ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička - březen 2001

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Březen 2001 - Číslo 3 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (740 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

41. schůze rady obce se konala dne 12. 2. 2001 za účasti všech radních. Na této schůzi bylo provedeno výběrové řízení z řad zájemců na pronájem rekonstruovaného bytu 1 + 1 v čp. 82 (pod budovou bývalého OÚ) - vítězem s nejvyšší nabídkou a novým nájemníkem se stal pan Hykyš (provozovatel Radniční restaurace).

Rada obce schválila žádost pí Bartošové - pečovatelky v DPS o ukončení pracovního poměru k 1. 3. 2001 (nadále bude pečovatelskou službu zajišťovat pí Červenková), stanovila oddací dny pro svatební obřady na radnici ve Křemži - každý pátek, pokud je tento pracovním dnem, kdy mají snoubenci možnost uzavřít sňatek bez poplatku a schválila vyplacení symbolické částky 2001 prvnímu občánkovi, narozenému v naší obci v novém tisíciletí, kterým je Petr Bartoš z Chlumu (16. 1. 2001).

Rada obce neschválila žádost o pokácení lípy vedle fary v ul. Na Výsluní. Radní se dále seznámili s rozborem hospodaření ZŠ Křemže a s rozborem činnosti obecní knihovny, s postupem projednávání zřízení vodovodní přípojky do Korosek, s postupem začlenění Křemže do Svazku obcí Vltava a zapojením do systému sběru tříděného odpadu a s dalšími problémy obce.

- Lin -

Konec druhého tisíciletí

Na počátku letošního roku přinášely noviny úvahy o událostech minulého tisíciletí i o pokroku za poslední léta i desetiletí, kdy vývoj techniky v cestování a v informatice urazil největší kus cesty. V Českém slovu jsem si přečetl článek: "Tisíc let v kultuře sahá od Apokalypsy k internetu". Zarazilo mě, proč autor počítá Apokalypsu do kultury. Snad jedině proto, že lidstvo v tomto tisíciletí prožilo hodně válek a v tomto století války nejhroznější. Staří malíři válečná utrpení znázorňovali čtyřmi apokalyptickými jezdci, kteří představovali hlad, boj, požáry a smrt.

V této oblasti dosáhlo lidstvo vrcholu koncem druhé světové války, kdy Amerika donutila atomovou bombou nejagresivnější a nejmilitantnější státy k bezpodmínečné kapitulaci. Účinky této zbraně naznačily, že nescházelo mnoho a lidé byli schopni naši modrou planetu úplně zničit. To také asi odradilo i nejzatvrzelejší válečníky, že si po podobném způsobu boje nechali své válečné choutky zatím na 56 let zajít.

Vraťme se ale k přehledu oborů, které přinesly lidstvu příjemnější a užitečnější pokrok. V cestování přešli lidé od pěšího způsobu putování k pokroku přes využití koňské síly, přes páru, automobilismus, námořní plavbu a konečně přes využití letectví, které zrychlilo a zkrátilo cesty i mezi kontinenty. Dokonce se uskutečnilo i přistání na Měsíci.

Pro většinu lidstva přinesl největší pokrok v polovině druhého tisíciletí rozvoj informatiky. Jednalo se o rozvoj tisku počátkem dvacátého století, objev rozhlasu a v druhé polovině dvacátého století vynález televize, dnes již i barevné. Pomocí televizních přenosů poznáváme cizí země, kulturní pořady, koncerty a sportovní přenosy z celého světa.

Jeden z největších Čechů, který je v Evropě víc uznáván než ve své domovině Jan Amos Komenský se k pokroku ve své době vyjádřil následovně: "Ne objevy nových světů, které přinesly národům války a utrpení, ale vynález knihtisku, který umožnil šířit vědu, víru a pokrok by měl být považován za rozhraní staré doby od novověku." Měl na mysli objevení Ameriky r. 1492 a vynález knihtisku Johannem Gutenbergem v r. 1450.

Lidé se pokoušeli o šíření myšlenek a objevů ve světě pomocí tisku již v 7. století po Kristu, ale rytí písmenek do hliněných destiček a vyřezávání do dřeva bylo nekvalitní a málo trvanlivé. Až mohučský zlatník Gutenberg přišel na odlévání písmenek z měkkých kovů (liteřina). Písma pak sesazoval do slov, řádků a stránek, které předtiskával v lisu na papír, čímž zrychlil a zlevnil výrobu knih oproti ručnímu psaní. Je zajímavé si připomenout, kolik rodáků z Čech pak na zdokonalování tisku se podílelo. Jakub Husník, profesor kreslení v Táboře objevil způsob světlotisku. Alois Senefelder, pražský Němec, objevil litografii a konečně Karel Klíč - rovněž malíř z Hostinného - měl velký podíl na objevení hlubotisku.

Když jsem vzpomněl Jana Amose Komenského, připomeňme si, že se narodil 28. března 1592 na Moravě, musel emigrovat do Polska, pak do Anglie a konečně do Holandska, kde působil v Amsterodamu a v Nardenu. Zde zemřel v r. 1670 jako exulant, kde jeho působení připomíná velký pomník.

- ZH -

T. G. MASARYK - JAN AMOS KOMENSKÝ

Jarní měsíc březen, kdy se příroda začíná probouzet, dal našemu národu také dvě významné osobnosti - buditele: T. G. Masaryka (nar. 7. března 1850) a J. Amose Komenského (nar. 28. března 1592). Stojí za úvahu, co tito dva naši velikáni měli v životě společného. Politik T. G. Masaryk se zasloužil o obnovu samostatného českého státu a ČSR, "učitel národů" J. A. Komenský byl tvůrcem našeho nového školství, jehož zásady v převážné většině dodnes stále platí. Oba také musili za svého života opustit svou vlast. Masaryk se mohl vrátit, Komenský už nikdy. Byl biskupem Jednoty bratrské a jeho náboženské přesvědčení se nesrovnávalo s náboženstvím cizí rakouské vlády u nás po Bílé hoře. To, co jako exulant udělal pro školství v cizině, o to byl náš národ ochuzen. Česká země byla však v této době ochuzena o další hodnoty a výjimečné velikány. Byl to např. Pavel Skála ze Zhoře, významný historik, rytec Václav Hollar, sběratel církevních písní Jiří Třanovský, Pavel Stránský ze Zap, jehož Spis o státě českém patří mezi nejkrásnější díla toho druhu. A co bylo dalších vynikajících osobností i prostých lidí, kteří byli nuceni odejít do exilu a naše země byla o ně ochuzena. Současný historik uvádí, že z Čech a Moravy odešlo ze 2,000.000 obyvatel do ciziny asi 120.000 našich lidí.

Je smutnou paralelou, že po cca 330 letech po únoru 1948 byla od nás do emigrace nucena odejít významná část naší inteligence, pokud chtěla uplatnit ve svobodném světě své schopnosti a nenechat se ubíjet v totalitním režimu. Jako se kdysi zachovala k "pilířům" našeho národa cizí habsburská vláda, tak se stejně zachovala totalitní komunistická vláda - bohužel česká. Lepší vyhlídky ve svobodném světě než u nás viděla i naše nastupující generace, která včas překročila hranice. Z Křemže to byli Ladislav Roh, Karel Jungvirt, Bohumil Krátký, Ludmila Čermáková, Milan Jakubec a z Chlumečka Josef Bukovský. Po pádu nacistického režimu jsme všechny mladé lidi tolik potřebovali.

Celkově podle Zpravodaje KAN č. 45/1999 odešlo na svobodný Západ v období komunistické nadvlády na 344.000 osob. (Dalších 300 jich bylo u drátů na hranici zastřeleno.) Byl toto všechno normální a zdravý jev v současné době? Jsme tak velkým národem, že jsme si mohli dovolit jako za Habsburků plýtvat našimi lidmi a "mozky" národa?

- F. Nejedlý -

Náš obecní archiv

Jistě bude naše občany zajímat, co je uloženo v našem obecním archivu. Každá obec musí mít svůj archiv, který opatruje a udržuje v přehledném stavu kronikář obce. Jsou v něm uchovávány významné archiválie a předměty s větší i menší hodnotou. Mnohé z nich se nám snad zdají dnes ještě všední záležitostí, léty však stoupá jejich historická hodnota a je proto žádoucí je pro budoucí zachovat.

Nejcenější a nenahraditelné jsou samozřejmě obecní kroniky. Proto tento "poklad" každé obce musí být uložen na bezpečném místě, nejlépe dobře uzamčen v ohnivzdorné skříni a je zcela nemyslitelné kroniky komukoliv půjčovat mimo archiv. Ne, že by se jejich obsah před někým tajil, naopak každý občan má právo do kroniky nahlédnout, případně si z ní dělat i výpisy. Žádná kronika - ani obecní, ani farní - není však knihou na půjčování domů. Nevím, kdo byl kdysi tak nezodpovědný, že dovolil zapůjčit jednu z našich kronik domů do jedné z rodin v obci a kronika se vrátila zpět dost poškozená.

K provinění došlo již v minulých desetiletích a kronika je natrvalo poškozená. Které kroniky máme uloženy v našem obecním archivu, jsem uvedl v 2. čísle roč. 10 našich novin "Křemežsko". Zde můžeme si přečíst události až od r. 1977. Starší kroniky je možno si prostudovat jen v Okresním archivu. Zákon o pamětních knihách obecních ze 30. ledna 1920 stále platí i s podrobnými pokyny.

Obecní kronika musí být vedena soustavně a průběžně a svědomitě. Co zhruba obsahuje u nás zápis v kronice za běžný rok? Počasí během roku, důležitá usnesení rady a zastupitelstva obce, zlepšování životního prostředí, podnikání v obci, novostavby, počty narozených, zemřelých, sňatky, co nového ve školství, kultura, spolková činnost, zemědělství, Křemežský veletrh, volby a výsledky jejich v obci, finanční hospodaření a další významné události, které se v obci sběhly během roku. Nic významného nesmí být vynecháno. Koncept kroniky před zapsáním posoudí členové rady obce a starosta svým podpisem zápis schvaluje. Kronikář pochopitelně musí psát jen ověřenou pravdu, bez osobní zaujatosti a bez uplatňování vlastního názoru na věc. Kronika, pro tak velkou obec jako je naše, musí postihnout všechny osady, mívá zápis cca na 100 stránek za běžný rok.

Smutným obrazem doby jsou kroniky, psané v období komunistické totality.

Jako v každém totalitním režimu - za nacismu i komunismu - se všechno a pravda úplně psát nesměly. Za německé okupace se proto obecní kroniky nevedly a doplňovaly se dodatečně. Za komunistické nadvlády se vedly a byly plně poplatné době. Ostatně v příručce V. Pupala "Kroniky a kronikáři" se na str. 44 cituje: Kronikářem může být občan, oddaný našemu socialistickému zřízení. "Proto také v kronikách psaných v době komunistického temna mnoho chybí a mnohé není ani psané podle pravdy.

Běžné zápisy, které do kroniky patří, prolínají i takové záznamy jako: Oslavy komunistických výročí, socialistické závazky k nim a jejich plnění, příp. překračování, činnost KSČ a složek Národní fronty v obci, volby a jejich výsledky (téměř vždy na 100%) a jiné podobné pro tehdejší dobu "významné" události. Nevím, koho tyto záznamy budou jednou zajímat? Je to jen smutný obraz totalitního temna.

Tak jako řádný kronikář po pádu "tisícileté" německé říše doplnil v kronice to hrozné období nacistické šest let trvající okupace, považovali jsme i my za samozřejmé po r. 1990 (kronikář V. Daněk a F. Nejedlý) doplnit do současných kronik to, co tam beze sporu patřilo: padesátá léta na Křemežsku, šikanování a likvidace kulaků, jejich vyhnání z domovů, likvidace živnostníků, komunistické žalářování, pracovně technické tábory a další mimořádné události. Těchto smutných případů na našem Křemežsku bylo dost. V zájmu pravdy a objektivnosti jsme vycházeli z hodnověrných informací persekuovaných rodin, občanů - pamětníků a ostatně v této době jsme oba žili a život kolem sebe sledovali. To vše uvádím proto, aby naši občané věděli, že i toto dlouhé období je v našich kronikách popsáno a pro budoucí jsou naše kroniky vcelku úplné.

Účelovým a krásným doplňkem našich kronik je 55 fotoalb, která zachycují různé události v naší obci. Tato alba zpracoval ve velké většině bývalý Místní národní výbor Křemže a Chlum. Jsou v nich zachyceny různé události, výstavba nových objektů, úprava náměstí, činnost Jednotného zemědělského družstva, sport, hasiči, činnost různých organizací, volby do MNV, oslavy i několik záběrů ze starších dob.

Jako další historické prameny máme v archivu uloženou fotokopii Pamětní knihy pošty, kterou sepsal bývalý pošmistr pošty v Křemži Vojtěch Schneider, Dějiny sportu na Křemežsku od Ivany Troupové z r. 1985, Historii kleťského vodovodu s fotodokumentací jeho stavby a projekty.

Pro studium hlubší historie Křemežska doporučuji navštívit Okresní archiv v Českém Krumlově (nad budovou Okresního úřadu). Zde kromě starších našich kronik je uloženo na 40 starších listin (různé testamenty, kupní smlouvy, živnostníci, školství, stavby mostu u Adolfova, dělení obce Křemže na čtyři samostatné obce v r. 1887 a jiné. Je vhodné se předem objednat.

Příště uvedu, co dalšího máme v našem archivu.

- F. Nejedlý -

Právník radí

Vážení čtenáři,

redakční rada Křemežska se rozhodla na stránky tohoto měsíčníku zařadit novou rubriku, která by se měla věnovat specifickým problémům, kterým jsme všichni vystaveni. Touto problematikou je oblast českého právního řádu, chcete-li - oblast zákonů, vyhlášek, vládních nařízení, směrnic ministerstev, mezinárodních smluv apod., které se vztahují na nás všechny různou intenzitou.


Mnohým z vás je jistě známé zákonné pravidlo, že "..neznalost zákona neomlouvá.." a to bez výjimky. Jistě vás okamžitě napadne myšlenka, že máte mnoho důležitějších věcí na starosti a pokud byste měli vynaložit navíc drahocenný čas na čtení nových zákonů, vyhlášek, podzákonných předpisů apod., v době, ve které se věnujete rodině, přátelům, domu, zahrádce atp., nezbylo by vám ze života již mnoho radosti. Nezbývá mi nic jiného než s vámi souhlasit, protože jen od 1. 1. 2001 do dne 28. 2. 2001 nabylo účinnosti okolo 177 zákonů, vyhlášek, nařízeních vlády, nařízeních různých ministerstev apod., které novelizují již předtím vydané zkony a vyhlášky, z toho nových právních předpisů bylo schváleno celkem 29 a každým dnem přibývají. Legislativní aktivita Poslanecké sněmovny a Senátu v žádném případě nepozbývá na síle (v uvedeném výčtu nejsou zahrnuty mezinárodní smlouvy uveřejněné ve Sbírce mezinárodních smluv, které zavazují Českou republiku vůči našim zahraničním partnerům).

Dnešní doba je mimo jiné typická tím, že vzrůstá vzájemně velmi složité propojení zákonů a vyhlášek, naše práva, af už vznikla např. na základě nezaplacené kupní smlouvy, tím, že nás někdo okradl nebo nám vznikly náklady na léčení díky úmyslnému či nedbalostnímu jednání někoho jiného. Poškozená práva jsou velmi obtížně vymahatelná u státních orgánů a navíc je po nás všech požadováno, abychom na jejich uplatnění vynaložili uspořené peněžní prostředky s nejistým výhledem na jejich navrácení, např. od odsouzených.

Není zapotřebí zde dále zmiňovat masivní nárůst beztrestného a veřejně propagovaného lhaní, podněcování k nedodržování zákonných pravidel, vychloubání se tím, že někdo obešel zákon a tím se stává de facto novodobým hrdinou s gloriolou nedotknutelnosti řídícím se do důsledku pravidlem, "co není výslovně zakázáno je dovoleno". Vždyt je to téměř rok, co byla pravomocným rozsudkem soudu uložena konkrétní povinnost jednomu z nejpřednějších ústavních představitelů naší společnosti a ten tuto povinnost "splnil" teprve před několika dny, navíc velmi diskutabilním způsobem.

Každého z nás trápí něco jiného, každý z nás má jiné potíže, to je realita života. Je otázkou, zda lze některým životním situacím předejít, či některá rizika omezit či úplně vyloučit. Záměrem redakce Křemežska je vyjít vstříc čtenářům - tedy vám, v tom směru, že si přeje uveřejňovat na těchto stránkách články různého zaměření, af už z oblasti práva trestního, občanského, obchodního, živnostenského, správního, ústavního atp. a v neposlední řadě i odpovědi na vámi vznesené otázky, samozřejmě za předpokladu, že tuto rubriku uvítáte, a budou se týkat širšího okruhu čtenářů.

Osobně jsem přesvědčen, že jediná správná cesta k uplatňování svých práv, je cesta zákona. Je nutné si uvědomit, že naše práva končí tam, kde začínají práva kohokoli jiného a k tomu, abyste na svých právech nebyli jakkoli kráceni, vám může napomoci jakákoli, byt' drobná znalost způsobu, jak je včas a řádně uplatnit, o což se budem snažit postupně na stránkách Křemežska. Své návrhy či dotazy předejte na OÚ Křemže.

- JUDr. Jan Mejzlík -


PRÁVA POŠKOZENÉHO

Pokud se ocitnete v roli poškozeného, tedy toho, komu bylo ublíženo trestným činem na zdraví, byla Vám způsobena majetková, morální nebo jiná škoda a nepožádáte advokáta o právní zastupování, učiňte zejméha následující:

 1. Oznamte bezodkladně spáchání trestného činu na služebnu Policie ČR s uvedením veškerých souvislostí, které jsou Vám známy ted' telefonicky, písemně nebo přímo na okresní (či obvodní) úřad vyšetřování.

 2. Pokud se důvodně obáváte, že Vám hrozí pomsta ze strany osoby či osob na které trestní oznámení podáváte, trvejte na tom, aby Vaše jméno a příjmení s veškerými nacionáliemi bylo vedeno odděleně od trestního spisu tak, že se ten, na koho jste trestní oznámení podali, o Vás nic nedozví dle ust. 55 odst. 2 tr. ř. Této Vaší žádosti musí býti vyhověno v takových případech, kdy nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že Vám nebo osobě blízké v souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí porušení Vašich základních práv, a nelze-li vaši ochranu spolehlivě zajistit jiným způsobem. Důsledkem tohoto pak ve spise bude uvedeno smyšlené jméno a Vaše osobní nacionále budou vedeny odděleně a s těmito informacemi se mohou seznamovat jen orgány činné v trestním řízení. Pominou-li důvody pro utajení podoby svědka a oddělené vedení osobních údajů svědka, připojí se tyto údaje k trestnímu spisu a podoba svědka už nebude utajována.

 3. Čtěte pozorně poučení na stejnopisech protokolů o Vašem výslechu, které je vždy malým písmem a zeptejte se na cokoli, co vám bude nejasné. Nedejte se ovlivnit chováním vyšetřujících orgánů, které Vám budou případně dávat různými posunky najevo časovou či jinou zaneprázdněnost.

 4. Trvejte na tom, aby v protokolu bylo uvedeno, že trváte na tom, abyste byli uvědomováni o tom, v jakém stadiu se řízení nachází.

 5. Pokud Vám byla způsobena jakákoli majetková škoda (tedy škoda vyjádřitelná v penězích), kterou může být např. úbytek Vašeho majetku, poškození věci, to co Vám ušlo na mzdě, náklady na léčení atp., uveďte bud' písemně či ústně do protokolu, že žádáte, aby soud rozhodl již v trestním řízení o povinnosti pachatele uhradit Vám Vámi nárokovanou škodu. Vždy musí z Vašeho návrhu vyplývat konkrétní výše škody a důvod. Tímto návrhem zahájíte tzv. adhezní řízení (jinými slovy připojené řízení k řízení trestnímu), ve kterém se bude rozhodovat o Vašem nároku, aniž byste museli podávat samostatnou žalobu.

 6. Pokud Vám bylo způsobeno zranění vážnějšího charakteru - zlomenina, popálení, zlomení čelisti apod., požádejte co nejdříve ošetřujícího lékaře, aby zpracoval lékařskou zprávu dle vyhlášky 32/1965 Sb. (poslední změna zákonem č. 54/1993 Sb.) a počtem bodů dle této vyhlášky Vám ohodnotil Vaše zranění. I když hodnota bodu je 50,- Kč a celková hodnota za odškodnění za bolest nesmí převýšit 36.000,- Kč, bude Vám tato zpráva sloužit alespoň k vymáhání finanční náhrady na pachateli a jako další listinný důkaz v trestním řízení.

Práva poškozeného jsou zejména tato:
 1. Může činit návrhy na doplnění dokazování.

 2. Nahlížet do spisů, které jsou vedeny k osobě (osobám) obviněného, popř. odsouzeného.

 3. Zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání.

 4. Před skončením řízení se k věci vyjádřit.

 5. Ti poškození, kteří mají právo podle zákona proti obviněnému nárok na náhradu škody, která jim byla způsobena (nejsou to bohužel zdaleka všichni poškození, neboť ne všem vznikne majetková újma), mají právo na odvolání proti rozsudku do výroku, kde je určena soudem náhrada škody.

 6. Má právo podat stížnost proti odložení věci.

Region Budějovického kraje již dlouhá léta patří na konec statistických tabulek co do počtu spáchaných trestných činů a pevně doufám, že tomu tak bude i v létech budoucích. Vám všem přeji, abyste nic z výše uvedeného nemuseli ve svém životě uplatňovat a pokud ano, tak jen v té nejmenší míře.

- J. M. -

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY

Opět nastal březen a v tomto měsíci se dříve věnovala zvýšená pozornost knihám. Dnes přecházíme na nové zdroje informací, proto březen je nejen měsícem knihy, ale také měsícem internetu.

I v dnešní době vychází hodně pěkných knih. V některých můžeme najít poučení, z jiných se dovíme, jak žijí lidé v různých koutech světa, ale nejraději máme určitě ty knihy, které nás pobaví.

V naší knihovně je okolo 12.000 knih. Jsou tu knihy různých literárních žánrů a také hodně knih odborných.

Minulý rok se nakoupilo do knihovny 263 knih. Naučných knih pro dospělé bylo 43 sv., naučných pro mládež 17 sv., beletrie pro mládež 68 sv. a beletrie pro dospělé 154 sv. Také se kupují romantické příběhy pro ženy z nakladatelství Harlequin a několik druhů časopisů.

V loňském roce jste mohli v knihovně shlédnout několik výstavek. Knihy napsali spisovatelé států Evropské unie. Většino zde byly vystaveny knihy pro dospělé čtenáře, proto jsem letos zaměřila pozornost na dětskou literaturu.

V tomto měsíci jsou zde vystaveny knihy klasických českých pohádek. Např. pohádky B. Němcově, K. J. Erbem, J. Drdy... V dubnu budou vystaveny pohádky cizích autorů.

Za zmínku stojí to, že v únoru letošního roku dal Obecní úřad Křemže opravit schodiště knihovny. Všichni, kteří do knihovny přicházejí pravidelně, si nové schody chválí. Ráda bych, aby toto schodiště přivedlo do naší knihovny hodně čtenářů.

- Miroslava Průchová, knihovnice -

BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU

Poslední březnový týden bude zasvěcen Internetu

Na Českokrumlovsku vyvrcholí akce Dny Internetu ve městech České republiky 2001

V loňském roce měla svou premiéru akce Dny Internetu ve městech České republiky. Akce se v celorepublikovém měřítku setkala s velice příznivým ohlasem a nejlépe byly hodnoceny právě Dny Internetu v regionu Český Krumlov. Na základě této skutečnosti byl Český Krumlov vybrán jako místo, kde v letošním roce v týdnu od 26. 3. do 30. 3. 2001 Dny Internetu vyvrcholí. Stojí tedy před námi úkol, "dohnat a předehnat" sami sebe.

Program celé akce bude zaměřen zejména na elektronické obchodování na Internetu a na úlohu Internetu v občanské společnosti. Těmto dvěma tématům budou věnovány hlavní semináře našeho týdne - Elektronické obchodování na Internetu a OIS Český Krumlov - 26. 3. 2001 a Fórum k otáčivému hledišti v Českém Krumlově 28. 3. 2001. Oba semináře proběhnou od 17:00 hodin v budově Prelatury - Horní 155 v Českém Krumlově. Účast již potvrdili např. Pavel Komárek - Internet Strategy Director firmy INTEL Czech, František Klufa - oblastní ředitel Banky Expandia (eBanka) a další.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni a očekáváni.

Další informace o březnových akcích na http://www.ckrumlov.cz/BMI

- Lubor Mrázek, Ipex a. s., -
Správce Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov (OIS)

Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

K nedožitým pětaosmdesátinám pana učitele Pokorného

Křemže - p.uč.Jiří Pokorný předává svým žákům Tyršův odznak zdatnosti, historické foto S datem 28. března jsem si vzpomněl, že přesně na den a měsíc se v Č. Budějovicích narodil r. 1916 pan učitel Jiří POKORNÝ

Letos by se dožil 85 let. Po absolvování učitelského ústavu v Č. Budějovicích, učil na školách v okolí Č. Budějovic, na Prachaticku, na Kaplicku a nakonec ve Křemži, kde učil nejdéle a z jeho tříd vyšlo několik úspěšných sportovců jako Jan Žák, mistr republiky v lyžování a později trenér slovinského lyžařského národního mužstva. Z nadaných hudebníků, jakými byl Ada Doško, skladatel jihočeských písní, Otakar Hořejší, houslista a člen operního orchestru v Lúbecku, Maruška Krausová, učitelka hudby v Č. Krumlově. Ve školství pak působil okresní inspektor pan Pavel Krigar. Omlouvám se dalším, na které jsem si nevzpomněl.

Pan učitel Pokorný svým žákům nevěnoval jen hodiny ve škole, ale mnoho hodin při treninku v hokeji a atletice. I při budování hokejového hřiště ve Křemži. V padesátých a šedesátých letech nacvičil se svými žáky i několik divadelních her jako např. Pamelu, Tajnou vysílačku, Neohroženého Mikeše a Trojí přání. Proto na působení svého třídního učitele ve Křemži jeho žáci stále s vděčností a láskou vzpomínají.

Křemže - p.uč.Jiří Pokorný jako třídní učitel se svou třídou 7.A v roce 1962, historické foto
Informace

Prodej stavebních parcel "Lokalita - východ"

V minulém Křemežsku jsme vás informovali o záměru obce prodat stavební parcely pro výstavbu rodinných domků ve Křemži. Obec má ve svém rozpočetu na r. 2001 vyčleněnou částku na zahájení výstavby inženýrských sítí (předpoklad zahájení prací v 2. pololetí 2001).
Zájemci o koupi stavebních parcel mohou své žádosti podávat na Obecním úřadě Křemže ještě do 31. března 2001, poté bude v dubnu z řad zájemců provedeno výběrové řízení (obálkovou metodou), když minimální požadovaná cena byla stanovena na 450,- Kč/m2.


Záloha na vodné a stočné za 03/2001
se vybírá v jídelně Domu služeb:
- středa 14. 3. 01 - 12:30 h - 17:00 h
- čtvrtek 15. 3. 01 - 12:30 h - 16:00 h
- pátek 16. 3. 01 - 12:30 h - 14:30 h


VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná
v pondělí, 19. března 2001 od 19:00 h v sále radnice Křemže.


POJÍZDNÁ PRODEJNA
Pondělí a Pátek
před 15. h - LHOTKA, LOUČEJ
po 15. h - CHLUM
cca v 15:30 h - CHLUMEČEK, STUPNÁ


ZÁJEZD PAŘÍŽ - NORMANDIE - ZÁMKY NA LOAŘE

Základní škola Křemže pořádá ve dnech 26. dubna 2001 (odjezd v odpoledních hodinách) do 1. května 2001 (státní svátek) zájezd do Paříže a kraje vévodů z Orleáns, který se stal v minulosti místem francouzských vladařů. Zde se nachází 130 překrásných zámků. Můžete s námi zhlédnout nejhezčí z nich.

CHAMBORD - zbudovaný podle návrhů Leonarda da Vinci pro francouzského krále Františka I.

CHENONCEAU - nejkrásnější vodní zámek, překrásné interiéry.

BHOIS - prohlídka zámku i města

3. den 4. den Cena: asi 5.000,- Kč

ZÁJEZD POLSKÝ TĚŠÍN
Dne 6. dubna 2001 připravujeme zájezd do polského Těšína na nákupy. Odjezd ve 21:00 hodin z náměstí v Křemži.
Cena 370,- Kč

ZÁJEZD BAD TÜSSINGER
Dne 21. dubna téhož roku se chystáme do městečka Bad Tússinger, kde pobudeme v překrásném areálu s množstvím bazénů s různě teplou vodou, atraktivními masážemi a saunami.
Cena za dopravu 300,- Kč Vstupné: asi 12 DM

Informace: Marie Böhmová, tel: +420 380 741 208 - tel. do školy 038/7238032 - tel. domů


INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 14. března 2001 : TOPlist 0