Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002 
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č. 5/2005 - Dne 23. prosince 2005


Starosta občanům
Betlémské světlo
Rada obce
Zastupitelstvo obce
Mateřská a základní škola
Společenská kronika
Výstava v ZŠ "Příroda Boletic"

 

 

 Starosta občanům Nahoru

Vážení spoluobčané!
Nevím, jak Vám, ale mně připadá každý rok nějak kratší. Možná je to i tím, že se snažíme stihnout toho co nejvíce… Zvláště si to uvědomuji v této předvánoční době a s blížícím se koncem roku 2005.

Snad každý se ohlíží zpět a hodnotí celý rok, co se mu podle jeho představ nebo plánu podařilo, co se podařilo méně, anebo co se vůbec nestihlo. Věřím, že každý z nás se takto ohlíží a zároveň i plánuje do příštího roku, co se dá vylepšit. Hodnotíme nejen sebe, ale i své okolí, a už je to tak, že nejvíce chyb a nepořádku vidíme často právě u těch druhých.

O tom, co se podařilo vykonat v rámci obce, se nechci zmiňovat, je na Vašem zhodnocení, zda ve Vašem okolí došlo k nějakým změnám k lepšímu v rozvoji obce, zabezpečování potřeb a služeb občanům, vzhledu obce apod.

Jsem velice rád, že převážná část občanů se snaží udržovat v obci čistotu a pořádek, zkrášlují své nemovitosti a pečují o zeleň v jejich blízkém okolí. Při procházce obcí je skutečně nač se dívat, a to nejen v samotném Kájově, ale i v dalších částech obce.

Za toto Vaše snažení Vám velice děkuji a pevně věřím, že do budoucna se přidají i další občané, kteří své okolí také vylepší.

V tomto předvánočním čase Vám všem přeji klidné a příjemné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a přátel. Do nového roku 2006 pak přeji mnoho štěstí, pevné zdraví osobní i pracovní úspěchy.

Toto vše s přáním života v míru Vám jménem zaměstnanců obce Kájov, obecní rady a zastupitelstva přeje

Miroslav Červ
starosta

 Betlémské světlo Nahoru

Dne 24.prosince 2005 ve 13.45 bude v Kájově u kostela předáno kájovskými hasiči Betlémské světlo, které přicestuje v letošním roce přes Freistadt, Frymburk a Chvalšiny do Kájova. Každý z občanů si může světlo míru a přátelství odnést do svých domovů a přispět jím k té správné vánoční pohodě. Přineste si s sebou proto lampy nebo svíce.

V této době můžete shlédnout i ŽIVÝ BETLÉM, který připravily naše sestřičky. PŮLNOČNÍ MŠE je letos v Kájově již ve 20 hodin.

K vánoční pohodě přispívají v posledních letech Řádové sestry sv. Vincence z Pauly, které v klášteře kájovského poutního areálu působí již řadu let. Díky jejich úsilí se kájovská dominanta proměňuje do stále krásnější podoby. Rovněž jejich péče o osamělé bezmocné, staré a nemocné občany, ale i soustavná a trpělivá celoroční práce s dětmi - obojí jsou činnosti chvályhodné a vlastně nedocenitelné.

Chtěl bych touto cestou jménem obecní rady poděkovat za jejich obětavou práci a popřát do další činnosti mnoho zdraví, sil a božího požehnání.

Rovněž patří velké poděkování Kongregaci řádových sester sv. Vincence v domovském klášteře v Mnichově, která pobyt NAŠIM SESTŘIČKÁM v Kájově umožnila.

Miroslav Červ
starosta

 Rada obce Nahoru

na svých posledních pěti zasedáních projednala a schválila :

Rada obce byla informována o :

(lm)

 Zastupitelstvo obce Nahoru

na veřejném zasedání 20.12.2005

schválilo usnesením č. IV/05/33

neschválilo usnesením č. IV/05/34

schválilo usnesením č. IV/05/35

schválilo usnesením č. IV/05/36

schválilo usnesením č. IV/05/37

schválilo usnesením č. IV/05/38

schválilo usnesením č. IV/05/39

schválilo usnesením č. IV/05/40

schválilo usnesením č. IV/05/41

schválilo usnesením č. IV/05/42

vzalo na vědomi usnesením č. IV/05/43

 Mateřská a základní škola Nahoru

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ve školním roce 2005 - 2006 navštěvuje MŠ 28 dětí, tj. o 2 děti méně, než v minulých letech. Počet dětí je stanoven novým školským zákonem - 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Do MŠ jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školské docházky a děti starší - dle počtu volných míst.

Od 1. 7. 2005 pracuje v MŠ jako vedoucí učitelka paní Jarmila Šetková. Paní Věra Augustinová pracuje jako učitelka MŠ do doby nástupu nové pedagožky. K jiným personálním změnám nedošlo.

Od září pracujeme dle školského vzdělávacího programu "Barevné kamínky", který je sestaven z 10 celků a zahrnuje 5 výchovných oblastí. Vzdělávací činnost je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Vede děti k individuální práci, probouzí v nich aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe. Učí je naslouchat, objevovat, ale i ukazovat odvahu, používat to, co se naučily, zvládají a dokážou.

Měsíc září byl pro nás měsícem poznávání nového prostředí a seznamování se s novými kamarády. Na děti čekalo mnoho překvapení, která pro ně připravily starší děti a učitelky.

Měsíc říjen a listopad proběhl v duchu poznávání živé a neživé přírody, jejích proměn i co se týče barevnosti. Děti často pracovaly s přírodninami. Těmito výrobky si vyzdobily třídu a vstupní halu.

V prosinci pro nás nastal ten nejkrásnější a nejtajemnější čas v roce. Přišel mezi nás Mikuláš s čerty, pro jejich návštěvu jsme si pilně připravovali básničky a písničky, učili jsme se překonávat strach pomocí různých her, připravili jsme novou výzdobu, aby se Mikulášovi u nás líbilo. Po Mikuláši pak se už vždy těšíme, až zazvoní vánoční zvoneček. Společně jsme pekli vánoční cukroví, připravili dárečky pro kamarády a nejbližší.

Na velmi dobré úrovni je i spolupráce se základní školou. Děti měly již několikrát možnost základní školu navštívit např. při návštěvách různých výstavek žákovských prací a při společných akcích. Společně se zúčastňujeme divadelních představení a koncertů.

Děti se podílejí i na dalších aktivitách - na besídce ke Dni důchodců, mikulášské a vánoční besídce, pravidelně s nimi připravujeme program na vítání občánků do života v naší obci.

Od ledna roku 2006 budou starší děti zařazeny ve spolupráci se ZŠ do předplaveckého výcviku v bazénu v Českém Krumlově.

Rodiče mají možnost kdykoliv po dohodě s učitelkami vstoupit do třídy a zapojit se do hry dítěte nebo pozorovat jeho výchovnou činnost. Tímto mohou porovnat schopnosti svého dítěte s ostatními dětmi v kolektivu. Tato forma je zatím nejvíc využívána v období přijímání nových dětí. Pro rodiče jsou každý týden připraveny na nástěnce ve vstupní hale pravidelné informace o činnostech dětí a na jaké výchovné a vzdělávací téma. Ale jen málo rodičů tyto informace sleduje, což nás mrzí. Mohli by s námi pak i doma touto formou spolupracovat, pomohli by tím hlavně svým dětem.

Jarmila Šetková


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ve středu 21.12. jsme byli ozdobit dobrůtkami stromeček zvířátkům v lese, zašli jsme pozdravit i koníka Dardžiho do Přelštic. Přinesli jsme mu vánoční jablíčka. Vycházka byla na celé dopoledne.

V úterý 10.1.2006 začíná plavecký výcvik. Zúčastní se ho děti ze všech ročníků a předškolní děti z MŠ. Výcvik se skládá z 10 lekcí, vždy v úterý od 10 hod, poslední lekce je 21.3.). V době výcviku budou mít všechny třídy jiný rozvrh (místo hodin tělesné výchovy budou odpadlé úterní hodiny).

3. až 5. února 2006 se zúčastníme akce "PRAHA LEDOVÁ".

DŮLEŽITÁ INFORMACE
Zápis do 1.třídy bude v ZŠ Kájov ve čtvrtek 26.1.2006 od 14 do 17 hodin !!!

Webové stránky naší školy jsou: www.sweb.cz./skolakajov

Lenka Augustinová, ředitelka ZŠ

 Společenská kronika Nahoru

BLAHOPŘEJEME OBČANŮM KÁJOVA,
kteří měli narozeniny v listopadu a prosinci 2005 (od 70 let výše)

MARII PLÁNSKÉ (85), KARLU KRÁLOVI (84), KATEŘINĚ DOBROVODSKÉ (82), JOSEFU PEŘINOVI (78) A BOŽENĚ BAYEROVÉ (82) Z KŘENOVA,
BOHUSLAVU MRÁZOVI (85) Z KLADNÉHO,
ŠTĚPÁNCE KRTKOVÉ (78) A KVĚTĚ LINHOVÉ (70) Z NOVOSEDEL,
LUDMILE PIŠLOVÉ (78), VLASTĚ BICANOVÉ (75), MARII BICANOVÉ (74), EVĚ KLEMENTOVÉ (71),
ANNĚ BRUTTMANNOVÉ (93), JANU MOJŽÍŠOVI (81), JAROSLAVU KLEMENTOVI (77), JOSEFU HUSÁKOVI (76)
A PANÍ ZEMJÁNKOVÉ (70) Z KÁJOVA.

Oslavencům přejeme pevné zdraví, osobní spokojenost a vyplnění jejich životních přání !

 Výstava v ZŠ "Příroda Boletic" Nahoru

Zveme Vás na výstavu
"PŘÍRODA BOLETIC" V KÁJOVSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Boletice - přírodní park nebo zdevastované území ?

"Touha objevovat nepoznané vede rozmanitými cestami. Hloubky oceánů, tajemné jeskyně nebo exotické tropy odnepaměti přitahovaly různé sorty lidí, ať jen dobrodruhy, nebo prostě cestovatele. V posledním desetiletí jich narostlo - otevřené hranice umožňují i našincům výpravy do vzdálených končin s panenskou přírodou. Málokdo si však uvědomuje, že taková země neznámá - terra incognita - leží i přímo za našimi humny, sotva půl hodiny od krajského města. Není to omyl, jen zvláštní souhra okolností stojí za faktem, že uprostřed lidmi podmaněné krajiny se najde kus země, v němž příroda a přírodní hodnoty nad lidskými aktivitami stále ještě převládají. Jsme ve Vojenském výcvikovém prostoru Boletice."

Dva roky trvá spor o Boletice a zdá se, že nebude hned tak ukončen. Na jedné straně zájem o "převedení do civilu", na druhé straně snaha o zabezpečení ochrany unikátní přírody. Převedení pod civilní správu by zvýšilo šance pro průmyslový turismus ve stylu střediska zimních sportů. Zachování vojenského újezdu dává naopak větší šanci přírodě a měkké turistice. V obou případech se ale tyto aktivity bezprostředně dotýkají okolních obcí a měst. Jihočeský kraj slibuje zvýšení zaměstnanosti při realizaci projektu Chlum. Ochránci přírody upozorňují na rizika s tím spojená a sankce Evropské unie. Boletice totiž nejsou již pouze záležitostí kraje nebo republiky. Přijetím do evropské soustavy Natura 2000 byla nejen potvrzena unikátnost zdejší přírody, ale zároveň se na její ochranu vztahují i evropské zákony. Nejde ale pouze o zákony a přírodu, ale také o lidi, kteří zde žijí a pracují. Věříme, že rozumným řešením, které může přinést prospěch obcím a zároveň ochrání přírodu je otevření části vojenského prostoru pro cyklistické stezky a pěší turistiku. Důležité je ale o všech těchto krocích informovat pravdivě veřejnost. Seznamovat ji s projekty, vysvětlovat záměry a informovat o přírodních zajímavostech. Jednou z z možností jak toho dosáhnout je i výstava, kterou na leden připravilo Sdružení Calla v kájovské základní škole.

Výstava barevných fotografií Příroda Boletic je doplněna o expozici "Boletice - klenot přírody" a část objasňující význam a poslání soustavy NATURA 2000. K výstavě byla vydána barevná propagační skládačka a brožura. Součástí vernisáže bude v pondělí 9. ledna 2006 rovněž beseda. Věříme, že si obyvatelé Kájova a okolí najdou čas a výstavu navštíví. Jsme připraveni o problému diskutovat a přivítáme jakékoliv připomínky. Pozvánku na výstavu najdete uvnitř Vašeho občasníku.

Další informace o kauze Boletice naleznete rovněž na internetové stránce: http://calla.cz.

Vladimír Molek, Sdružení Calla


 

Časopísek vychází zdarma jako informační občasník, registr. u MK pod č.e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 5/2005 vyšlo v nákladu 520 výtisků dne 21. prosince 2005.
Zpravodaj připravili Libuše Semecká a Libor Michálek.
Distribuce OÚ Kájov, tel. +420 380 731 237,
e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz.
Adresa elektronické podatelny: semecka@ou-kajov.cz

 



© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0