Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č. 4/2001 - Dne 20. prosince 2001


Milí naši čtenáři
Vánoční přání starosty
Obecní rada
Z jednání obecního zastupitelstva
Sport
Mateřská škola
Základní škola
Z Kájovské kroniky
Milosrdné sestry v Kájově
Společenská kronika

 

 

 Milí naši čtenáři, Nahoru

zanedlouho spolu prožijeme již druhé vánoce na stránkách našeho Časopísku.

Číslo od čísla se snažíme náš zpravodaj něčím obohatit a vylepšit. Výtisk vánoční nám k tomu dává mimořádnou příležitost. Vánoce jsou již dávno pro každého symbolem pohody, lásky, tepla a vůně domova. Snad v kontrastu ke studenému, nevlídnému ročnímu období, snad proto, že příroda v zimě umožňovala svým spánkem, aby si lidé mohli být blíž, když nebyla práce venku a byli spíše doma?

I v dnešní době přicházíme domů dříve, ale dejme si pozor na zloděje času. Uberme občas něco z výdobytků civilizace, nezapínejme televizi, rádio, hifi věž, počítač - zaranžujme si sami černou hodinku, zapalme si třebas jen svíčku a povídejme si spolu. Nečekejme jen na náhodu, že třeba zas nepůjde někdy proud. Nestalo se Vám, že vynucená chvíle nicnedělání Vás překvapila něčím již dávno neochutnaným, skoro zastavením času a otevřeným prostorem pro naslouchání jeden druhému? Nestýská se Vám v koutku duše po těch tichých večerech s vyprávěním? Myšlence, kterou si sami čím dál častěji opakujeme „ČAS! NENÍ ČAS!“ věřím a nevěřím. Chceme-li něčeho opravdu dosáhnout, čas si uděláme, a tolikrát třeba opět na sledování dalšího dílu televizního seriálu. Jako bychom žili cizími vymyšlenými životy. A přitom náš vlastní má mít pro nás cenu nejvyšší.

Za redakci
Libuše Semecká

 Vánoční přání starosty Nahoru

Milí spoluobčané,
když se na chvíli zastavíme v tom každodenním shonu a zamyslíme se, zjistíme, že už se zase rok s rokem schází. Končí nám první rok nového tisíciletí a zdá se, že již zase utekl rychleji, než ty roky před ním. A jaký vlastně byl? Na tuto otázku si každý musí odpovědět sám – zda byl se sebou spokojen, a zda byl spokojen i s tím, co se dělo v jeho okolí. Rovněž tak je možno hodnotit i práci obecního úřadu po stránce služeb obyvatelům, práci obecní rady a zastupitelstva. O naší činnosti se částečně dozvídáte i prostřednictvím našeho Časopísku, její výsledky lze vidět kolem nás, v jednotlivých částech obce.

Za tuto práci bych chtěl všem zaměstnancům obce i zastupitelstvu poděkovat. Rovněž děkuji všem občanům, kteří se přímo podíleli na činnosti obce, na jejím zvelebení a údržbě v jednotlivých osadách Kájova. Do nadcházejících svátků vánočních a do nového roku 2002 přeji Vám všem co nejvíce pohody, zdraví, štěstí a splnění všech Vašich přání.

Váš starosta
Miroslav Červ

 Obecní rada Nahoru

na svých pěti zasedáních projednala během posledního čtvrtletí: šest žádostí o stavební pozemek, tři o koupi pozemkové parcely. Všechny byly až na jednu výjimku doporučeny ke schválení OZ. Dále se odsouhlasila jedna směna pozemku mezi obcí Kájov a Pozemkovým fondem ČR. K dalším projednávaným bodům patřila žádost o uskutečnění Rallye Český Krumlov v roce 2002 (doporučeno), smlouva o spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou (nedoporučeno), vyhodnocení Kájovské poutě 2001, prodloužení sítí základní technické vybavenosti u kostela pro nové stavební parcely, záměr pana Michla o vybudování autobazaru a vrakoviště (doporučeno za podmínky přísného dodržování podmínek provozu), prodej vysloužilé Š 1203, financování plaveckého výcviku pro žáky ZŠ.

Byla také projednána jedna stížnost o rozšíření komunikace. Starosta obce seznámil členy rady s plánovanou výstavbou 1. etapy RD ve směru na Boletice, s uložením pokut za nezkolaudovanou ČOV Kájov v roce 1995, s rozhodnutím okresního hygienika o odběrních místech a četnosti odběru vzorků pitné vody, s počtem žáků dojíždějících do ZŠ v Českém Krumlově (57), protokolem o výsledku kontroly komise výstavby, kterou provedl ref. Regionálního rozvoje OkÚ Český Krumlov s konstatováním, že výkon je dobře zabezpečen. Dále byla rada seznámena s kontrolou archivace spisů, provedenou ředitelkou Státního okresního archívu Český Krumlov s tím, že spisová služba je na dobré úrovni, a projednala též souborné stanovisko k územnímu plánu Kájova.

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

Usnesení 4/2001 ze zasedání OZ Kájov, konaného dne 17. 12. 2001 v 17 hodin v restauraci Konibar

OZ po projednání schvaluje :
1)Souborné stanovisko s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu obce Kájov, které bylo projednáno Krajským úřadem, orgánem územního plánování, se závěrem – bez připomínek.
2)Program obnovy venkova, který byl zpracován Ing. arch. Rampasem, tak, jak byl předložen jednání OZ.
3)Zvýšení ceny vodného pro občany, odběratele vody ze zásobního řadu ve vlastnictví obce, a to z částky 5,- Kč na 9,- Kč /m3, a stočného z částky 2,- Kč na 4,- Kč/m3 odpadní vody svedené do obecní kanalizace. Změny platí od 1. 1. 2002.
4)Změnu smlouvy na prodej obecních stavebních parcel s tím, že po kolaudaci stavby a povolení užívání se ruší věcné břemeno práva předkupního pro obec v plném rozsahu.
5)Prodej pozemků Ing. Ivanu Hájkovi p.č. 1197/14 v k.ú. Kladné o výměře 94 m2 za cenu 20,- Kč/m2, + všechny náklady s prodejem související, včetně daně z převodu nemovitosti, panu Janu Pěstovi část p.č. 239/6 k.ú. Kladné o výměře cca 300 m2 za částku 20,- Kč/m2 + náklady s prodejem související, pozemkovou úpravu v k.ú. Křenov na návrh Pozemkového úřadu, týkající se parcel PK č. 588 a 585 ve vlastnictví obce s výměnou za PK č. 596 a 603 ve vlastnictví PF ČR, jejichž výměra je téměř shodná. Schváleno za podmínky, že bude zachována příjezdová cesta k tomuto novému obecnímu pozemku.
6)Rozpočtové změny tak, jak byly předneseny předsedou finanční komise (příloha zápisu uloženého na OÚ)
7)Podnikatelský záměr pana Zdeňka Michla na vybudování autobazaru a vrakoviště na p.č. 1392/1 a 1385/1 v k.ú. Kladné, za přísného dodržování podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy.

OZ po projednání neschvaluje a zamítá :
Smlouvu o spolupráci s oblastní hospodářskou komorou v Českém Krumlově a prodej částí pozemku č. 1039/9 v k.ú Kladenské Rovné, o který žádala paní Růžena Vališová. Není v zájmu obce tento pozemek odprodat.

OZ bere na vědomí :
Zprávu o činnosti obecní rady.

 Sport Nahoru

„Foosballová liga“ – stolní fotbálek
Miroslav Haňka

V restauraci Pohoda se začala hrát oblastní foosballová liga. Z Kájova jsou přihlášeny dvě družstva: Budvar Team (František Hrdlička, Milan Čondl, Jan Kozák, Michaela Augustinová, Anna Augustinová a Václav Augustin) a Drtiči (Vendula Kmochová, Jiří Nedorost, Petr Fišer, Jakub Vavrek, Jaroslav Neuberk, Petra Lustová a Petr Fišer). Po prvních třech kolech vedou suverénně Drtiči. Budvar team je zatím třetí.

turnaj
1. 12. 2001 jsme pořádali turnaj, ve kterém zvítězilo družstvo z Chvalšin. Kájováky reprezentovala Michaela Augustinová a Milan Čondl, získali druhé místo, třetí pak patřilo Františku Hrdličkovi a Václavu Augustinovi.

 

Šipkový sport v Kájově

Po 10. kole šipkařské ligy jsou družstvo Pohodáři B i nadále ve spodní části tabulky, a to na 12. místě (z devíti odehraných zápasů vyhrálo pouze jeden). Ale protože ještě není konec sezóny a před družstvem je ještě patnáct zápasů, určitě se s tím dá něco udělat.

Družstvo Pohodáři A jsou na tom podstatně lépe. Z devíti zápasů vyhráli pět, a to s velice malým rozdílem (šesté místo se ztrátou šesti bodů na prvního a jedním zápasem k dobru). Do konce první poloviny soutěže zbývají tři zápasy, a ty jsou s vyhlídkou na vítězství. V druhé části soutěže mají určitě co vracet. Jejich cílem je umístění do třetího místa. I oni musí více trénovat a sbírat zkušenosti na turnajích, kde se dá poprat s nervozitou daleko snadněji, než při samotném zápase.

Z hráčů bych chtěl vyzdvihnout z „B“ Bohumila Kordíka a Jiřího Ihnatoliju, kteří jsou v celkovém bodování třetí ligy skupiny C na 57. a 58. místě. Z „A“ Romana Švece, který je na čtvrtém místě, a Radka Netušila na místě 12.

Závěrem bych chtěl všechny příznivce šipek pozvat na vánoční turnaj Strmeň cup, který je 22. 12. 2001 ve 14.00, a na Pohodu cup, který je 27. 12. 2001 v 16.00.

 

Kopaná v Kájově na začátku 21. století
Daniel Vejvoda

Kvapem se blíží konec roku 2001 a nemůžeme se nezamyslet nad polovinou fotbalové sezóny 2001-02.

Fotbalová přípravka žáků má za sebou polovinu soutěže a naše družstvo je na 6. místě okresní soutěže. Musíme uznat, že momentálně na lepší umístění bohužel nemáme. Doufáme, že se nám v jarní části soutěže bude dařit lépe. Teď v zimě trénují děti dvakrát týdně, a to vždy v úterý a ve čtvrtek od 17,00 do 18,30. Poděkování za to, že mají tréninky dvakrát týdně, patří hlavně jejich novým trenérům Václavu Fišerovi ml., Janu Podrovi a Miroslavu Sládečkovi.

Jinak jsme začali po skončení podzimní sezóny běhat do bazénu ve Větřní, a to každou sobotu. Budeme v tom pokračovat do 5. ledna 2002, protože v prosinci jsou dva halové turnaje, kterých se naše fotbalové naděje také zúčastňují (i když v první sérii turnajů se jim nedařilo a skončili celkově poslední bez jediného bodu s hrozivým skóre 1 : 22).

Fotbaloví žáci jsou podle očekávání v okresním přeboru na předposledním místě, ale jak jsme již v minulém čísle Časopísku uvedli, letos jsme žádné závratné výsledky neočekávali. V zimní přestávce jsme se zaměřili na dohánění fyzické kondice. Děti běhají nejen do Větřní, ale běháme i ve středu do Novosedel, odkud se jezdí do tělocvičny v Hořicích, kde nám tak jako loni vyšla obec vstříc s pronájmem tělocvičny a kde jsme také odehráli první turnaj v halové lize. Těchto turnajů se zúčastňují družstva Č. Krumlova "A" i "B", Kaplice a Loučovic. Je to příležitost zahrát si proti lepším kolektivům a něčemu se přiučit.

Závěrem mého příspěvku bych chtěl poděkovat hráčům i trenérům za jejich snahu, ochotu a dobrovolné nasazení pro fotbal. Do příštího roku přeji nám všem, aby nám chuť a elán vydržely, abychom dovedli být v tréninku důslednější, to vše aby se zúročilo a přitom se na nás ještě usmálo i štěstí.

 

Sportovní hvězda okresu

Přispěli jste také svým tipováním sportovní hvězdy okresu za rok 2001?

Velice pěkná místa v tomto žebříčku, sestavovaném samotnými čtenáři ČKL, zaujali i kájovští rodáci:

Josef Iro (2. místo)
rallycross, Autosport Zempas Český Krumlov

Andrea Sládková (3. místo)
volejbal, VSK Český Krumlov

Dále se Josef Iro i Andrea Sládková ocitli v desítce nejlepších oceněných sportovců, kteří byli vybráni a vyhlášeni na slavnostním galavečeru v salónku v obchodním centru Zlatý anděl v Českém Krumlově.

Josef Iro
Úspěchy:
Celkově 2. místo v divizi H zónového mistrovství střední Evropy, 1. místo v závodě MMČR v Římově, 2. místo závody ZSE v Polsku a v Sosnové, 3. místo v závodech MMČR v Sosnové a ZSE v Rakousku, 5. místo v závodech v Maďarsku a v Rakousku.

Andrea Sládková
Úspěchy:
3. místo na MČR kadetek v beachvolejbalu, je členkou juniorské reprezentace ČR šestkového volejbalu, startovala na ME a MS kadetek v šestkovém volejbalu.

Andrea Sládková byla oceněna navíc jako členka nejúspěšnějšího sportovního kolektivu roku 2001 - volejbalového družstva juniorek VSK Český Krumlov.
Úspěchy:
V sezóně 2000/2001 vítězství v lize starších dorostenek a postup z kvalifikace do extraligy juniorek, v sezóně 2001/2002 2. místo v první části extraligy juniorek a postup do republikového finále, 4. místo na mezinárodním juniorském turnaji Bohemia Cup v Dobroníně, 2. místo na Českokrumlovském poháru juniorek a žen, 1. místo na turnaji žen - Velká cena Hluboké nad Vltavou, 4. místo na turnaji ve Znojmě. Andrea je mezi šesti členkami družstva, které jsou na základě dlouhodobě vysoké výkonnosti zařazeny do juniorské reperzentace České republiky.

 

TJ SOKOL Kájov

Dokončeno bylo WC v kabinách TJ, nové obklady, nová dlažba, nátěry dveří. V příštím roce je v plánu rekonstrukce sprch a dlažby na chodbách, zamýšlí se vybudovat i nový kurt na plážový volejbal.

Fotbalisté vystavěli opěrnou zeď na tenisových kurtech a začali pracovat na oplocení mezi starým hřištěm a potokem. Dokončí se v roce 2002.

 

Volejbalový turnaj

Dne 8. 12. 2001 se uskutečnil tradiční volejbalový turnaj mužů „O vánočního kapra“. Zúčastnilo se ho celkem 5 družstev s těmito výsledky: 1. Český Krumlov B, 2. Volyně, 3. Horní Planá, 4. Krásetín, 5. Kájov. Velké poděkování patří J. Kmochové, B.Šípovi, M. Fišerovi, kteří se výborně postarali o pohoštění všech družstev.

 

Hasiči
Libor Michálek

Poslední soutěží letošního ročníku byla soutěž „O pohár starosty obce Hořice na Šumavě.“

Klání devíti družstev za krásného počasí dopadlo nejlépe pro hasiče z Kájova. Muži A získali putovní pohár za dva nejrychlejší útoky. Výroční schůze našeho hasičstva se uskutečnila 1. prosince v Konibaru. Hodnocení roku 2001 starostou sboru Radkem Augustinem, velitelem Janem Čulíkem a hospodářem Liborem Michálkem vyznělo příznivě. Pochvalná slova zazněla i od starosty obce Miroslava Červa. Do příštího roku by chtěli naši hasiči přistoupit s větší odpovědností k tréninkům.

 Mateřská škola Nahoru

Měsíc prosinec byl pro děti v mateřské školce plný překvapení. Ve vánočně naladěném prostředí je navštívil 6.12. 2001 Mikuláš s čerty a po besídce, kde předvedly rodičům a všem přítomným své dovednosti, dostaly od Mikuláše dárek.

Na zajištění této akce se spolupodíleli místní hasiči a OÚ Kájov a všem patří poděkování.

Mateřská škola Kájov, foto: Karel Moc

Pásmo básní, písní, tanečků a dramatizaci připravují na vystoupení v Konibaru, kde proběhne setkání důchodců.

Své cukrářské dovednosti uplatní při výrobě těsta a pečení vánočního cukroví, které využijí na pohoštění při vánoční besídce, kde pod stromečkem je překvapí řada nových hraček.

Věra Augustinová, ředitelka MŠ

 Základní škola Nahoru

  Základní škola Kájov, foto: Karel Moc

Do základní školy přibyl jeden žák, takže se počet zvýšil na 53. Je nacvičeno vystoupení pro naše důchodce. Všechny děti se těší na tradiční vánoční besídku s nadílkou od Obecního úřadu. Máme též připravenu každoroční vycházku ke krmelcům, kam nadělíme zvěři různé dobroty.

Josef Maleček, ředitel ZŠ


 Z Kájovské kroniky Nahoru

  Trůnící Madona, Kájov 1592
1929
Tento rok byly abnormální povětrnostní poměry. Prudké mrazy trvaly až do konce března. Nejprudší mráz -41°C byl dne 13. února. V létě pak řádily prudké bouře. První jarní bouře byla 13. května. Poslední, takzvaná zimní, která byla doprovázen strašidelnými blesky, krupobitím a lijavcem byla 12. prosince. Nejprudší bouře spojena s vichřicí, která v okolí nadělala mnoho škod na polích, v lesích i na stavbách byla dne 22. dubna.

1930
Zima byla celkem mírná. Největší mrazy byly 9., 10. a 11. února -24°C. Jediná bouře, která zasluhuje záznamu byla sněhová bouře dne 7. února. Bouře byla doprovázena vichřicí a blesky. Škod v okolí nenadělala.

V příštím roce 2002 bychom chtěli v každém čísle Časopísku otisknout některé zajímavé ukázky z této naší kroniky.

Originál je uložen ve Státním okresním archívu v Českém Krumlově, na našem obecním úřadě jsou uloženy ověřené kopie. To proto, aby tyto cenné historické záznamy, jakými bezesporu kronikářské záznamy jsou, měly i odpovídající ošetření a uložení pro budoucí generace. Text není upravován stylisticky ani pravopisně.

 Milosrdné sestry v Kájově Nahoru

Milosrdné sestry v Kájově  
Zahájily adventní čas přivítáním hostů na faře (zváni byli všichni). Jedno z přítomných dětí zapálilo 1. svíčku na adventním věnci. Zpěvu vánočních písní se mohli účastnit všichni, neboť dostali text i noty. Účastníci si poslechli pohádku v podání paní Hotové a zhlédli zdramatizované obrazy narození Ježíše. Ve farním sále pak zavoněl horký čaj a čerstvě upečený perník. Všechny smysly si libovaly, včetně mlsných jazýčků. Matka představená se vůbec nedala prosit a ochotně prozradila jeho složení. Recept přinášíme tak, jak jsme jej dostali, jen název jsme mu dali aktuální. Na závěr byli zúčastnění vyzváni, aby si adventní světlo odnesli domů ve svých srdcích a prosvětlili jím i své domovy a zaměstnání.

Perník sestry Tabithy
300 g mouky,
300 g cukru,
300 g másla,
6 vajec,
3 pol. lžíce instantní čokolády,
1 pol. lžíce kakaa,
1 kávová lžička skořice,
1/2 kávové lžičky hřebíčku,
1 a 1/2 kávové lžičky prášku do pečiva,
kousky hořké čokolády (1 tabulka)
Vše promíchat, dát na plech, 1/2 hodiny péct. Dobrou chuť.

Sestry též zorganizovaly 8. 12. 2001 setkání dětí se svatým Mikulášem, navštívily nemocné a osamělé občany a připravují i letos v kostele živý Betlém s vánočními zpěvy, a to na Štědrý den od 14. 30 hod.

 Společenská kronika Nahoru

„Je krásné pomyslet, že tolik lidí je svatých v očích těch, kteří je milují.“

Christian Morgenstern

 
Poblahopřáli jsme k významným životním jubileím v říjnu až v prosinci těmto našim občanům:

paní
Anežce Cimlové,
Marii Bicanové,
Zlatuši Kalátové,
Růženě Klečkové,
Marii Kohoutové,
Marii Kotscherové,
Marii Perníkové,
Marii Plánské,
Marii Rolečkové,
Marii Švecové,
Marii Traplové,
Anežce Vávrové,

panu
Karlu Královi a
Bohuslavu Mrázovi

a k narozeninám po 70. roce věku dalším 17 kájovským občanům.

 
Rodiče našich nových občánků

Kláry Haňkové,
Petry Kotlárové,
Marka Böhma a
Dominika Hláska

se podepsali do kroniky vítání dětí 5. října 2001 ve 13 hodin v obřadní síni OÚ Kájov.
Další vítání proběhne příští rok na jaře, termín zpřesníme osobním dopisem rodičům

Adama Fišera,
Lukáše Kotlára,
Petra Michálka,
(a ještě i těch dalších miminek, které zatím ještě čáp nebo vrána nepřinesli).

Nosí čápi děti? Nosí čápi děti?

 
Den důchodců

V sobotu, 15. 12. 2001, se konalo setkání kájovských důchodců v sále Konibaru. Uvítal je starosta a popřál jim pěkný zážitek a příjemné prožití blížících se vánočních svátků a mnoho zdraví v přicházejícím novém roce. Poté pozval na jeviště děti z místní mateřské školy, které měly připravené pásmo básniček a scének pro naše babičky a dědečky. Své vystoupení připojili i žáci ze základní školy.

Za jejich představení plné radosti a upřímné snahy byli odměněni dlouhým potleskem. Následovala volná zábava, při které hrála důchodcům k tanci nebo jen k poslechu všem známá kapela Babouci.

 
V říjnu až prosinci jsme se navždy rozloučili s :

Jiřím Hrachem z Kladného - Záhorkova,
Vojtěchem Klimešem z Kájova,
Janem Štěpkou z Přelštic,
Annou Rudolfovou z Novosedel.

Ráda bych ještě zmínila i úmrtí pana Felixe Buchance, který zemřel v srpnu, ale tato informace nám bohužel z textu vypadla, za což se omlouváme.

 

 

Restaurace Pohoda
pořádá
Silvestr 2001

Po půlnoci novoroční probuzení
K tanci a poslechu hraje DJ Fila
Lístky s jídlem i bez jídla k dostání na baru v Restauraci Pohoda

Na všechny se těšíme a srdečně zveme !

 


 

Časopísek vychází zdarma jako informační občasník obce Kájov pro potřeby svých obyvatel v nákladu 420 výtisků.
Toto číslo 4/2001 vychází 20. prosince 2001.
Zpravodaj připravila ve spolupráci s OR a OÚ Kájov Libuše Semecká.
Tisk Libor Michálek, foto Karel Moc, ilustrace Margita Semecká, distribuce OÚ.
Telefon OÚ Kájov +420 380 731 237
e-mail: oukajov@iol.cz
Internetová podoba Časopísku zaznamenala od letošního března do dne vydání 1300 přístupů na http://www.ckrumlov.cz, stránky obce Kájov.

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0