ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Březen 2002 - Číslo 3 - Ročník 12

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 170 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

60. schůze rady, spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce, se konala před zasedáním zastupitelstva obce dne 19. 2. 2002. Na této schůzi zastupitelé projednali poslední úpravy v návrhu rozpočtu obce na r. 2002, seznámili se s novými žádostmi o prodej a pronájem obecních pozemků, z nichž žádnou nedoporučili ke schválení. Rovněž se seznámili s výsledkem jednání komise Fondu rozvoje bydlení, na základě kterého byly doporučeny ke schválení 4 žádosti o půjčku z FRB na opravu střechy, fasády a bytovou vestavbu v celkové výši 250 tis. Kč, jedna žádost byla vrácena k doplnění, neboť nesplňovala předepsaná kritéria. Zastupitelé zaujali stanoviska k návrhu hodin pro veřejnost Pošty Křemže, podle něhož by měla být pošta otevřena 2 x týdně do 18:00 h, 3 x v týdnu dle současné provozní doby - přes poledne a bylo doporučeno prodloužení sobotního provozu od 8:00 do 10:00 h. Toto stanovisko je pro poštu doporučující, nikoli však závazné.

14. veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo po této pracovní poradě, za účasti 13 zastupitelů a asi 25 občanů. Po úvodních formalitách starosta obce Ing. J. Troup podrobně informoval přítomné o dění v obci a tajemník OÚ p. J. Linha o činnosti rady obce. Poté byl schválen výsledek hospodaření obce za r. 2001 se zůstatkem na účtu 2,3 mil. Kč a výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti, se ziskem 633 tis. Kč. Dále byl schválen rozpočet obce na r. 2002, který byl navržen jako vyrovnaný ve výši 30,8 mil. Kč, výsledek inventur obecního majetku (nezjištěny žádné závady), výsledek hospodaření ZŠ Křemže, dodatek smluv s JČP na plynovodní zařízení, jehož konečný převod nemohl být dokončen vzhledem chybějícímu souhlasu SFŽP Praha, který bude vydán v r. 2002 a poskytnutí půjček občanům z FRB.

V pozemkové agendě byla schválena jedna žádost o prodej pozemku, tři žádosti o prodej nebyly schváleny včetně jednoho pronájmu pozemku. Schválen byl rovněž pronájem nebyt. prostor (jedné kanceláře) v budově radnice.

Zastupitelé schválili zástupce obce - člena konkurzní komise - Mgr. J. Cipínovou na výběr ředitele ZŠ Křemže, místo pí ředitelky Podholové, která odchází do důchodu.

V diskusi bylo probíráno stále aktuální téma - stav a opravy místních komunikací a odpadové hospodářství vč. skládky pneumatik na střelnici.

Závěrem bylo přijato usnesení, jehož úplné znění otiskujeme dále.

Naléhavou sociální situaci řešila rada obce dne 28. 2. 2002, kdy na návrh "sociálky" byl přidělen byt 1 + 0 v devítibytovce ve Křemži matce s 2 dětmi ze Mříčí. Tento byt si obec ponechávala v rezervě právě pro takovéto naléhavé či havarijní případy.

- Lin -
USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19. února 2002


Zastupitelstvo obce Křemže na svém zasedání
 1. BERE NA VĚDOMÍ
  • zprávu starosty o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce

  • informace starosty o dění v obci
  • zprávu tajemníka o činnosti rady obce
  • výroční zprávu ZŠ Křemže za r. 2001


 2. SCHVALUJE
  • rozbor hospodaření obce za r. 2001
  • inventarizaci majetku obce k 31.12. 2001
  • výsledek hospodaření VHČ obce ve výši 632.759,25 Kč a jeho začlenění do rozpočtového hospodaření obce v r. 2002 s tím, že 250.000 Kč bylo již zálohově uhrazeno v r. 2001, zbytek bude převeden v r. 2002
  • výsledek hospodaření příspěvkové organizace - Základní školy Křemže a výsledek ve výši 9.593,76 Kč bude použit v r. 2002 pro potřebu ZŠ
  • rozpočet obce na rok 2002 ve výši 30.799,1 tis. Kč v příjmové i ve výdajové části
  • prodej části pozemku KN č. 2218 v k. ú. Křemže o výměře 9 m2 manž. Rolníkovým pro rozšíření zahrady u rodinného domku - zarovnání hranice pozemku, za cenu 100,- Kč + náklady řízení
  • pronájem nebytových prostor v budově radnice ve Křemži - 1 místnost pro provozování pojišťovnictví, stavebního spoření a poradenské služby
  • půjčky z Fondu rozvoje bydlení
   • p. Václavu Douchovi ve výši 100.000,- Kč na získání nové bytové jednotky
   • p. Boh. Vejskrabovi ve výši 50.000,- Kč na opravu střechy
   • pí Martině Přibylové ve výši 50.000- Kč na opravu fasády
   • p. Jaroslavu Novákovi ve výši 50.000,- Kč na opravu fasády
  • dodatek smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení a smlouvě o budoucí smlouvě kupní a darovací s JČP, a.s.
  • člena konkurzní komise pro konkurz na ředitele Základní školy Křemže za Obec Křemže Mgr. Janu CIPÍNOVOU


 3. NESCHVALUJE
  • prodej pozemku KN č. 540/1 ve Křemži v Budějovické ulici
  • prodej části pozemku KN č. 89/5 ve Křemži v ul. Na Vyhlídce
  • směnu části pozemku č. 1278/3 za p. č. 1278/4 v k. ú. Chlum - Loučej
  • pronájem pozemku PK č. 70/5 v k. ú. Chlum


 4. UKLÁDÁ
  • starostovi uzavřít smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení
  • starostovi a hospodářce obce uzavřít smlouvy o poskytnutí prostředků z FRB dle bodu 2 tohoto usnesení
  • informovat žadatele o neschválených žádostech
- JL -

Jak se v cizině chleba vydělával

Skromně žít a šetřit museli naši předchůdci na Šumavě i v našem Podkletí, hlavně za starého Rakouska, tj. před první světovou válkou. Půda nebyla všude tak úrodná, výnosy nízké a průmysl téměř žádný. Po celé zimní období žili ještě všichni v rodině pohromadě. Když se však blížilo jaro, začali se v některých rodinách už chystat mužové na cestu. Byli to zedníci, tesaři a jiní řemeslníci, ale i obyčejní dělníci. Všichni, kdo ve svých chalupách nenašli dostatečnou obživu. Těch několik málo políček a malé hospodářství zastala zbývající část rodiny. Bylo tedy nutné, aby tátové a dospělí synové odešli za hranice vydělat si tam, kde rostly nové podniky a budovy a práce tam bylo dost. Pracovitý český člověk měl v cizině dobrou pověst a byl proto všude hledaným. Nejvíce se jezdilo za prací do Vídně, ale i do Bavor - Eizenerzu a někteří i do vzdáleného Saska.

Koncem zimy, někdy už po Vánocích, se zájemci o dobrou práci scházeli v hostinci u Soukupů (budova bývalého MNV čp. 82) a radili se, kam půjdou. Už začátkem března se trousily skupinky mužů na nádraží Křemže - Mříč s ženami, které jim nesly v nůších jejich tlumoky. Když se jich sešla pohromadě desetičlenná parta a jeli společně, měli na dráze slevu. Bylo to smutné, ale existenčně nutné žít převážnou část roku v cizí zemi mezi lidem jiné národnosti a jiného jazyka. Ale česká rodná půda své syny v těchto dobách neuživila. Teprve po pádu rakouského mocnářství se i v naší republice začalo podnikat a stavět a bylo dost práce, za kterou naši lidé jezdili hlavně do Prahy a do Českých Budějovic, ale i blíže svého domova.

- F. Nejedlý -

Jan Ámos Komenský

J.A.Komenský, ilustrace Připomeňme si v letošním březnu 410. výročí narození významné osobnosti našeho národa Jana Amose Komenského.

Narodil se 28. března 1592. Svým životem a dílem patří do dějin pedagogiky, filozofie, náboženství a literatury nejen naší, ale i kultury evropské a světové. Po Bílé hoře jako člen Českobratrské církve, novou vládou neuznávané, musel opustit svou vlast a své velké moderní myšlenky hlavně ve školství musil uplatňovat v zemích cizích. Ještě dnes můžeme na jeho zásadách stavět a uznávat, jak J. A. Komenský značně překročil svou dobu. Druhým jeho domovem se stalo polské Lešno. Tam kromě své literární bohaté práce, ve které ukládal své myšlenky, odcházel působit do Uher, Švédska, Londýna a když po jeho třetím návratu do Lešna ztratil po velkém požáru zde svůj domov s bohatými rukopisy a knihovnou, našel konečně místo klidu v holandském Amsterodamu, kde v roce 1667 zemřel.

K hrobu J. A. Komenského v nedalekém Naardenu se dodnes jezdí poklonit jeho dílu a památce lidé z celého světa.

- F. Nejedlý -

Co se psalo ...

Je smutné, dokonce ostudou našeho národa, když jsme při nařízeném vyznávání marxistické ideologie ve školství na "Učitele národů" zapomněli. Snad mi bude odpuštěno velkým duchem našeho tak významného syna našeho národa, když budu citovat, co do Rudého práva 12. března 1953 napsala ředitelka střední školy v Českém Brodě:

"Byl to právě veliký Stalin, jenž nám dal nesmrtelná díla, která jsou nepostradatelná pro naši učitelskou praxi. Klasické dílo o marxismu v jazykovědě nám ukázalo, jakým směrem se má ubírat vyučování mateřskému jazyku a kniha "Ekonomické problémy socialismu v SSSR" budou vždy nezbytným pomocníkem pro pedagogickou práci nás všech. "

Jak a jakým směrem mohla taková ředitelka vést učitelský sbor, jak mohla vychovávat mládež, budoucnost národa?

- F. Nejedlý -

Právník radí

Daň z nemovitostí

Většině z nás se při vyřknutí slova "daň", "daňové přiznání", "poplatník" téměř naježí všechny chlupy na těle spolu se snahou tato slova již nikdy neslyšet, nepoužívat a pokud možno se odstěhovat do některého z mnoha "daňových rájů".
Jelikož mnoho z nás takové "štěstí" nemá, musíme se smířit s tím, že tyto pojmy nás budou provázet naším leckdy dosti strastiplným životem. Jednou z nejznámějších druhů daní, okolo které koluje spousta fám je daň z nemovitostí, a protože jde často o fámy a nedopatření, zkusme čísti dále.

Daň z nemovitostí je daní, kterou známe teprve od roku 1993. Jde o tzv. hlavní daň majetkového typu, která má vztah k vlastnictví jakékoli nemovitosti (daň z pozemků, daň ze staveb) nacházející se na území ČR a je tudíž zapsána v katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že jde o daň majetkového typu, je jedno, zda poplatník má či nemá z konkrétní nemovitosti zisk. Pokud totiž komukoli plyne např. z pronájmu nemovitosti určitý příjem, podléhá tento příjem dani z příjmů, což je daň jiného charakteru, o které zde ovšem není řeč.

Důvodem, proč je daň rozdělena na daň z pozemků a ze staveb, je jednoduchý. Důvodem je to, že stavba s pozemkem netvoří jednolitý celek a obě dvě nemovitosti se posuzují odděleně. Tudíž ne každý má např. tu výsadu vlastnit spolu se svým "domkem" i pozemek, na kterém onen domek stojí. Jistým zjednodušením je skutečnost, že se výpočet obou daní provádí ne odděleně, ale v rámci jednoho daňového přiznání, i když obě daně podléhají jinému způsobu výpočtu.

Veškeré výnosy z této daně jsou příjmem obce, ve které je konkrétní nemovitost. Každá obec má navíc celkem pevné postavení v tom směru, že určuje tzv. koeficient, který má vliv na konečnou výši daňové povinnosti.

Daňové přiznání se podává nejpozději do 31.1. kalendářního roku.

Zdaňovacím obdobím této daně je kalendářní rok a tato daň se vyměřuje dopředu! nikoli zpětně, proto také jakékoli změny které nastanou v průběhu roku jako např. prodej či darování atd. nemají na výši daně vliv a promítnou se až v dalším kalendářním roce.

Úřadem, který daň vybírá je v případě obce Křemže Finanční úřad v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, PSČ 38101, tel. 760111, 760399 a nikoli Obecní úřad ve Křemži. Tuto skutečnost si někteří občané neuvědomují a podávají daňová přiznání nesprávnému úřadu.

Poplatníkem daně z pozemku je zejména:

Poplatníkem daně ze stavby je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. Uvádět širší podrobnosti ohledně dalšího podrobného odlišení poplatníků této daně je zavádějící a v tuto chvíli nadbytečné.

Dojde-li např. pouze ke změně výše uvedeného koeficientu stanoveného obcí nebo průměrné ceny zemědělských pozemků pro určité katastrální území, nemusí poplatník podávat žádné nové daňové přiznání, neboť tuto změnu zohlední sám Finanční úřad pro vyměřování daně z nemovitostí. Jen pro zajímavost uvádím, že informativní - průměrná cena zemědělského pozemku dle vyhl.č.215/1995 Sb. ve znění poslední novely č.387/2000 Sb. je 3,28 Kč/m2.

Prodejce půdy ve Křemži tedy nemůže prodat svůj pozemek za méně jak za tuto částku, jinak by se vystavil téměř jisté pozornosti Finančního úřadu v Českém Krumlově, který by mu jako prodejci pozemku daň dodatečně vyměřil dle tzv. pomůcek a to velmi často bývá pro některé prodejce nemilé překvapení, zvláště pokud nezvolí velmi jistou a pohodlnou cestu znaleckého ocenění. Daň vyměřená podle tzv. pomůcek bývá často i dvojnásobně vyšší než jakou bychom byli nuceni zaplatit, pokud bychom byli prodejci. To už se ale pohybujeme v oblasti daně z převodu nemovitostí, která je daní odlišnou a též není předmětem naší pozornosti. Nenechte se tedy splést.

Poplatníci jsou povinni ohlásit Finančnímu úřadu, že již nejsou vlastníky nemovitosti z důvodu prodeje nebo zániku nemovitosti, a to nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období - tedy do 31.1.2003. Jestliže bude mít poplatník ve svém vlastnictví či spoluvlastnictví atd. nemovitosti tři a každou z nich v působnosti jiného Finančního úřadu, bude nucen podat tři daňová a tedy samostatná přiznání.

Tato daň je splatná ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31.5., 30.6., 30.9., 30.11. Pouze u poplatníků, kteří provozují zemědělskou výrobu nebo chov ryb, je tato daň splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.8. a 30.11.

Jestliže roční daň nepřesáhne částku 1.000,- Kč je splatná najednou, a to nejpozději do 31.5. K tomuto datu lze daň zaplatit i při vyšší částce.

Pokud jste někteří z Vás nepodali daňové přiznání ač jste tak měli učinit ve shora uvedené lhůtě, doporučuji podat co nejdříve dodatečné daňové přiznání a s největší pravděpodobností se vyhnete vyměření penále za neodvedení daně. Je pravdou, že Finanční úřad může Vaši daňovou povinnost zvýšit o 10%, ale obvykle bývá tolerantní k těm, kteří svoji povinnost podat daňové přiznání a zaplatit alespoň její část splní nejpozději v květnu.

Základy a sazby obou daní zde uvádět by svým rozsahem vyšlo na samostatné číslo Křemežska, ale těm z Vás, kterých se tento druh daňové povinnosti týká, doporučuji zaměřit se na následující
 1. z. č. 338/1992 Sb. O dani z nemovitostí ve znění poslední novely č.239/2001 Sb.
 2. Pokyn Ministerstva financí D-214 o uplatňování daně z nemovitostí u stavebních pozemků Čj. 393/11 484/2001.
 3. Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 7. září 1995 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků ve znění poslední novely 387/2000 Sb.
 4. Pokyn D-156 Ministerstva financí o prominutí daně z nemovitostí.
 5. Pokyn D-100 Ministerstva financí o prominutí příslušenství daně z nemovitostí.
 6. Pokyn D-82 Ministerstva financí výklad k ustanovení § 9 odst.l písm. r) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.
Nezapomeňte, že daňová povinnost přechází na nového vlastníka nemovitostí ze zákona za předpokladu, že původní vlastník nezaplatil daň, která mu byla vyměřena platebními výměry, event. opravnými platebními výměry. Novému poplatníkovi, na kterého povinnost daňového nedoplatku za původního vlastníka přešla, se žádný další platební výměr nevydává, a to právě pro okolnost, že na něj tato povinnost přechází ze zákona. Výzva k úhradě daňového nedoplatku, a to bez ohledu na to, zda se jedná o nezaplacenou splatnou daň řádného poplatníka, či poplatníka, na kterého taková povinnost přešla ze zákona, není rozhodnutím o daňové povinnosti, neboť o té již bylo rozhodnuto platebními výměry. Výzva představuje jen opatření sledující vymožení již vyměřené a splatné daně.

-JM-

Zprávy Stavebního úřadu Křemže

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás tímto oslovit jako pracovník Obecního úřadu Křemže, pověřený vedením odboru výstavby - stavebního úřadu. Tuto funkci zastávám od 1. ledna letošního roku a rád bych se prostřednictvím tohoto zpravodaje s Vámi podělil o některé skutečností této práce.

Stavební úřad pro Vás zajišťuje výkon státní správy podle stavebního zákona, což představuje vydávání územních rozhodnutí, stavebních povolení, vyřizuje pro Vás ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. V neposlední řadě kolaudujeme dokončené stavby, které kolaudaci podléhají. Náš stavební úřad nemá přenesenou působnost pro stavby vodohospodářské (studny, čistírny odpadních vod atp.), kde pro Vás vydáváme jen územní rozhodnutí a vodoprávní povolení vydává vodohospodářský orgán okresního úřadu.

Naše úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 7:00 h do 17:00 h.
Dovoluji si Vás požádat o vyřizování Vašich záležitostí v této době, kdy se Vám máme možnost náležitě věnovat. V ostatních dnech vyřizujeme Vaše podání, zajišťujeme jednotlivá řízení, místní šetření a kolaudujeme stavby. Jsme proto často mimo své stálé pracoviště a nemáme možnost Vám věnovat potřebný čas.

Pro lepší vyřizování Vašich podání (záležitostí) Vás žádám, aby v době, kdy podáváte jakoukoliv žádost, jste si s námi dohodli i případně možný termín vyřízení. Jednotlivá řízení jsme povinni vypisovat týden až tři neděle předem. Často se stávají případy, že takovéto řízení vypíšeme, obešleme deset i více účastníků, což představuje poštovné od 194,- Kč až po 270,- Kč, přičemž žadatel nám pak sdělí, že v uvedenou dobu má dovolenou, je mimo své bydliště či se mu to nehodí z pracovních důvodů. Snažíme se maximálně každému vyhovět, ale z výše uvedených důvodů a rostoucího počtu těchto případů nelze v podobné praxi pokračovat.

Také v případě, že občan potřebuje vyznačit právní moc na rozhodnutí staršího data (třeba i po deseti a více letech), je potřeba pochopit, že když tato záležitost deset let čekala, že to ten den nebo dva ještě vydrží, i když se budete snažit tyto záležitosti řešit neprodleně.

Kolaudace staveb vyřizujeme v co nejkratší době za předpokladu, že žadatel má k dispozici potřebné doklady. Vyhovíme i každému, kdo by potřeboval konzultaci přímo na stavbě o připravenosti ke kolaudačnímu řízení. Jednoduše řečeno, stavba by měla být schopna bezpečného užívání (bydlení). V praxi to znamená mít všude zábradlí, osazené zařizovací předměty, dokončené soc. zařízení, pokud možno podlahové krytiny, dokončené rozvody všech instalací včetně přípojek k nim a také příslušné revizní zprávy.

V případě, že někomu byla povolována čistírna odpadních vod okresním úřadem, musí být nejprve zkolaudována tato čistírna. V neposlední řadě je u obytných staveb nutný průkaz o měření radonu. Prokáže-li se při kolaudaci, že je stavba schopna bezpečného užívání, vydáme Vám kolaudační rozhodnutí v co nejkratší době (většinou do týdne).

Věřím, že při vzájemném oboustranném pochopení budou veškeré záležitosti vyřízeny k Vaší spokojenosti.

- Jiří Jeřábek, pověřený vedením odboru výstavby -

Velikonoce

Křemže 2002, velikonoční kraslice V našem povědomí jsou Velikonoce svátky jara, kdy se v tomto období probouzí příroda po zimním odpočinku. Mají ale současně náplň náboženskou. Židé si o nich připomínají své osvobození z Egypta, kde žili jako otroci, a příchod do jejich zaslíbené země Palestiny. Všechny křestanské církve si o velikonočních dnech připomínají ve svých bohoslužbách utrpení Kristovo, jeho obět na kříži a oslavují jeho zmrtvýchvstání. Velikonocím předchází v křesťanském kalendáři 40 denní postní doba. Kromě různých odříkání, která naši předkové v této době poctivě dodržovali, se navenek půst dodržoval i tím, že se nepořádaly zábavy (plesy), ani hlučná svatební veselí.

Nebudu opakovat zvyky a to ostatní, co jsme už uvedly ve starších ročnících našich novin. Jen doplním: Nejlépe je cítit tuto dobu v kostele, kde je náplň bohoslužeb k ní zaměřena. Při mši se zpívají pašije (z lat. "pasio" = utrpení, což je v evangeliu popsané "Utrpení našeho pána Ježíše Krista"). Na Bílou sobotu chodí věřící k Božímu hrobu. Stavět Boží hrob v kostele je starý zvyk už z doby barokní. K uctění Krista v hrobě platilo na našich vesnicích staré přísloví: "Na zelený čtvrtek hrachu zasívej, na Veliký pátek zemí nehýbej!"

Jako se o Vánocích pekly vánočky, tak na Velikonoce jidáše, tj. zapletené žemle. Hlavně ale pečení beránků a mazanců je starý zvyk, který se ještě stále dodržuje. Neodmyslitelným symbolem svátků jarajsou velikonoční kraslice. Mají znamenat zrození přírody i tvorstva a jeho množení. Dříve se barvila uvařená vejce na žluto v osmahlé cibuli, nebo na hnědo v uvařené cikorkové kávě (logru). Později, už obarvená se v koupených barvách okrašlovala. V některých krajích bylo zvykem je okrašlovat tím, že se na nich nožem vyškrabávaly různé ozdoby a ornamenty, nebo se jinou barvou pomalovávaly. Na našem Křemežsku nám ještě zachovala p. Marie Husarová batikovou techniku, kterou se nanášeným voskem vykreslují typické doudlebské kraslice. Za svého života jich udělala nepočítaně. Její velikonoční kraslice s krásnými motivy a vzory máme v našem obecním archivu, ale jsou i v okresním a krajském muzeu. Snad předala své umění i jiným a doufáme, že na našem Křemežsku jako části Doudlebska se o Velikonocích budou pravé doudlebské kraslice ještě dělat.

- F. Nejedlý -

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

Organizace LSPP v okrese Český Krumlov od 1. 3. 2002
Počínaje dnem 1. března 2002 budou v okrese Č. Krumlov pouze tři stanoviště Lékařské služby první pomoci (LSPP) - Č. Krumlov, Kaplice a Loučovice (v průběhu roku 2002 bude zřízena pro lipenskou oblast stanice LSPP ve Frymburku, kam bude přemístěna LSPP z Loučovic).

Ordinace LSPP Č. Krumlov, její stanoviště je v přízemí budovy LDN v areálu Nemocnice Český Krumlov.
Ordinační hodiny LSPP C. Krumlov:
všední dny - od 16:00 h do 24:00 h,
ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle, svátky) - od 7:00 h do 24:00 h.

Počínaje 1. březnem 2002 byla ukončena činnost LSPP v Horní Plané. Pacienty z rajonu Horní Planá bude zabezpečovat LSPP Loučovice.

- MUDr. J. Švejcar, ved. ref. SvaZ OkÚ -LSPP
Lékařská služba první pomoci byla kdysi zřízena proto, aby zdravotní péče byla pro občany snáze nepřetržitě dostupná.

Postupně se pro mnohé stala běžnou ordinací. Kdo by čekal u svého lékaře, když může být ošetřen bez čekání. Umožnilo nám to pohodlné ošetření kdykoliv. Avšak vedlo to i degradaci lékaře do role prostého údržbáře našeho těla. Vytratila se potřeba osobního vztahu lékaře se svým pacientem. Zdravotní péče se odosobnila a pacient postupně ztrácel důvěru ke svým lékařům. A tak výhoda dostupnosti měla i svá negativa.

Navíc se lékařská péče, tak jako vše, nepředstavitelným tempem rozvíjí, zdokonaluje a specializuje. Záchrana lidského života dnes předpokládá specielní vzdělání, specielní výcvik, specielní drahou techniku a specielně sehranou partu několika lidí. Lékař sám se sebelepším vzděláním a sebelepší praxí a sebelepším vybavením zde nemá šanci konkurovat.

RZP má zastávat zvláště vycvičený zdravotní tým. Jde o práci vysoce specializovanou a předpokládá bezvadnou souhru lékaře, sestry, zřízence a řidiče. Dva resuscitují, sestra podle pokynů zajištuje injekce, infuze, stabilizaci... a řidič organizuje odvoz. V menším obsazení je záchrana lidského života při selhání základních životních funkcí jen iluzí a neefektivním divadlem pro přihlížející.

Dalším faktorem možnosti přežití ohroženého pacienta je časová dostupnost, jejíž funkční limit je asi čtvrthodina. Křemežsko leží na hranici účinné dojezdové vzdálenosti pro RZP. Českokrumlovský okres by potřeboval asi čtyři takovéto stanice RZP. Ale to je hudba budoucnosti, protože na jejich zřízení nejsou a ještě dlouho nebudou peníze. Tlačme však na naše volené zástupce, aby je hledali.

Lékaři prý nechtějí sloužit LSPP. Není to pravda. Prý mají slovy přednosty okresního úřadu "ostudně málo" za službu. Dosud dostávali 60,- Kč čistého na hodinu, ve všední den. Ale právě to se mění. Mění se však i dostupnost LSPP, která letos od března funguje zatím jen do půlnoci.

Naštětí podle statistiky VZP občané Křemežska LSPP prakticky nevyužívají. Buďsi zavčas seženou svého lékaře večer, nebo vyčkají na jeho ordinaci do rána nebo si zařídí ošetření specialistou v nemocnici. Při nutnosti urychleného ošetření při srdečním infarktu, mozkové příhodě, těžkém úrazu a dalších stavech ohrožujících život si sami volají RZP. A to je zřejmě optimální, i když dosud netypické. Je to znamením toho, že ve Křemži má pacient "svého" lékaře a praktický lékař "své" pacienty. A tak by to mělo být!

- MUDr. Bohumír Šimek -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

KNIHOVNA

Registrační poplatky v knihovně

Opět je tu nový rok a s ním i placení registračních poplatků na rok 2002. V naší knihovně platí dospělí čtenáři 100,- Kč a děti a studenti 20,- Kč.
Pro příklad uvádím, kolik zaplatíme za:
Kino 40,- Kč - 60,- Kč
Divadlo 
- opera 80,- Kč
- činohra 60,- Kč
Módní přehlídka 100,- Kč


Částky, které jsem zde uvedla, zaplatíme za 1 vstupenku.

Další přehled poukazuje na ceny některých knih a časopisů v naší knihovně:
DĚTSKÁ BELETRIE
Špalíček pohádek a říkadel 199,- Kč
E. Petiška, Staré řecké báje a pověsti 265,- Kč
E. Štorch, Lovci mamutů 165,- Kč


DĚTSKÁ NAUČNÁ
Velká encyklopedie přírody 345,- Kč
Tajemství fyziky 269,- Kč


DOSPĚLÁ BELETRIE
H. Pawlovská Jak být šfastný 149,- Kč
M. Wiewegh Román pro ženy 238,- Kč
U. Eco Baudolino 349,- Kč


DOSPĚLÁ NAUČNÁ
Austrálie 299,- Kč
Strečink 199,- Kč
Letadla 39 - 45 299,- Kč
Svět známých zvířat 359,- Kč
Velká encyklopedie měst 1.600,- Kč


HARLEQUIN
Edice Romance 75,- Kč
Černá růže 140,- Kč


ČASOPISY
Zdraví 26,- Kč
Xantypa 69,- Kč
Bydlení 55,- Kč


V knihovně mají všichni čtenáři možnost půjčovat si (po zaplacení registračního poplatku) přiměřené množství knih v průběhu celého roku.

- Miroslava Průchová, knihovnice -

Do knihovny na internet
- po internetu do knihovny

Letos opět vyhlašuje a organizuje sdružení BMI akci BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU (BMI) pod ústředním heslem "Internet pro každého".

Společný projekt Úřadu pro veřejné informační systémy (UVIS) a sdružení Březen - měsíc Internetu (BMI) spočívá ve vytvoření samolepky Veřejný internet, kterou lze označovat všechna místa, přístupná veřejnosti, odkud se lze připojit k Internetu. Cílem projektu je umožnit občanům snadnější orientaci, odkud mohou komunikovat se světovou počítačovou sítí, a získat alespoň přibližně informace o počtu takových míst.

Touto samolepkou je označena i naše knihovna.

Údaje o množství veřejně přístupných míst s internetovým připojením se stávají jedním z kritérií vyspělosti informační společnosti. Například eEurope+2003, akční plán společného programu kandidátských zemí EU k realizaci informační společnosti v Evropě, uvádí jako jeden z indikátorů počet veřejných internetových míst na 1000 obyvatel. Aby byla umožněna všem občanům účast v ekonomice založené na znalostech, je třeba zajistit princip rovných příležitostí a brát v úvahu potřeby všech bez ohledu na věk či sociální, zdravotní nebo geografické znevýhodnění.

Po dohodě s Obecním úřadem ve Křemži se naše knihovna letos poprvé připojí k akcím BMI. Ve dnech 18. 3. 2002 a 21. 3. 2002 bude možnost vyhledávání na Internetu zdarma. Věřím, že využijete možnosti přístupu k informacím a informačním sítím a naši knihovnu budete navštěvovat pravidelně po celý rok.

Na závěr bych chtěla informovat čtenáře, že knihovna bude dne 28. 3. a 1. 4. 2002 (pondělí velikonoční) uzavřena.

- Miroslava Průchová, knihovnice -

Klub Křemílek

Křemže - klub Křemílek, logo V lednovém čísle Křemežska jsme Vás seznámili s otevřením klubu "Křemílek". Dva měsíce jsou pryč a jsme tadyznova, abychom Vám přiblížili co všechno Křemílek za tuto dobu pěkného a zajímavého zažil.

Ve čtvrtek 14. února jsme uspořádali dětský karneval, na který všechny děti přišly v krásných rozmanitých maskách. Mohli jsme tam vidět princezny,

Červenou Karkulku, myšku, lesáka, čarodějnice, šašky, ale také fotbalistu a mochomůrku. Pro děti byly připraveny různé soutěže, ve kterých zvítězil každý, kdo se zúčastnil, a dostal za to sladkou odměnu. Mezi soutěžemi měly děti diskotéku. Do tance se zapojili opravdu všichni včetně maminek i těch nejmenších.

Na karneval k nám zavítali i některé babičky a dědové.
Křemže 2002, klub Křemílek
Byli to manželé Jírovcovi, paní Cábová a paní Jakešová. Přišel nás navštívit také pan starosta ing. J. Troup, který dětem přinesl nějaké dobroty. Ani jsme se nestačili divit, jak se naše děti dokázaly odvázat.

Již dříve jsme měli možnost vidět v holubovské školce skvělé vystoupení pana Broma. Po nadšení, které u dětí i u nás maminek vzbudil, jsme se rozhodly pana Broma do Křemílku také pozvat. Navštívil nás hned příští čtvrtek 21. února. Na toto vystoupení jsme také pozvali oddělení malých dětí z křemežské školky. Celkem nás tam tedy bylo asi 35 děti a 20 maminek.

Pan Brom všechny děti doslova vtáhl do svého programu, ve kterém se děti proměňovaly v babičku, dědečka, zpěvačku, různá zvířátka, ale také v Popelku, prince a princezny. Tato herecká vystoupení proložil známými písničkami, při kterých děti vyzvaly k tanci své maminky a paní učitelky ze školky. Nakonec si děti ze školky mohly ještě v Křemílku chvilku pohrát, aby se po svém hereckém a tanečním výkonu trochu vydýchaly a návštěvu v Křemílku si pořádně užily.

Křemže 2002, klub Křemílek V pátek 15. února byly u nás na návštěvě také děti z druhého oddělení křemežské školky, aby se mohly podívat, jak to v tom Křemílku vlastně vůbec vypadá a aby si pohrály s jinými hračkami než mají ve školce. Děti ze školky musíme opravdu pochválit, protože si všechny hračky po sobě krásně uklidily.

Tak toto všechno Křemílek už zažil a i v pohodě přežil. Mezi nejbližší připravované akce patří:

Dále ještě připravujeme výlet do ZOO v Hluboké nad Vltavou a výlet do Č. Krumlova do plaveckého bazénu.

Věříme, že dětem i maminkám se v Křemílku líbí, že jsou tam spokojené, o čemž svědčí i stále větší návštěvnost.

A kdo nevěří, ať se přijde mezi nás podívat.

Těšíme se na Vás.
-Jana Homolková, Zuzana Biirgerová, Petra Mrázková-

Výzva k voličům

Volby se blíží a já stále váhám, koho volit v červnových volbách, aby naše země nezabředla do morálního marastu a neskončila v totalitě jedné či dvou stran.

Prosím vás všechny, pomozte mi je najít!

- MUDr. Bohumír Šimek -

BOŽÍ MUKA U BOHOUŠKOVIC - Marie Bednářová

Boží muka u Bohouškovic, Antonín Bednář, obraz BOŽÍ MUKA U BOHOUŠKOVIC
Marie Bednářová


Posvátné ohně na horách planou,
o chlebu píseň zpívá zemí do šera
ze širých lučin sladké dechy vanou
klid vůně, červánek - trojzvuk večera.

Sní Rojšín bílý v zeleném klínu,
den zhaslý v kapličce rozhoupal zvony,
do polí, do strání, do lesů stínu
stříbrný kov se rozlévá v tóny.

Hle boží muka stojí osamělá,
až sem k nim doznívá klekání hlas -
barvu jim zase dávno smyla z čela,
ornament věku ryje čas.

Kam kráčí poutník této pozdní chvíle,
má domov tu, kde mdlou si hlavu složí?
Čí srdce teskné nezná ani cíle
a samotno je, jak ta muka boží?

L.P. 1941

Vzpomínka na 15. březen 1939

Toto a mnoho dalších, horších a hroznějších situací a událostí
nám přinesl ten černý den 15. březen 1939
- Hitlerova okupace našich zemí


Vzpomínka na 15. březen 1939, dobové dokumenty

Vyzkoušejte a ochutnejte

Holubovský zpravodaj - mlsání, ilustrace VEPŘOVÁ ROLÁDA
Vepřové maso (ramínko ap.) rozřízneme a rozklepáme na plát. Osolíme, opepříme a potřeme po jedné straně plnotučnou hořčicí. Poklademe kolečky salámu a nakonec potřeme usmaženými vajíčky. Zabalíme do rolády, ovážeme nití. Roládu dáme do pekáčku, podlijeme trochu vodou a poklademe anglickou slaninou. Dáme péci. Podáváme s bramborem, nebo bramborovou kaší.

Pomazánka ŠMYTEC
3 pivní sýry (Palivec), 2 tavené smetanové sýry, trochu másla, 1/2 cibule, mletá paprika, 1 feferonka (na zdobení)
Vše rozšlehat na jemnou pěnu.

SLZA
Piškot - ušleháme 6 žloutků a 6 lžic práškového cukru. Přidáme 4 rovné lžíce kakaa, 2 lžíce polohrubé mouky, trochu prášku do pečiva a nakonec sníh ze 6 bílků.
Upečeme plát jako na roládu.
Náplň - 15 dkg vlašských ořechů umeleme a zalijeme 5 lžícemi horkého mléka. Vyšleháme do studena a přidáme 25 dkg másla, 4 lžíce cukru.
Plát piškotu pomažeme krémem. Do středu plátu poskládáme banány (POZOR - dejte je blíže jedné půlce, plát se přehýbá). Plát přehneme. Vršek polijeme čokoládou.

I N F O R M A C E

pěvecký sbor MENDÍK
Gymnasia J. V. Jirsíka v Č Budějovicích
4. dubna 2002 od 19.00 hodin
v sále radnice ve Křemži
Vstupné dobrovolné

Pěvecký sbor MENDÍK Gymnasia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích existuje již třináctý rok. Protože lze s jistotou říci, že to není rok poslední, poukazuje tento fakt na píli, vytrvalost a nadšení studentů, absolventů a především jejich sbormistrů profesorů Ludmily Dvořákové a Miroslava Hrdiny.

Své umění prezentoval sbor vedle vystoupení v Českých Budějovicích i na festivalech středoškolských sborů v Praze, Brně, v pražském Emauzském klášteře, v Linci či v německém Chamu, s jehož Gymnasiem Roberta Schumanna navázala budějovická "Jirsíkárna" přátelské vztahy a na předvánoční koncerty tam jezdí Mendík dodnes.

Repertoár sboru Mendík tvoří lidové písně a sborové skladby autorů od renesance až po dnešek, včetně populárních písní, z nichž bude sestaven i kocert ve Křemži.


ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
NA MĚSÍC BŘEZEN 2002 se vybírá:
13. 3. 2002 od 12:30 h do 17:00 h
14. 3. 2002 od 12:30 h do 16:00 h
15. 3. 2002 od 12:30 h do 14:30 h
v jídelně Domu služeb ve Křemži.


UZAVŘENÍ KNIHOVNY
dne 28. 3. 2002 a 1. 4. 2002

(velikonoční pondělí)
bude knihovna ve Křemži UZAVŘENA.


OBECNÍ ÚŘAD KŘEMŽE VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA MÍSTO HOSPODÁŘKY OBCE

Požadované vzdělání ÚSO nebo VŠ ekonomického směru.
Bude požadována zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle zák. 128/2000 Sb. Praxe v oboru vítána.


ANTONÍN BEDNÁŘ 1882-2002
K 120. výročí narození p. ředitele Antonína Bednáře uspořádal Obecní úřad Křemže výstavu děl křemežského rodáka. Výstava se setkala se značným zájmem, o čemž svědčí množství pochvalných zápisů v pamětní knize. Největší zásluhu na tom však mají naši spoluobčané, kteří zapůjčili obrazy p. Bednáře ze svých domácností, za což jim patří naše poděkování, neboť bez nich by výstava nemohla být uspořádána.
Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 1.246,- Kč byl věnován na opravu kostela.


Veselé Velikonoce čtenářům Křemežska
Křemže 2002, velikonoční kraslice
přeje redakční rada


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 16. března 2002 : TOPlist 0