ARCHIV 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Únor 2005 - Číslo 2 - Ročník 15

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 035 kB)

 

Z jednání rady a zastupitelstva obce

46. schůze rady, spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce, se konala 10. 1. 2005 za účasti 14 zastupitelů. Na této schůzi zastupitelé projednali žádost o prodej části pozemku - návsi ve Stupné, návrh smlouvy o spolupráci s Nadací jihočeské cyklostezky na vytvořenísystému údržby a obnovy cykloturistického značení s možností využití max. množství dotací - schválen příspěvek ve výši 1,- Kč na obyvatele, změny ve zřizovací listině ZŠ Křemže, vyplývající ze změny školského zákona, podmínky pronájmu bytu 1+1 v čp. 82, kdy vzhledem k velkému počtu zájemců bylo vyhlášeno výběrové řízení formou obálkové metody. Zastupitelé dále projednali způsob přidělování bytů v DPS a rozhodli, že žadatelé evidovaní na OÚ Křemže, kteří 3x po sobě odmítnou přidělení bytu v DPS budou z evidence žadatelů o byt vyškrtnuti a byt bude nabídnut pro potřeby obcí mikroregionu Podkletí. Stávající volný byt 1+1, o který neměl nikdo z křemežských uchazečů zájem, byl přidělen občance ze Zlaté Koruny. Zastupitelé projednali otázku zabezpečení správy obecních lesů a vzhledem k tomu, že v letošním roce končí smlouva se stávajícím správcem CE VOOD rozhodli o vyhlášení výběrového řízení na nového správce, s kterým bude uzavřena smlouva na dobu 10 let. Lesní hospodářský plán byl již zadán ke zpracování odborné firmě. Zastupitelé se seznámili s přehledy o počtu zakoupených žetonů na vyvážení popelnic dle osad a jednotlivých čísel popisných, ze kterého je patrné, že ne všichni občané si nechávají vyvážet popelnice a s přehledem o poplatcích za psy za r. 2004. Vzhledem k tomuto zjištění zastupitelé doporučili připravit propočet na stanovení paušální platby v systému likvidace domovního odpadu.

V další části zastupitelé jednali o: majetkoprávním vypořádání pozemků v obci, likvidaci pozůstatků po střelnici, odstavování aut na veřejném prostranství, zabezpečení sběru papíru a svozu nebezpečného odpadu z domácností a dalších drobnějších problémech.

47. schůze rady obce se konala dne 24. 1. 2005 (omluven ing. Šandera), na které byl proveden výběr (obálková metoda) zájemců o byt 1+1 v čp. 82. Do tohoto výběrového řízení bylo od šesti zájemců předloženo 5 nabídek výše nájemného - RO doporučila uzavřít nájemní smlouvu s předkladatelem nejvyšší nabídky za předpokladu úhrady pohledávky, kterou žadatel dluží obci. Radní se seznámili s rozborem hospodaření obce za r. 2004, kdy se oproti původnímu rozpočtu zvýšila příjmová část o cca 7 mil. Kč a výdajová část o cca 6 mil. Kč. Lepší hospodářský výsledek (zisk 0,83 mil. Kč) byl dosažen i ve vedlejší hospodářské činnosti obce. RO dále projednala žádosti o pronájem části pozemku a nebytových prostor v domě čp. 82, volební a jednací řád školské rady dle nového školského zákona a doporučila ředitelce ZŠ výši poplatku za umístění dítěte v MŠ. Rovněž stanovila paušální částku 1.000,- Kč na úhrady provozních nákladů (topení, spotřeba el. energie, vodné a stočné) za použití sálu a přísálí v budově radnice pro uspořádání plesů Sokola a ZŠ. Starosta informoval RO o postupu výběru nového nákladního automobilu pro Služby obce, přípravě vybudování bezdrátového rozhlasu do všech osad mikroregionu v rámci dotace z programu Leader ČR, postupu vyřizování úpravy hranice katastru na Kleti a dalších problémech a úkolech.

- Lin -

Kruté zimy v minulých dobách

Od vánoc v r. 1929 silně sněžilo a sněhu napadly takové spousty, že to nikdo nepamatoval. Dosahoval do výše přes metr a sněhové vánice tak řádily, že přeházené cesty byly zase znovu zaváty. To trvalo přes dva měsíce. Při tom byly mrazy 40 °C pod nulou. Ptactvo a zvěř hynula hladem. Zajíci a srnci přicházeli k samotám nebo do stavení, aby se mohli něčeho najíst. Všechny štěpy stromů byly od zvěře ohlodány. Také kolem stavení ohlodala co kde bylo. Hladem také zvířectvo jedno po druhém hynulo. Lidé, hlavně ti, kteří pro nemoc, stáří nebo i o nedbalost před zimou si nemohli opatřit palivo, zakusili mnoho zimy. Uhlí k vytápění bylo málo nebo žádné. Na silnicích byly velké závěje, které přerušily dopravu. Kdo z vesnic byl doma bez zaměstnání vzal lopatu a prohazoval silnice, aby byly schůdné. Také hospodáři často zapřáhali koně do jízdních saní aby projeli silnice. Přitom vozili děti na saních do školy. I vlaky koncem ledna pro velké závěje zůstávaly stát na trati. Ostatně vlaky se nedaly ani vytopit, sedět ve vlaku nebylo vůbec možné, to nebylo k vydržení. Tak jsem jen stručně vylíčil tu hroznou zimu v roce 1929 jak je popsána ve Farní kronice Křemže.

Tuhé zimy bývaly, jak ještě pamatuji, za druhé světové války, hlavně zima roku 1940. Vyznačovala se silnými mrazy kolem -30 °C. Ta bída a utrpení ptactva, zvěře a lidí bylo stejné jako v roce 1929. Kdo musel někam chodit nebo dojíždět do práce, zažil utrpení. Ti, kdo mohli být trvale doma na svém hospodářství nebo soukromí řemeslníci byli na tom lépe, ale museli do vysokého sněhu a odhazovat lopatou sníh, aby se dalo od domova udělat schůdnou nebo sjízdnou cestu pro koně. Jen na velké silnici, k nádraží mezi obcemi se tažným koňským pluhem sníh proorával. Kde to bylo vhodné, stavěly se podél silnice dřevěné sněhové zábrany. Děti ze vzdálenějších míst nemohly vždy do školy, hlavně ze samot nemohly sněhem projít - také za válečné bídy nebylo vhodné obutí a oblečení. Kdo jezdil vlakem do Č. Budějovic ví, že čekárna ve Mříčí byla vždy zaplněna. Bývalo tu také i dost nakouřeno od cigaret (to se tenkrát trpělo). V kamnech se ráno většinou netopilo - nebylo dost uhlí a vidět zde také moc nebylo. Povinné zatemnění hlavně na nádraží muselo být. V tomto prostředí jsme čekali až nám přijede vlak. Ten míval dost často zpoždění. Ve vlaku byla také zima. Okna byla zamrzlá, že nebylo vidět ven proto jsme si je zadýchávali nebo rukou vymývali, abychom viděli, kde to právě jsme. Když jsme jezdili ve vlaku brzy ráno nebo večer za tmy, průvodčí nám ve vagóně rozsvítil malou svíčku a když tato nad dveřmi zhasla, zůstala nám tma. Nová svíčka už většinou nebyla.

Vlaky do školy mívaly většinou zpoždění. Není divu. Vlaky a lokomotivy si zabrali Němci, co pořádného nám mohlo zbýt, na naší Křemežské trati? My z Křemežska jsme přicházeli dost často pozdě po zvonění, také proto, že Jirsíkovo gymnázium bylo od nádraží dost daleko a profesor na naši omluvu vždy jen mávl rukou. Byly také takové zimy, že bylo nutno dávat nám volno, nebylo uhlí do kotle. Těch týdnů volna nám ředitelství školy nebo dokonce i Ministerstvo školství dávalo víc. Toto se Němcům hodilo. Byli rádi, že se naučíme co nejméně. Český člověk nemusí být vzdělaný, ať jen pracuje. Ale naši profesoři nás přece jen naučili co se dalo. A když Hitler padl, v oktávě jsme se s radostí pustili do nové studentské práce. Ale ta zima a příkoří, které musel prožívat náš národ, byly i našemu mládí dost tvrdé.

- Fr. Nejedlý -

Právník radí

AUTOVRAKY

Parkujete své nepojízdné vozidlo nebo jakékoli vozidlo bez SPZ kdekoli jinde než na svém pozemku?

Ano? Pak můžete mít vážný problém, který se dotkne zejména Vaší peněženky.

V účinnosti je již dávno novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která je již poměrně účinným nástrojem, jak majitelům autovraků podstatně znepříjemnit život. Pro začátek jen stručné shrnutí.

  1. Odstavení silničního vozidla bez státní poznávací značky na pozemní komunikaci lze považovat za neoprávněný zábor veřejného prostranství a jako takový jej postihnout jako přestupek.


  2. Na pozemních komunikacích je zakázáno provozovat jízdou nebo stáním všechna silniční vozidla, která nemají státní poznávací značky a to bez ohledu na jejich technický stav a délku vyřazení z evidence.


  3. Zatímco vrak lze odklidit nejdříve po dvou měsících ode dne, kdy je majitel vyzván k jeho odklizení, v případě vozidla bez státní poznávací značky, které není vrakem, lze stejný postup realizovat až rok ode dne, kdy se nepřihlásí jeho vlastník.

Na pozemních komunikacích je totiž zakázán jak veškerý pohyb tak i veškeré stání silničních vozidel bez státní poznávací značky a to bez ohledu na jejich momentální technický stav. Tato vozidla, které je zakázáno na pozemních komunikacích provozovat však ještě nemusí být vraky v technickém slova smyslu. Může se jednat právě o vozidla dočasně vyřazená z evidence a tím i dočasně nezpůsobilá k provozu na pozemních komunikacích. Ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb. výslovně zakazuje na dálnicích, silnicích a místních komunikacích, jakož i na jejich součástech a příslušenstvích odstavovat ta silniční vozidla, která jsou trvale technicky nezpůsobilá k provozu a nejsou opatřena státní poznávací značkou, nebo jsou zjevně trvale nezpůsobilá k provozu. Tato vozidla již zákon výslovně označuje za "autovraky". Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zákona č. 13/1997 Sb. je pak vlastník vraku povinen tento na výzvu vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace odstranit a to do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka vraku. Nemůže-li vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace zjistit vlastníka vraku, zveřejní výzvu k odstranění vraku způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy odstraní a zlikviduje vrak na své náklady. Zjistí-li vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace vlastníka vraku dodatečně, může vůči němu uplatnit nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací vraku.

Posouzení, zda je vozidlo trvale nezpůsobilé či zjevně trvale nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích je záležitost technická. Pokud je vozidlo zjevně bez elektroinstalace či motoru anebo jeho hlavní části, lze rozhodnout o jeho odstranění ihned. Jiná situace však nastane tehdy, pokud nezpůsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích není na první pohled viditelná. V těchto případech by si měl správní úřad před tím, než zajistí odtažení konkrétního vozidla opatřit odborné vyjádření o jeho technickém stavu a to i případně za součinnosti s dopravním inspektorátem Policie ČR.

V případě vozidel dočasně vyřazených z evidence bez státní poznávací značky však platí zákaz jejich provozu na pozemních komunikacích z ustanovení § 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 38/1995 Sb. a to jak provozu spočívajícího v jízdě po pozemních komunikacích tak i ve stání na nich nebo na jejich součástech a příslušenstvích.

Tzv. "autovraky" nyní definuje ustanovení § 36 zákona č. 185/2001 Sb. následovně:

Pokud totiž motorista (pozor, není stanoveno, že to musí být zároveň i vlastník!) odstaví vozidlo bez státní poznávací značky na pozemní komunikaci, může se dopustit přestupku podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb. tím, že neoprávněně zabere veřejné prostranství. Za veřejná prostranství lze považovat všechny typy pozemních komunikací včetně jejich součástí. Protiprávní odstavení těchto silničních vozidel bez státních poznávacích značek na pozemních komunikacích lze považovat z pohledu přestupkového zákona za jejich protiprávní zábor, za který lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč. Problémem zde zůstává pouze zjištění pachatele přestupku, což je zejména u vraků obtížné, nicméně i v těchto případech je to možné podle číslování některých součástí vozidla (VIN karoserie, čísla motoru apod.).

Přeji Vám abyste byli vlastníky pouze provozuschopných a pojištěných vozidel, protože v opačném případě můžete mít nikoli zanedbatelné problémy.

- J. M. -

Zápis do 1. ročníku základní školy

Počátek každého nového roku, přelom měsíce ledna a února, bývá v základních školách provázen tradičně zápisem předškolních dětí do 1. třídy.

Zatímco některé školy na své budoucí žáky ještě čekají, křemežská základní škola již své budoucí žáčky zná od pátku 21. ledna. Zapsat se do školy v tento den přišlo se svými rodiči 30 dětí. Doprovázeny staršími žákyněmi školy plnily úkoly, které jim přichystaly sice paní učitelky, ale dětem je předávaly pohádkové postavy. Vysvobozovaly princeznu z dlouhého spánku, loupaly perníček, aniž by je spatřila Baba Jaga, Popelce pomáhaly přebírat hrách, zvítězily nad Černokněžníkem a malovaly maminku. Na závěr pohádkové cesty byly zapsány do opravdové školy. Kromě karty s razítky za splnění úkolu si odnesly ještě dárky vyrobené školní družinou. Prokázaly tak, jak jsou pro školu a její povinnosti připraveny.

Ne všichni ale v září do lavic 1. třídy naší školy zasednou. Rodiče osmi dětí požádali ředitelku školy o povolení odkladu školní docházky o jeden rok. Tyto žádosti je nutno doložit ještě dalšími náležitostmi. Ke konečnému rozhodnutí dojde až počátkem měsíce června. Vzhledem k tomu, že se jedná především o děti narozené v letních měsících, jejich žádosti bude pravděpodobně vyhověno.

V současné době lze říci, že křemežská základní škola se rozroste o 22 žáky. Otevřeme jednu dostatečně naplněnou třídu. Letošní zápis byl jiný než zápisy minulé. Pro děti snad příjemnější, pro paní učitelky náročnější. Všem, kteří se na průběhu zápisu podíleli, děkuji.

Dětem přeji hodně radosti, aby jim touha poznávat nové věci, pátrat po příčinách a zákonitostech vydržela co nejdéle. Rodičům k této zvídavosti přeji hodně a hodně trpělivosti a následně mnoho příjemných překvapení od jejich dětí.

Na shledanou v září se těší Základní škola Křemže.

Mgr. Dagmar Koubová
ředitelka

S problémem nutné obrany se můžeme setkat i ve Křemži

Není to tak dlouho, slyšel jsem na náměstí ve Křemži, jak se dvě děvčata divila, že je zpěvák Maxa stíhán za to, že pomohl bezbranné ženě, že jednal v nutné obraně. Neznám podrobně tuto kauzu, ale je pravdou, že do situace, kdy chceme někomu pomoci a nakonec místo útočníka sami staneme před soudem, se může dostat každý z nás. Opět platí pravidlo, které jsem zmiňoval v lednovém čísle, že neznalost zákona neomlouvá. I tento případ dokazuje, že je společnost málo informována. Bohužel, člověk, který jedná v dobré vůli pomoci druhému a v rámci neznalosti zákona trochu vybočí, dostane se do nepříjemné situace zodpovídat se před soudem za svůj trestný čin. Těžko pak někdo může po takovém člověku chtít, aby se v dalším takovém případě zachoval dle občanské povinnosti a šel pomoci druhému v nebezpečné chvíli, která ho může stát díky liknavosti i život.

Vím, že problém nutné obrany lidi zajímá, ne jednou se mne na to někdo ptal. Ovšem problém je tak obsáhlý, že není možné ho v krátkém článku celý pojmout. Pokusím se vystihnout ty nejzákladnější body.

Institut nutné obrany je zakotven v trestním zákonu č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů v § 13, kde se hovoří "Nutná obrana - čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku."

Nutná obrana je odvracení nebezpečí záležejícího v útoku člověka, ne zvířete, ledaže by bylo člověkem poštváno. Je namířena proti útočníkovi. Vylučuje protiprávnost činu i jeho nebezpečnost pro společnost. Jednání v nutné obraně nemůže být postiženo trestním právem ani jinou sankcí. Vše má však svá přesná pravidla, na kterých záleží a ze kterých se nesmí vybočit.

K nutné obraně je oprávněn kdokoliv, nejenom člověk, na kterého je útok směřován. Každý má právo postavit se na odpor proti každému, kdo by porušoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou. Co je útok? Útok je protiprávní úmyslné jednání člověka, pro společnost nebezpečné měrou ne zcela nepatrnou. Útok nemusí mít znaky trestného činu. Mezi chráněné zájmy patří zejména život, zdraví, osobní svoboda, domovní svoboda, čest a majetek. Nežádá se, aby občan dal přednost útěku nebo přivolání orgánů zajišťujících bezpečnost.

Co znamená útok přímo hrozící? Jedná se o útok, který má nastat v nejbližším okamžiku. Toto stádium útoku se podobá pokusu trestného činu. Není třeba s obranou vyčkávat, až útočník udeří první.

Co se skrývá pod slovy trvající útok? Dokud nepominulo nebezpečí pro napadený chráněný zájem včetně škod. Některý výklad hovoří i o tom, že použít nutné obrany můžeme i proti prchajícímu zloději, který se již zmocnil věcí a odchází z místa. Krádež je sice dokonána, ale útok ještě trvá. Není-li jisté, zda útok již skončil, platí v tr. řízení zásada "v pochybnosti ve prospěch" (in dubio pro reo). Tento bod je z mého pohledu právě kámen úrazu, kdy osoba odvracející útok jedná i v době, kdy útok skončil a v tomto momentě se již nejedná o nutnou obranu, ale může dojít k naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, ze strany odvracejícího.

A jak je to s tím zjevně nepřiměřeným způsobem útoku? Intenzita obrany není závislá na povaze použitého prostředku, ale v tom, jak ho bránící se použije. Například varovný výstřel může být šetrnější, než obrana holí, či nožem. Proto vybočení z nutné obrany nelze usuzovat z toho, že napadený, či bránící použil zbraň vůči neozbrojenému. Intenzita obrany musí být zpravidla silnější, než intenzita útoku. Je povolena jakákoliv obrana, která útočníka spolehlivě odrazí. Obránce nemusí dávat přednost slabšímu, nebo nejistému způsobu obrany. V rámci nutné obrany může být útočníkovi způsobena i větší škoda, než která hrozila napadenému. Např. žena může při obraně usmrtit muže, který se jí pokouší znásilnit apod. Útočník má nést veškeré riziko, jež svým útokem způsobil.

Nutná obrana se vylučuje, jde-li o bagatelní případy (nevhodné chování, nezbednosti, dotěrnosti apod.). Podle názorů zastávaných v nauce jsou zde ještě další hlediska omezující přípustnost nutné obrany a to extrémní nepoměr škod. Případ vyprovokovaného nebo alespoň zaviněného útoku tím, kdo se mu pak má bránit a vztahy mezi blízkými příbuznými.

To co jsem uvedl k nutné obraně není zdaleka vše. Doufám, že tohoto ustanovení trestního zákona nebude muset žádný občan Křemže využít, už jen proto, že mantinely trestního zákona jsou u každého soudce jinak široké.

- Bc. Šebesta -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Poznávejme plemena psů

BELGIČTÍ OVČÁCI

Plemena psů - Laekenois Až do konce třicetileté války se vyskytovali tak zvaní ovčáčtí psi, kteří svoji velikostí a silou měli zastrašit zloděje, medvěda, vlka. Na to, aby poháněli stádo byli moc těžcí a neměli ani patřičnou rychlost. Krajem se začaly toulat různé bandy, které drancovaly a plenily nejen obydlí, ale také pole, ovce a jiná hospodářská zvířata. Právě v této době se začínali v Německu, Holandsku a Belgii objevovat psi lehčího typu, kteří dokázali poměrně rychle běhat a měli i dobrou výdrž. Plemeno Belgický ovčák bylo od samého počátku hlavně psem sedláků a pastevců. Psi právě v tomto prostředí žili skromně, museli dost tvrdě pracovat a jejich povahové vlastnosti se dobře formovaly pokud jde o vztah k lidem.

Belgičtí ovčáci se dělí na tato plemena:

Tato plemena se velmi slibně rozvíjela až do první svět. války. V r. 1920 chovatelský klub uvolnil barevné dělení psů a připustil i barvy smíšené. Od té doby bylo možné spojovat psy různých barev (stejného typu srsti) a bylo i povoleno kombinovat drsnosrsté i krátkosrsté psy. Stejný proces se objevil i po 2. svět. válce. Každá válka přináší nejen veliké utrpení lidem, ale také zdecimuje chovy psů, koní atd. Pro zachování plemene se pak musí přijmout podmínky, které tomu pomohou.

TERVUEREN - na počátku chovu tervuerenů stojí dva dlouhosrstí belgičtí ovčáci s nádhernou mahagonovou barvou srsti a velmi dobrým černým stínováním. Jmemovali se Tom a Poes. Plemeno dostalo název podle místa Tervueren, což je rodiště majitele a chovatele Corbeela, který právě toto plemeno choval. Z jeho chovu pocházel velmi úspěšný pes Milsart, který se pokládá za velmi důležitého jedince v chovu tervuerenů. Celý dnešní chov pochází ze čtyř psů Piccard dęUccle, Petite, Tom a Poes. Z počátku se samozřejmě prováděla příbuzenská plemenitba v některých případech až moc úzká a to se projevilo nepříznivě na typu psů. Velmi významnou roli v chovu tervuerenů měl belgický statkář Tuykom. Kladl velký důraz na dobré psy a jeho selektivní postupy byly velmi neúprosné. Psy, kteří neodpovídali jeho chovatelskému ideálu, nemilosrsdně utrácel, nikdy neprodal jedinou fenu a své psy dával pouze svým nejbližším příbuzným.

Charakteristickým znakem tervuerenů je jeho atraktivní srst zářivé barvy. Povaha tervuerenů není vždy bezproblémová. Tervuereni jsou silně fixování na svého pána. Nesmí se s nimi jednat tvrdě, nebo autoritativně, poněvadž jsou velmi citliví na takové jednání. Jsou to psi velmi aktivní pro toho, kdo mu může dopřát nejen dostatek pohybu, ale i nějaké zaměstnání odpovídající jeho temperamentu. Mohou žít i v bytě.

GROENENDAEL - svůj název má podle vesnice nedaleko Bruselu. Na zámku v tomto malém městečku žil správce Rose, který se začal věnovat chovu černých ovčáckých psů asi tak v r. 1880. Výsledky jeho práce jsou základem chovu těchto černých krasavců. Těžiště chovu se později přesunulo do městečka Binche, ale název Groenendael zůstal. V Binche byla chov. stanice, která vlastnila 80 psů a na výstavách měla přihlášeno na příklad 25 psů.

Na zrodu tohoto plemena se také podílel pes Piccard dęUccle. Piccarda si koupil chovatel ovcí Beernaerts asi v r. 1879 a pak jej spojil s fenkou Petite - černou s dlouhou srstí, která byla v majetku zámeckého správce Rose. Narodil se pes Duc de Groenendael. Měl černou srst a kolem krku široký bílý límec. Pes se chovatelům velmi líbil, ale nelíbila se jim jeho lehce zvlněná srst.

Duc a Margot (fena ze stejného vrhu) se stali suvereními vítězi na výstavách v Bruselu a pak byla spolu spářena a narodila se krásná typická štěňata.

Groenendael je krásný pes s černou lesklou srstí, má elegantní pohyb, oči mandlového tvaru a malé uši pozorně vzpřímené. Také tento pes potřebuje úzký kontakt s rodinou, spoustu pohybu a dostatek nějakého zaměstnání. Opět nemá rád tvrdý dril a ostré zacházení.

MALINOIS - Také tento pes má svůj název podle vlámského města Mecheln, kterému francouzsky mluvící Valoni říkají Malines.

Chovatelé se v minulosti snažili vyšlechtit služebního psa, kladli větší důraz na jeho povahu nežli na exteriér. K základům chovů malinoisů patří Dewer a Tjop. Tento pes si velmi brzy získal své příznivce, poněvadž má dobré vlohy pro služební výcvik. Velmi dobře se osvědčil u policie a celní správy. V současné době jsou chovy zaměřeny na jedince, kteří mají v první řadě výborné vlohy pro pracovní nasazení a pak na jedince, kteří mají předpoklady i pro výstavy krásy. Malinois není zrovně tím vhodně zvoleným rodinným psem. Je velmi temperamentní, až výbušný. Není absolutně vhodným psem pro nezkušené kynology, kteří neumí psa cvičit s láskou, trpělivostí a vhodně dokáží usměrnit jeho temperament. Ovšem lze také vidět malinois jako partnera v soutěži - tanec se psem - a moc byste se divili, jak mu to "trsání" jde. Malinois jsou velmi inteligentní, učenliví a své úkoly plní s velkým nadšením.

LAEKENOIS - za jednoho z praotců malinoisů se pokládá drsnosrstý pes VOS, ale tento pes má i své prsty ve vzniku plemene Laekenois. Na počátku chovu byl Laekenois rozšířen v okolí Antverp. Chovu těchto psů se věnovala rodina ovčáků na zámku Lacken. Odtud pochází i název plemene. Pro svůj zvláštní vzhled byl laekenois tak trochu ve stínu svých dlouhosrstých příbuzných. Vzhled tohoto psa působí takovým trochu vekovským dojmem neupraveného psa a to je možná trochu příčinou toho, že není o něho takový zájem, pouze ze strany fanoušků. Také tento pes potřebuje kontakt se svou rodinou, vlídné zacházení a nějaké vhodné zaměstnání.

Pokud máte zájem si pořídit některého z těchto belgických ovčáků, informujte se u zkušených chovatelů a hlavně si musíte pamatovat, že jsou to psi velmi aktivní, plní energie, sportovně založení. Jako zaměstnání jsou pro ně vhodné soutěže agility, záchranářský výcvik, nebo třeba můžete zkusit tanec se psem, (to platí i pro pány), ale rozhodně s vámi nebude žádný belgičák ležet jen tak na gauči a sledovat televizi.

- K. Pavčíková -

Účinkování oddílu stolního tenisu Sokol Křemže v lednu

Na křemežské stolní tenisty čekal v lednu poslední zápas ještě podzimní části okresního přeboru, pak stěhování tabletenisových stolů do krásetínského kulturního domu, a dva zápasy jarní části už v okresní soutěži. Stěhování bylo o to milejší, že jeden ze dvou stolů je zcela nový a z rozpočtu Tělocvičné jednoty Sokol Křemže jej pořídili za 14 000 korun. Hráči si pochvalují jak desku se železným rámem, která zabraňuje zprohýbání, tak kolečka stolu, držátka na míčky i snadné sklápění desky. Při sklopení jedné poloviny desky může hráč trénovat sám, protože stůl imituje protihráče. Další výhodou je, že křemežští tabletenisté nyní mohou trénovat v lepších prostorách v Krásetíně, ale zůstala jim i herna v ubytovně vedle volejbalového areálu Němcalka ve Křemži.

Malonty - Křemže     13:4
(Jaroslav Opelka 2, Jiří Reitinger 1, Nguyen van Duong 1)

Ani nejsilnější sestava na Malontské nestačila. Po prvním kole to za stavu 2:2 vypadalo, že se s domácími dá hrát, postupně ale Malonty začaly získávat náskok a přesvědčivě zvítězily.

Po rozdělení na soutěž a přebor mají naši stolní tenisté smělý cíl - vyhrát vše. Výsledky prvních dvou kol jarní části napověděly, že ač je to cíl odvážný, zdaleka ne nesplnitelný.


Křemže - Soběnov B     17:0
(Martin Dobrovodský 4, Jan Laštovička 4, Josef Reitinger 4, Viliam Vitek 4, čtyřhra)

Přesvědčivým a povinným vítězstvím si Křemežští připsali první dva body v jarní části soutěže s posledním týmem tabulky.


Kaplice E - Křemže     5:12
(Nguyen van Duong 4, Jaroslav Opelka 3, Štefan Streit 2, Jan Laštovička 2, čtyřhra)

S vědomím, že tento zápas může být klíčovým pro konečné postavení v tabulce soutěže, odjížděli Křemežští do Kaplice bez svého nejlepšího hráče Jiřího Reitingera. Jenže i hosté postrádali svou jedničku Bečváře, takže před začátkem hry byly šance vyrovnané. Konečné vítězství hostů je přesvědčivé, navíc Křemežští si mohou s jistotou říct, že i v případě účasti Bečváře a zisku jeho pravidelných tří bodů ze čtyř by vítězství uhájili.

Po porážce kaplického "éčka" zůstává nyní největším konkurentem Křemže na postup do přeboru velešínský nováček, kterému máme po nejtěsnější možné prohře z podzimu co vracet.

- Jan Laštovička -

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
se vybírá ve dnech:

středa 9.2.2005   od12:30 do 17:00 h
čtvrtek 10.2.2005   od12:30 do 16:00 h
pátek 11.2.2005   od12:30 do 14:30 h

v přízemí Radnice Křemže, č. dveří 11.


SMLOUVA NA VYVÁŽENÍ POPELNIC

Podle novely zákona o odpadech musí mít obec uzavřenou smlouvu s občany na likvidaci (vyvážení popelnic) tuhého domovního odpadu. Tato smlouva je připravena k podpisu na matrice OÚ Křemže. Žádáme občany, kteří jsou zapojeni do svozového plánu obce, aby přišli tuto smlouvu podepsat.

Děkujeme.


POZOR ZMĚNA

ÚŘAD PRÁCE V ČESKÉM KRUMLOVĚ, ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY oznamuje změnu:


Úřední hodiny na sběrném místě ve Křemži budou pouze ve dnech:

28. 2. 2005 21. 3. 2005
25. 4. 2005 30. 5. 2005
27. 6. 2005 25. 7. 2005
29. 8. 2005  
12. 9. 2005 26. 9. 2005
17. 10. 2005 31. 10. 2005
28. 11. 2005 19. 12. 2005

Od 7.30 do 16.00 hodin.


ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Zveme občany na zasedání zastupitelstva obce Křemže dne 1. března 2005 od 19:00 hodin v sále Radnice ve Křemži.


EVROPSKÝ DEMOGRAFICKÝ VÝZKUM

Naše obec byla náhodně vybrána pro provedení výzkumu s názvem "Ženy a muži v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy", který bude probíhat v celé České republice od února do konce května 2005. V rámci obce budou náhodně vybrané domy a osoby, které splňují kritéria pro uvedené šetření. Účast občanů na tomto výzkumu je dobrovolná, zcela anonymní a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat.

Pokud se na Vás písemně obrátí pracovníci výzkumné agentury CS&C, s. r. o., která provádí šetření v terénu, snažte se jim podle svých možností vyhovět.
Děkujeme.

Více informací se dozví oslovení občané z dopisu, který obdrží.


MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUM
pořádá zájezd po rodiče a děti

Místo pobytu: CESENATICO
- je přímořské letovisko, které se nachází 25 km jižně od města Raveny a 25 km severně od města Rimini

Termín: od 15. 6. 2005 do 23. 6. 2005

Cena zájezdu:
děti do 3 let1 600,- Kč
děti do 18 let5 890,- Kč
dospělí6 390,- Kč

V ceně je zahrnuta plná penze + dvě svačinky pro děti. Pitný režim zajištěn po celý den. Areál se vyznačuje množstvím sportovišť, parkových ploch a zařízení pro využití volného času dětí. Hotel La Perla blízko pláže.

Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 380 741 328 u pí učitelky J. Svobodové, která Vám podá bližší informace.


Základní škola Křemže a SRPŠ při ZŠ Křemže
si Vás dovolují pozvat na

2. ŠKOLNÍ PLES

dne 19. 2. 2005 do sálu Radnice ve Křemži

HUDBA: BRUSNÉ KOTOUČE
Vstupné: sál 90,- Kč     přísálí, balkón 80,- Kč
Předtančení, tombola i občerstvení zajištěno. Začátek 19,00 hod.


Další informace :
Platné vyhlášky obce
Ski klub Chmelná
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962
Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 26. února 2005 : TOPlist 0