ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Leden 2004 - Číslo 1 - Ročník 14

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (469 kB)

 

Vážení a milí spoluobčané, ...

Vážení a milí spoluobčané,

několik dnů již píšeme letopočet 2004. Závěr každého roku je časem bilancování roku uplynulého a plánování do roku nastávajícího.

Stejně jako u každého člověka, rodiny, tak i u obce se některá předsevzetí a plány podaří splnit, některá zůstávají před námi.

Myslím, že v uplynulém roce se podařilo udělat velký kus práce, která přispívá k příjemnějšímu a kvalitnějšímu životu v naší obci a že díky tomu se i občané osad cítí plnohodnotnými občany.

Z těch větších akcí uplynulého roku bych chtěl vyjmenovat úpravy a protipovodňové zajištění území pod školou, stabilizaci čela svahu bývalé skládky (dnes sportovního areálu) a její zajištění proti povodni, kompletní rekonstrukci sociálního zařízení II. stupně školy, rekonstrukci vodovodního řádu ve Mříčí a v ul. Olešnice, osazení měřícího zařízení na ČOV, doplnění a rekonstrukci veřejného osvětlení ve Mříčí, autobusové čekárny ve Chmelné a Chlumečku, rekonstrukci komunikace ve Mříčí, Bohouškovicích, Vinné, Chlumu, novou komunikaci včetně veřejného osvětlení v Chlumu, zahájení rekonstrukce hřbitovní zdi, chodník v ul. Krumlovská a celou řadu dalších drobnějších akcí.

Dále byla pořízena studie odtokových poměrů a protipovodňových opatření mikroregionu "Podkletí" a návrh změny územního plánu z ní vyplývající, který bude v nejbližším období veřejně projednáván. Rád bych dodal, že na celou řadu těchto akcí byly získány finanční prostředky z dotačních fondů a grantů ve výši cca 3,5 milionu korun.

Práce pro obec je samozřejmě práce nikdy nekončící. Stále je co zkvalitňovat, opravovat, budovat a tak i v roce nastávajícím nás čeká spousta práce. Z těch větších akcí bych se zmínil o stavbě základního technického vybavení pro výstavbu rodinných domů, nezbytné rekonstrukci kuchyně v základní škole a MŠ Chlum, pokračující rekonstrukci komunikací a podobně.

Na závěr bych rád poděkoval všem našim spoluobčanům, kteří jsou ochotni věnovat své síly, čas i prostředky k práci pro obec a velice mě těší, že takových je v naší obci stále dost.

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám všem, Vašim rodinám, Vašim blízkým popřál do nadcházejícího roku mnoho zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů, štěstí na setkání jen s moudrými a dobrými lidmi.

Mnoho štěstí, Váš starosta Ing. Josef Troup

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

21. schůze RO, spojená s pracovní poradou ZO, se konala dne 16. 12 .2003, před zasedáním ZO. Na této schůzi se zastupitelé dohodli na výši jednotlivých místních poplatků, projednali kalkulace vodného a stočného a stanovili ceny na r. 2004. Dále projednali rozpočtové změny v rozpočtu obce na r. 2003 a doporučili ke schválení rozpočtové provizorium na r. 2004, do doby schválení definitivního rozpočtu obce na r. 2004. Zároveň se dohodli, že schůze rady a porady zastupitelstva se budou konat častěji, tj. po 14 dnech.

Po této schůzi se konalo veřejné 5. zasedání zastupitelstva obce, kterého se zúčastnilo 13 zastupitelů a asi 25 občanů. Po úvodních formalitách starosta podrobně informoval přítomné o dění v obci, ve kterých mj. zmínil úspěšně dokončené akce, jako jsou např. vybudování nového věř. osvětlení a oprava komunikace z Chlumu do Křemže, výměna vodovod. řadu v ul. Olešnice a ve Mříči, nová čekárna v Chlumečku, zahájení výstavby chodníku v Krumlovské ul., opravy místních komunikací, dokončení úpravy svahu na bývalé skládce pod školou a další.

V další části zasedání byly schváleny rozpočtové změny a rozpočtové provizorium rozpočtu obce, půjčky z fondu rozvoje bydlení na opravy rodinných domů, výkupy a prodeje pozemků a ceny vodného a stočného na r. 2004, kdy obec poprvé nebude dotovat cenu vodného a ceny pro domácnost a podnikatele se sjednotí na stejnou výši tj. 17,16 Kč/m3, tak jak to ukládají podmínky pro vstup do EU. Stočné zůstává i nadále stejné tj. 14,13 Kč/m3. Do budoucna by se již cena vodného a stočného neměla tak radikálně měnit, jako v posledních letech. Obec, jakožto vlastník vodovodního a kanalizačního zařízení, tak bude moci více prostředků z pronájmu provozovateli VaK investovat do údržby a obnovy zařízení, čímž bude postupně docházet ke snižování nákladů na opravy.

V souvislosti s novelou zákonů, vyvolaných reformou státní správy, byly schváleny i obecně závazné vyhlášky, vyhláškou o místních poplatcích byl zvýšen poplatek ze psů a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Další vyhlášky zůstaly bez změn výše poplatků, a to o systému nakládání s komunálním odpadem, o příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy a o chovu psů. Jelikož nebyly žádné diskusní příspěvky, starosta popřál všem klidné a spokojené Vánoce a šťastný vstup do nového roku a na závěr bylo přijato usnesení, jehož úplné znění uvádíme dále.

22. schůze RO se konala dne 29. 12. 2003 za přítomnosti všech radních, na které rada vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na funkci vedoucí Služeb obce Křemže, kdy firma Uniworks CB s.r.o. doporučila z celkem přihlášených 23 do užšího výběru 5 uchazečů, ze kterých pak výběrová komise tajným hlasováním vybrala p. Zdeňka Cipína z Chlumu. RO dále projednala situaci se zajištěním provozu prodejny ve Chmelné, když paní Borovková ukončila svoji činnost a další zájemce se dosud nepřihlásil, a stanovila, z titulu zřizovatele, plat ředitelce ZŠ na základě nového 16ti třídního katalogu prací.


USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Křemže konaného dne 16. prosince 2003

Zastupitelstvo obce Křemže na svém zasedání

 1. BERE NA VĚDOMÍ
  • zprávu starosty o plnění úkolů minulého zasedání obce
  • informaci starosty o dění v obci
  • zprávu tajemníka o činnosti rady obce


 2. SCHVALUJE
  • rozpočtové změny v rozpočtu obce na r. 2003 dle předloženého návrhu
  • rozpočtové provizorium na r. 2004
  • obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 o místních poplatcích, č. 3/2003 o chovu psů, č. 4/2003 o systému nakládání s komunálním odpadem a č. 5/2003 o přípěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy
  • půjčku z Fondu rozvoje bydlení p. Milanu Böhmovi ve výši 50.000,- Kč na opravu střechy rodinného domu čp. 219 a p. Janu Linhovi ve výši 50.000,- Kč na obnovu fasády rodinného domu čp. 111 ve Křemži
  • prodej části pozemku KN č. 259 - zastavěna plocha, se stavbou trafostanice v DPS ve Křemži za cenu 100,- Kč/m2
  • prodej parcely KN č. 475 v k. ú. Chlum - zastavěna plocha o výměře 39 m2 za cenu 100,- Kč/m2
  • prodej části pozemku PK č. 329 v k. ú. Křemže v ul. Pod Kopcem za cenu dle úředního odhadu
  • výkup pozemku KN č. 2174 v k. ú. Křemže - pod místní komunikací u kostela Československé církve husitské za 1,- Kč
  • bezplatný převod budovy trafostanice v DPS Křemže čp. 11 na JČE, a. s. na náklady nabyvatele
  • cenu vodného 17,16 Kč/m3 + 5 % DPH
  • cenu stočného 14,13 Kč/m3 + 5 % DPH


 3. NESCHVALUJE
  • prodej části pozemku KN č. 164/3 v k. ú. Chlum - Vyšovce, na zřízení přístupové cesty k sousednímu pozemku


 4. UKLÁDÁ
  • Starostovi uzavřít smlouvy dle budu 2. tohoto usnesení
  • hospodářce obce provést rozpočtové změny v rozpočtu obce na r. 2003
  • tajemníkovi zveřejnit na úřední desce OÚ obecně závazné vyhlášky a informovat o nich občany v Křemežsku
Jak je patrno z usnesení, zastupitelstvo obce schválilo celkem čtyři obecně závazné vyhlášky. Jelikož jejich novelizace byla vyvolána změnou zákonů, uvádíme zde pouze úplné znění vyhlášky o místních poplatcích, ve které došlo ke změně poplatku ze psů a za lázeňský nebo rekreační pobyt. U ostatních vyhlášek došlo pouze k formálním úpravám. Vyhlášky jsou vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce: www.kremze.cz.

Obecně závazná vyhláška obce Křemže č. 2/2003

Obecně závazná vyhláška obce Křemže č. 2/2003
O místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Křemže vydává podle ust. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písmn.d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Část I.

Čl. 1
Základní ustanovení

 1. Obec Křemže vybírá tyto místní poplatky:
  1. poplatek ze psů
  2. poplatek za užívání veřejného prostranství
  3. poplatek ze vstupného
  4. poplatek z ubytovací kapacity
  5. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
  6. poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 2. Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Křemže.
Část II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.


Čl. 3
Poplatník

 1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Křemže.


 2. Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne kdy vznikla poplatková povinnost.


 3. Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1).
Čl. 4
Sazby poplatku

 1.  
  KŘEMŽE - rodinné domy 500,-
    - bytové domy (3 a více bytů) 600,-
  OSADY   300,-
  SAMOTY   100,-

  Je-li plátce poplatku ze psa poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelem sirotčího důchodu, činí sazba poplatku pouze 200,- Kč za kalendářní rok.


 2. U druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 % základní sazby poplatku.
Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.


 2. Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, postupuje se obdobně.
Čl. 6
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově za kalendářní rok v hotovosti na Obecním úřadu Křemže do 31. 5. příslušného roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.


Část III.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 7

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu.


Čl. 8

 1. Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel vybírá pro obec poplatek ve výši stanovené touto obecně závaznou vyhláškou, za poplatek ručí a je povinen jej pravidelně obecnímu úřadu vyúčtovat do 31.3. následujícího roku a ve stejném termínu jej odvést na účet obecního úřadu.


 2. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu 2).
Čl. 9
Sazba poplatku a jeho splatnost

 1. Sazba poplatku činí 5,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.


 2. Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 3).


 3. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu.
Část IV.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 10

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí, pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejné účely, se poplatek neplatí 4).


Čl. 11
Veřejné prostranství

 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 5).


 2. Veřejným prostranstvím v obci Křemže, pro účely této obecně závazné vyhlášky, jsou:
  • Náměstí Křemže
  • všechny ulice
  • návsi
  • park na Doubku ve Křemži
  • břehy rybníků Křemežský, Blatský, Sýkorovský, Kamenský, Ochozní, V Hájích, Jímatr
  • sportovní areál ve Školní ulici ve Křemži
  • sportovní areál Cihelna v Chlumu
  • areál nádraží ČD ve Mříči
Čl. 12
Poplatník

 1. Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně.


 2. Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství tři dny předem, nejpozději však v den započetí užívání veřejného prostranství.
Čl. 13
Sazby poplatku

 1. Sazby poplatku činí:
  a) Za prodejní stánky - 100,- Kč za první m2 a 10,- Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den
  b) Za provoz lunaparků - 100,- Kč za atrakci a den
  c) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa - 1.000,- Kč za rok
  d) Za umístění stavebních zařízení a skládek
  (ohrady, lešení, stavební materiál, výkopy apod.)
  - 4,- Kč za každý započatý m2 a den
  e) Za umístění reklamního zařízení - 500,- Kč za každý i započatý m2 za rok
  f) Za ostatní užívání veřejného prostranství - 10,- Kč za každý i započatý m2 a den

 2. Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 6).
Čl. 14
Vznik a zánik poplatkové povinnosti, splatnost poplatku

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne kdy zvláštní užívání tohoto prostranství začalo až do dne, kdy toto užívání skončilo tedy např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.


 2. Poplatek je splatný:
  1. u bodu a) a f) čl. 13 - v den vzniku poplatkové povinnosti
  2. u bodu b) a d) čl. 13 - do třech dnů po skončení užívání veřejného prostranství
  3. u bodu c) a e) čl. 13 - do 31.3. příslušného roku
Část V.
Poplatek ze vstupného

Čl. 15
Předmět poplatku a poplatník

 1. Předmětem poplatku je vstupné 7) na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.


 2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci uvedenou v odst. 1 pořádá.
Čl. 16
Sazby poplatku a jeho splatnost

 1. Poplatek ze vstupného činí 5 %.


 2. Poplatek je splatný do 10 dnů od uskutečnění akce. Pořadatel je povinen předložit k tomuto termínu účetní a jiné doklady, osvědčující správné určení výše poplatku.


 3. Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 8).
Čl. 17
Ohlašovací povinnost

Pořadatel je povinen nejpozději 10 dnů před konáním akce hlásit písemně obecnímu úřadu :

 • datum, místo, začátek a plánovaný konec akce
 • druh akce a její určení
 • výši vstupného, jednotlivé druhy slev
 • osobu odpovědnou za vyúčtování vstupného
 • označení pořadatele a jeho bydliště, pokud je pořadatelem právnická osoba její sídlo a statutárního zástupce
 • kapacitu místa pořádání akce
Obecní úřad potvrdí převzetí oznámení a o podaných oznámeních vede přehled.

Část VI.
Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 18

Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.


Čl. 19

 1. Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.


 2. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako v čl. 8, odst. 2 této obecně závazné vyhlášky, údaj o účelu pobytu se neuvádí.
Čl. 20
Sazba poplatku a jeho splatnost

 1. Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.


 2. Poplatek je splatný ročně, do 31.3. následujícího roku.


 3. Poplatku nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v zákoně o místních poplatcích 9).
Část VII.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 21
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je povolený výherní hrací přístroj ve smyslu zák. ČNR č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších změn a doplňků.


Čl. 22
Poplatník

Poplatníkem je česká právnická osoba bez majetkové účasti zahraničních osob, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.


Čl. 23
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen písemně ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do prvního provozu a doložit zahajovacím protokolem. Ohlášení poplatník provede do 10 dnů od uvedení výherního hracího přístroje do provozu.


 2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO. Současně uvede čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.


 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit do 10 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, tj. zánik své poplatkové povinnosti a doložit ukončovací protokol.
Čl. 24
Sazba poplatku

Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na tři měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný na dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.


Čl. 25
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. od zahájení provozu.


 2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu.
Čl. 26
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný:
  1. Při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu tří měsíců do lhůty jednoho měsíce po zahájení provozu
  2. Při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu šesti měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí
  3. Při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu kalendářního roku ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí

 2. Poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově v plné výši v termínu první splátky.
Část VIII.
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 27

 1. Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této obecně závazné vyhlášky, není-li toto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.


 2. Není-li stanoveno jinak je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 3 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.


 3. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.


 4. K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Čl. 28
Sankce

 1. Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. Takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.
 2. Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 10).
Čl. 29

Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon 10), není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.


Čl. 30

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhlášky č. 1/1998 a 1/2001 o místních poplatcích.
 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004


1)   § 2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
2)   § 3, odst. 4 zákona
3)   § 3, odst. 2 zákona
4)   § 4, odst. 1 zákona
5)   § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
6)   § 4, odst. 1 a 2 zákona
7)   § 6, odst. 1, věta druhá zákona
8)   § 6, odst. 1, věta třetí zákona
9)   § 7, odst. 2 zákona
10)   zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisůObecně závazná vyhláška obce Křemže č. 2/2003

Zápis do prvních tříd

Základní škola Křemže oznamuje, že v souladu s vyhláškou 291/1991 Sb., o základní škole, se zápis do první třídy koná v pátek 16. ledna 2004 od 14,00 do 17,00 hodin v přízemí pavilonu l. stupně školní budovy.

Zapisují se děti narozené od 1. září 1997 do 31. 8. 1998 a děti, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka do 31. 8. 2004.

Podle zákona 138/1995 sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol může být přijato do školy dítě, které dovrší šestý rok věku od 1. září do konce 2004, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Na základě žádosti rodičů a doporučení psychologické poradny nebo dětského lékaře lze dítěti splňujícímu věk k nástupu do 1. třídy odložit školní docházku o jeden rok.

K zápisu vezměte laskavě s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců.

- Dagmar Koubová, ředitelka školy -

Změna v podání daňového přiznání

Změna v podání daňového přiznání a v placení daně z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004

S účinností od 1. 1.  2004 dochází novelou zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, k zásadní změně jak v podání přiznání k dani z převodu nemovitostí, tak především v placení této daně.

Tato změna se týká případů, kde je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem uskutečněn po 1. 1. 2004.

Do nové právní úpravy je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž


1) Podle § 35 odst. 2 vyhl. č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, katastrální úřad v případě povolení vkladu práva vyznačí na prvopisech smlouvy doložku, kde se mimo jiné uvádí "Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne.............". Od tohoto data běží lhůta pro podání daňového přiznání.


V těchto případech úplatných převodů nebo přechodů vlastnictví k nemovitostem uskutečněných v době po 1. 1. 2004 je daňový subjekt povinen v daňovém přiznání si daň z převodu nemovitostí sám vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň zaplatit. Sazba daně z převodu nemovitostí z úplatných převodů či přechodů vlastnických práv uskutečněných po 1. 1. 2004 činí 3 % základu daně.

Povinnou přílohou daňového přiznání je

Upozornění: Nepodá-li poplatník daňové přiznání a současně nezaplatí daň nebo tak učiní opožděně, tj. po lhůtě k podání daňového přiznání, vystavuje se sankci v podobě penále na dani z převodu nemovitostí, popř. možnosti zvýšení daně až o 10 %.


Další informace k vyměření a placení daně z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004

Při vyplnění daňového přiznání je třeba, aby poplatník postupoval dle pokynů k vyplnění daňového přiznání.

Současně s podáním daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí je poplatník povinen předložit znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu či posudek znalce, kterým se určuje hodnota předmětu vkladu podle obchodního zákoníku.

Cenou zjištěnou nemovitosti podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MF č. 540/2002 Sb. - dále jen "oceňovací předpis") se rozumí cena platná ke dni nabytí nemovitosti, tj. ke dni

Jde-li o vklad do společnosti s ručením omezeným nebo do akciové společnosti, součástí daňového přiznání je posudek znalce, kterým se určuje hodnota předmětu vkladu podle obchodního zákoníku.

Znalecký posudek se nevyžaduje, jde-li o převod nebo přechod vlastnictví Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí se nepodává při úplatném převodu nebo přechodu nemovitostí z vlastnictví České republiky nebo Fondu národního majetku ČR, je-li převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti od daně osvobozen.


2) § 9 až 11 zákona č. 151/1997 Sb,, o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 27 až 31 vyhl. č. 540/2002 Sb.

3) § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Cenový věstních ministerstva financí částka 6 z dne 20. 5. 1999 (čj. 162/38 024/1999)

Husy a husáci a draní peří

V dřívějších dobách se u nás spalo - v zimě v létě - jedině v peřinách. Tak to bylo ve všech chalupách. V zimě se topilo pouze v kuchyni v kachlových kamnech, kde pak spali rodiče. Děti, které se sem už nevešly, spaly ve vedlejší místnosti, která se většinou už nevytápěla. Rád si ještě vzpomínám na své dětství a i mládí, kdy jsme ještě tak spali. Tehdy jsme se pěkně zavrtali pod nadýchanou peřinu. To už není ta bývalá idylka, kdy spíme pod přikrývkou v pokoji, kde dýchá topné těleso.

Nevěsta, která se jednou vdávala z domova, musela mít proto i potřebné peřiny - důležitou část výbavy. Mámy proto musely mít dost peří. Na našich krásných jihočeských návsích (tak by to alespoň mělo být) jsou uprostřed rybníky, které byly nutné pro hašení vodou při požáru, ale také koupaliště husí. Také si ještě pamatuji, jak se husy zaháněly po žních na posečená pole, aby si zde mohly sezobat zrní, které po posečení zůstalo na zemi. Husopasky je hlídaly, aby se někam nezatoulala některá husa a zaháněly je pak kvečeru domů.

Na jaře se kolem Velikonoc objevovala na dvoře vylíhnutá žluťoučká housátka. V některých chalupách a dvorech ještě dospělá housata dokupovali. Obchod s husami dělali "husáci". Na Křemežsku to byli obchodníci většinou z Chlumu, Loučeje, Holubova a Krásetína. Jejich obchodní sezóna hromadných nákupů byla doba ode žní do konce října. Husy ještě nedokrmené nakoupili většinou v místech, kde jich bylo přebytek: Vodňany, Volyně, Písek, Veselí, Strakonice. Tito obchodníci se snažiliy husy prodat hromadně, většinou obchodníkům rakouským, kteří husy také hromadně odkupovali a pak na známá místa prodávali. Tento výhodný obchod však skončil po uzavření hranic po 1. světové válce.

Do Martina musely být husy vykrmené. Některá z nich se "šiškovala" v uzavřené kleci. Zabité, oškubané a vyčištěné ve vezly na prodej na "Martinský jarmark" do Budějovic. Taková se v městě snadno prodala a byl to dobrý přínos pro rodinu. Peněz tehdy bylo na vesnici málo. Pro pochutnání se jedna nechala doma.

Po Vánocích, kdy nebyla už ani venku ani doma žádná práce, začalo se husí peří odrhat. Sešly se sousedky ze vsi, podle toho, kolik jich bylo třeba a když byly s peřím hotovy, šly zase do jiné chalupy pustit se tam do odrhání peří. Sešla se také děvčata a s nimi i chlapci a bylo veselo. Někdy také byla harmonika a zpívalo se. Vyprávělo se, co nového se kde stalo, vzpomínalo se na starší události, zkrátka kdo co věděl. Když už poslední održky skončily, připravila domácí hospodyně pohoštění a pití a šlo se do stavení druhého, zase oškubané peří také zodrhat. Tak se využíval na vsi volný čas, kdy venku (v zimě) jiné práce nebylo.

- F. Nejedlý -

Právník radí

Život v právu nebo právo v životě

Nejen měsíc leden, a to jakéhokoli roku, je spojen vždy s nějakými novinkami a to nezávisle na tom, zda příjemnými či nikoli. Kalendářní měsíc leden 2004 je však na novinky štědrý možná až příliš. Skutečně orientačně jsem pouze od počátku roku 1990 napočítal celkem (platných i v současnosti neplatných) 842 nařízení, 1315 zákonů, 206 nálezů Ústavního soudu, 45 ústavních zákonů, 2055 vyhlášek a tak bychom mohli pokračovat téměř donekonečna.

Pokoušel jsem se spočítat všechny platné právní předpisy, které tvoří český právní řád od roku 1945, a došel jsem k číslu 26 733. Jsou mezi nimi samozřejmě zařazeny i předpisy sice platné, ale v současnosti neúčinné, nicméně nebyly dodnes zrušeny.

Pokud se společně podíváme, jak kvalitní právní předpisy náš zákonodárný sbor produkuje, tak jsem se pokusil o velice krátký exkurz do oblastí práva, které náš život, a to bezprostředně, nejvíce ovlivňují. Takže prosím, krátká ukázka:

 1. Občanský zákoník - vydán 26. 2. 1964. Od 1. 1. 1990 byl novelizován celkem devětadvacetkrát, naposledy samozřejmě v roce 2003.


 2. Obchodní zákoník - účinný od 1. 1. 1992, byl novelizován celkem devětkrát. Nutno dodat, že jak občanský zákoník, tak zákoník obchodní v nejbližších letech bude zcela přepracován způsobem, který nebyl dosud použit. V současné době je téměř dokončen návrh paragrafového znění zákoníku obchodního a velká část paragrafového znění zákoníku občanského.


 3. Živnostenský zákon - účinný od 1. 1. 1992, byl novelizován celkem padesátkrát. Rok 2003 nebyl samozřejmě výjimkou.


 4. Trestní zákon, účinný od 1. 4. 1964, byl od 1. 1. 1990 novelizován devětadvacetkrát.


 5. Trestní řád, účinný od 1. 1. 1962, byl od 1. 1. 1990 novelizován třiatřicetkrát.


 6. V neposlední řadě občanský soudní řád, jenž je rekordmanem, je účinný od 1. 4. 1964. Tento zákon upravuje procesní pravidla, jimiž se řídí jednání všech soudů v tzv. civilních (občanskoprávních) sporech. Tento zákon byl novelizován od 1. 1. 1990 celkem šestapadesátkrát!
Zákon katastrální, zákon upravující daň dědickou, darovací a z převodu nemovitostí a zákony daňové ponecháme raději mimo.

Není též celkem ani divu, že běžný občan, který se chce obrátit s ústavní stížností na Ústavní soud, musí být zastoupen advokátem neboť i pro samotné advokáty je samotný sepis kvalitní ústavní stížnosti dosti náročným úkonem.

Aby "dobrých zpráv" nebylo dost, tak od 1. 1. 2004, tedy v době kdy čtete tyto řádky, nabylo účinnosti či bylo novelizováno 39 zákonů a vyhlášek. Již nyní byly uveřejněny ve sbírce zákonů vyhlášky a zákony, jejichž účinnost byla "odložena", např. na termíny 1. 3., 31. 3., 1. 5., 1. 7. 2004 a dokonce dva zákony, které nabudou účinnosti až 1. 1. 2005. Snad část z Vás trochu uklidním, když Vám sdělím, že posledními dvěma zmíněnými zákony jsou zákony upravující služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů.

Je pravdou, že skutečně ojedinělou výjimkou ze shora zmíněných "pravidel" je zákon směnečný a šekový, který od data své účinnosti 1. 1. 1951 byl novelizován pouze jednou a to velmi krátkými dvěma větami.

Celkem depresivně úsměvný by byl exkurz do norem práva Evropské Unie a zvláště do její judikatury, ovlivňující již v současnosti náš každodenní život. Vzhledem k tomu, že Vám opravdu nechci znepříjemnit čtení tohoto vydání Křemežska, tak se jen již krátce poohlédneme po českých soudech, jejichž soustavu tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy v Praze a v Olomouci, krajské soudy a okresní soudy.

Již dlouhodobě vycházejí každý měsíc specializované právnické časopisy, které se oborově zaobírají judikaturou soudů ve věcech správních, trestních, občanských, obchodních, pracovních apod. Jejich cena odpovídá náročnosti sběru adekvátních dat i okruhem lidí, kteří si je kupují a tak je téměř vyloučené, že bude jejich cena stagnovat. Zmiňuji se zde o tom proto, že jejich četbou se víceméně zaobírají mimo oborově zaměřených právníků též soudci jednotlivých soudů a jsou jimi samozřejmě ovlivněni v okamžiku, kdy sami rozhodují v konkrétních věcech. Závazná je pro všechny nižší soudy pochopitelně judikatura Nejvyššího soudu, Vrchních soudů a nálezy soudu Ústavního. Pokud jde o občany, kteří se věnují oblasti odlišné nežli je právo, tak je pro ně téměř vyloučené, aby až na ojedinělé výjimky byli s touto judikaturou seznámeni a tak jsou nuceni se obrátit na člověka, který právo praktikuje každodenně.

Život se stává složitější ve všech jeho "oborech" a právo je jedním z oborů, které se komplikovaně rozrůstají zřejmě nejdynamičtěji. Zda je to správné či nikoli není předmětem této úvahy, ale již v počátcích práva římského platilo, že právo má sloužit lidem. V současné době je každý z nás bez výjimky odkázán na jiného v různých oblastech, ať již psychické, zdravotní, řemeslné či oborově specializované atp.

Všem bych nám v novém roce upřímně přál, abychom - byli zdraví, měli soudržné rodinné vztahy, měli možnost dělat práci, která nás naplňuje, byli k sobě navzájem korektní, neměli materiální nouzi, byli vždy schopni splnit své závazky, splnili co slíbíme, pomohli ostatním pokud budeme moci a nebude to pro nás příliš náročné a v neposlední řadě neměli přímou zkušenost ať již s orgány činnými v trestním řízení, popř. vazbou nebo výkonem trestu. Vzhledem k tomu, že toto přání bude plně adresné pouze k části z nás, tak těm "ostatním" upřímně přeji, aby ať sami či v součinnosti s někým jiným všechny nepříjemnosti vyřešili obratem.

Příjemný nový rok

- J.M. -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Poznávejme plemena psů

IRSKÝ VLKODAV

Irské plemeno, které patří mezi chrty, je za normálních okolností klidným aristokratem. Chová se dobromyslně, ale svým zjevem budí respekt. Má nesmazané lovecké pudy, jako všichni chrti, protože jsou to zvířata, která se používala k lovu.

Irský vlkodav je největším psem vůbec a největším chrtem. Keltové, kteří osídlili Británii už ve 4. století byli známí jako lovci a k tomu potřebovali rychlé, odolné, ale současně i ovladatelné psy. Vzájemně byla křížena plemena chrtů a dogovitých psů. Novým plemenům měli chrti dodat rychlost a dogy sílu. Původní plemeno bylo objeveno Římany v prvních pěti stoletích našeho letopočtu na britských ostrovech.

Toto plemeno nebylo nijak početné a vlastnit jej mohli jen šlechtici a urození lidé. V průběhu let vývoje bylo toto plemeno na pokraji vyhynutí, ale i přesto irský vlkodav dokázal přežít velký hladomor v Irsku. Plemena psů - Irský vlkodav

V současné době se chovatelé tohoto impozantního plemene potýkají s různými nemocemi, kterými je plemeno zatíženo, a také s krátkověkostí. Irský vlkodav se nedožívá vysokého věku. U některých jedinců je to 5 roků, 8 roků a pokud se dožijí vyššího věku, můžeme mluvit o štěstí.

Irský vlkodav je pes, který miluje svého pána, rodinu, ale dokáže i hlídat. Někdy stačí jen jeho velmi hluboké zavrčení. Také jeho proporce jsou nepřehlédnutelné. Váha psa - samce se pohybuje kolem 55 - 60 kg, fena váží méně 41 kg, může mít i více. Minimální výška samce je 79 cm a feny 71 cm. Barva srsti, která je hrubá a tvrdá, je šedá, žíhaná, černá, bílá a plavá. Ve své podstatě je irský vlkodav dobrák, který bez důvodu nezaútočí. Je to ovšem chrt a je třeba jej dobře zvládnout, aby mohl chodit volně a nehonil zvěř.

Nejdůležitější pro tak velké plemeno je výživa. Je třeba si uvědomit, že se jedná o obří plemeno se specifickými nároky. Tomu je nutno přizpůsobit krmný režim, dávku a výběr značky krmiva. Štěně rychle roste do výšky, při nesprávné výživě mohou nastat problémy s klouby. Jako štěně se musí toto plemeno krmit velmi často v malých dávkách. V dospělosti je třeba podávat krmení dvakrát denně a po krmení dodržovat klid. U všech velkých plemen hrozí torze žaludku, což je přetočení žaludku. Pes má bolesti, nafukuje se jako balon a pokud není včas dopraven na veterinární kliniku, která provede operaci, umírá. Je třeba tomuto stavu vždycky předcházet.

Irský vlkodav je také náchylný ke kardiovaskulárním onemocněním. V chovu je zakázána příbuzenská plemenitba, omezení počtu krytí psů a omezení počtu vrhů u fen.

Pro uchovnění psa i fen jsou důležité výstavy a samozřejmě bonitace a ještě svod mladých.

Pro zařazení do chovu je věková hranice u psů 18 měsíců a u fen 24 měsíců. Feny mívají i 10 štěňat o průměrné váze půl kilogramu.

Cena štěněte irského vlkodava se pohybuje kolem 15.OOO Kč a každý zájemce si ještě musí připočítat krmení, preparáty pro kloubní výživu a další. Pokud platí, že je dobré si kupovat psa s rodokmenem, abych věděl, co mi z něho vyroste, u irského vlkodava to platí dvojnásob. Je třeba navštívit několik výstav a následně i několik chovatelů a udělat si tak obrázek, jak kdo svá štěňata odchovává. Dobrý chovatel vždycky zůstává s novým majitelem v kontaktu, aby mu radil jak nejlépe nakrmí, a vychová štěně tohoto obřího plemene, aby z něho vyrostl krásný a zdravý pes, který bude tím nejlepším kamarádem celé rodiny.

- K. Pavčíková -

Proč kočka škrábe...

Poškrábaný nábytek, dveře, sedací souprava a jiné vybavení bytu, event. domu. Myslíte, že to kočku odnaučíte, ale nejdříve musíte vědět, proč to dělá.

 1. Kočka škrábe proto, že si brousí drápy. Tato činnost je pudová záležitost a nedá se odnaučit a hlavně ne hrubým způsobem. Kočka je individualista a nedá se jí poroučet, jako třeba psovi.


 2. Škrábáním si kočka označuje svoje teritorium. Vytváří jednak vizuální stopy a zároveň na tomto poškrábaném místě nechává svůj pach - jsou to výměšky tukových žlázek v tlapkách. Tím dává ostatním kočkám najevo, kde je její území. Proto kočky škrábou na místech, kde spí, nebo kde tráví většinu svého času. Pokud kočka chodí ven oknem, a samozřejmě dveřmi, bývají tato místa rovněž poškrábána.
Chcete-li mít svůj byt bez škrábanců, musíte myslet jako kočka. V přírodě používá kočka ke škrábání nejraději strom. Musíte jí dopřát podobný předmět, který ji umožní nejen si drápky obrousit, ale také se protáhnout. Všimněte si, že kočka se jakoby drápkami zasekne a pak se protahuje.

Nejlépe je mít škrabadlo doma dříve, nežli přineseme kočku. V takovém případě se kočka nenaučí škrábat nábytek a bude škrabadlo používat. Mělo by být asi 90 cm vysoké a pokryté hrubým materiálem. V prodejnách s potřebami pro zvířata jsou taková škrabadla běžně k dostání a navíc jsou kombinována se šplhadlem, odpočívadlem, hračkami, nebo i s pelíškem, event. boudičkou. Takové zařízení si kočka velmi rychle oblíbí a bude se na něm moc ráda procvičovat. Má zde vlastně přiblížené přírodní podmínky. Škrabadlo musí být vhodně umístěné, aby kočku náležitě zajímalo. Takovým místem je třeba blízkost místa, kde kočka spí, nebo roh pokoje apod. Nehodné místo je chodba nebo jiné odlehlé místo. Škrabadlo není vhodné přemisťovat, protože kočka o něj může ztratit zájem a pak si samozřejmě jako náhradu najde to, co právě nechceme. Kočku lze na škrabadlo nalákat vůní bylin, které miluje, jako je kozlík lékařský nebo šanta kočičí. Dají se koupit v prodejně, která tento sortiment prodává.

Je dobré kočku pozorovat, zda si chce brousit drápky na jiném místě a pak kočku vzít a dát ji ke škrabadlu a pokusit se jí zaujmout třeba hračkou. Je třeba kočku pochválit, pokud začne o škrabadlo jevit zájem a hlavně jej používat.

Každé zvíře má svoje požadavky pro svůj život, které mu musíme zajistit.Chceme-li chovat zvířata v bytě, musíme znát jejich potřeby v přírodě a pokusit se jim vytvořit takové prostředí, které jim venkovní prostředí nahradí, k jejich spokojenosti.

- Dr. Pavčík -

VZP informuje

Okresní pojištovna Český Krumlov
Horní Brána 429, 381 01 Český Krumlov
Tel. 380 711 186, e-mail: informace@op33.vzp.cz

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2004

Nařízením vlády č. 463/2003 Sb., ze dne 10. prosince 2003, byla zvýšena s platností od 1. ledna roku 2004 minimální mzda z částky 6.200,- Kč na částku 6.700,- Kč. Osoby bez zdanitelných příjmů, to jsou osoby s trvalým pobytem na území ČR, za které není po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného ani zaměstnavatel ani stát, ani ony samy z důvodu výkonu samostatné výdělečné činnosti, jsou povinny od platby pojistného za měsíc leden 2004 (poslední den splatnosti je 9. únor 2004) zvýšit pojistné z dřívějších 837 Kč na 905 Kč.

U zaměstnavatelů se zvýšení minimální mzdy ve vztahu ke zdravotnímu pojištění projeví ve třech případech a to při provádění doplatků do minima u těch zaměstnanců, u nichž je příjem nižší než minimální mzda, při odvodu pojistného za období pracovního volna bez náhrady příjmů a při odvodu pojistného za období neomluvené absence. Ve všech těchto případech musí zaměstnavatel, poprvé při zúčtování příjmů za měsíc leden 2004, počítat již s výší minimální mzdy 6.700 Kč a s minimálním měsíčním pojistným 905 Kč.

Ke změně dochází také u osob samostatně výdělečně činných. Dnem 1. ledna 2004 nabývá účinnosti zákon č. 455/2003 Sb., který novelizuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a přináší tyto změny. OSVČ budou až do kalendářního měsíce, ve kterém v roce 2004 odevzdají přehled o příjmech a výdajích ze své samostatné výdělečné činnosti za rok 2003, platit nadále zálohy na pojistné vypočtené z vyměřovacího základu ve výši 35 % z příjmů po odpočtu výdajů dosažených v roce 2002 - nejméně však ve výši vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, který je s účinností od 1. ledna 2004 nově stanoven jako 13,5 % z vyměřovacího základu ve výši 50 % z průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok o dva roky předcházející roku, pro který je vyměřovací základ stanovován, což představuje částku 1.071 Kč.

Od měsíce podání přehledu za rok 2003 (v roce 2004) budou osoby samostatně výdělečně činné platit zálohy ve výši vypočtené již ze 40 % příjmů po odpočtu výdajů, dosažených v roce 2003. Takové zálohy budou OSVČ platit až do kalendářního měsíce, ve kterém v roce 2005 podají přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2004. V následujících letech se bude zvyšovat procento pro stanovení vyměřovacího základu každoročně o 5 % až na 50 % od roku 2006.

Osoby samostatně výdělečně činné, které zahajují samostatnou výdělečnou činnost v roce 2004, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2002 platily v roce 2003 zálohy nižší než 1.071 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ, jsou povinny od platby zálohy za měsíc leden 2004 (posledním dnem splatnosti je 9. únor 2004), platit zálohy vypočtené z nového minimálního vyměřovacího základu a nová minimální výše zálohy OSVČ je rovna 1.071 Kč.

Svíčka pro kostel

Vážení spoluobčané!

Ráda bych vás seznámila s výsledkem dobročinné akce "Svíčka pro kostel", která v roce 2003 proběhla již potřetí. Ve stánku na náměstí, po nedělních mších či během adventních koncertů jste měli možnost zakoupit různé většinou rukodělné výrobky farníků - od svíček, které akci dali jméno, přes vánoční ozdoby z přírodních materiálů, voňavé pytlíčky, krmítka, zdobené květináče, pletené zboží, výrobky ze dřeva batikované tašky a šátky, až po svícny, adventní věnce a perníčky. Rozmanitá nabídka svědčí o tom, že do akce přispěla řada farníků, kteří neváhali v exponované předvánoční době obětovat svůj čas i síly. Prodejem se podařilo získat částku 45 150,- Kč. Výnos akce, který je určen na opravu kostela sv. Michaela ve Křemži, tak za tři roky přesáhl 100 000,- Kč.

Díky patří nejen těm, kteří přiložili ruku k dílu, ale též všem, kteří akci podpořili nákupem.

- V. Šnokhousová -

Karate

Titul "Mistr republiky" pro rok 2003 putoval z Brna do Křemže Martin Šebesta s 2. trenérem Miroslavem Hýskem před zápasem na Národním poháru v Novém Boru

Není tak dávno, co jsem bilancoval závodní sezónu Martina Šebesty v roce 2002 a už nám uplynula i ta pro rok 2003. A opět úspěšně.

První závod Krajské ligy se uskutečnil dne 15. března 2003 ve Strakonicích, kde Martin obsadil v kumite, kategorie mladší žáci do 45 kg 1. místo. Ve stejné disciplíně a kategorii Krajské ligy obsadil dne 12. dubna v Českých Budějovicích, po zranění, 2. místo. Dne 3. května proběhla Krajská liga v Prachaticích, kde Martin obsadil v kumite, kategorii mladší žáci do 45 kg 1. místo a v kata teamu 2. místo. Krajské ligy v Jindřichově Hradci se pro nemoc nemohl zúčastnit. Vyvrcholením krajských soutěží byl Krajský přebor, který Martin Šebesta po turnaji Vánoční ceny v Mladé Boleslavi se konal dne 7. června 2003 v Českých Budějovicích, kde Martin obsadil jak v kumite, tak kata teamu, v kategorii mladší žáci nad 40 kg 1. místo. Jelikož se jedná o mistrovskou soutěž, tato umístění nominovala Martina na Mistrovství ČR.

Ostudu Martin nedělal ani na národní scéně, kde v Národním poháru, který se uskutečnil dne 27. září 2003 v Neratovicích, obsadil v kumite, kategorii nad 40 kg 3. místo, což jeho nominaci na Mistrovství ČR potvrdilo. Dne 1. listopadu 2003 proběhlo 3. kolo Národního poháru v Novém Boru, kde Martin v kumite obsadil 4. místo a zdálo se, že jeho forma poklesla. Avšak pravý opak prokázal den 29. listopadu v Mladé Boleslavi, kde v 10. ročníku mezinárodní soutěže Vánoční ceny obsadil 2. místo.

Vyvrcholením celé sezóny 2003 byla jeho účast na Mistrovství České republiky konaném dne 13. prosince 2003 v Brně, kde po nádherných zápasech v kumite, kategorii mladší žáci nad 40 kg, bezkonkurenčně zvítězil a získal titul Mistr České republiky pro rok 2003.

Přejme mu i v další sezóně, kdy se dostane do kategorie starších žáků, hodně štěstí.

- Bc. Šebesta -

Tělocvičná jednota Sokol Křemže

Tělocvičná jednota Sokol Křemže - ohlédnutí za rokem 2003

Ještě jednou děkujeme všem našim příznivcům za podporu a spolupráci v uplynulém roce. Jestli byl něčím zvláště zajímavý může posoudit každý člen nebo pozorovatel ze svého pohledu. Činnost všech našich oddílů se asi příliš neliší od roků předcházejících. V celém roce pracovaly oddíly aerobiku, kalanetiky, volejbalu mužů i žen a nejpočetnější oddíl všestrannosti. Počtem členů 169 (stav ke konci roku 2002) se řadíme mezi průměrné jednoty organizované pod hlavičkou České obce sokolské v celé republice. Potěšující v naší jednotě je velký počet sportovců v mládežnických a juniorských věkových kategoriích.

Ženy na kalanetice a aerobiku se schází pravidelně v pondělí, středu a sobotu, jejich počet je stabilní a o zájem není nouze.

Volejbalisté se značně rozrostli. Ženy startují v okresním i krajském přeboru, stejně je tomu i u mužů.

Křemže postupně získává své jméno ve svazových soutěžích. Družstvo mužů opustil Michal Vančura, Václav Cypro (odešli do Budějovic). Objevili se však noví hráči, kteří se postupně v soutěži a hlavně v sestavě zabydlují. Patří mezi ně Jan Sixl, Martin Toman, Jiří Struháček, Jan Laštovička, Jarda Soukup mladší, Petr Svoboda, Patrik Voráček, Luboš Bušta, Roman Bláha. Zdá se až neuvěřitelné, že na vánočním turnaji smíšených družstev se z řad domácích sešlo celkem šest kompletních družstev po šesti hráčích. Ať to, prosím, vydrží.

Oddíl všestrannosti se aktivně účastní mnoha soutěží, které se pod hlavičkou COS pořádají. Na župních přeborech tvoříme vždy nejpočetnější skupinu a pravidelně postupujeme do hlavních soutěží na úrovni celé republiky a ani tam se nikdy zcela neztrácíme. Takto nás loni reprezentovaly mladší žákyně v Plzni (Martina Pálková, Markéta Čížková, Michala Koubová a Markéta Vondráková). V soutěži Eurotým junior jsme se na přeboru COS v Praze v loňském roce umístili na šestém místě s družstvem ve složení Šebestová Kateřina, Pálková Martina a Monika, Jandová Barbora, Šanderová Iva, Marková Marta, Vondráková Zuzana, Linhová Monika, Čížková Markéta, Mašková Zuzana, Krátká Iveta, Kolářová Michala. Zdeněk Kačer a Ondra Troup nás reprezentovali v přátelském mezinárodním utkání ve sportovní gymnastice a šplhu v Plittersdorfu u Raststadtu na francouzských hranicích. Když ne medaile, snad závodníkům zbudou alespoň pěkné vzpomínky.

Asi největší událostí minulého roku pro nás bylo zahájení provozu nového sportovního areálu "Němcalka" (starý místní název). Po problémech při výstavbě, které způsobila především velká voda roku 2002 se na počátku května rozjel provoz naplno. V dopoledních hodinách je možné na hřištích vidět žáky základní školy, odpoledne pak především volejbalisty a volejbalistky. Možnost využít areál přivítali také někteří návštěvníci Křemže, kteří bydleli v ubytovně u areálu.

Při stavbě areálu se bohužel vyskytly některé technické nedostatky a nebylo proto do dnešního dne možné provést závěrečné vyúčtování. Do dnešního dne byla na zálohách zaplacena jen cca čtvrtina celkové částky. Zbývající část bude uhrazena po odstranění zmíněných závad. O celkovém konečném vyúčtování budeme samozřejmě informovat. V jarních měsících by ještě mělo dojít k úpravě okolí ubytovny, zejména k jeho ozelenění. Stávající vzhled můžete sami posoudit z přiložené letecké fotografie a porovnat se vzhledem tohoto místa v nedávné době.

- Ing. M. Janda -

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ za měsíc leden 2004
se vybírá:
14. 1. 2004 od 12:30 do 17:00 h
15. 1. 2004 od 12:30 do 16:00 h
16. 1. 2004 od 12:30 do 14:30 h
v přízemí Radnice Křemže, č. dveří 11.


Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Křemže se uskuteční 23. 1. 2004 od 18,00 hodin v přísálí budovy radnice.
Zveme proto všechny členy k účasti.


V roce 2003 se ve Křemži
narodilo 23 nových občánků,
zemřelo 28 občanů,
přistěhovalo 28 občanů,
odstěhovalo 4 občané.
Celkový počet trvale hlášených obyvatel Křemže k 31. 12. 2003 bylo 2484. Bylo uzavřeno 14 sňatků, z toho 2 církevní.


ZMĚNA NA OÚ KŘEMŽE
Na základě výběrového řízení, na funkci vedoucího stavebního úřadu Křemže, byl za třech uchazečů vybrán p. Václav Bürger, který od 1. 1. 2004 vystřídal p. Jeřábka, dočasně pověřeného vedením stavebního úřadu.


KŘEMEŽSKO HLEDÁ
spolupracovníky do redakční rady Křemežska a stálé dopisovatele. Máte-li nápady, jak zlepšit obsah našeho měsíčního zpravodaje a chuť podílet se na jeho tvorbě, přihlaste se tajemníkovi OÚ Křemže na tel. č. 380 741 126 nebo 736 645 478.
Těšíme se na Vás.


VÝKUP STARÉHO PAPÍRU
se uskuteční

v sobotu 24. 1. 2004 od 9:30 do 12:00 hodin
na náměstí ve Křemži před Domem služeb


OBEC KŘEMŽE NABÍZÍ K PRONÁJMU PRODEJNU VE CHMELNÉ.
Podmínkou je zachování prodeje potravin.

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadu ve Křemži, kde získají další informace.
Tel. č. 380 741 205, 380 741 126, nebo mobil 602 345 758 (starosta), 736 645 478 (tajemník).


POZVÁNKA NA KONCERT KLAVÍRNÍHO VIRTUÓZA
SERGEYE PEREPELIATNYKA

z Izraele

"Procházka klasickou hudbou"

27. 1. 2004 od 19:00 h
v sále radnice ve Křemži

Na programu jsou skladby J. S. Bacha, Haydna, W. A. Mozarta, L. V. Beethovena, F. Chopina, F. Liszta.


6. slavnostní ples
Tělocvičné jednoty Sokol Křemže


se uskuteční dne
31. ledna 2004 od 20:00 hodin
v prostoru hlavního sálu, přísálí, balkónů a restaurace v budově radnice ve Křemži.

Zveme všechny příznivce.
Podrobnosti o předprodeji vstupenek budou vyvěšeny na nástěnce Sokola a na plakátcích.


Základní škola vás srdečně zve na

1. ŠKOLNÍ PLES
24. ledna
do Restaurace Jednota ve Křemži

hudba MINIMAX
předtančení, tombola

Začátek ve 20,00 hod.
Vstup 80 Kč
Vstupenky v předprodeji - p. Iška


Sbor dobrovolných hasičů ve Stupné Vás srdečně zve na

Tradiční hasičský ples

který se koná 30. ledna 2004 od 19 hodin
v sále kulturního domu ve Chmelné

K tanci a poslechu hraje dechovka Podhoranka
Bohatá tombola
Vstupné 80,- Kč

Odjezdy autobusů:
Brloh 18.00 Mříčí 18.40
Rojšín 18.05 Křemže 18.45
Lhotka 18.10 Chlumeček 18.50
Loučej 18.15 Stupná 18.55
Chlum náves 18.20 Borek 18.55
Holubov škola 18.25 Chmelná 19.00
Třísov 18.30 Nová Ves 19.10
Holubov Art. 18.35 Chmelná 19.15

Zpět po ukončení.


Další informace :
Platné vyhlášky obce
Ski klub Chmelná
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 31. ledna 2004 : TOPlist 0