Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č. 3/2002 - Dne 10. října 2002


Slovo starosty
Ze zasedání obecní rady
Usnesení OZ
Z úřední desky na Váš stůl
Školy
Dětský den
Memoriál Františka Podra
Dobrovolní hasiči
Sport
Společenská kronika
Jeden den z povodňové kroniky

 

 

 Slovo starosty Nahoru

Stačí jenom poděkovat ?

S odstupem času se trochu mění i náš pohled na to, co se vlastně v srpnu 2002 stalo.

Nerad znovu připomínám povodně a jejich obraz v našich městech a vesnicích, vždyť každý z nás se jistě přesvědčil na vlastní oči, že povodeň není jenom velká voda, na kterou se díváme s úžasem a mrazením v zádech, povodeň je také to, co po ní zůstane.

Při povodních došlo na území obce ke značným škodám na obecním majetku, a to zejména na místních komunikacích, mostech, lávkách, různých propustcích apod. Dle vyčíslení je škoda odhadována na částku 8.495.000,- Kč.

Dále došlo k poškození soukromého majetku, a to zejména u sedmi rodinných domků, které byly zasaženy přímo v obytných místnostech. Na nich voda způsobila škodu za 3.930.000,- Kč. Z rozhodnutí obecní rady na návrh finanční komise byl každé z těchto sedmi rodin poskytnut finanční dar ve výši 20.000,- Kč na nejnutnější náklady s odstraňováním škod.

Škody utrpěly i výrobní podniky a drobní podnikatelé na území obce v celkové výši 11.153.000,- Kč, a dále sportovní areál TJ SOKOL Kájov ve výši 1.000.000,- Kč. V celkovém součtu tedy činí škody 24.578.000,- Kč. V této částce však ještě nejsou započítány další škody - majetek Správy a údržby silnic (šest spadlých mostů), majetek Telecomu, Českých drah, JČE a dalších.

V průběhu povodní byla pořizována fotodokumentace a videozáznam, který bude uložen na obecním úřadě k nahlédnutí jak pro zájemce současné, tak pro generace příští jako archivní materiál.

Celá řada našich občanů se přímo podílela v průběhu povodní na záchranných pracích, na odstraňování škod a likvidaci následků. Odpracované hodiny se snad ani spočítat nedají.

Bylo velice příjemné sledovat, jak v dané situaci občané drží pohromadě a navzájem si pomáhají.

12. 8. se parkoviště stalo jezem

Velikou pomocí byla činnost hasičů obce Kájov, kteří po dobu 10 dnů, jež byly nejkritičtější, pracovali na různých místech obce a dále i v Českém Krumlově jako složka integrovaného záchranného systému. Jejich technika byla neustále v provozu. Pracovali více než 10 hodin denně, celkem odpracovali 2000 hodin. Obětovali svůj volný čas, nezřídka i vlastní dovolenou.

Obec Kájov vyhlásila dobrovolnou sbírku na odstraňování povodňových škod. Značná část občanů Kájova do této sbírky přispěla různými částkami dle svých finančních možností. Celkově bylo vybráno od občanů 70.240,- Kč. Dále jsme do obecní pokladny obdrželi dary od obcí z různých míst České republiky, některých podniků a sdružení:

obce: Veverské Knínice 80.160, Úvalno 80 tisíc, Starovičky 25 tisíc, Tupesy 50 tisíc, Rataje nad Sázavou 46.400, město Bzenec 5 tisíc,

podniky: ZKD Kájov spol. s r.o. 20 tisíc, Vejvoda Konibar Kájov 5 tisíc, HARTMANN Veverská Bitýška 36.410, Protherm Chrášťany 20 tisíc, Drátovny Ostrava 105 tisíc,

Asociace folkové hudby 30 tisíc korun, od organizací celkem 502.970,- Kč

Celkem od občanů i podniků došlo na účet ke dni 2. 10. 2002   573.210,- Kč.

Na základě návrhu vzešlého z jednání finanční komise a schváleného obecní radou budou finanční prostředky využity na odstraňování povodňových škod dle stanoveného pořadí důležitosti a naléhavosti v jednotlivých částech obce. Každá koruna bude řádně zaúčtována a nesmí být použita na jiný účel, než na odstraňování povodňových škod.

Práce to bude nelehká, následky povodní budou odstraňovány v následujícím období postupně, a jak dlouhé toto období bude, nedokážu odhadnout.

Tento článek si nekladl za cíl postihnout celkovou situaci, dává jen rámcový obraz toho, co se vlastně v naší obci událo.

V závěru bych chtěl jménem svým a jménem celé obecní rady i zastupitelstva vysoce ocenit pomoc, kterou jste k odstraňování povodňových škod přispěli, a to jak svou účastí na likvidaci následků přímou, tak i pomocí nepřímou v podobě finančního příspěvku, který pomůže k obnově poškozeného obecního majetku.

To krásné slovíčko „děkuji", které je někdy i málo využívané, v daném případě jako by nestačí vyjádřit, co cítím, ale jiné nemám, a proto VELICE DĚKUJI Vám všem, kteří jste jakoukoliv pomocí přispěli. Pevně věřím, že soudržnost a ochota pomoci jeden druhému nám vydrží i do budoucna.

Miroslav Červ
starosta

 Ze zasedání naší obecní rady Nahoru

Obecní rada se za uplynulé čtvrtletí sešla celkem šestkrát.

Na svých sezeních projednala :

doporučila k projednání OZ Kájov :

Starosta radu informoval o :

 Usnesení OZ Nahoru

3/2002 ze zasedání konaného dne 6. 8. 2002

OZ po projednání schvaluje :
1) 

stanovení počtu 15 zastupitelů v obci Kájov pro volby do obecního zastupitelstva, které se konají dne 1. a 2. 11. 2002,

2) 

směnu pozemků dle předložených směnných smluv mezi obcí Kájov a majiteli pozemků Ing. Petrem Pickem, Františkem Cimlem a Štěpánkou Cimlovou,

3) 

rozpočtové změny tak, jak byly předneseny

4) 

prodej pozemků :

panu Děkanovi p.č. 800, k.ú. Novosedly 377 m2 za 20,- Kč/m2 a náklady s prodejem související včetně daně z převodu nemovitosti

paní Bayerové p.č. 234/1 k.ú. Křenov, 221 m2 za částku 20,- Kč/m2 a náklady s prodejem související včetně daně z převodu nemovitosti

OZ bere na vědomí :
dopis občanů Kladného k situaci se zásobováním vodou s tím, že realizace bude navržena k zařazení do plánu investic v roce 2003.


4/2002 ze zasedání konaného dne 8. 10. 2002

1) 

obecně závaznou vyhlášku obce Kájov č.1/2002, o závazných částech Územního plánu obce Kájov. (Návrh usnesení o schválení územního plánu obce Kájov je přílohou tohoto usnesení.)

2) 

právní subjektivitu Základní školy Kájov, okres Český Krumlov, jako příspěvkové organizace s platností od 1. 1. 2003. (Samostatné usnesení k této problematice je přílohou tohoto usnesení.)

3) 

zřizovací listinu Obecní knihovny Kájov (listina je přílohou tohoto usnesení)

4) 

přijímání darů od občanů, jednotlivých firem a obcí na odstraňování škod způsobených při povodni v srpnu 2002

5) 

rozpočtové změny, jak byly předneseny

6) 

schvaluje užití obecní komunikace ve směru Kájov - Boletice ke konání jízdy zručnosti v automobilové soutěži pořádané dne 26. 10. 2002 organizací ROKO - MOTO - SPORT

bere na vědomí :
zprávu o organizaci Kájovské poutě 2002


 Z úřední desky na Váš stůl Nahoru

Někteří obyvatelé si ještě nesplnili
všechny své platební povinnosti vůči obci v poplatcích ve vodném a stočném. (Celkem ještě tři domácnosti z Kájova, devět z Novosedel, sedm z Křenova.)

Došlé upomínky lze platit i v hotovosti do pokladny na OÚ v Kájově.

V pondělí a ve středu jsou prodloužené úřední hodiny do 17 hodin.


Volby do OZ Kájov
proběhnou ve dnech 1. - 2. 11. 2002. V první den se volební místnosti otevřou ve čtrnáct hodin a uzavřou ve 22 hodin.

Druhého dne bude možno volit od 8.00 do 14. 00 hodin.

Dle rozhodnutí současného zastupitelstva byl stanoven počet zastupitelů pro příští volební období na 15 (jako nyní). Své kandidátní listiny zaregistrovaly pro Kájov tři volební strany (KSČM, KDU-ČSL a Sdružení nezávislých kandidát Kájov).

V naší obci budeme tedy mít z čeho vybírat - celkem ze 45 kandidátů. Přejeme šťastnou ruku.


Tuhý komunální odpad
se vyváží počínaje pátkem 11. října 2002 každý týden až do odvolání.


Kájovská pouť
je letos spojena se slávou svěcení čtyř zvonů, které se vracejí do Kájova po dlouhých letech. Začátek svěcení je v sobotu 12. 10. od 10 hodin.

 Školy Nahoru

Mateřská škola

Ve školním roce 2002 - 2003 je do MŠ zapsáno 30 dětí ve věku od 2 do 6 let, z toho je 16 dívek a 14 chlapců. Výchovně vzdělávací činnost je realizována dle nového rámcového programu a vede děti k větší aktivitě, tvořivosti a samostatnosti. S jednotlivými činnostmi jsou rodiče pravidelně seznamováni na nástěncwe a dané náměty mohou s dětmi plnit i doma. Zvýšená ppozornost je věnována rozvoji řeči a odstraňování vad ve výslovnosti dětí.

K zápisu do 1. třídy se již těší 10 dětí.

Věra Augustinová,
ředitelka MŠ Kájov


Základní škola

V letošním školním roce navštěvuje naši základní školu 52 žáků. Do 1. ročníku chodí 11 dětí, do druhého 10, třetí navštěvuje 8, čtvrtý 9 a pátý 14 žáků. Výchovně vzdělávací práce je zjišťována dle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA ve třech třídách. Třídními učiteli jsou Josef Maleček, Alena Sýkorová a Libuše Čížková. Ve školní družině, která má 22 dětí, působí paní Václava Mrkvičková.

Josef Maleček,
ředitel ZŠ Kájov


Náš redakční šotek si v minulém čísle zařádil: do 1. třídy ZŠ Kájov nastoupil od září David Augsberger, a ne David Augustin. Omlouváme se Davidovi.

 Dětský den Nahoru

s ukázkami výcviku a techniky před vysláním do mise KFOR

připravili v Kájově na hřišti dne 7. září 2002 vojáci 2. čs. praporu (většina vojáků z něj vyjíždí do zahraničí). Děti i dospělí Kájováci pozorovali vojenského psa při výcviku na odhalení drogy a zbraní, prohlédli si techniku a výzbroj, seznámili se s technikou zneškodňování nášlapných min, činností vojenské policie a ukázkou bojového umění MUSADO.

Vojáci pomohli i při odstraňování následků škod na hřišti

 Memoriál Františka Podra Nahoru

Obecní úřad Kájov a restaurace Konibar připravili II. ročník memoriálu Františka Podra. Zúčastnilo se jej letos 27 účinkujících. Program sobotního odpoledne konaného 14. září 2002 připravil a slovem provázel Gerhard Scherhaufer. Na scénu z konibarské půdy snesená původní kulisa z Jiráskovy Lucerny (hrána prvně v Kájově v roce 1949, poté opět v roce 1958) dojala většinu kájovských diváků. Čas ochotnického spolku „Psohlavci" si připomněli kájovští i úvodní scénou z Lucerny s výstupem Františka Kropíka a Zdeňka Rudolfa. (Data čerpána z Kájovské kroniky, I.díl, str. 42). Ke zdaru memoriálu Fr. Podra přispěl dále pan Tomáš Augustin s manželkou, paní Scherhauferová, a další, samozřejmě i sponzoři, jmenovitě: VEJVODA - KONIBAR, IRO-ZEMPAS, JAN ĆERV, SPAR-SLÁDEK, KEB-EGE, KORSA, ROYAS, STAKOFIŠ, REALITY ČULÍK, OKNA-FENSTER, JIŘÍ FRISCH, VÁCLAV ČUDKA, JOSEF FRISCH, MIROSLAV ĆERV, D.V. JEDNOTA KÁJOV, HANA KADLECOVÁ, KAROSÁRNA LITVAN. PADESÁTIKORUNOVÝM VSTUPNÝM PŘISPĚLI I NÁVŠTĚVNÍCI.

Čistý výtěžek z této vydařené kulturní akce byl po odečtení nákladů věnován obci Kájov na odstranění povodňových škod (12.600,- Kč). Děkujeme.

Při listování v kájovské kronice nemohu si odpustit nabídnout Vám čtenářům ještě i jeden úryvek, a to z roku 1920. Zároveň se omlouvám, že tentokrát z časových důvodů nevyšla samostatná příloha kroniky :

„Dne 12.ledna 1920 byla ve zdejší obci veliká povodeň. Voda valila se přes cestu až k železniční trati. Poštovní vůz s koněm uvázl ve vodě. Žák německé školy Erhard spadl do vln a utonul. Voda ho odnesla až k Dívčímu Kameni. 16. ledna 1920 byla tam teprve mrtvola nalezena."

Libuše Semecká

 Dobrovolní hasiči Nahoru

Celé léto probíhala i nadále soutěž extraligy v požárním sportu. Naše družstvo se zúčastnilo soutěže ve Žďáru, zde jsme skončili na nejhorším místě z celé sezóny, byli jsme sedmnáctí. Další byla v Markvarci, kde se představila obě naše družstva a přivezla body do tabulky, podobně podařený útok byl v Holubově, ve Větřní a na soutěži pivovaru Eggenberg. Poslední soutěží letošního soutěžního seriálu bylo klání v Hluboké nad Vltavou. Po něm následoval slavnostní nástup, kde bylo provedeno vyhodnocení celého ročníku 2002. Naše mužstvo soutěž ukončilo na pěkném sedmém místě (ze 34 zúčasněných družstev).

Dne 28. září jelo družstvo mužů B do Hořic na Šumavě, aby obhajovalo putovní pohár starosty obce. Zde se jim podařilo vyhrát a cenu přivezli zpět do Kájova. Tento broušený pohár je vystaven na stěně slávy v kanceláři starosty. Velikou radost nám letos udělalo družstvo „starých pánů". Jsou to hasiči nad třicet pět let věku. Tito se hrdinně postavili na startovní čáru na soutěži v Srníně, kde tamní hasiči slavili 50 let založení. Zde se umístili na třetím místě. Další pěkný výsledek se jim podařil na již zmiňované soutěži v Hořicích. Ve své kategorii zvítězili.

Srpen 2002
Činnost našeho sboru se letos nesoustředila jenom na tuto reprezentaci obce. Během srpnových povodní se 22 členů podílelo na záchranných pracech. Všechno začalo 12. srpna v brzkých ranních hodinách. Dá se říci, že jsme se všichni sešli bez jakéhokoliv svolávání a po poradě jsme se vydali obhlédnout situaci. Moc se toho zatím dělat nedalo, všude tekly proudy vody. V Lazci, přes který vedla v této chvíli jediná spojnice s Českým Krumlovem, jsme vyčistili stoku, která odváděla vodu z kopců.

Dále jsme vyčistili most v Dobrkovicích, kde se zapříčily šestimetrové trámy. Poté jsme hlavní silnici do Krumlova uzavřeli. U VaKu byla voda ve výši jednoho a půl metru nad vozovkou.

Další naše činnost se soustředila do Křenova. Tady se zanesly veškeré propustě a voda se hnala lidem do domů. V dalších hodinách a dnech se naše činnost slila v jediný celek pomoci obyvatelům postiženým povodní. Nekoukali jsme na čas ani únavu a pomáhali, kde se dalo. Ve čtvrtek jsme byli převeleni do Českého Krumlova. Zde bylo na sto procent využito naše plovoucí čerpadlo při čerpání vody z domů ve vnitřním městě. Myslím, že všichni dobrovolní hasiči obstáli na jedničku a s klidným svědomím se mohou každému podívat do očí. Platí to i naopak ???

(lm)

Stav mostu v Mezipotočí dne 12. 8. 2002, foto: Jan Čulík

Prozatímní lávka, foto: Martin Lepeška

Nový železný most

Na horním snímku (foto Jan Čulík) je stav mostu v Mezipotočí dne 12. 8. 2002. Uprostřed (foto Martin Lepeška) prozatímní lávka, kterou zhotovili hasiči. Poslední snímek zachycuje zatěžkávající zkoušku nového železného mostu, který postavili vojáci 11. ženijního pluku z Litoměřic ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Český Krumlov. Most má aktuální nosnost 10 tun, v tomto okamžiku je zatěžkáván 27 tunami váhy vojenské tatry.

 Sport Nahoru

Fotbal v Kájově

Fotbalové mládí
Letošní soutěžní ročník nám zatím dělá mnohem více radosti než ten minulý. Jak mužstvo žáků, tak i mužstvo fotbalové přípravky jsou zatím na velice pěkném třetím místě, a to je v našich podmínkách umístění velice pěkné.

Mužstvo žáků prohrálo až po boji s jedním z aspirantů na vítěze skupiny "B" TJ Černá 2:1 a porazilo Chvalšiny 4:0, Novou Ves 1:0 a Větřní 2:0. Všichni hráči se snaží odvést na hřišti co nejlepší výkon a na výsledcích je to znát. Podaří-li se nám zlepšit ještě střelbu, mohou být výsledky ještě lepší.

Bohužel ale bude muset pravděpodobně po letošním ročníku skončit fotbalová přípravka. Byla by to velká škoda pro fotbalové zázemí klubu i pro samotné děti. Problém je v tom, že končí s tréninkem pan Sládeček a Sládek ml. a nemáme zatím nikoho z rodičů, kteří by měli zájem tento fotbalový potěr trénovat a věnovat jim svůj volný čas. Podobný problém vznikl po povodních, kdy vlastně až na pár vzácných výjimek se nenašel z rodičů nikdo, kdo by nabídl svoji pomoc při nejnutnějších pracech na opravě oplocení hřiště, abychom mohli co nejdříve začít hrát. Ale i tak se nám povedlo v poměrně velice krátkém čase hřiště připravit a můžeme na něm hrát mistrovské utkání. Rád bych těmto jedincům, kterých se to týká, poděkoval za pomoc.

Václavská zábava, která se 27. 9. 2002 konala v Konibaru, měla i jiný účel kromě pobavení Václavů a jejich příznivců - vybrané vstupné půjde na opravu areálu TJ Kájov. Všem, kteří se přišli pobavit a zároveň tím přispět na opravu, děkuji. Vybrané vstupné ve výši 8.520,- Kč bude odevzdáno TJ Kájov a použito tak, jak bylo uvedeno - na opravu areálu.

Daniel Vejvoda


Jaký také může být jeden den, (např. 21. 9. 2002), v soutěžní činnosti Kájováků v Kájově i venku

a přidáme-li i 22. 9. 2002

vyjde z toho docela podařený víkend

(mč)


TJ SOKOL Kájov a povodeň

Nemilosrdně zasáhla životní pohroma i sportovní areál v Kájově. Málokdo by uvěřil, že se může něco takového stát. Škody na sportovním zařízení byly odhadnuty na 1.000.000,- Kč. (Uvádí se odhad nákladů na zprovoznění tělovýchovného zařízení.) Rada Jihočeského kraje na zasedání 24. 9. 2002 schválila výběr sportovních subjektů a výše finančních částek pro pomoc. Dne 3. 10. 2002 jsme podepsali smlouvu na převod částky 150.000,- Kč.

Celkem bylo na kraj rozděleno 7.000.000,- Kč. Jenom pro představu - částka 150.000,- Kč nepokryje ani náklady na obnovu volejbalových a tenisových kurtů. Dále máme přislíbeny menší částky od některých sportovních klubů z Liberce a Pardubic.

Při hledání pomocí a těžké techniky jsem byl zaskočen neochotou a arogancí některých firem sídlících v Kájově. Nebudu to rozebírat a doufám, že při práci v jarních měsících se vše změní.

Při odstraňování škod bylo odpracováno přes 1000 hodin. Musím tímto poděkovat p. Jaroslavu Michálkovi a Janu Novotnému, kteří bez řečí a denně káceli a rozřezávali stromy kolem Polečnice, dále panu Čekanovi z uhelných skladů, který poskytl nakladač i s obsluhou - panem Cimlem, p. Krauskopfovi, který taktéž bez jakýchkoliv náhrad navážel zem kolem hřiště. Dále také firmě AGROCON a p. Pekařovi, který rovněž zapůjčil traktor na dovoz zeminy. V neposlední řadě firmě BOXIT p. Markovi, který zapůjčil jeřáb i s ochotným p. Novákem k usazování podemletých panelů.

Doufejme, že společnou prací v příštím roce vše zvládneme a že další velká voda se nám zdaleka vyhne.

Chci poděkovat všem ochotným lidem, kteří pomohli k prozatímnímu zprovoznění fotbalového hřiště.

Jaroslav Sládek


Volejbal v Kájově

Málokdo z čtenářů ví, že v Kájově se hraje okresní přebor žen ve volejbale. Ženy daly dohromady mužstvo, které se rozhodně v okrese neztratí. Po pátém kole se drží na krásném 3. místě. K poslednímu zápasu ženy zajíždějí do Malont, kde to nebudou mít lehké. Proto přejeme mnoho sportovních úspěchů.

(js)


Poděkování

Je období po povodních a snad každý chce přispět nějakou menší aktivitou. Proto jsme se rozhodly, že zorganizujeme obnovu barevného značení v místní tělocvičně při ZŠ, které bylo v dosti špatném stavu.

Touto cestou bychom chtěly poděkovat p. Josefu Malečkovi, který nám vyšel vstříc a p. Václavu Kutlákovi, který se postaral o materiální vybavení a natření čárového značení. Věnoval nám nejen svůj volný čas, ale zřekl se i finanční odměny ve prospěch žáčků školy a sportovního vyžití v obci.

Dík patří také Růže Švecové, Aleně Krauskopfové, Jitce Novotné, Anně Sládkové, Haně Kupečkové, Elišce a Markétě Pechovým za vzornou asistenci p. Kutlákovi a úklid při dokončení prací.

Členky volejbalového oddílu
TJ Sokol Kájov

 Společenská kronika Nahoru

Poblahopřáli jsme
k narozeninám
v červenci až v září
těmto našim občanům:

paní
Růženě Hotové z Kájova,
Kláře Hláskové z Kájova,
Kateřině Fišerové z Kájova,
Anně Pekařové ze Zadních Hojd,
Miroslavě Sankové z Předních Hojd,
Miloslavě Šimkové z Kladného,
Růženě Šimkové z Kájova,
Marii Kadlíkové z Kladného,
Boženě Schneiderové z Kájova,

a pánům
Jaroslavu Janotovi
a Karlu Traplovi ze Starých Dobrkovic,
Karlu Láfovi z Kájova,
Václavu Plánskému z Křenova,
Janu Červovi,
Oldřichu Šimkovi
a Václavu Bicanovi z Kájova.


Vítání nových občánků

proběhlo
4. října 2002 ve 13 hodin
v obřadní síni OÚ Kájov.
Do života v naší obci
jsme přivítali:

Matěje Michálka z Křenova,
Martinu Petržilkovou z Kájova,
Ondřeje Cimla z Kladného,
Vítka Horčičku z Kájova
a Nikolu Šindelářovou z Křenova

Nosí čápi děti? Nosí čápi děti?


V červenci až září jsme se navždy rozloučili s :

Františkem Michlem,
Marií Merunkovou,
Zdeňkou Petráškovou,
a Marií Šíchovou

„Život zemřelých je uložen v paměti žijících."

Marcus Tullius Cicero


Pozvánka

Den důchodců se bude konat letos 6. 12. 2002
od 14.00 hodin v restauraci
Konibar.

Hraje dechová hudba
„Kameňáci",
podáváno bude
malé občerstvení.

Zváni jsou všichni
občané v důchodovém věku z naší obce
včetně osad!


Poděkování

Paní Marie Chadtová z Novosedel č.p. 8 nás požádala o jmenovité poděkování lidem, kteří jí pomohli při povodni v srpnu tohoto roku jak s vynášením nábytku a prádla, tak i s dalšími nezbytnými věcmi, které jsou s evakuací spojené.

Rádi toto plníme a veliké díky patří tudíž podle přání paní Chadtové jejím sousedům manželům Valentinovým, paní Růženě Müllerové, panu Vychopeňovi a paní Rehbergerové, paní Radce Rudolfové a panu Petru Opelkovi, kájovským hasičům, zedníkům Václavu a Petru Fišerovi, Ivo Rehbergerovi, a starostovi obce Miroslavu Červovi.

 Jeden den z novodobé kroniky Nahoru

úryvek - psáno 12. 8. 2002

Ani přes noc neustávající zběsilé a zlověstné bubnování deště na římsách nedovolovalo dost dobře usnout. A když se konečně šedě rozednilo a lidé se vypravili déšť nedéšť do práce, naskytl se jim obraz nevídaný: místo hřiště široké koryto Polečnice, jež si z něho udělala jez a cenila své zuby obnaženými kůly plotu. Voda zalila cestu k nádraží, je uzavřena i trať z Kájova do Hořic na Šumavě (otevřena až od 15.30), silnice od Chvalšin pod vodou, silnice Český Krumlov Kájov uzavřena již od časného rána, most v Českém Krumlově u ČSAD je pod vodou a poškozen, ve Starých Dobrkovicích, v Novosedlech a v Křenově je nutná evakuace obyvatel z některých zatopených domů. Živel strhl mosty a lávky v Mezipotočí, Novosedlech, ve Starých Dobrkovicích, pod Křenovým Dvorem, tamtéž hrozí protrhnutí hráze rybnika.

Lidé se neradostně vracejí z autobusové zastávky. Déšť ustává pouze chvílemi (jsou to vteřiny, minuty?). Domy mají přinejmenším vodu ve sklepích, zničené zahrádky. Nejmenší újmou se pojednou jeví jen okny paneláků protékající voda. Je aspoň čistá. V průběhu dne přicházejí další zprávy. Někteří lidé se hlásí, že museli zůstat na svých chalupách, ale zároveň ujišťují, že se zatím nic neděje, mají ještě potraviny. Další volají o radu, jak by se mohli dostat domů do Kájova, jiní zkoumají, zda by přes Kájov mohli dojet do té své domovské obce. Všichni jsou informováni o nemožnosti příjezdu, odjezdu a průjezdu a o tom, že je Kájov vlastně odříznut od světa. Nefunguje pošta, nepřijela dětská lékařka (ještě že je v obci pan doktor Štítnický, který ochotně přijímal akutní případy i ve svém bytě), zásobování pečivem si zajišťují sami obchodníci improvizací cesty přes vojenský prostor do Hořic. I tam je na cestě voda, ale pan Sládek ji zvládl projet. Jezdí se i panelkou přes Vyšný, ale cesta je špatná. Vodou podmáčené a podemleté stromy ve vyrvaných, zdeformovaných březích a korytech potoků padají jako podťaté. Všechny toky měly úctyhodný, až děsivý průtok: Polečnice, Chvalšinský potok, Škeblice, Křenovský potok, Lazecký potok a Hučnice. Ale také bezejmenné strouhy svádějící meliorační vody z polí ukázaly, co dovedou - např. přímo pod školou v Kájově zničily parkoviště...

...Tak vypadal Kájov. V tu chvíli ještě nikdo netušil, co přinesou příští hodiny a dny celé republice.

Pro lepší představu o obcích, které nám přispěly na odstraňování povodňových škod, přinášíme našim čtenářům základní údaje, které jsme čerpali z internetových stránek www.obce.cz. Pro srovnání uvádíme údaje Kájova: počet obyvatel 1295 (současný stav), rozloha 4644 ha.

Starovičky,
okres Břeclav

Umístění obce Starovičky
716 obyvatel, rozloha 850 ha
dar 25.000,- Kč
  Tupesy,
okres Uherské Hradiště

Umístění obce Tupesy
1.115 obyvatel, rozloha 586 ha
dar 50.000,- Kč
  Úvalno,
okres Bruntál

Umístění obce Úvalno
960 obyvatel, rozloha 1472 ha
dar 80.000,- Kč
 
Moravské Knínice,
okres Brno - venkov

Umístění obce Moravské Knínice
753 obyvatel, rozloha 1017 ha
dar 80.160,- Kč
  Rataje nad Sázavou,
okres Kutná Hora

Umístění obce Rataje nad Sázavou
584 obyvatel, rozloha 1328 ha
hrad Pirkštejn
dar 46.400,- Kč
  Bzenec,
okres Hodonín

Umístění obce Bzenec
4.233 obyvatel, rozloha 4.034 ha
dar 5.000,- Kč

 


 

Časopísek vychází zdarma jako informační občasník obce Kájov pro potřeby svých obyvatel v nákladu 420 výtisků.
Toto číslo 3/2002 vychází 10. 10. 2002.
Zpravodaj připravili ve spolupráci s OR a OÚ Kájov Libuše Semecká a Libor Michálek.
Ilustrace na titulní straně Margita Semecká,
fotografie dodali Josef Batík, Jiří Semecký ml., Libuše Semecká.
Telefon OÚ Kájov +420 380 731 237,
e-mail: oukajov@iol.cz

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0