Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002 
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č. 2/2005 - Dne 30. dubna 2005


Milí čtenáři
Ze zasedání obecní rady
Zastupitelstvo obce Kájov
Odpady
Povinná výměna řidičských průkazů
Základní a mateřská škola
Hasiči
Společenská kronika
Historie za humny

 

 

 Sv.Tadeáš, sv.Josef a sv.Antonín Paduánský se 25. 04. 2005 vrátili domů Nahoru

z očistných restaurátorských "lázní" jaksepatří zotaveni a zoceleni. "Do těla jim dávali" kvalifikovaní restaurátoři Jan Korecký a Lukáš Hosnedl v ateliéru v Českém Krumlově. Sochy tam byly odvezeny začátkem srpna 2004 v kritickém stavu (povrch zkorodovaný, porostlý mechy a lišejníky, zurážené části obličejů a ruky), v březnu byly restaurátorské práce skončeny, ale kvůli nepřízni počasí si ještě pohověly v ateliéru. 25. 04.2005 bylo barokní trojsoší znovu osazeno na původní místo.

Sv.Tadeáš, sv.Josef a sv.Antonín Paduánský v Kájově

Náročné restaurátorské práce financovaly milosrdné sestry řádu sv. Vincence, okolí a nový plůtek obecní úřad. Myslím, že již většina z nás Kájováků se byla podívat na vlastní oči na místě samém, pokud vy ne, určitě to za procházku stojí!

Jinak - znovuvysvěcení soch se bude konat 14. května 2005 v 17.00 hodin.

Odvážení soch do ateliéru v srpnu 2004

Spoustu otázek
má člověk na jazyku, když se zajde podívat na nově opravené sochy na rozcestí Kájov, Přelštice, Novosedly.

Jak je sousoší staré, kdo je nechal postavit, kdo byl autorem, zda existují pověsti k místu vázané, jak dalece bylo sousoší poškozeno, co museli restaurátoři dávat úplně nového atd. Na některé otázky tu možná najdete odpověď.

Sousoší tří světců Tadeáše, Josefa a Antonína Paduánského o rozměrech cca 180 x 220 cm nechal postavit roku 1733 Kristián Guschl, v té době kájovský farář, jak stojí v latinském nápise na podstavci. Dobový překlad do češtiny:

"Zasvěceno třem svatým jako připomínka kolem jdoucím k větší úctě a cti sv. Josefa, muže P. Marie, sv. Tadeáše, příbuzného Pána Ježíše, a Antonína Paduánského, zázraku celého světa. Zbožně ex voto postavil P. Křišťan Guschl , syn sv. trnové Koruny, farář u Panny Marie Kájovské."

V Kájově působil farář K. Guschl 3 roky. (Později se stal opatem kláštera ve Zlaté Koruně, v té době kláštera sv. Koruny).

Sousoší je dnes vedeno na seznamu památek pod rejstříkovým číslem 1326.

Tradovalo se, že k němu - jmenovitě k Antonínu Paduánskému - chodívaly ženy, které chtěly, ale nemohly mít děti, prosit o jeho přímluvu.

Sochy tří světců byly vysekány z vápence a umístěny na trojdílnou architekturu ze žuly. Nad prostřední částí nesoucí latinský nápis stojí vyvýšeně socha sv. Josefa s Jezulátkem, po jeho pravici sv. Tadeáš, po levici Antonín Paduánský s Jezulátkem. Postavy jsou v nadživotní velikosti v poměru k průměrné výšce lidské postavy v 18. století, dnes již to neplatí (180 cm).

Sochy pocházejí pravděpodobně z dílny barokního sochaře Josefa Dietricha, ale zřejmě je nedělal jediný umělec, např. postava sv. Tadeáše nese jiný umělecký rukopis.

Do jaké míry bylo sousoší poškozeno
Povrch celého sousoší byl silně erodován, poškozen přírodou i člověkem. Sousoší bylo obklopeno bujnou vegetací, která udržovala vlhkost, podporující napadení lišejníky a mechy.

Podstavec,
architektonický soubor skládající se ze tří částí - středové s nápisem a postranních volut. Chyběly na něm kusy římsy a volut, nápis byl v důsledku odpadávání povrchu nečitelný. Schod byl překrytý terénem.

Socha sv.Tadeáše byla mechanicky poškozena drobnými defekty, ve tváři se ztrácely rysy, zcela mu chyběly palce na nohách, uražena levá ruka. V těle sochy byly nalezeny zbytky nastřílených diabol a broků. Na soše se dochoval fragment svatozáře.

Socha sv.Josefa s Jezulátkem
byla silně mechanicky poškozena, měla uražené pravé zápěstí a ruku, část pláště aj. Jezulátko mělo uraženou celou paži, nárt levé nohy s prsty a trhlinu ve hlavě. Části rukou se zachovaly a byly předány restaurátorům. Zřetelné bylo silné napadení nečistotami, řasou a lišejníkem.

Detail sochy sv.Josefa před restaurátorským zásahem, foto: Libuše Semecká

Detail sochy sv.Josefa po restaurátorském zásahu, foto: Libuše Semecká

Socha sv.Antonína
Paduánského s Jezulátkem byla také poškozena mechanicky, utrpěla ztrátu vypracovanosti rysů v obličeji, úplně chyběl nos. Hlavou světce procházela trhlina od dřívějšího upevnění svatozáře, svatozář se však nezachovala ani zlomkově.

Kdo dal podnět k opravě?
Milosrdné sestry řádu sv.Vincence z Pauly (domovský klášter Mnichov) pobývající na kájovské faře přišly s nápadem sousoší zrestaurovat a nabídly financování (jen restaurátorské práce přišly na 198 tisíc Kč, a to po slevě).

Obecní úřad tuto iniciativu přivítal a nabídl formu pomoci organizační a dále zajištění terénní úpravy okolí sousoší. Ve spolupráci s odborníky z Městského úřadu Český Krumlov - odborem památkové péče a Národního památkového ústavu v českých Budějovicích vyhledal a písemně kontaktoval některé restaurátory s licencí Ministerstva kultury České republiky a vybral z jejich nabídek tu nejvhodnější a nejvýhodnější pro Kájov.

Vybrána byla nabídka Mg.A Jana Koreckého z Prachatic, který restaurování provedl ve spolupráci s Mgr. et Mg.A Lukášem Hosnedlem ze Zlivi za odborné konzultace Mgr.Petra Pavelce z Národního památkového ústavu České Budějovice.

Mg.A Jan Korecký (vlevo) a Mg.A Lukáš Hosnedl chvíli předtím, než autojeřáb dopravil sochu zpět na postament, foto: Libuše Semecká

Po restaurátorském průzkumu byly sochy převezeny začátkem srpna do ateliéru v Českém Krumlově. Na místě v Kájově se ještě v roce 2004 vyčistil sokl, porušený kamenný materiál se zpevnil, chybějící části byly doplněny, povrch byl barevně sjednocen a opatřen vodoodpuzujícím nátěrem. Byly obnoveny spáry. Komplexní úpravu okolo sousoší zajistila a financovala obec, práci prováděly kájovské firmy - Stakofiš p. Fišera, Zelená zahradní architektura p.Slováka a ve svém volném čase kájovští hasiči.

Sochy převezené do ateliéru v Českém Krumlově se podrobily očistě vskutku lázeňské - byly ponořeny do speciálního čistícího roztoku, poté prošly procesem zpevnění povrchu a doplněním chybějících nebo neúplných částí, taktéž barevným sjednocením a závěrečnou úpravou voděodolným roztokem. Naposledy jim byly dodány zrekonstruované atributy svatozáří a lilií.

Překvapení na konec - při demontáži soch nalezli restaurátoři maličkou poškozenou olověnou schránku, která obsahovala nějaký silně poškozený text, zkorodovaný oboustranný kovový medailonek s reliéfem Panny Marie Kájovské, kousky dřevěných korálků a poškozený kovový křížek. Nález, který má hodnotu historicky vypovídací, bude po odborném ošetření zařazen do dokumentace fondu Farního úřadu v Kájově, vedeného Státním okresním archívem v Českém Krumlově.

(Literatura: "Kájovské kronika", Kronika obce Kladné, "Poutní místo Kájov" Karla Rady z r. 1918 a spisová dokumentace vedená k opravě)

Text a foto L. Semecká

 Ze zasedání obecní rady Nahoru

na svých pěti posledních zasedáních projednala a schválila:

Obecní rada byla informována o :

 Zastupitelstvo obce Kájov Nahoru

na svém veřejném jednání 29.03.2005 schválilo

v usnesení č. I/05/01

v usnesení č. I/05/02

v usnesení č. I/05/03

v usnesení č. I/05/04

v usnesení č. I/05/05

v usnesení č. I/05/06

v usnesení č. I/05/07

neschválilo

v usnesení č. I/05/08


Nájem hrobových míst

Smlouvy na hrobová místa budou uzavírány postupně tak, jak dochází splatnost jednotlivých nájmů hrobových míst. Např. kdo má platit až v roce 2006, bude s ním i smlouva uzavřena až v roce 2006. Komu nastala platební povinnost letos, smlouvu uzavře letos. Nájemcům, kteří nejsou občany Kájova nebo nepřijdou sami na úřad, budou smlouvy zasílány poštou.

Dosavadní smluvní vztahy na hrobová místa založené na dohodě obou stran zůstávají do doby uzavření nové smlouvy v platnosti.

Připomínáme nové ceny:
Za urnový hrob 300,- Kč, za jednohrob 420,- Kč a za dvojhrob 660,- Kč, vše na období 10 let.


Domovní odpad

Dle usnesení Zastupitelstva obce Kájov č. I/05/04 ze dne 29. 3. 2005, kterým byla schválena vyhláška o místním poplatku, bude vývoz odpadu hrazen z finančních prostředků vybraných obcí od občanů na základě tzv. paušální platby. Vyhláška vstoupí v platnost 1. července 2005.

Pro občany to bude znamenat, že budou muset přijít na obecní úřad splnit ohlašovací povinnost. Za domácnost může hlášení podat jeden rodinný příslušník, za bytový dům majitel nebo správce. V tomto čísle Vám přinášíme celé znění vyhlášky o poplatku za odvoz odpadu a také tiskopis, který použijete pro nahlašování osob povinných platit poplatek. Nespotřebované žetony na vývoz odpadu budou občanům proplaceny.

Pro rok 2005 bude občan platit polovinu z vyhláškou nařízené částky 300,- Kč/osobu/rok - tj. 150,- Kč na osobu a půl roku. Tento poplatek bude splatný do konce září 2005.

Popelnice budou vyváženy v Kájově i osadách každý týden. Kdo bude chtít vyvézt popelnici, nebude již na ni věšet žeton, ale vyndá popelnici před dům.

Kontejnery na tříděný odpad budou moci být posíleny, kde bude třeba. Budou se moci vyvážet častěji.

Věříme, že ten, kdo třídil odpad z přesvědčení, že tím činí dobře pro přírodu, bude třídit i po zavedení paušálu za odvoz odpadu.

Nehledě na to, že co do popelnice patří nebo nepatří, upravuje vyhláška obce ze 31.10.1995, o nakládání s domovním odpadem, a tu musí dodržovat pod možností sankcí všichni.


Vodné a stočné

V letošním roce přechází obec Kájov ze systému hrazení nákladů za odběr vody paušální částkou dle platné vyhlášky na měření skutečných odběrů vody a následně tedy na úhradu dle skutečné spotřeby naměřené domovními vodoměry.

Montování vodoměrů po obci probíhá postupně. Z toho vyplývá, že letos my odběratelé budeme hradit vodné a stočné kombinovaným způsobem. Do doby, než bude mít občan v domě vodoměr, bude se mu účtovat i nadále paušál, a to poměrnou částkou na osobu podle počtu měsíců, po které odebíral vodu ještě bez vodoměru. Od namontování vodoměru do doby odečtu pak budeme platit podle skutečného odběru.

Připomínáme cenu vodného a stočného v obci - celkem 18,- Kč/m3.

 Odpady Nahoru

Svoz velkoobjemových (např. staré matrace, starý nábytek, pneumatiky pouze z osobních aut) a nebezpečných odpadů (např. akumulátory, baterie, barvy, ředidla, lepidla, pryskyřice včetně jejich prázdných obalů, čistící tkaniny, vyřazené obrazovky, zářivky, odpad s obsahem rtuti, chladničky apod.) z domácností se uskuteční 28. 05. 2005.

Stanovištěčas
Kájov u májky8.00 - 11.30
Kladné - náves12.00 - 12.30
Mezipotočí u váhy13.00 - 13.30
Kl. Rovné u kovárny13.45 - 14.15
Novosedly - náves14.30 - 15.00
Křenov - u Jílků15.15 - 15.45
St.Dobrkovice, mlýn u kontejnerů16.00 - 16.30
St. Dobrkovice - náves16.45 - 17.15

1. Svoz není určen pro podnikatele.
2. Občané se musí řídit pokyny osádky sběrného vozidla a neukládají odpady na zem.
3. Na vyznačených místech lze odkládat kovový odpad, a to do 12 hodin. Poté bude šrot odvezen Sběrnými surovinami Český Krumlov.

 Povinná výměna řidičských průkazů Nahoru

(Ze sdělení Ministerstva dopravy ze dne 14.4.2005)

Na základě stále se množících dotazů k povinným výměnám řidičských průkazů podle § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, jakož i s ohledem na mnohé nepřesné a zavádějící informace o této problematice, vydává odbor agend řidičů Ministerstva dopravy následující sdělení:

Podle současného znění zmíněného zákonného ustanovení platí, že všechny řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 2000 musí být vyměněny za nové nejpozději do 31. prosince 2005.

Již nyní je evidentní, že realizace povinných výměn podle stávající zákona se postupem času dostává na hranici praktické proveditelnosti.

Vláda České republiky předložila opětovně Parlamentu k projednání návrh novely zákona č. 361/2000 Sb. Tento vládní návrh opakovaně předpokládá prodloužení lhůty pro povinnou výměnu starších řidičských průkazů za nové a její rozložení do několika stupňů s ohledem na stáří vyměňovaného řidičského průkazu, prakticky až do roku 2013.

"Pokud by poslanci novelu neschváli-li, nalezli bychom jiné zákonné řešení. Proto se domníváme, že není důvod k panice" stojí ve sdělení Ministerstva dopravy obecním úřadům, které bylo vydáno 1.4.2005.

Povinná výměna občanských průkazů vydaných do 31.12.1994 !

Jedná se o občanské průkazy typu knížka s vyznačenou platností "bez omezení" nebo "platnost prodloužena bez omezení" a dále i občanské průkazy typu karta, které byly vydávané od 1.5.1993 do 31.12.1994, ve kterých je rovněž vyznačena platnost "bez omezení". Žádost o vydání nových občanských průkazů již neodkládejte, neboť vzhledem k výrobním lhůtám je nutno podat žádost o výměnu OP do 30.11.2005.

Žádosti lze podat a občanské průkazy si vyzvednout na kterékoliv matrice v ČR

(Při nejasnostech volejte OÚ Kájov tel. 380 731 237 Semecká nebo 380 731 207 Kopřivová)

 Základní a mateřská škola Nahoru

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Pomalu se blíží konec školního roku, ale zdaleka nekončí práce ve škole. Učivo je probráno podle časového plánu, v současné době se musí víc opakovat, protože je dost dětí nemocných.

28. dubna jsme se zúčastnili 5.ročníku plaveckých závodů na Lipně "Lipenský plaváček". Školu reprezentovali Adam Janíček, Veronika Michálková, Petra Fajtlová, David Augsberger a Štěpán Novotný. V konkurenci 10 škol jsme se umístili na 3. - 5. místě. Medaile vybojovali David Augsberger (1.místo), Adam Janíček (2.místo) a Štěpán Novotný (3.místo). I děvčata se činila, ale konkurence byla silná. Ve štafetě jsme skončili na pěkném 2. místě. Dopravu poskytla zdarma jako v minulých letech firma "Lodě Maleček".

Letos ještě navštívíme dvě divadelní představení, pro maminky k jejich svátku zhotoví děti dárky, uspořádáme "Olympijský den" a nakonec nesmí chybět školní výlet, kterým uzavřeme tento školní rok.

Josef Maleček, ředitel ZŠ


MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jarní toulky spojené s poznáváním přírody

Po dlouhé zimě plné sněhu a sněhových radovánek jsme se těšili, až pošleme More-nu po potoce pryč a uvítáme jaro. Cestou kolem potoka nás upoutaly první jarní květinky a stopy v písku. Kdo to u potoka žije? Čí stopy jsme pozorovali? Na tyto otázky nám přišla odpovědět Mgr. Marcela Paloudová, pracovnice Chráněné krajinné oblasti Blanský les a zároveň maminka dvou děvčátek, které naši mateřskou školu navštěvují.

Poutavým vyprávěním, doplněným pro-mítáním obrázků, přiblížila dětem život vydry, která u našeho potoka žije. Nechybě-ly ani záběry jarních květin, které děti poznávaly a na závěr si i nakreslily.

Jménem všech dětí za pěkné povídání a rozvoj poznání děkujeme.

Další překvapení nás čekalo v lese "U Štěpků", kdy při hrách s přírodninami nás překvapil štěkot psa a dusot koně.

Bylo třeba jen krátké chvíle k seznámení s koníkem a Margitou Semeckou, která lesem projížděla.

"Je někdo odvážný a chce se svést?" Jen jedna jediná otázka způsobila, že většina dětí se buď s jistotou nebo s menší nesmělostí projížděla na koni pod ostražitým dohledem Margity (a pejska Honzíka).

Radost dětí z nových prožitků, a hlavně z překonání strachu z výšky bylo i dobrou odměnou pro Margitu, která nám věnovala svůj volný čas - za to jí moc děkujeme.

Věra Augustinová, vedoucí učitelka MŠ

 Hasiči Nahoru

Rádi bychom vás pozvali na soutěže Jihočeské hasičské ligy.

Začínáme 14. května v Lišově, dále soutěž pokračuje 21.5. Strmilov - JH, 28.5. Nová Včelnice - JH, 4.6. Třísov, 25.6. Todně - ČB.

Libor Michálek

 Společenská kronika Nahoru

BLAHOPŘÁLI JSME
k narozeninám a životním výročím nad 70 let

Anně Kalischkové, Št. Koperdákovi, Frant. Kropíkovi (87)
Blaženě Mojžíšové (80), Vlast. Motlíkovi, Marii Pouzarové (88)
Bedřišce Červové, Ant. Nechanickému, Mat. Augustinové
z Kájova,

Marii Chadtové z Novosedel

Anně Mrowiecové, Jiřímu Russfellovi ze Starých Dobrkovic

Josefu Petráškovi z Křenova

Wilh. Kinevové z Mezipotočí

Oslavencům přejeme pevné zdraví, osobní spokojenost a vyplnění jejich životních přání !


NARODILI SE
V LEDNU AŽ V BŘEZNU

Tereza Černíková, Simona Nováková, Jan Horváth, Radim Ciml, Terezie Veselá

Rodičům přejeme, aby jejich děti zdravě rostly.

Vítání občánků, které mělo být 25. února 2005 a bylo z důvodu chřipkové epidemie a sněhové kalamity odloženo, se konalo 29. dubna 2005. Další bude následovat hned po týdnu, tj. 6. května ve 13 hodin na obecním úřadě.
Rodiče dětí dostanou osobní pozvánku.


NAVŽDY OD NÁS ODEŠLI

18. 02. 2005 MARIE KOHOUTOVÁ

08. 02. 2005 JAR. KRAUSKOPFOVÁ

14. 03. 2005 MARIE VOJTĚCHOVÁ

29.03.2005 ANEŽKA RONČÁKOVÁ


PODĚKOVÁNÍ

V prostorách kájovské fary se uskutečnila dne 18. 03. 2005 ve večerních hodinách přednáška, jež se zabývala záchranou unikátního románského kostela sv. Mikuláše v Boleticích. Jednatelka obč. sdružení "Kostel sv. Mikuláše Boletice" Anna Bauerová seznámila posluchače s důvodem vzniku a předmětem činnosti tohoto sdružení. Poté Mgr. Pavelec, renomovaný odborník z Památkového ústavu, zaujal všechny přítomné poutavým odborným výkladem, doplněným bohatou fotodokumentací.

Odborníci již mají návrhy restaurátorských a rekonstrukčních prací v interiéru kostela připraveny. Náklady na obnovu originálních gotických fresek byly vyčísleny na 2 miliony Kč, kompletní obnova kostela pak na 5 milionů Kč.

Občanské sdružení "Kostel sv. Mikuláše Boletice" děkuje touto cestou Milosrdným sestrám sv. Vincence v Paule za poskytnutí prostor ke konání přednášky, dále odborníkům z Památkového ústavu, kteří zajistili odbornou stránku přednášky, a v neposlední řadě všem ostatním zúčastněným posluchačům, kteří svou přítomností dokázali, že jim není lhostejné prostředí, ve kterém žijí.

Anna Bauerová

 Historie za humny Nahoru

Kostel sv. Mikuláše v Boleticích

  Kostel sv. Mikuláše v Boleticích
První písemná zmínka o osadě Boleticích pochází z 2. poloviny 13. století. Bývaly důležitou křižovatkou obchodních cest a centrem klášterního panství. Dnes jsou Boletice nevelkou a vylidněnou osadou, významnou ještě jako správní centrum vojenského újezdu. Po osvobození bylo německé obyvatelstvo vysídleno, starý farář Geist však byl z odsunu vyňat a dožil v Kájově, při odchodu odvezl z opuštěného a dodnes neobsazeného kostela paramenta, bohoslužebné náčiní a matriky. Z Boletic a celého prostoru rozprostírajícího se odtud jihozápadně až k Vltavě byl v r. 1947 vytvořen tzv. vojenský újezd s cvičištěm, kde cílová oblast pro střelby byla v oblasti obcí Vitěšovice (Kriebaum - Z), Polná (Stein), Jablonec (Ogfolderhaid -Z) a Ondřejov (Andreasberg - Z). Samotné Boletice nebyly určeny k naprosté demolici. Byla sem umístěna posádka - sídlo správy vojenského prostoru.

Kostel svatého Mikuláše v Boleticích stojí uprostřed zdevastovaného hřbitova na výšině zvané Olymp už osamoceně, protože areál školy a fary z r. 1673 byl v letech 1969 - 70 demolován. Kostelu dominuje mohutná západní věž pevnostního charakteru se sedmi typicky sdruženými okénky, která dělí kamenné sloupky. Věž a zdivo lodi pocházejí ze sklonku 12. stol., presbytář (kněžiště) je gotický, patrně ze 14. stol. V 15. stol. byla pak k jeho severní straně přistavěna pozdně gotická sakristie, původně snad jako hřbitovní kaple s osariem. Její síťová žebrová klenba se vzorcem milevského typu vybíhá z patnácti kamenných konzol sochařsky zdobených převážně motivy lidských a zvířecích hlav. Pod sakristií je hrobka naplněná kostmi. Stěny lodě i presbytáře byly zdobeny gotickými nástěnnými malbami.

Jde o nejstarší a jedinou zachovalou románskou stavbu v českokrumlovském okrese. Z novodobé historie kostela: 1949 - zřízen vojenský výcvikový prostor, oblast uzavřena, 1960 - Újezdní vojenský úřad žádá o vyklizení mobiliáře, 1964 - interiér kostela byl zdemolován, byly zcela zničeny postranní oltáře a varhany, poškozen hlavní oltář a kazatelna. Ztratila se řada drobnějších liturgických předmětů. Zbývající část inventáře převzalo Jihočeské muzeum, některé sochy Alšova jihočeská galerie, ostatní předměty nebo jejich fragmenty podnik Starožitnosti, 1980 - zjištěna krádež tří figurálních konzol ze sakristie. Krajská vojenská ubytovací a stavební správa žádá od upuštění od památkové ochrany pro kostely v Boleticích a v Polné jako předpoklad pro jejich demolici, 1981 - rozhodnutí Ministerstva kultury ČSR o neupuštění od památkové ochrany, 1984 - opravena střecha kostela. Přibližně v tomto období se změnil vztah velení vojenského újezdu ve smyslu snahy o zachování kostela v Boleticích, 1990 - březen - jednání památkářů a zástupců OF v Č. Krumlově s velitelem útvaru pplk. Hýblem, správcem Újezdního úřadu vojenského újezdu pplk. Masárem a por. ing. Holubem z KVUSS. Vojenští činitelé přislíbili okamžitá opatření k zabezpečení kostela, opravě střechy a k úpravě okolí, aby mohl být alespoň v omezené míře přístupný veřejnosti. Byla opravena stará prejzová krytina věže i novodobá krytina ostatních částí stavby z pálených tašek bobrovek. Byl proveden detailní průzkum celého vnějšího pláště stavby, celoplošně sejmuty narušené omítkové vrstvy z tohoto století, provedené na bázi vápenocementové omítky. Na základě výsledků průzkumu byl celý kostel opatřen replikou raně barokní fasády, provedené v čistě vápenné technologii a se zachováním všech fragmentů starších omítkových vrstev. V lodi kostela byl osazen dřevěný kazetový strop, který byl zhotoven na základě několika dochovaných původních barokních polí a archivní fotodokumentace kostela. V kněžišti kostela byly ze všech třech stěn sejmuty novodobé vápenocementové omítky. Celoplošně dochovaná středověká malířská výzdoba byla fixována, v partiích nejvíce zdevastovaných dlouhodobým zatékáním sejmuta a připravena pro zpětné osazení. Ve věži byly doplněny chybějící dřevěné podlahy a schodiště a bylo opraveno točité schodiště v severním schodišťovém přístavku.

Kostel sv. Mikuláše v Boleticích

Od r.1993 nebyly k dispozici žádné další finanční prostředky a práce na záchraně kostela musely být z tohoto důvodu zcela zastaveny. Vzhledem k nedokončenosti stavby není mj. možné zabezpečit její spolehlivé zajištění proti přístupu nepovolaných osob i proti působení povětrnosti. Od r. 1993 proto dochází znovu k postupnému chátrání i vandalské devastaci dosud nedokončeného díla, která se dotýká i nově provedených úprav. Zvláště ohrožená je středověká nástěnná malba v interiéru, jejíž provizorní zajištění již překročilo svou životnost.

(Příspěvek Anny Bauerové z Kájova, jednatelky občanského sdružení "Kostel sv.Mikuláše v Boleticích", kontaktní adresa pro více informací o činnosti sdružení sdruzeni.boletice@seznam.cz, tel. 380 704 724.


 

Časopísek vychází zdarma jako informační občasník, registr. u MK pod č.e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 2/2005 vyšlo v nákladu 450 výtisků dne 30. dubna 2005.
Zpravodaj připravili ve spolupráci se svými přispěvateli ze ZŠ, MŠ, OR a OÚ Kájov
Libuše Semecká a Libor Michálek.
Distribuce OÚ Kájov, tel. +420 380 731 237,
e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz.


Nově od 1. 1. 2005! Adresa elektronické podatelny pro OÚ Kájov, umožňující dálkový přístup zasílání dokumentů, jež jsou opatřeny elektronickým podpisem, je: semecka@ou-kajov.cz

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0