ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Křemežský zpravodaj - hlavička - leden 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Křemži

Leden 2002 - Číslo 1 - Ročník 12

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1510 kB)

 

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

57. schůze rady obce, spojená s pracovní poradou zastupitelstva se konala 18.12. 2001, před veřejným zasedáním zastupitelstva obce. Zastupitelé se seznámili se změnami v rozpočtu obce na r. 2001, s návrhem rozpočtového provizoria na r. 2002, s novými žádostmi o prodeje a pronájmy obecního majetku a stanovili si termíny konání schůzí rady obce a pracovních porad zastupitelstva na 1. pololetí 2002. Závěrem byl schválen program večerního veřejného zasedání.

13. veřejné zasedání se konalo rovněž 18.12. 2001 za účasti 14 zastupitelů a asi 30 občanů. Po úvodních formalitách starosta podrobně informoval přítomné o dění v obci a tajemník podal zprávu o činnosti rady obce od minulého veřejného zasedání.
V další části byly schváleny některé prodeje pozemků a pronájmy nebytových prostor, rozpočtové změny v rozpočtu obce na r. 2001 a rozpočtové provizorium obce na r. 2002, platné do doby schválení definitivního rozpočtu obce na r. 2002. Schválena byla rovněž i místní vyhláška nahrazující stávající č. 3/2001, která mění cenu žetonů na popelnice (žlutý 30,- Kč a oranžový 40,- Kč).
Pro r. 2002 bylo také schváleno navýšeni ceny vodného o 2,- Kč a stočného o 1,- Kč/m3 + 5 % DPH, z důvodu nových zákonných požadavků, platných od roku 2002, když i nadále obec dotuje výrobu pitné vody částkou 8,- Kč/m3. V diskusi byly probírány problémy týkající se snímání vzdušného vedení Telecomu, vraků aut, protiprávního jednání, blíže nejmenovaného našeho spoluobčana, likvidace odpadů, dopravní značení v obci - přechody a další.

Závěrem bylo přijato usnesení, jehož plné znění otiskujeme.

S přáním klidných a spokojených Vánoc a mnoha úspěchů a pevného zdraví v nadcházejícím roce starosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce.


USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. prosince 2001

Zastupitelstvo obce Křemže na svém zasedání

 1. BERE NA VĚDOMÍ
  • zprávu starosty o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
  • informace starosty o dění v obci
  • zprávu tajemníka o činnosti rady obce

 2. SCHVALUJE
  • prodej části pozemku PK č. 1726/3 díl "s3" v k. ú. Chlum - Lhotka p. Koubovi a pí Vesecké o výměře 2 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku - zahrada, za cenu 100,- Kč/m2 + náklady řízení
  • prodej části pozemku KN č. 158/1, díl "b" v k. ú. Chlum p. Fišerovi, o výměře 1 m2 pro majetkoprávní vypořádání zastavěného pozemku - dům, za cenu 100,- Kč/m2 + náklady řízení
  • bezplatný pronájem nebytových prostor v Domě služeb ve Křemži - podkrovní prostor, pro sdružení rodičů a dětí "Křemílek"
  • pronájem nebytových prostor v domě čp. 82 ve Křemži p. Vinickému pro zkušebnu hudební skupiny za 400,- Kč/měs, s výpovědní lhůtou 2 měsíce
  • bezplatný pronájem 1 místnosti v budově Mateřské školy Křemže Dr. Bártové pro zřízení logopedické poradny pro děti
  • Smlouvu o bezplatné výpůjčce obrazů, uzavřenou mezi Obcí Křemže a Tělocvičnou jednotou Sokol Křemže
  • Vyhlášku č. 4/2001 o ceně žetonů na likvidaci TKO a současně ruší vyhlášku č. 3/2001 vydanou RO
  • Rozpočtové změny v rozpočtu obce na rok 2001 dle předloženého návrhu
  • Kalkulaci ceny vodného a stočného na r. 2002
  • Rozpočtové provizorium rozpočtu obce na r. 2002

 3. NESCHVALUJE
  • prodej pozemku PK č. 70/5 v Chlumu o výměře 2260 m2
  • prodej části pozemku KN č. 197/1 ve Křemži, ul. U Rybníka
  • pronájem nebytových prostor v domě čp. 82 ve Křemži p. P. Schánbauerovi pro zřízení ateliéru

 4. UKLÁDÁ
  • starostovi uzavřít smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení
  • starostovi a hospodářce obce provést schválené rozpočtové změny v rozpočtu obce na r. 2001
  • starostovi a hospodářce obce postupovat v hospodaření obce v r. 2002 dle schváleného rozpočtového provizoria


- JL -

Vážení a milí spoluobčané, čtenáři Křemežska!

Každému z nás se ještě plete v psaní letopočtu číslovka 2001 místo 2002, nicméně nový rok je již v plném proudu a pro většinu z nás se zdá poklidný čas vánočních svátků nenávratně daleko.

Nový rok v naší obci bude ve znamení přípravy nové infrastruktury umožňující výstavbu rodinných domů ve východní části Křemže, péče o infrastrukturu stávající, kterou chceme zlepšovat životní prostředí našich spoluobčanů a to zejména pokračování opravy komunikací, opravy i výstavba nových chodníků a s tím související rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Rádi bychom navázali na zpracovanou studii letního koupaliště v Chlumu vypořádáním majetkoprávních vztahů tak, aby plynule mohly pokračovat práce na zpracování podrobné dokumentace pro povolovací řízení. Postupně bychom chtěli zahájit výměnu vodovodních přípojek v hlavním průtahu Chlumem a Křemží, což je podmínka správce této komunikace pro její kompletní opravu.

A samozřejmě nelze zapomenout na Křemežský veletrh, jehož letošní ročník ve dnech 18. - 21. 7. bude již jedenáctý a bez kterého si občané obce již nedokáží představit první prázdninový měsíc.

Rok 2002 bude i rokem výjimečným v tom směru, že celou naši zemi čekají několikery volby. Tak jak společně rozhodneme, bude ovlivněn vývoj naší vlasti i obce na další 4 roky.

Vážení přátelé, ačkoliv je rok 2002 v plném proudu, rád bych Vám popřál do nastávajících dnů mnoho osobních a pracovních úspěchů, rodinné pohody, pevného zdraví a štěstí potkávat jenom dobré lidi.

- S úctou Ing. Josef Troup - Váš starosta

Hlášení Obecního úřadu Křemže

K naší radosti se stále rozšiřuje okruh zájemců o zasílání zpráv Obecního úřadu Křemže na mobily a e-mailové adresy. Všichni naši abonenti (ke konci loňského roku jich bylo již 80!), jsou tak informováni o dění v obci i o aktuálních zprávách nezávisle na možnosti poslouchat místní rozhlas. Protože tento způsob informování občanů považujeme za alternativní k místnímu rozhlasu, je služba pro naše občany bezplatná.

Stávající abonenti si tuto službu pochvalují a vše zatím probíhá i ke spokojenosti Obecního úřadu. Zákazníci Eurotelu dostávají zprávy bez problémů, protože mají automaticky ke svému mobilnímu číslu operátorem zřízenou adresu ve tvaru 00420xxxyyyyy@sms.eurotel.cz. Majitelé mobilů u Oskara mají od poloviny minulého roku možnost si e-mailovou adresu zřídit dodatečně. Buď to udělají odesláním SMS ve tvaru "EMAIL ZAP JMENO" na číslo 2255 (jméno si uživatel zvolí sám a pokud není volné, systém mu to oznámí). Jinak se mohou jednoduše zaregistrovat na stránce www.mujoskar.cz v sekci "samoobsluha". Jejich adresa má pak tvar jmeno@mujoskar.cz.

Opakované problémy jsou ovšem s provozovatelem sítě Paegas. První zákazníci Paegasu měli obdobnou adresu +420xxxyyyyyy@sms.paegas.cz a dosud bylo vše bez komplikací. Později začal svým zákazníkům s paušálním programem nabízet Paegas adresu ve tvaru "jmeno@sms.paegas.cz". V poslední době přišel Paegas s další inovací. Začal svým zákazníkům nenávratně rušit adresy s telefonním číslem, a to takovým způsobem, že se o tom často ani nedozvěděli. Jestliže se někdo zaregistroval na serveru www.click.cz, byla mu jeho číselná adresa automaticky zrušena a měl přidělenu adresu ve tvaru jmeno@click.cz. K tomu, aby mu na mobil chodily zprávy z internetu, což je náš případ, si však musí ve svém internetovém účtu vytvořit vhodný filtr a ten nasměrovat na SIM kartu svého mobilu. Pak mu na mobil budou chodit kopie všech zpráv.

Jestliže si tedy koupíte předplacenou sadu nebo kartu Twist, měla by být vaše adresa ve tvaru +420xxxyyyyyy@sms.paegas.cz. Jestliže koupíte paušální program, nebudete mít žádnou aktivovanou mobilní adresu. Musíte se pak zaregistrovat do ClickBoxu. Při přechodu z Twistu na paušál bude vaše stávající číselná adresa zrušena a opět zbývá jen ClickBox.

Chtěli bychom tedy požádat všechny naše stávající abonenty z řad zákazníků sítě Paegas, zvláště pokud jim v poslední době zprávy na mobil nechodily, aby si ověřili funkčnost své mobilní e-mailové adresy a případně podali zprávu o jejím nastavení na tel. +420606604534 (p. Kříž).

Současně bychom chtěli všechny naše budoucí nové abonenty požádat, aby si dříve, než se přihlásí k odběru zpráv Obecního úřadu Křemže, zjistili a vyzkoušeli u své mobilní e-mailové adresy funkčnost, případně se nejdříve obrátili na službu zákazníkům u svého operátora.

K odběru zpráv je pak možno se přihlásit buď přímo na obecním úřadě, na e-mailu tajemnik@kremze.terms.cz, jakr@ck.gin.cz nebo na internetových stránkách Obecního úřadu na adrese
http:/www.ckrumlov.cz/cz1250/aktual/urdesk/i_kredsk.htm.

Ještě jednou děkujeme za zájem a těšíme se na další rozšiřování služeb pro naše občany.

-JaKr-

Co se psalo ...

(Rudé Právo 9. 2. 1974)
RODNÝ LIST STAVBY PÁTÉ PĚTILETKY
Druhé jaro na Kleti


V druhé polovině ledna vstoupilo na Kleť předčasně jaro. Mezi temně modrými šumavskými lesy se táhly hnědošedozelené stráně, čerstvě zbavené bílého lesku. Slunce již slouplo námrazu z televizního stožáru a poctivě přemáhalo chlad věru. "Letos k nám přišlo jaro dvakrát", liboval se František Ziegelbauer, ředitel televizního vysílače Jižní Čechy - Kleť: To první předčasně, protože sníh obvykle míváme až do května a jistě ještě znovu napadne, druhé jsme již netrpělivě očekávali. Dá se to tak říci, neboť tím druhým jarem myslel modernizaci vysílače.

Nákladem 67 mil. korun, z nichž 31 připadá na stavební část, bude letos zahájena stavba další provozní budovy a nového ocelového kotveného stožáru vysokého 150 m. Stavět se začne letos v červnu a koncem roku 1976 má být dílo odevzdáno do provozu.
Televize, nejmladší hromadný sdělovací prostředek, prožívá bouřlivý rozvoj i po technické stránce. Dvacetiletý vysílač na Kleti je nutno vyměnit a současně musíme dát do provozu zařízení pro druhý program.

Nikdo nesmí zakolísat
"Máme zájem tuto akci postavit, protože jsme jihočeskými patrioty. Podle současného stavu projektové přípravy a uzavřených dodavatelskoodběratelských vztahů začneme letos stavět v červnu a do konce roku prostavíme za jeden a půl miliónu korun na zemních pracích," informuje Antonín Hanzálek, technický náměstek ředitele českobudějovických Pozemních staveb. "Pro příští rok počítáme se smontováním ocelové konstrukce nové haly, montáž a uzavření stavby musíme skončit do srpna, abychom umožnili Hutním montážím nástup k pracím na anténním stožáru.

Tyto termíny zabezpečujeme s krajním vypětím, protože každý kilogram materiálu, ale i každý litr vody budeme přivážet z našeho zázemí až na vysílač. Každé zaváhání některého z našich partnerů, ať již máme na mysli VŽKG, Hutní montáže Ostrava a další, by vážně znehodnotilo úsilí, které budou muset vynaložit naši lidé. Při dobré soudružské spolupráci je však konec roku 1976, kdy má být vysílač uveden do provozu, reálným termínem."

Když každý pro stavbu udělá tolik, kolik udělat má, mohlo by se za dva roky na vánoce vysílat. Jenže...
Od chvíle, kdy jsme hovořili s náměstkem Ant. Hanzálkem, uplynulo pouhých deset dnů, a to se nám ozval opět: "Jednali jsme znovu s Vítkovickými železárnami, s konečnou platností nám odmítly dodávku ocelové konstrukce pro stožár v roce 1975 a nabídly termín v prvním pololetí r. 1976. Za této situace není možno dodržet termín uvedení vysílače do provozu v roce 1976, protože doba vlastní montáže a navazujících technologických prací si vyžádá nejméně jeden rok. Přesto doufám, že to není poslední slovo z VŽKG."

Také doufáme, protože modernizace vysílače na Kleti je záležitost politická. Snad to ve VŽKG domyslí...

-vybral J.L.-

Právník radí

Sázky a výhry

Hitem několika posledních let se staly sázky různého druhu a povahy a samozřejmě i výše výher se stala na "dřívější poměry" místy astronomickou.

Co si pamatuji, tak jednou z nejvyšších částek v jackpotu hry SPORTKA byla výhra vyhnána přes sto miliónů korun. O tuto výhru se poté podělili dva výherci, kteří trefili stejná čísla. Jedním z nich byla vdaná žena, která měla "tu odvahu na zdejší poměry", že hovořila o své výhře v živém vysílání s posluchači nejmenované radiové stanice. Uvedla sice, že má konkrétní záměry jak s vyhranou částkou naloží, ale co potvrdila s jistotou byla skutečnost, že ztratila téměř všechny své "dlouholeté" přátele a známé, kteří po ní požadovali, se zcela sobě vlastní samozřejmostí, půjčky v řádech statisíců korun a v okamžiku, kdy po nich chtěla alespoň potvrzení, dostalo se jí odměny v tom směru, že byla nařknuta z různých nepříliš ctěných vlastností. Dosti ale o tom, tato žena měla štěstí alespoň v tom směru, že jí byla výhra vyplacena, neboť šlo o státem povolenou loterii - sázkovou hru, která má pevná pravidla a stejné podmínky pro všechny. Jak je to ale v jiných případech, kdy např. vyhrají něco na hracím automatu nebo se vsadí s kýmkoli o cokoli?

Ze soudních místností je znám případ, kdy Karel Novák přišel do restauračního zařízení pana Roubíčka (říkejme jim tak), ve kterém byl umístěn hrací automat. Karel Novák si dlouhou chvíli rozhodl zkrátit tím, že vhodí několik mincí jako zkoušku do onoho hracího automatu a počká si, jak to dopadne při namátkovém pokuřování viržinka a občasného napití se z čistého půllitru odborně načepovaného piva. Jeho hra však během chvíle nabrala nečekaných obrátek, neboť začal vyhrávat a vyhrávat, až nakonec vyhrál 479.278,- Kč. Nešlo o částku v hotovosti - mincích, neboť na odnos takovéto částky by potřeboval najmout stěhovací službu, ale šlo o výhru v tzv. Jackpotu. Když tuto skutečnost uviděl Roubíček, zhrozil se a s popelavým obličejem sdělil překvapenému Novákovi, že automat je porouchaný a že mu výhru nezaplatí. Karel Novák byl však o svých právech natolik přesvědčen, že tuto výhru požadoval po Roubíčkovi soudně. Obě strany si najaly jako kolty u pasu advokáty a vstoupily do arény jednací síně okresního soudu. Tento soud vynesl rozsudek, kterým přiznal nejen celou výhru Karlu Novákovi, ale i úroky z prodlení ve výši 16 % p.a. (tedy ročně) od okamžiku výhry do zaplacení, a to proto, že Karel Novák dle názoru soudu uzavřel platnou smlouvu při hře na výherním automatu, Roubíček měl v obchodním rejstříku jako předmět podnikání zapsán mj. i živnost provozování sázkových her a i když se podařilo opatřit zprávu odborného zařízení, která signalizuje poruchu na výherním hracím automatu, stupeň této poruchy nelze dle názoru soudu dostatečně definovat, a proto soud vyšel ze závěru, že k ovlivnění výše výhry nedošlo a nepřiznání výhry Novákovi by bylo v rozporu s dobrými mravy.
V dalším pak soud sice připustil, že Roubíček neměl platné povolení od správního orgánu k provozování hracího automatu, ale Novák nemohl předpokládat, že provoz automatu není povolen, neboť automat tam stál dlouho a byl běžně v provozu. Tato skutečnost tedy nemůže jít k tíži Nováka, a proto je Roubíček povinen zaplatit celou výhru, protože výše výhry není též v rozporu se zákonem o loteriích a jiných podobných hrách. Roubíček marně bouchal pěstmi do zdí a rval si vlasy při pohledu na spokojeného a rozzářeného Nováka při představě té kupy peněz, kterou tomu Novákovi bude muset zaplatit a myslel si určitě něco o jejich vyhození z okna či něco podobného. Roubíček se však spolu se svým právním zástupcem obrnil a vyrazil do protiútoku formou odvolání, ve kterém na svoji obranu uvedl mj., že navrhuje žalobu Nováka zamítnout v celém rozsahu, a to hlavně proto, že v občanském zákoníku jednoznačně stanoveno, že výhry ze sázek, výhry z her a pohledávky z půjček poskytnutých vědomě do sázek nebo do her nelze vymáhat a tyto pohledávky jsou z tohoto důvodu tzv. nežalovatelné (tzv. naturální obligace), tedy je nelze ani nijak platně zajistit, i když jsou platné a existující, ale lze je splnit pouze dobrovolně. Na svoji obranu Roubíček uvedl, že o naturální obligaci se opírá i plnění ze hry nebo ze sázky uzavřené mezi fyzickými osobami, např. ze smlouvy o půjčce peněz do takového hry uzavřené mezi fyzickými osobami, např. ze smlouvy o půjčce peněz do takového hry nebo sázky. O naturální závazek nejde naopak v případě, kdy je hra nebo sázka organizována výherním podnikem, který podle ustanovení § 846 obč. zák. provozuje stát nebo který byl úředně povolen.

Krajský soud, tedy soud v tomto případě odvolací, vyslechl obě strany a rozhodl tak, že žalobu Nováka zamítl v celém rozsahu a v odůvodnění rozsudku uvedl, že okresní soud jako soud prvního stupně v daném případě správně zjistil skutkový stav věci, avšak vyvodil z něho nesprávné právní záměry, jak vyplývá z provedeného dokazování, je nesporné, že konkrétního dne Roubíček neměl platné úřední povolení k provozování tohoto konkrétního hracího přístroje a nestačí přitom skutečnost, že žalovaný měl jako předmět činnosti v obchodním rejstříku zapsáno i provozování výherních hracích automatů. Nemůže být proto uvažováno o výjimce obsažené v § 846 obč. zák. pro poskytnutí soudní ochrany smlouvám uzavíraným při hře a sázce. Naopak je zcela jednoznačné, že je třeba aplikovat ustanovení § 845 odst. 1 obč. zák., což znamená, že výhru nelze vymáhat.

Při hře a sázce závisí existence nebo rozsah závazku jedné strany na náhodě nebo předem neznámé okolnosti nebo události uvedené provozovatelem hry nebo sázky v předem stanovených herních podmínkách. Každá ze stran má naději na výhru stejně jako na ztrátu proto se tradičně sázka a hra řadí ke smlouvám odvážným. I když nepochybně sázka a hra vzniká uzavřením smlouvy, zákon pro tento typ smlouvy stanoví zákaz vymáhání výher ze sázek a her prostřednictvím soudu, jakož i zákaz vymáhání pohledávek z půjček poskytnutých vědomě do sázky nebo hry. Závěr soudu prvního stupně o aplikaci dobrých mravů (tedy ustanovení § 3 obč. zák.) je nesprávný. Na základě tohoto ustanovení nelze konstituovat nárok na výplatu ze hry a sázky, jestliže zákon výslovně stanoví, že tato výhra není soudně vymahatelná. Po tomto výroku se Roubíčkovi rozzářily oči štěstím a Novák zaplakal, byť ne v celém rozsahu, neboť Krajský soud rozhodl o nákladech řízení tak, že Novák nemusí uhradit Roubíčkovi jako straně ve sporu úspěšné náklady na jeho právního zástupce, neboť by to pro Nováka znamenalo příliš velkou tvrdost. Roubíčkovi to však nevadilo, neboť mohl být soudem dotlačen k úhradě nejen celé vyhrané částky včetně nákladů advokáta protistrany a nákladů advokáta svého. Novák nakonec využil svého práva daného mu občanským soudním řádem, a to podáním mimořádného opravného prostředku adresovaného Nejvyššímu soudu v Brně. Tato soudní instance však potvrdila rozhodnutí Krajského soudu a tím de facto celá kauza skončila jednou provždy.

Jaké plyne z tohoto ponaučení? Pro posouzení, zda pohledávka vzniklá ze závazkového právního vztahu ze hry na hracím přístroji je pouze naturální obligací či nikoliv, je z hlediska ust. § 845 a § 846 obč.zák. rozhodující, zda výhra, na jejíž výplatu byl uplatněn nárok u soudu, byla dosažena na hracím přístroji, jehož provoz byl úředně povolen. Samotná okolnost, že přístroj není obsluhován přímo jeho provozovatelem a že ten, v jehož provozovně je umístěn, není jeho provozovatelem ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., není pro otázku vymahatelnosti výhry prostřednictvím soudu rozhodující.

Občanský zákoník prohlašuje výhry ze sázek a her za naturální obligace, což znamená, že takové výhry nelze vymáhat ani platně zajistit. Vymáhat a zajistit nelze také pohledávky z půjček do sázky nebo hry vědomě poskytnutých. Pokud však dojde k dobrovolnému plnění pohledávky ze sázky nebo hry, nejde o bezdůvodné obohacení ve smyslu § 451 občanského zákoníku.

Občanský zákoník neupravuje přímo pojem sázky ani pojem hry, reguluje pouze některé jejich právní důsledky. Pokud se např. s někým vsadíte o cokoli a vyhrajete, nemůžete tuto svoji výhru po něm vynucovat a nemůžete mu hrozit ani soudním vymáháním. Jediné, co vám v tu chvíli zbude, je apel na jeho čestné jednání a budoucí dobré vztahy.

Hodně štěstí Vám přeji při všech Vašich hrách na výherních automatech úředně povolených a ještě více štěstí přeji Vám, kteří téměř "vyhazujete" své peníze do automatů úředně nepovolených. V neposlední řadě též přeji příjemný nový rok a případné výhry nechť jsou výhrami skutečnými.

-J.M.-

Kdy se u nás začalo lyžovat

První lyže si u nás objednal z Norska Josef Rössler - Ořovský v roce 1886. Byl prvním propagátorem tohoto sportu mezi krkonošskou mládeží, kde u pana Ořovského si lyže prohlédl pan učitel Buchar, dal si podle nich zhotovit pro sebe 1 pár a nový sport šířil mezi svými žáky. O další propagaci lyžování se postaral hrabě Harrach, když v r. 1887 objednal několik párů norských lyží pro svůj lesní personál.

Lyžování se v Krkonoších ujalo a sériovou výrobu lyží na pile v Dolních Štěpanicích zavedl Antonín Vondrák.

Zásluhy o šíření lyžařského sportu na Šumavě měl profesor doktor B. Brauner z Prahy. Sám byl velkým propagátorem šumavské turistiky i lyžování, které se zde ujalo asi na počátku let 1900. Po Železnorudsku se rychle lyžování rozšířilo na Stašsko, Táborsko, Budějovicko a Jindřichohradecko. První závody na lyžích se zde konaly v roce 1908.

U příležitosti osmdesátiletého trvání lyžařství na jihu Čech vydal v r. 1967 prof. tělocviku na zemědělské škole v Č. Budějovicích Antonín Fučík brožuru: "Po stopách lyží na jihu Čech." Zde se dočítáme, že jako první lyžař se po Křemži projížděl četnický strážmistr Tögler v r. 1917. Profesor Fučík, v době, kdy tuto brožuru zpracovával, bydlel ve Křemži a zprávu o prvních lyžařských stopách na Křemežsku získal od Josefa Špána, dlouholetého cvičitele sokolského žactva ve Křemži. Josef Špán byl také prvním účastníkem župního přeboru v Prachaticích v r. 1928. Pocházel ze Chmelné a s ním se tohoto přeboru zúčastnil i František Zimerman z Doubku. Zimerman tento závod vyhrál i v následujícím roce 1929. Od té doby můžeme sledovat vznik sokolského lyžařského oddílu ve Křemži. František Zimerman byl o 7 let mladší než Špán, byl dlouholetým reprezentantem sokolského lyžařského oddílu a od r. 1938 byl i trenérem křemežských lyžařů, 17 let působil jako náčelník Sokola a v r. 1945 se stal župním vedoucím svazu lyžování ČSO v Č. Budějovicích. Jako závodník se zúčastnil mnoha okresních a krajských přeborů, mistrovstvích republiky a 8x běžel lyžařský maraton v Tatrách.

Jako trenér vychoval v Křemži širokou základnu závodníků v lyžování, v atletice, v orientačních závodech a v branných závodech - letních i zimních.

Od r.1957 byl František Zimerman asi 20 let náčelníkem Horské služby Šumava - okrsku Kleť.

Nejúspěšnějším reprezentantem křemežského Sokola byl v běhu na lyžích ing. Jan Žák, který získal v r. 1953 titul mistra republiky a později se stal trenérem slovinského národního týmu v lyžování.

V Křemži se začaly vyrábět první lyže - jasanky v kolářské dílně pana Šimečka asi v r. 1920. Dalšími výrobci lyží pod Kletí byli bratři Pokorní z Krásetína.

V r. 1928, když Zimerman vyhrál svůj první závod v Prachaticích, bylo mi 5 let a v té době jsem získal své první lyže. Byly to lehké a podomácku vyrobené lyže z javoru se špicemi zvednutými jen asi o 5 cm nad skluznici lyží, vázání bylo ze starých opratí a aby mi dobře jezdily, nažehlil mi je výrobce voskem z obyčejné svíčky. Hole byly ze samorostlé lísky se zaraženým hřebíkem ve špici a nahoře s knotem z petrolejové lampičky pro úchyt zápěstí. Než se svíčka na skluznici ošoupala a než se mi podařilo několikrát vylézt na první kopec, tehdy bylo naše sáňkařské eldorádo na Vlkanci, byl jsem víc na zemi než na lyžích. Zlepšení nastalo, když jsem objevil výstup bokem ke spádnici, což mi umožnilo rychlejší zdolání Vlkance a více sjezdů. Zastavení u cesty do Loučeje jsem prováděl pádem do sněhu s použitím zadní brzdy.

Když jsem ve třetí třídě dostal první jasanky, vyrobené v dílně pana Šimečka s vázáním Huitfeld a řádnými holemi s botci, zkoušel jsem již sjíždět strmější louku u Spolekováře, kopce u Šimáčků a na Podlazí.

Tolik z našich začátků lyžování, které nám učarovalo jako bílý sport na celý život. V době naší závodnické činnosti jsme pak měli možnost poznat většinu horstev naší republiky, jak se říkávalo "od Šumavy k Tatrám".

- ZH -

Zpracování lnu

Zpracování lnu, spřádání koudele na kolovratu, Kateřina Marková, Loučej
Dnes se v textilním průmyslu zpracovává na výrobky vlna, bavlna, len, hedvábí a umělé vlákno v různé kombinaci. V minulých stoletích to bylo jen to, co dalo hospodářství na vsi, vlna a len. Na vesnicích se proto chovaly ovce a pěstoval len, což se hodilo právě do našich podhorských oblastí. Ovce se vyživily na pastvinách, len nebyl náročný na půdu. Na našem Podkletí už po První světové válce obojí ustupovalo. Až když nastoupilo období Jednotných zemědělských družstev, objevila se velká potřeba lnu a začal se pěstovat ve velkém na scelených lánech. Družstvo s ním však nemělo velkou práci, protože po vytrhání a prosušení ho odvezlo do lnáren.

Daleko víc práce dal však len od vytrhání až po zpracování v plátno. V 18. a 19. století se selo hodně lnu v každém hospodářství, hlavně v rodinách početnějších, kde výrobků ze lnu bylo hodně třeba. Len se na poli musel trhat, protože strniště, které by zůstalo po sečení na poli, obsahuje ještě potřebnou vlákninu. Vytrhaný len se sušil na poli a doma se semeno vymlátilo cepem. Vymlácený len se pak sušil v pazderně. To byla vlastně malá chaloupka s dřevěným odrem (tj. strop z kulatiny mezi kterou byly mezery). Len se na odru rozprostřel a pod ním dole se mírně topilo jen tak, aby se nechytil a vysušil se.

Zpracování lnu, spřadená nit se přetáčí na "šnolci" nebo na "motovidlu" na přadena
Pazderen bývalo na vsi několik a po vysušení lnu se přeměnily v nouzový obytný domek. Kdo neměl svůj domek, byl za toto bydlení vděčný. Pojmenování "Pazderník", u "Pazderníků" se ještě v některých vesnicích pak užívalo. Ostatně víme dobře, že v minulých stoletích nebyli lidé nároční na bydlení a na vsi v jednom pop. čísle žilo téměř namačkáno i 10 x víc lidí než dnes.

Suchý len bylo nutno zbavit dřevěné části na trdlici. (Len se protahoval přes prkna se žlábky, do kterých zapadaly shora ostré hrany. (Zbytek nežádoucího pazdeří odpadl od čisté vlákniny při vochlování, přičemž se len protahoval po kartáči s hustě nabitými železnými hřebíky. Tím se konečně dostala čistá koudel, kterou si pak přadlena po částech vytahovala z přeslice a na kolovratu předla z ní nit. Sedět u kolovratu den za dnem, to byla právě práce na dlouhou zimu, než hospodyně všechen len zpředla. Lněné - říkalo se také režné - nitě se navíjely při předení na cívku kolovratu. Z klubka se pak přetáčely na motovidlo. Celá předena z motovidel se pak proprala v louhu, aby se vyčistila a znovu se sušila většinou v kuchyni nad pecí. Tato předena lnu už byla připravena na tkaní plátna. Tkalců v našem Podkletí bylo několik. Tak na Vinné na čp. 6 se říkalo u "Kalců", což je důkazem, že tu byl už od dřívějška tkadlec a lidé z Křemežska sem nosili len na tkaní.
Zpracování lnu, spřadená nit se přetáčí na "šnolci" nebo na "motovidlu" na přadena
V našem Okresním muzeu je vystaven tkalcovský stav rodiny Bolů z Brloha. Sám jsem ještě v Jaroníně začátkem padesátých let viděl tkát plátno. Hospodář Jan Schwarz, když mu skončila práce na poli, snesl vždy z půdy do prázdné výměnčí chalupy tkalcovský stav a tkal přízi, kterou tam měl od sousedů nanesenou. Rád vzpomínám na tu dobu, když jsem skončil vyučování a šel jsem dost často poslouchat rytmické klepání stavu a sledovat, jak lněná nit mizí ve stavu a plátno řádek po řádku pomalu přibývá. Většinou také přišli i někteří sousedé "na hrátky" a bylo to hezké posezení a popovídání a krásná zimní idylka.

Upředené plátno se pak v létě napnulo mezi dřevěné kolíky a při kropení vodou se bílilo. Na naší zahradě jsem nedávno objevil několik zatlučených kolíků už hluboko v zemi. Zde se poblíž studánky také kdysi bílilo plátno. Na vyhlazené hotové lněné plátno se už od konce 18. století někdy tiskly různé vzory.

Plátno mělo za minulých generací velké upotřebení. Byla to nejpotřebnější látkovina a "štuky" plátna byly vždy jako rezerva stočeny v malované truhle a nevěsta je také dostávala výbavou. Z jemnějšího plátna se šily košile, ručníky, ubrusy, prostěradla, povlaky na peřiny a slamníky. Z hrubšího pracovní oděvy a pytle na obilí a na brambory. Plátěné výrobky byly značně hrubší než z dnešních materiálů vyrobené, ale zato byly pevné a trvanlivé a to bylo v tehdejší době důležité.

- F. Nejedlý -

SPORT

Lyžařský vlek CHMELNÁ

V roce 2001 byl lyžařský areál ve Chmelné rozšířen o druhou sjezdovku. Důvodem rozšíření byl velký zájem o sjezdové lyžování na tomto velmi dobře položeném svahu a také proto, že už první sjezdovka je kapacitně velmi zatížena.

Práce spojené s rozšířením nebyly jednoduché. Největší podíl na všech zemních a terénních úpravách měla opět firma Julefa s.r.o. ze Chmelné. Všechny potřebné mechanismy s obsluhou provedli majitelé zmíněné firmy úplně zdarma a ve volném čase. Bez jejich nezištné pomoci by nebylo možno tuto akci uskutečnit. SDH Chmelná by toto nebyla schopna finančně zajistit. Také druhá sjezdovka je osvětlena, takže je možnost večerního lyžování na obou svazích. K vylepšení sjezdovek také přispěje rolba na úpravu svahů, kterou hasiči ze Chmelné zakoupili opět za velké pomoci fi Julefa a některých členů sboru. Pokud budou dobré sněhové podmínky, zvou hasiči ze Chmelné všechny občany, kteří rádi lyžují, na návštěvu tohoto lyžařského areálu.

Informace o provozu vleku:
Jezdí se každý den od 17:00 h do 21:00 h za umělého osvětlení.
Ve středu pak od 13:00 h do 21:00 h, v sobotu a neděli od 9:00 h do 21:00 h.

K dobré pohodě je u vleku bufet a parkoviště přímo u vleku zdarma.

Informace o provozu poskytují:
p. Vladislav Štindl - tel. +420 380 741 093, +420 724 246 789
p. Zdeněk Schuster - tel +420 380 741 365, +420 602 967 797

- V. Štindl -


ORIENTAČNÍ BĚH

V pátek 7. prosince se sešli členové oddílu orientačního běhu Tělovýchovné jednoty Sokol Křemže ke své výroční valné hromadě v restauraci u Chaloupků ve Vrábči. Účast byla téměř 100 %, což svědčí o tom, že členové tohoto oddílu mají stále velký zájem o činnost a úspěchy oddílu i po závodní sezóně. Byla opět úspěšná. V roce 2001 absolvovali 30 závodů v OB v Čechách, na Moravě a v Rakousku. Na těchto závodech získali 26 prvních, 36 druhých a 28 třetích míst. Že Křemežští jsou nejlepší v kraji, dokazují i výsledky soutěží družstev. Žactvo bylo suverénně první z osmi oddílů, dorost se umístil třetí také z osmi oddílů, dospělí byli první z dvanácti oddílů a družstvo veteránů druhé o pouhé 2 desetiny bodu. Soutěžilo 12 družstev. Ani v žebříčku jednotlivců si nevedli špatně.

V kat. H12 - 2. Kouba Petr, 3. Šandera Filip, 4. Troup Pavel, H14 - 2. Kouba Zdeněk, H16 - 4. Kovaříček Petr, H21 2. Zimmermann Pavel, 14. Klimeš Petr, H40-45 4. - Mražík Karel, 5. Moravec Miloš, H55 - 2. Štindl Vlad.
D14 - 1. Dulovcová Michaela, 4. Cyprová Eliška, 5. Kovaříčková Adéla D18 3. Moravcová Jitka, D21 - 1. Dulovcová Marie, D35-40 - 3. Troupová Vladislava, 4. Kovaříčková Darja, 5. Moravcová Jiřina.

- V. Štindl -


KŘEMEŽSKÁ LAŤKA 2001

18. prosince 2001 se konala v tělocvičně ZŠ Křemže tradiční soutěž ve skoku vysokém "Křemežská laťka". Odpoledne soutěžili žáci naší ZŠ. Soutěžilo se v jediné kategorii, neboť o vítězi rozhodoval rozdíl mezi tělesnou výškou a dosaženým výkonem. Zvítězil Martin Kovář výkonem 165 cm (rozdíl 18 cm), na 2. místě skončil Pavel Troup (130 cm, rozdíl 20 cm), a třetí byl Martin Bína (155 cm, rozdíl 23 cm), společně s Josefem Šanderou, který měl stejné výsledky.

Večerní soutěž dospělých vyhrál mezi 12 muži Jan Lábal v novém rekordu soutěže 201 cm. Druhý skončil Jonáš Řepa (185 cm), nejlepší domácí závodník Patrik Sládek skončil čtvrtý se 165 cm.
V kategorii dívek vyhrála M. Svobodová (Č.B.) výkonem 145 cm, čtvrtá skončila nejlepší domácí závodnice Lenka Schusterová (135 cm).

- Zdeněk Podpěra -

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

ŽIVOTNÍ JUBILEA

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČLI

Postřehy ze sousedství

Přiznávám, že přestože už druhým rokem "trvale" bydlím v Prachaticích, lačně vyhledávám vše, co souvisí s mým rodným Podkletím. Ať už se jedná o plakáty zvoucí na Křemežský veletrh nebo o setkání s paní učitelkou, která mě před více než čtvrtstoletím učila v chlumské školce a pak se odstěhovala kamsi na Šumavu... A tak asi nemusím popisovat s jakým nadšením jsem objevila v prachatickém muzeu BOHOUŠKOVICKÉ OPÁLY. Potěšilo mě, že dostaly čestné místo mezi minerály z Brazílie a Číny. A tak mám pod Libínem další důvod chlubit se svým rodištěm. Protože kde jinde se kromě pořádání veletrhů dají ještě najít "drahokamy"?

- Veronika Kochtová -

Vánoce, vánoce odcházejí...

Když se nyní na sebe podíváme do zrcadla v koupelně, máme chuť zhasnout a jako Adam po požití zakázaného ovoce se schovat před Hospodinem někam do křoví. Dopřávali jsme si dobrého jídla a klidu. A teď podle toho mnozí vypadáme! Abychom nemuseli utrácet za pochybně účinné medikamenty, zopakujme si opět desatero bodů pro úspěšné a relativně bezbolestné hubnutí.

 1. Musíme si být vědomi vážného důvodu ke snížení váhy.
 2. Vhodné je každodenní vážení za standardních podmínek.
 3. Nehladovíme! Jíme po 3 hodinách nepatrné množství s výrazným omezením příloh. (na dávku půl rohlíku, půl krajíčku)
 4. Zeleniny a ovoce si dopřejeme více.
 5. Prakticky vyloučíme cukr a tuky z potravy.
 6. Šetříme solí.
 7. Pijeme hodně tekutin bez alkoholu.
 8. Dopřejeme si více pohybu.
 9. Kolektivní hubnutí (např. v rodině) je vždycky snazší.
 10. Při potřebě většího zhubnutí je vhodný doprovod praktického lékaře.
Hodně zdaru v našem úsilí! Ať jsme zase hezcí kluci a hezká děvčata! Víc není třeba k tomu psát. Vždyť se o tom píše pořád dokola.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Klub Křemílek

Křemže - klub Křemílek, logo Možná jste si již někteří všimli, že od konce listopadu zahájil svoji činnost klub KŘEMÍLEK. Klub Křemílek je pro rodiče s dětmi do 6ti let. Každý čtvrtek se scházíme v Domě služeb na náměstí ve Křemži a to od 9:00 h do 11:30 hodin.

Děti jsou ve skupině vrstevníků velice spokojené, aktivně se zapojují do programu, který pro ně připravujeme (básničky, písničky a koledy, jednoduchá cvičení, malování a modelování.)

Děti zde navazují svá první kamarádství, což jim jak doufáme, usnadní pozdější nástup do dětského kolektivu např. do mateřské školy. Také maminky rády na chvíli uniknou z každodenního domácího kolotoče.

Křemže 2002, klub Křemílek
Na 11. prosince maminky se svými dětmi připravily pro všechny babičky, dědečky a známé předvánoční besídku, na které jsme si všichni společně zazpívali vánoční koledy.

Nic z toho by se neuskutečnilo, kdyby nám nevyšel vstříc starosta obce Ing. J. Troup a obecní zastupitelstvo, kteří nám umožnili bezplatně využívat podkrovní místnost v Domě služeb. Za to bychom jim chtěli poděkovat a zároveň naše poděkování patří i sponzorům, kteří nám finanční částkou pomohli se zařízením a vybavením klubu Křemílek.

Jsou to: fa AGRIO, fa SEXTA - p. ing. J. Mejzlík, fa SLIM - Ing. Z. Šebesta, KDH - p. Homolka - výroba obrazových rámů, Truhlářství Homolka Srnín, pí Cikhartová - stomatologická laboratoř, p. Bíirger - oprava obuvi a tašek, výroba klíčů, pí Borovková - Ovoce, zelenina, p. Jirovec, p. Schuster - Obklady, dlažby, PVC, ing. Štindl - Inženýrská a poradenská činnost ve stavebnictví, p. Bartoš - Zednické práce, pí Študlarová - Masáže.
Dále děkujeme všem, kteří nám darovali použité hračky po svých starších dětech.

Dodatečně bychom chtěli popřát všem hodně zdraví a štěstí v novém roce 2002 a těšíme se na shledanou s vámi opět ve čtvrtek.

- Petra Mrázková, Jana Homolková, Zuzana Biirgerová -

Občanské sdružení PIONÝR Křemže

Křemže 2002, oddíl Broučci
Jako všichni ostatní i my jsme bilancovali na konci roku svou celoroční činnost. Uspořádali jsme pro děti spoustu akcí - alespoň některé bych chtěla vzpomenout.

Strávili jsme čtyři víkendy na základně Domu dětí a mládeže v Zátoni u Větřní - vítali jsme jaro, zimu, strávili jsme víkend plný her a víkend pro nejmenší, každého víkendu se zúčastnilo přibližně 50 dětí a vedoucích.

U únoru jsme uspořádali tradičně karneval v restauraci p. Smahela, kterého se zúčastnila stovka dětí.

V květnu jsem zavítali na Šumavu víkend jsme prožili v Zátoni pod Boubínem.

Křemže 2002, oddíl Broučci
Tradičnímu Dni dětí nepřálo v loňském roce počasí, přesto se ho zúčastnilo 260 dětí, i s rodiči nás bylo na 350. Tato akce by však nemohla proběhnout bez přispění sponzorů např. Artypa Holubov, OÚ Křemže, Agrio Křemže, fa Eliška p. Konzal, ČMOS Kámen a písek Plešovice a další, všem touto cestou ještě jednou děkujeme.

Letní tábor jsme prožili v Kovářově u Frymburku na základně Skautů, úžasných 8 dnů jsme plnili úkoly na téma Život pravěkých lovců. Společně s Českým svazem rybářů jsme vyčistili část Křemežského potoka od Chlumského mlýna až na Dívčí kámen, kde jsme si upekli buřtíky.

S CK Dovita jsme navštívili Italskou Pinarela di Cervia, kde jsme strávili nádherný začátek září, s laskavým svolením paní ředitelky, která uvolnila děti z vyučování.

Dovolte i nám, abychom Vám všem popřáli do nového roku 2002 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

- Oddíl Broučci -

Křemže 2002, oddíl Broučci

Mikulášská nadílka

Určitě všechny děti vědí, co se děje 5, prosince. Všechny totiž tento den netrpělivě očekávají. Přichází k nám Mikuláš, čertíci a andělé.

I my Pionýři jsme se rozhodli potěšit a trochu pozlobit naše "křemežské" dětičky. 8. prosince, tak jako každý rok, jsme připravili Mikulášskou nadílku.. Nadílka se konala od 14:00 h v restauraci pana Smahela na náměstí.

Již od půl druhé se scházely děti i s rodiči z nejrůznějšího okolí. Ať už z Brloha, Nové Vsi, Chlumu, Holubova nebo Mříčí. Převážná většina byla ale ze Křemže. Sešly se zde i děti různých věkových kategorií. Od miminek po chlapce a děvčata z devátých tříd. Akce byla zahájena dětskou diskotékou, do které jsme vsunuli různé hry např. židlovanou, přenášení pinponkového míčku lžící, po foukání balonku s brčkem na provázku apod.

Přibližně v půl čtvrté děti přivolaly Mikuláše. jako první vběhli do sálu čertíci. Ti nejmenší začali plakat. Ti starší, otrlejší v klidu sledovali čertovské hemžení. Hned za nimi přišli andílci, kteří přinesli plné bedničky nadílky. Nakonec přišel Mikuláš. Mikuláš měl "zlatou knihu", kde měl o každém zapsáno, jak se po celý rok choval. Mnozí se až divili, kde se to všechno dozvěděl. Děti dostaly balíček s ovocem a na památku zvoneček. Nadělování trvalo dlouho, vždyt přišlo okolo 60 dětiček. Asi za dvě hodinky měl každý naděleno, a Mikuláš a hlavně čertíci mohli odejít.

Diskotéka mohla pokračovat. I přesto, že dav dětiček silně prořídl, nadílka neztratila své kouzlo a děti si jí jaksepatří užívaly. Kolem šesté jsme diskotéku ukončili.

Doufáme, že jste se všichni, kdo jste nás navštívili, dobře bavili, a že se opět příští rok ve zdraví sejdeme.

- Vaši pionýři oddílu PAGONG -

Vyzkoušejte a ochutnejte

Holubovský zpravodaj - mlsání, ilustrace Těstoviny se sýrovou omáčkou
SUROVINY
Těstoviny (podle chuti), cibule, máslo, šlehačka, žampiony, 10 dkg tvrdého sýra, 10 dkg sýra NIVY, 4-5 stroužků česneku, sůl a pepř.
POSTUP
Těstoviny uvaříme v osolené vodě s přidáním lžičky oleje.

OMÁČKA
Na másle zpěníme nakrájenou cibuli, pokrájené žampiony a podusíme. Zalijeme šlehačkou, opepříme a přidáme oba nastrouhané sýry. Povaříme, prolisujeme česnek, osolíme (POZOR sýry jsou dost slané). Podle potřeby zahustíme moukou.

Bublanina s meruňkami
SUROVINY
25 dkg měkkého tvarohu, 25 dkg cukru moučka 25 dkg tuhu (Hera), 33 dkg polohrubé mouky, 4 vejce, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, kúra z 1 citronu
POSTUP
Ušleháme sníh ze 4 bílků. Žloutky třeme s cukrem (i vanilkovým) a tukem. Přidáme tvaroh a ještě šleháme. Do hmoty jemně vmícháme mouku, prášek do pečiva a citr. kůru. Naposled sníh z bílků. Rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech. Rovnou na těsto poklademe půlky meruněk (i kompotované), řeznou plochou nahoru. Pečeme.
RADA
Třená těsta na plech roztírám stěrkou, kterou stále namáčím do studené vody. Nelepí se na těsto.

-KŠ-

I N F O R M A C E

ZÁLOHA NA VODNÉ A STOČNÉ
na měsíc leden 2002 se vybírá:
16. 1. 2002 - od 12:30 do 17:00 h
17. 1. 2002 - od 12:30 do 16:00 h
18. 1. 2002 - od 12:30 do 14:30 h
v jídelně Domu služeb


KNIHOVNA - ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY
Pro možnost lepšího využití a zpřístupnění veřejného internetového pracoviště, byla rozšířena výpůjční doba v knihovně Křemže.
pondělí 9:00-11:00 h, 12:00-18:00 h
středa 14:00-18:00 h
čtvrtek 9:00-11:00 h, 12:00-18:00 h


ZMĚNY NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ
Novým pracovníkem, pověřeným vedením odboru výstavby, při Obecním úřadu Křemže je p. Jiří JEŘÁBEK, který vystřídal ing. Kalkušovou, která na vlastní žádost ukončila pracovní poměr k 31.12. 2001.


KŘEMŽE V ROCE 2001


Rádi bychom pozvali zájemce o STOLNí TENIS.
Podařilo se sehnat čas v tělocvičně (každé úterý odpoledne) a hlavně trenéry Jiřího a Josefa Reitingerovi, kteří se jako dobří hráči o nové zájemce budou starat.
Nové začátečníky i pokročilé prosíme, aby na začátku února sledovali naši vývěsku u pošty.

- TJ. Sokol Křemže -
Další informace :
Ski klub Chmelná
Křemežský veletrh
Základní škola Křemže - http://home.worldonline.cz/~cz290962


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC KŘEMŽE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Křemže

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 26. ledna 2002 : TOPlist 0