ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Únor 2003 - Číslo 2 - Ročník 13

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 190 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

3. schůze rady obce se konala 6. 1. 2003 za účasti všech radních. Na této RO provedla výběrové řízení (obálková metoda) na pronájem bytu 3 + 1 s garáží - ze 14 nabídek byl byt přidělen manželům Darvašovým, kteří nabídli nejvyšší měsíční nájem 4.500,- Kč a bytu 1 + 1 - ze 13 nabídek byl byt přidělen pí Průšové, jejíž nabídka měs. nájmu byla nejvyšší - 3.100,- Kč.

Rada obce schválila prodloužení nájemních smluv v domech čp. 82 a 271, doporučila postup při přidělování bytu v DPS, pronájem nebytových prostor v kině - jeviště, jako zkušebnu hudebních skupin a geometrické zaměření pozemků podle skutečného stavu ve Stupné.

4. schůze rady obce spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce se konala 20. 1. 2003 za účasti 13 zastupitelů (omluven P. Krigar a M. Bartošová). Na této schůzi zastupitelé nedoporučili žádost o odstoupení od kupní smlouvy na stavební parcelu v lokalitě "Východ" (neopodstatněná), osvobození od daně z nemovitostí v důsledku povodní (pro obec toto činí roční příjem cca 900 tis. Kč), přičemž pro občany se jedná o daň ve výši max. několika desetikorun až stokorun. Naopak doporučili zavedení hodinového poplatku ve výši 150,- Kč za vyhledávání složitých informací, požadovaných dle z. č. 106/2000 Sb.

Zastupitelé projednali 1. návrh rozpočtu obce na r. 2003 (viz dále).

Na program jednání se znovu dostal osud bývalé sokolovny (kina), pro kterou nemá obec v současné době plné využití.

- Lin -1. NÁVRH ROZPOČTU OBCE KŘEMŽE

na rok 2003

Příjmy /v tis. Kč/


Daně:13.500
Správní poplatky170
Místní poplatky160
Splátky půjček333
Dotace1125,4
Příjmy z VHČ1017
Kino5
Knihovna20
Kultura50
Bytový fond456
Veřejné osvětlení2
Hřbitov45
JČP-splátky plynovodu600
Holubov-splátky plynovodu208
Komunální odpad360
Pečovatelská služba32
Správa OÚ20
Finanční operace200
Prodeje majetku /parcely/1000
Nahodilé příjmy100
Pronájmy nebyt. prostor230
FRB-úroky77
Účelová dotace /mzdy ZŠ/9.600
Příjmy celkem:29.310,4


Výdaje /v tis. Kč/


Dopravní obslužnost100
Chodníky210
Čekárny125
Komunikace2.200
Vodní hospodářství260
ZŠ Křemže12.610
Kino86
Knihovna440
Kultura17
Místní rozhlas9
Zpravodaj80
Sbor pro občanské záležitosti36
Kapličky19
Výpomoci spolkům673
Fond rozvoje bydlení310
Veřejné osvětlení762
Bytový fond162
Pohřebnictví146
Plynofikace384
Územní rozvoj, protipovodňová opatření3.848,4
Komunální odpad660
Péče o vzhled obce100
Finanční operace20
Pečovatelská služba319
Péče o staré občany a zdrav. postižené24
Požární ochrana47
Místní zastupitelské orgány769
Místní správa obecního úřadu3.805
Pojištění73
Ostatní činnosti101
Splátky úvěru - plynofikace Chlum615
Daň z příjmu300

Výdaje celkem:29.310,4
Zůstatek účtu k 31. 12. 20028.559
Podílové listy Sporoinvestu3.000
Disponabilní prostředky nerozpočtované celkem11.559


- Lin -

25. únor 1948

Z historie našeho národa si letos připomeňme smutné 55. výročí komunistického puče u nás. Po necelých třech letech svobody válečné bídy a krutého německého nacismu nastoupila komunistická nadvláda. O něco mírnější než předchozí nacismus, ale navíc strašně dlouhá a nás překvapující, že vycházela od slovanského bratrského národa, kterému jsme kdysi věřili. Nejhorší bylo, že utlačování a tyranie vycházela od našich občanů a zdálo se nemožné, jak mnozí z nich dokázali mučit a popravovat naše nevinné lidi. Co jsme ostatně mohli od našich zfanatizovaných občanů očekávat, když komunista Gottwald v Poslanecké sněmovně v roce 1929 prohlásil: "Vytýkáte nám, že porušujeme zákony. My je porušujeme a budeme zákony porušovat. My jsme stranou československého projetariátu. Našim nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se do Moskvy chodíme učit od ruských bolševiků, jak vám zakroutit krkem. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistři." Jak tato slova komunisté po únoru 1948 naplňovali, uvede jen několik faktů: Po komunistickém převratu muselo odejít ze státních služeb a národních výborů 68.000 nekomunistů, 7.500 důstojníků z armády a služeb SNB, přes 5.800 profesorů vysokých škol, přes 7.000 vysokoškoláků a mnoho učitelů základních a odborných škol bylo propuštěno nebo ihned přesunuto na horší místa. V nejtvrdších letech 1948 - 1967 bylo celkově odsouzeno 50.000 rolníků, řemeslníků a maloobchodníků. Bez soudu popravených, umučených v koncentračních táborech a zastřelených bylo celkem 13.241 osob. V ČSR bylo za komunismu 400 věznic a 124 táborů nucených prací, kde se s vězni zacházelo jako za nacismu.

Myslím, že je toho dost, co uvádí "Zpravodaj KAN v č. 45, únor 1999, str. 15 - 16". Je to jistě dostačující obrázek, není třeba ho ještě rozšiřovat. Bylo toho tolik, co v těchto těžkých dobách nám ještě chybělo, jako svoboda člověka, volnost v jeho podnikání, lidská důstojnost a hlavně život neprávem člověku vzatý. Dnes to konečně máme a važme si toho! Mnoho nám ještě chybí, dohnat to, co jsme v poslední polovině minulého století promarnili i když s mnohým nejsme spokojeni.

Je jistě na místě, aby generace současné i budoucí věděly, jak nám se žilo po "únoru 1948", abychom si vážili svobody i naší krásné vlasti. "Historie je učitelkou života", říkali již staří Římané. A je smutné, že z té naší historie některá naše mládež ví toho dost málo. Jak potom může mít ráda svou vlast.

- F. Nejedlý -

Právník radí

Bude možné do dvou let (při nové záruční době od 1. 1. 2003) bez problémů a s úspěchem reklamovat zakoupené zboží?

S účinností od 1. ledna 2003 došlo ke změnám některých ustanovení občanského zákoníku (OZ), která upravují prodej zboží v obchodě. Ke změnám došlo proto, že bylo nutno zajistit kompatibilitu této části OZ se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 1999/44/ES, o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží.

Novela je sice účinná od 1. 1. 2003, ale v tzv. přechodných ustanoveních stanovuje, že pro spotřební zboží, které bylo vyrobeno do 31. 12. 2002, se při prodeji v obchodě mohou použít ustanovení o záruční době podle dosavadních právních předpisů, nejdéle však do 31. 12. 2003. Tato skutečnost musí být výslovně uvedena na záručním listu nebo na dokladu o zakoupení věci a kupující na to musí být prodávajícím upozorněn.

V zásadě se přitom nemění již dříve upravené požadavky na kvalitu, kvantitu a vyloučení jakýchkoli vad prodávaných věcí (i spotřebního zboží, s tím, že tyto požadavky se shrnují pod nově zavedený pojem "shoda s kupní smlouvou". Nyní se stav nevyhovující stanoveným požadavkům označuje jako "rozpor s kupní smlouvou".

V rámci zákonné odpovědnosti za vady prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nadále zůstává zachována odpovědnost za vady věci prodané v obchodě, založená na principu zákonné záruky, podle které prodávající u nových věcí (i spotřebního zboží) ručí za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. To neplatí, stejně jako dříve, pokud jde o věci, které se rychle kazí a věci použité. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající ani za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetím kupujícím. U věcí prodávaných za nižší ceny (jde např. o nové věci prodávané s vadami) se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Novinkou je dále skutečnost, že se záruka nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, což je ustanovení nenápadné, ale víceméně rozhodující. Pro nás všechny to znamená, že prodávající budou poskytovat záruku pouze na vady výrobku, ale nikoli na případné obvyklé opotřebení, které nelze zaměňovat s životností výrobku. Tato otázka nebyla dosud OZ řešena a lze se domnívat, že nové znění OZ bude "nahrávat" obchodníkům, kteří se na něj, z pochopitelných důvodů, budou v případě reklamace odvolávat. Je zřejmé, že mnoho výrobků, ať již díky své povaze nebo nadměrnému používání, zkrátka dva roky nevydrží. Je tedy nutné, aby kupující byl jednoznačně seznámen s tím, co má konkrétní výrobek vydržet, aby se zabránilo zbytečným reklamacím a co znamená pojem běžné užívání. Každý zákazník by tedy měl být řádně informován o životnosti výrobku, který si kupuje, i o vlastnostech, které zboží má, tak, aby s ním mohl přiměřeným způsobem nakládat. Řádné informace o výrobku musí prodávající kupujícímu poskytnout nejen na základě ust. § 616 odst. 2 OZ, ale i na základě zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, který ve svém ust. § 9 odst. 1 zřetelně definuje, že prodávající musí upozornit na vlastnosti výrobku.

Záruční doba činí u spotřebního zboží, oproti dosavadním šesti, od 1. 1. 2003 24 měsíců. U ostatních produktů se nezměnila, tj. při prodeji potravinářského zboží je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Ani zde nedošlo k žádné změně. Jinak je tomu ovšem u věcí použitých (seconhandy apod.). U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu po dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci. To platí jak pro vady, které existovaly v době převzetí věci, tak i pro ty, které vyšly najevo až dodatečně.


Jedna z novinek, kterou novela přináší je i to, že na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou v podobě záručního listu. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající by měl v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlit obsah poskytované záruky, uvést její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající dále musí uvést, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. I když povinnosti prodávajícího týkající se vydání záručního listu nebudou splněny, platnost záruky tím samozřejmě dotčena nebude.

U zákonné záruky do 31. 12. 2002 neexistovala povinnost prodávajícího poskytnout kupujícímu záruku písemnou formou, pomocí záručního listu. Prodávající ale na základě zákona není povinen poskytnout záruku písemnou formou automaticky při každém nákupu, ale jen na žádost kupujícího. Navíc, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci.

V případě zákonné odpovědnosti za vady v podstatě zůstávají kupujícímu zachována současná práva. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tj. je s ní v rozporu neboť trpí vadami, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Teprve není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To však neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

U záruční odpovědnosti za vady se práva kupujícího, která může uplatnit z titulu odpovědnosti za vady, nově liší podle toho, kdy svá práva uplatní. Vada, která se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu existující již při jejím převzetí. Zde se jedná o tzv. právní fikci v tom smyslu, že kupující, s určitými výjimkami, může uplatnit stejná práva z titulu odpovědnosti za vady jako v případě převzetí věci, tj. zákonné odpovědnosti za vady. Pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak, má kupující právo buď na výměnu věci nebo její opravu. Pokud takový postup není možný, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Z výše uvedeného lze dovodit, že i když kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady např. po pěti měsících používání určitého výrobku, neznamená to automaticky to, že uspěje se svým požadavkem na výměnu věci. Kupující je ve svých právech jednak omezen tím, že se záruka nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a jednak tím, že vada nesmí odporovat povaze věci nebo se neprokáže opak.

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna (nejpozději do 30 dnů), a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. V tomto případě u prodaných věcí, které již byly kupujícím použity, nedochází k žádné změně oproti současné úpravě. Dále se nově stanoví, že pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující, jde-li o vadu, kterou lze odstranit, požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (zde nedošlo k žádné změně).

O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O stejné vadě lze uvažovat za situace, že vada má stejné projevy ve vlastnostech věci, není však podstatné, jakým způsobem byla vada odstraňována. O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada. Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění nároku současně alespoň tři odstranitelné vady.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jestliže tedy neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li kupující její výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Při určení přiměřenosti slevy se přihlédne k tomu, o kolik se v důsledku vady snížila obvyklá cena věci, zejména se zřetelem na rozsah vady a možnostem, za nichž lze věc i s vadou užívat.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu. V prvním případě může tedy kupující uplatnit právo z odpovědnosti za vady při splnění dvou podmínek, tj. pokud montáž věci nebo její uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. Z toho plyne, že jestliže nebude splněna jen jedna z podmínek, nemůže kupující své právo úspěšně uplatnit. Druhý případ se nevztahuje na situace, kdy pokyny uvedené v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu jsou správné, ale kupující nedodrží stanovený postup.

V neposlední řadě nezapomeňte, že jakákoliv ujednání mezi prodávajícím a Vámi jako kupujícím, uzavřená před uplatněním práva z odpovědnosti za vady prodané věci (pokud by v jejich důsledku toto právo zaniklo nebo bylo omezeno), jsou neplatná.

- J.M. -

Dřívější příjmení v našich osadách a jak se tam většinou proto dodnes říká

V minulých ročnících našich novin jsem toto uvedl v jednotlivých osadách naší obce podle záznamu ve farním archivu Křemže.

Osada Chmelná spolu s Vinnou patří farností do Brloha, a proto až později se mi podařilo zjistit dřívější příjmení z roku 1853 v archivu okresním. Uvádím pochopitelně jen ty statky a chalupy, které v té době existovaly:

OSADA CHMELNÁ:

Číslo
popisné:
Název
po chalupě:
Příjmení v r. 1853, zaměstnání,
počet obyvatel v domě:
Příjmení současné
podle evidence na OÚ:
1.u JakubcůFranz Zviefelhofer, podruh - 7 
2.u JakubcůVojtěch Jakubec, sedlák - 9Bejdáková, Děkan,
Fridová, Kopřiva
3.u MarkůAlžběta Marková, selka - 4
Jakub Marek, živnostník - 5
Matouš Zaumüler, podruh - 7
Marek, Petrok
4.u Markůchalupa - obecní pastouška
později škola (čp. 5)
 
6.u PechůJiřík Grubesch - 5
Tomáš Stolař, výměnkář - 6
 
7.u PechůŠimon Sládek, sedlák - 6Štindl, Dulovec
8.u HozůŠimon Plánský, sedlák - 6Marek
9.u PivoňkůVavřinec Pivoňka, sedlák - 6
Franz Pivoňka, výměnkář - 2
Josef Pivoňka, živnostník - 2
Pivoňka
10.u OndrákůJakub Ondrák, sedlák - 6
Roz. Ondráková, výměnkářka
Balcarová, Kostúr
11.u PlánskýchMatouš Jindra, sedlák - 7Jindrová
12.u PlánskýchMatouš Jungvirt, podruh - 7 
13.u HudcůFranz Pefferle, podruh - 10Krnínský
14.u HudcůŠimon Pfeffrle, sedlák - 10Pfefrle
15.u ŠimkůAntonín Pecka, sedlák - 7Pecka L.
16.u ŠimkůPavel Borovka, podruh - 7
Kašpar Borovka, podruh - 2
Linhart Hamerník, podruh - 3
Marková

Marková
17. prázdné - Šimkova chalupa 
18.u MačůJan Lang, sedlák - 7 
19.u KmochůVojt. Pfefferle, hostinský - 6Kmoch
20.u KačerůJan Šimek, sedlák - 10 
21.u FefilůTomáš Marek, sedlák - 5
František Marek, výměnkář - 5
František Hrubeš, podruh - 7
Marek
22.u ŽeníškůVojtěch Marek, sedlák - 5
Jan Domin, podruh - 6
Kačer
23.u ŽeníškůJakub Pecha, podruh - 4
Kašpar Jungvirt, podruh - 3
 
24.u MazákůJan Sýkora, sedlák-9(posl. příjm. Sýkora )
25.u FrojdůBartl Frojda, chalupník - 4
Jakub Houska, podruh - 8
Jakschová
26.u ŠlapůFranz Klimeš, domkář - 3
Matěj Bakman, podruh - 7
 
27.Mazákova
chalupa
Matouš Jungvirt, podruh - 6
Josef Šimek, podruh - 6
 
28.u TrávníkůVojtěch Šimek, domkář - 10Šimek
29.u DrahůJosef Jakubec, domkář - 12Berka, Hruška
30.Horní kolářŠimon Jindra, domkář - 4Růžek, Oriniaková
31.Mačova
chalupa
Voršila Otrubová, vdova - 3
Jan Pecha, podruh - 5
 

Chmelná čp. 22 z roku 1910-1914, historické foto
Číslem popisným 31 končí osada Chmelná v roce 1853. Pokud u pop. čísla ve 4. sloupečku není uvedeno jméno majitele nebo nájemníka, je toto obydleno jen přechodně. Číslo za jménem obyvatele v roce 1853 svědčí o tom, že rodiny byly tehdy dost početné a v některém domě žily rodiny téměř "namačkány".OSADA VINNÁ:

Číslo
popisné:
Název
po chalupě:
Příjmení v r. 1853, zaměstnání,
počet obyvatel v domě:
Příjmení současné
podle evidence na OÚ:
1.u FroulůFlorián Dukan, truhlář - 8
- Hajer
Klimeš
2.u JirkůFranz Jakubec, truhlář - 9
- Jakubec
Prajer s tovaryšem
3.u Jouzíčků - KalkušJan Duchoň, domkář - 5
Lorenc Schvarz, podruh - 6
Josef Kouba, v nájmu - 6
Jirsová
4.u Sračků - BlätterbauerFranz Schuster, kameník - 6Bíca
5.u Ševců - ŠtabrňákTomáš Štabrňák, domkář - 6 
6.u Kalců - Zeman (Šimek)Franz Šimek, domkář - 8 

(Prosím o omluvu, pokud snad došlo někde ke změně současného příjmení).- Fr. Nejedlý -

Tajemství a záhady Křemežska

Tajemství holubovských jeskyní

Podzemí odedávna podněcovalo lidskou fantazii a přitahovalo lidskou pozornost. Každého už v dávných dobách zajímalo, co se skrývá v temných hlubinách, odkud možná není návratu. Ne vždy však zvědavost byla větší než obava z možných následků, a to mnohdy oprávněně. Podzemní prostory totiž skrývají řadu nebezpečí, kterým občas zaplatí nejvyšší daň i profesionální jeskyňáři. Jejich záludnost spočívá v tom, že nejsou viditelná. Jedná se zejména o oxid uhličitý, který vytváří v podzemí neviditelná jezírka a Holubovské jeskyně - Bořinka, Schéma boční projekce nejdelší štoly způsobuje smrt udušením. Proto sami raději do neznámých podzemních prostor nikdy nevstupujte.

Rozpor mezi zvědavostí a obavami řešili v minulosti lidé vyprávěním o jiných podzemních světech, říši mrtvých či zemi duchů. Vznikaly pověsti, které se nám zachovaly až dodnes. Odráží se v nich mytologické představy našich předků o světě a přírodních silách. Dokonce i horníci ještě v nedávné minulosti věřili na permoníky a duchy podzemí, uctívali je a přinášeli jim oběti. Dokladem toho jsou četné pověsti s touto tématikou prakticky ve všech regionech. U nás na Českokrumlovsku jsou pochopitelně velmi hojné, což je odrazem bohaté hornické minulosti.

I na Křemežsku máme zastoupen tajemný, bájemi opředený svět podzemí. Možná o něm někteří víte. Málokdo však tuší a zná jeho historii. Ono tajemné místo se nachází jižně od Křemže v údolí Holubovské jeskyně - Bořinka, Vstupní otvor do prostřední štoly, stav na jaře 2002 Křemežského potoka u Holubovského mlýna. Jedná se o tři tzv. Holubovské jeskyně. Nejvýchodněji se nachází největší z nich, která dosahuje délky 5 metrů. Její vstup se nachází nejvýše nad hladinou Křemežského potoka a má obloukovitý tvar o výšce 140 cm se základnou 240 cm (viz foto 1 a foto 2). Chodba prudce klesá a s ní i strop, který se opětovně zvedá a zůstává zhruba v úrovni terénu před vstupem (viz obr. 1). Vlevo za vstupem je nízká slepě končící chodbička. Další dva podzemní prostory jsou již menší a jejich vstupy mají rozměry 100 x 60 cm (foto 3) a 95 x 180 cm (výškaxzákladna). Pozornému čtenáři jistě neujdou na snímcích stopy po kutání (vylámané části jsou zřejmé zejména na bočních stěnách), z nichž je patrné, že tyto prostory vznikly lidskou činností. Holubovské jeskyně - Bořinka, Vstupní otvor do nejvýchodnější štoly, stav na jaře 2002

V minulém zastavení jsme hovořili o hadcích a serpentinizaci. Zmínili jsme se o tom, že při serpentinizaci díky přebytku hořčíku vznikl zvětráváním uhličitan hořečnatý, což je magnezit. Jeho ložiska se nachází v údolí Křemežského potoka u Holubovského mlýna. A právě tam se lidé rozhodli ho dobývat, jelikož je nenahraditelný vzhledem ke svým ohnivzdorným vlastnostem. Používá se na výrobu žáruvzdorných cihel do vysokých pecí a to zejména na vnitřní vyzdívku. Kromě žáruvzdorné keramiky se používá i ve stavebnictví na přípravu speciálních cementů a dále se využívá jako surovina na výrobu kovového hořčíku a jeho sloučenin. Ještě nedávno se magnezit používal jako přísada do sklářského kamene při výrobě skleněných perel. Holubovské jeskyně - Bořinka, Pohled ven z nejvýchodnější štoly, stav na jaře 2002

Magnezit je barvy bílé, ale může být žlutavý, hnědavý, bezbarvý či černý. Lesk má skelný až matný, vryp vždy bílý a štěpnost dokonalou. U Holubovského mlýna byl pokusně dobýván v letech 1915 - 1920. Kutalo se ve třech malých štolách na slabých magnezitových žilkách v hadci. Magnezit se zde nacházel v podobě hlíz a žilek vyloučených při serpentinizaci vyvřelých hornin obsahujících méně než 44 % oxidu křemičitého. Většina matné křídově bílé horniny zde vytěžená je však kašolong, ač se jeví makroskopicky jako magnezit. Kašolong je neprůhledná odrůda chalcedonu a opálu a vzniká za vyšších teplot, než jaké jsou potřebné v poslední fázi zvětrávání pro vznik opálu.

Závěrem tedy můžeme konstatovat, že Holubovské jeskyně jsou pozůstatkem po těžbě magnezitu, který byl pokusně dobýván v letech 1915 - 1920. Výtěžnost však nebyla vysoká a tak od další těžby bylo upuštěno.

- MUDr. Jaroslav Polách -

Okénko lékaře

Letošní zima je zvláštní. Ani moc nemrzne, je vlhko, vlezavo. Ideální doba pro šíření virových onemocnění. A tak většinu z nás již řadu týdnů trápí rýmy, pokašlávání, bolení v krku a poslední dobou i virové průjmy. Všichni víme, že na virová onemocnění antibiotika nepomohou. Když ale nás ten krk tolik bolí! A tak podezíráme svého lékaře, že na nás šetří, když nám antibiotika nepíše.

Je dobré si uvědomit, že člověk je součástí přírody. Je dobré znát přírodní mechanismy, kterými svou pohodu můžeme v nemoci zlepšit. Jen si na ně vzpomenout! Všichni to přeci známe, že když nám prochladnou nohy, ucpe se nos. A naopak prohřátí nohou uvolní zduření nosní sliznice a my můžeme dýchat. Pokud to funguje, je to rozhodně lepší, než dlouhodobé užívání různých kapek a sprejů do nosu. Jejich zneužívání může způsobit trvalé změny na naší nosní sliznici, se kterými si pak těžko poradí i specialista. Prohřátí našeho těla je základním předpokladem úspěšného zdolání virových onemocnění. Nejen že se teple oblékáme, ale navíc se aktivně prohříváme teplými nápoji, v sálajícím teple kamen nebo opřeni o radiátory ústředního topení. A na noc teplé pyžamo, eventuelně svetr, vlněné ponožky a kulicha na hlavu. Proč ne?

Na usnadnění odkašlávání je jistě pohodlnější užívat acetylcysteinová obroxolová či jiná expektorancia než si sbírat bylinky přes rok, sušit je a uskladnit si je na zimu.

Pokud nás bolí při viróze v čele, za očima, či pod očima, obáváme se zánětu dutin přiléhajících k nosu. Péčí o zduřelou sliznici nosu se snažíme zachovat jejich spojení s nosními průduchy, aby případně vznikající sekret z nich mohl volně odtékat. Nahřátí obličejové část nad soluxem, nad stowatovou žárovkou, nebo inhalace horkých par třeba ze spařeného heřmánku nám též přináší úlevu a nemusíme se toho bát zejména, jsme-li pod clonou antibiotik.

Antibiotika racionálně užíváme až při podezření na bakteriální komplikaci, jako je hnisavý zánět s horečkou. Leč bolest v krku bývá tak silná, že zpanikaříme a bolest v nás vyvolá obavu, že se bez antibiotika nezhojíme. Předepisuju to z této spíše psychiatrické indikace nerad, ale fakt je, že placebo efekt zde bývá úspěšný.

Občas ještě slyším podiv nad tím, že pacient byl očkován proti chřipce a přesto dostal rýmu a kašel. Takových virových onemocnění jsou statisíce. Zatímco očkování proti chřipce je očkování jen proti jedinému viru, proti viru chřipky, který způsobuje většinou těžká onemocnění s vysokou horečkou, schváceností a rizikem selhání hraničních vitálních funkcí.

Sluníčko již pomalu opět získává sílu a svými paprsky nás probouzí k novému životu. Jaro nám znovu rozproudí krev a zima se svými neduhy bude opět za námi.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Noví školácí zapsáni

"I pochod na tisíc mil začíná prvním krokem." (Lao-C', čínský filosof, 6. - 5. stol. př. n. l.)

Citát vystihuje nedávnou událost v životě některých "občanů" Křemže a jejího okolí. Malí občánci, kteří dosáhli věku šesti let nebo je oslava šestých narozenin v brzku čeká, navštívili v pátek 24. 1. naši základní školu. Nepřišli ale na jen tak nějakou návštěvu. Dostavili se v doprovodu své maminky, tatínka či obou rodičů včetně sourozenců, aby "složili zkoušku" - zapsali se do první třídy.

Na chodbě netrpělivě prohlíželi učebnice, které jim tam připravily k nahlédnutí paní učitelky a čekali, až jim známí, ale i neznámí kamarádi uvolní místo v opravdové školní lavici. Potom to všechno začalo. Nejdříve seznámení "předškoláka" s paní učitelkou, rozhlédnutí po třídě. Strach snad nikdo z nich s sebou nebral, jen trochu ostychu, trémy. I s tím jsme počítaly, proto jsme přizvaly paní učitelky všech tří mateřských škol. Známá tvář je přece záchrana. Děti ukázaly znalost barev, rozlišování tvarů, poznávaly pohádky, pochlubily se, do kolika počítají. Při veškerých činnostech zapisující učitelky pozorně sledovaly dětskou řeč. V závěru namalovaly obrázek. Za splnění všech úkolů dostaly všichny perníkovou kytičku, kterou připravily paní vychovatelky školní družiny. Následovalo rozloučení s rodiči i "školákem".

Ve třech třídách se zapsalo celkem 31 dětí. U tří z nich požádali rodiče o odložení školní docházky o jeden rok. Zde zatím nebylo rozhodnuto, chybí ještě určité potřebné náležitosti. Předpokládáme, že do 1. třídy ve školním roce 2003/2004 nastoupí 28 žáků. Nevypadá to sice na dvě třídy, ale vzhledem ke stále klesajícímu počtu dětí na našich školách, je to určitě úspěch.

Přála bych všem budoucím školákům a jejich rodičům, aby do školy přicházeli vždy se stejným nadšením, radostí a plni očekávání, jako v den jejich zápisu.

- Mgr. Dagmar Koubová -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Domácí násilí

"Nejdříve jde o lidskou důstojnost, pak o zdraví a nakonec o život."

Domácí násilí bolí dvojnásob, protože přichází opakované v podobě hrubých slov, které říká blízký člověk, a v podobě ran, které rozdávají ruce blízkého člověka. Strašné je však také proto, že se hrubosti a krutosti odehrávají za zavřenými dveřmi bytů a rodinných domků, převážně beze svědků a bez důkazů. Mít možnost o domácím násilí otevřeně a kdykoliv promluvit je nalézáním cesty z bezvýchodné situace. Právě takovou službu poskytuje linka DONA dostupná v nepřetržitém provozu. Od září roku 2001 má kdokoliv šanci prostřednictvím této linky pootevřít dveře privátu, který přestal být symbolem bezpečí a lásky a změnil se v peklo. Někdy stačí, když se obět svěří šeptem a třeba i bez uvedení jména. Za důležité považuji, že vůbec promluví, že má pomoc na dosah a nezůstane osamocena.

Domácí násilí je, když Vás opakovaně


Domácí násilí je, když Vám opakovaně
Domácí násilí je, když
Skutečné domácí násilí se opakuje a stále stupňuje.Tel. č.: 2 51 51 13 13

TELEFONNÍ LINKA PRO POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM NABÍZÍ

V PŘÍPADECH DOMÁCÍHO NÁSILÍ NEVÁHEJTE A HLEDEJTE RADU, PODPORU A POMOC.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A ADRESY (nepřetržitý provoz):
- Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí -

Poznávejme plemena psů

RETRÍVŘI

Módnost se neprojevuje jen v oblékání, účesech, autech aj., ale také ve vlastnictví psa. Již delší dobu se těší velké oblibě psi, kteří patří mezi lovecké psi a jako skupina se nazývají retrívři. (Anglické slovo retrieve znamená přinést.)

K určité oblibě plemen psa napomáhá film, televize, kniha apod. V době kdy vyšla Čapkova Dášenka byl velmi oblíbený foxteriér. Po uvedení večerníčku Maxipes Fík se stal oblíbeným psem bobtail (staroanglický ovčák) a což teprve německý ovčák (Šaryk, Rex) a také dalmatin (Pongo). Vraťme se zpět k retrívrům. Většina loveckých psů ráda aportuje, ale nejsou schopni tak dlouho zůstat ve vodě za každého počasí. Angličané chtěli odchovat psa, který bude mít výbornou techniku plavání, vyloženou zálibu ve vodě a hustou srst s dobře izolující podsadou. Psi, kteří položili základ chovu anglických retrívrů nepřišli přímo z poloostrova Labrador, odkud mají své jméno, ale spíše z ostrova Nového Foundlandu. Společný původ všech labradorů sahá k novofundlandským psům a labradorským psům. Novofundlandský pes samozřejmě nevypadal tak, jak jej známe dnes, ale jeho vášeň pro vodu se přenesla do krve dnešních retrívrů. Labradoři, kteří se vyskytovali jak na Labradoru a Novém Foundlandu přišli pravděpodobně z Portugalska. Původně ve své domovině byli tito psi používáni k aportování ryb, které uvízli v sítích, nebo střelených mořských ptáků. Jejich pracovitost byla obdivuhodná. Nebylo těžké tyto jejich vlastnosti upevnit cíleným křížením.

V r. 1759 přešel poloostrov Labrador do anglického vlastnictví a mezi jinými byli také tito psi dováženi a používáni pro plemenitbu.

Ve své dnešní podobě jsou retrívři mladým plemenem. Jeho typ se změnil jen málo, mají jen kratší čenich a jsou poněkud těžší, nežli byli původní psi.

Až do 1. svět. války byli upřednostňováni černí psi. První žlutý labrador měl oba rodiče černé a jmenoval se Hyde-Ben. Jedním ze psů, který definitivně prosadil žluté zbarvení byl Knaith Banjo - šampión krásy i prac. soutěží. Po roce 1925 obliba žlutého labradora předčila černého. Obě zbarvení zůstala tedy varietami jednoho a téhož plemene a mohou být mezi sebou křížena. Existuje ještě hnědé zbarvení, které je vzácné. Nejžádanější je tmavě jádrové a čokoládová hněď.

Dalším retrívrem je zlatý retrívr, který má delší srst zlaté barvy. Následuje Flat coated retrívr, který je černý a má delší srst. Raritou je hnědý Flat coated retrívr.

Pak je Chesapeake Bay retrívr, který je hnědé barvy a má nestejnou strukturu srsti. Na hlavě má tvrdou a pak je srst lehce zvlněná. Tento retrívr je dosti tvrdohlavý. Zvláštním typem retrívra je Curly coated retrívr (kudrnatý) má srst jako pudl, nestříhá se, je hodně temperamentní, také tvrdohlavý, značně samostatný a dospívá později. Posledním retrívrem je Nova Scotia Duck Tolling retrívr (přinašeč kachen z Nového Skotska). Má hnědou delší srst.

Retrívři jsou velmi oblíbenými psy pro svoji nekonfliktní povahu, dobrou učenlivost, lásku k dětem, mají vysokou inteligenci. Používají se s úspěchem jako vodící psi slepců, záchranáři, na hledání drog, jako lovecký pes, asistenční pes pro handicapované osoby a děti. (Lze jej s úspěchem použít jako psa pro tzv. canisterapii.) Nejvíce je však retrívr oblíben jako společenský pes. Mnoho majitelů těchto elegantních psů zapomíná, že je stále pracovním psem a i když plní pouze úlohu společníka, je potřeba mu dopřát dostatek pohybu spojeného s vhodnou zábavou.

- Pav -

VZP informuje

Okresní pojištovna Český Krumlov
Horní Brána 429, 381 01 Český Krumlov
Tel. 380 711 186, e-mail: informace@op33.vzp.czNejlepší lék je předcházet nemocem

S cílem zajistit vyšší odpovědnost občana za vlastní zdraví a za jeho ochranu nabízí svým pojištěncům následující akce:

 1. Bezplatné orientační měření tlaku krve, měření cholesterolu a cukrů v krvi pro pojištěnce VZP ČR - ordinace praktické lékařky pro dospělé MUDr. Hrdinové v areálu Nemocnice Český Krumlov, denně od 7,00 - 8,00 hod.


 2. Pohybové aktivity bezplatné návštěvy plaveckého bazénu a fitness center pro pojištěnce VZP ČR ve vymezeném čase.

Plavecký bazén, Chvalšinská 227, Český Krumlov
každé úterý v 15,00 - 16,00 hodin
a v sobotu ve 14,00 -15,00 hodin.

Fitness centrum Český Krumlov, Urbinská 184
každou středu v 19,30 - 20,30 hodin
a v neděli 15,00 - 16,00 hodin.

Fitness studio Fitness J & K Český Krumlov
každé úterý v 9,00 -10,00 hodin a 20,00 - 21,00
a v sobotu 16,00 - 17,00 hodin.

Fitness centrum Jan Froněk, Kaplice, Nové domky 638
každé úterý v 10,00 - 11,00 hodin
a v 18,00 - 19,00 hodin.


Jako vstupenka slouží průkaz pojištěnce VZP

TJ Sokol Křemže

FOTBAL

Fotbalisté Sokola Křemže hrají v okresním přeboru - žáci, dorost a muži. Dnes bychom Vás chtěli seznámit s výsledky a činností žáků a dorostu.

ŽÁCI
Žáci našeho oddílu hrají v okresním přeboru. Jejich výsledky jsou uspokojivé. V podzimním kole byli z devíti mužstev pátí. Trenérem žáků je p. Stanislav Cipín, vypomáhá mu Mirek Pejša.
Standa Cipín je dlouholetý trenér žáků, který nám vychovává mladé fotbalisty, kteří potom přecházejí do dorostu a dále do družstva mužů. Je to obětavý trenér, jenomže v dnešní době již nestačí, pro velký zájem žáků, zajistit přípravu tréninku a organizační podmínky při zajišfování zápasů jak doma, tak venku, což je velmi náročné.
Obracíme se proto na Vás, rodiče žáků, kteří máte zájem pomoci našemu trenérovi Standovi, abyste se přihlásili. Chceme začít trénovat s žáky od poloviny února.

DOROST
Jak asi moc lidí a fandů fotbalu neví, jak náš dorost ve fotbale hraje okresní soutěž dorostu v Č. Budějovicích. Hrajeme s 9 soupeři. Je to dost náročné, jak na přípravu hráčů a zajištění průběhu celého kola. Soupeři jsou dobře připravení. V minulém roce jsme měli problémy, sháněli jsme trenéry dorostu, což se podařilo. Trenérem je p. Jan Stropek z Č. Budějovic, asistentem dorostu Jiří Reitinger (starší). Honza Stropek je velmi schopný trenér, který nám velice pomohl v rozvoji fotbalu v dorostu jeho příkladnou prací, jeho výchovou, vystupováním a důslednou disciplínou hráčů, což je vidět i na výsledcích podzimního kola, kdy naši hráči vybojovali 1. místo v této soutěži.
V letošním roce chceme pokračovat v těchto výsledcích, od poloviny ledna trénujeme každou sobotu. V březnu chceme jet na třídenní soustředění a chceme ještě uskutečnit nejméně 2 přátelské zápasy s dorostem Jankova a Černého Dubu. "Máme dobrý kolektiv hráčů", říká trenér Stropek, "je třeba trénovat, bojovat a myslím, že to jaro bychom měli dokopat na postup do okresního přeboru."
V letošním roce chceme více napomáhat v brigádnické činnosti na úpravě hřiště na celkovém zvelebení křemežského fotbalu.

- JR -

Vyzkoušejte a ochutnejte

Holubovský zpravodaj - mlsání, ilustrace Babiččiny recepty

HOVĚZÍ NA JOGURTU

Zadní hovězí maso necháme v celku, naklepeme, osolíme. Zpěníme na omastku cibuli, přidáme sladkou papriku a dusíme. Mezi podléváním přidáme asi dvě lžíce rajského protlaku. Když je maso měkké, zalijeme kyselým mlékem nebo jogurtem se lžící mouky a povaříme na omáčku.

PEČENÝ KROCAN (KUŘE) S NÁDIVKOU

Nádivka: 60 dkg housky, 4-5 vajec, 15 dkg slaniny, 10 dkg másla, zelená petržel, sůl, asi l/2 l mléka, muškátový květ.
Kostičky housky dát do mísy. Vejce rozkvedlat v mléce, osolit, přidat sekanou petržel, koření. Kostičky slaniny rozpálit, až zeskelnatí, přidat máslo, a pak toto přilít do mléka a tekutinou polít housku. Po chvíli obrátit vždy spodní vrstvu. Po půl hod. plnit nádivkou vole i břicho. Do nádivky se může přidat hrstka spařených mandlí.
Nádivka masitá: smíchat po 15 dkg vařené uzené, syrové telecí, vepř. maso, krocaní játra, 2 housky, 2-3 vejce, petržel, pepř. Vše umleté, je-li hustá, rozředit mlékem. Naplněného krocana péci na másle a na slanině.

VEPŘOVÁ PEČENĚ NA SMETANĚ

Maso (nejlépe z kýty) prošpikujeme a naložíme jako na svíčkovou, upečeme, přecedíme a upravíme se smetanou zahuštěnou.

FRANKFURTSKÁ PEČENĚ

Do masa z telecí kýty se udělají otvory nožem, vařečkou se zvětší a do nich se nastrkají tenké párky. Maso se nasolí a peče na másle do měkka. Šťáva se pak zapraží a zalije polévkou.

ČÍNSKÁ PEČENĚ

Vepřové maso (plecko nebo z kýty) se nasolí, po vrchu pomaže hořčicí a dá se péci na cibulku a drobně pokrájený celer (dost velký kus), kterou jsme před tím zpěnili na másle. Když je maso pečené, šťáva se přecedí a zahustí smetanou.

I N F O R M A C E

NEZAMĚSTNANOST k 31. 12. 2002
 • ČR
 • 9,8 %
 • Jihočeský kraj
 • 6,7 %
 • okres Č. Krumlov  
 • 10,4 %
 • Křemže
 • 6,69 %

  (tj. 84 uchazečů o zaměstnání, což je o 7 uchazečů více než k 31. 12. 2001)


  ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNICKÉ PÉČE V OKRESE Č. KRUMLOV

  RZP - beze změn - zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně, provozovatelem je z pověření KÚ nadále Nemocnice Č. Krumlov, zůstává jedno výjezdové stanoviště v okrese - Č. Krumlov. Takto je souběžně zajištěn 1. až 3. výjezd rychlé lékařské pomoci. V případě větší dojezdové vzdálenosti je tam, kde je to možné, zajištěn i výjezd lékaře LSPP (pokud je předpoklad dřívějšího dojezdu).

  LSPP - zajištěna v rámci okresu Č. Krumlov na 3 stanovištích, provozovatelem je z pověření KÚ Nemocnice Č. Krumlov. Časově omezenou smlouvou (do 31. 3. 2003) s praktickými lékaři okresu, je na každém stanovišti zajištěna v jiném časovém rozmezí.


  TJ SOKOL KŘEMŽE
  Vás zve na
  5. PLES

  dne 14. 2. 2003
  od 20.00 hodin
  ve Chmelné

  Hraje skupina BON BON.
  Doprava zajištěna autobusy.
  Bližší informace na plakátech.


  Zveme Vás na koncert

  Filharmonického orchestru Č. Budějovice

  který se koná

  21. února 2003
  od 19:30 hodin

  v sále radnice ve Křemži.

  Soprán Gabriela Podnecká
  Dirigenti: VŠ hudební z Curychu (Švýcarsko)
  Skladby: Janáček, Stravinský, Haydn, Schubert

  Vstupné: 80,- Kč


  ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ ZA MĚSÍC ÚNOR 2003
  se vybírá:
  12. 2. 2003 od 12:30 do 17:00 h
  13. 2. 2003 od 12:30 do 16:00 h
  14. 2. 2003 od 12:30 do 14:30 h
  v přízemí Radnice Křemže č. dveří 11.


  Další informace :
  Ski klub Chmelná
  Obecní knihovna Křemže
  Křemežský veletrh
  Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962
  Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži


   

  INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
  na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
  můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

   

  Křemežsko
  Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
  330200291
  Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
  Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.  © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
  Počet přístupů na tuto stránku od 15. února 2003 : TOPlist 0