Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002 
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č. 3/2005 - Dne 31. července 2005


Slovo starosty
Ze zasedání obecní rady
Zastupitelstvo obce Kájov
Základní škola
Hasiči
Domovní odpad
Společenská kronika
Z historie obce Kájov - rok 1922 ...

 

 

 Slovo starosty Nahoru

Jednoho (krásného) dne na konci června se přišly ukázat děti z naší mateřské školy na obecní úřad - přímo ze svého karnevalu, oblečené ještě do jásavě barevných masek, se slavnostní a veselou náladou. Končil jejich školní rok.

Děti z mateřské školy v Kájově

Mnohé z nich nastupují po prázdninách jako prvňáčci do školy základní. Zašli jsme se vyfotografovat do naší obřadní síně. Tady byly, když ještě byly miminky, vítány jako noví občánci Kájova, když povyrostly, recitovaly zase ony novým miminkům na jejich slavnosti. Do této obřadní síně se někteří z nich vracejí při svém svatebním obřadu nebo pak při vítání svých dětí. Větší děti si při školní exkurzi na obecní úřad s oblibou prohlížejí starou kroniku a vždy chtějí vidět list se svým jménem a fotografií.

V Základní škole Kájov dochází od 1. srpna 2005 k personální změně na postu ředitele. Dosavadního ředitele Mgr. Josefa Malečka, který odchází do důchodu, vystřídá ve funkci Mgr. Lenka Augustinová. Konkurs proběhl dne 24. května 2005, uchazečka vyhověla všem požadavkům kladeným školským zákonem pro výkon této funkce.

Mgr. Josefu Malečkovi děkujeme touto cestou za dlouhodobou vzdělávací a výchovnou péči, kterou našim dětem věnoval, a přejeme mu do penze, do tohoto odpočinkového období lidského života, hodně zdraví, vždy dostatek elánu a spokojenosti.

Nové paní ředitelce, Mgr. Lence Augustinové, pak přejeme do období výkonu funkce totéž - tj. zdraví, spoustu energie, spokojenost, navíc i trpělivost, důslednost a laskavost.

Miroslav Červ, starosta

 Ze zasedání obecní rady Nahoru

v uplynulém čtvrtletí se obecní rada sešla celkem pětkrát. Na svých zasedáních projednala a schválila:

Obecní rada byla dále informována o přípravách výstavby ZTV v Kladném, o projektu společnosti E-ON na přeložení elektrického vedení do země, o uzavření MŠ v době letních prázdnin.

 Zastupitelstvo obce Kájov Nahoru

na svém veřejném jednání 28.06.2005 schválilo

v usnesení č. II/05/09

v usnesení č. I/05/10

v usnesení č. II/05/11

v usnesení č. II/05/12

v usnesení č. II/05/13

v usnesení č. II/05/14

v usnesení č. II/05/15

v usnesení č. I/05/16

v usnesení č. II/05/17

vzalo na vědomí

v usnesení č. II/05/18


POVINNÁ VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ VYDANÝCH DO 31.12.1994

Na Vaši žádost opakujeme

Jedná se o občanské průkazy typu knížka s vyznačenou platností "bez omezení" nebo "platnost prodloužena bez omezení" a dále i občanské průkazy typu karta, které byly vydávané od 1. 5. 1993 do 31. 12. 1994, ve kterých je rovněž vyznačena platnost "bez omezení".

Žádost o vydání nových občanských průkazů již neodkládejte, neboť vzhledem k výrobním lhůtám je nutno podat žádost o výměnu OP do 30. 11. 2005.

K žádosti je třeba Váš starý občanský průkaz a jedna nová průkazová fotografie. Žádosti si lze podat a občanské průkazy si vyzvednout na OÚ v Kájově a dále na kterékoliv matrice v ČR.

 Základní škola Nahoru

Školní rok 2004 - 2005 ukončilo 32 žáků. Z tohoto počtu většina zvládla učivo předepsané osnovami. Pochvaly za příkladné plnění povinností obdrželi:
Karel Slípka, Marek Kutlák, Kristina Lavičková, Šárka Szabová, Adam Janíček, Josef Maleček, Kateřina Čulíková, Andrea Šanderová, Veronika Michálková, Petra Fajtlová, Jan Rampas a Lucie Rudolfová.

Mgr. Josef Maleček

 Hasiči Nahoru

Hasiči - Den dětí

  Kájovské děti se sešly v lese Za Urbánkem, kde soutěžily s pohádkovými bytostmi
Na začátku června se kájovské děti sešly v lese Za Urbánkem, aby si zasoutěžily s pohádkovými bytostmi. Jako odměnu získaly pytlík sladkostí. Letos zvolili kájovští hasiči pro děti atraktivnější prožití jejich svátku - v lese. Na stanovištích jste se opět mohli setkat s čerty, Sněhurkou, trpaslíky a spoustou mluvících zvířátek, děti se mohly i povozit na koni s "Vládkyní černých lesů".

Akce se zúčastnilo 170 dětí a všem se líbilo. Počasí letos také přálo.

Naše velké DÍKY patří jako každoročně sponzorům:

OBECNÍ ÚŘAD KÁJOV, FIRMA CORSA KÁJOV, STAKOFIŠ, SPAR J. SLÁDEK, RK PLUTO, KADEŘNICTVÍ E. PECHOVÁ, CKN - PRODEJ PALIV, ÚČETNICTVÍ H. KADLECOVÁ, DOHLÍŽECÍ VÝBOR JEDNOTY KÁJOV.


Hasiči - soutěž

5. července se v Kájově soutěžilo. Konala se zde jedna soutěž se seriálu Jihočeské hasičské ligy - "O pohár starosty obce Kájov". Soutěže se zúčastnilo celkem 13 družstev, 11 mužů a 2 ženy. Na prvním místě se umístili hasiči z Lišova, druzí byli Holubovští, na třetím domácí družstvo "A". Druhé kájovské mužstvo "B" skončilo šesté. V soutěži žen zvítězily hasičky z Lišova. Celá akce byla poznamenána trvalým deštěm. Škoda.

Libor Michálek

Tip na výlet

Slavnostní otevření upravené zříceniny hradu "Vítkův Hrádek" se uskutečnilo v sobotu 9. července 2005 od 12.00 hodin na Svatém Tomáši u příležitosti výročí 200. výročí narození Adalberta Stiftera.

Turisté si mohou tuto významnou jihočeskou památku užít jako výjimečné rozhledny s výhledem na všechny světové strany, neboť na věži byla vybudována vyhlídková plošina. Nezapomenutelný pohled je za příznivého počasí i na rakouské Alpy.

O zpřístupnění památky se zasloužilo občanské sdružení Vítkův Hrádek, které získalo zříceninu, sloužící do roku 1989 jako armádní hláska, do pronájmu od obce Přední Výtoň.

 Domovní odpad Nahoru

Usnesením Zastupitelstva obce Kájov č. II/05/17 ze dne 28. 6. 2005 byla schválena vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obě letošní vyhlášky o odpadech - tedy č. 1 a 2, které stanovily jak systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Kájov, tak výši paušálního poplatku za provozování výše uvedeného systému, vstoupily v platnost 1. července 2005. V minulém čísle jsme otiskli vyhlášku týkající se poplatku za odpad, nyní přinášíme výtah z obecně závazné vyhlášky č. 2/2005, která upravuje způsob nakládání s odpadem na území obce Kájov. Vyhláška v úplném znění je uložena na obecním úřadě, dále je vyvěšena na úřední desce úřadu a bude přístupná i na internetové úřední desce na webových stránkách obce Kájov.

Stručný výtah:

Plochu, na kterou byl stavební a demoliční odpad dočasně uložen, uvede původce odpadu do původního stavu, tj. provede vyhrabání, zametení, případně zatravnění.

 Společenská kronika Nahoru

BLAHOPŘÁLI JSME
k narozeninám nad 70 let v měsíci květnu až červenci

Marii Kupečkové (86), Anně Venušové (84), Růženě Hotové (84), Lud. Augustinové (82),
Janě Papežové (81), Kateř. Fišerové (81), Marii Fraňkové (80), Janu Kalischkovi (80),
Libuši Zuzákové, Zdeňce Lízalové, Marii Kéryové, Drahoslavu Čivrnému, Věře Čivrné,
Marii Láfové, Karlu Láfovi, Miroslavu Čondlovi
z Kájova

Anně Bašistové, Janu Pekařovi (81) z Novosedel - Hojd

Jar. Janotovi (85), Marii Porkristlové ze Starých Dobrkovic

Kláře Hláskové (81), El. Petráškové (86) z Křenova

Pavlu Šubovi, Ant. Beranové (85) z Mezipotočí

Janu Šustrovi z Kladného

Oslavencům přejeme pevné zdraví, osobní spokojenost a vyplnění jejich životních přání !


NARODILI SE
V KVĚTNU AŽ ČERVENCI 2005

Daniela Benčová, Barbora Šindelářová, Jindřich Slípka

Rodiče těchto dětí i těch, které se narodily koncem března a v dubnu a které ještě "neabsolvovaly" vítání dětí, dostanou osobní pozvánku na slavnost, kte-rá proběhne během září 2005.

Vážení rodiče, společně se s Vámi radujeme z narození Vašeho děťátka.


NAVŽDY OD NÁS ODEŠLI

27.04.2005 KAREL ČER
16.05.2005 MARTIN NEDVÍDEK
Z KÁJOVA

17.06. 2005 RUDOLF ŠVEC Z KLADENSKÉHO ROVNÉHO

30.07. 2005 ANNA HODOVÁ Z KÁJOVA

Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti.


ČÍSLA Z EVIDENCE OBYVATEL

V 1. pololetí roku 2005 se narodilo 7 dětí, zemřelo 8 občanů, přihlásilo se k trvalému pobytu 56 osob, odhlásilo se 18 osob a 4 osoby se přestěhovaly jen v rámci obce Kájov.

 Z historie obce Kájov - 1922 ... Nahoru

1922
Politická obec Kladné byla rozdělena na dvě obce: Kladné a Vyšné. Většina zdejších Čechů přešla do obce Vyšné, takže do obecního zastupitelstva obce Kladné byl zvolen pouze 1 Čech z 18 zástupců (Bardoun).

1923
21. ledna pořádáno bylo členy odboru Národní jednoty Pošumavské v Kájově v hostinci p. Raaba u nádraží první české divadelní představení v Kájově.

Sehrány byly 3 jednoaktovky:
1. On hledá poklad
2. Proces o hubičku
3. Šelma sedlák

Provedení bylo zdařilé a návštěva četná. Přítomno bylo i několik Němců z řad dělnictva.

23. ledna provedeny volby a do obecní rady zvolen za Čechy Martin Bardoun.
Starosta ....... Jan Seibald
Náměstek .... Augustin Hluchý
Radní ............ Andraschko Jan, Bauer František, Štrobl Jan, Bardoun Martin

25. března sehrál pohostinsky v Kájově ochotnický spolek Klicpera ze Zlaté Koruny drama od Aloise Jiráska - Otec

15. dubna ochotníci odboru NJP sehráli veselohru Turnovského: "Staří blázni"

27. května pořádal zpěvácký spolek "Dalibor" z Českého Krumlova koncert v Kájově v hostinské zahradě u nádraží. Předneseny byly umělecké skladby pěvecké a hudební od Smetany, Blodka, Weita, aj. Posluchačů bylo přes 300osob. Morální i hmotný úspěch byl značný. Získáno bylo 700,- Kč pro vánoční nadílku.

1. července pořádala česká menšina v Kájově péčí NJP "První českou zahradní slavnost" Účast byla veliká, dokonce z Českých Budějovic vypraven byl zvláštní vlak. Čistý výnos 4.000 Kč věnován také na vánoční nadílku pro děti české školy.

8. července vystoupil z osobního vlaku na zdejším nádraží cestující truhlář Wotruba z Českých Budějovic. Když chtěl zase do vlaku naskočiti, byl vlak již v pohybu, dostal se pod kola a bylo mu ujeto chodidlo levé nohy. Zraněný byl dopraven do nemocnice v Čes. Krumlově.

Průmyslová krise v tomto roce prozatím nepostihla továrnu na papír v Prčkách,kde pracovalo mnoho obyvatel zdejší obce. Postižena byla parní pila ve Chvalšinách, která přestala vůbec pracovati.

1924
9. února t.r. pořádán byl první český ples. Velmi se vydařil.

6. dubna vyskočila z jedoucího vlaku nedaleko stanice služebná Anna Klamflová, když zjistila, že jede špatným směrem. Seskočila tak nešťastně, že si zlámala levou nohu a byla převezena do nemocnice v Českém Krumlově.

17. srpna byla pořádána slavnost otevření nové české školní budovy, K slavnosti se dostavilo mnoho hostí a účastníků nejen z blízkého okolí, ale i ze vzdálených míst.

V neděli 7. září pásly děti výměnkáře Jana Perníka kozy poblíže elektrického vedení. Žák české školy Rudolf Perník vylezl na železný stožár u tratě stojící a dotkl se rukou vodících drátů. Byl zasažen elektrickým proudem a spadl na betonový základ. Smrtelně se zranil a zemřel ještě téže noci.


 

Časopísek vychází zdarma jako informační občasník, registr. u MK pod č.e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 3/2005 vyšlo v nákladu 450 výtisků dne 31. července 2005.
Zpravodaj připravili ve spolupráci se svými přispěvateli ze ZŠ, MŠ, OR a OÚ Kájov
Libuše Semecká a Libor Michálek.
Distribuce OÚ Kájov, tel. +420 380 731 237,
e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz.


Nově od 1. 1. 2005! Adresa elektronické podatelny pro OÚ Kájov, umožňující dálkový přístup zasílání dokumentů, jež jsou opatřeny elektronickým podpisem, je: semecka@ou-kajov.cz

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0