ARCHIV 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Leden 2005 - Číslo 1 - Ročník 15

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (881 kB)

 

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, přátelé,

je to jenom pár dní kdy skončil rok 2004, všichni už hledíme s očekáváním do roku 2005, ale přesto stále rekapitulujeme, jaký byl rok uplynulý.

V tomto případě neplatí "Král je mrtev, ať žije král", protože každý rok je zlomečkem historie lidstva, i naší obce, z které by si měla současná i budoucí generace vzít to dobré a poučit se z toho špatného.

Uplynulý rok přinesl mnoho nového, dobrého i špatného.

Největší událostí naší země v loňském roce byl vstup do společenství evropských států, Evropské unie. Co nám tento krok přinese posoudí až čas, nicméně si asi všichni uvědomujeme, že v dnešním světě jiné cesty není. V menším měřítku byly událostí roku v našem regionu volby do krajského zastupitelstva, které bude v příštích čtyřech letech ovlivňovat a rozhodovat o tom, jak se bude žít všem obyvatelům Jihočeského kraje.

Ale to, co asi každý z nás, občanů obce Křemže, osad Chlumu, Loučeje, Lhotky, Vinné, Chmelné, Stupné, Chlumečku, Bohouškovic a Mříčí vnímá nejvíc, je právě to, co se v uplynulém roce odehrálo doma. Zastupitelstvo obce se v celém uplynulém roce snažilo řešit ty nejpalčivější problémy obce. Velká pozornost a prostředky se věnovaly místním komunikacím, opraveny byly Stupná od Sarauerů na Bohouškovice, k Pivoňkům, část návsi, ve Chmelné kompletně náves, Stupenské Jednoty, Vinná u Šlapa a Hamr, Loučej k Neubergům, Křemže v Olešnicích a na Doubku za bytovými domy, ve Mříčí od Bartošů ke státní komunikaci. Z uvedeného přehledu je patrné, že největší pozornost se věnovala osadám a pevně věřím, že i tento pohled vedení obce posílí vědomí občanů osad, že jsou plnohodnotnými občany naší obce. Největší investiční akcí obce v uplynulém roce byla výstavba základního technického vybavení pro výstavbu 24 nových rodinných domů v lokalitě Křemže Východ, které je dnes již dokončeno. Z dalších velkých investičních akcí bych rád zmínil rekonstrukci kulturního domu ve Chmelné, kterou prováděla obec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů ve Chmelné a díky které je toto zařízení v naší obci na nejvyšší úrovni, dále je to v listopadu zahájená výstavba kanalizace Chlum - náves, rekonstrukce kanalizace ve Spojovací ulici ve Křemži, která je i součástí protipovodňových opatření. Na tuto akci se podařilo po velkém úsilí získat dotaci ve výši 10 milionů korun. Dále je to dokončení chodníku v ul. Krumlovská, který jistě přispěje k větší bezpečnosti na jednom z nejfrekventovanějších tahů ve Křemži, oprava poškozených břehů potoka ve Stupné a vyčištění rybníka, na tyto byla rovněž získána dotace. Kromě těchto nejvýznamnějších investičních akcí byla prováděna celá řada drobnějších akcí, které, jak doufám, zpříjemní a zjednoduší život našich občanů i návštěvníků obce.

Jsem velice rád, že v naší obci je spousta občanů, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas, síly a schopnosti nejenom ku prospěchu sobě samým, ale ku prospěchu a radosti i ostatním. Patří proto můj dík všem dobrovolným spolkům, ať už jsou to dobrovolní hasiči, sportovci apod. za jejich práci a reprezentaci obce v uplynulém roce a zároveň si přeji, aby jim stejné nadšení vydrželo i v roce letošním.

Tradiční společenskou událostí v roce uplynulém byl již 13. ročník Křemežského veletrhu, který se již zapsal do podvědomí návštěvníků z celé republiky a myslím, že i poslední ročník důstojně reprezentoval naší obec. Uplynulý rok nepřinesl ale jen věci příjemné, věci které vyplývají z běžného každodenního života. Každý jistě přemýšlel o příčinách i následcích války v Iráku, o masakru v Beslanu, o přírodní tragedii v Asii. Jsou to jistě události, které se odehrávají tisíce kilometrů od naší vlasti, obce, ale dnešní svět je tak malý, že se mohou a dotýkají! našich životů. Ale nechci své stručné hodnocení končit pesimisticky.

Proto bych chtěl Vám, mým spoluobčanům, popřát tradičně pevné zdraví v novém roce, hodně štěstí, protože i to je mnohdy důležité, co nejvíce úsměvů na tváři, vzájemnou toleranci, to, aby ve Vašem životě převážili každodenní radosti nad starostmi, setkání jen s dobrými lidmi, aby rok, který je před námi přinesl jen klid a spokojenost nám všem.

S úctou, Váš starosta, Ing Josef Troup

Z jednání rady a zastupitelstva obce

43. schůze rady, spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce, se konala 29. 11. 2004 za účasti 10 zastupitelů. Na této schůzi zastupitelé projednali prodloužení smlouvy o provozu vodohospodářského zařízení obce s VaKem a kalkulaci ceny vodného a stočného a dohodli se na prodloužení smlouvy do konce r. 2006 a ponechání ceny vodného a stočného ve stejné výši jako v loňském roce, jednotnou pro celou obec. Dále projednali kalkulaci nákladů za odvoz a likvidaci domovního odpadu a bylo dohodnuto zvýšení ceny žetonů v r. 2005. Zároveň byla projednána záležitost existence sběrného dvora, kde bylo doporučeno sběrný dvůr zrušit a likvidaci nebezpečných složek domovního odpadu řešit jednorázovým svozem tohoto odpadu 2x ročně oprávněnou firmou. V souvislosti se změnou školského zákona, nebude mít možnost zřizovatel - obec, vybírat příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů od rodičů dětí, umístěných v MŠ, zastupitelé projednali návrh místní vyhlášky, která zrušuje vyhlášky umožňující tento příspěvek obcí vybírat. V další části zastupitelé projednali návrh rozpočtových změn v rozpočtu obce na r. 2004, záměr zakoupení nového nákladního auta za stávající Avii, která je již po 20tiletém provozu v technicky nevyhovujícím stavu, změny v územním plánu obce a další.

44. schůze rady obce se konala dne 6. 12. 2004 za účasti všech radních, kteří provedli výběr matrikářky obce. Z 21 uchazečů o zaměstnání byla vybrána pí D. Bartošová z Křemže. Dále projednali obsazení uvolněného bytu v DPS ze seznamu zájemců, povinnosti vyplývající pro obec ze změny školského zákona a záměr uspořádání mezinárodní soutěže mladých klavíristů ve Křemži v r. 2005.

45. schůze rady, spojená s pracovní poradou ZO se konala před zasedáním zastupitelstva obce dne 15. 12. 2004. Na této schůzi zastupitelé odsouhlasili program zasedání, projednali ještě některé změny v rozpočtu obce na r. 2004 a směrnici o rozpočtu obce na příští rok, nahrazující rozpočtové provizorium. Dále schválili žádost o upuštění od zaplacení paušálního poplatku 100,- Kč/měs. za dítě zapsané v MŠ, které však nesplňuje podmínku pro přijetí - věk 3 roky.

9. zasedání zastupitelstva obce se konalo rovněž 15. 12. 2004 za účasti 13 zastupitelů a asi 25 občanů. Po úvodních procedurálních formalitách starosta podrobně informoval přítomné o dění v obci. V další části zasedání byl schválen prodej a výkup pozemků, obecně závazné vyhlášky č. 2, 3 a 4/2004, rozpočtové změny v rozpočtu obce na r. 2004 a směrnici o rozpočtu. V bohaté diskusi, která následovala po oficiální části zasedání, byly diskutovány problematiky týkající se:

Na závěr bylo přijato usnesení, jehož úplné znění otiskujeme dále.

- LIN -


Usnesení ze zasedaní zastupitelstva obce Křemže, konaného dne 15. prosince 2004

Zastupitelstvo obce Křemže na svém zasedání dne 15. prosince 2004

 1. Bere na vědomí
  • zprávu starosty o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  • informaci starosty o dění v obci
  • zprávu tajemníka o činnosti rady obce

 2. Schvaluje
  • Prodej části parc. č. 166/2 v k. ú. Chlum za cenu min. 100,- Kč/m2 + administrativní náklady
  • Výkup podílů rybníka na návsi ve Mříčí - PK 954, k. ú. Křemže, pův. kat. Mříč, za úřední cenu dle znaleckého posudku
  • Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2004 a 5/2003
  • Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2003
  • Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2004 o závazných částech změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru obce Křemže a usnesení o schválení změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Křemže č. 4/2004
  • Změny v rozpočtu obce na r. 2004 dle předloženého návrhu
  • Směrnici o rozpočtu - rozpočtové provizorium

 3. Ukládá
  • starostovi uzavřít smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení
  • tajemníkovi OÚ zajistit zapracování rozpočtových změn do rozpočtu obce na r. 2004
  • tajemníkovi OÚ vyvěsit nově schválené vyhlášky na úřední desce OÚ

Obecně závazná vyhláška obce Křemže č. 3/2004

Obecně závazná vyhláška obce Křemže č. 3/2004
kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003 O systému nakládání s komunálním odpadem

Zastupitelstvo obce Křemže se na svém zasedám dne 15. 12. 2004 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2, písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

V čl. 5 se zrušuje ustanovení: "Sběrný dvůr Obecního úřadu - lze zde odkládat nebezpečné odpady a další odpady (lednice, televizory, zářivky, baterie, akumulátory, zbytky barev, nádoby od barev)"

Čl. 2

V čl. 8, v odstavci 6 se zrušuje ustanovení o ceně žetonů na nahrazuje se následujícím ustanovením o ceně žetonu:
"- barva ORANŽOVÁ 50,-- Kč
  - barva ŽLUTÁ 40,-- Kč
  - barva ZELENÁ 60,-- Kč"


Čl. 3

V příloze č. 1 k OZV č. 4/2003 se zrušuje ustanovení odst. e) a nahrazuje se novým ustanovením, které zní: "svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (zejména televizorů, ledniček, zářivek, baterií a akumulátorů) je zajištěn 2x ročně prostřednictvím oprávněné osoby veřejným oznámením Obecního úřadu Křemže."

Čl. 4

V ostatních bodech zůstává OZV č. 4/2003 beze změn.

Čl. 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2005.

Zvýšení poplatku za svoz domovního odpadu

Nový rok přinesl pro občany naší obce, stejně jako pro občany většiny jiných obcí a měst, nepopulární opatření - zvýšení poplatku za svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu, laicky toho, co většina z nás ukládá do popelnic.

Na základě kalkulace předložené Technickými službami Č. Krumlov, ve které se promítlo jednak zvýšení DPH z 5 na 19 %, nařízení vlády ČR o zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládce a zvýšení ceny pohonných hmot, byla zvýšena cena žetonů používaných k vyvážení popelnic takto: žlutý žeton pro popelnici o obsahu 80 litrů - 40,- Kč, oranžový žeton pro popelnice o obsahu 110 litrů - 50,- Kč a zelený žeton pro popelnice k podnikatelským účelům - 60,- Kč.

Tímto opatřením zastupitelstva obce jsou ovšem řešeny pouze náklady na svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu ukládaného do popelnic, nikoliv však odpadu separovaného (sklo, plasty), velkoobjemového odpadu jehož svoz organizuje obec dvakrát ročně, likvidaci nebezpečných složek komunálního odpadu, likvidaci odpadu z košů a nelegálně odloženého odpadu. Náklady na likvidaci tohoto odpadu jsou stále hrazeny z rozpočtu obce a to každoročně ve výši více jak 300.000,- Kč!!!

Součástí opatření o úpravě cen žetonů za vývoz popelnic je i zrušení Sběrného dvora nebezpečných složek komunálního odpadu. K tomuto rozhodnutí dospělo zastupitelstvo obce po vyhodnocení činnosti sběrného dvora v letech minulých, a to především proto, že i přes opakovaná upozornění, že se jedná o zařízení pro odkládání POUZE NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK komunálního odpadu vyjmenovaných na informační tabuli, stával se sběrný dvůr díky některým nezodpovědným občanům "smetištěm" Křemže.

Likvidace nebezpečné složky komunálního odpadu bude pro občany i nadále zajištěna zákonným způsobem, a to dvakrát ročně oprávněnou organizací, která provede mobilní svoz tohoto druhu odpadu, o němž budou občané předem informováni.

V souvislosti s uvedenými opatřeními byla a bude v zastupitelstvu obce diskutována otázka paušální platby za likvidaci odpadu, jak je dnes obvyklé ve většině měst. Tímto způsobem by byly náklady na likvidaci odpadů rozpočteny na poplatníka (občana 1 majitele rekreačních chat a chalup) a jejich transparentního využití v rámci odpadového hospodářství.

Současná zákonná úprava připouští 2 způsoby úhrady likvidace odpadů. Stávající systém v naší obci, kdy každý z občanů platí za likvidaci svých odpadů prostřednictvím žetonů, ale už nikoliv za likvidaci odpadů, které uloží do kontejnerů na plast a sklo, které mu obec na své náklady odveze při svozových dnech velkoobjemových odpadů, nebezpečných složek komunálního odpadu apod. A druhý systém, kde jsou v paušální platbě za poplatníka (občana a majitele chat, rekreačních chalup) zohledněny celkové náklady na likvidaci všech druhů odpadů, které vytváříme, přičemž maximální výše poplatku je 500,- Kč za poplatníka a rok. Kombinaci obou systémů, která by pro naše podmínky byla nejvhodnější stávající zákon nepřipouští.

Porovnáme-li paušální platbu s dosavadní, vychází nám na čtyřčlennou rodinu roční poplatek 2.000,- Kč při maximální možné zákonné platbě, které nedosahuje ani krajské město, za který je dnes možno pořídit 40 vývozů 110 litrových popelnic. To je reálné množství odpadů vyprodukovaných čtyřčlennou rodinou. Z toho vyplývá, že většiny těch, kteří současného žetonového systému využívají, by se změna prakticky nedotkla, proti těm, kteří likvidují odpad mnohdy na úkor životního prostředí i na úkor obecních prostředků, které lze vynaložit smysluplnějším způsobem. Diskuse na téma "odpadové hospodářství v obci" budou jistě předmětem porad zastupitelstva obce v tomto roce a o jejich výsledcích vás budeme průběžně informovat.

- J. T. -

JČE informuje

Dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že v rámci restrukturalizace skupiny E.ON Czech, jejíž součástí jsou společnosti Jihočeská energetika, a.s. a Jihomoravská energetika a.s., dochází ke vkladu částí těchto podniků na nový právnický subjekt. Od 1. ledna 2005 se stává držitelem licence na distribuci elektrické energie, majitelem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy ve Vašem regionu dle energetického zákona společnost E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice, IČ 26078198. Společnost E.ON Distribuce, a.s. je v předmětné oblasti podnikání právním nástupcem společností Jihočeská energetika, a.s. a Jihomoravská energetika, a.s. a přechází na ni všechna práva a povinnosti související s vloženou částí podniků.

Na základě mandátní smlouvy bude tuto společnost zastupovat společnost E.ON České republika, a.s. se sídlem Lannova 205/16,370 49 České Budějovice, IČ 26078180.

Korespondenční adresa pro distribuční území JČE, a.s. zůstává i nadále E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice v následujících záležitostech:

- Ing. Václavovský, ved. PS Č. Krumlov -

Časy se mění a lidé s nimi

Vstupujeme letos do 5. roku jednadvacátého století. Stali jsme se členy Evropské Unie spolu s jinými státy. My starší se podíváme, jak se kdysi žilo dříve, ještě za našeho mládí a jak se do života díváme dnes a jaký výhled nás jistě čeká. Dávno za námi je už robota a nevolnictví, už dávno jsme měli jako samozřejmou potravinu brambory jako novinku zavezenou v 19. století z Ameriky, ale také na počátku naší první svobodné republiky jsme na polích pěstovali s prostým, jednoduchým nářadím kromě obilí i hrách, mák, len, zelí a to vše pro svou obživu a potřebu. Dobytek a další domácí zvířata poskytovala obživu. Menší zemědělci, chalupníci, řemeslníci a jiní hledali obživu různě, mnozí byli i bez práce (tak jako dnes). Smutné ale bylo, že byla skupina těch, kteří chodili po domech a žebrali nebo se po vesnicích živili různou výrobou.

Jen si tak vzpomínám ze svého mládí na žebráka Vencu Píska, který navštěvoval po vesnicích hospodáře, aby něco dostal. V noci se u hospodáře vyspal a u starosty si většinou dal podepsat svou knížku. On byl také známý tím, že když měl na sobě špinavou košili a viděl na sadě čistou, vypranou, vyměnil si ji. Na vesnicích všude byly pastušky, ve kterých mohli bydlet ti, kteří neměli kde. Ve Mříči bydleli dva. Dnes je na tom místě prodejna a knihovna. V Bohouškovicích byla menší pastuška, která byla zbourána a postavena zde hasičská zbrojnice. Ve Křemži byla kdysi také; na dnešním místě je část prodejny Jednoty, také byla pastuška a vedle ní obecní váha na dobytek.

Žilo se tedy za první naší republiky někomu lépe, někomu hůře. Ruční práce na tehdejší techniku však byla značně náročnější: v zemědělství, řemesle, v továrně i jakákoliv práce venku.

Dobu okupace za Hitlera není možno vůbec přirovnávat svobodné době dnešní. Nadvláda Němců nad námi vysávala národ. Nedostatek potravin, přídělové lístky na potraviny, zahnání většiny Čechů na práce do Německa, trestání, zavírání a mučení nevinných v koncentračních táborech, popravy. Snaha náš národ zlikvidovat. Přirovnat tuto dobu vůbec k ničemu nejde. Taková byla. Po válce jsme se znovu rozhodli obnovit svobodný stát ČSR, ale Stalinův diktát a jeho pomocníci nás ovládli a svobodu smazali. Nové plány se schopnými a pracovitými občany byly potlačeny novou vládou - komunismus zvítězil. Mnoho našich schopných lidí odešlo z domova, své schopnosti uplatnili v cizině, jiní schopní byli doma potlačeni, zavřeni, popraveni, vystěhováni ze svých domovů, převedeni k jiné podřadné práci. Tak i mladí schopní zemědělci utekli ze svých domovů do práce jiné a mnoho vesnických zemědělských usedlostí osiřelo. Trvalo pak dlouho, než se zemědělská výroba pomalu začala zvyšovat.

Stejně tak i dnes schopní řemeslníci, obchodníci i jiní podnikatelé dokáží mnoho. Od tzv. Sametové revoluce už zase máme svobodu. Doufejme, že v příštích letech už bude docházet jen k dalšímu pokroku a ten někdejší čtyřicetiletý rozdíl mezi vyspělým světem a námi bude snižován. Něco se sice udělalo ve prospěch národa, ale mohli jsme už být o hodně dál. Věříme, že brzy budeme.

- F. Nejedlý -

Právník radí

ŘÍZENÍ O PROHLÁŠENÍ ZA MRTVÉHO

Upřímně řečeno, nikoli krátce jsem se rozhodoval jaké téma článku zvolím pro první Křemežsko roku 2005. Došel jsem k závěru, že tématem dnešního článku bude tzv. řízení o prohlášení za mrtvého. Proč? Vysvětlím bez prodlení. 26. 12. 2004 a ve dnech následujících zemřelo více než 150.000 lidí při katastrofě v jižní Asii. O tomto je každý z nás jistě dopodrobna obeznámen. O této události se popsalo skutečně mnoho stran novinového tisku a byly jí zcela po právu věnovány desítky hodin reportáží v televizi a rozhlasu. Jediné o čem se nepsalo vůbec anebo jsem to také samozřejmě mohl přehlédnout, bylo, jak se mají pozůstalí po obětech této katastrofy dále zachovat. Otázka totiž zní, co mám jako pozůstalý dělat v okamžiku, kdy mi zemřel někdo blízký a já nevím kde, kdy a jak. Málokterý pozůstalý totiž, a to z pochopitelných důvodů, se nemůže ihned orientovat v tom, jak se po takové události zachovat, jak se úmrtí jeho blízkého určuje a jak se vůbec zahajuje řízení o prohlášení za mrtvého a jak je to s řízením o dědictví konkrétního zůstavitele. Dalším důvodem, proč je toto téma důležité, je například i skutečnost, že někomu mohl při této katastrofě zemřít i manžel a pozůstalý manžel neví, jak se v této situaci zachovat. Může se znovu vdát či oženit? Kdy? Jak to bude dále s jejich společným majetkem? Ke kterému dni konkrétní majetek zdědil? Otázek je celá řada a protentokrát si bohatě vystačíme s odpovědí, kde začít.

Způsobilost každého z nás k právům a povinnostem (právní subjektivita) je jednou ze základních a neopomenutelných součástí a předpokladem naší právní existence. Způsobilost k právům a povinnostem má každý z nás po celou dobu svého života a této způsobilosti nás nelze zbavit, a to ani z naší vůle. Právní subjektivita je nezadatelná a nezcizitelná. V tomto smyslu jde o výraz principu rovnosti nás všech před zákonem, vyjádřený v čl. 1, 5 Listiny základních práv a svobod. Nad tyto principy stojí samozřejmě pouze smrt a to z toho důvodu, že narozením ve smyslu okamžiku vzniku způsobilosti fyzické osoby mít práva a povinnosti se rozumí okamžik dokončení porodu a smrtí tato způsobilost nekompromisně končí.

Zánik způsobilosti k právům a povinnostem nastává obecně okamžikem smrti fyzické osoby. Okamžik smrti fyzické osoby je obvykle uveden v zápisu o ohledání mrtvého, který vyhotovuje lékař provádějící prohlídku pozůstalého. Tento údaj je následně zapsán do úmrtního listu. V případech, kdy smrt osoby nelze prokázat prohlídkou mrtvoly, neboť nikdo neví, kde se nachází (např. anonymní pohřeb do hromadného hrobu), nastupuje právě institut prohlášení za mrtvého, jehož pozůstalí mohou užít v těchto dvou situacích:

 1. jestliže smrt nelze zjistit na základě prohlídky mrtvoly, ale jinými důkazními prostředky lze prokázat smrt osoby (např. svědeckými výpověďmi), vydá soud rozhodnutí, kterým takovou fyzickou osobu prohlásí za mrtvou.
 2. v případě nezvěstnosti osoby, tj. jestliže neexistují důkazy o smrti fyzické osoby, soud po marném uplynutí tzv. vyhláškové lhůty rozhodne o prohlášení za mrtvého, jestliže se nezvěstný nepřihlásí nebo nedojde-li zpráva o tom, že je na živu. V rozsudku soud uvede den, který platí za den smrti nezvěstného, popřípadě den, který nezvěstný nepřežil. Tolik k tomuto tématu pouze krátce a obecně.

Procesní postup řízení oprohlášení za mrtvého je upraven v tzv. občanském soudním řádu, což je zákon, který upravuje procesní postup soudů v civilních věcech, samozřejmě ve znění všech jeho jednašedesáti novel do současnosti. Na druhou stranu můžete být ale klidní, ustanovení občanského soudního řádu upravující řízení o prohlášení za mrtvého nedoznala od roku 1963 do současnosti zásadních změn.

Rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého má vůči skutečnému - objektivnímu zániku subjektivity konkrétní fyzické osoby subsidiární - podpůrnou povahu a není samozřejmě způsobilé konkurovat zániku právní způsobilosti v důsledku smrti člověka. Jestliže se tedy zjistí, že osoba prohlášení za mrtvou žije nebo žila v den, který je uveden jako okamžik smrti v rozhodnutí soudu, soud i bez návrhu své rozhodnutí změní nebo zruší.

Samotný návrh na zahájení řízení o prohlášení za mrtvého může podat ten, kdo má na věci právní zájem. Tím je nepochybně v prvé řadě přímý pozůstalý. Tímto příslušným soudem je okresní nebo obvodní soud, kde měl zůstavitel trvalé bydliště. Uzná-li soud, že podle údajů návrhu tu jsou podmínky pro prohlášení nezvěstného za mrtvého, ustanoví nezvěstnému opatrovníka.

Soud vyhláškou nebo jiným vhodným způsobem vyzve nezvěstného, aby se do jednoho roku přihlásil, a každého, kdo o něm ví, aby o něm podal v téže lhůtě zprávu soudu nebo opatrovníku, popřípadě zástupci nezvěstného, uvedenému ve vyhlášce. Zároveň soud provede všechna potřebná šetření o nezvěstném. Ve vyhlášce uvede soud podstatné okolnosti případu a oznámí, že po uplynutí lhůty uvedené ve vyhlášce rozhodne o prohlášení za mrtvého, jestliže se nezvěstný nepřihlásí nebo nedojde-li zpráva o tom, že je naživu. Lhůtu určí soud na jeden rok od uveřejnění vyhlášky. Ve vyhlášce soud uvede den, kdy lhůta končí.

Zjistí-li soud během řízení, že nejsou splněny podmínky prohlášení za mrtvého, zastaví řízení. Těmito podmínkami může být např. skutečnost, že se dotyčný soudu sám ohlásil nebo bylo jinak hodnověrně zjištěno, že dotyčný byl nalezen a byly hodnověrně zjištěny údaje o smrti (důvod i okamžik smrti).

Po uplynutí lhůty určené ve vyhlášce vydá soud rozsudek o prohlášení za mrtvého. V tomto rozsudku uvede den, který platí za den smrti nezvěstného, popřípadě den, který nezvěstný nepřežil. Zjistí-li soud, že ten, kdo byl prohlášen za mrtvého, je naživu nebo žil v den, od kterého dosud neuplynula doba přiměřená k tomu, aby nezvěstný mohl být prohlášen za mrtvého, zruší své rozhodnutí o prohlášení za mrtvého. Na návrh účastníka řízení o prohlášení za mrtvého opraví soud den, který je uveden v jeho rozhodnutí jako den smrti, zjistí-li dodatečně, že ten, kdo byl prohlášen za mrtvého, zemřel jiného dne nebo se toho dne nemohl dožít anebo jej přežil. Soud toto rozhodnutí může samozřejmě učinit i bez návrhu a to na základě svého zjištění.

Je-li jisté, že konkrétní fyzická osoba zemřela, ale její smrt nelze prokázat stanoveným způsobem, vydá soud rozhodnutí, kterým ji prohlásí za mrtvou. Za mrtvou se prohlašuje jen fyzická osoba a její občanství tu není významné.

- J. M. -

Zvonička ve Lhotce

Historie Lhotecké zvoničky Je stará 75 let.
Z dochovaných zápisů osadního zastupitelstva pro osadu Lhotka z 25. 3. 1929 se dočteme na straně 2 Protokolní knihy:


"Jednáno o zřízení a zakoupení zvonku pro osadu Lhotka. Jednohlasně schváleno zříditi zvonek z dobrovolné sbírky, který má býti zakoupen od firmy Rudolf Perner z Českých Budějovic. Zvonek se zvoničkou bude upevněn na obecním domě. Sbírku provede z osadního zastupitelstva člen Václav Domin, se společným výběrem z řady dárků přihlášeného. O zvoníku a správném upevnění jakož ostatní spojené práci a výlohách bude dodatečně zastupitelstvem rozhodnuto."

Další zápis o zvoničce je na straně č. 3:

"Protokol ze schůze osadního zastupitelstva Lhotky konané dne 7. července 1929 za přítomnosti všech členů osadního zastupitelstva přečteno příjem a vydání zvonku pro obec Lhotku. Dále schváleny návrhy o zanesení do protokolní knihy výnos i jména dárců dle sběrací listiny.

Křemže 2005, zřízení zvoničky ve Lhotce v roce 1929 Jména dárců jež darovali v částkách:
Frant. Rytíř 62,- Kč, Josef Kouba č. 18 130,- Kč, Frant. Šnajdr 50,- Kč, Josef Plánský 100,- Kč, Čeněk Anderle 5,- Kč, Jan Homolka 125,- Kč, Jan Bednář 40,- Kč, Josef Kouba č. 22 30,- Kč, Šimon Tancer 50,- Kč, Matěj Kouba 30,- Kč, Vít Reitinger 50,- Kč, Florián Pavlík 20,- Kč, Vojtěch Dvořák 10,- Kč, František Prajer 40,- Kč, František Klimeš 20,- Kč, M. Moučková 10,- Kč, Josef Maťcha 20,- Kč, František Skorunka 25,- Kč, František Šnajdr 10,- Kč, Václav Domin 25,- Kč, Matěj Skorunka 20,- Kč, Jan Aibl 20,- Kč, Josef Prajer 30,- Kč, Robert Maurer 20,- Kč, Barbora Plánská 10,- Kč, František Bartoš 20,- Kč.
Křemže 2005, přemístění zvoničky ve Lhotce v roce 1981 Celkem vybráno 928,- Kč. Ostatních 1.035,- Kč získáno bylo pořádanou zábavou. Celkové vydání činí 1.586,20 Kč. Celkem zůstal zbytek v částce 376,70 Kč, o čemž rozhodnuto by obnos byl udržen výhradně pro opravy na zvoničce v případě pořízení nových věcí k samotnému účelu. Dále usneseno pojistiti zvonek proti pohromám ve výši 1.000,- Kč. Odměna za zvonění schváleno ve výši 100,- Kč ke dosavadnímu poplatku z bytu dosavadní držitelky Marie Moučkové. Zbytek řetězu od zvonku prodán za 4,- Kč. Tolik ze starých zápisů v Protokolní knize pro osadu Lhotka zřízené 6. ledna 1929".


Zvon samotný je opatřen nápisem z jedné strany: "L.P. 1929", a na druhé straně: "Ku cti a slávě Boží darovali občané Lhotky."

Zvonička byla umístěna na obecním době č. p. 10 (pastouška) až do roku 1981. Při rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice, čemuž teď čp. 10 slouží, byla ze štítu sejmuta, stříška zvoničky opláštěná měděným plechem a přemístěna na kmen rozdvojeného samorostu k opačnému štítu budovy.

Křemže 2005, obnova zvoničky ve Lhotce v roce 2004 Dlouholetý drvák pan Jan Domin hledal při své denní práci v lese vhodný kmen s dvojákem, téměř dva roky, než jej objevil v polesí Bory. Ke zvoničce byly vysazeny dva stříbrné smrky a v této podobě sloužila až do konce r. 2004. I přesto, že byl kmen v rozvětvení oplechován, došlo k jeho zahnívání a nosná konstrukce zvoničky musela být obnovena.

Dřevěný sloup zvoničky dodala pila pana Rytíře. Práce byla zadána firmě pana Krákory z Chlumu, která provedla opracování trámů a sesazení včetně nátěru. Navíc provedla vycídění zvonu.

Obnovená zvonička společně se dvěma stříbrnými smrky tvoří hezké panorama v západní části Lhotecké návsi.

Firmám p. Krákory i p. Rytíře, Obecnímu úřadu Křemže za finanční úhradu, ale i brigádníkům, kteří koncem listopadu 2004 zvoničku upevnili do stojanu, patří upřímné poděkování od lhoteckých občanů.

- J.P. -

Chmelenští hasiči uzavírali rok

Na výroční schůzi Sboru dobrovolných hasičů (SDH) ve Chmelné se bilancoval uplynulý rok a plánoval se nový. Schůze chmelenských hasičů se konala 18. prosince v místním hostinci a účast členů byla vysoká.

Zástupci hasičů ve Chmelné měli v právě uplynulém roce osm výborových schůzí, na kterých projednávali aktuální potřeby sboru. SDH Chmelná v loňském roce nemuselo zasahovat při žádném požáru a zaměřilo se, jako již několik let, na pořádání kulturních akcí. Mezi ně patřil mimo jiné lednový hasičský ples, z něhož čistý zisk činil 14.172 korun nebo jednodenní zájezd členů sboru do termálních lázní v německém Füssingu, který SDH přišel na 22.645 korun. Největší akcí ale beze sporu patřila oslava sto let trvání hasičského sboru ve Chmelné, konaná 12. června 2004. Při té byli zasloužilí členové Josef Jakeš st., František Kačer, Ludvík Kmoch st., Václav Marek st., Josef Jungvirt st. Václav Jungvirt st., Miroslav Schusster, Zdeněk Schuster, Václav Štindl a Vladislav Štindl odměněni upomínkovou plaketou. Hudební program vyplnila kapela Doubravanka.

Největším přínosem do pokladny chmelenských hasičů byl v loňském roce opět lyžařský vlek, na kterém se vydělalo 297 200 korun. Z těchto peněz se zakoupila nová světla na sjezdovku v ceně 62 000 korun. Dále byl zakoupen nový vysavač do kulturního domu za 15 000 korun.

V březnu Obec Křemže ve spolupráci s SDH Chmelná zahájila rekonstrukci hospody a sociálního zařízení. Na tuto předělávku SDH Chmelná přispělo koupí nového sporáku do kuchyně za 6 000 korun, nového výčepního pultu v ceně 38 803 korun a novými lustry do hospody za 4 000 Kč. Chmelenští hasiči zaplatili také montáž kuchyně, potřeby do kuchyně a obložení stěn ve výčepu a chodbách. Celkové cena činila 63 868 korun. Největší částku na kompletní stavební rekonstrukci ve výši 664 305,80 korun hradila Obec Křemže.

Poslední akcí financovanou hasiči bylo v loňském roce školení obsluh lyžařského vleku v Železné Rudě, za kterou se zaplatilo 3 420 korun. K závěru roku 2004 mělo SDH Chmelná 70 členů.

- Lucie Jakschová -

Velký požár v roce 1840

U Hamerníků v Křemži vypukl v sedm hodin velký požár, který se rychle rozšířil podél celého náměstí. Bylo hrozné, že v několika hodinách bylo zničeno 24 usedlostí. Možnosti něco zachránit byly nepatrné. Občané se mohli jen bezmocně na všechno dívat. Zachránili jen to nejnutnější a když se snesla na Křemži půlnoc, bylo přes dvacet Křemežských rodin bez přístřeší. Škody byly veliké, protože majitelé nebyli kryti pojištěním. Po této katastrofě si ještě pětkrát sedl červený kohout na křemežské střechy. Nikdy však tyto ohně nebyly už tak velkého rozsahu.

(píše uč. Vojtěch Herál)

Polární záře

Zajímavá událost se stala 25. ledna 1938, kdy večer byla na Křemežsku, ale i v celé republice pozorována polární záře. Celá třetina severozápadní oblohy byla rudá a jižní její část byla silně nazelenalá. Záření bylo tak intenzivní, že bylo možno pozorovat obrysy vzdálených kopců. Rybník v Blatech se zdál jako by byl naplněn krví. Z počátku se každý domníval, že se jednalo o nějaký veliký požár, pak se usuzovalo, že tato záře je předzvěstí nějakých nepříjemných událostí. O tom jsme se ale stejně mohli po čase přesvědčit - zakrátko přišla německá okupace.

- Fr. Nejedlý -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Poznávejme plemena psů

ALJAŠSKÝ MALAMUT

Daleký sever je domovem skupiny severských psů, jejichž konstituce byla ovlivněna tvrdými klimatickými podmínkami a jejich pracovním nasazením. Tito psi z kraje věčného ledu a sněhu jsou zvláštní skupinou psů, kteří nejen jsou odolní proti rozmarům počasí, ale hlavně mají rádi svobodný a volný pohyb.

Původní využití těchto psů byl lov, ochrana stád a nošení nebo tahání nákladů. Lovecký pud u těchto psů je silně vyvinutý stejně jako u většiny severských plemen. Úzký kontakt s rodinou je pro tyto psy velmi důležitý, poněvadž byli zvyklí žít ve smečkách a nemají rádi samotu.

Za existenci tohoto nádherného psa vděčíme národu Inuitů, nazývaného Mahlemiuti. Tento národ původně osidloval oblast kolem řeky Anvik na Aljašce a byli známí tím, že chovali velké saňové psy. Tito psi jim sloužili k dopravě potravin do jejich vesnic. Byli to psi velmi silní, statní a velcí, aby mohli tuto práci vykonávat.

Kolem roku 1896, když vypukla na Aljašce zlatá horečka, dostali tito psi svoji příležitost. Bylo třeba přepravovat v neschůdném terénu náklady potravin a potřeb pro hledání zlata. Z této doby pochází také román Jacka Londona o psovi jménem Buck, jehož předlohou byl určitě malamut.

Plemena psů - Aljašský malamut Doba hledání zlata přinesla s sebou i zdroj zábavy, jako jsou závody psů a nepopulární psí zápasy. V tomto se více osvědčili huskies, a tak obliba malamutů začala rychle klesat a plemenu hrozilo vyhynutí.

V prvních desetiletích 20. století se několik nadšenců vydalo do odlehlých vesniček kmene Inuitů a hledali zde čistokrevné psy, představitele malamutů. Tak se podařilo toto plemeno zachránit.

Dnes se rozlišují dvě chovatelské linie. M - loot a Kotzebue. Hlavním rozdílem mezi těmito liniemi je velikost psů. Malamutí linie M - loot jsou větší nežli linie Kotzebue. Dále vykazují psi linie Kotzebue výhradně vlkošedé zbarvení, zatímco psi variety M - loot mohou být vlkošedí, černobílí, tmavě hnědí, modří a bílí. Zástupci linie Kotzebue jsou prý méně agresivní, nežli psi linie M - loot. Oficiální uznání tohoto plemene a vypracování standartu spadá do roku 1935. Téhož roku byl založen americký klub pro aljašské malamuty AMCA. Byla uznána pouze linie Kotzebue.

Válka a dvě antarktické výpravy zdecimovaly chovnou základnu tohoto plemene a proto byly ve čtyřicátých letech ještě uznány nejen linie M - loot a další linie Irwin/Hinman. Ještě do dnešní doby se stále liší názory na to, které forma aljašského malamuta je původní, ale důležité je, že všechny uznané linie se blíží původním variantám psů kmene Inuitů-Mahlemiutů.

Aljašský pes samec dosahuje výšky 63,5 cm a hmotnosti přibližně 38 kg. Feny mají výšku 58,4 cm a hmotnost 34 kg. Malamut má být hodně osvalený a celkově působí dojmem statného psa. Jeho končetiny mají takzvané "sněžnicové tlapky", které jim umožňují mimořádnou vydatnost a sílu pohybu. Malamut nepůsobí těžkopádně, jeho pohyb je pružný, elegantní. Celkový dojem dokresluje široká hlava s masivní tlamou a široce postavenýma trojúhelníkovýma ušima. Modré oči se pokládají za vadu, musí mít oči černé. Srst se skládá z podsady a odstávajících pesíků. Srst by měla být hustá, silná, aby psa dobře chránila před nepohodou.

Pokud jde o povahu, Aljašský malamut je vysloveně přátelský pes. K člověku cítí velkou náklonnost a vyhledává jeho přítomnost a pozornost. Je třeba s ním zacházet laskavě, ale důsledně. Malamut se někdy projevuje jako tvrdohlavý pes, ale je to dáno tím, že je přece jen psem nezávislým, aby mohl v drsné severské přírodě přežít. S malamutem může provádět služební výcvik jen blázen. Něco jiného je základní poslušnost, což je vlastně ovladatelnost psa a něco jiného je výcvik. Způsob tohoto výcviku je těmto psům absolutně cizí, nevhodný a nezajímavý. Malamut byl vychován, jak jsme již řekli na začátku, proto, aby sloužil lidem, měl je rád. Takovým nevhodným výcvikem lze psovi akorát pokřivit jeho dobromyslnou povahu. Malamut není absolutně vhodný jako strážní pes pro ostrahu nějakého objektu. Odporuje to jeho povaze. K tomuto účelu jsou jiná vhodná plemena.

Nejlepší řešení pro malamuta je, když jeho pán je sportovně založen a dopřeje mu dostatek pohybu. Miluje cestování na delší tratě, pobyt venku pod stanem, což mu připomíná jeho prapůvodní vlast a poslání. Nejvhodnějším způsobem držení malamuta je kombinace toho, že pes je venku a současně může kdykoliv svou rodinu navštívit v domě. Absolutně nevhodné je držení tohoto psa pouze venku v kotci, kde je sám a nemá s rodinou kontakt. Osamělost tak změní povahu psa a stane se z něho narušená osobnost. Malamuti rádi hrabou a nemají tendenci skákat přes ploty, ale dokáží se bleskurychle podhrabat. Malamut potřebuje mít úkryt před deštěm, větrem, stinné místo v létě.

Malamuta stačí kartáčovat, hlavně v době línání, což je dvakrát do roka. Nejlépe je v tomto období, které trvá 2-3 týdny psa kartáčovat venku.

Malamut je vcelku zdravým plemenem, ale musíme dbát na jeho výživu a nekrmit kořeněná a tučná jídla, drůbeží, králičí, kachní a jiné drůbeží kosti.

Někteří malamuti bývají postiženi onemocněním štítné žlázy. Je dobré jim občas krmit rybí tuk z tresčích jater, což je pravý rybí tuk a nikoliv olej z jiných rybiček, nebo sardinek. Dále je možné krmit sušené mleté tresky, aby měl pes dostatek jódu. Pokud krmíme hotové granule, je třeba dbát na to, aby byla receptura přizpůsobena potřebám severských psů. Malamuti nesnášejí sóju!!!!!, která může být obsažena v některých levných granulích, poněvadž je tím nahrazováno maso. Sója způsobuje u některých plemen ekzémy. Malamuti také mohou mít takzvaný deficit zinku - t.j. nedostatek a ten se projeví opět ekzémem. Je to dáno tím, že jeho strava nemá dostatečné množství mořských ryb.

Atraktivní vzhled a milá přátelská povaha přispívá k tomu, že se mnoho lidí zamiluje do malamuta a hlavně do malých štěňat, která jsou nádherná. Hodně malamutů končí v útulcích, kde rozhodně nejsou šťastní. Chovatelské kluby apelují v některých psích časopisech na chovatele malamutů, aby omezili na minimum chovy, poněvadž není možné všechna štěňata dobře umístit a většina jich pak končí v útulcích, kde nemají žádné růžové vyhlídky.

V naší republice chov malamutů začal v r. 1981. Otcem prvních štěňat byl pes importovaný z Texasu a matka byla z Německa. Další jedinci byli importováni z Kanady, Belgie, USA, Holandska, NSR. Český chov je na velmi dobré úrovni o čemž svědčí úspěchy na světových a speciálních výstavách amerických klubů.

- Květa Pavčíková -

Kdo je na vině - mládež či společnost?

V polovině měsíce listopadu jsem byl z vlastní iniciativy v Základní škole ve Křemži, kde jsem měl besedu s dětmi, ve věku od 12 do 15 let, na téma právo. Tuto věkovou kategorii jsem si vybral záměrně z důvodu, že někteří tvůrci legislativy uvažovali a snad i uvažují o snížení věkové hranice trestnosti z 15 na 12 let. Z mého pohledu se jedná o alibistický způsob řešení problému ze strany státu, zvýšeného nápadu kriminality páchané mládeží. Opět se má společnost přiklonit k represi a ne k prevenci.

Chceme po mládeži, aby se chovala právně, ale kdo jim toto povědomí dá? Vždyť z vlastní zkušenosti vím, že ani dospělí mnohdy právo neznají. Vykládají si ho po svém a mládež je pouze tohoto důsledkem. Legislativci snad ani nestojí o to, aby veřejnost byla právně znalá. Vždyť mnoho jich je právě právníky, kteří na občanské neznalosti vydělávají peníze. Ale neznalost práva neomlouvá a je naivní si myslet, že občan sám půjde a bude se právně vzdělávat. Jak který, samozřejmě, ale jde přece o každého.

Nemohu říci, že by beseda ve škole děti nezajímala, jejich iniciativa přišla hlavně po jejím konci, kdy přicházel každý se svým dotazem, či problémem sám. A věřte, že jsem zjistil, že problémy mají a to opravdu vážných charakterů a že je problém práva zajímá. Jenže asi nemají s kým to řešit, komu se svěřit.

Jak problém právního vědomí řešit? Snižováním věkové hranice určitě ne, ale co takhle začlenit předmět práva do vyučovací osnovy základních a středních škol? Možná že by stačilo dát ho jako nepovinný předmět. Věřím tomu, že by protiprávních deliktů ubylo, protože se domnívám, že znalost práva svazuje. Na školách se vyučují předměty, o kterých se předpokládá, že je občan ke svému životu, v určité společnosti, nutně potřebuje. A co právo? Vždyť s právem se setkáváme v lidském životě na každém kroku.

Ať chceme, či nechceme. Tuto skutečnost nemůžeme ani ovlivnit. Např. narození dítěte. Každé dítě má právo na život, na zdravotní péči a další práva určená ústavou a ostatními právními normami. S přibýváním věkem práva, ale i povinností přibývá a málokdy je právo ohraničeno věkem. Aniž si to uvědomujeme, každý z nás uzavírá téměř denně obchodní smlouvy tím, že jde do obchodu a koupí si například rohlík. Již zde vznikají práva, ale i povinnosti a každý vystupuje, jako právní strana a je asi dobře svá práva, ale i povinnosti znát.

Já jsem své znalosti z práva zdejší základní škole nabídl ve formě vedení právního kroužku, který ale zatím nevznikl...?! Chtěl bych dětem prostřednictvím tohoto článku vzkázat, že pokud budou mít nějaký problém, mohou s tímto za mnou přijít a vždy se budu snažit jim poradit.

- Bc. Šebesta -

Nálezy starožitností

Při kopání základů domu čp. 12 ve Křemži byla nalezena dna z velkých hliněných hrnců s tuhou smíchaných. Byl zde dříve (až do velkého požáru r. 1840) Křemežský dvůr - Paurův.

Na polích kolem Křemže bylo nalezeno množství střepů z hlíny a tuhy různě zdobených. Považuje se to za zbytky hrnců, které vyráběli na Třísovském hradišti Keltové.

Při rozdělování obecních pozemků v Křemži v r. 1863, na dílci, který připadal k čp. 15, našli lidé, kteří na pozemku pracovali, nějaké zlaté a stříbrné mince. Zmocnili se jich a propili je hned u Žida Heřmana. Byl to tehdy první Žid - obchodník v Křemži. Kam ten nález uschoval se neví.

Na poli mezi Loučejí a Lhotkou bylo při orání nalezeno pečetidlo se znakem pánů z Chlumu (okřídlená střela).

Při orání na Kobylí hlavě našel František Bůžek z Chlumečka nádobu, ve které bylo přes 300 kusů husitských penízků.

Na pastvinách Chlumečských byl nalezen zlatý peníz z doby Římských císařů. Tento peníz se dostal do sbírky školního inspektora Františka Smolíka z Českých Budějovic. Mimo to tam byl nalezen bronzový peníz Julia Aenea Konstantina. Na líci této mince se nalézá ověnčená hlava, na rubu je písmenno N a pod ním čtyřspřeží koní.

- Z dokumentů F. Nejedlý-

Stolní tenis

Křemežští tabletenisté se po třech prosincových zápasech opět přiblížili svému cíli, kterým je vítězství okresní soutěže po jarní části.

V období vánočních svátků a přelomu roku má okresní přebor přestávku, kterou Křemežští využili nejen k tréninkům, ale i k různým organizačním záležitostem týkajícím se jejich oddílu. Z peněz Sokola Křemže se chystají pořídit nový stůl a ještě před zahájením jarní části jej nastěhovat do kulturního sálu v Krásetíně, kde chtějí odehrát domácí zápasy. Zároveň se podíleli na tradičním vánočním turnaji ve stolním tenise ve školní tělocvičně, ve kterém navíc zvítězila jednička zdejšího oddílu Jiří Reitinger. Na příští sezónu slibují účast v křemežském béčku stále další hráči z nichž někteří chodí už nyní poctivě trénovat. Pochvala patří hlavně zatím neregistrovanému Miroslavu Pešlovi, který nejenže nechybí snad na žádném tréninku, ale navštěvuje i některé oficiální turnaje po jižních Čechách, kde bývá jediným neregistrovaným stolním tenistou.

Křemže - Kaplice E   9:8
(Nguyen van Duong 3, Streit 2, Opelka 2, Dobrovodský 1, čtyřhra)

V důležitém utkání, kdy se Křemežští hodlali přiblížit kaplickému éčku výhrou s nimi na jeden bod, chyběla největší opora domácích Jiří Reitinger. Místo něho nastoupil Martin Dobrovodský a jeho jeden bod nakonec hrál roli v tom, na kterou stranu se přikloní dva body. Zápas se přitom zpočátku nevyvíjel pro Křemežské nijak slibně. Po prvním kole prohrávali 0:4 a vypadalo to, že budou hrát pouze o to, aby utkání neskončilo debaklem. O to větší bylo jejich překvapení, když se před poslední dvouhrou dozvěděli, že prohrávají jen o bod 7:8 a Štefan Streit má tudíž možnost srovnat, aby o dělbě bodů rozhodla čtyřhra. Podařilo se mu otočit z 0:2 na 3:2 a následující čtyřhru pak Nguyen van Duong s Jaroslavem Opelkou vyhráli!


Zubčice B - Křemže   13:4
(Nguyen van Duong 1, Martin Dobrovodský 1, Jiří Reitinger 1, čtyřhra)

Bez výraznějších nadějí na úspěch odjížděli Křemežští do Zubčic tentokrát bez Štefana Streita ze základní čtyřky. Přesto hodlali odehrát solidní partii a neodjet s debaklem. K výsledku 13:4 je nutné dodat, že několik dvouher, které sice skončily lépe pro domácí, byly vyrovnané a rozhodly se až v pátém setu. Křemežští rozhodně sahali po větším počtu vyhraných zápasů, rozhodla však zkušenost.


Křemže - Soběnov A   17:0
(Jiří Reitinger 4, Nguyen van Duong 4, Jaroslav Opelka 4, Štefan Streit 4, čtyřhra)

Podle dosavadních výsledků očekávali domácí kvalitního soupeře, který dokázal potrápit několik týmů z vyšších pater tabulky. Byli však rozhodnuti získat z tohoto duelu dva body, tudíž nastoupili v nejsilnější možné sestavě. Hladký průběh utkání, při kterém domácí ztratili pouhé tři sety, je však samotné překvapil. Že by se poctivý trénink a soutěžní zápasy projevily na výkonech našich hráčů už po jediném podzimu..?

K poslednímu zápasu první poloviny sezóny míří Křemežští až první týden v lednu do Malont. Po úspěchu se Soběnovem zvažují nastoupit opět v nejsilnější sestavě a pokusit se nedat nic zadarmo již jistému účastníkovi okresního přeboru v jarní části soutěže.

Tabulka po 14. kole:
1.Kaplice D12 0 174:30 24
2.SC Č. Krumlov11 2 161:60 24
3.Malonty11 2 152:68 24
4.Větrní10 3 149:72 23
5.Zubčice B11 1 143:61 23
6.Loučovice B9 4 134:87 22
7.Přídolí8 5 138:80 21
8.Bujanov6 7 99:120 19
------------------------------------------------------------------------------------------
9.Kaplice E5 9 108:130 19
10.KŘEMŽE5 8 106:113 18
11.Velešín5 8 94:126 18
12.Soběnov2 11 62:158 15
13.Kaplice F2 11 59:159 15
14.Zubčice C1 12 38:183 14
15.Soběnov B0 13 27:194 13
Křemže 2005, stolní tenis, Jiří Reitinger


Poznámka: Před jarní částí se soutěž rozdělí kvůli velkému počtu týmů. První osmička bude hrát okresní přebor, ostatních sedm týmů zůstane v okresní soutěži.

- J. Laštovička -

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ v měsíci lednu
se vybírá ve dnech:

středa 12.1.2005   od12:30 do 17:00 h
čtvrtek 13.1.2005   od12:30 do 16:00 h
pátek 14.1.2005   od12:30 do 14:30 h

v přízemí Radnice ve Křemži, č. dveří 11.


V roce 2004 v naší obci:


Změny na Obecním úřadě Křemže

Na OÚ Křemže se objevila nová jména. Změnou stavu za "vdaná" si přinesly nové jméno paní Natália Nosková - SKÝPALOVÁ a paní Anna Hrubešová - SVOBODOVÁ. Nejedná se tedy o nové tváře, ale pouze o nová jména.

Novou tváří je paní Dana BARTOŠOVÁ, která s novým rokem nastoupila do našeho úřadu a vystřídá paní Urbanovou na matrice.

Koncem loňského roku se s námi rozloučil i p. J. Franěk (st.), který se 35 let staral o údržbu veřejného osvětlení. Tuto budou nadále zajišťovat Služby obce - p. M. Kmoch.
V případě poruchy VO proto volejte do Domu služeb tel. 380 741 115,
mobil 736 672 410 - p. Cipín
nebo 721 083 158 - p. Kmoch.


Odcházejícím děkujeme za dobrou spolupráci a novým tvářím a jménům přejeme hodně úspěchů.


Výměna občanských průkazů

Podle Nařízení vlády č. 612 z 16. 11. 2004 jsou státní občané České republiky povinni do 31. 12. 2005 provést výměnu občanských průkazů bezstrojově čitelných údajů, vydaných do 31. 12. 1994 za nové. Jedná se o všechny OP tzv. knížky. Žádost o vydání nového občanského průkazu předloží občan nejpozději do 30. 11. 2005 (u nás je možno požádat na OÚ Křemže). V r. 2006 se budou muset vyměnit OP vydané do 31. 12. 1996 a postupně do r. 2008 se budou vyměňovat i všechny ostatní OP, vydané do 31. 12. 2003.


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006


se koná v pátek 21. ledna 2005 v době od 14:00 do 17:00 hodin
v budově školy, v části l. stupně.

Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 1998 do 31. 8. 1999 a dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky o 1 rok.

K zápisu přineste s sebou:
rodný list dítěte a očkovací průkaz. K doložení trvalého bydliště občanský průkaz jednoho z rodičů.


Nenechavci

Nově osvětlený vánoční strom před radnicí ve Křemži se zřejmě líbí většině z nás. Jsou však i tací, kterým se to nelíbí a proto postupně likvidují (vyšroubují) barevné žárovky ze světelného řetězu a zřejmě si je odnášejí domů. K čemu jim však 15 W barevná žárovka doma poslouží nevíme, ale můžeme konstatovat, že ze 100 žárovek jich již třetina byla odcizena.


"Dobrý sluha, ale zlý pán"

O pravdivosti tohoto rčení se letos na Štědrý den přesvědčil majitel Pily v Loučeji. Z dosud nezjištěných příčin vypukl v ranních hodinách v objektu pily požár, který svým rozsahem byl jeden z největších na Českokrumlovsku za posledních deset let. "Červený kohout" podporovaný větrem brzy do základu zlikvidoval celý objekt pily. Zasahujícím profesionálním i dobrovolným hasičům se podařilo zachránit pouze dva vysokozdvižné vozíky a uskladněné řezivo vedle pily a zabránit rozšíření požáru do blízkého lesa. Celková škoda způsobená požárem přesáhla částku 7 mil. Kč.


KONCERT

17. ledna od 19:00 hodin v sále Radnice ve Křemži
sester Křížových z Třísova a jejich hostů.


Na programu budou skladby: M. Istvana, W. A. Mozarta, J. Brahmse a další.


KONCERT

31. ledna od 19:00 hodin
Hraje Marie Homolková (klavír) se svými hosty.


Na programu budou skladby: L. van Beethovena, F. Chopina, E. Doušy a další.


7. REPREZENTAČNÍ PLES

Tělocvičná jednota Sokol Křemže pořádá

7. reprezentační ples v Křemži,
v Radniční restauraci,
dne 29. ledna 2005 do 20:00 do 3:00 h.


K poslechu a tanci hraje skupina TAKTON.
Vstupné 100,- Kč  -  Bohatá tombola.

Předprodej vstupenek:
U pana Jandy, Lomená 390,
Trafika VULCAN,
Železářství IŠKA - pí Šestáková.


MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PODKLETÍ KŘEMŽE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

MYSLIVECKÝ PLES


který se koná 22. ledna 2005 od 19.30 hodin v sále kulturního domu ve Chmelné

K tanci a poslechu hraje BUDVAR QUINTETT

Vstupné 80 Kč
Bohatá zvěřinová tombola

Odjezdy autobusů:
Nová Ves18:20 Holubov Art.19:05
Brloh18:30 Mříčí19:10
Rojšín18:35 Křemže19:15
Lhotka18:40 Chlumeček19:20
Loučej18:45 Stupná19:25
Chlum náves18:50 Borek19:25
Holubov škola18:55 Chmelná19:30
Třísov19:00   
Zpět po ukončení


SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE STUPNÉ
Vás srdeční zve na TRADIČNÍ

HASIČSKÝ PLES

který se koná 28. ledna 2005 od 19 hodin v sále kulturního domu ve Chmelné

K tanci a poslechu hraje Malá kapela Pavla Havlíka
Vstupné 80,- Kč
Bohatá tombola

Odjezdy autobusů:
Brloh18.00 Mříčí18.40
Rojšín18.05 Křemže18.45
Lhotka18.10 Chlumeček18.50
Loučej18.15 Stupná18.55
Chlum náves18.20 Borek18.55
Holubov škola18.25 Chmelná19.00
Třísov18.30 Nová Ves19.10
Holubov Art.18.35 Chmelná19.15
Zpět po ukončení


POZVÁNKA

Zveme občany na vyprávění o cestě Lodí z Prahy do Paříže
dne 28. 1. 2005 od 18,00 h v zasedací místnosti Domu služeb ve Křemži (1. patro).

O cestě a zážitcích bude vyprávět MUDr. Jegorov.

Přijďte si poslechnout.
Vstupné dobrovolné


Další informace :
Platné vyhlášky obce
Ski klub Chmelná
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962
Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 18. ledna 2005 : TOPlist 0