ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Leden 2003 - Číslo 1 - Ročník 13

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 035 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

1. schůze rady obce v tomto novém volebním období se konala 2. 12. a byla spojena s pracovní poradou zastupitelstva obce. Na této bylo dohodnuto, že druhým - po starostovi, s právem nosit závěsný znak při slavnostních příležitostech, bude místostarostka pí Mgr. Jana Cipínová; bylo navrženo složení výborů a komisí o nichž bylo rozhodováno na zasedání ZO, způsob pronájmu obecních bytů formou obálkové metody a přidělení dvou bytů v DPS dle pořadí žádostí.

Dále byly projednány žádosti o prodej pozemků v zahrádkářské kolonii, žádost o rekonstrukci kanalizačního sběrače v Chlumu, o povolení provozování atrakcí na Křemežském veletrhu a pouti a další.

Bylo odsouhlaseno vybudování nové čekárny na náměstí, zřízení odběrného místa pro papír a kovový odpad ve Sběrném dvoře a ve dvoře Domu služeb, prodloužení pracovní smlouvy s vedoucím stavebního úřadu panem J. Jeřábkem a termín konání zasedání zastupitelstva obce.

2. schůze rady obce rovněž spojená s pracovní poradou zastupitelstva obce se konalo 17. 12. před zasedáním zastupitelstva obce a byly na ní projednány rozpočtové změny v rozpočtu obce na rok 2002, návrh rozpočtového provizória na rok 2003 pro zabezpečení chodu obce do doby schválení rozpočtu na r. 2003 a návrh o prodloužení provozovatelské smlouvy vodohospodářského zařízení obce s VaK, a. s., o kterých bylo rovněž rozhodováno na zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelé se seznámili s novou žádostí o prodej pozemku a s návrhem na odkoupení pozemku v Chlumečku.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 17. 12. 2002 za účasti 14 zastupitelů (omluven p. J. Novák) a asi 35 občanů. Na tomto zasedání, po informaci starosty o dění v obci, bylo schváleno složení nových výborů a komisí, jednací řád ZO, který je vyvěšen na úřední desce OÚ, prodloužení provozovatelské smlouvy na vodohospodářské zařízení obce s VaK a. s., zvýšení ceny vodného a stočného na r. 2003 a prodej obecního pozemku v zahrádkářské kolonii u Křemežského rybníka. Jelikož v diskusi byl vznesen pouze jediný dotaz týkající se spoluúčasti ZD Křemže na úhradě daně z převodu nemovitostí, bylo přijato usnesení, jehož plné znění otiskujeme dále. Závěrem starosta popřál všem přítomným příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.

- Lin -USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘEMŽE, konaného dne 17. prosince 2002

Zastupitelstvo obce Křemže na svém zasedání
 1. BERE NA VĚDOMÍ
  • Zprávu starosty o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  • Informaci starosty o dění v obci
  • Zprávu tajemníka o činnosti rady obce
  • Příjem darů na účet obce


 2. SCHVALUJE
  • Jednací řád zastupitelstva obce Křemže
  • Rozpočtové změny v rozpočtu obce na r. 2002 dle předloženého návrhu
  • Rozpočtové provizorium obce na r. 2003
  • Smlouvu s VaK, a. s. na provozování vodovodního a kanalizačního zařízení obce
  • Finanční výbor ve složení - RNDr. Stanislav Waldauf (předseda), Václava Bartošová, Pavel Duda, Ing. Karel Hrubeš
  • Kontrolní výbor ve složení - Jaroslav Novák (předseda), Ing. Martin Janda, Jan Troup, Vladislava Troupová, Jitka Cábová
  • Komisi pro přidělování půjček z FRB ve složení - Ing. Petr Ježek (předseda), členové rady obce (Ing. Josef Troup, Mgr. Jana Cipínová, Ing. Otta Šandera, MUDr. Václav Koudelka) předsedové kontrolního a finančního výboru (Jaroslav Novák, RNDr. Stanislav Waldauf) a Jiří Jeřábek - ved. SÚ
  • Přestupkovou komisi - JUDr. Milan Šišolák (předseda), Ing. Otta Šandera, Marta Znamenáčková, Jaroslava Schusterová
  • Prodej pozemku KN č. 936/106 v k. ú. Křemže, za cenu 100,- Kč/ m2 v zahrádkářské kolonii jednotlivým majitelům zahrad dle GP č. 907118/2002


 3. UKLÁDÁ
  • Starostovi uzavřít smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení
  • Starostovi a hospodářce obce provést rozpočtové změny v rozpočtu obce na rok 2002 dle schváleného návrhu
- Lin -

Vážení spoluobčané, přátelé!

První dny nového roku jsou již nenávratně za námi, přesto se ve svých vzpomínkách stále vracíme a hodnotíme rok uplynulý.

Byl opravdu výjimečný, jako žádný z těch předchozích, které jsme prožili. Nikdo z nás asi nezapomene na srpen, kdy nám příroda dala jasně najevo, že jsme jenom jednou z jejích mnoha součástí a nikoliv její vládci. Nicméně, právě v této době jsme možná s překvapením zjistili, že stále máme vlastnosti jako solidarita, vzájemná úcta, tolerance, schopnost spolupráce a kompromisu. Přál bych si, aby v nás tyto vlastnosti neožívaly jen v době krize, ale staly se přirozenou součástí našich životů v roce letošním i v těch příštích.

Podzimní událostí loňského roku byly komunální volby, které rozhodly o vedení naší obce na další čtyřleté období. To, že nové zastupitelstvo obce bude další čtyři roky pracovat prakticky v nezměněné podobě, mě naplňuje přesvědčením, že předchozí roky práce zastupitelstva obce byly smysluplné, ve prospěch občanů této obce, všech 10 osad tohoto společenství. Jsem přesvědčen, že i nové zastupitelstvo obce bude vnímavým posluchačem Vás občanů, protože právě Vy nejlépe víte co Vás trápí, co je potřeba udělat pro spokojený život v naší obci. Jsem přesvědčen, že nové zastupitelstvo obce bude nejen vnímavým posluchačem, ale také, v rámci možností našich společných prostředků, i dobrým realizátorem Vašich potřeb a nápadů.

Vážení spoluobčané, přátelé, dovolte, abych Vám a Vašim blízkým do nastávajících dnů roku 2003 popřál mnoho štěstí, radosti, zdraví, málo smutku a vrásek ve Vašich tvářích, setkání jen s dobrými a moudrými lidmi, aby Křemže, Chlum, Loučej, Lhotka, Vinná, Chmelná, Chlumeček, Stupná, Bohouškovice, Mříčí byly místy pro spokojený život nás všech.

S úctou Váš starosta Ing. Troup Josef

Odešel Zdeněk HOŘEJŠÍ

V pondělí 9. prosince jsme se rozloučili s nám jistě téměř všem známým Zdeňkem Hořejším. Jistě byl všemi oblíbený, jak o tom svědčila velká účast na jeho krásně vypraveném pohřbu. Můžeme popravdě říci, že o jeho vlastnostech mluvila slova, uvedená v úvodu jeho smutečního parte: Lásku měl na rtech, dobrotu v srdci, poctivost ve své duši."

Zdeněk Hořejší se narodil 3. 1. 1923 ve dvoře v Chlumu. Po maturitě na gymnasiu pracoval až do důchodu v Artypě Holubov jako grafik. Převážně bydlel ve Křemži na "Novém Doubku". Bylo jeho zásluhou, že spolu s tehdejším předsedou MNV p. B. Jungbauerem v šedesátých letech prosadili zde výstavbu čtyř bytovek jako začátek části Křemže, která se zde pak postupně začala rozrůstat.

Zdeňka jsme znali v prvé řadě jako malíře a nadšeného sportovce. Velkou část svého volna věnoval lyžování, práci v Horské službě hlavně na Kleti, na Kluku, ale i na Lipně a jinde. Zúčastňoval se orientačních závodů a orientačních běhů, letních branných závodů a hlavně už od mládí do poslední doby rád jezdil na koni. Bylo záslužné, že Zdeněk jistě jako jediný z ostatních sportovců si zaznamenával pečlivě nejen úspěchy jednotlivých odvětví sportu, ale postupně si zjistil i počátky všech odvětví sportu na Křemežsku z různých záznamů a vzpomínek, takže jeho zásluhou jsem jako kronikář mohl toto již od prvopočátku zaznamenat do obecní kroniky.

Ve volných chvílích doma maloval. Nejraději koně, které měl zvlášť rád. Znal dobře jejich rasy, původ a jejich vývojovou historii. Znal a maloval i vše, co miloval v přírodě, motýly, květiny, lesní zvěř, ptáčky. Rád trávil své chvíle i v Chlumě na své zahradě a jako starý zahrádkář znal a pěstoval kvalitní odrůdy ovoce, zeleniny a květiny. Doma se zabýval historií i mnohými událostmi z dřívějších dob na Křemežsku. Znal i různá zajímavá místa v okolí a dovedl o mnohém krásně vyprávět. Toto s ním vše odešlo. Bude nám mnoho jeho odchodem chybět. Jeho příspěvky, ilustrace a rady pro noviny Křemežsko, jeho ilustrace v kronikách obce a Zemědělského družstva, jeho kresby, třeba i drobné, dětem do památníčku.

Zdeněk Hořejší byl jako řádný sportovec optimistou. Po celou dobu své dlouhé nemoci věřil v uzdravení a těšil se na výstavu svých obrazů na radnici po své osmdesátce, která se mu již blížila. Nedožil se jí. Sílu vůle, optimismus i celoživotní jeho zdravý režim překonala nakonec neúprosná nemoc.

Málokdo se narodí s takovými schopnosti, které pak dovede i uplatnit a nezištně využít i pro ostatní a pro celek.

- F. Nejedlý -Pan Zdeněk HOŘEJŠÍ vykonával funkci zodpovědného redaktora Křemežska od počátku jeho vydávání, tj. dvanáct let.

Za tuto dobu napsal mnoho přínosných článků o historii a přírodě Křemežska, byl autorem mnoha kreseb, které zpestřovaly náš zpravodaj. Mimo to byl i spoluautorem a grafikem publikace "Z dějin Křemežska", vydané v r. 1994, o kterou je zájem dodnes. Škoda, že se p. Hořejšímu nepodařilo dokončit započaté dílo - pokračování "Velkého alba Křemže", které mělo zůstat svědectvím dnešní doby pro příští generace a výstava jeho obrazů.

Ale takový je život. Odešel dobrý člověk a bez nadsázky lze říci, že jeho celoživotní dílo ale i on sám nám v našich srdcích zůstává i nadále.

- J. Linha, Ing. J. Troup -

Právník radí

Problematika spojená s pozemky na nichž se nacházejí koryta vodních toků či s nimi sousedí a povinnosti vlastníků těchto pozemků.

Vzhledem k častým dotazům mnohých vlastníků výše uvedených pozemků, kteří velmi často nevědí, které povinnosti jsou povinni plnit ze zákona, kterým je zákon o vodách č.254/2001 Sb. ve znění poslední novely č.320/2002 Sb., budeme se věnovat této otázce trochu blíže. Jelikož jsou obsahové možnosti tohoto článku omezeny, je nutná více než kdy jindy věcná stručnost.

Jedním z významných krajinných prvků vymezených zákonem o ochraně a přírody a krajiny jsou vedle lesů, rašelinišť, rybníků, jezer apod. samozřejmě i vodní toky, takže je jim věnována velká část pozornosti zejména ministerstva zemědělství. Tento správní úřad vykonává dohled nade všemi svými "vodními ovečkami" prostřednictvím tzv. "správců povodí", což jsou samozřejmě opět státní orgány zajišťující správu významných vodních toků a které jsou zřízené podle zvláštního zákona, kterým je zákon č.305/2000 Sb., o povodích. Mnozí z vlastníků si často neuvědomují, že povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují. Příslušná práva k těmto vodám upravuje právě zákon o vodách.

Vodní toky se obecně člení na tzv. významné vodní toky a drobné vodní toky. Seznam významných vodních toků stanoví Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou, jejíž číslo je (pro zájemce) 470/2001 Sb. Z této vyhlášky vyplývá, že nezáleží na velikosti, ale významu vodního toku, neboť v seznamu významně převažují tzv. potoky. Jinými slovy, co není v tomto seznamu, je drobný vodní tok. Bohužel či bohudík? "náš" Křemežský potok v seznamu uveden není. Naopak v seznamu je uvedena Křemelná, Prášilský potok či Volyňka, ale tato skutečnost významně nepřekvapí.

Hlavním správcem "naší" křemežské oblasti je Povodí Vltavy, akciová společnost, se sídlem v Praze 5, Holečkova 8. Těchto hlavních správců je s Povodím Vltavy v ČR celkem pět vedle Povodí Labe, Moravy, Ohře a Odry. Povodím je totiž území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k určitému místu vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního toku do jiného vodního útvaru).

Správu drobných vodních toků jsou oprávněny vykonávat obce, jejichž územím drobné vodní toky protékají, nebo fyzické osoby nebo právnické osoby, jimž drobné vodní toky slouží nebo s jejichž činností souvisejí, určené Ministerstvem zemědělství. O určení správce drobného vodního toku rozhoduje Ministerstvo zemědělství jako ústřední vodoprávní úřad na základě žádosti. Na drobných vodních tocích, ke kterým nebyl určen správce drobného vodního toku, vykonává správu drobných vodních toků stát svými organizačními složkami, které ktomuto účelu Ministerstvo zemědělství zřídí. Správce povodí vykonává dohled nad správou drobných vodních toků. Pokud správce drobného vodního toku neplní povinnosti uložené zákonem o vodách, Ministerstvo zemědělství zruší jeho určení jako správce drobného vodního toku.

Obecní úřady mohou upravit, omezit, popřípadě zakázat obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice. Působnost, která podle zákona o vodách přísluší vodoprávním úřadům, vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pokud ji zákon o vodách nesvěřuje v některých případech jiným orgánům. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady jako součást vodoprávního dozoru provádějí dozor nad vodními díly, jejichž stav by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo majetku. Přitom zejména dozírají, jak vlastníci nebo uživatelé těchto staveb na nich zajištují tzv.technickobezpečnostní dohled a jak provádějí potřebná opatření k jejich bezpečnosti.

Důležitými pravidly pro vlastníky veškerých pozemků shora zmíněných jsou zejména pravidla následující:


Pokud se jedná o pochybnostech o hranici koryta vodního toku rozhodne opět místně příslušný vodoprávní úřad.

Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků jsou povinni:
 1. Strpět na svém pozemku břehové porosty, jakož i obecné nakládání s vodami ve vodním toku.
 2. Udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve vodním toku (například nátrže a sesuvy břehů, padlé stromy a jiné překážky či cizorodé předměty v korytě vodního toku), s výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů, zvláštní odbornou způsobilost nebo použití speciální techniky.
 3. Strpět na svém pozemku vodní díla umístěná v korytě vodního toku, vybudovaná před 1. lednem 2002, neboť od tohoto data je zákon o vodách účinný.
 4. Ohlašovat správci vodního toku zjevné závady v korytě vodního toku.
 5. Strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, například plavebních znaků apod.
 6. Umožnit vodoprávnímu úřadu, České inspekci životního prostředí, jakož i správci vodního toku výkon jejich oprávnění, kterými jsou zejména oprávnění vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a stavby, z důvodu péče o koryta vodního toku a v součinnosti s vlastníky pozemků odstraňovat nebo nově vysazovat stromy a keře na pozemcích při něm, požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována. Nezanedbatelným oprávněním správců vodních toků je i možnost při výkonu správy vodního toku (pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků) užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to zejména u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry.
 7. Strpět po nich průchod osob podél vodních toků. Výjimku z této povinnosti může povolit vodoprávní úřad po projednání s příslušným správcem vodního toku, to neplatí na pozemcích v současně zastavěném území obce a na oplocených pozemcích.
Vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků jsou povinni:
 1. Umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávnění.
 2. Strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, umístění plavebních znaků apod.
 3. Strpět, po předchozím projednání s nimi, po nich průchod osob. To neplatí na pozemcích v současně zastavěném území obce a na oplocených pozemcích.
Vodoprávní úřad může též vlastníkům pozemků sousedících s koryty vodních toků zakázat kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta vodního toku. Pokud ale výkonem těchto vyjmenovaných oprávnění vznikne jakémukoli vlastníku pozemku škoda, má nárok na její úhradu.

Při letošních povodních se též velmi často stávalo, že např. vlastníci orné půdy umístěné blízko vodních toků po opadnutí záplavové vlny zjistili, že namísto svého pozemku mají nové koryto řeky, což pro mnohé bylo dosti traumatizujícím zjištěním. Pokud se takovýto případ stane a blízký vodní tok vlivem přírodních sil při povodni tzv. opustí své přirozené koryto a vznikne-li tím koryto nové, mohou vlastníci pozemků, správce vodního toku, jakož i oprávnění k nakládání s vodami, kteří jsou dotčeni novým stavem, žádat jednotlivě nebo společně vodoprávní úřad o povolení vrátit vodní tok na svůj náklad do původního koryta. Stát může žadatelům, kteří obdrží povolení, na obnovu koryta vodního toku po povodní přispět. Pokud se však neobnoví původní stav, stát vykoupí pozemek původního nebo nového koryta vodního toku pouze za podmínky, že mu tento pozemek vlastník dotčeného pozemku nabídne. Toto však neplatí pro dotčené pozemky ve vlastnictví obcí. Neobnoví-li se však původní stav z důvodu, že vodoprávní úřad obnovu ve veřejném zájmu nepovolí, platí pro vlastníky dotčených pozemků možnost odškodnění a ostatním oprávněným k nakládání s vodami, dotčeným tímto rozhodnutím, náleží přiměřená náhrada. Pozor však, právo na obnovu a odškodnění zaniká po třech letech od roku, v němž došlo ke změně.

- J.M. -

Vítejte ve škole!

Výrazné oznámení o tom, kdy se na školách konají zápisy do 1. tříd, zpravidla přehlédnout nelze. A tak až u vás doma zazní věta: "V pátek musíme s Andulkou, Helenkou či Frantíkem k zápisu," vězte, že slovo MUSÍME je zde zcela na místě. Od září totiž budete mít doma dítko školou povinné.

Již Jan Ámos Komenský stanovil věk šesti let jako nejvhodnější pro vstup do školy. Tuto skutečnost respektuje většina států a také naše republika.

Nástup v pravou chvíli

Většina šestiletých dětí je pro vstup do školy připravena. Dospěly tělesně, psychicky i sociálně. Pokud se domníváte, že právě Vaše dítě některý z požadavků nesplňuje, máte možnost při zápisu požádat o odložení školní docházky o jeden rok. Při tomto rozhodnutí mějte vždy na paměti, že dítě, kterému byla odložena školní docházka, nesmí být ponecháno "samo sobě" s tím, že se to "samo upraví". Pokud je důvod odkladu vážný, je nutné se dětem věnovat a rozvíjet tu oblast, která odklad způsobila.

Stojíte před vážným rozhodnutím. Jistě k němu s patřičnou vážností také přistupujete. Poradí Vám určitě i paní učitelky v mateřské škole nebo i dětský lékař, případně poradíme i při zápisu. Nepropásněte však u ZRALÉHO dítěte okamžik, kdy je nastartováno se učit. Nenastoupí-li v této době do školy, ztrácí o práci ve škole a o učení zájem, bývá potom vyspělejší než jeho spolužáci, nároky kladené školou mohou být nižší, vzdělává se s mladšími dětmi.

Rodiče, kteří hodláte o odklad požádat, pamatujte, prosím, že odklad není jen ulehčením, ale také závazkem, tzv. "prodloužení dětství" nebo je "hravé" není vždy důvod. Ještě si dovolím jednu připomínku, v době zápisu je leden, školní rok začíná v září.

Již brzy tedy půjdete i Vy s budoucími školáky poprvé do školy. Zápis chlapců a dívek do 1. ročníku je vždy významnou rodinnou událostí. Předznamenává nastávajícím prvňáčkům první skutečnou povinnost, povinnost školní docházky.

Doufám, že to bude slavnostní okamžik také ve Vašich rodinách. Stojíme právě na počátku nového roku. Přeji Vám, milé maminky, tatínkové a děti, veliké PF pro celý započatý rok, i pro ten školní. A jestli bude pro Vás také prvním žákovským, je mé přání o to upřímnější.

- Mgr. Dagmar Koubová -

Tajemství a záhady Křemežska

TOXICKÁ ZEM ANEB HADCOVÉ PODLOŽÍ

Už od nejstarších dob se lidé zamýšleli nad otázkou, proč je příroda v jejich okolí různorodá. Všímali si nápadných rozdílů a hledali pro ně vysvětlení, která zůstala zachována v některých pověstech a mýtech. Teprve později s rozvojem poznání začali lidé objevovat skutečné příčiny lokálních odlišností. Klíčem k této záhadě byla především geologie.

I u nás na Křemežsku se vyskytují oblasti, které jsou "jiné". Mezi tyto oblasti patří přírodní rezervace Holubovské hadce (15,7 ha, vyhlášena roku 1972), která jak už název napovídá, se nachází na hadcovém podloží. Další přírodní rezervace se stejným podložím je Bořinka (6,7 ha, vyhlášena roku 1990). Mimo území CHKO Blanský les se ještě nachází přírodní rezervace Dobročkovské hadce (okr. Prachatice), Miletínky (okr. Prachatice) aj. V Křemežské kotlině jsou na hadcích ještě přírodní památky Šimečkova stráň a Na stráži s převážně nelesní vegetací. Tyto lokality jsou zajímavé zejména z botanického hlediska. Pozornému návštěvníkovi jistě neujde nápadná podobnost zdejší přírody. Dominují zde převážně chudší borové porosty s ojedinělou příměsí dubu, buku, lísky a jiných vtroušených dřevin. V podrostu převládá travní vegetace (kostřava ovčí, válečka prapořitá, psineček tenký aj.) četné jsou i některé byliny (viz dále) upozorňující na odlišné podloží, než se běžně vyskytuje v okolí. Botanicky typické jsou pro hadce úzce specifické druhy (sleziník hadcový aj).

Odpověď na otázku, proč tomu tak je, je třeba hledat v hadci samotném. Hadec (serpentinit) patří mezi horniny přeměněné - metamorfované. Původními horninami byly vyvřeliny obsahující méně než 44 % oxidu křemičitého. Byly složené hlavně z olivínu a malého množství pyroxenu. V Křemžské kotlině podlehly serpentinizaci. Horké roztoky rozkládaly olivín a pyroxeny a vznikaly druhotné křemičitany (serpentiny).

Serpentin (křemičitan hořečnatý) je hnědozelený nerost, který tvoří horninu serpentinit (hadec). Původní hornina však není rozložena úplně (jen asi ze 60 %), proto jsou v hadci zbytky olivínu a pyroxenu. Mimořádně vysoký obsah hořčíku v hadcích a v půdách nad nimi je pro některé rostliny jedem, jiným naopak vyhovuje. Půda na hadcích obsahuje méně vápníku a draslíku. Toto specifické složení je pro některé rostliny toxické. Vyhovuje však některým rostlinám, které označujeme jako fakultativní serpentinofyty (fakultativní = příležitostný). Znamená to tedy, že tyto rostliny mohou růst i jinde, kde není hadcové podloží. Z dřevin mezi ně patří borovice lesní (Pinus sylvestris), z bylin zvonek klubkatý (Campanula glomereta), silenka nadmutá (Silene inflata), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum). Některé rostliny dokonce hadce bezpodmínečně potřebují. Označujeme je jako obligátní serpentinofyty (obligátní = povinný). Typickými představiteli jsou kapradina sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) a hvozdík kartouzek úzkolistý (Dianthus carhusianorum ssp. Capillifrons), který je nápadný svými červenými květy ve svazečku (kvete od konce května přes celé léto). Mimochodem latinsko-řecký název Dianthus znamená květ bohů.

Obligatorní serpentinofyty mají nemalý význam i pro geology, neboť je upozorní na hadcové podloží, kde při serpentinizaci dal přebytek hořčíku vzniknout zvětráváním uhličitanu hořečnatému - magnezitu, který je nezbytný k výrobě žáruvzdorných cihel do vysokých pecí.

Závěrem upozorním na poslední zajímavost. Fakultativní serpentinofyty vytvářejí na hadcích tzv. serpentinomorfozy. Zkrátka vyznačují se oproti obvyklým lokalitám nezvyklými vlastnostmi. Jsou malého vzrůstu, mají větší květy a vyšší odolnosti proti vysychání.

- MUDr. Jaroslav Polách -

Poznámka redakce:
Hadcové podloží je i příčinou, proč se třeba v oblasti Zahrádek ve Křemži, ale i jinde, nedaří pěstování ovocných stromů.

Okénko lékaře

KAMPYLOBAKTER

Donedávna bakterie sotva známá. Dnes nejčastější nález u průjmových onemocnění. Výskyt roste se spotřebou dovezených kuřat. Asi 40 procent těchto kuřat je infekčních touto bakterií.

Co s tím? Nejíst kuřata? Nikoliv. Ale i doma při uchovávání a zpracovávání potravy se musíme chovat jako profesionální kuchaři v restauracích:

1. Není vhodné uchovávat kuřata v ledničce tak, aby při náhlém rozmrazení ledničky tekutina z rozmrazených kuřat mohla odkapávat na potraviny, které již tepelně neupravujeme.

2. Prkénko, na kterém jsme nechali rozmrazit kuře nebo jsme je na něm solili a kořenili před tepelnou úpravou, nemohu používat k porcování již upečeného kuřete bez řádného omytí. Jinak ten člen rodiny, který dostane porci, která při porcování přiléhala na neomyté prkénko, má šanci 2 : 3 takto získat pořádný průjem. Kéž to aspoň není naše malé dítě!

- MUDr. Bohumír Šimek -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

Vzhledem k reformě státní správy jsme od 1. 12. 02 neobdrželi žádné údaje o narozených.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Nové prodejny ve Křemži

Závěrem minulého roku a začátkem letošního došlo k otevření dvou prodejen ve Křemži - trafika na náměstí a prodejna obuvi na Doubku. Jelikož otevírání nových prodejen není běžnou záležitostí (spíše naopak), zeptali jsme se majitelek pí L. Hrubešové a pí H. Oberpfalzerové.

Pí Lada Hrubešová:

Proč jste se rozhodla pro rekonstrukci staré Trafiky?
Rekonstrukci jsme plánovali přibližně 3 roky. Vedl nás k tomu neustálý nepořádek v místech před vstupními dveřmi a okolí. V poslední době se stala situace již přímo neúnosná s výskytem drog. Nebylo příjemné každý den uklízet výkaly návštěvníků čekárny a v poslední době i injekční stříkačky. Dále nás vedl k přestavbě i vzhled celé trafiky, která by se již nehodila k nově opravenému kostelu, rozšíření prodejních prostor a v budoucnosti i infocentra.
Kdo je autorem návrhu nové trafiky a toto je konečná podoba?
Autorem projektové dokumentace jsou Petr a Dana Ježkovi ze Křemže. Současný stav je pouze dočasný způsobený zimním počasím. Chybí celkové zateplení obvodových zdí, osazení dveří a oken okenicemi, osazení fasády dřevěným hrazením a různé dokončovací práce.
Byly s rekonstrukcí nějaké problémy ze strany CHKO či jiných orgánů?
S přestavbou problémy nebyly jelikož všechny požadavky zmíněných orgánů byly zahrnuty do projektové dokumentace.
Proč jste novou trafiku neumístnili jinam např na místo bývalé čerpací stanice nebo do protějšího malého parčíku vedle čekárny?
Původně celé přestavba byla míněna ve stylu odstranění pouze dřevěných přístavků a dozdění obvodových zdí. Avšak po odstranění veškerého bednění a lemů se ukázalo, že ostatní zděná část budovy je v tak dezolátním stavu (hlavně zeď u kostela), že nemělo smysl napojení nových zdí na stávající a proto byla tato zeď také odstraněna. Proto nebylo uvažováno o jiném místě přestavby.
Rozšíříte nabídku svých služeb?
Ohledně rozšíření služeb uvažujeme do budoucna ať již zmiňovaným infocentrem tak ostatním sortimentem, ale jen do velikostí přehlednosti prodejních prostor.
Kolik rekonstrukce stála a kdo ji financoval?
Je to zarážející, ale toto je nejčastější otázka. Žijeme v Čechách tak můžu sdělit, že současná rekonstrukce stála asi jako větší garáž. Celá akce byla financována mojí rodinou s půjčkami od ostatních rodinných příslušníků.
Chtěla byste něco vzkázat našim čtenářům?
Chtěla bych vzkázat, aby se lépe cítili v nových prostorách než v těch starých. Do nového roku přeji všem hlavně hodně zdraví a spokojenosti a rodinné pohody.

Pí H. Oberpfalzerová:

Proč jste se rozhodla pro stavbu nové prodejny?
Pro stavbu nové prodejny jsem se rozhodla, protože jsem chtěla zajistit svým zákazníkům větší pohodlí nákupu zboží a lepší přehled sortimentu.
Proč jste postavila prodejnu na Doubku a ne jinde?
Prodejnu jsem umístnila na Doubku z důvodů, že leží na jedné z hlavních přístupových cest do obce, je zde autobusová zastávka a větší kumulace obyvatel. Prostory na náměstí již neumožňovaly rozšíření sortimentu.
Jaký sortiment bude v nové prodejně?
Chtěla bych nabídnout svým zákazníkům obuv v dětském, dámském a pánském provedení a koženou galanterii.
Firma Hany zůstane také na náměstí nebo s vámi přechází do nové prodejny?
Firma HANY bude jak na náměstí, kde bude zachován prodej textilu, tak i na Doubku, kde bude nabízena obuv a kožená galanterie.
Kolik Vás stála výstavba nové prodejny?
Přestože jsme prodejnu stavěli svépomocí a za pomoci příbuzenstva, přesto jsem byla nucena se zadlužit nemalou částkou na tuto výstavbu.
Co znamená dřevěná bota před Vaším obchodem?
V začátku výstavby prodejny na Doubkku nám J. Kodras zhotovil velkou dřevěnou botu ze zbytku lípy, která musela ustoupit výstavbě. Tato bota se stala naší reklamou a zároveň symbolem prodejny.

-JL-

VZTEKLINA

K příspěvku MVDr. Petera Pavčíka do prosincového Křemežska o vzteklině bych rád doplnil pár poznámek.

Uvádí se, že ročně na světě zemře 30 000 a 50 000 lidí na vzteklinu (různé prameny včetně Světové zdravotnické organizace). Jde o obyvatele především chudých oblastí Asie (v Indii 20.000), Afriky a Jižní Ameriky. Z údajů o Evropě mám k dispozici ten, že v roce 1994 bylo na našem kontinentě zaznamenáno 18 úmrtí především v Rusku, Rumunsku a Turecku. Čtyři případy v minulých letech byly zaznamenány na Slovensku. V Čechách bylo posledním případem domácího původu úmrtí dívky po kontaktu s liškou v roce 1967 na Křivoklátě, v roce 1993 zemřel na vzteklinu muž z východních Čech, který se nakazil v Indii. I když v dalším bude současná nákazová situace ve vzteklině v ČR hodnocena jako příznivá, neznamená to, že bychom mohli zanedbávat základní prevenci, tzn. žádný kontakt s neznámými domácími a podezřele se chovajícími divokými zvířaty, v případě zranění odborné lékařské ošetření, spolupráce zdravotní a veterinární služby při posouzení možnosti nakažení vzteklinou a v nezbytném případě včasné očkování poraněného člověka proti vzteklině. Ochrana lidí před vzteklinou musí být naší společnou prioritou.

V českých zemích i v Evropě byla vzteklina zhruba do roku 1945 záležitostí domácích zvířat, především toulavých psů a tento výskyt byl označován jako sídlištní (urbánní) forma vztekliny. Po skončení války a rozšíření očkování psů se těžiště výskytu přeneslo mezi lišky, hovoří se o lesní (silvatické) formě vztekliny. Od té doby jde o nákazu s přírodní ohniskovostí, kdy původce nákazy (virus) koluje mezi vnímavými zvířaty v přírodě bez vlivu člověka. Největší podíl na šíření vztekliny mají od té doby lišky.

Dovolte pár konkrétních údajů o výskytu vztekliny v našem okrese a v České republice. Vzteklina se na Českokrumlovsku běžně vyskytovala do roku 1973, kdy po zásadním snížení stavu lišek se přestala objevovat. Bylo to důsledkem vyplácení částky 100,- Kčs za každou ulovenou lišku i vynorované lišče. V roce 1977 došlo ke změně pravidel a začalo se platit 150,- Kč za ulovenou dospělou lišku pouze v okresech se dvěma a více ohnisky vztekliny, což nebyl náš případ. Odlov lišek silně poklesl a v březnu 1978 už jsme měli první případ vztekliny u lišky ubité na Muckově (obec Černá v Pošumaví). Od té doby mám zdokumentovány všechny případy vztekliny v okrese. V roce 1978 byla vzteklina prokázána ještě u dalších 20 lišek, 1 psa, 1 jezevce a 2 kun. V dalším období počet případů vztekliny kolísal. Maximální výskyt jsme zaznamenali v roce 1984, kdy byla tato nebezpečná nákaza zjištěna u 55 zvířat, kromě lišek to byl 1 pes, 1 kočka, 1 beran, 1 srnec a 2 kuny. Od roku 1985 začal počet případů vztekliny klesat, i když v tomto roce nálezy u lišek představovaly jen asi 70 % z případů, zatímco běžně to je kolem 90 %. V listopadu 1992 jsem byl u Kaplice (lokalita Rejty) pro zatím poslední lišku, u které byla vzteklina laboratorně prokázána. Krátce bych se chtěl zmínit o dvou případech z tohoto roku. Začátkem března jsem byl pro kunu, která napadla starší paní na zahrádce u domu poblíž lomu u Plešovic. Kunu naštěstí zlikvidoval soused, který slyšel volání napadené. Pamatuji si, jak jsem na zápraží u domku sledoval kapky krve z poranění té ženy. Případ byl tak jasný, že postiženou odvezla sanitka na infekční oddělení (antirabické centrum) nemocnice v Českých Budějovicích ještě předtím, než jsme kunu poslali na vyšetření. Očkování proti vzteklině bylo namístě, kuna byla pozitivní. Další případ, na kterém jsme s kolegou Pavčíkem spolupracovali, byl v Chlumu v měsíci květnu. Mladý pes, dosud neočkovaný, zřejmě přišel do kontaktu se vzteklou liškou (v dubnu byla v kleťském masivu zjištěna i vzteklina u lišky na Konopáči u Plešovic) a bylo nutno ho utratit. Laboratorně byla u něho vzteklina prokázána a k dořešení situace bylo nutno rozhodnout, co s dalšími psy stejného majitele, fenou s malými štěňaty. Nepostupoval jsem možná úplně přesně podle předpisů, ale věřím účinnosti vakcinace (fena byla řádně proti vzteklině očkovaná a naši odborníci uvádějí, že případ vztekliny u očkovaného psa v ČR nebyl zaznamenán) a uvěřil jsem chovateli, který tvrdil, že není možné, aby se mladý nemocný pes ke štěňatům dostal a psy jsem nenechal utratit. Dobře to dopadlo.

Zatímco začátkem osmdesátých let byla ke snižování stavů lišek používáno i plynování nor, od roku 1989 začala v České republice v příspěvku zmíněná orální vakcinace lišek, tzn. že myslivci, a v poslední době zejména z letadel, kladou ve volné přírodě vakcínu ve formě návnad z rybí moučky, ve které je umístěna plastová kapsle vakcíny, která při rozkousnutí a poranění sliznice dutiny ústní či hltanu pronikne do mízního a krevního oběhu a lišku imunizuje. Náš okres byl do programu orální vakcinace zařazen v roce 1990, vakcinace pokračovala v různé intenzitě do roku 1995. V počáteční fázi nebyl pokles počtu případů vztekliny vůbec výrazný, avšak postupně (jak bylo řečeno v r. 1992) se nákazu podařilo eliminovat a co je důležité, nedošlo k recidivě (novému výskytu), i když se s vakcinací na většině území okresu přestalo. Od počátku orální vakcinace jsme spolupracovali s kolegy z Horního Rakouska (myslím, že jsme my začali o něco dříve) a zhruba od stejného období je i Horní Rakouko vztekliny prosté. V současné době probíhá orální vakcinace (vždycky zjara a na podzim) pouze ve vojenském prostoru Boletice (ochrana cvičících vojsk).

I nákazová situace v celé České republice doznala rapidního zlepšení. V roce 2002 byly zatím zjištěny pouhé tři případy vztekliny (lišky na okrese Trutnov, což má zřejmě souvislost s výskyty v Polsku). Je to obrovský pokrok, když uvážíme, že v roce 1984 bylo zjištěno v České republice asi 2.200 případů vztekliny, v létech 1985 - 1989 ročně kolem 1.500 výskytů. V dalších letech následoval pokles na 237 případů v roce 1996 a 238 v roce 1997. V roce 1998 bylo zaznamenáno 85, 1999 - 214, 2000 - 196, 2001 - 35 případů. Počty laboratorně vyšetřených zvířat v ČR na vzteklinu dosahují v poslední době ročně několika tisíc (8.000 - 11.000), vyšetření se hradí ze státních prostředků (vyšetření při expozici člověka 850,- Kč, běžné vyšetření 300,- Kč). Pro zajímavost uvedu vyšetřená zvířata z našeho okresu za rok 2001: 6 psů, 4 kočky, 1 fretka, 11 kun, 4 jezevci, 1 tchoř, 1 divočák, 2 srnčí zvěř, 2 veverky, 1 potkan, 1 ovce, 1 koza a 118 lišek. Lišky z vojenského prostoru nejsou započítávány. Abychom mohli deklarovat, že je okres (kraj, ČR) prostý vztekliny, má být za rok vyšetřeno na 100 čtverečních kilometrů honební plochy asi 10 lišek, náš okresní plán 120 kusů se nám v roce 2002 nepodaří beze zbytku splnit, i když myslivci z MS Křemže, Chlum a Holubov patří k těm pilným a dodali dostatečný počet lišek na vyšetření. Za to, i za předešlou spolupráci při orální vakcinaci, si myslivci zaslouží náš dík. Domnívám se, že i při nesplnění plánu vyšetření lišek můžeme s jistotou konstatovat, že náš okres je vztekliny prostý.

Snad ještě několik vět k tomu, co v běžných učebnicích o vzteklině není. Vážným problémem je vzteklina netopýrů na americkém a africkém kontinentě. Od roku 1985 došlo k prudkému nárůstu počtu případů vztekliny netopýrů i v Nizozemí, Dánsku a severní přímořské části Německa. V České republice byla vzteklina u netopýrů prokázána v roce 1994 na okrese Uherské Hradiště a v srpnu 1999 na okresech Vyškov a Brno - město. Přenos viru vztekliny z netopýrů na teplokrevné živočichy žijící na zemi je naštěstí možný pouze sporadicky. Přenos viru na člověka je možný a pokousání člověka netopýrem je nutno hodnotit jako expozici vzteklým zvířetem. Ohrožení jsou i jeskyňáři, protože virus vztekliny může do organismu proniknout i spojivkou. Nebezpeční jsou zejména netopýři s abnormálním chováním. Stále se mi vybavuje zpráva, kterou jsem před několika léty četl v odborném tisku, že na vzteklinu zemřela dívka z Kyjeva na Ukrajině, kterou kousnul do rtu na balkonu paneláku večer netopýr a ona tomu nevěnovala patřičnou pozornost. Za chyby se platí, v případě vztekliny někdy i tím nejcennějším - životem.

- MVDr. Jan Malásek -

VZP informuje

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

V současné době jsou v platnosti smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Chorvatskem, Rakouskem a Německem. Obecně jejich provádění znamená, že český pojištěnec má při přechodném pobytu na území druhého smluvního státu nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči. Za poskytnutí zdravotní péče by, při splnění nezbytných administrativních kroků, neměla být vyžadována hotovostní platba. V současné době platné smlouvy jsou smlouvy o sociálním zabezpečení, tzn. upravují nejen poskytování a úhradu zdravotní péče a služeb v případě nemoci či mateřství, ale i oblast důchodovou, tedy sociální. Dodržení administrativních postupů pro postup podle mezinárodních smluv znamená, že si pojištěnec vyzvedne na kterékoliv pobočce své zdravotní pojišťovny formulář Nárok na věcné dávky při přechodném pobytu, tedy potvrzení, že je pojištěncem české zdravotní pojišťovny, která v případě potřeby uhradí vzniklé náklady za poskytnuté zdravotní služby. V místě, kde se pojištěnec bude nacházet, by měl navštívit místní zdravotní pojišťovnu, předat tam tento potvrzený formulář, oproti kterému obdrží potvrzení či nemocenský lístek, který se předkládá v případě nutnosti zdravotnickému zařízení nebo lékaři. I přes platnost těchto smluv doporučujeme uzavřít cestovní zdravotní pojištění - mezinárodní smlouvy jsou určeny k úhradě nákladů pouze za nutnou a neodkladnou péči a není z nich hrazena např. spoluúčast pacienta dle předpisů platných v cizí zemi nebo případný převoz zpět do vlasti. V platnosti je dále smlouva se Slovenskem a některé smlouvy uzavřené před rokem 1989 (podrobnosti v některém z dalších článků). Další informace o mezinárodních smlouvách o sociálním zabezpečení naleznete na internetových stránkách Centra mezistátních úhrad www.cmu.cz, nebo se můžete informovat na kterékoliv okresní pojišťovně VZP ČR.

POVODNĚ - POMOC

Již popáté vás informujeme o pomoci naší obci při likvidaci následků letošní povodňové katastrofy. V prosinci 2002 přibyla na povodňové konto obce nezanedbatelná částka 1.135.000,- Kč od JČE, a. s. Celkem se sešlo na účtu 1,426.856,- Kč.

Z toho bylo:
vyčerpáno do 30. 11. (viz minulé Křemežsko) 114.137,50 Kč
vyplaceno v hotovosti majitelům zaplavených bytů 10.000,- Kč

Celý zůstatek účtu 1,302.718,50 Kč byl vyčerpán v 12/2002
a navíc z rozpočtu obce ještě bylo hrazeno 492.157,- Kč na:
opravy komunikací (Balcar Kájov)1 310.286,80 Kč
rybník Jímatr (Lesostavby Třeboň) 278.935,- Kč
úklid náplavy u Doležalů (ECO CESTA V. Brod) 94.500,- Kč
úklid náplavy u Doležalů (Služby, ZD) 9.568,50 Kč
oprava břehu Stupná (Služby) 26.380,- Kč
čištění a oprava kanalizace (Služby) 24.830,- Kč
oprava cesty do Chlumu (Služby) 39.845,- Kč
další drobné opravy v Chlumu (Služby) 10.530,- Kč

Kromě těchto financí obdržela naše obec od státu ještě celkovou účelovou dotaci na odstranění povodňových škod v celkové výši 1,825.000,- Kč. Tato částka byla určena a vyčerpána na dopravu a likvidaci splaveného a zaplaveného materiálu, opravy cest, zpevnění svahů pod ZŠ a na bývalé skládce.

Byly ještě uplatněny další žádosti o dotace, které dosud nebyly vyřízeny.

TJ Sokol Křemže

TJ Sokol Křemže 2002 - Oddíl všestrannosti, mladší žactvo Vážení sportovní přátelé,

skončil další rok. Za necelé dva měsíce tomu již bude pět let od zahájení naší činnosti. Myslím, že se Tělocvičná jednota Sokol Křemže stává nedílnou součástí společenského života ve Křemži. Po prázdninách se do tělocvičny do oddílu všestrannosti vrátilo kolem padesáti cvičenců z řad mladších i starších žáků, při cvičení rodičů s dětmi je tělocvična přeplněná stejně jako při hodinách aerobiku. Volejbalový oddíl žen i mužů hájí jméno Křemže v "Zimní lize" na úrovni kraje či v soutěži okresního přeboru. Nově pracuje i oddíl stolního tenisu. Počet našich členů se pohybuje kolem sto padesáti.

Před třemi lety se podařilo uvést v život pravidelný systém obecní finanční podpory sportovních oddílů ve Křemži. Naše jednota celou dobu tyto peníze ukládala společně s příspěvky členů a vytvořila tak základní předpoklad pro zahájení velké investiční akce - výstavby sportovního areálu pod školou. Díky nepřízni počasí, především povodni z 1. září, se stavba pozdržela a areál tedy není zatím provozuschopný. Jeho podoba je však již téměř definitivní. TJ Sokol Křemže 2002 - Oddíl všestrannosti, mladší a starší žactvo Velmi zřetelně jsou již vidět dva volejbalové kurty a jeden tenisový kurt s povrchem z umělé trávy, jeden kurt na plážový volejbal a špičková tartanová běžecká dráha dlouhá 60 metrů s doskočištěm pro skok daleký. Myslím, že rozdíl ve vzhledu této části obce na počátku letošního léta a dnes je více než zřetelný. Pokud nás nepřekvapí nějaká další pohroma, měl by celý areál být od jara 2003 plně v provozu.

Jménem TJ Sokol děkuji všem dobrovolným cvičitelům, kteří se pravidelně věnují práci s mládeží či ve svém volném čase organizují cvičení dospělých: Janě Bartošové (všestrannost rodiče a děti), Jitce Cábové, Heleně Šebestové, Nadě Koflerové, Hance Kačerově, Janě Maškové, Jitce Jandové, Vlaďce Troupové, Romaně a Petrovi Vačkářovým (všestrannost mladšího žactva), Evě Reitingerové a Nikole Hasalové (aerobik), Jirkovi Reitingerovi mladšímu i staršímu (stolní tenis), volejbalistkám ženám, které se starají o svoje mladší následovnice. Děkuji také všem, kteří nás v naší činnosti podporují, zejména obci Křemže.

Jménem tělocvičné jednoty Sokol Křemže dodatečně přeji co nejvíce zdraví a úspěchů v roce 2003.

Současně si Vás dovoluji pozvat na již tradiční Sokolský ples, který se uskuteční 14. února 2003, tentokráte v sále ve Chmelné.

Za TJ Sokol - Martin Janda

Volba prezidenta

Prezident Václav Havel končí své druhé funkční období a tudíž podle ústavy nemůže dál být ve funkci. Musí se zvolit nový. A tok nás opět nejspíše čeká divadlo o neschopnosti politiků dohodnout se na kvalitním kandidátovi. Ne, že bychom jej neměli, ale zatím žádný konsensus, žádná dohoda. A tak jsem zvědav, zda nechutný politický handl našich stran v parlamentu bude nahrazen veřejným referendem a mediální duševní masáží obyvatelstva nejrůznějšími čestnějšími bezcharakternějšími lobisty. Zvítězí zakladatel naší transformace nebo nositel hodně ušpiněných "čistých" rukou? Podaří se nám postavit do čela našeho státu čestného a spravedlivého člověka, který bude mít úctu ke svobodě, pravdě a právu, a odpor proti extremismu, diktatuře, perzekuci a protekcionalismu?

Přímá volba? Ještě 5. března 2002 se v Lidových novinách Václav Klaus vyjádřil: "Přímá volba prezidenta je zřejmý výraz nevíry v parlamentní systém. Je to pokus rozhodovat na náměstích, v garážích České televize, v médiích, ve skupinách intelektuálů či umělců." ODS je jednoznačně proti! Ale již na podzim 2002 přiznává Zahradil ve Šponě nadšení ODS pro přímou volbu a zdůvodňuje to tím že návrh ODS je jednoznačně účelový: "Chceme, aby byl prezidentem Václav Klaus." Rychetský pak v Událostech kontroval, že to není tak jednoduché, že musí být změněna Ústava a že kvůli Václavu Klausovi nebude parlament rušit zákonné lhůty projednávání zákonů. Na to mu v Událostech odpověděl Beneš: Pokud byste chtěli, tak změnu zákonů stihnete. Je-li vůle, je možnost všechny lhůty zkrátit." Pokud vím, nic se neděje.

Je jisté, že referendum o volbě prezidenta v nestabilizované demokracii je značně ošidná věc, ale pokud bychom si zvolili nevhodného kandidáta bez charakteru a bez nadstranickosti, mohli bychom nadávat jen sobě a ne politikům. Alespoň nedůstojné politické kšefty kolem volby by byly vyřazeny ze hry. Jen aby ta přímá volba prezidenta byla též řádně včleněna do Ústavy a nestala se jen výjimečnou cestou z patové situace!

- MUDr. Bohumír Šimek -

Sbor dobrovolných hasičů Chmelná

Výroční valná hromada Chmelenských hasičů se konala v sobotu 14. prosince ve chmelenské hospodě. Z obsáhlé zprávy o činnosti uvádíme jen několik poznámek: Sbor měl do valné hromady 58 členů, ale na valné hromadě bylo přijato patnáct nových členů z řad mládeže, nyní mají chmelenští hasiči 73 členů, což je na celkový počet obyvatel Chmelné téměř 80 % všech obyvatel. Stále probíhá údržba a opravy kulturního domu. Byla provedena oprava střechy, zateplen strop a oprava stěn po zatékání porušenou střechou.

Z kulturních akcí uvádíme jen několik. Měli jsme posezení na ukončení zimní sezóny na lyžařském vleku, uspořádali jsme dětský den a letní posezení na hřišti s opékáním selete. Nejvíce práce, času a finančních prostředků bylo věnováno lyžařskému vleku. Byla provedena kompletní rekonstrukce trasy vleku. Tato akce zahrnovala výrobu nových sloupů vysokých 4,5 m, vahadla na nové jednotné kladky, upevňovacích konzol, zhotoveny nové etáže na závěsy. Všechny tyto komponenty byly žárově pozinkovány, aby údržba v příštích letech byla snažší. V den valné hromady byl vlek připraven k provozu. Také jsme připravili dvě novinky, a to na občerstvení pro veřejnost velkou 8 metrovou maringotku a vytýčili 3 kilometrovou trasu pro běžkaře. Na této trase bylo potřeba udělat několik zemních úprav a rozšíření cest, aby se tyto běžecké stopy mohly provádět rolbou. Tyto práce z většiny udělala firma JULEFA ze Chmelné, samozřejmě zdarma.

Za zmínku stojí též postavení nového mostu přes místní potok, stávající vzala povodeň. I tuto náročnou stavební práci z většiny provedla firma JULEFA se svými mechanismy. Na všech těchto pracích bylo odpracováno 1.700 hodin. Mládež se zúčastnila terénních úprav sjezdovek a odpracovala tam 350 hodin. Na hřišti jsme zvýšili část oplocení, aby nedocházelo přepadávání míče na sousedovu zahradu, zde bylo odpracováno 42 hodin.

Z tohoto výčtu vyplývá, že chmelenští hasiči věnovali mnoho svého volného času na tyto potřebné akce, které výrazně zviditelňují naši pěknou vesničku. O naší práci na valné hromadě pochvalně hovořil i pan starosta Josef Troup, zároveň nám popřál hodně zdraví a úspěchů v Novém roce.

- Vlad. Štindl -

Vánoční laťka

Školní soutěž
VÁNOČNÍ LAŤKA - skok vysoký - žáci a žákyně - 17.12.2002

(hodnotí se rozdíl mezi tělesnou výškou a dosaženým výkonem - při rovnosti lepší výkon)

1. místo Petr KOVÁČ 14 cm
2. místo Martin ARDOLF 27 cm
3. místo Tomáš ANDERLE 32 cm
4. místo Libor FOUSEK 32 cm
5. místo Zdeněk PELECH 36 cm
6. místo Pavel PEŠL 38 cm
7. místo Luboš JÍLEK 39 cm
8. místo Hana NOCAROVÁ 39 cm
9. místo Robin REISINGER 39 cm
10. místo Jiří MAREK 46 cm
11. místo Zdeněk VÍTEK 46 cm
12. místo Jindřich KOUBA 48 cm
13. místo Vendeta ZBORKOVÁ   50 cm
14. místo Petra ŠESTÁKOVÁ 53 cm

Nejlepší dosažené výkony:
145 cm - Anderle, Ardolf
130 cm - NocarováV úterý 17. 12. 2002 se uskutečnila v tělocvičně školy soutěž ve skoku do výšky "VÁNOČNÍ LAŤKA".
Zúčastnilo se 20 závodníků ze Křemže a okolí a z Č. Budějovic:

VÝSLEDKY: KATEGORIE MUŽI A DOROSTENCI:
1. Jonáš ŘEPA Č. Budějovice 185 cm
2. Jiří STRUNC Č. Budějovice 165 cm
3. Pavel KLINKL Křemže 165 cm
4.-5. Stanislav BRABEC Křemže 165 cm
4.-5. Jiří CÁBA Křemže 165 cm
6. Miroslav ŠULC Křemže 160 cm
7. František BATYSTA SK Čtyři Dvory 160 cm
8. Patrik SLÁDEK Křemže 160 cm
9. Petr URBAN SK Čtyři Dvory 155 cm
10.-11. Václav JANEŠ Křemže 145 cm
10.-11. Matěj VLAŠÁNEK SK Čtyři Dvory    145 cm
12. Zdeněk PODPĚRA Křemže 140 cm
13. Jaroslav OPELKA Holubov 135 cm

KATEGORIE DOROSTENKY A ŽENY:
1. Pavlína VÁŇOVÁ SK Čéčova Č.B. 150 cm
2. Martina SVOBODOVÁ SK Čéčova Č.B.   150 cm
3. Lenka SCHUSTEROVÁ Křemže 135 cm
4. Aneta ZEMANOVÁ SK Čéčova Č.B. 135 cm
5. Bohuslava VÁŇOVÁ SK Čéčova Č.B. 135 cm
6. Helena OPELKOVÁ Holubov 125 cm
7. Marie MAZNOVÁ Křemže 115 cm

SPORT

TAEKWON-DO Mistrovství světa juniorů - Portoriko, juniorský reprezentant v Taekwon-do, Dušan Cába ze Křemže

Mistrovství světa juniorů v taekwon-do ITF se v prvních prosincových dnech uskutečnilo v Portoriku. Česká výprava na palubě letadla dopravila domů úctyhodnou sbírku medailí.

Česká výprava odlétala do Portorika s medailovými ambicemi, výsledky taekwondistů ale dokonce předčily očekávání. Platnými členy českého juniorského reprazentačního výběru byli i členové jihočeských oddílů. Trenér Rostislav Kaňka se věnoval devíti chlapcům a šesti dívkám, ti obhajovali devět stříbrných trofejí z předchozího MS (2000 - Korea). Obhajoba se zdařila, skončili jsme v celkovém hodnocení na prvním místě na světě říká kouč národního týmu spokojeně. Devět stříbrných z předloňského MS tentokrát "česká lvíčata" vyměnila za stejný počet zlatých. Mistrovství světa juniorů - Portoriko, juniorský reprezentant v Taekwon-do, Dušan Cába ze Křemže "K tomu jsme přidali čtyři stříbrné a devět bronzových medailí," přibližuje Kaňka medailovou žeň a historický úspěch. Pro objektivitu hodnocení je třeba doplnit, že v soutěži chyběli kvalitní korejští závodníci, jenže ti juniorské šampionáty stejně neobsazují. "Předběhli jsme další velmoci, jako jsou třeba Polsko nebo Argentina," naznačuje trenér, že medailovou žeň českých barev neúčast korejských závodníků v žádném případě nesnižuje. Nejúspěšnější juniorkou celého MS se stala Petra Tošnarová (Praha). "Z mužské části výpravy byl Honza Mraček nejúspěšnější," chválí Kaňka talentovaného taekwondistu z Třeboně.

Mistrovství světa juniorů - Portoriko, juniorský reprezentant v Taekwon-do, Dušan Cába ze Křemže V programu MS se prezentovala i řada dalších jihočeských závodníků. Bronz v technických sestavách vybojoval českobudějovický Tomáš Matějka, ve sportovním boji přidali další bronzové úspěchy Jiří Kuta a Roman Havlíček (oba ČB). V silovém přerážení až pro bronz doputoval Dušan CÁBA z Křemže (ČB) "na stupních vítězů vynikal, v této disciplíně vyhrávají závodníci mohutných postav, tou Dušan rozhodně nedisponuje," s úsměvem rekapituluje trenér, "svědčí to o Dušanově perfektní technice," dodává. V konkurenci tří set závodníků z 24 států byl český chlapecký tým vyhodnocen jako bezkonkurenčně nejlepší (Mraček, Cába, Havlíček, Matějka, Kuta). "Chlapci vyhráli sportovní boj, v týmové soutěži je to ještě prestižnější záležitost, svědčí o vyrovnanosti kolektivu", zauvažoval trenér Rostislav Kaňka po finálovém vítězství nad Slovinci (specialisté na sportovní boj). Zlato vybojovali Češi ve speciálních technikách. Dívčí šestičlenný tým ČR podpořily i dvě Jihočešky Rybová a Kubešová z ČB. "Také tento tým byl vyhlášen nejlepším družstvem mistrovství světa, v silovém přerážení, ve speciálních technikách i v silovém přerážení děvčata vybojovala zlato. To je až neuvěřitelná bilance", zářil Kaňka spokojeností.

Takového výsledku jsme nikdy nedosáhli, měli jsme vynikající, dobře složený a připravený tým, bude nač navazovat, je to veliký závazek pro příští roky, nebude jednoduché takový výsledek obhájit, zakončil trenér české reprezentace R. Kaňka hodnocení MS juniorů.

- vybráno z JčL -


KARATE
všechny cenné kovy v roce 2002 putovaly do Křemže

Martin Šebesta ze Křemže po vítězství Krajského přeboru v karate O tuto skutečnost se opět postaral Martin ŠEBESTA, který v roce 2002 vyhrál tři kola Krajské ligy karate, čtvrtého kola v Jindřichově Hradci se pro nemoc nemohl zúčastnit. Dne 21. 9. 2002 zvítězil v Národním poháru v Mladé Boleslavi a že je v dobré formě potvrdil 26. 10. 2002, kdy vyhrál Krajský přebor. Titul Krajského přeborníka obhájil již třikrát po sobě a na jihu Čech nebyl ani jednou poražen. Po nominaci na Mistrovství ČR v Ústí nad Labem se zdálo, že Martina nemůže nic zastavit v cestě na stupně nejvyšší, avšak málem se tak stalo. Měsíc zápolil s nemocí, nemohl trénovat a dne 15.12. 2002 stanul na mistrovských tatamech zesláblý a bez tréninku. Zde se však nevzdal, do zápasů dal veškeré své bojové srdce, svou odvahu a um, což mu na Mistrovství ČR přineslo krásné bronzové třetí místo. Přejme mu v sezóně 2003 neméně úspěchů jako v té minulé.

- Bc. Šebesta -


ORIENTAČNÍ BĚH

Oddíl orientačního běhu Tělovýchovné Jednoty Sokol Křemže po skončení závodní sezóny v roce 2002 zhodnotil své výsledky na valné hromadě 6. prosince 2002. Oddíl má nyní 34 členů, z toho 10 žáků a žaček, 3 dorostence a dvě dorostenky, 19 dospělých. V roce 2002 jsme se zúčastnili 34 závodů. Z toho 2 mezinárodních třídenních, 8 závodů národního žebříčku, 6 závodů v Rakousku - (Linz-cup), 2 závody na Mistrovství ČR jednotlivců na klasické trati a jednoho závodu národního žebříčku Rakouska.

Na těchto závodech jsme získali 24 prvních, 28 druhých, 28 třetích míst. Na jihočeských mistrovstvích naši závodníci získali 9 mistrovských titulů. Na krátké trati v kategorii HF Martin Zimermann, v kat. H 40 Karel Mražík. V nočním OB v kat. H 40 opět Karel Mražík. Nejvíce titulů přivezli naši z mistrovství na klasické trati v Táboře - celkem 6 (v kat. HF Martin Zimermann, v kat. H 21 Pavel Zimermann, v kat. H 40 Karel Mražík, v kat. D 16 Adéla Kovaříčková, v kat. D 21 Marie Dulovcová, v kat. D 40 Vladislava Troupová. V soutěžích družstev se žactvo umístnilo na čtvrté místo z 10 startujících, dorost se umístnil na druhém místě z 8 družstev, dospělí tuto soutěž vyhráli, startovalo 13 družstev, veteráni byli třetí také z 13 družstev.

Oddíl uspořádal mezinárodní utkání Horní Rakousko-Jižní Čechy, v němž zvítězily Jižní Čechy 166 : 91. Byl to zároveň jubilejní 25. ročník o ŠTÍT PODKLETÍ. V jihočeském žebříčku jednotlivců se naši závodníci umístili na velmi pěkných místech. V kat. H 12 1. Filip Šandera, 5. Petr Kouba, H1 44. Pavel Troup, H16 - 4. Zdeněk Kouba, 6. Václav Ostrý, H18 - 4. Petr Kovaříček, H 21 - 1. Pavel Zimermann, HL-2. Karel Mražík, HK-3. Vladislav Štindl. V kat. D14-2. Michaela Dulovcová, D16 - 1. Adéla Kovaříčková, D 21 -2. Marie Dulovcová, 8. Jitka Moravcová, DL - 3. Vladislava Troupová, 5. Darja Kovaříčková, 9. Jitka Hajduchová.

Takže co říci na závěr. Sezóna v roce 2002 velmi úspěšná.

- VI. Štindl -


BADMINTON

26. prosince uspořádali badmintonisté místního Sokola již šestadvacátý ročník VÁNOČNÍHO TURNAJE MIXŮ

Tohoto mezi badmintonisty velmi populárního turnaje se tentokrát zúčastnilo rekordních dvanáct párů, které předvedly velmi kvalitní badminton, často odměněný potleskem přihlížejících diváků. Zárukou kvality turnaje bylo pět prvoligových hráčů, dvě reprezentantky ČR, kvalitní domácí hráči i reprezentanti několika jihočeských badmintonových oddílů. Tentokrát bylo skutečně na co se na hřišti dívat - ostatně jako i při minulých - a doufejme že i budoucích ročnících tohoto turnaje, který patří k nejstarším na jihu Čech. Vítězný pohár si po skončení turnaje odnesla kvalitní dvojice Jan BEDNÁŘ junior (odchovanec místního oddílu hrající nyní za Spoje Praha) a H. MILISOVÁ (česká reprezentantka a hráčka Benátek mistrovského týmu ČR). Druzí skončili M. SKALICKÝ (H. Králové) a I. Koudelková (Křemže). Na třetím místě se umístili Mgr. Michal KOUDELKA (odchovanec místního oddílu) a J. HONNEROVÁ (BSC Praha), čtvrtý skončil pár Dr. Koudelka, Mgr. M. Koudelková (patřící neodmyslitelně ke křemežskému badmintonu). Páté místo vybojovali hráči Špěpánovic MRAČEK, SUCHÁNKOVÁ, kteří na šestou příčku odsunuli dvojici V. SKLÁŘ (Křemže), J. KŘÍŽOVÁ (Prachatice). Sedmí skončili hráči Netolic- NOVÁK, HLAVÍKOVÁ a těsně za nimi nadějní Křemežťáci CÁBA, SOUKUPOVÁ. Devátá příčka patří po dramatickém boji Ing. M. Koudelkovi a M. Schönbauerové těsně před párem PODPĚRA, I. CHALOUPKOVÁ. O závěrečné příčky se rozdělili hráči Netolic -jedenáctí BIGAS, HUSOVÁ a dvanáctí BLAŽKO, který hrál s domácí odchovankyní H. ŽIŽKOVOU.

Závěrečné vyhlášení vítězů připomnělo i vítěze doplňkového turnaje ve stolním tenise-dvojici Z. Podpěra a I. Chaloupková. Konec roku se křemežským badmintonistům vydařil.

- Dr.Koudelka -


FOTBAL
Křemežští fotbalisté si zvolili nový výbor

Tradičně v posledních dnech odcházejícího roku se sešli členové fotbalového oddílu Sokola Křemže na výroční členské schůzi. Vedle hodnotící zprávy odstupujícího předsedy Josefa Španingera byli účastníci seznámeni s hospodařením oddílu za minulý rok a zvolen byl nový sedmičlenný výbor, který bude v příštím období pracovat ve složení Václav ADERLE, Jiří REITINGER ml., Václav NOVÁK, Jiří KOUBA, Jan CHROMÝ, Karel VOSIKA a Jan STROPEK st. V půli čtvrtý účastník okresního přeboru Českokrumlovska zahájí ostrou přípravu na jarní odvety v pondělí 6. ledna (v plánu je koncem ledna třídenní soustředění v šumavském Tejmlově) s cílem pokusit se ve druhé polovině OP zamíchat ještě postupovými kartami do oblastní I. B. třídy.

DEMOKRACIE

To je velmi křehký vládní útvar. A jeho křehkost je dobré mít stále na paměti. Je dobré si uvědomit, že evropská demokracie vyrostla v prostředí křesťanského systému hodnot. Je jeho produktem a s tímto systémem stojí a padá.

V nedávno minulém století jsme si to ověřili. Tak jak se postupně vytrácí křestanské myšlení a cítění ze společnosti, snáze podléháme propagaci systémů hodnot jen zdánlivě křestanských či zdánlivě duchovních, vějičce z populistiky dobře zamaskovaných slov, která vedou až ke zrůdným diktaturám, zpočátku ve jménu Boha (Hitler) nebo ve jménu spravedlivého společenského řádu (Stalin) a které postupně ústí do zotročení až likvidace člověka.

I dnes podléháme iluzi, že demokracie je možná bez křesťanského žebříčku hodnot. Pak se ale nelze divit, jsou-li zvoleni jako představitelé demokracie tuneláři, zlodějíčci, korupčníci a jiní bezcharakterní lidé dávající přednost hrabání pro sebe před službou druhému a před prospěchem celé společnosti. Chybí-li ve společnosti smysl pro spravedlnost, nemůže to být jinak. Pak stačí jen malý krůček, aby se do čela demokratické společnosti dostal psychopatický gauner, který demokracii promění v teror. Mnohý z nás máme své osobní zkušenosti a není dobře, pokud před nimi zavíráme oči.

Lidová demokracie. To je nám dobře známé sousloví. Po přeložení do češtiny znamená: Lidová lidová vláda. Proč to zdvojení? Slovo vulgární také znamená lidový (vulgus=lid). Ale slovo vulgární často užíváme s hanlivým nádechem, jako sprostý, hloupý, nezkušený... Co mělo označovat sousloví "lidová demokracie"? Měla tedy lidová demokracie znamenat diletantskou lidovládu nebo lidovou vládu diletantů? Připomíná mi to varování Písma před kupením prázdných slov.

Společnost, která si dostatečně neváží cti člověka, úcty k druhému člověku, pravdy, spravedlnosti, poctivosti... není schopna žít dlouho v demokracii. Taková společnost brzy s demokracií skončí. A já bych se toho nechtěl znovu dožít v České republice.

Rád bych založil konzervativní klub jako občanské sdružení pro společenskou diskusi o politických, filosofických, křesťanských, celospolečenských i místních problémech, diskusi opřenou o co nejširší tradici. Bylo by to na křemežsku prospěšné? Měl by někdo zájem?

MUDr. Bohumír Šimek

Vyzkoušejte a ochutnejte

Holubovský zpravodaj - mlsání, ilustrace Babiččiny recepty

SEKANÁ PEČENĚ S OMÁČKOU (SVÍČKOVÁ)

Sekaná: 1 /2 kg vepřového masa, 1/2 kg hov. masa, cibule, namočené žemle, dvě vejce, sůl, pepř, majoránka, česnek. Šiška se obalí ve strouhané housce. Na rozehřáté slanině (7 dkg) se usmaží kořenová zelenina s cibulí, vloží se šiška masa, přidá se bobkový list, tymián, 4 zrnka pepře. Peče se asi hodinu. Upečená se nakrájí, štáva se procedí, zalije zahuštěnou smetanou, podle chuti se přidá citrónová šťáva.

HOVĚZÍ NA ČESNEKU

1/2 kg masa, 4 stružky česneku, 1/2 menší cibule rozetřeme se solí na kaši. Tím potřeme maso, obalíme v mouce (maso naklepané); na kastrol dáme trochu tuku s rozkrájenou cibulkou, necháme zrůžovět, za častého obracení necháme maso dusit asi 1/2 hodiny ve vlastní šťávě. Pak podlijeme vodou. Měkké maso pokrájíme, omáčku přecedíme.

HOVĚZÍ NA JOGURTU

Zadní hovězí maso necháme v celku, naklepeme, osolíme. Zpěníme na omastku cibuli, přidáme sladkou papriku a dusíme. Mezi podléváním přidáme asi dvě lžíce rajského protlaku. Když je maso měkké, zalijeme kyselým mlékem nebo jogurtem se lžící mouky a povaříme na omáčku.

HOVĚZÍ NA ZELENINĚ

Maso naklepeme, osolíme a opepříme, potřeme trochou hořčice. Na kousku tuku osmažíme cibuli a kořenovou zeleninu, malý kousek citrónové kůry. Vložíme maso, necháme 1/2 hodiny na plotně dusit, pak podlijeme a dáme péci do trouby. Omáčku přecedíme, zahustíme moukou a zakapeme šťávou z jednoho citrónu.

VEPŘOVÝ BŮČEK NADÍVANÝ

1 kg bůčku (kapsu) naplníme nádivkou: 1/8 kg jater telecích nebo vepřových, 20 dkg telecího masa, 1/8 kg vepřového masa tlustšího, jednu ustrouhanou žemli, dva žloutky, jednu cibulku, trochu pepře, majoránky, osolit. Kapsu zašijeme a pečeme jako vepřovou pečeni. Je výborný zastudena.

I N F O R M A C E

Zápis do 1. třídy základní školy
Ředitelství Základní školy Křemže oznamuje, že zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2003 - 2004 proběhne v pátek 24. ledna 2003 od 14 do 18 hodin v budově školy, pavilonu 1. stupně.
Zapsány budou děti narozené od 1. září 1996 do 31. srpna 1997 a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. (Podmínečně lze zapsat na žádost rodičů i děti narozené od 1. 9. do 31.12.1997).
K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a doklad o bydlišti (stačí občanský průkaz rodiče, je-li v něm uvedena adresa současného trvalého bydliště) a pokud byl Vašemu dítěti povolen odklad v loňském roce, vezměte i toto rozhodnutí.
Na všechny budoucí školáky i jejich rodiče se těšíme.
- Mgr. Dagmar Koubová -


NÁVŠTĚVA ZE ŠVÉDSKA
V úterý 17.12. 2002 navštívili naši obec poradci EU ze Švédska, pánové CHRIS ORNALM a LARS-ERIK BLOMGREN, kteří měli za úkol posoudit průběh reformy veřejné správy ve vztahu kontaktu občanů s úřady. Švédští hosté navštívili obecní úřad, knihovnu, ZŠ a seznámili se s Křemží a okolím. Po celodenní návštěvě odjížděli spokojeni s bloky plnými poznámek a s příslibem, že se přijedou podívat na náš Křemežský veletrh.


V ROCE 2002 SE V NAŠÍ OBCI
narodilo 15 občanů, zemřelo 21, přistěhovalo 58, odstěhovalo 39 občanů.
Celkový počet trvale hlášených obyvatel Křemže k 31. 12. 2002 činí 2 486 obyvatel.
V r. 2002 bylo ve Křemži uzavřeno 12 civilních sňatků a žádný církevní.


OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z NEMOVITOSTI
Majitelé nemovitostí, kteří byli osvobozeni od daně z nemovitosti z důvodu přechodu na ekologické vytápění (plyn), jímž toto osvobození od daně končí (5 let) nemusejí podávat na Finanční úřad nové daňové přiznání (ani dílčí). Finanční úřad si provede změnu sám a zašle majitelům nemovitostí složenky s novou částkou.


ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ ZA MĚSÍC LEDEN 2003
se vybírá:
15. 1. 2003 od 12:30 do 17:00 h
16. 1. 2003 od 12:30 do 16:00 h
17. 1. 2003 od 12:30 do 14:30 h
v jídelně domu služeb ve Křemži.


JÍZDNÍ ŘÁDY - ZMĚNA
Od prosince 2002 platí nové jízdní řády ČSAD a ČD. Jelikož nedošlo k žádné zásadní změně, pouze k minutovým posuvům u některých spojů, nové jízdní řády v Křemežsku neuveřejňujeme.


POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Chmelná zve na svůj tradiční
HASIČSKÝ BÁL
Koná se 18. ledna 2003 v kulturním domě ve Chmelné u příležitosti 30. výročí zahájení plesových sezon.
Hraje skupina SKALAČKA (rovněž po třicáté).
Začátek je v 19:00 hodin, vstupné 50,- Kč, bohatá tombola. Autobus je zajištěn (jízdní řád na plakátech).
Srdečně zvou pořadatelé.


Další informace :
Ski klub Chmelná
Obecní knihovna Křemže
Křemežský veletrh
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962
Kostel sv. Michaela archanděla ve Křemži


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 31. ledna 2003 : TOPlist 0