

Účinkují:
Hana Semrádová - klavír
Věra Kümmelová - zpěv
Věra Bauerová - klavírní spolupráce

Program:
J. Brahms, A. Dvořák, V. Novák, Fr. Schubert, A. Thomas, G. Rossini


Koncert Smyčcového orchestru Český Krumlov a Tria posluchačů Konzervatoře Č. Budějovice
2. dubna 2004 od 19:00 hodin
sál radnice ve Křemži vstupné dobrovolné.

Program:
A. Wranitzky - koncert - C-dur pro 2 violy a klavír
Irena Jakešová a Vladimír Michal - violy
Jana Smídová - klavír

Smyčcový orchestr za řízení M. Peschíka
K. Stamitz - Orchestrální kvartet
J. Sibelius - Impromtu
J. S. Bach - Air
W. A. Mozart - Malá noční hudba


Další informace :
Platné vyhlášky obce
Ski klub Chmelná
Obecní knihovna Křemže
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 27. března 2004 : TOPlist 0