Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č. 3/2001 - Dne 1. října 2001


Milí lidé
Z jednání obecního zastupitelstva
Z jednání obecní rady
Upozornění občanům
Mateřská škola
Základní škola
Dobrovolní hasiči
1. ročník memoriálu Františka Podra
Společenská kronika
Dobrkovická jeskyně
Sportovní příloha

 

 

 Milí lidé, Nahoru

lidstvo na celém světě bylo 11. září 2001 konfrontováno s něčím, co v takovémto rozsahu (kromě válek) historie ještě nepoznala. Všichni víte, o čem mluvíme. Sáhli i na naše lidství, ti, co bez skrupulí obětovali tisíce nevinných bytostí pro své nepochopitelné cíle. Katastrofa v USA je zločinem, který nemůže být ospravedlnitelný ničím, nedává naději na klidný, mírový život, po kterém všichni toužíme. V každém z nás se rojí otázky bez odpovědí, v podstatě stejné. Co by se mělo udělat poté, jak se vyhnout tomu, aby dále netrpěli další lidé. Většina z nás chápe lavinovitou nebezpečnost odplaty, stejně tak jako nutnost zločinnost zastavit. Ale jak , aby se neoplácelo stejnou mincí, a přesto byla obrana účinná? A můžeme něco udělat my? Buďme k sobě slušní.
S přáním klidného, mírového života na celé naší planetě

Vaše redakce

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

 
Naši zastupitelé na svém třetím jednání v roce 2001 dne 18. září v 17 hodin v restauraci Konibar usnesením OZ 3/2001 schválili :

 1. Výstavbu firmy Stavby v.o.s. ve Starých Dobrkovicích v počtu 56 bytových jednotek a 13 rodinných domků dle předložené zastavovací studie. V souvislosti s výstavbou doporučuje podání žádosti o dotaci na tuto výstavbu.

 2. Prodeje pozemků :

  • p. č. 1173/1 k. ú. Novosedly panu Josefu Strejcovi odprodej části pozemku p.č. 1171/3 v k.ú. Novosedly, na Hojdech, o výměře cca 300 m2 za částku 600,- Kč dohodou + náklady s prodejem související, včetně daně z převodu nemovitosti, zbývající část pozemku 1171/3 byla zastupitelstvem odsouhlasena k prodeji již usnesením zastupitelstva č.2/2001, a to panu Josefu Ostrému za cenu dohodou 5.000,- Kč, bude tudíž odprodána za rozdíl, a to za cenu 4.400,- Kč s věcným břemenem předkupního práva obce Kájov po dobu 10 let + náklady s prodejem související, včetně daně z převodu nemovitosti

  • p. č. 29/1 k. ú. Kladenské Rovné panu Bohumilu Assmannovi prodej pozemku p.č. 29/1 k.ú. Kladenské Rovné, o výměře 3189 m2 a menší část tohoto pozemku po oddělení geometrickým plánem panu Josefu Havlovi , a další, menší část téhož pozemku 29/1 po oddělení geometrickým plánem panu Jaroslavu a Květoslavě Staňkovým, neboť tento pozemek navazuje na jejich p. č. 29/3, a to všem třem žadatelům za částku 20,- Kč/m2 včetně nákladů s prodejem souvisejícími a včetně daně z převodu nemovitostí

  • p. č. 1413/29 v k. ú. Kladné paní Elišce Pechové prodej pozemku p. č. 1413/29 k. ú. Kladné, v Kájově, o výměře 82 m2, za částku dohodou 1000,- Kč + náklady s prodejem související, včetně daně z převodu nemovitosti.

 3. Směnu pozemků

  • p. č. 1423/4 v k. ú. Kladné, o výměře 196 m2, který je v majetku obce Kájov, za p. č. 235/10 v k. ú. Novosedly, o výměře 428 m2, který je v majetku Jaroslava Rudolfa. Veškeré náklady spojené se směnou ponese obec Kájov z důvodu obecného zájmu zajištění příjezdové cesty k vodojemu.

 4. Bezúplatný převod

  • objektu k bydlení čp. 23 v Kájově, o 9 bytových jednotkách, z Pozemkového fondu ČR na obec Kájov.

 5. Návrh smlouvy

  • na prodej stavebních parcel včetně zřízení věcného předkupního práva.

 6. Rozpočtové změny

  • tak, jak byly předneseny předsedou finanční komise

Zastupitelé neschválili a zamítají :

 1. Prodej pozemku
  • p. č. 1394/2 k.ú. Kladné v žádosti paní Jany Jakubcové, která žádala o parcelu č. 1394/2 a 1394/9 v k. ú. Kladné, v Kájově u kostela. Je v zájmu obce si p. č. 1394/2 ponechat v majetku, parcela č. 1394/9 v majetku obce není, v žádosti pana Josefa Gažáka o prodej téže parcely č. 1394/2 v k. ú. Kladné, v Kájově u kostela. Je v zájmu obce si uvedenou parcelu v majetku ponechat.

 2. Bezúplatný převod
  • objektu bydlení Záhorkov čp. 1 z PF ČR na obec Kájov, z důvodu špatného technického stavu objektu a potřeby investic z obecního rozpočtu není v zájmu obce vlastnit uvedený objekt, části komunikace p.č. 1016/1 k. ú. Kladenské Rovné, navržený ve smlouvě o budoucí smlouvě darovací mezi Správou a údržbou silnic Český Krumlov a obcí Kájov. Tento bezúplatný převod by neřešil žádný zájem obce ve vztahu ke komunikaci, proto s ním OZ nesouhlasí a smlouvu o smlouvě budoucí zamítá.

 Z jednání obecní rady Nahoru

Obecní rada projednala a schválila
dne 10. 7. 2001

Obecní rada dále projednávala
dne 26. 7. 2001

dne 14. 8. 2001 OR dne 28. 8. 2001

 Upozornění občanům Nahoru

 
Stále ještě jsou mnozí, kteří dluží obecnímu rozpočtu některé poplatky!

Matrika na našem obecním úřadě zůstala, což má především i ten význam, že si žádosti o občanské průkazy a cestovní pasy můžete podávat nadále na našem OÚ.

 
Co by nás mohlo zajímat z předběžných výsledků sčítání lidu k 1. 3. 2001

V České republice žije celkem 10.292.933 obyvatel v 6258 obcích a 1.983.521 domech.

V Jihočeském kraji žije celkem 630.168 obyvatel v 623 obcích a 149.334 domech.

V okrese Český Krumlov žije celkem 59.959 obyvatel ve 46 obcích a 11.981 domech.

V Českém Krumlově žije celkem 14.582 obyvatel v 1.825 domech.

V Kájově žije celkem 1235 obyvatel v 9 částech obce, a to ve 375 domech, přičemž v samotném Kájově je to 782 obyvatel ve 141 domech,
v Kladenském Rovném 27 obyvatel v 9 domech,
v Kladném 60 obyvatel v 15 domech,
v Lazci 7 obyvatel v 5 domech,
v Mezipotočí 30 obyvatel v 9 domech,
v Novosedlech 88 obyvatel ve 33 domech,
v Přelšticích 5 obyvatel ve 4 domech,
ve St.Dobrkovicích 55 obyvatel v 16 domech.

Pro srovnání - jak jsou na tom naši nejbližší sousedé

Chvalšiny mají 1116 obyvatel (318 domů), Hořice na Šumavě 805 obyvatel (189 domů), Boletice 292 obyvatel (50 domů), Větřní 3.827 obyvatel (479 domů).

Všechny informace jsou čerpány z předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001, které byly vydány Českým statistickým úřadem, krajskou reprezentací v Českých Budějovicích 18. 7. 2001.

 Mateřská škola Nahoru

Ve školním roce 2001/2002 je do MŠ Kájov zapsáno 30 dětí ve věku od 3 do 6 let, z toho 12 dětí se připravuje k zápisu do 1. třídy ZŠ. Personální obsazení školy je beze změny. Velké překvapení čekalo děti 2. září při příchodu do šatny, která v době prázdnin byla zvětšena a upravena tak, aby 30 dětí mělo dostatek prostoru při oblékání a svlékání. Poděkování za provedené stavební úpravy patří OÚ Kájov a pánům B. Šípovi,J. Trhlínovi, M. Augustinovi, kteří svou prací ke zlepšení zázemí mateřské školy přispěli.

Věra Augustinová, ředitelka MŠ

 Základní škola Nahoru

  Základní škola, Kájovský občasník Časopísek, foto Karel Moc

V tomto školním roce navštěvuje naši školu 52 dětí. Z tohoto počtu je 29 chlapců a 23 dívek. 1. ročník (12 žáků) má samostatnou třídu, ostatní ročníky trojtřídní školy jsou spojené. Ve všech je zajištěna kvalifikovaná výuka. Na místo paní učitelky Jany Sedláčkové, která odešla, nastoupila znovu paní učitelka Hana Malečková. Do školní družiny chodí třicet dětí. O prázdninách byla natřena okna v 1. poschodí a položena nová dlažba v poschodí druhém.

Josef Maleček, ředitel ZŠ

 Dobrovolní hasiči Nahoru

Libor Michálek

Soutěž o pohár starosty

2. ročník soutěže „O pohár starosty obce Kájov" se uskutečnil 5. července na hřišti Sokola Kájov od 13 hodin. Zúčastnilo se patnáct družstev z českokrumlovského, ale i českobudějovického a benešovského okresu.

Za krásného počasí bylo možno vidět jak perfektní výkony (vítězné družstvo z Todně s časem 25,01 s), tak i méně zdařilé útoky, jako například u našich kájovských družstev. Prasklá hadice zapříčinila poslední místo družstva mužů A. Celkově můžeme soutěž hodnotit jako pěkně připravenou. Panu Šípovi, Dušákovi a obsluze z Konibaru musíme také poděkovat za dokonalé zajištění občerstvení.

Svah u školy

V létě se hasiči podíleli i na mimosportovních aktivitách. Jedno uplakané sobotní dopoledne bylo svědkem brigády na školním svahu, který byl na jaře vykácen a vyčištěn. Napříč svahem byla položena kulatina, aby se zabránilo splavování mulčovací hmoty, obecní úřad zadal úpravu stráně firmě Zelená architektura pana Slováka a ta ji osázela nízkými keřovitými rostlinami, jako jsou skalníky, růže, břečťany, bobkovišně, túje apod.

Myslím, že se dílo povedlo a v Kájově bude další pěkné zákoutí.


V Kájově lékař nejen pro děti

Od 1. srpna 2001 sdílí ordinaci dětské lékařky též lékař pro pacienty dospělé, MUDr. Miroslav Štítnický. Ordinuje denně, ordinační hodiny jsou tyto :

ÚT, ČT a PÁ
PO
ST
11,30 - 13,00
13,30 - 15,00
7,30 - 9,00
telefon ordinace
+420 380 731 164
v akutním případě
+420 380 737 119,+420 380 744 117


O čem (nejen) sní (nejen) pošťáci :

Lidé by měli mít označené domy číslem popisným, schránky a zvonky čitelně označené jménem. Dále by měli dbát na to, aby poštovní doručovatelku neohrožovali jejich psi.
Na poštovní úřad by měli chodit s oznámením o uložené zásilce, průkazem totožnosti (popřípadě s brýlemi).

 1. ročník memoriálu Františka Podra Nahoru

V sobotu 22. září se v kájovském Konibaru od druhé hodiny odpolední uskutečnil 1. ročník setkání heligonkářů.

S nápadem uspořádat tento memoriál na památku pana Františka Podra přišli pánové Gerhard Scherhaufer, Tomáš Augustin a Miroslav Červ. Právě oni zabezpečili veškeré přípravy a velice hladký průběh samotné akce, kterou zastřešili kájovští hasiči.

Přesně o druhé hodině odpolední přivítal pan Gerhard Scherhaufer, který se ujal moderování, hosty a heligonkáře.

Své umění nám předvedlo 28 heligonkářů z Čech a Rakouska.

Každý z účinkujících byl odměněn dárkovým balením lahve s vybroušeným motivem kájovského kostela, nad jehož věží se vznáší heligonka.

Nejen heligonkáře, ale i moderátora si návštěvníci pochvalovali, neboť vhodně vyplňoval volné chvíle při střídání jednotlivých heligonkářů vtipy, které dokázaly rozesmát celý sál. Původní obavy o účast se rozplynuly, neboť sál byl zcela zaplněn, všech tři sta židlí bylo obsazeno a někteří si ještě přinesli židle z vedlejší restaurace.

Všem přítomným se tato akce velice líbila a bylo mnoho těch, kteří si objednali záznam na videokazetě, kterou celé odpoledne natáčel pan Tomáš Augustin. 1. ročník se tedy vydařil, a tak dal dobrý základ pro ročníky příští.

Eliška Podrová z Kájova, vnučka Františka Podra, foto: Jan Laštovička
(foto Jan Laštovička)
 
Mezi již zkušenými heligonkáři zazářila
Eliška Podrová z Kájova, vnučka
Františka Podra.
Veliké díky patří všem sponzorům, kteří kájovský sraz heligonkářů finančně podpořili, a napomohli tím tomu, aby akce byla tak úspěšná.

(lm),(mč),(ls)

 S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A Nahoru

„Ono totiž není šedivých dnů, které bují svou všedností. To jsou jenom unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost.“

Jan Werich

Osobně jsme poblahopřáli k životním jubileím
v červenci až v září
těmto našim občanům:

Jaroslavu Janotovi ze St. Dobrkovic,
Růženě Hotové z Kájova,
Václavovi Plánskému z Křenova
a Miroslavě Sankové z Novosedel

„Na každém kroku musíme počítat s ostatními, neboť sami jsme jen ve smrti.“

(Thákur: Naplnění života)

 
V červenci až září jsme se navždy rozloučili s :

Marií Svobodovou z Kájova,
Františkem Bašistou
a Marií Krejčíčkovou z Novosedel

 
Poděkování :
 
Pan František Krtek
z Novosedel požádal
o zveřejnění poděkování
našemu obecnímu úřadu
za pomoc při obstarávání
pohřbu paní Marie Krejčíčkové.

 
Vítání nových občánků 5. října 2001 ve 13 hodin
jsme v obřadní síni OÚ Kájov
přivítali do života v obci
tyto naše nově narozené spoluobčánky :

Kláru Haňkovou,

Petru Kotlárovou,

Marka Bohma,

Dominika Hláska

a dodatečně
Ivetu Cipínovou,
která se pro nemoc nemohla účastnit

 Dobrkovická jeskyně Nahoru

Dobrkovická jeskyně u Českého Krumlova, foto: Vladimír Šimeček

Abri (jeskyně se skalním převisem) leží jižně od Dobrkovic přímo vedle silnice do Kájova v blízkosti domu č. p. 207. Kolmá vápencová stěna obsahuje četné trhliny a rozsedliny, které se působením dešťové vody mění v dutiny krasového charakteru. Větší dutiny v blízkosti domu byly zastavěny zídkou a používány jako sklep, na západní straně jsou dosud nedotčené. Vstup do jeskyně je chráněn střechovitým převisem, který pravděpodobně přečníval daleko více než v současnosti, ale po určité době došlo k jeho zřícení. Stopy po něm byly nalezeny pod nánosy písku a bahna před vstupem do jeskyně.

Roku 1933 se pokoušel tehdejší majitel domu p. Janoušek vykopat pod skalou jámu na vápno a při tom narazil na veliké kosti, které vzbudily jeho pozornost. Svůj neobvyklý nález ohlásil amatérskému archeologovi Karlu Brdlikovi, jenž spolu s Dr. Leonhardem Franzem a prof. Liebusem zahájil systematické vykopávky a vyzvedl zde menší počet kostěných a rohovcových nástrojů a bohatou sbírku fosilií pravěkých zvířat. Vykopávky byly navrstveny do hloubky 1,60 m.

Po porovnání se sbírkami paleontologických nálezů v Národním muzeu v Praze tamní odborníci určili druhové složení dobrkovických fosilií. Podle jejich posudku byly nalezeny zbytky těchto zvířat: ze šelem jeskynní hyena, několik druhů jeskynního vlka, středoevropská i polární liška, jeskynní lev a hlavně jeskynní medvěd, jehož mohutná lebka byla dobře zachovalá. Z kopytníků byly určeny zbytky čtvrtohorního nosorožce, mamuta, koně tří typů, pravěkého tura, jelena obrovského, severského soba. Z hlodavců se zde nacházel polární zajíc a lumík, z ptáků kur rousný.

Kromě zmíněného ohniště svědčí o přítomnosti člověka také několik kostěných a z rohovcového kamene vyrobených nástrojů, které sloužily zřejmě k opracovávání kožešin a k lovu.

Z nálezů vyplývá, že jeskyně u Dobrkovic byla zřejmě přechodně obydlena skupinou mladopaleolitických lovců druhu Homo sapiens sapiens, ke kterému patří i moderní člověk ( 70 až 30 tisíc let př. n. l.).

Část archeologických nálezů z Dobrkovické jeskyně představují veřejnosti muzejní expozice Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

Opracované kostěné nástroje z Dobrkovické jeskyně

 Sportovní příloha Nahoru

Turnaj v malé kopané
Miroslav Haňka

30. června 2001 proběhl již druhý ročník tunaje v malé kopané o putovní pohár starosty obce Kájov. Soutěžilo celkem 16 družstev, pohár získal Konibar, na dalších třech místech byli :
2. Somálci
3. Policie Větřní
4. Pohoda
Navíc byly uděleny tyto ceny:
- nejlepší střelec: Jan Sadloň ml.
- nejlepší gólman: Milan Popel
- nejmladší hráč: Martin Sadloň
- cenu za odvahu dostalo dívčí družstvo Princezen.
Ceny předával sám starosta obce Miroslav Červ.
Všem, kdo pomáhal s přípravami turnaje, patří poděkování a doufám, že příští rok se sejdeme ještě ve větším počtu a že se bude na co dívat.

Šipkový sport v Kájově
Miroslav Haňka

V září opět začala šipkařská sezóna. Po té uplynulé, kdy se družstvo Pohodářů umístilo v dolní polovině tabulky, se hráči domluvili a nasadili do letošní sezóny družstva dvě. Družstvo A: Luděk Švamberk, Radek Netušil, Alois Vician, Roman Švec, Radek Haňka, Miroslav Haňka.

Družstvo B: Milan Rolinek, Josef Kopřiva, Jiří Ihnatolia, Radek Sládek, Bohumil Kordík a Roman Havlík.

Tím, že se mužstva rozdělila, se hra zkvalitnila. Hráči mají možnost ukázat svoje umění a bojovat o přední místa v tabulce. Po prvních dvou odehraných kolech tým A zvítězil v obou zápasech. V prvním kole porazil 6:5 družstvo Psycho Světlík, které mělo loni ambice na postup do druhé ligy. V druhém kole porazil letošního nováčka Paštiky Větřní 10:1. Družstvo Pohodáři B nemělo takový nástup. Los určil prvního soupeře Spartu Loučovice, která se loni umístila na jednom z předních míst a porazila náš B tým 9:2. Na druhý zápas připadl soupeř Monaco Vyšší Brod, který sestoupil z druhé ligy. Po velice dobrém začátku, kdy vše vypadalo velice slibně, se nezdařil závěr a B tým podlehl 7:4.

Po prvních dvou kolech se A tým dělí o první místo s družstvem Monaco Vyšší Brod a B tým se usadil na jedenáctém místě, které doufám opustí co nejrychleji - směrem nahoru! Ještě bych chtěl pochválit a vyzdvihnout výkony Radka Sládka a Luďka Švamberka, kteří jsou momentálně oporou svých družstev, zvláště pak Radka Sládka, který reprezentoval 29. září náš tým na turnaji v Ševětíně u Českých Budějovic. Ze 38 hráčů se umístil na vynikajícím 2. místě. Jen tak dál.

I když se po tak krátké době nedá říct, jak celá sezóna dopadne, myslím si, že obě družstva mají ještě co trénovat a dohánět. K tréninku a nasbírání zkušeností mohou pomoci i turnaje, které se v restauraci Pohoda pořádají. Konkrétně jsou to dva okruhy turnajů: Strmeň cup a Pohoda cup. Celkem se odehraje třicet turnajů a vítěze čeká nejenom uznání, ale i odměna - v podobě pohárů a jiných zajímavých cen.

A na závěr bych vás chtěl pozvat na všechny turnaje a mistrovská utkání, které pořádáme s Jihočeským šipkovým svazem:

Strmeň cup :
6. 10. od 14 hod,
24. 10. od 18 hod,
10. 11. od 14 hod,
22. 12. od 14 hod.

Pohoda cup :
13. 10. od 17 hod,
20. 10. od 14 hod,
3. 11. od 14 hod,
14. 11. od 18 hod,
24. 11. od 14 hod,
15. 12. od 14 hod,
27. 12. od 17 hod.

Mistrovská utkání :
Pohodáři B - Citrus Rožmitál, 7. 10. od 16 hod.
Pohodáři A - Vikings Loučovice 14. 10. od 16 hod.
Pohodáři B - Madej Hořice, 21. 10. od 16 hod.
Pohodáři A - Hůrka B, 28. 10. od 16 hod.

Mistrovství světa ve volejbale
Andrea Sládková

Na mistrovství světa ve volejbale kadetek, ročník 1984, které se konalo ve dnech 21. - 30. 9. 2001 v Rijece a Pule v Chorvatsku, jsme odjely dvě hráčky z Jihočeského kraje (já a Veronika Vlásková).

První zápas jsme odehrály v sobotu s Polkami. Ve vyrovnaném utkání jsme však v koncovce podlehly, zápas skončil 3 : 0. Totéž se opakovalo v neděli s Brazílií, 3 : 0. V pondělí nás čekala Itálie, zápas, který rozhodoval o postupu. Přestože jsme v prvním setu vyhrály, na vítězství to nestačilo. Opět jsme podlehly 3 : 1.

Příprava na mistrovství světa byla velmi dlouhá. Ačkoliv jsme nepostoupily, podle vyrovnaného průběhu zápasů si myslím, že od mistrovství Evropy jsme udělaly veliký pokrok.

Fotbalová sezóna
2001 - 2002
Daniel Vejvoda

Fotbalová přípravka
Do nového soutěžního ročníku jsme vstoupili po měsíční přípravě 9. září a byli jsme si vědomi, že se nám jen těžko podaří navázat na loňský úspěšný ročník. Přesto náš první zápas s celkem Velešína dopadl pro nás velice dobře (6 : 1). Bohužel se nám nepodařily zápasy další ( s Horní Planou 0 : 5, a dále nešťastný zápas s celkem Českého Krumlova 0 : 2, kdy jsme obě branky dostali v předposlední a poslední minutě zápasu).

Bohužel se nám nevyhýbají zranění, která na zbytek podzimní sezóny vyřadila hned dva hráče základního kádru. Při tak malé hráčské základně se to muselo na výsledcích projevit. S Větřním porážka 1 : 10, s mužstvem Kaplice 0 : 6. Projevuje se i to, že loňský silný ročník přípravek žáků, který byl tři roky pohromadě, přešel do žákovské kategorie a v kategorii přípravek zbyli vlastně jen čtyři hráči. Příchozí noví je zatím nedokázali nahradit.

Chybou je i to, že se nenašel nikdo z tatínků - bývalých aktivních hráčů kopané, kteří tu mají děti - aby přišel pomoct na tréninky, ač někteří pomoc i slíbili. Proto bych chtěl touto cestou ještě jednou požádat někoho z rodičů o spolupráci hlavně na trénincích. Není možné trénovat jak fotbalovou přípravku, tak žáky zároveň, je to rozdíl sedmi let. A s třiceti dětmi se nedá intenzívně pracovat. Již čtvrtý rok věnujeme s panem Žilavým 10 hodin týdně na to, aby v Kájově zůstal fotbal zachován. Máme radost z toho, že děti mají chuť dělat i něco jiného, než sedět u televize či počítačů. Jenže být dva trenéři na dvě žákovská družstva je málo, a především ti rodiče, kteří mají děti v přípravce, by měli mít zájem na tom, abychom nemuseli s přípravkou skončit a ponechat si jen žáky.

Přijďte povzbudit naše fotbalové naděje již tuto sobotu 6. 10. od 10 hodin. Budou hrát proti Kaplici B.

Fotbaloví žáci
okresní přebor

Jak již bylo řečeno, letos jsme sestavili žákovské družstvo z těch odcházejících dětí, které již nemohou věkově hrát za přípravku, a za pomoci některých starších dětí, které neměly tu možnost hrát dříve. Samozřejmě neočekáváme hned závratné výsledky, ale jak některá utkání ukazují, pokud přidají naši žáci k fotbalovému umu i kus bojovnosti a podaří se nám v zimní přestávce dohnat fyzickou kondici, mohli bychom se již na jaře dočkat výsledků lepších. Žáci si také musí zvyknout na větší hřiště a jiný způsob hry, než jaký se hraje ve fotbalové přípravce. Také to chce, aby mohli trrénovat samostatně, zatím trénují s fotbalovou přípravkou každé úterý a čtvrtek. Teď se k tomu přidalo i pondělí. Od 22. října chceme každé pondělí běhat z Kájova do Větřní, kde budou mít zaplacenou jednu hodinu v plaveckém bazénu. Doběhnout si tam musí sami, zpátky je odvoz zajištěn.

Pravděpodobně každou středu, když se nebude moci chodit ven, bude zajištěna tělocvična, a zase budeme do ní běhat po svých.

Zajistit toto všechno stojí nemálo času a vzhledem k tomu, že zájem dětí je veliký a chceme je skutečně rozdělit na starší a mladší, je pomoci rodičů třeba. Není možné, aby šestileté a sedmileté děti běhaly zároveň se 12 - 14 letými. Přivítáme každého ochotného tatínka. Věřte nám, že tato investice se Vám v budoucnu mnohonásobně vrátí. Chce to jen trochu přemoct lenost a vstát z gauče od televize a budete mít radost z každého gólu, který Vaši hráči dají. Zatím jich moc nevstřelili,podle toho vypadají výsledky zápasů:

Křemže - Kájov 5 : 0, ale nehráli jsme tam tak špatně,
Kájov - Černá 0 : 6, za stavu 0 : 2 jsme neproměnili penaltu a nastřelili jsme v tomto zápase čtyři tyče.
Slavoj Český Krumlov - Kájov 10 : 0, náš nejhorší zápas. Vůbec jsme nebojovali a navíc rozhodčí nám připsal gól v náš neprospěch, dostali jsme jich skutečně „jenom“ devět.
Kájov - Horní Planá 1 : 12, to bylo radosti, dali jsme góla, ale jinak chvílemi bohužel hrůza.
Chvalšiny - Kájov 5 : 1, dokonce jsme vedli 1 : 0, poločas 1 : 1, ale ta fyzička a k tomu ještě ve druhém poločase bez střelby na bránu a bez bojovnosti, ve fotbale je jedenáct hráčů, a ne jen tři !

Závěr? Lepšíme se , ale družstvo musí hrát jeden za všechny, všichni za jednoho a navzájem si pomáhat, více si nahrávat, bojovat, i když už se zdá leccos ztraceno.

Zveme Vás všechny na nedělní zápas proti Větřní, na hřišti v Kájově od 13 hodin. Přijďte nám fandit.

 


 

Restaurace Pohoda pořádá předpouťovou zábavu

v pátek 12. 10. 2001 ve 20 hodin

Hrají Papouškovo Sirotci
V sobotu 13. 10. 2001 od 20 hodin hraje DJ. Fila + překvapení
Otevírací doba: pátek od 13 hodin
sobota od 11 hodin
neděle od 9 hodin

 


 

Časopísek vychází zdarma jako informační občasník obce Kájov pro potřeby svých obyvatel v nákladu 420 výtisků.
Toto číslo 3/2001 vychází 1. října 2001.
Zpravodaj připravila ve spolupráci s OR a OÚ Kájov Libuše Semecká.
Tisk Libor Michálek, foto Karel Moc, distribuce OÚ a děti MŠ.
Telefon OÚ Kájov +420 380 731 237
e-mail: oukajov@iol.cz
Internetová podoba Časopísku zaznamenala od letošního března do dne vydání 835 přístupů na http://www.ckrumlov.cz, stránky obce Kájov.

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0