ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Únor 2004 - Číslo 2 - Ročník 14

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 211 kB)

 

Z jednání rady obce

23. schůze rady obce spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce se konala 12. 1. 2004 za účasti 13 členů ZO. Po kontrole plnění úkolů z minulých schůzí zastupitelé projednali problematiku neplatičů (dlužníků nájemného) a rozhodli, že v jednom případě nebude prodloužena nájemní smlouva a byt 3 + 1 bude po vyklizení přidělen dalšímu zájemci, v jednom případě bude nájemní smlouva prodloužena a v jednou případě nebude nájemní smlouva vypovězena za předpokladu urychlené úhrady dlužené částky (3.023,- a 4.307,- Kč). Zastupitelé dále projednali nutnost rekonstrukce školní kuchyně, vzhledem k novým hygienickým předpisům, která musí být provedena do konce r. 2005, žádosti o prodej obecních pozemků a rozbor výsledku hospodaření, kde bylo rozhodnuto, vzhledem ke stále se zvyšujícím provozním nákladům a trvale nízkému pronájmu a vstupnému, zvýšit cenu za pronájem ploch vystavovatelům a cen vstupného na Křemežský veletrh, a to jednotlivé vstupné pro dospělé 50,- Kč, pro děti 20,- Kč, stálá vstupenka pro dospělé 100,- Kč, pro děti 40,- Kč.

Starosta informoval zastupitelstvo obce o postupu zajištění výstavby základního technického vybavení ve stavební zóně Východ a o postupu změn územního plánu obce, když zpracovaný návrh změn bude veřejně projednán dne 17. 2. 2004 a poté mají občané ještě možnost ve lhůtě 15-ti dnů, tj. do 3. 3. 2004 uplatňovat své připomínky a návrhy.

Závěrem se zastupitelé zaobírali problematikou zimní údržby místních komunikací a bylo konstatováno, že je nutné zlepšení kvality zimní údržby zejména ze strany občanů - vlastníků sousedních nemovitostí, kteří mají povinnost v zimě udržovat schůdné chodníky u jejich nemovitostí.

- Lin -

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2003PŘÍLOHA č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2003
O systému nakládání s komunálním odpadem


Komunální odpad lze na území obce Křemže shromažďovat pouze tímto způsobem:
 1. do sběrných nádob na odpad - popelnice 80 a 110 l - se ukládá pouze vytříděný komunální odpad (např. smetky, popel - pouze vychladlý, pevné kuchyňské odpady, jiný domovní odpad)


 2. kontejnery na separovaný odpad SKLO a PLASTY jsou umístěny :
  1. Křemže - ul. Nový Doubek
  2. Křemže - Spojovací ul.
  3. Křemže - Pasíčka
  4. Chlum - náves
  5. Loučej - u váhy
  6. Lhotka - náves
  7. Mříč - u prodejny potravin
  8. Bohouškovice - náves
  9. Chlumeček - náves
  10. Stupná - náves
  11. Chmelná - náves
  12. Vinná - rozcestí

  • do kontejnerů na separovaný odpad, označených "SKLO" - zelený kontejner a "PLASTY" - žlutý kontejner, smí být ukládán pouze odpad dle označení na kontejneru (SKLO - bílé a barevné láhve od nápojů bez zbytků tekutin, plastových a kovových uzávěrů, bílé a barevné sklenice, zavařovací sklenice, rozbité skleněné nádobí, skleněné střepy, PLASTY - kelímky od jogurtů a jiných mléčných výrobků bez hliníkového víčka- umyté, kelímky na nápoje, igelitové sáčky a tašky, PET lahve bez našroubovaných uzávěrů - sešlápnuté, plastové obaly ze zboží, polystyrén, rozbité výrobky z plastů - bez kovových a dřevěných součástí)


  • do kontejnerů na separovaný odpad nepatří:
   SKLO - zrcadla, olovnaté sklo, sklo s drátěným výpletem, autoskla, žárovky a zářivky, televizní obrazovky, plexisklo, porcelán, keramika
   PLASTY - vícevrstevné obaly (plast+papír apod.), výrobky z plastů se zalisovanými kovy, textilie z umělých vláken, dráty potažené plastem, bakelit, alobal, plastové nádoby znečištěné chemikáliemi

 3. papír - odběr a odvoz k dalšímu zpracování je zajišťován 1x měsíčně veřejným oznámením


 4. kovový odpad se shromažďuje ve dvoře Služeb obce Křemže


 5. nebezpečný odpad se ukládá ve sběrném dvoře OÚ Křemže ve Spojovací ul. Křemže, provozní doba Sběrného dvora je každé první úterý v měsíci od 15,00 do 18,00 hodin


 6. do odpadkových košů je zakázáno ukládání nebezpečných složek odpadů


Obecně závazná vyhláška obce Křemže č. 4/2003

Masopustní dny na vsi

Svátkem Tří králů skončila doba vánoční a po ní přišla doba masopustní. Na vesnici to byla doba odpočinku, klidu a pohody. To už dávno po Všech svatých byla skončena práce na poli, ve stodolách bylo vymláceno poslední obilí, venku bylo sklizeno ovoce a zelenina. Doma se jen ošetřoval dobytek ve stáji. V kuchyni se snad někde dralo peří, předl len a dělaly se jiné drobné práce. Sousedé se z dlouhé chvíle někde sešli dohromady, aby si popovídali. Hezké bylo, když se jich sešlo odpoledne několik dohromady na přátelskou besedu. To bylo ještě v době, kdy všude nebyla zemědělská družstva. Pozvánka na ples Sboru dobrovolných hasičů v Křemži z r. 1930, historické foto

Zažil jsem tyto krásné doby ještě v Jaroníně. Když jsem skončil odpolední vyučování ve své jednotřídní škole, šel jsem ve hrátky k sousedovi, kde se nás sešlo více. Tam měl soused ve výměnčí chalupě postavený tkalcovský stav a ze zpracovaného lnu tkal plátno, které mu časem ostatní nanesli. (Pamatuji, že v těchto dobách na horní Šumavě ještě státní statky len ve velkém pěstovaly a zpracovával se.) Hezky se v chalupě besedovalo při krásném stejnoměrném klepání tkalcovského stavu. Pomalu jsme popíjeli ovocný mošt, který v Jaroníně z jablek většina sousedů uměla dobře vyrobit. Venku poletovaly sněhové vločky - byla to zimní idylka.

K sousedskému pobesedování patřila o masopustě větší zábava - plesy a bály. Bývalo jich na Křemežsku opravdu dost. V prvé řadě bály hasičské, protože hasičské sbory byly v každé vsi a dobře se o bezpečnost a ochranu domů hasiči starali. Také hostince byly v každé vsi, třeba i menší, ale tancovalo se všude. Nejčastěji byly bály v Křemži u Stožických a u Soukupů. Zde bývaly také sokolské, myslivecké, včelařské i maškarní, někdy i jiné. Nejvíce byly navštěvovány bály hasičské i ze sousedství a navzájem se zase návštěva oplácela.

Před bálem se roznášely hezké pozvánky. Sál musel být pěkně vyzdoben. Dospělí, většinou spolu dobře známí, seděli u stolů, mládež neseděla. Ti se drželi spolu ve skupinách. Starší ženy seděly na lavicích podél zdi, bavily se a dívaly do společnosti, hlavně sledovaly mladé, kdo s kým tancuje. Samozřejmě, že na bál se musela objednat pěkná a známá dechovka. V kole musel v tanci vytočit syn svou maminku, ale také matku své nevěsty. Sousedé u stolu také všechny ženy, se kterými seděli. Když byl ples s pěknou úrovní, tančila se o něm Česká beseda, kterou mládež měla už dobře nacvičenou. To byl hezký pohled, byla to slavnostní část plesu.

O půlnoci byla dlouhá přestávka, ples se měl táhnout až do rána. Kdo z místních sousedů neměl daleko domů, rozebrali si na večeři muzikanty a známé sousedy. Po menším posilnění a odpočinku pokračoval ples dál. V programu byly tři dámské volenky. Bylo samozřejmé, že na první kolo vytočila manželka svého manžela, dívka svého chlapce. Bál bez volenky být nemohl. Jak by to vypadalo? Na bálech také bývali mužové - kavalíři. Aby se před ostatními vytáhli, hodili kapelníkovi na talíř peníze, aby mu muzikanti zahráli jeho oblíbenou píseň a tu si před muzikanty zazpíval. Jiní z veselosti, když už šli z bálu domů a bývali to často ti poslední, se nechali od muzikantů ven vyprovodit.

Bály byly za našeho mládí vždy jen v neděli, někdy také v sobotu. Veselá doba masopustní končila Popeleční středou. V úterý před ní chodily po vsi maškary (což dosud se ještě někde dodržuje). Odpoledne jsme pouštěli děti vždy ze školy, aby se mohly z maškarního průvodu potěšit a poradovat. Masopustní průvod, když vše obešel, skončil vždy v hospodě veselím, hudbou a tancem. O půlnoci mělo vše skončit - začala Popeleční středa, to byla už doba postní a ta se musela dodržovat. Tak se žilo za našich dob.

Tak si rád zavzpomínám na naše mládí v době masopustu.

- F. Nejedlý -

Postřehy ze sousedství

PÁD "SPRAVEDLNOSTI" V PRACHATICÍCH

Ne, neděste se. V sousedním okrese nenastává anarchie. To jen replika sochy symbolizující spravedlnost podlehla náporu lednového větru a zřítila se.

Původní kašna se sochou pocházela ze 16. století. S mečem v jedné a s váhami ve druhé ruce střežila v Prachaticích spravedlnost podstatně déle, než třeba její nepoměrně majestátnější a slavnější americká kolegyně svobodu. Protože prý dominanta kašny (hlavně její váhy) často lákala ruce nenechavců, byla během celkové rekonstrukce náměstí nahrazena replikou. A právě služebně mladší "spravedlnost" rezignovala během prvního měsíce roku na svou funkci. Nezbývá než doufat, že se nezalekla převratných změn čekajících letos naši společnost.

- V. K. -

Socha Spravedlnosti na kašně v Prachaticích, ilustrační foto

Památná moruše

Po dlouhá desetiletí již roste na rohu Obecního úřadu ve Křemži památný strom MORUŠE. Po první světové válce ho zde zasadil řídící učitel p. Blažek. Kdysi byly ještě dva malé stromky na školní zahradě před hospodou u Jungvirtů, kde se žáci učili pěstovat stromky. Zahrada pak byla školou opuštěna a dnes je zde postavena budova Hasičského sboru. Řídící Blažek dopravil moruše jako malé stromky (proutky) z Číny. Prý ve Křemži byla celá alej malých moruší až ke hřbitovu. Kromě jedné moruše u tehdejší školy všechny moruše zašly. Přišla krutá zima začátkem roku 1929. Největší mráz byl 26. února - 34 °C. Tehdy se však ještě měřilo lihovými teploměry, které fungovaly jen do - 27 °C. Skutečnou teplotu se proto podařilo naměřit jen v Litvínovicích, kde žil jediný majitel teploměru rtuťového. O takových teplotách se říkalo, že když někdo plivl, na zem dopadl už jen led. Při tomto mrazu v r. 1929 - 34 °C vymrzla nejen většina stromů v zahradách, ale i stehlíci, koroptve, zajíci a některé druhy ptáků. Velké plány o pěstování bource morušového tak zanikly a zbyla zde jen jedna moruše chráněná budovou školy. Je dnes už hodně stará, rozkládá se a musela být nedávno stažena lany.

Tuto zajímavou historii jsem slyšel několikrát vyprávět od Zdeňka Hořejšího. Jak je důležité, že některé drobnosti se zachovají v lidovém podání pro budoucí generace.

Jen ještě připomínám, že v novinách Křemežsko z prosince uvádím, že v letech 1678 - 1785 zlatokorunský opat Bohumír Bylanský také zavedl na Křemežsku pěstování bource morušového. Jak se mu to ale vydařilo dál, nevíme.

- ZH, FN -

Právník radí

Novela zákona, kterým se řídí provoz na pozemních komunikacích

Vláda v současnosti schválila velmi razantní novelu zákona, kterým se řídí provoz na pozemních komunikacích. Její návrh přináší v médiích často zmiňovaný systém bodování přestupků, tedy to, co již v řadě vyspělých zemí funguje a co se údajně považuje za zatím nejlepší systém pro zvýšení bezpečnosti na silnicích.

V novele zákona o provozu na pozemních komunikacích se objevuje mimo jiné zásada, že už pouhé dva dopravní přestupky - pokud budou tak závažné - mohou stačit k tomu, aby viník přišel o řidičské oprávnění.

Limit 12 bodů

Bodovací systém za porušování předpisů je postavený na limit 12 bodů, které lze nasbírat za několik přestupků, různě ohodnocených podle jejich závažnosti. Dvanáct bodů znamená ztrátu řidičského průkazu na rok a vysokou pokutu. Důležité je, že v novele je znovu zavedena možnost zadržení řidičského průkazu na místě přestupku. Podrobně je popsáno, jak může policie vozidlo znehybnit, aby řidič bez průkazu skutečně nemohl jezdit.

Úloha obecních úřadů

Udělené body bude policie hlásit příslušným obecním úřadům. Pokud se řidič dopustí jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů zahrnutých do bodového hodnocení, zaznamená příslušný obecní úřad počet bodů stanovený pro nejzávažnější z nich. Pokud řidič vyčerpá svůj limit 12 bodů, odevzdá řidičský průkaz a po roce řidičské abstinence bude muset znovu do autoškoly na doškolovací kurz. Odpovědnost za skutečné fungování nového systému bude tedy ležet na obcích.

Povinné dětské sedačky

Vláda navrhuje, aby byla uzákoněna obecná povinnost používání dětských sedaček a to prakticky bez výjimek. Zcela nově je formulován institut kauce až do výše 50 000 korun, kterou může policista vyžadovat při spáchání přestupku a zároveň důvodném podezření, že se řidič bude vyhýbat dalšímu řízení.

Pouze namátkový přehled navrhovaných výší pokut

Pokuty v blokovém řízení mohou vystoupat až do výše 10.000,- Kč s tím, že nemohou být uloženy v případech, u kterých může být vysloven zákaz činnosti. Pro řidiče vozidel hromadné dopravy jsou v některých případech zvýšeny horní hranice pokut na dvojnásobek, pro řidiče těžkých nákladních vozidel na 1,5 násobek.

Pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let

Pokuta od 10 000 Kč do 20 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku Pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč Pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku Pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč Pokuta od 2500 Kč do 5000 Kč Kolik bodů za přestupky - stručný přehled.

7 bodů 6 bodů 5 bodů 4 body 3 body 2 body 1 bod Zdroj: Návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích

Pobočka České spořitelny v Křemži v nových prostorách

Od 26. 1. 2004 slouží veřejnosti nové prostory České spořitelny, a. s. ve Křemži. Klienti České spořitelny tak budou moci vyřizovat své finanční záležitosti v důstojném prostředí nově zrekonstruované pobočky v přízemí Domu služeb. Otevírací doba pobočky se nemění.

Jakými finančními produkty mohou svým klientům v dnešní době pomoci zaměstnanci nově zrekonstruované pobočky ve Křemži nám přiblížil manažer pobočky Ing. Churan.


Klientům bychom chtěli především nabídnout úvěrové produkty - v nabídce máme spotřebitelské úvěry na nákup zboží a služeb nebo hotovostní úvěry, kde účel použití záleží pouze na klientovi. Oba tyto úvěry poskytujeme při splnění požadovaných podmínek až do 100.000,- Kč i bez ručitele. Majitelům sporožirových a běžných účtů dále nabízíme úvěr kontokorentní, který jim umožní čerpat prostředky z účtu do povoleného debetu, neboli záporného zůstatku.

Těm klientům, kterým nevyhovuje současná úroveň bydlení, chtějí se přestěhovat do většího bytu, chystají se rekonstruovat nemovitost, můžeme nabídnout hypoteční úvěry nebo úvěry ze stavebního spoření. Program TOP Hypo České spořitelny, a. s. získal v roce 2002 a 2003 ocenění Hypotéka roku.

Roste také obliba kreditních karet, kde má klient možnost sjednat si úvěrový limit dle vlastních potřeb. Nespornou výhodou těchto karet je tzv. bezúročné období. To znamená, že pokud klient vyrovná čerpané prostředky do 45 dnů, měl vlastně tyto prostředky půjčené bezúročně. Česká spořitelna se úvěrováním zabývá mnoho let. Disponuje odborníky, kteří přistupují ke každému zájemci o úvěr individuálně a dokáží mu kvalitně poradit. Těšíme se proto na Vaši návštěvu v naší zrekonstruované pobočce.

- V. Churan -

Březen - měsíc internetu

"Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny"

Minula zima a pomalu se blíží jaro. A jako každý rok i letos si připomeneme, že březen je nejen měsícem knihy, ale také měsícem Internetu. Naše knihovna se opět přihlásila k účasti BMI a připravila několik akcí, na které bychom vás rádi pozvali.

Začneme Dnem otevřených dveří, který se uskuteční dne 1. 3. 2004. Pro všechny zájemce je možné vyhledávání informací na Internetu zdarma ve výpůjční době, tj. pondělí, středa a čtvrtek, v týdnu od 1. 3. do 7. 3. 2004.

Také bych chtěla pozvat ty, kteří ještě nemají s Internetem zkušenosti, a rádi by se něco o něm dozvěděli. I vy navštivte knihovnu také v týdnu od 1.3. do 7. 3. 2004.

Křemže 2004, Biblioweb - soutěž o nejlepší internetové stránky českých knihoven, logo Naše knihovna se zúčastní soutěže Biblioweb 2004.


5. ročník soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven

Od roku 2000 vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků soutěž o nejlepší internetové stránky českých knihoven. Soutěž je vyhlašována pro všechny typy knihoven. Soutěžící knihovny jsou rozděleny do třech kategorií - odborné knihovny, knihovny zřizované obcí s počtem obyvatel do 20 tisíc a nad 20 tisíc obyvatel. Každoročně soutěží cca 50 knihoven.

Základními kritérii hodnocení webových stránek jsou: šíře nabídky služeb knihovny propagovaných webovými stránkami, zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, aktuálnost, grafické zpracování, navigace a zda stránky odpovídají poslání knihovny a umožňují komunikaci s uživatelem. Výsledky soutěže jsou vyhlašovány na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové.

Do knihovny bych chtěla pozvat všechny čtenáře, kteří mají zájem o nové knihy. Ke konci loňského roku a počátkem letošního roku jsem nakoupila větší počet nových knih, které se teď, po zpracování, dostávají do půjčovny.

Na závěr bych ráda připomněla, že z podzimního prodeje knih ještě nějaké knihy zbyly. Takže zvu do knihovny všechny, kteří mají zájem, koupit si levně, starší knihy.

Věřím, že všechny nabízené akce se setkají se zájmem uživatelů knihovny.

- Knihovnice, Miroslava Průchová -

Okénko lékaře

Deprese

Deprese je stav jisté sklíčenosti. Často doprovází nejrůznější nemoci (cévní mozkovou příhodu, srdeční infarkt, rakovinu, cukrovku, Alzheimerovu demenci...) a nejrůznější patologické stavy (dlouhodobá bolest, trvalá neschopnost pohybu...)

Někdy je deprese naší reakcí na nejrůznější sociální problémy. Umrtí blízké osoby, rozvod, ztráta majetku, ztráta zaměstnání... Jak často se muž se svojí ženou hádá, peřina to sotva stačí usmiřovat a najednou je sám, spoustě věcí se musí učit, nemá si s kým popovídat, přijímá nové odpovědnosti a prostě mu životní partnerka chybí. Ztráta dítěte je ztrátou našeho pokračování. Ztráta majetku, ale i ztráta zaměstnání, je ztrátou určité jistoty. Jsou ale i jemnější vlivy našeho prostředí, které nás dokáží řádně vychýlit z naší duševní rovnováhy.

Třetí formou je deprese jako nemoc. To je projev změny činnosti našeho mozku. Někdy tyto změny vedou k proměnám nálady a střídání různě těžké deprese a neúměrné rozjařilosti. Jeden den se pacient cítí tak sklíčený, že vidí jediné východisko v sebevraždě, a druhý den je tak nepřirozeně dovádivý, cítí se pánem světa a je schopen rozdat veškerý svůj majetek.

Svěrací kazajky již dávno nejsou tím pravým řešením. Dnes máme četné léky, které zde mohou býti účinné. Bohužel jsou pro nás neúměrně drahé a navíc se organizace zdravotnictví obává, že by je praktičtí lékaři neuměli rozumně používat. Při těžké depresi je nezbytné pacienta trvale ohlídat, protože se snadno propadá do pocitu bezvýchodnosti, který je schopen řešit ukončením svého života. To šetrné ohlídání pacienta většinou leží na rodině. Díky současnému výkladu lidských práv, pacient nemůže být přijat do ústavního léčení, dokud svou ochotu k sebevraždě dostatečně neprokáže. A to už většinou lékařskou péči nepotřebuje.

Depresivních lidí je prý kolem nás více než si odborníci myslí. Prý každý pátý člověk kolem nás může být v menší či větší depresi. Také byste to jistě neřekli. Příznaky mohou být různé. Od zcela nenápadných až po dobrovolnou smrt. Depresivní člověk chodí schoulený do klubíčka jako ježek v obranném postavení, pohled skloněný k zemi, svalstvo ochablé, snížená obličejová mimika, straní se společnosti, sedává si do kouta, obtížně se seznamuje, je samotářský, mluví často o smrti, téměř nejí nebo naopak jí trvale a tloustne, špatně spí nebo spí ve dne v noci.

Často se setkáváme s tím, že okolí depresivním pacientům nabízí jednoduchá řešení. Vzmuž se! Nemysli na to! Buď veselé mysli! To ale mnoho nepomůže. Je-li příčina deprese známá, musíme především odstranit tuto příčinu, pokud je to možné. Přitom antidepresiva užíváme jen krátce a nejdůležitější je v první fázi pacienta ohlídat. Pokud je deprese součástí psychózy, budeme muset užívat asi trvale.

Někdy se zejména lehčí deprese neprojevuje typicky. Může se projevit jakýmikoliv tělesnými obtíženi, pro které nenajdeme žádný odpovídající nález. Není vzácné, že se projevuje bolestmi zad, při kterých ani funkčně ani rentgenologicky nic nenacházíme. V tomto případě analgetická léčba včetně myorelaxační většinou selhává a antidepresiva jsou suverénním lékem.

- MUDr. Bohumír Šimek -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Poznávejme plemena psů

Voříšci, míšenci a kříženci

Zatím jsme si stále povídali o čistokrevných plemenech psů. Je třeba si také něco říci o psech, které všichni znáte pod názvem voříšek, vořech, alík a pod. Někteří lidé si myslí, že voříšek je pes neurčité rasy. Nejlépe je tyto psy rozdělit na míšence a křížence.

Co je to kříženec - tento pes vznikne křížením dvou různých plemen. Je to většinou nahodilé spojení a hlavně nežádoucí. Vzhledem k tomu, že rodiče takového křížence jsou vlastně čistokrevní psi, je možné odhadnout povahu, velikost a vzhled budoucího jedince. Kříženci z některých čistokrevných plemen bývají velmi hezcí a zvláštní. Tak, jak se u těchto jedinců kříží exteriér, tj. vzhled, tak se kříží i povaha.

Co je to míšenec - předci míšence jsou buď kříženci nebo míšenci. To znamená, že otec nebo matka nepřísluší k žádné rase. U míšence nikdy předem nelze odhadnout jeho velikost, hmotnost. I když známe rodiče míšence, můžeme se dočkat různých překvapení. Známe-li tedy otce i matku, stále nám to nestačí, protože neznáme další předky. Musíme to prostě risknout a doufat, že nám z krásné, chlupaté, milé a teploučké kuličky nevyroste bernardýn.

Kříženci i míšenci jsou většinou velmi milí psi pro rodinu, kteří se dobře snáší s ostatními zvířaty v domácnosti. Nemůžeme sice s nimi navštívit žádnou výstavu, ale existují krásné akce, které se nazývají "voříškiády". Je to výstava kříženců a míšenců a psů bez průkazu původu. Psi jsou rozděleni do kategorií podle délky srsti, velikosti atd. Posuzují je skutečně fundovaní rozhodčí a k jejich posouzení přistupují s velkou zodpovědností. Dokonce někteří z nich tvrdí, že je to velmi zajímavá akce, kde lze vidět různé zajímavé pejsky. Na těchto výstavách je velmi přátelská atmosféra a také v Č. Budějovicích se tato výstava každoročně pořádá.

Proč se tvrdí, že jsou kříženci zdravější? Nejsou ve skutečnosti zdravější nežli čistokrevní psi, ale nemají takzvané plemenné dispozice k určitým nemocem, kterými bývají některá plemena zatížena. Jak o křížence nebo míšence nebo voříška je nutné se správně starat. Je třeba jej pravidelně odčervovat, očkovat a to nejen proti vzteklině, česat a koupat jej podle potřeby. Měl by mít své důstojné místo ke šťastnému životu a nikoliv půlmetrový řetěz, zbytky nevalné chuti a kastrol vody, co naprší. Takový pes může být velmi dobrým a příjemným společníkem pro starší lidi, pro rodinu s dětmi. Každý takový jedinec je neopakovatelný nejen svým vzhledem, ale i povahou. Samozřejmě je třeba jej vychovat, aby byl ovladatelný a poslušný. Nenecháváme jej toulat se podle jeho libosti. Nesmíme zapomínat, že každý majitel psa je zodpovědný za veškeré škody, které může pes způsobit a také z důvodu bezpečnosti. Takový pes "turista" může lehko přijít k úrazu nebo někoho napadnout a pod.

Jelikož se štěňata kříženců, míšenců a voříšků dávají většinou zdarma, neznamená to, že je bezcenným psem. Jeho hodnota spočívá v tom, že jsou našimi kamarády a společníky, kteří nám dávají všechnu svoji lásku a věrnost. Nic za to nechtějí, jen důstojné životní podmínky, dobrý domov, plnou misku a naše pohlazení. Takový voříšek může být zrovna tím nejlepším psem, na kterého budete vzpomínat celý svůj život i když odchováte řadu šampiónů, protože je neopakovatelný.

- K. Pavčíková -

Mořský koník 2004

VZP ČR uskuteční i letos, tak jako v minulých letech, pro své dětské pojištěnce léčebné pobyty v Řecku a Republice Černá Hora pod dnes již tradičním názvem MOŘSKÝ KONÍK.

Léčebné pobyty proběhnou v šesti 21denních turnusech v době od 20. 5. 2004 do 4. 10. 2004.

Mořský koník, ilustrace Pobytů se mohou zúčastnit děti, které:

Jako dárek svým pojištěncům nabízíme v letošním roce 10 % věrnostní slevu na úhradu léčebného pobytu pojištěncům pojištěným u VZP ČR nepřetržitě od roku 1992. Jako nepřetržité je považováno i pojištění, kdy jeden nebo oba zákonní zástupci museli pojištění u VZP ČR přerušit na nezbytně nutnou dobu z důvodu práce v zahraničí či z důvodu výkonu vojenské základní služby.

Vyplněné Návrhy přijímá v termínu od 27. 1. do 5. 3. 2004 pro všechny turnusy, od 8. 3. do 1. 6. 2004 jen pro V. a VI. turnusy nebo jako náhradníky pro IV. turnusy každá OP VZP ČR dle místa bydliště dítěte.


OP VZP Český Krumlov,
Horní Brána 429, 381 01 Český Krumlov
tel.: 380 711 186, 380 711 291, 380 711 786


Úřední hodiny:
po 7:00 - 17:00
út 7:00 - 12:00
st 7:00 - 17:00
čt 7:00 - 12:00
 7:00 - 13:00

Ing. B. Hlachová

VZP informuje

Okresní pojištovna Český Krumlov
Horní Brána 429, 381 01 Český Krumlov
Tel. 380 711 186, e-mail: informace@op33.vzp.czNabízíme svým pojištěncům bezplatné nebo zvýhodněné návštěvy plaveckého bazénu a fitness center

Plavecký bazén, Chvalšinská 227, Český Krumlov

Plavání zdarma
každé úterý v 18,00 - 19,00 hodin
a v sobotu 15,00 - 16,00 hodin.
(Bezplatný vstup po předložení průkazu pojištěnce VZP)

Cvičení v hluboké vodě
každé pondělí 17,45 - 18,30 hodin a 18,30 - 19,15 hodin
(Přispíváme na permanentní vstupenku)


Fitness centrum Český Krumlov, Urbinská 184
(Přispíváme na permanentní vstupenku )

Fitness studio Fitness J & K Český Krumlov
(Přispíváme na permanentní vstupenku)

Fitness centrum Jan Froněk, Kaplice, Nové domky 638
každé úterý v 10,00 - 11,00 hodin a v 18,00 - 19,00 hodin,
ve čtvrtek 18,00 - 19,00 hodin,
a v sobotu 18,00 - 19,00 hodin.
(Bezplatný vstup po předložení průkazu pojištěnce VZP)

Bezplatný nebo zvýhodněný vstup po předložení průkazu pojištěnce VZP.

Věříme, že naše pozvání přijmete a této možnosti využijete.

Jihočeská hospodářská komora informuje

Programy podpor malého a středního podnikání

V případě, že se podnikatel rozhodne rozšířit, rekonstruovat nebo modernizovat svou firmu, má možnost na tento záměr použít zvýhodněný finanční úvěr z programů podpor malého a středního podnikání, které pro rok 2004 nabízí Českomoravská záruční a rozvojová banka (CMZRB).

Finančních prostředků tak lze využít na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, zejména pozemků, budov, strojů, zařízení, event. i částečně na zásoby a pohledávky.

Podle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2004 budou poskytovány podpory malých a středních podniků prostřednictvím 8 programů: Záruka, Kredit, Start, Trh, Vesnice, Regenerace, Kooperace a Speciál.

Podnikatel z Českokrumlovska může využít např. nabídky z programu Kredit, který nabízí podporu formou zvýhodněného úvěru s úrokovou sazbou:

Program Start zvýhodní vstup do podnikání a jeho rozvoj v počáteční fázi pro podnikatele vstupující do podnikání poprvé. Bezúročný úvěr tak může být poskytnut do výše 0,5 mil. Kč pro fyzické osoby, v případě obchodních společností s více společníky do 1 mil. Kč.

Firmě, která bude provádět certifikaci systému řízení jakosti podle norem, se nabízí možnost požádat o příspěvek na získání certifikátu nebo příspěvek na získání značky shody s normou ČSN TEST do výše 50 % nákladů, maximálně do výše 200 tis. Kč/rok.

Výhodou výše uvedených programů je, že CMZRB nevyžaduje pro poskytnutí záruky žádné majetkové či jiné zajištění ve svůj prospěch.

Bližší informace spolu s formuláři žádostí jednotlivých programů podpor naleznete na web. stránkách www.cmzrb.cz nebo je lze získat v kanceláři Oblastní hospodářské komory v Českém Krumlově, tel: 380 711 340.

Hrátky na sněhu

Křemže 2004, hrátky na sněhu Znovuobnovený křemežský skautský oddíl uspořádal dne 10. ledna 2004 pro malé i velké akci Hrátky na sněhu. Díky panu starostovi Ing. Josefu Troupovi byly do parku před obecním úřadem ve Křemži navezeny dostatečné zásoby sněhu z okolních ploch. Navzdory nepříznivému počasí jsme společně s holubovskými skauty postavili malé sněhové království s hradem, tunely a zvířaty.

Vytrvalý déšť a teploty nad nulou zkrátily bohužel životnost díla pouze na několik dní.

Přesto chci poděkovat všem zúčastněným, především početným holubovským skautům, a vyzvat širokou veřejnost k účasti na budoucích akcích.

Křemže 2004, hrátky na sněhu

- Olga Thamová -

Lyžování - jedna z radostí života

Osnovy základní školy naštěstí stále umožňují žákům základních škol absolvovat lyžařský kurs. Obvykle jezdí sedmáci, ale zkušenost místních pedagogů, lyžařských instruktorů, ukazuje, že tvárnější, fyzicky zdatnější a odolnější, lyžařsky vnímavější jsou právě žáci osmých tříd.

První lednová obleva zahájení kursu neumožnila. Další sněhová nadílka rozjásala 34 žáky obou osmých tříd ZŠ v Křemži. Domovskou Chmelnou nezasypal sníh v dostatečném množství, proto vedoucí kursu pan učitel J. Soukup zavelel: "Na Rohy!" Spolu s žáky jako instruktoři vyrazili paní učitelka J. Petrová a pan učitel Z. Vítek. Dokonale zasněžený svah s kvalitním podkladem, ochotná a přívětivá obsluha vleku v podobě pana J. Tancera.

"Jak já to jen zvládnu, vždyť se mi budou smát, budu nemožný(á), já se to v životě nenaučím," jen lehká citace lyžařů začátečníků. Shovívavé úsměvy žáků znalých základů lyžařské abecedy. Mnohdy prvotní poznání, že ten podklad pod lyžemi skutečně klouže.

Ale obavy vzaly zasvé již prvý den. Všechna tři družstva zvládla jízdu na vleku, první podařené obloučky vyvolaly radost ve tvářích začínajících lyžařů. Zkušenější borci pilovali střední a dlouhý oblouk, na svahu zněly hlasy instruktorů: "Víc do kolen, předkloň se, nesedej si, větší pohyb v kolenou, netoč patami atd."

A výsledek šestidenního snažení? Zvládnutí základů lyžařské techniky všemi žáky, pocit sebeuspokojení - dokázal jsem to a hlavně - možnost dalšího rozvíjení nové pohybové aktivity. Avšak to už bude záležet jen na žácích samotných a porozumění rodiny pro tento sport.

A ještě na závěr výsledky slalomového závodu:
Chlapci: 1. Pavel Troup   Dívky: 1. Anežka Valentová
  2. Filip Šandera     2. Monika Pálková
  3. Tomáš Holý a Pavel Podhradský     3. Ivana Kudláčková


- Z. Vítek -

Vánoční kapr 2003

V sobotu 20. 12. 2003 proběhla v Českém Krumlově prestižní již desátá jubilejní soutěž o "Vánočního kapra". Tohoto klání se zúčastnilo i několik členů místního "FITNESS CLUBU" Křemže. V celorepublikové konkurenci si naši borci vedli dobře, což potvrzují umístění v jednotlivých disciplinách: Křemže 2004, Vánoční kapr 2003, členové Fitness clubu Křemže

Vedení FITNESS CLUBU přeje Všem mnoho sportovních a pracovních úspěch v roce 2004.
Poznámka: Bližší informace o soutěži jsou ve vitríně u kina.

- Vedení FITNESS CLUBU KŘEMŽE -

Statistický bulletin

Statistický bulletin - Jihočeský kraj, 1. - 3. čtvrtletí 2003
ČSÚ, Krajská reprezentace Č. Budějovice, prosinec 2003

Okres Český Krumlov má rozlohu 1.615 km2, 46 obcí, 212 částí obcí. K 30. září bylo v Jihočeském kraji 625.806 trvale žijících obyvatel. Z toho na okrese Český Krumlov 59 905 obyvatel, 30 011 žen. V celém Jihočeském kraji působí kladný vliv migrace. Jako v jediném okrese Jihočeského kraje se zde víc osob narodilo než zemřelo.

Registr ekonomických subjektů eviduje 12.894 jednotek majících sídlo na okrese Český Krumlov. Soukromých podnikatelů včetně rolníků a osob podnikajících podle zvláštních předpisů je zde 10.668; Státních podniků 4; Obchodních společností 941; Družstev 27. Podniky mající víc jak 20 zaměstnanců a mající sídlo na okrese zaměstnávají 13.147 zaměstnanců. V celém Jihočeském kraji pak je to 159.462 zaměstnanců.

Počet zaměstnanců oproti předchozímu období narostl v odvětví dopravy, obchodu a ostatních veřejných a sociálních služeb. Naopak poklesl v odvětví průmyslu a zemědělství. V průměrné měsíční nominální hrubé mzdě je Jihočeský kraj na osmém místě ze všech čtrnácti krajů České republiky.


Míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2003
ČR   10,30%  
Jč. Kraj   6,80%  
okr. Č. Krumlov   10,70% (tj. 28. místo ze 77 úřadů práce)
Křemže   6,61%   (tj. 83 uchazečů o zaměstnání)
Holubov   4,43%   (tj. 20 uchazečů o zaměstnání)
Brloh   9,68%   (tj. 52 uchazečů o zaměstnání)

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
se vybírá:
11. 2. 2004 od 12:30 do 17:00 h
12. 2. 2004 od 12:30 do 16:00 h
13. 2. 2004 od 12:30 do 14:30 h
v přízemí Radnice, č. dveří 11.


Veřejné projednání Návrhu č. 1 změny územního plánu

Zveme občany na veřejné projednání Návrhu č. 1 změny územního plánu sídelního útvaru obce Křemže, které se uskuteční dne 17. 2. 2004 od 10:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Křemže.


Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Zveme občany na zasedání zastupitelstva obce Křemže dne 9. března 2004 od 19:00 hodin v sále radnice Křemže.


Výkupna druhotných surovin,
Spojovací ulice, Křemže (u křižovatky)


zahajuje provoz od 8. února 2004 a bude otevřena každou neděli od 7:00 do 11:00 hodin.
Vykupuje se železný šrot a barevné kovy.

p. Pilař - tel. č. 380 739 489, mobil: 723 742 060


SMETANOVO TRIO
24. února 2004 od 19:30 hodin - sál Radnice Křemže

Vstupné 80,- Kč, důchodci a mládež 60,- Kč"ROK ČESKÉ HUDBY"
Stalo se již letitou tradicí, že letopočty končící čtyřkou jsou označovány jako "roky české hudby". Je to tím, že mnoho významných hudebních osobností se buď narodilo nebo zemřelo v roce končícím právě již zmíněnou čtyřkou. I koncert našeho vynikajícího souboru "Smetanovo trio" je poctou letos jubilujícím českým mistrům.

Proto si dovoluji, jako ředitel pořádající agentury KRAUS-KONCERT, pozvat obyvatele Křemže i okolí do sálu radnice, který považuji za mimořádně krásný s nádherným akustickým prostředím. Věřím, že návštěvou koncertu se stanete účastníky mimořádné společenské události, jakou by každý koncert měl být a že to bude zážitek, který projasní vaše všední dny.
Těším se na setkání s Vámi.


KYTAROVÉ DUO
Pavel STEFFAL a Emanuel KÜMMEL

2. března 2004 od 19:00 hodin - sál Radnice Křemže


O MALÉ ČARODĚJNICI
Hudební pohádka pro děti předškolního i školního věku, ale i pro dospělé.

sobota 21. února 2004, 16:00 hodin - sál Radnice Křemže

Premiérové představení divadla „NA VĚTVI" ve Křemži.
Těšíme se va výši účast.


Další informace :
Platné vyhlášky obce
Ski klub Chmelná
Obecní knihovna Křemže
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2004 : TOPlist 0