ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička - únor 2001

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Únor 2001 - Číslo 2 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (740 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

39. schůze rady obce se konala dne 8. 1. 2001 za účasti všech radních. Na této schůzi bylo projednáno majetkoprávní vypořádání s vlastníkem pozemků nezbytných pro zřízení příjezdové komunikace do nové stavební lokality "východ" nad Křemežským rybníkem. Dále byly projednány žádosti o finanční příspěvek obce nově založeným střeleckým klubem ve Křemži, Farní obce ŘK na opravu kostela (obě žádosti budou řešeny při přípravě rozpočtu na r. 2001). Starosta informoval radu o situaci "černé těžby" v obecních lesích v Loučeji, kde byla vyčíslena škoda soudním znalcem 110 tis. Kč, o uplatněných žádostech obce o dotace na úhradu úroku z úvěru na plynofikaci Chlumu, značení cyklostezek v mikroregionu Podkletí a na zřízení internetového pracoviště v knihovně Křemže, dále o postupu přípravy rozpočtu obce na r. 2001 a postupu prodeje parcel chatařům u Sýkorovského rybníka (ze 14 parcel dosud prodáno 8).

Radní byli seznámeni s rozhodnutím MF ČR, kterým byla sjednocena cena vody pro domácnost s cenou pro ostatní odběratele, což znamená zvýšení dotace obce na cenu vody pro domácnost o 14 tis. Kč, která bude hrazena z dohodnutého nájemného od VaKu.

40. schůze rady spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce se konala dne 22. 1. 2001 za účasti 10 zastupitelů, kde byl schválen pronájem bývalé prodejny ve Stupné p. Borovkovi pro kartonážské práce a pronájem jedné místnosti v bývalé budově obecního úřadu paní Jindrové pro provozování stříhání psů. Zastupitelé se seznámili s rozborem hospodaření obce za r. 2000, s výsledkem inventur obecního majetku a s 1. návrhem rozpočtu obce na r. 2001.

Dále odsouhlasili nákup dalšího kontejneru na sklo do proluky u Hrubých, uspořádání koncertu Janáčkova kvarteta z Brna dne 16. 2. 2001 a estrády dne 25. 2. 2001 v sále radnice, pronájem rekonstruovaného bytu 1 + 1 v domě čp. 82 a zahájení příprav na 10. Křemežský veletrh. Starosta podal informaci o výsledku jednání s p. Vysogladem, který přislíbil uhradit škodu vzniklou nepovolenou těžbou v obecních lesích v Loučeji, o zájmu České spořitelny o přemístění provozovny do přízemí Domu služeb s možností zřízení bankomatu a o postupu prodeje parcel chatařům u Sýkorovského rybníka (v současné době již prodáno 12 ze 14 parcel), což přinese do rozpočtu obce cca 400 tis. Kč.

- Lin -

Sčítání lidu, domů a bytů

Vážení občané,

Sčítání lidu, domů a bytů, 2001 - logo sčítání obyvatelstva, domů a bytů v České republice spadá do kontextu obdobných cenzů prováděných na základě rezoluce Ekonomické a sociální rady OSN o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2000 na celém světě.

U nás je zajištění tohoto cenzu uloženo Českému statistickému úřadu zákonem č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Tento zákon stanoví otázky, na které obyvatelstvo bude odpovídat a současně i povinnost informace poskytnout. Především jde o údaje, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit.

Takováto rozsáhlá akce samozřejmě přináší řadu otázek a nejasností, které lze podle našeho názoru soustředit zhruba do tří základních otázek: KDY? KDO? PROČ?.

Nejjednodušší je odpověd' na otázku "KDY?".

Sčítání se v naší republice uskuteční k 1. březnu 2001 s tím, že rozhodným okamžikem je noc z 28. 2. na 1. 3. 2001.
Požadované údaje budou zaznamenány do sčítacích tiskopisů (Sčítací list osob, Domovní list, Bytový list).
Tato zdánlivě jednoduchá odpověd' však s sebou již přináší další otázku, a to "KDO?"
Odpověd' na ni je už složitější, protože jde o odpověd' na 2 základní podotázky:

  1. "Kdo bude sčítán?" - budou to všechny osoby, které budou v rozhodný okamžik přítomny na území naší republiky, a tedy i Vaší obce či města. Každý dostane předem sčítací tiskopisy, které sám za sebe, a případně za děti či dočasně nepřítomné osoby, vyplní a odevzdá.

  2. "Kdo bude sčítat?" - tedy kdo Vám dodá a pak převezme tiskopisy. Odpověd' je rozsáhlejší. Celá republika, a tedy i obce našeho okresu, jsou rozděleny do tzv. sčítacích obvodů a v nich je vždy určena odpovědná osoba - sčítací komisař, která zajistí jak předání, tak i sběr tiskopisů, pomůže obyvatelům tiskopisy vyplnit. Musí se Vám prokázat průkazem sčítacího komisaře a zároveň občanským průkazem. Tito spolupracovníci Českého statistického úřadu jsou vázáni mlčenlivostí, pokud jde o zjištování data. V případě, že by umožnili nepovolaným osobám přístup k těmto údajům, je to kvalifikováno jako trestný čin.

V naší obci bylo zřízeno 13 sčítacích obvodů, ve kterých budou sčítání provádět tito komisaři:

Náhradníky sčítacích komisařů jsou: J. Schusterová, J. Homolková. Dohled nad sčítáním a kontrolou správnosti provádějí dva sčítací revizoři pí Anna Hrubešová a Jan Linha. Převzaté tiskopisy pak sčítací komisaři předají Českému statistickému úřadu k dalšímu zpracování. Ke konci června t. r. by měly být publikovány předběžné výsledky sčítání. V dalších měsících pak bude probíhat podrobné zpracování, a poté budou sčítací tiskopisy obsahující údaje o jednotlivcích zničeny. Definitivní a podrobné výsledky sčítání budou zveřejněny postupně v průběhu roku 2002. Jakékoliv publikované výsledky budou vždy ve formě sumarizovaných dat např. za části obce, obec a pod. V žádném případě nesmí být publikována data za jednotlivé osoby a ani to není vzhledem ke způsobu využití získaných dat nutné.

Nejrozsáhlejší je odpověd' na otázku "PROČ?" Důvodů proč se sčítání lidu pravidelně provádí je mnoho a s vývojem doby se také mění. Od potřeb sepsat berní poplatníky ve středověku přes např. "soupis víry" tedy potřebu sepsat věříčí (v r. 1651 pro potřebu rekatolizace českých zemí) až po potřebu zachycovat rychlé a výrazné strukturální změny, kterými soudobá společnost procházela během 19. století. To vedlo v roce 1869 k vydání říšského zákona o sčítání v rakouské monarchii. Z tohoto zákona pak v následujících cca 130 letech vycházely všechny zákony upravující cenzy obyvatelstva, tedy i zákon 158/99 Sb.

Je pochopitelné, že i to "PROČ?" se také během doby postupně měnilo. Bylo nutné analyzovat dopady např. dvou světových válek na strukturu obyvatelstva, možnosti zemědělské a průmyslové výroby, spotřebu obyvatelstva, strukturu domovního a bytového fondu, strukturu vzdělanosti apod. V současné době je potřebné analyzovat ekonomické aktivity obyvatelstva, odhadovat dlouhodobý vývoj republiky, poskytovat informace potřebné pro mezinárodní srovnání apod.

Připravované sčítání je osmým od vzniku samostatné Československé republiky v r. 1918 a současně prvním sčítáním v samostatné České republice. Věříme, že všichni přispějeme pravdivým poskytnutím údajů za svou osobu k tomu, aby bylo možné na základě výsledků charakterizovat populaci žijící na našem území a sledovat vývoj společnosti.

- Český statistický úřad, územní zastoupení, Český Krumlov -

Vážení přátelé, obracím se na vás s prosbou, abyste ke sčítání přistupovali s naprostou zodpovědností a pochopením pro práci našich dobrovolných sčítacích komisařů.
Děkuji

- Ing. Josef Troup, starosta obce -

Selská svatba za minulých generací

Jaká bývala na počátku minulého století i v pozdějších letech a jak ji podle vzpomínek nejstarších pamětníků zaznamenala lidová výtvarnice Marie Husarová ze Křemže.

Selská svatba z ledna 1926, historické foto Svátkem Tří králů končí vždy doba vánoční a začíná veselá doba masopustní, která trvá až do Popeleční středy. Byla to doba bálů (plesů) a také doba svateb. Málokdy se odbývaly svatby v ostatních ročních obdobích a nikdy ne v máji, protože lidová tradice věřila, že manželství uzavřené v tomto měsíci je neštastné. Říkalo se "V máji na máry". Církev nesouhlasila se svatebním veselím také v době adventní, kdy měli mít věřící vážnou duchovní přípravu na Vánoce a také ne v době postní, která je duchovní přípravou na Velikonoce, poznamenané Kristovým utrpením a jeho ukřižováním. Tradičním dnem svatby v týdnu bylo pravidelně úterý žádný jiný den. Pamatuji si, že tomu tak bylo ještě v dobách mého dětství. Proč právě v úterý, pí Husarová ve svých poznámkách neuvádí. Tradicí bylo, že ve středu a v pátek neměly být oddavky, a protože se velká svatba držela někde až tři dny, bylo úterý zřejmě dnem nejvhodnějším. Na vsi o masopustu - v zimním období - byl na všechno čas. Práce venku na polích byla skončena, krmil se jen dobytek doma a ani ostatní vesničané, chalupníci a řemeslníci nikam do pravidelné práce nechodili, a tak na svatbu si mohl každý udělat kdykoliv volno.

Už dlouhou dobu před svatbou věděla celá ves, že mladí spolu chodí. Pokud obojí rodičové neměli nic proti tomu, nezabraňovali jim v lásce. Někdy ale měli k jejich lásce a budoucímu manželství vážné výhrady a když si mladí ve většině případů dali vše rozmluvit, milenci se smutně rozešli. (To byly ještě doby, kdy mladí dali na rozumné rady svých rodičů.) Často pak došlo k manželství "z rozumu", ne z lásky a manželé se postupně sžili dohromady a jejich spokojené soužití pokračovalo až do hrobu. Slovo "rozvod",dnes tak běžný výraz, byl dříve vůbec neznámý. Takovou událost by byla odsoudila nejen celá vesnice, ale i široké okolí.

Selská svatba - družba, historické foto Svatbě předcházely námluvy u nevěsty. Její rodiče požádal o ni bud' otec nebo ženich sám, což byla už vlastně záležitost formální slušnosti. Po souhlasu rodičů se mladí vytratili a došlo k vážnému jednání obou stran o svatbě a o tom, co nevěsta dostane. Jakou výbavu a kolik věna. To hrálo důležitou roli, protože nastávající hospodář nebo jeho rodiče museli vyplatit další děti, at svobodné dcery nebo syny, kteří měli odejít z domova a uchytit se jinde. Po vzájemné dohodě o námluvách bylo otázkou oboustranné cti, že ze svatby už nesmí sejít, nebylo myslitelné, aby se "zhatila". Při námluvách bylo někde zvykem, že si snoubenci vyměnili zásnubní prskýnky s bílým nebo červeným kamínkem. Lišily se od snubních, které si vyměnili při oddavkách v kostele. Ty byly vždy zlaté, uzavřené kroužky bez kamene a nosily se celý život na prsteníku levé ruky.

Důležitým činem bylo, ještě před svatbou sepsat u notáře svatební smlouvu. V ní, kromě jiného, byl stanoven výměnek pro odstupujícího hospodáře (důchodové zabezpečení dávno ještě neexistovalo) a nevěstě byla knihovně připsána polovina statku. Zvát příbuzenstvo na svatbu chodil bud' družba nebo ženich s nevěstou. Selské svatby byly tehdy velké. Chalupníci už mívali svatby menší, ale stejně pěkné a tradiční zvyky se u nich také dodržoval y.

V předvečer svatby se sešli mladí z celé vsi jak u nevěsty, tak u ženicha, aby postavili bránu a zapili svobodu budoucích manželů. U nevěsty připravovala děvčata svatební kytky s bílou mašličkou a rozmarýnou. Ženich musel mít kytku velkou a mládenci o něco menší než ostatní svatebčané. Hlavní družička pak ráno přicházejícím svatebčanům tyto kytičky připevňovala na kabát Hlavní osobou a organizátorem svatby byl družba. Ještě v dřívějších dobách měl doudlebský kroj s opentleným kloboukem na hlavě a parádním deštníkem. Ve svatební ráno po příjezdu ženicha do dvora nevěsty byly vchodové dveře do domu uzavřené. Teprve po tradičním říkání a zpívání družby je domácí otevřeli. Po společném snídání byla připravena teprve nevěsta. Před vykročením z domova si snoubenci poklekli společně na stoličku prostřenou bílým ubrouskem, aby přijali rodičovské požehnání. U vrat, kde stála brána byl povijanem zatažen "šrank". Povijan byla vyšívaná delší stuha, kterou se ovíjela peřinka s malým dětátkem, aby prý rovně rostlo. Tak jako kolébka i tato se v rodině dědila. Teprve když se svatebčané u něho vykoupili, mohli jít dál. Všichni i s muzikanty jeli na vyzdobených vozech - žebřiňácích. Koně mívali opentlené parádní "kšíry" (postroje). Než se svatební průvod rozjel na oddavky, rozbil se džbán s pivem o oj vozu. Zřejmě asi ve víře, že střepy přinášejí štěstí. Krásným zvykem bylo, když se po příjezdu do Křemže kostel objel třikrát kolem dokola, při čemž kočí práskali biči. Po mši a oddavkách se zašla svatba ohřát do hospody - většinou ke Stankům - a zde bud' zůstala, nebo se jelo na "stolováni' domů k nevěstiným rodičům. Zde se stolovalo ve velké sednici. Celý program a zábavu řídil zase nepostradatelný družba, podle starých vžitých tradic. K různým zvykům patřilo také házet po novomanželích drobné cukroví, aby byli v manželství bohatí.

Večer se u nevěsty v komoře odbývala "zavíjená", jinak také "počepená", při které jí vdané ženy sundaly z hlavy věneček a nahradily ho šátkem. Druhý den po svatbě se převážela nevěstina výbava do nového domova. K výbavě patřila vždy malovaná truhla s výbavou, peřiny, kužel se lnem a kolovrat i pecen chleba. Příští neděli po svatbě šli ženichovi rodiče k rodičům nevěstiným na "přátelský" oběd.

Takto ve stručnosti bez dalších podrobností jsem zaznamenal podle paní Husarové starou selskou svatbu u nás. Jistě si na takovou celý život rádi vzpomínali tehdejší novomanželé i svatebčané.

- F. Nejedlý -

INFORMACE ČESKÉ POŠTY

Vážení zákazníci!

Ze zpráv o průběhu prvních dnů letošního roku jsme zjistili, že informace o změnách podmínek a cen poštovních služeb, které byly opakovaně zveřejněny v denním tisku i na poštách, nebyly zaznamenány všemi uživateli, jichž se tyto změny týkají. Protože chceme, abyste byli s našimi službami spokojeni, aby nedocházelo k nedorozuměním a obtížím, předkládáme Vám přehled cenových změn, k nimž došlo v poštovních službách od 1. ledna 2001.

VNITROSTÁTNÍ ZÁSILKY:

Podmínky pro podání a ceny ostatních kategorií obyčejných, doporučených i cenných vnitrostátních zásilek (psaní i balíků) se nezměnily. Provedené cenové úpravy se z hlediska výnosů České pošty, s. p. vzájemně kompenzují, nebyly do nich promítnuty rostoucí náklady na vstupy ani lidskou práci.

MEZINÁRODNÍ ZÁSILKY: Všechny informace o poštovních službách a jejich cenách lze získat v informačních střediscích na telefonních číslech 02/61004444 nebo 069/6946969 a na stránkách www.cpost.cz.

Dotazy lze rovněž adresovat na internetovou adresu info@ozsm.cpost.cz

- Blanka Cipínová -

SOKOLSKÉ OKÉNKO

Janáčkovo kvarteto

Vyjíždí z Brna za svými posluchači už 54 let. Za tu dobu jeho členové mnohokrát křižovali Evropu od Rakouska do Belgie, od Itálie přes Velkou Británii do Španělska či Řecka, absolvovali turné po Japonsku - soubor se postupně stával proslulým ve všech světadílech. Půl století činnosti si samozřejmě vynutilo postupné změny v obsazení. Nezměněny však zůstaly pracovní úsilí souboru, snaha o udržení tradice české a moravské hudebnosti a uspokojení z radostného předávání hudebních poselství posluchačům.

Janáčkovo kvarteto prezentuje na svých koncertech především skladby L. Janáčka, B. Smetany, A. Dvořáka, J. Suka, J. Brahmse, J. Haydna a W. A. Mozarta. Z děl těchto mistrů světové hudební kultury bude sestaven i jejich koncert v sále radnice ve Křemži 16. února 2001. Zazní Smyčcový kvartet G dur Wolfganga Amadea Mozarta a Smyčcový kvartet F dur op. 96 zvaný "Americký " Antonína Dvořáka.

Společenská kronika

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Úsměv

Perličky z podaných spisů na ONV

Informace

Stavební parcely - LOKALITA "VÝCHOD"
Obec Křemže, v souladu s územním plánem, nechala zpracovat parcelaci pozemků v lokalitě "Východ" nad Křemežským rybníkem", na pozemky pro výstavbu rodinných domků. Vzniklo tak 21 (výhledově ještě další 3) stavebních míst. Zájemci o parcely se mohou hlásit na Obecním úřadě ve Křemži.

Obec Křemže vyhlašuje výběrové řízení na prodej stavebních parcel na výstavbu rodinných domků v lokalitě Křemže - Východ.

Bližší informace na Obecním úřadě ve Křemži.
Křemže - stavební parcely, lokalita Východ


ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
se vybírá v jídelně Domu služeb:
středa 14. 2. 01 - 12:30 h - 17:00 h
čtvrtek 15. 2. 01 -12:30 h - 16:00 h
pátek 16. 2. 01 - 12:30 h - 14:30 h


Možnosti dostávat bezplatně aktuální informace - hlášení místního rozhlasu formou SMS na svůj mobil nebo e-mailem na počítač, využívá zatím pouze 25 občanů. Nechcete i vy být průběžně informováni? Nic to nestojí, stačí pouze nahlásit na OÚ č. mobilu nebo adresu elektronické pošty. Využijte této možnosti být informováni, nebot vzhledem k častým (ne však náhodným) poruchám místního rozhlasu nemá OÚ jinou možnost, jak občany informovat.


ESTRÁDNÍ POŘAD
Zveme vás v neděli 25. února 2001 od 15:00 hodin
na estrádní pořad "Každý má rád, když mu začnou hrát aneb možná přijde i kouzelník", který se bude konat v sále radnice.
Vstupné dobrovolné.


NAPSALI NÁM
Velice pochvalný dopis na náš zpravodaj nám zaslal náš stálý odběratel Křemežska a rodák pan Zdeněk HOTOVÝ z Říčan. Ke svému milému dopisu připojil i vzpomínkovou báseň, kterou dále otiskujeme.
Děkujeme a přejeme pevné zdraví a životní pohodu.

-red-

DEŠTIVÝ DEN (CESTA K BOŘINKŮM)
Zamžené obzory, oblaka divá,
kontura Kleti se rýsuje sivá,
pahorek Kluku se vznáší jak duch,
vlhkostí obtížen dýchaný vzduch.

Potokem kalný proud mokra se žene,
vlasy vrb skloněny, jsou obtížené
přívalem vlhkostí, zem je už zpitá,
zbrázděná stružkami, do hloubi zrytá.

Šuměním deštovým v korunách stromů
záclonou kapek ted' vracíš se domů,
v příšeří lesa tě závrat' až jímá
a tvoje noha svou tíhou mech ždímá.

Zkřehlé máš ruce a za límec táhne,
chlad rukou vyzáblou na záda sáhne,
líc pláčem dešťovým zmáčena celá,
v dálce už světélko z okna se bělá.

Od vrátek k zápraží pouze pár kroků,
co ses jich nachodil za tolik roků!
Dneska se navracíš za šera zpátky,
těšíš se až projdeš nízkými vrátky.

Za kliku vezmeš a domova vůně
zajme tě v blaženém klidnícím lůně,
pohodu vydýchne od krbu zář,
zpod lampy vítá tě s úsměvem tvář.

Polibek dáváš ted' své milé ženě,
děláš tak po léta, činíš tak denně,
ke stolu usedáš po jejím boku,
zacinká sklenička zlatého moku.

Domov je přístavem kam se rád vracíš,
najdeš tu jistotu, když jinde ji ztrácíš.
Večerní pohoda u srdce hřeje.

Za okny z nebe dál voda se leje...

1997


INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 17. února 2000 : TOPlist 0