ARCHIV 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Leden 2006 - Číslo 1 - Ročník 16

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 303 kB)

 

Novoroční slovo starosty

Vážení spoluobčané,

je to jen pár dnů, co se uzavřela poslední kapitola roku 2005 a všichni již žijeme budoucností roku nového.

Co nám přinesl ten starý, co nás čeká v tom novém? To jsou otázky, které si asi každý člověk jako jediný z živých tvorů na této planetě klade v posledních dnech roku.

Každému jistě něco dobrého, něco špatného, něco, v čem člověk chyboval, co by příště udělal jinak, lépe, něco, co se mu naopak povedlo a měl z toho radost. Takový je život už po tisíce let a je jen na nás, jak si tuto skutečnost uvědomíme. Jak dokážeme být tolerantní, poctiví, pokorní, nezávistiví, ohleduplní, vnímaví... jak se dokážeme k "pánu tvorstva", jak se někdy pyšně nazýváme, alespoň o krůček přiblížit.

I naší obci přinesl rok 2005 řadu dobrého, ale i řadu zlého. Snad toho dobrého bylo mnohem více. Kromě celé řady pozitivních, dobrých a milých událostí, považuji osobně za nejvýznamnější dokončení významné akce, kterou byla rekonstruována a doplněna kanalizační síť v Křemži a Chlumu a která přispěla k protipovodňové ochraně, zajištění nových zdrojů pitné vody pro osady Loučej a Lhotka, dále pak v červnu zahájení investiční akce rekonstrukce silničního průtahu Křemži a prostoru náměstí, která bude pokračovat i v roce novém a samozřejmě úspěšný 14. ročník Křemežského veletrhu.

To zlé, nejvíc smutné bylo, že odešlo navždy několik lidí, kterých jsem si vážil a které jsem měl rád.

Přátelé, vážení spoluobčané, přeji Vám, přeji nám, abychom v dobrých i zlých dnech, které nás v tomto roce čekají, byli lidmi tolerantními, poctivými, pokornými, nezávistivými, ohleduplnými, vnímavými...

Přeji Vám mnoho zdraví, osobních i pracovních úspěchů, štěstí a příležitostí setkávat se jen s dobrými a moudrými lidmi.

S úctou Váš starosta Ing. Josef Troup

Ze schůze obecní rady a zastupitelstva obce

Dne 12. 12. 2005 se sešla na své 69. schůzi rada obce společně s pracovní poradou zastupitelů obce.

Na svém jednání projednala návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva obce, zprávu o činnosti rady obce (za nemocného tajemníka předložil starosta obce), návrh rozpočtových opatření č. 4/2005, pověřením rady obce k rozpočtovým opatřením do 50 tis. Kč a pověřením starosty k rozpočtovým opatřením v období od 12. 12. 2005 do 31. 12. 2005 (požadavek auditora - schváleno), dále byly předloženy materiály k posouzení výběru firmy k hospodaření v obecních lesích (předloženy byly podklady z nabídek - profil firmy, reference, cenová nabídka pěstebních a těžebních činností a ostatní), dále návrh na doplnění přestupkové komise (za paní Martu Znamenáčkovou byl navržen Mgr. Pavel Krigar), zřízení sociálního fondu obce, návrh nové smlouvy se společností EKO-KOM o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (schváleno), žádost o schválení jednorázového splacení půjčky z Fondu rozvoje bydlení (schváleno) a žádost Zemědělské vodohospodářské správy o majetkoprávní vypořádání pozemku Stupenského potoka po jeho rekonstrukci.

Dne 12. 12. 2005 se po zasedání rady obce a pracovní poradě zastupitelů obce konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Soubor usnesení zastupitelstva obce z tohoto jednání dále plně otiskujeme.

Soubor usnesení

Soubor usnesení č. 5/2005 ze zasedání zastupitelstva obce Křemže konaného dne 12. prosince 2005

Usnesení č. 34/2005
Zastupitelstvo obce Křemže:
I. bere na vědomí zprávu starosty o plnění úkolů od 27. 9. 2005 a informaci o všeobecném dění v obci

Usnesení č. 35/2005
Zastupitelstvo obce Křemže:
I. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za období od 26. 9. 2005

Usnesení č. 36/2005
Zastupitelstvo obce Křemže:
I. schvaluje "Jednací řád zastupitelstva obce Křemže", který nahrazuje jednací řád schválený zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2002

Usnesení č. 37/2005
Zastupitelstvo obce Křemže:
I. schvaluje "Rozpočtové opatření č. 4/2005", které je přílohou tohoto usnesení
II. ukládá starostovi zapracovat toto opatření do rozpočtu obce

Usnesení č. 38/2005
Zastupitelstvo obce Křemže:
I. schvaluje pověření rady obce k rozpočtovým opatřením do 50 tis. Kč

Usnesení č. 39/2005
Zastupitelstvo obce Křemže:
I. schvaluje pověření starosty obce k rozpočtovým opatřením od 12. 12. 2005 do 31. 12. 2005

Usnesení č. 40/2005
Zastupitelstvo obce Křemže:
I. schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2006 dle přílohy, která je součástí tohoto usnesení

Usnesení č. 41/2005
Zastupitelstvo obce Křemže:
I. schvaluje na základě výsledku výběrového řízení uzavření smlouvy na hospodaření v lesích v majetku obce se Křemže se společností JULEFA, s.r.o., Chmelná
II. pověřuje starostu uzavřením smlouvy se společností JULEFA, s.r.o., Chmelná na období 5 let počínaje 1. 1. 2006 s právem opčním na dalších 5 let

Usnesení č. 42/2005
Zastupitelstvo obce Křemže:
I. schvaluje pana Mgr. Pavla Krigara, člena zastupitelstva obce, jako člena přestupkové komise za paní Martu Znamenáčkovou

Usnesení č. 43/2005
Zastupitelstvo obce Křemže:
I. schvaluje smlouvu se společností EKO-KOM, a.s., Na Panráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS200520002119
II. pověřuje starostu podpisem této smlouvy

Usnesení č. 44/2005
Zastupitelstvo obce Křemže:
I. schvaluje zřízení sociálního fondu obce dle zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
II. pověřuje starostu schválením zásad pro zřizování a čerpání sociálního fondu

Usnesení č. 45/2005
Zastupitelstvo obce Křemže:
I. schvaluje jednorázovou splátku úvěru z Fondu rozvoje bydlení poskytnutého manželům Janu a Jiřině Linhovým, bytem Křemže 111 a Františkovi a Ludmile Štabrňákovým, bytem Loučej 10

Usnesení č. 46/2005
Zastupitelstvo obce Křemže:
I. schvaluje prodej části pozemku p. č. KN 2318/3, díl "b", o výměře 150 m2 a p. č. 2318/1, díl "d", o výměře 12 m2, specifikovaný geometrickým plánem č. 1035-112/2005 za úřední odhad, administrativní a daňové náklady spojené s převodem.
II. pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

- JT -

Silnice

V době technologické odstávky rekonstrukce průtahu Křemží nám dovolte, vážení čtenáři, uveřejnit úryvek z jedné eseje o významu cest. Jedná se o ukázku z knihy Václava Cílka - Makom, kniha míst, Praha 2004 - oddíl II. - Zeitgeist: porozumět době, světu a medvědům.

"Karel IV. trávil mládí na cestách a dobře znal jejich vojenský a komunikační význam. Zaváděl silné cesty neboli silnice, které měly šířku kolem pěti metrů, vešly se na ně dva vozy jedoucí proti sobě a mívaly zpevněný povrch. Kolem cest bývaly vykáceny stromy, aby se lapkové neměli kde skrývat. V 17. století byl dokonce na nepříznivých místech kvůli lupičům vyčištěn na dostřel pistole bezpečnostní pruh. Neutěšený stav českých cest a silnic trval až do vlády Marie Terezie a Josefa II. Osvícenská vláda potřebovala pro své časté války efektivní systém nejenom vojenských silnic, ale centralizovaný stát musel především vybírat daně, a tedy vědět o kdejaké samotě a dostat se k ní. Josef II. byl podobně jako Karel IV. velký cestovatel a navíc si byl vědom nutnosti otevřít zemi novým technologiím a dálkovému obchodu. Pokud jedete po silnici a v její ose spatříte věž kostela, pak se téměř jistě jedná o trasu racionálně napřímenou v 18. století. V té době bylo rovněž nařízeno vysazování ovocných alejí, aby se v jejich stínu šetřili koně a také aby vojáci propuštění z vojenských cvičení či tažení měli cestou domů co jíst.

Ale byl tu ještě jeden závažný důvod pro budování stále dokonalejších cest - pošta a spojení vídeňského dvora s Prahou vedené nikoliv kulturními či obchodními zásadami, ale spíš vojenským "bez spojení není velení". První poštovní trať z roku 1527 z Vídně do Prahy přes Tábor tak sloužila k dodávání zpráv a příkazů z vídeňského dvora do Prahy. V roce 1725 byla ustanovena první silniční komise, která měla rozhodnout o optimálním vedení trasy Vídeň - Praha - Lipsko a později i cesty z Prahy do Plzně a Norimberku. Její šířka byla stanovena na čtyři sáhy (7,2 metru). Vznikala tak síť unifikovaných, pevně předpisy svázaných císařských cest, na kterých se vybíralo mýto. Již v roce 1747 byla omezena váha formanských vozů na tři tuny a u větších nákladů bylo nutné používat širší obruče. V polovině 19. století měla silniční síť v české a moravské části monarchie skoro 8 000 kilometrů. V dalším století pak na starých, místy ještě pravěkých základech pokračoval proces zahušťování a rozšiřování sítě cest, který ukončilo až budování dálnic."

Živý Betlém

Živý betlém je ve Křemži vždy originální; skvělé představení z 23. prosince 2005 vám můžeme připomenout na fotografiích. Škoda jen, že nelze slovy ani obrazem zachytit také půlnoční mši - za provedení Rybovy České mše vánoční a za přípravu živého betlému patří dík zpěvákům, hudebníkům a hercům - amatérům.

Svátky mají být slavnostní a radostné, a to Vánoce 2005 ve Křemži byly!

- cij -

Křemže 2006, Vánoce 2005 - živý betlém Křemže 2006, Vánoce 2005 - živý betlém

Křemže 2006, Vánoce 2005 - živý betlém

Lednové výročí

Wolfgang Amadeus Mozart
27. 1. 1756 - 5. 12. 1791

Wolfgang Amadeus Mozart, ilustrace Wolfgang Amadeus Mozart je u nás dobře znám a oblíben, snad i zásluhou filmu Miloše Formana "Amadeus". Letošní rok bude probíhat nejen v Rakousku ve znamení oslav 250. výročí jeho narození.

Otec Wolfganga, rakouský hudebník Leopold Mozart, ho vozil Evropou jako zázračné dítě. Posluchače oslňoval mimořádným nadáním výkonným i tvůrčím. Z většiny zázračných dětí však vyrostli nakonec jen docela průměrní hudebníci, z roztomilého "Wolfíčka" se však stal jeden z největších tvůrců, jaké hudební dějiny znají.

"Mozart je sluníčko," říkával prý o něm Antonín Dvořák. Měl na mysli onu líbeznou pohodu, jakou šíří třeba Malá noční hudba, jedna z mnohých Mozartových nástrojových serenád, nebo Figarova svatba, jedna z nejslavnějších oper. Ale to není Mozart celý; je ještě Mozart tří posledních symfonií: Es dur, g moll, C dur (jméno "Jupiter" bylo této poslední symfonii dáno až po skladatelově smrti), oper Don Giovanni a Kouzelná flétna a duchovní kantáty Requiem (tj. mše za zemřelé): umělec myšlenkové hloubky v 18. století zcela ojedinělé, otvírající hudbě nové světy. Vedle Josefa Haydna se tak stal dovršitelem hudebního klasicismu.

Krátký život Mozartův byl naplněn hudbou (1769 - 81 koncertní mistr arcibiskupa v Salcburku; od roku 1781 žil trvale ve Vídni, podnikal umělecké zájezdy do Prahy a německých měst). V Praze našel příznivce v manželích Duškových i nadšené obecenstvo. Vždyť opera Don Giovanni měla v Praze premiéru!

Katalog jeho děl (Köchelverzeichnis, Köchelův seznam) zahrnuje více než 600 skladeb ze všech oborů: opery (např. Figarova svatba, Don Giovanni, Cosi fan tutte, Kouzelná flétna), symfonie (okolo 50 děl - např. D dur Pařížská, C dur Linecká, D dur Pražská), koncerty (zvl. klavírní a houslové), divertimenta a serenády (Malá noční hudba), tvorbu klavírní a komorní (sonáty, tria, kvartety), vokální hudbu církevní (mše, Rekviem - K 626) i světskou (árie, např. Bella mia fiamma, addio - Krásný můj plameni, sbohem).

V nenávratnu zmizely Mozartovy improvizace a všechny jeho praktické výkony nad klaviaturou, u varhan, s houslemi, s dirigentskou taktovkou. Ani zde nezněly jen veselé a bezstarostné tóny; skladatel poznal trpce a krutě, jak je existenčně závislý na přízni či nepřízni společnosti. Přesto pan Punkitititi, jak se sám žertovně pokřtil, neztrácel v těžkých životních situacích ani představu o umělcově cti, ani smysl pro humor. Byl to opravdový hudební génius.

Podle knihy Světem hudby, SPN 1971

Sbor dobrovolných hasičů ze Lhotky

V letošním roce oslaví Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotce 70 let od svého založení. Při této příležitosti jsme nechali vytisknout nástěnný kalendář, na kterém jsou vyznačené kulturní akce pořádané sborem během tohoto roku.

Hned první akcí je již 34. tradiční hasičský bál. Bál, na který jste srdečně zváni, bude pořádán v sobotu 14. ledna od 19,30 hodin v restauraci Vertigo Křemže. K tanci a poslechu bude hrát kapela Luna.

Jaroslav Plánský

Křemže 2006, 70. výročí založení SDH Lhotka, nástěnný kalendář

Hodně štěstí, zdraví a pohodu v roce 2006 přejí hasiči Lhotka

Učit se správně učit

Leden je měsícem zkoušek a uzavírání klasifikace. Snad není ještě pozdě a vašemu žáčkovi či studentu může posloužit několik rad, jak se správně a efektivně učit:

Křemže 2006, učit se správně učit, ilustrace Správné časové rozvržení znamená:


Správné pracovní místo
Správná organizace znamená:
Správné plánování přestávek znamená:
Smysluplné učení znamená:
Pozitivní motivace k učení spočívá v:
- cij -

Právník radí

Zásady nového správního řádu

Zásady činnosti správního orgánu, které mají přednost před zákonem a které se týkají veškeré činnosti správního orgánu podle správního řádu, tj. správního řízení, ale i vydávání vyjádření, osvědčení, sdělení, a přiměřeně se použijí také při uzavírání veřejnoprávních smluv nebo při vydání opatření obecné povahy. Tyto zásady se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje.

Zásada dobré správy se uplatní tím, že správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů a spolupracují v zájmu dobré správy.Jak postupovat před zahájením řízení dle nového správního řádu

Od 1. ledna 2006 začal platit nový zákon č. 500/2004 Sb., upravující zcela nově a revolučně tzv. správní řád, což je právní norma, která (obecně řečeno) platí pro všechny úředníky státní správy, aby mohli vyřizovat jakákoli podání, podněty, žádosti a stížnosti od občanů. Pro Vaši představu, správní řád se vztahuje na správní orgány, kterými jsou úřady, např. ministerstva, krajský či obecní úřad nebo stavební či přestupková komise, a také na obec, jedná-li se o uzavírání veřejnoprávních smluv, samozřejmě se vztahuje na úředníky, na účastníky řízení a na fyzické a právnické osoby při výkonu jejich působnosti v oblasti výkonu veřejné správy navenek, jestliže zvláštní zákon nestanoví jiný postup. Základní právní normou pro orgány obce, jejich vztahy a výkon státní správy a samosprávy zůstává samozřejmě zákon č. 128/2000 Sb. o obcích. Stanovení rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřízení či zrušení odborů a oddělení obecního úřadu totiž patří podle zákona o obcích do pravomoci rady obce. Rada obce totiž mj. schvaluje organizační řád, jmenuje a odvolává vedoucí odborů a rozhoduje o počtu úředníků.

Výkon státní správy a samosprávy (neboli výkon veřejné správy) nadále upravují jiné zvláštní zákony. V soukromoprávních vztazích, jejichž subjektem je obec, se postupuje podle občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákoníku práce a souvisejících předpisů. Každý úředník musí rovněž postupovat podle vnitřních předpisů úřadu, ve kterém je zaměstnán a které samozřejmě nesmějí být v rozporu s obecnými zákony. Podle nového správního řádu se musí postupovat v případě, jedná-li se

  1. o výkon veřejné správy, nikoliv o soukromoprávní vztahy,
  2. jedná-li se o výkon působnosti navenek, nikoliv uvnitř obce,
  3. nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.
Nový správní řád má sedm částí, z nichž každá upravuje něco jiného. Správní řád tedy upravuje nejen vydávání správních rozhodnutí, ale rovněž vydávání osvědčení, vyjádření, sdělení. Nově obsahuje správní řád podrobnou úpravu veřejnoprávních smluv a vyřizování stížností. Jako zcela nový institut zavádí vydávání opatření obecné povahy, která nejsou ani individuálním rozhodnutím ani obecně závazným právním předpisem (nově opatření obecné povahy podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích).

Každý obecní úřad vystupuje dle nového správního řádu v následujícím postavení jako: Každý správní orgán musí postupovat podle dosavadních předpisů (před účinností nového správního řádu), jestliže nebyla řízení zahájená v roce 2005 pravomocně skončena před účinností nového správního řádu a bylo-li rozhodnutí před účinností tohoto zákona zrušeno a vráceno k novému projednání správnímu orgánu, a při výkonu rozhodnutí, který byl zahájen před účinností nového správního řádu.

Novým správním řádem se správní orgán musí řídit, bylo-li řízení pravomocně skončeno před 1. 1. 2006, při přezkumném řízení, obnově řízení nebo vydávání nového rozhodnutí, včetně lhůt, v nichž lze takové řízení zahájit.

Činnost správního orgánu začíná úkony jiných osob, které správnímu orgánu podávají své žádosti či podněty nebo začíná vlastními úkony správního orgánu. Správní orgán činí úkony v řízení písemně a správní řád umožňuje rovněž ústní jednání. Jednotlivé úkony v řízení se činí písemně pouze tehdy, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud to nevylučuje povaha věci. Jednotlivé sdělení v průběhu řízení lze vůči přítomnému účastníku řízení učinit ústně, pokud ten na písemné formě netrvá. Obsah úkonů prováděných jinou než písemnou formou se poznamená do příslušného spisu, nestanoví-li zákon jinak.

V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti předkládat i v jazyce slovenském, osoby příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, mohou činit podání v jazyce své národnostní menšiny. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje.

Takové prohlášení může správní orgán učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu. Každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka. Osobám neslyšícím správní orgán ustanoví tlumočníka znakové řeči podle zvláštního zákona. Neslyšící osobě, která neovládá znakovou řeč, ustanoví správní orgán prostředníka.

Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo. Dojde-li podání správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný, bezodkladně je usnesením postoupí příslušnému správnímu orgánu a současně o tom uvědomí toho, kdo podání učinil. A naopak, jestliže bylo obecnímu úřadu postoupeno podání, ale ten má za to, že není věcně nebo místně příslušný, může je usnesením postoupit dalšímu správnímu orgánu nebo vrátit jen se souhlasem svého nadřízeného správního orgánu. Děje se tak usneseními, která se pouze poznamenají do spisu. Příslušný správní orgán může věc usnesením postoupit z důvodu vhodnosti. Postupující správní orgán je povinen vyžádat si předchozí souhlas správního orgánu, jemuž má být věc postoupena. Předchozího souhlasu není třeba v případech, kdy má žadatel v územním obvodu správního orgánu, jemuž má být věc postoupena, místo trvalého pobytu nebo sídlo, popřípadě se v tomto územním obvodu zdržuje. V řízení o žádosti se tohoto ustanovení použije jen na požádání nebo se souhlasem žadatele. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podnikatel uvede jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku, právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit, nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Na dobu odstranění vad žádosti správní orgán řízení usnesením přeruší.

Žádost je také podání a musí z ní být patrné, kdo je žadatel, o co žádá nebo čeho se domáhá. Žádost nesmí být zjevně právně nepřípustná, takovou žádost správní orgán neprojednává a řízení zastaví.

Co je podnět, zákon nedefinuje. I podněty jsou podání. Správní orgán je povinen před zahájením řízení přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední, a na žádost sdělit, co s podnětem učinil. K prověření oznámení, ostatních podnětů a také vlastních zjištění nebo stanoví-li tak zákon, opatřuje správní orgán ještě před zahájením řízení nezbytná vysvětlení, která by mohla být důvodem k zahájení řízení z moci úřední.

Vysvětlení může požadovat jen tehdy, nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit jiným úředním postupem. O podání vysvětlení se pořizuje záznam. Záznam o podání vysvětlení nelze použít jako důkazní prostředek.

Stížnost rovněž není definována zákonem. Ze zákona však vyplývá, že se jedná o podání směřující vůči nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a v případě ústního podání se o stížnosti sepíše záznam. Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Je učiněno dnem, kdy došlo orgánu příslušnému, nikoli orgánu nepříslušnému, což je podstatné pro včasné vyřízení podání od jeho přijetí. Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Proto musí obec zajistit přijímání podání v elektronické podobě.

- J. M. -

Z důvodu velkého rozsahu příspěvku je pokračování zařazeno do únorového Křemežska.

Leden

Leden, kresba M. Alše

"Sanice - andělská jízda, ale čertův zvrat."

A to Mikoláš Aleš neznal snowboardy a jiné adrenalinové sporty na sněhu.

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Vzpomínky na Karla Vochozku 4.

Vzpomínky na Karla Vochozku
(poslední projev a poslední setkání spolužáků s Karlem v roce 2004)


Vážení a milí spolužáci,

vítám Vás na našem dalším setkání. Ani nevím, kolikáté již to je. Na tom minulém jsem se neúčastnil, ale byl jsem tu duchem s vámi. Všem chci dodatečně poděkovat za písemné přání a vzkazy k mému uzdravení. Scházelo málo a odepsali jste dalšího ze svých spolužáků. Ještě jednou díky všem. Osobně chci poděkovat i Zdeňkovi Laštovičku, který na mou žádost pro mne vypracoval studii všech těch šudráků, které se vyskytují na území našeho krásného Podkletí. Tato studie byla po jeho zpracování uveřejněna ve státním odborném časopise, který slouží pro geologii, mineralogii a vůbec pro všechno to "permoničení" pod zemí. Při jeho skromnosti, ani nevíte a sám on se nepřiznal, že patří k uznávaným kapacitám v tomto oboru v našem státě.

Léta ubíhají, a tak mi letos připadá nutné všechny vás upozornit, že jsme ze školy již 50 let. Ani se nezdá, jak to ubíhá. Nedávno jsme vzpomínali 35 let opuštění školy, teď již 50 a než se nadějeme, budou k tomu přibývat další desetiletí. S ohlédnutím do našich mladých let musím konstatovat, že život si s námi pěkně zahrává. V mládí nám daruje sílu, hbitost, lásku, krásu a úspěchy. Ke stáří si od nás vybírá poplatky za to, co nám zase za celou dobu žití nadělil. Bere nám zdraví, sílu, rozum, kamarády a přátele, rodinné příslušníky. Ale tomu nemůže lidská bytost zabránit. V mládí jsme měli radost, jak nám tvrdly (vousy) a nyní ve stáří nám měknou (kosti). Nejhorší ale asi je skleróza. Člověk je zdravý, nic si nepamatuje, ale musí mít u sebe cedulku s adresou, kam ho mají doručit, když zabloudí.

Vyzkoušejme nyní na sobě, jak jsme na tom se zapomínáním a sklerózou:
Křemže 2006, fotografie z roku 1937, sedící zleva jsou učitelky: Foliová, Stožická, ředitel Schwarzinger, Šimečková a Malechová, stojící učitelé zleva: Herál, Tomeš, Weis, Dvořák, Baštýřová, Smítka, Kubeš, Vochozka (zde pouze shoda jmen!) ...vraťme se o 58 let zpět a postavme se mezi vstupní dveře staré školy. Chodbou kolem tříd projdeme až k bytu školníka. Na chodbě jsme minuli věšák s kabáty a řady bot - mezi nimi ještě i dřeváky! Na dolní chodbě záchody a také vchod na dvůr. A u schodu třída s podepřeným stropem. Po schodech nahoru. Další třídy, sborovna, schody, třídy, ředitelna. A celé škole vládl ředitel Schwarzinger. Statný pán se zlatými brýlemi, přísný a vážný, v upnutém přiléhavém obleku a vždy s motýlkem. Mimo školu nosil na hlavě vždy klobouk, často i černé paraple nebo elegantní hůlčičku. Dnešní ředitel školy v sepraných pláťákách a maskáčovém triku by si vedle něj připadal jako bezdomovec. Z ostatních tříd za zavřenými dveřmi bychom poznali i hlasy nám některých důvěrně známých osobností učitelů. Ne všichni ale nás za léta školní docházky učili. Připomeňme si aspoň jejich jména.

První naší učitelkou byla stará svobodná dáma paní Božena Stožická. Hodná paní s obrovskou trpělivostí. Léta školní služby se na ní profesně podepsala. Svá slova i výklad doprovázela posunky, ukazováním některou rukou i grimasou. Pravým opakem byla učitelka Foltová - vznětlivá a rtuťovitá osoba. Ta snad od chvíle, kdy se ráno probudila, přemýšlela o tom, komu podupá sešity, komu za pomoci jednoho zubu vynadá, a ve které třídě ráno poprvé ve dveřích zakřičí: "Sem tady nebo nejsem!?" Energický učitel Herál, před kterým se třásli i ti největší syčáci. Stačilo, aby se někde ukázal jeho dužnatý orlí nos a nebylo třeba slov. Rákoska v jeho pojetí dovedla na zadku hříšníka zpívat s takovou bravurou, že mu ostatní učitelé mohli až závidět. Učitelka paní Šimečková byla klidné povahy a dovedla pěkně vykládat. Většinou jí lidé jmenovali "starostová", neboť její muž byl starostou. Trochu přísnější učitelka Mejzlíková nebyla ve velké oblibě, ale přesto naučila. Časem se u menších školáků objevila i učitelka Vítková, která do Křemže přišla se svým mužem Janem Vítkem coby jmenovaným ředitelem.

Na národní škole se na jeden rok objevil i mladíček Procházka. Celoročně si liboval v nošení saka, jehož krátké rukávy končily někde blízko lokte. Nikdo se ani nedivil. Přišel z vojny a peníze nebyly. Nedovedu pozapomenout ani na malého mužíčka se jménem Kodet. Stále nosil pumpky a jeho nohy končily ve střevících s dlouhými tkaničkami. Dlouho na škole nebyl, ale zastával i funkci ředitele pro národní školu. Naše školní léta již nezažila ty staré učitele, neboť my jsme do školy nastoupili až po válce. Zažili jsme starou školu, stěhování do školy nové, třídy u Soukupů a pak školu novou. Do té nastoupil jako ředitel Jan Vítek se zástupcem panem Šafkem. Povahy naprosto odlišné. Vítek zralý pro politickou a veřejnou činnost, Šafek klidné povahy, vzhlížející se ve své dýmce, kterou snad ani nezhasínal.

Z období, kdy jsme chodili ještě do staré školy, bych nerad vynechal i šviháka se jménem Terš, který se hlavně zaměřil na sport a také dělal ředitele školy. A také malý mužíček v pumpkách se jménem Foltin. Strašné dobračisko, čehož někteří zneužívali a handlovali s ním i o známky. Na nové škole jsme se ale setkali i s partou nových mladých učitelů. Byli to: Forst, Hojdar, Vlk a Podhrázská. Vyučovali hlavní předměty a žáci je měli rádi. Učitelé Vlk a Podhrázská též vyučovali tělocvik. Zvyšovali naši odolnost a stále jsme cvičili prostná, gymnastiku a akrobatické cviky. Často jsme vycházeli do přírody a hráli předepsané branné hry. Na brannou hru do Chlumečáku v pochodovém tvaru po silnici, na mandelinku bramborovou v pochodovém tvaru až do Lhotky, v pochodovém tvaru sázet stromky na Bory, a tak si člověk myslel, že zbytek školy propochodujeme. Díky Vlkovi a Podhrázské se značně zlepšila práce v křemežském Sokole. I škola pořádala častěji pro veřejnost tělovýchovné akademie. V tělovýchově pracoval i místní učitel Pokorný, který na škole vyučoval češtinu. Škoda jen, že tyto mladé učitele po roce až dvou letech odvál vítr a zůstala jen učitelka Podhrázská, která se ve Křemži vdala (také Pokorný zůstal až do důchodu). Na kratší dobu se také ve Křemži objevila učitelka Hrabová, hezká okatá ženská.

Ale do Křemže na několik let přišel i učitel Homolka, tmavovlasý elegán, který si liboval v nošení klobouku k saku. Nebylo žádným tajemstvím, že je ve Křemži za trest a že je to vlastně z politických důvodů sesazený profesor. Po zavření jedné třídy na dvojtřídce ve Chmelné přešel do školy ve Křemži i učitel Tříska, který zde začal vyučovat matematiku. Jeho vášní byla muzika. Na škole vedl i soubor. Spolu s dalšími fandy muziky se pokoušeli hrát "čaje" u Staňků v hospodě, nebo při slavnosti "Na Doubku". Moc ale popularitu nezískali, a tak myslím, že včas skončili. Ruštinu neměl rád nikdo. Když jí ale učila paní učitelka Čížková, tak se ruština stala předmětem skoro zatracovaným. Dnes už by asi nebylo férové, abychom zjišťovali proč. Pan učitel Fesl a učitelka Frdlíková byli klidnějšími typy. Jejich heslo "HLAVNĚ ZDRAVÍ" vyvěralo z momentálního zdravotního stavu obou výše jmenovaných. Oba rádi známkovali kolem průměru, a tak za nich přibývalo známek s označením "dobrá".

Mezi ostatními učiteli vyčnívala postava učitele Františka Slámy. Při každém výročí ve státních dějinách ve školním rozhlase recitoval "Maryčku Magdónovu" s takovou vervou, že i její autor by bledl závistí. Po odpolednách v suterénu školy učil chtivé žáky hrát šachy a pro vděčné posluchače často vyprávěl své příhody z náletů ve válce. Zvláště povedený byl příběh s kouskem bomby v kapesníku z kapsy u kalhot. Nemohl zapomenout na své působení ve Vídni a na dveřích bytu u Zajíčků měl vizitku: František Sláma, odborný učitel, Vídeň 5. Přestože byl svobodný a nepraktický, vlastnil tehdy výkonný motocykl Jawa 250 - pérák. Když na něm vyjel, byl oblečen asi jako aviatik Kašpar - dlouhý kabát do deště, koženou kuklu na hlavě a brýle s velkými skly, upevněné širokou gumou v zátylku. Křemži většinou projel jednotkou za notného kvílení motoru. Na dotaz odrostlejších žáků, proč jezdí jen na jednotku, pravil: "Až ojezdím jednotku, budu jezdit na dvojku!" Časem se dostal do penze a byl vídán ještě s několika jemu podobnými často na budějovickém náměstí.

Ale nechme vzpomínání. Pokud jsme se dostali až sem a na něco o našich učitelích jsme si vzpomněli, není to s naší sklerózou tak pokročilé. Možná, že jsme na někoho zapomenuli, ale budiž nám prominuto. Už nejsme tak mladí a své mozkové závity máme hodně utažené. Bylo by třeba, aby život k nám byl shovívavější a odvál od nás všechny zdravotní pohromy i pohromy rodinné. Aby náš pobyt ve školních lavicích byl pro nás jen úsměvnou historií. Škoda jen, že z našeho středu odešlo již pár spolužáků, kterým život nedopřál dožíti se dnešního našeho setkání. Vzpomeňte na ně v dobrém. Ať jsou stále s námi i v našich historkách...

Závěrem prosím čtenáře, aby v dobrém vzpomínali na obětavého učitele a výborného muzikanta Karla Vochozku, který zemřel tiše v neděli 7. srpna 2005 ve věku 65 let. Určitě na něho budeme vždy vzpomínat my - jeho spolužáci z křemežské školy...

Zdeněk Laštovička
(Chlum - Jihlava 2005)

Radniční restaurace

Radniční restaurace náměstí Křemže mění z provozních důvodů s platností od 1. 1. 2006 otevírací dobu takto:

čt 15.00 - 23.00
 15.00 - 24.00
so 11.00 - 24.00
ne 11.00 - 22.00 hod.

Pokud budete mít zájem využít našich služeb mimo otevírací dobu, kontaktujte nás prosím na tel. čísle: 777 686 454 (narozeniny, svatby, firemní oslavy, školní srazy, pohřby...). Děkujeme.

V Radniční restauraci se uskuteční také tradiční plesy: v sobotu 28. ledna ples Sokola a v únoru školní ples. I nadále bude naše restaurace pokračovat každý sudý víkend v gastronomických akcích z různých koutů světa, ale i z domova v režii šéfkuchaře Tomáše Böhma.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Bál

Bál je od plesu rozlišen - dnes totiž - jiným určením společenským. Teď ovšem se lid - pomalu, ale zřejmě - bálu vzdává a dovede také již říci, že hasiči, naši a ze tří vůkolních osad, budou mít ples. Ale slova z písně nevyjmeš, a proto platí napořád a platit nepřestane, že byla kočka na bále, ztratila tam korále. A candrples nelze říci vůbec. Umře-li nám tedy bál - ať žije candrbál!

Pavel Eisner: Čeština poklepem a poslechem

Tradiční Vánoční laťka

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ LAŤKA - nejdramatičtější v historii

V úterý 20. prosince 2005 se sešlo 29 žáků ZŠ Křemže, aby bojovali o vítězství v tradiční soutěži o Vánočního kapra ve skoku vysokém.

Závod se hodnotí pouze v jediné kategorii, a proto kritérium pro hodnocení pořadí je pro skok vysoký poněkud neobvyklé: vítězí závodník, jehož rozdíl mezi tělesnou výškou a dosaženým výkonem je nejmenší. Od počátku soutěže procházeli suverénně soutěží 3 největší favorité - Bušta a bratři Kováčové. Nejlepší absolutní výkon soutěže a osobní rekord 142 cm vynesl k vítězství Matyáše Buštu - rozdíl 20 cm. Na druhém místě skončil starší z obou Kováčů Petr (rozdíl 21 cm, výkon 133 cm) a Pavlovi ani životní skok na 130 cm nestačil víc než na 3. místo (22 cm, výkon 130 cm). S větším odstupem byli na dalších místech 4. Dolejší (33 cm, 120 cm), 5. místo shodně nejlepší dívka Kateřina Kyrku (34 cm, 120 cm) aj. Pavliš (34 cm, 125 cm). Jediný účastník z l. stupně Pepa Galásek statečně bojoval a obsadil 23. místo (60 cm, skokem 80 cm).

Zvýšený zájem o skok vysoký i výkony naznačují, že by žáci naší školy mohli po několika slabších letech přivézt opět medaili ze skoku vysokého z okresní olympiády.

Večer závodili ve stejné soutěži dospělí. Hodnotil se pouze absolutní výkon. Na prvním místě skončil nejstarší účastník soutěže Jaroslav Lorenc z Českých Budějovic (narozen 1953) výkonem 175 cm. Druhý skončil domácí borec Martin Kovář stejným výkonem. Na třetím místě se umístil Jindřich Vít z SK Čtyři Dvory výkonem 170 cm.

Z dalších domácích borců byl 5. Martin Dobrovodský (160 cm), 6. Patrik Sládek (160 cm), 10. Zdeněk Podpěra (140 cm), 11. Karel Jírovec (135 cm) a 12. Jaroslav Opelka.

V kategorii žen vyhrála Pavlína Váňová z ČB (140 cm) před svou sestrou Bohuslavou (135 cm), čtvrtá skončila domácí Lenka Schusterová (130 cm). Pořadatelé se již těší, že v příštím ročníku se představí opět více domácích borců tak, jako tomu bylo v předchozích letech.

Zdeněk Podpěra, Jaromír Soukup
učitelé TV ZŠ Křemže

Vánoční mixy 2005 - Křemežsko

Křemže 2006, Vánoční mixy 2005 Poprvé v roce 1977 se sešlo na palubovce základní školy v Křemži devět smíšených dvojic, aby se utkali v turnaji v badmintonu. Nikdo tehdy netušil, že bude založena dlouholetá tradice a badmintonisté místního TJ Sokol nepřeruší pořádání tohoto turnaje do dnešní doby. Každoročně se schází o Vánocích v tělocvičně nejen hráči, ale i jejich příbuzní, přátelé, diváci i sponzoři, aby se v příjemné atmosféře loučili s končícím rokem.

Stejně tomu bylo i v roce 2005, když se na palubovce utkalo o věčně putovní pohár a celou řadu hodnotných cen šest smíšených dvojic. Turnaj se tentokrát vrátil k původní myšlence - aby se zúčastnili zejména domácí hráči. Osm z dvanácti soutěžících jsou pravověrní Křemešťáci, ale i ostatní hráči mají ke Křemži těsné vztahy. Když se k tomu přidá celá řada diváků z Křemže, byl to pro naši obec sportovní svátek jak má být. Tím spíše, že k vidění byl nejhodnotnější badminton, jaký se kdy v Křemži hrál. Zasloužily se o to zejména páry, které se utkaly ve finále, nemalý podíl na vydařeném svátečním dni měly i ostatní páry.

Křemže 2006, Vánoční mixy 2005

Soutěžící dvojice se utkaly spravedlivým systémem každý s každým, ale v závěru turnaje vykrystalizovaly dvojice bojující o jednotlivá umístění. O předposlední příčku svedly tuhý boj dva domácí páry. Mladičká M. Bínová potvrdila, že v ní máme velký talent. Statečně bojovala podporována zkušeným ing. Martinem Koudelkou, ale nestačili na sehranější dvojici dr. Václav Koudelka a Věra Soukupová, kterým nakonec připadlo páté místo. Třetí příčku si ve vyrovnaném souboji rozdílem jen několik míčů zajistila dvojice Vladimír Sklář (Křemže) a Eva Hanušova (Strakonice) vítězstvím nad Pirtyákem (Křemže) a Křížovou (Prachatice).

Křemže 2006, Vánoční mixy 2005

0 první místo bojovaly kvalitní páry, které prošly soutěží bez zakolísání. Českodánská dvojice Peter a Markéta Mouritsenovi potvrdila vysokou úroveň badmintonu - Dánsko patří ke světové špičce - hrála proti zkušenému páru Bednář (Křemže) a Milisová (t. č. Linz). Hrál se hodně kvalitní badminton, který přinesl mnohé poučení nejen samotným aktérům, ale i přihlížejícím - zejména trenérům. Dánská badmintonová škola je na vyšší úrovni než česká, proto se z vítězství radovali manželé Mouritsenovi, ti si také odnesli první ceny i věčně putovní pohár. Navíc zvítězili i v turnaji ve stolním tenise. Gratulujeme!

- MUDr. V. Koudelka -

Fotogalerie

Křemže 2006, zimní radovánky
Zimní radovánky


Křemže 2006, přívaly sněhu na počátku ledna Křemže 2006, přívaly sněhu na počátku ledna
Křemže 2006, přívaly sněhu na počátku ledna Křemže 2006, přívaly sněhu na počátku ledna
Přívaly sněhu na počátku ledna


Křemže 2006, Nezapomínejte na ptáky a zvěř! - krmelec ve Vrbičkách Křemže 2006, Nezapomínejte na ptáky a zvěř! - krmítko v Holašovicích
Nezapomínejte na ptáky a zvěř!
(krmítko v Holašovicích a krmelec ve Vrbičkách)

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
se vybírá ve dnech


středa 11. 1. 2006   od12:30 do 17:00 h
čtvrtek 12. 1. 2006   od12:30 do 16:00 h
pátek 13. 1. 2006   od12:30 do 14:30 h

V únoru se bude vybírat ve dnech 9. - 11. 2. 2006.


ÚŘAD PRÁCE V ČESKÉM KRUMLOVĚ odbor státní sociální podpory

Úřední dny ve Křemži - vždy v pondělí:


PLESY V LEDNU


Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy provedla důležité změny v organizační struktuře a v systému řízení.

Od 1. 10. 2005 byla zprovozněna nová zákaznická telefonní linka s číslem

844 844 870

Na této lince můžete mimo jiné:


MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PODKLETÍ KŘEMŽE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA


MYSLIVECKÝ PLES

který se koná 21. ledna 2006 od 19.30 hodin v sále kulturního domu ve Chmelné.

K tanci a poslechu hraje SAMSONKA.
Vstupné 80 Kč
Bohatá zvěřinová tombola.


Odjezdy autobusů

Nová Ves18.20 Holubov Art.19.05
Brloh18.30 Mříčí19.10
Rojšín18.35 Křemže19.15
Lhotka18.40 Chlumeček19.20
Loučej18.45 Stupná19.25
Chlum náves18.50 Borek19.25
Holubov škola18.55 Chmelná19.30
Třísov19.00   

Zpět po ukončení


Další informace :
Důležitá sdělění
Ski klub Chmelná
Obecní knihovna Křemže
Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 5. února 2006 : TOPlist 0