Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č.3/2000 - Dne 20. listopadu 2000


Investiční akce Křenov
Co je také sázka do loterie ?
Volby
Zastupitelé obce jednali
Přihlašování k pobytu v obci
Základní škola
Mateřská škola
Dobrovolní hasiči obce Kájov
Z fotbalového oddílu TJ SOKOL Kájov
Fotbalové naděje v Kájově
Ztrácejí se nám stavební památky
Společenská kronika

 

 

 Investiční akce Křenov Nahoru

Libor Michálek, člen OR :
Jistě si už většina obyvatel Kájova všimla nebo alespoň zaslechla, že se v Křenově začal budovat nový vodovod a kanalizace. Po dlouhých letech nedostatku vody se přistoupilo k výstavbě. Tato akce byla připravována už od začátku tohoto roku a měla by být dokončena na jaře roku příštího. Suma, za kterou by mělo být dílo dokončeno, činí 7 miliónů korun. Na tyto práce proběhlo výběrové řízení, které vyhrála firma IRO - ZEMPAS.

Tato poskytla nejvýhodnější podmínky pro obec a zároveň je firmou domácí, která zná místní podmínky. Kvalita její práce je denně kontrolována občany. V Křenově bude nataženo nové vodovodní potrubí s tlakovou stanicí na posílení tlaku vody v řádu. Odpadní vody se svedou zrekonstruovanou a prodlouženou kanalizací do stávající čistírny odpadních vod.

Zpráva o činnosti obecní rady (Věra Augustinová, členka OR)
Obecní rada (ve složení starosta Miroslav Červ, místostarosta Václav Fišer, předseda finanční komise Libor Michálek, Alena Kutláková a Věra Augustinová) se zatím sešla 19 x, účast všech členů je pravidelná, pouze jednou byla nepřítomna a omluvena paní Kutláková.

OR se zabývala žádostmi o odprodej pozemků, žádostmi o stavební parcely, ukončením nájmu nebytových prostor p. Vejvody a p. Michálka Kamila, přípravou rozpočtu, dopravním značením v obci, investičními akcemi v obci, přípravou projektových prací na vodovod a kanalizaci v Křenově, přípravou programu na veřejná zasedání OZ, projednáním smlouvy o dílo k vypracování komunikace v nové obytné zóně, informacemi k zákonu č. 106 o svobodném přístupu k informacím, projednáním auditu, nákupem nové kopírky, projednáním sazebníku úhrad za poskytování informací, plánem oprav památek v obci, změnou ve složení finanční komise, vyhláškou o odpadech, informacemi z valné hromady Euroregionu Šumava, dodatkem ke smlouvě o prodeji akcií s.r.o. KVINTA, zápisy do obecní kroniky, nákupem nového počítače, doplňkem územního plánu, obecními lesy, povodňovým plánem obce, změnou vyhlášky o místních poplatcích, osvětlením kostela, výroční zprávou ZŠ, MŠ, změnou předsedy stavební komise, ustanovením komise pro výběrové řízení na vodovod a kanalizaci v Křenově a informací o výsledku, seznámila se s obsahem dopisů p. Cimla, Mgr. Malečka a Ing. arch. Oklešťka.

Byla projednána žádost o odkoupení rodinného domu v Dobrkovicích, OR se dále zabývala přípravou voleb do krajského zastupitelstva, organizačním zabezpečením pouti, projednáním souhlasu k převodu pozemků pro PF, informacemi o docházce žáků z obce Kájov do škol v Českém Krumlově, plněním rozpočtu obce a zprávou o výsledku kontroly z OkÚ v Českém Krumlově.

Všichni zastupitelé dostávají z jednání OR zápis, takže jsou pravidelně o obsahu jednání informováni.

 Co je také sázka do loterie ? Nahoru

Minulý týden proběhly volby do krajských zastupitelstev.
Ať už máme na ně jakýkoliv názor, nové úřady se naplní lidmi vystoupivšími na svá místa právě naší pomocí či nepomocí. Proč nevyužil každý svého práva a nepřišel k volbám vsadit si na toho snad správného člověka, myslícího při svém rozhodování na ostatní lidi, kteří jej pověřili, jenž bude dbát na krajinu, ve které žije on, jeho rodina, my všichni, a ne jen na sebe, to vše je otázka nejen pro sociologa. Protože tentokrát se nemohly vybírat osobnosti, ale strany.

O kandidátech se všeobecně málo ví. A když už o někom i víme, někoho známe, komu bychom dali svou důvěru, nejednou jsou to lidé napříč spektrem více politických stran. A sestavit si takovou nějakou "svoji" kandidátku nelze. Do volební urny se musí vhodit jen jedna strana a basta, takový je volební zákon. Ale zamyslíme-li se nad principem voleb jako takových, je to vždycky trochu sázka do loterie, zda naše tipy vyjdou. A mohly by vyjít tím spíš, čím více bychom o svých kandidujících spoluobčanech věděli nejen z volební kampaně, (která tentokrát prakticky jako by nebyla, v médiích byly v popředí zájmu spíše volby a sčítání hlasů amerického prezidenta), ale i z širšího veřejného, společenského či politického života. Možná, že právě v tom byl kámen úrazu, či jádro pudla, nazvat to můžeme jakkoliv.

Ale jestliže jsme nepřišli volit vůbec, pak ti ostatní volili za nás. A s tím asi spokojeni také nejsme. Nebo bychom měli být?

(ls)

 Volby Nahoru

Voleb do krajských zastupitelských úřadů dne 12. 11. 2000 se v Kájově zúčastnilo 264 voličů (z 964 zapsaných v seznamu voličů). Platných hlasů bylo 263. Volební účast v Kájově byla tedy 27,39 %.

stranahlasy
1. Čtyřkoalice59
2. KSČM51
3. ODS48
4. ČSSD47
5. Sdružení nezávislých kandidátů37
6. Strana za životní jistoty7
7. Republikáni Miroslava Sládka6
8. Strana zelených3
9. Pravý blok - KAN2
10. - 12. Strana venkova1
10. - 12. ČSNS - Nezávislí1
10. - 12. Vlastenecká republikánská strana1

Poděkování za aktivní přístup k zajištění voleb patří všem členům volební komise, zejména nejstarší občance Kájova, paní Kamile Činátlové.

Paní Kamila Činátlová byla delegována do volební komise Stranou za životní jistoty. Ve svém věku (myslím, že jej v tomto případě zmínit mohu - 86 let) se zhostila svého úkolu velmi dobře.

Miroslav Červ, starosta

 Zastupitelé obce jednali Nahoru

Zastupitelé obce jednali na svém zasedání v kájovském Konibaru dne 30. 10. 2000 :

U s n e s e n í OZ č. 4 /2000

1. OZ po projednání schvaluje odprodej pozemků či nemovitostí těmto žadatelům :

1.1. Jan Beňo a Rudolf Kovačík,
p.č. 1433/2 , díl 2, k.ú. Křenov, v Lazci, o výměře 82 m2, za částku 20,- Kč/m2
1.2. Jan Pernica,
p.č. 662/1, k.ú. Kladenské Rovné, 1053 m2, a p.č. 662/3, k.ú.Kladenské Rovné, 289 m2, za částku 20,- Kč/m2
1.3. Iveta a Štěpán Bosákovi,p.č. 1690/6, k.ú. Křenov u Kájova, ve Vyšném, 1277 m2 s věcným břemenem na 10 let předkupního práva obce Kájov, za 20,- Kč/m2
1.4. František Cipín,
části p.č. 246/1 a 1772/1, k.ú. Křenov u Kájova, v Křenově, celkem cca 180 m2 za 20,- Kč/m2
1.5. Eliška Pechová a Miloslava Vejvodová,
p.č. 1413/1, k.ú. Kladné, v Kájově, cca 2 x 130 m2, za 40,- Kč/m2
1.6. Ivan a Anna Vališová
p.č. 29/2, k.ú. Kladenské Rovné, v Kladenském Rovném, 331 m2, za 20,- Kč/m2
1.7. Miloslav Němec,
p.č. 1196/2, k.ú. Kladné, ve Starých Dobrkovicích u mlýna, celkem 298 m2 za 20,- Kč/m2
1.8. Miroslav Kroupa,
p.č. stavební 103, k.ú. Kladenské Rovné, v Mezipotočí, se zbytky stavení za 1000,- Kč, a pozemkem 441 m2, za 20,- Kč/m2, a p. č. 1431 o výměře 88 m2, p.č. 1428 o výměře 175 m2, vše za 20,- Kč/m2
1.9. Vlastimil Dušák,
p.č. 1429/1, k. ú. Křenov u Kájova, v Lazci, o výměře 897 m2, 20 Kč/m2
1.10. Marie Šolcová,
p. č. stavební 56, k.ú. Kladné, ve Starých Dobrkovicích , s nemovitostí čp.5 a pozemkem cca 150 m2, za celkovou částku sjednanou dohodou 50.000,- Kč s věcným břemenem předkupního práva obce za stejných podmínek na dobu 10 let
1. 11. Karel Sypal,
p.č. 1039/1 k.ú. Kladenské Rovné, v Kladenském Rovném, část o výměře cca 100 m2, sousedící s požární nádrží, OZ doporučuje odprodat za 20,- Kč/m2, s věcným břemenem umožnění přístupu k požární nádrži.

U všech schválených prodejů bude ve smlouvách uvedeno, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně daně z převodu nemovitosti, hradí kupující.

 
2. OZ po projednání nesouhlasí s prodejem pozemků a schvaluje nájem pozemků:

Stavební spol. s.r.o. BALCAR,
PK č. 1291/2, 1314/2, 1315/4 o celkové výměře 4610 m2 - OZ nedoporučuje odprodat, souhlasí s pronájmem pozemků na dobu neurčitou za částku sjednanou dohodou ve výši 5000,- Kč / rok.

3. OZ schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci s firmou EKO - KOM a.s., IČO 25134701, se sídlem v Praze 6, Zvonická 25, včetně dodatku č.1, pověřujícího výkonem práv a povinností, vyplývajících z této smlouvy, Regionální svazek obcí Vltava včetně vystavování faktur a příjmu odměn z předmětné smlouvy.

4. OZ schvaluje
rozpočtové změny v rozsahu, jak byly předneseny předsedou finanční komise,

5. OZ schvaluje
zplnomocnění pro starostu obce Kájov, Miroslava Červa, k jednání ve věcech bezúplatných převodů nebo nákupu pozemků z majetku PF ČR na obec Kájov, a to v případech, které budou schváleny usnesením OZ Kájov,

6. OZ schvaluje
v rámci reformy veřejné správy zařazení obce Kájov pod pověřený MěÚ Český Krumlov,

7. OZ schvaluje
trasu VOLKSWAGEN RALLYE ve dnech 17. až 19. 5. 2001 ve směru "Mezipotočí - Slavkov" a trasu "Kájov - Kladné - Němče - Novosedly" jinou trasou mimo Němče,

8. OZ schvaluje
záměr firmy VIDOX na pozemcích 131/2 a 138/8 k.ú. Kladné v prostoru schváleném územní dokumentací jako průmyslová zóna vybudovat skladový areál a halu k zámečnické výrobě, k výrobě elektrorozvaděčů a dále prodejnu stavebnin,

9. OZ bere na vědomí
- zprávu o činnosti obecní rady, jak byla přednesena,
- zprávu o plnění rozpočtu,

10. OZ ukládá starostovi

 Přihlašování k pobytu v obci Nahoru

Libuše Semecká

Od 1. července 2000 jste mohli pozorovat některé změny týkající se v přihlašování k trvalému pobytu.
Termín "trvalý" je vlastně již zastaralý, nyní se nerozlišuje pobyt trvalý a přechodný.
K novému přihlášení k pobytu je teď zapotřebí výslovného souhlasu nájemce, stvrzeného vlastnoručním podpisem, nejlépe je přijít společně. Uvedu příklad: Ve družstevním bytě bude vyžadován souhlas toho, kdo má členská práva k bytu, v obecním bytě souhlas nájemníka, na kterého zní nájemní smlouva, v rodinném domě souhlas majitele, který prokáže vlastnictví výpisem z evidence nemovitostí.
Za přihlášení k pobytu se platí správní poplatek ve výši 50,- Kč, který je příjmem obce. Poplatek 50,- Kč se platí nyní i za jakékoliv potvrzení o pobytu.
Občanské průkazy a cestovní pasy bude vyřizovat náš úřad pravděpodobně jen do konce roku 2000, poté s přechodem matriky do Českého Krumlova se matriční záležitosti mají vyřizovat na matrice Městského úřadu v Českém Krumlově. Žádosti o občanské průkazy a cestovní pasy se mohou podávat i přímo na odloučeném pracovišti Okresního úřadu v Českém Krumlově v Domoradicích, v budově Policie ČR.

UPOZORNĚNÍ !

Poplatníci, kteří ještě nevyrovnali své finanční závazky vůči obci (vodné, poplatky ze psů apod), by si měli pospíšit, aby nemuseli být vedeni na seznamu dlužníků.

 Základní škola Nahoru

Josef Maleček, ředitel
V letošním školním roce navštěvuje naši základní školu 48 dětí. Je organizována jako trojtřídní. Spojeny jsou 2. a 4., 3. a 5. ročník. Samostatný je 1. ročník. Výuku zajišťují ředitel školy a dvě učitelky - Mgr. Alena Sýkorová a Mgr. Jana Sedláčková. Vychovatelka školní družiny vyučuje výchovy. Škola je v dostatečné míře vybavena pomůckami. Vzdělávání dětí probíhá podle projektu Základní škola.

Paní učitelce - (ls)
Ve školním roce 2000/2001 po dlouhé době nepřivítala své žáky, v posledních letech velmi často prvňáčky, naše paní učitelka Hana Malečková. Ač se to zdá neuvěřitelné, odešla již do důchodu, poté co přesluhovala plné čtyři roky
Do Kájova přišla se svým manželem, ředitelem školy Josefem Malečkem, v roce 1974.
Za její dlouholetou práci v naší kájovské škole jí přišel osobně poděkovat s kyticí gerber starosta obce Miroslav Červ a předal jí spolu s poděkováním za nás všechny občany Kájova knižní dar.

 Mateřská škola Nahoru

Věra Augustinová, ředitelka

Ve školním roce 2000/2001 je zapsáno do jednotřídní MŠ 30 dětí v tomto věkovém složení: tříleté - 2 děti, čtyř až pětileté - 14 dětí, šestileté - 11 dětí, sedmileté - 3 děti.
K zápisu do 1. třídy by mělo jít 13 dětí. V letošním roce docházejí do MŠ děti i z přilehlých částí obce, a to Lazce, Křenova a Mezipotočí.
K žádným personálním změnám v učitelském sboru nedošlo.

 Dobrovolní hasiči obce Kájov Nahoru

Činnost sboru
Na podzim se naše hasičská družstva zúčastnila třech soutěží. První byla ve Chvalšinách, další ve Větřní, zde družstvo mužů I. dosáhlo svého nejlepšího času v útoku , a to 21,34 s. Poslední soutěž byla v Hořicích. Zde už tolik štěstí nebylo, a po rozpadnutí se hadic skončili na 10. místě.
Dne 18. 11. 2000 se uskutečnila v Konibaru valná hromada hasičů.

L. Michálek

 Z fotbalového oddílu TJ SOKOL Kájov Nahoru

OKRESNÍ PŘEBOR - MUŽI

Poznámka redakce (ls)
První zpráva ze dne 7. 7 . 2000 měla původně vyjít v Časopísku č. 2/2000, avšak při najíždění počítačů na jiný textový software v rámci různých operačních systémů se právě tato zpráva "ztratila" v útrobách počítačového tajemna. Bylo mi to velmi líto, ale už se s tím nedalo nic dělat. Napadlo mě však, že i stará zpráva může být zajímavá, když si ji přečteme s odstupem času, aspoň vidíme, co se naplnilo, který předpoklad nevyšel, atp. Autorovi, Ing. Josefu Sršňovi, se ještě jednou omlouvám a tady je ta zpráva ze dne 7. 7. 2000.

"Nedávno skončená sezóna nepřinesla kájovským fotbalovým příznivcům mnoho radosti. Přitom se před a v průběhu loňské sezóny podařilo výboru FO výrazně omladit a doplnit tým celkem o sedm nových hráčů (3x přestup, 4x hostování). Výsledková odezva se však nedostavila. tým byl prakticky od začátku beznadějně na posledním místě. V úplném závěru sezóny se přece jen podařilo zachránit okresní přebor, když rozhodujícím krokem bylo vítězství doma nad Lipnem v infarktovém zápase.
Nejvýraznější příčiny nepříliš dobré hry lze najít tyto:
špatná tréninková docházka a z toho vyplývající slabá kondice a sehranost, malá psychická odolnost hráčů, nedostatečná technicko - taktická příprava týmu, neustálá ukřivděnost hráčů a svalování viny na ostatní včetně rozhodčího, nedostatečná práce realizačního týmu a výboru FO.
V reakci na uplynulou sezónu připravuje výbor FO v rámci svých možností několik změn. Tou nejdůležitější je založení a přihlášení "B mužstva" do okresní soutěže. Tento tým bude složen jak ze starších hráčů, tak i z mladých a nadějných členů pro "A - tým", kteří potřebují nabrat co nejvíce zápasových zkušeností. V neposlední řadě tento tým přivítá kájovské hráče, kteří se z nějakých důvodů přestali fotbalu na čas věnovat.
Dalšími změnami bude rozšíření realizačního týmu a doplnění hráčského kádru. Základem pro novou sezónu se stane kvalitní tréninkový cyklus, který začne 11. 7. 2000 (17.30) schůzkou všech hráčů, kde budou řečeny principy fungování oddílu v nové sezóně.
Cílem pro letošní sezónu je vybudovat perspektivní tým a umístění kolem středu tabulky.
Doufáme, že nám naši příznivci budou v co největším počtu fandit a přát kájovským fotbalistům úspěch."

A zpráva současná:
"A - tým" - okresní přebor mužů
Družstvo skončilo na 9. místě (z dvanácti družstev) s 10 body za 3 vítězství, 1 remízu a 7 proher. Mezi nejhůře odehrané zápasy patřily prohry v Rožmberku, Křemži a Holubově.
Zde tým zklamal především nedostatečnou koncentrací na zápasy, podceněním soupeře, špatným herním projevem. Tyto zápasy s týmy z dolní poloviny tabulky potřebuje Kájov vyhrávat, ale s takovým přístupem to nejde.
Stejně tak náš tým velice snadno prohrává na domácím hřiišti, takže diváci odcházejí domů velice často zklamaní. Pravdou je, že své sehrála i veliká marodka - dlouhodobě zranění byli J. Petrášek, R. Fajtl, R. Šuster - a časté pracovní zaneprázdnění některých hráčů.
Naopak nejvydařenější zápasy byly doma s Českým Krumlovem "B" (prohra), ve Vyšším Brodě (výhra) a ve Chvalšinách (remíza). Tým zde naznačil své možnosti.

"B - tým" - okresní soutěž muži
Tým skončil na 8. místě (z dvanácti týmů) s 15 body za 5 výher a 6 proher. Zde je veliký rozdíl mezi výsledky doma (15 bodů) a venku (0 bodů) To je dáno nutností přizpůspobit se potřebám "A - týmu" při zápasech venku (zpravidla oba týmy hrály v jeden den).
Celkově lze podzimní část hodnotit oproti loňské sezóně jako určitý mírný posun k lepšímu. Založení "béčka" se osvědčilo - rozšířil se kádr hráčů, hráči, kteří nenastupují pravidelně v "áčku" mají možnost se vyhrát. Kádr "A - týmu" byl nově doplněn 4 hráči nehostování (klik, Pouzar, Švarc) a z hostování v Horní Plané se vrátil P. Rehberger.
Zlepšila se i účast na trénincích, ale pořád ještě není dostatečná (především u "A - týmu".
Postupně se daří odstraňovat řadu negativních projevů při zápasech, ale vše potřebuje svůj čas. Věřím, že tento tým má před sebou dobrou perspektivu, kteerá se časem projeví.
Fotbalový oddíl by ale potřeboval doplnit výbor alespoń o 2 - 3 lidi, kteří by měli chuť pomoci s organizací a chodem oddílu. vše je prakticky naloženo na 4 lidi u 3 oddílů, a to je zoufale málo. Zde vidím také jeden z velkých problémů kájovského fotbalu. Doufám, že i toto se podaří v budoucnu vyřešit a perspektiva lepších výsledků se naplní.
Chtěl bych kájovským divákům poděkovat za podporu a doufám, že na jaře budou mít více důvodů ke spokojenosti.

Ing. J. Sršeň

 Fotbalové naděje v Kájově Nahoru

Dne 4. listopadu naše fotbalové mládí odehrálo poslední zápas podzimní soutěže, a přestože jsme si jistě všichni přáli, aby se jim dařilo lépe než na jaře, přímo překonali naše očekávání. Vždyť ze dvanácti účastníků okresní soutěže skončili na druhém místě hned za Slavojem Český Krumlov s náskokem 3 bodů na třetí družstvo a nebýt zcela neregulérního zápasu v Nové Vsi, který jsme prohráli kontumačně, mohly být naše naděje první. Vždyť se jim podařilo porazit nejendružstvo Spartak Kaplice, ale i Slavoj Český Krumlov.

Bohužel na rozdíl od těchto družstev máme málo hráčů, což se samozřejmě může v jarní části soutěže projevit na umístění.
Hráči si bezesporu zaslouží pochvalu. Doufám, že týdenní pobyt v Itálii bude pro ně tou nejlepší odměnou za to, že spolu vydrželi celé tři roky pohromadě. Pro připomenutí zde uvedu jména hráčů, kteří nastupovali k utkáním:
Jakub Herbst, Jakub Jany, Petr Žilavý, Eda Sulzer, David Račák, Jan Pimpara, Vladislav Žilavý, Filip Hrdina, Ondřej Vejvoda, Roman Dušák a Jaroslav Červ. Již z tohoto seznamu hráčů je vidět, jak velice malá je naše základna, a to i přesto, že máme registrováno 28 dětí, které kdysi měly zájem, ale bohužel nevydržely. Proto bych byl velice rád, kdyby se nám podařilo přijmout do našeho kolektivu další zájemce o fotbal, abychom mohli příští rok mít v Kájově dvě žákovská družstva.

Daniel Vejvoda

OČIMA RODIČŮ

D. Pimparová, Kájov

Chtěla bych, aby se vědělo, jak se pan Daniel Vejvoda obětavě věnuje malým kájovským fotbalistům.
Fotbalovou přípravku založil před třemi lety, je jejím trenérem, ale také hlavním sponzorem. Daroval dětem mimo jiné několik fotbalových míčů a krásné reprezentační dresy.
Učí chlapce aktivně trávit volný čas a vštěpuje jim základy fair - - play. S dětmi tráví spoustu času. Po loňských obtížných začátcích s nimi vybojoval v letošním podzimním kole v okresním přeboru přípravek 2. místo.
Zároveň se musím také zmínit o panu Žilavém, který je druhým trenérem. Právem jim a všem, kteří naše malé fotbalisty podporují a fandí jim, patří naše díky.

 Ztrácejí se nám stavební památky Nahoru

Opět někdo ukradl další (přes 300 let starý) sloup božích muk. Tento sloup stál při bývalé poutní cestě z Českého Krumlova do Kájova, (pod kolejemi za hřištěm u potoka). Zmizel zřejmě koncem srpna. Víte o tom někdo něco? Policie by uvítala jakoukoliv stopu či svědectví.
Kájovský případ není ojedinělý, a bohužel zloději neznají žádných hranic, ať už hranic slušnosti, nebo těch skutečných. Za nimi mívají na tyto památky okamžitý odbyt, dokonce si je sami zahraniční překupníci přímo od našich zlodějíčků objednávají.
Nenechme se obírat o svou radost, kterou máme z každé zachovalé kulturní památky! Nakonec by nám a našim dětem mohla zbýt jen krajina kulturně zdevastovaná, pro obyvatele i turisty nepřitažlivá, ničím nepovznášející ducha. Není vám z toho smutno? Těm, co kradou, zřejmě ne, spíš naopak, ještě se zasmějí, jak šikovně to vyvedli, že se po nich bezúspěšně pátrá. Třeba bychom jim to mohli my ostatní někdy aspoň trošku pokazit - když budeme více sledovat, co se kolem nás děje.

Josef Batík,
člen obecního zastupitelstva

"PŘIJĎTE SI VYHODIT Z KOPÝTKA"
(pozvánka pro kájovské seniory)


Dne 2. 12. 2000 ve 14. 00 hodin
se uskuteční v Konibaru

setkání kájovských důchodců.

Přijďte se pobavit a zavzpomínat , poveselit se a zatancovat. K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Metropolka. Dále se zde představí s vystoupením děti z mateřské a žáci z naší základní školy.

Jménem Obce Kájov Vás zve a na setkání se těší starosta obce Miroslav Červ a další zastupitelé.

 Společenská kronika Nahoru

(V této rubrice budeme uveřejňovat úplná data občanů, jen pokud si to budou sami přát)

C H V Á L Í M E

K Á J O V Š T Í   D Á R C I   K R V E

Svým příkladným přístupem k dárcovství krve se podílejí na záchraně životů i kájovští občané. V letošním roce dosáhli následujícího počtu bezplatných odběrů a získali medaile prof. MUDr. J.Janského:

Markéta Pechová, Kájov, 10 odběrů
bronzová medaile, nejmladší oceněná dárkyně,
Jiří Bula, Kájov, 20 odběrů
stříbrná medaile,
František Hrdina, Kájov, 20 odběrů
stříbrná medaile,
Jan Šustr, Kladné, 20 odběrů
stříbrná medaile.

Medaile jim byly předány na slavnostním večeru 11. 11. 2000 v Zámecké jízdárně v Českém Krumlově. Za ochotu dárců darovat svou krev pro zdraví a často i pro záchranu života jim patří dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale i nás všech. Nikdo nevíme, kdy můžeme být na takovou pomoc odkázáni.

ŠŤASTNÝ NÁLEZ

Na obecní úřad přinesla paní Hana Hrdinová z Kájova žádost o zveřejnění tohoto poděkování:
"Chtěla bych touto cestou mockrát poděkovat Jiřímu Semeckému ml. za to, že mi poctivě odevzdal nalezenou peněženku se všemi doklady i penězi."

"Dum vivimus, vivamus"
(Dokud žijeme, žijme naplno)
latinské přísloví

BLAHOPŘEJEME
k významným životním jubileím těmto kájovským občanům :

v červenci a srpnu
Jaroslavu Janotovi z Dobrkovic,
Kateřině Fišerové z Kájova,
Anně Pekařové z Novosedel,
Karlu Láfovi z Kájova,
Anně Kadlecové z Kájova,
Růženě Šimkové z Kájova,
Václavu Plánskému z Křenova


v září a říjnu
Václavu Bicanovi z Kájova,
Milušce Šolcové z Dobrkovic,

v listopadu
Marii Plánské z Křenova,
Vlastě Bicanové z Kájova,
Marii Švecové z Kladenského Rovného,
Marii Kotscherové z Novosedel,
Marii Vojtěchové z Lazce

"Lidskému rodu není nic dražšího než děti"
Livius

NOVÉ OBČÁNKY KÁJOVA

uvítáme dne 24. 11. 2000 ve 13,30 hod. v obřadní síni Obecního úřadu v Kájově. K této slavnosti jsme pozvali osobním dopisem rodiče s těmito dětmi:

Veronikou Bayerovou
z Křenova,

Vendulou Holubovou
z Novosedel,

Michalem Jášou
z Kladného

a Samuelem Slovákem
z Kájova

"Smrt pro nás není ničím, neboť pokud žijeme,
není přítomna, a když je přítomna, již zde nejsme"
Epikuros

V ŘÍJNU A LISTOPADU NÁS OPUSTILI :


Kateřina Hisková
Josef Kačena
Ladislav Kolář
František Chadt

Od začátku letošního září náš kostel září po setmění již každý večer jako pohádkový skvost vystupující ze tmy. Ze silnice i z obce samé přitahuje oči chodců i projíždějících. V současném zimním období se osvětlení vypíná ve 21 hod.

 


 

Č A S O P Í S E K - kájovský občasník
Časopísek vychází zdarma jako informační občasník obce Kájov pro potřeby svých obyvatel v nákladu 450 výtisků.
Toto číslo 3/2000 vychází 20.11.2000.
Zpravodaj připravila ve spolupráci s OR a OÚ Kájov Libuše Semecká.
Grafika Margita Semecká,
foto Josef Batík,
tisk Libor Michálek, distribuce svépomocí a díky pomoci dětí a učitelek z MŠ Kájov.
Redakce děkuje všem svým přispěvatelům a pomocníkům a vyzývá :
Na přípravě Časopísku se může podílet každý, kdo má informaci, návrh na zlepšení života v obci, připomínky i reklamní příspěvky sloužící lepší informovanosti občanů.

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0