Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č. 2/2002 - Dne 12. července 2002


Milí naši čtenáři
Sloupek starosty
Ze zasedání obecní rady
Z úřední desky na Váš stůl
Usnesení OZ
Volby do PS v Kájově
Dobrovolní hasiči
Lampiónový průvod
Dětský den
Mateřská škola
Základní škola
Fotbal v Kájově 2001 - 2002
Sport
Společenská kronika
Výňatky z Kájovské kroniky
Tip na výlet od Obecního úřadu Přední Výtoň

 

 

 Milí naši čtenáři Nahoru

a léto je v plném proudu. Každým rokem to nabere po vánocích takové tempo, že se nestačíme divit. Snad ještě jen děti vychutnávají jednotlivá roční období jaksepatří. Alespoň si to tak ze svého dětství pamatuju, že časová údobí byla nějak delší. Je vědecky prokázáno, že čas vnímáme v různých věkových obdobích odlišně. A bohužel tak, že jeden rok dítěte a jeden rok dospělého člověka se značně liší. Vezměme to však i z jiného úhlu.

Kostel v Kájově, letecký pohled

Má to i své výhody, že nám čas více utíká. Rychleji přebolí bolest, dříve pomine nečas a nepříjemnosti, spíše se dočkáme toho, nač nebo na koho se těšíme. A i když se netěšíme, dříve to odezní. Alespoň by to tak fungovat mělo.

Užijme si příjemně letních dní. Zdá se, že čas zimní nám pak tolik neutíká, ač už jsme dospělí. A mimochodem, náš Časopísek vychází již podesáté!

Za redakci
Libuše Semecká

 Sloupek starosty Nahoru

Jak jezdíme v obci?

Vzhledem k tomu, že připomínky a stížnosti občanů k dopravní situaci v obci se množí, slíbil jsem, že dříve, než budeme nařizovat mimořádné snížení rychlosti dopravními značkami, zkusím některým občanům domluvit osobně, a dále i touto formou v Časopísku. Dle mého názoru je tato cesta nejlevnější, a jak ze zkušenosti víme, dopravní značky vlastně respektují ti slušní a ukáznění lidé, a těm, kteří vyhlášku o silničním provozu porušují, dopravní značka nevadí. Rychlost v obci nepřekračují jenom mladí neukáznění řidiči, kteří se chtějí ukázat, jak jim právě to jejich auto pěkně jede a že umí jezdit rychle. Bývají to dokonce občané starší, a to již vůbec nechápu.

Vždyť přece nám všem by mělo jít zejména o jízdu bezpečnou a ochranu zdraví a života, zejména dětí. Děti jsou přirozeně hravé a v zápalu hry někdy vběhnou do vozovky, aniž by se rozhlédly. Byl bych velice nerad, kdyby v souvislosti s rychlou jízdou došlo v naší obci k nějaké tragické události !!!

Proto děkuji především všem těm, a je jich většina, kteří jezdí ohleduplně. Zároveň bych chtěl zatím POPROSIT ty, kteří překračovat rychlost mají málem ve zvyku, aby se více zamysleli nad možnými následky takovéto jízdy. Tím pádem i nad sebou samými. Možná ti, co vyhlášku porušují, zrovna Časopísek nečtou. Prosíme proto rodinné příslušníky, aby jim o tomto článku pověděli.

Miroslav Červ

 Ze zasedání obecní rady Nahoru

Za uplynulé tři měsíce se OR sešla celkem sedmkrát. Na svých sezeních projednala a schválila :

Starosta radu informoval o :

Místostarosta pan Fišer radu vždy informuje o průběhu stavebních prací na ZTV Boletická.

Libor Michálek


 Z úřední desky na Váš stůl Nahoru

Všichni obyvatelé si ještě
nesplnili všechny své platební povinnosti vůči obci. Připomínáme, že dlužníci jsou v poplatcích ze psů (mělo být uhrazeno do května) a ve vodném a stočném. Došlé upomínky lze zaplatit i v hotovosti do pokladny na OÚ v Kájově. Pondělí a středa prodloužené úřední hodiny do 17 hodin.

Nájemné v obecních bytech
podraží o 4 % + o započítání plné podlahové plochy u místností, které se dosud počítaly polovinou (tj. např. koupelna, předsíň, sklep).

Tuhý komunální odpad
se vyváží počínaje 7. červnem 2002 (až do odvolání) každý lichý týden, tedy před námi je vývoz 19. 7. 2002.

 Usnesení OZ Nahoru

č. 2/2002 ze zasedání OZ Kájov, konaného dne 18. 06. 2002 v 17 hodin v restauraci Konibar

OZ po projednání schvaluje :
1) Změny smluv Regionálního svazku obcí Vltava ve vztahu k firmě EKO - KOM.

2) Změnu v silniční síti, a to část původní silnice I/39 v k.ú. Kladenské Rovné předat do vlastnictví obce Hořice na Šumavě.

3)
a) Prodej pozemků:

- Jaroslavu Bőhmovi p.č. 148, k.ú. Kladné v Dobrkovicích U Mlýna o výměře 318 m2 za cenu dohodou 7000,- Kč + náklady s prodejem související včetně daně z převodu nemovitosti
- Květě Smetanové p.č. 1197/19 o výměře 2.262 m2 a p.č. 1198 o výměře 365 m2 za cenu dohodou 3000,- Kč a náklady s prodejem související včetně daně z převodu nemovitosti
- Janu Červovi p.č. 1394/4 o výměře 248 m2 za cenu 40,- Kč/m2 a náklady s prodejem spojenými včetně daně z převodu nemovitosti
b) Zrušení komise pro rozdělování stavebních parcel s tím, že přidělování parcel bude v kompetenci obecní rady.

4) Směnu pozemků
dle návrhu směnné smlouvy mezi obcí Kájov a těmito majiteli pozemků: Ing. Pickem, p. Koclířem, p. Píšou, pí Šnejdovou
dle návrhu směnné smlouvy mezi obcí Kájov a Ing. Pickem

5) Žádost Grafitového dolu o osvobození od úhrady z vydobytých nerostů za rok 2002

6) Výši poplatků za připojení na inženýrské sítě ve výši 7.000,- Kč za 1 přípojku

OZ po projednání neschvaluje a odkládá do vyřešení věcných břemen
Návrh směnné smlouvy mezi obcí Kájov a těmito majiteli pozemků: Ing. Pickem, p. Cimlem, pí Cimlovou

OZ bere na vědomí:
- projednání auditu za rok 2001,
- zprávu o plnění rozpočtu obce za prvních pěr měsíců v roce 2002,
- usnesení RSOV k závěrečnému účtu za rok 2001 bez připomínek

OZ ukládá starostovi:
Zjištěné drobné nedostatky vyplývající z auditu za rok 2001 projednat s pracovníky na jednotlivých úsecích OÚ a zabezpečit jejich odstranění.

Zemní práce na ZTV Boletická, foto: J. Batík

 Volby do PS v Kájově Nahoru

Uskutečnily se ve dnech 14. a 15. června. U nás v Kájově se zúčastnilo 55 %voličů.

Z 549 platných hlasů jich 178 získala ČSSD, 136 hlasů ODS, 113 hlasů KSČM, 57 hlasů Koalice KDU-ČSL, US-DEU. O zbytek hlasů se dále podělilo dalších 14 stran.

 Dobrovolní hasiči Nahoru

V letošním roce se naše družstva mužů zapojily do "Jihočeské extraligy" s plným nasazením. Tato liga je soubor soutěží pořádaných dle pravidel hasičského sportu a jde zde především o rychlost provedení požárního útoku. Prozatím jsme se zúčastnili soutěže v Třísově, umístili jsme se na pátém místě, v Lišově na devátém, na soutěži v Todni jsme byli desátí. Poslední soutěží v tomto seriálu byla naše kájovská "O pohár starosty obce Kájov". V pátek 5. července bylo nádherné počasí. Na jednu hodinu odpoledne přijelo do Kájova sedmnáct družstev mužů a čtyři družstva žen. Po velice vyrovnaných a perfektních výkonech zvítězili hasiči z Mydlovar před Třísovem a Todní. Naše družstva se umístila na devátém a patnáctém místě. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit.

(lm)


 Lampiónový průvod Nahoru

V podvečer 7. května se na zastávce autobusu sešlo osmdesát dětí s rodiči, aby se vydaly v lampiónovém průvodu k lesu za vodárnou, kde už na ně čekali kájovští hasiči s připraveným táborákem. Děti si opekly buřty, zapily je limonádou, proběhly se po lese. Když se takto vydováděly, velice spořádaně se vracely domů.

 Dětský den Nahoru

25. května 2002 bylo krásné sobotní odpoledne. Na hřišti Sokola Kájov právě v tento den od 14 hodiny odpoledne proběhlo dětské sportovní odpoledne. Letošního dětského dne se zúčastnilo na 150 dětí. Po absolvování všech disciplín získaly děti sladkou odměnu.

Tyto dárky mohly dostat, protože se jako každým rokem našli ochotní lidé, soukromí podnikatelé a firmy, a jim za to díky:

Jaroslav Sládek, Josef Iro, Boxit, Sokol Kájov, firma Anolick, CKN - prodej paliv, Jednota, Stakofiš, Stavby Kájov, Eliška Pechová, Jan Čulík, Hana Kadlecová a Jan Veselý.

 Mateřská škola Nahoru

Výchovně vzdělávací činnost s dětmi, doplněná řadou vystoupení pro rodiče, důchodce, maminky a vystoupením při vítání dětí, byla završena společným výletem do ZOO v Hluboké nad Vltavou. Děti měly tento výlet spojený s návštěvou divadelního představení.

Veselá nálada a rozzářené dětské oči vyjadřovaly i poděkování firmě IRO - ZEMPAS, která nám zajistila a sponzorovala dopravu mikrobusem. Věříme, že také v příštím roce se nabídne další sponzor, který dětem umožní společnou návštěvu třeba Lipenska. Poděkování patří i OÚ Kájov za vybavení kuchyně nerezovým vyhřívaným výdejním vozíkem. Je tak zajištěno vydávání stejně teplých pokrmů zvláště žákům ZŠ, kteří se stravují ve dvou časových skupinách.

Do 1. třídy odchází 13 dětí: David Augsberger, Zdeněk Augustin, Kateřina Čulíková, Lenka Dzurendová, Lucie Maurerová, Veronika Michálková, Daniel Michl, Josef Panuška, Martina Schwarzová, Andrea Šanderová, Marek Štěpánek, Jana Švábová, Kateřina Traplová.

Přejeme jim mnoho úspěchů a dobrý životní start.

Věra Augustinová

 Základní škola Nahoru

Školní rok 2001/2002 končíme s 54 žáky. Z tohoto počtu 2 neprospěli. Pochvaly za příkladné plnění povinností byly uděleny

Janě Melmerové,
Petře Fajtlové,
Růženě Žilavé,
Haně Švamberkové,
Aleně Melmerové,
Ondřeji Vejvodovi,
Stanislavě Pavlíčkové,
Sandře Katonové,
Františku Cimlovi,
Štěpánovi Novotnému,
Lucii Rudolfové,
Jitce Schneiderové,
Lucii Šanderové a
Josefu Gažákovi

V současné době probíhají v budově školy práce spojené s projektem „Internet do škol", takže od září budeme napojeni na INTERNET.

Josef Maleček

Jednou pochvalnou větou:
Řádové sestry v Kájově uspořádaly pro děti na faře v období březen - květen tři tvůrčí a hravá setkání - na Velikonoce, Den matek a Den dětí.

 Fotbal v Kájově 2001 - 2002 Nahoru

Fotbalové přípravce
se nepodařilo v uplynulém soutěžním ročníku doplnit mužstvo o nové zájemce, a tak obhájit třetí místo z let přecházejících. Nakonec skončila na předposledním místě. I přesto si zaslouží poděkování a povzbuzení do dalších sportovních zápasů, protože měli snahu hrát a trénovat, ačkoliv se jim tolik nedařilo a někdy je opustilo i sportovní štěstí. Je určitě veliká škoda, že se vytratil zájem ostatních dětí, ale bohužel i samotných rodičů, pro které je pohodlnější nechat děti koukat na televizi. Na soutěžní ročník 2002 - 2003 jsme fotbalovou přípravku přihlásili ještě do soutěže, přestože do žáků přechází 6 dětí a bude velký problém, abychom soutěž dokončili se zbývajícími dětmi (pokud se neobjeví zájemci noví). Tito se mohou přihlásit u trenérů: pan J. Sládek mladší a pan M. Sládeček, kterým bych chtěl poděkovat za to, že děti po mně a panu Žilavém převzali a zajistili jak tréninky, tak i jejich odvoz na zápasy společně s pár rodiči, kterým tímto také děkuji. Většinu rodičů opět vůbec nezajímalo, jak se děti na zápasy dopraví. Na nezájmu rodičů ztroskotal vlastně i plánovaný tábor ve Zlaté Koruně, který byl zajištěn v termínu od 1.7. 2002 do 14. 7. 2002 za skutečně velice symbolický poplatek 1.200,- Kč na jednoho fotbalistu. Z rodičů se nenašel nikdo, kdo by šel jako výpomoc na tábor, třeba jen na střídání.

Fotbaloví žáci - pro ně to byl fotbalový rok jedna, protože doposavad jsme fotbalové žáky neměli, dalo by se říct, že určitě v letošním soutěžním ročníku nezklamali, přestože skončili tak jako fotbalová přípravka předposlední, a můžeme se jenom těšit na letošní soutěžní ročník, kdy mají předpoklad probojovat se do první poloviny tabulky. Ale i zde se projevil výše zmíněný nezájem jejich rodičů, a to jak o dopravu na samotné zápasy, tak i o tábor ve Zlaté Koruně. Přestože již byl objednán, museli jsme jej zrušit.

Navíc se nám objevil ještě jeden problém. Děti nepřijdou třeba 14 dní na trénink, a když je potkám třeba v den tréninku a oni jezdí na kole, na otázku proč nechodí na tréninky a zápasy, odpoví mám od rodičů zákaz hrát fotbal, protože se špatně učím. A když se zeptám, jestli může jezdit na kole a večer se dívat na televizi, popřípadě „mastit" hry na počítači, odpoví to smím !!! Jsem také rodič, ale určitě bych dětem nezakazoval sportovat, a přitom bych je do noci nechal dívat na televizi. Proto se přimlouvám, nezakazujte dětem zrovna sport, nechte je mezi ostatními dětmi, ať se vydovádí, dokud ještě můžou. Zakažte jim radši tu televizi, televize si ještě užijí dost v důchodu, časově to vyjde stejně a ještě ušetříte za elektřinu.

Na příští rok jsme již stanovili určité podmínky pro pobyt u moře v Bibione, který je naplánován v době od 14. 6. - 23. 6. 2003. Pobyt je dětem z velké části hrazený, s dětmi proto pojedou pouze trenéři a nezbytně nutný doprovod ze strany rodičů. V případě jejich zájmu budou upřednostněni ti rodiče, kteří nám pomáhali nejen letos, ale i třeba v letech minulých.

Z mužstva odchází jen jeden hráč, a naopak přibude osm hráčů (6 hráčů z přípravky a dva hráče jsme získali). Hráčská základna bude širší a vzroste konkurence. Zájem dětí nás může jenom těšit a my jim můžeme popřát, aby se jim dařilo tak, jak si přejí. Tréninky budou zahájeny 31. července - to je ve středu - v 17 hodin.

I všechny ostatní děti jsou zvány trenéry panem Žilavým a panem Vejvodou.

Fotbaloví muži
skončili tak, jak se již čtyři roky předpokládalo - sestoupili po zásluze do nejnižší soutěže z posledního místa s jediným vítězstvím. (A to jej ještě vybojovali kájovští penzisté). Důvodů, proč sestoupili, je hodně, ale největší bolestí kájovského fotbalu je žádné vedení. Není trenér, poděkujme panu Grabcovi, že ač není Kájovák, když se nikdo nenašel, alespoň on odvedl práci trenéra a vedoucího mužstva. Ptám se, kde je ta generace bývalých kájovských fotbalistů - sportovců, kteří skončili s aktivní činností? Je to přesně ono - nikde, protože dokud fungovali statkáři a byly peníze, bylo tu spousta hráčů z okolí.

Pamatuji, když jsem ještě s panem Fišerem trénoval za socialismu děti, které tady mohly hrát fotbal, a bylo jich dost, (Petráškové, Fajtlové, Fišerové, Rehbergerové a dalších 15 dětí), když přešli ze školy z Kájova do školy do Krumlova, najednou děti nebyly. Všechno hrr na sportovky. Přišla revoluce a šest let po ní jsme začali dávat dohromady mužstvo z bývalých dětí. Přišli Rehbergerové, Petráškové, Fajtlové, všechno stálo spoustu peněz. Třeba Petrášek, aby přišel z Chvalšin do Kájova, sedm tisíc, ostatní hráči taky stáli peníze. Všichni se už těšili to bude fotbal, teď budeme parta, ale ejhle, ono se nedařilo a byli jsme rádi, že jsme nesestoupili, parta se rozprchla, ještě ani neskončil soutěžní ročník. Žádnou mládež jsme si nevychovali. Až vlastně teď pět let trénuji s panem Žilavým děti, které snad za šest let budou tady v Kájově ta správná parta. Je jich dost - skoro 30 dětí - a ty předpokládám budou mít radost z toho, že hrají v Kájově a za Kájov. Když jim to nadšení a chuť vydrží, tak třeba potom se náš fotbal dostane výš. Pěkné hřiště i finanční podmínky myslím jsou, ale není jiné zázemí, a jenom u piva se fotbal ani jiná práce dělat nedá. Takže poděkování za ochotu a práci v TJ Kájov si zaslouží Jaroslav Sládek, Radim Novotný, Jiří Svoboda, Alena Kutláková, Ladislav Žilavý. Kde jsou ti všichni zbývající bývalí kájovští sportovci, copak chcete, aby se na hřišti pěstovaly brambory? To asi ne, a proto při příležitosti poháru v kopané starosty obce jsme připravili i turnaj pro žáky. Při této příležitosti patří poděkování Miroslavu Haňkovi, že v rámci tohoto turnaje zajistil ceny.

Turnaj pro žáky
tohoto prvního ročníku se zúčastnila čtyři mužstva složená většinou z místních dětí. Každé mužstvo odehrálo na turnaji 6 utkání a na konci tohoto klání se vítězem stalo mužstvo „Bylo nás pět" ve složení Malák J., Vejvoda D., Vejvoda O., Pimpara M., Hrdina F. Nejlepším střelcem turnaje byl Malák J. Doufáme, že příštího turnaje se zúčastní více žákovských družstev.

Ještě jednou fotbal
Rád bych poděkoval
Jaroslavu Sládkovi mladšímu, že již druhým rokem převzal funkci vedoucího mužstva malé kopané, které hraje první městskou ligu. Hlavně díky jeho práci v této funkci, i když sám hraje také, se mu podařilo družstvo KONIBAR Kájov dát po roční krizi dohromady, takže první liga byla zachráněna a v letošním ročníku již mužstvo podávalo kvalitní výkon, který stačil na klidný střed tabulky a nakonec mužstvo skončilo na pěkném 6. místě. To je to, co chybí fotbalu v Kájově dospělých. Sám moc dobře vím, kolik je práce spojeno s rozpisy a přípravou žákovských družstev, o které se starám.

Daniel Vejvoda

 Sport Nahoru

Mariášový turnaj v Konibaru
Rekordních 98 mariášníků z celého kraje se zúčastnilo již 6. ročníku vyhlášeného kájovského turnaje v „budějovickém mariáši". Nevídaným ziskem (v prvním kole 125,80 Kč) si udělal rozhodující náskok k vítězství v celém turnaji pan Jiří Koleňák z Českých Budějovic před Václavem Jílkem, rovněž z Českých Budějovic, a Jaroslavem Šiktancem z Českého Krumlova.

Turnaje se zúčastnila i jedna žena, paní Dana Šachtová z Ločenic, nejstarším účastníkem byl třiaosmdesátiletý pan František Michalec z Českého Krumlova, vyhrál si pěkné 20. místo!

Všem účastníkům se v Kájově líbilo, turnaj byl dobře zorganizován a sponzorsky zabezpečen. Ke spokojenosti všech přispěla i ochota obsluhujícího personálu a velmi dobrý „guláš se šesti".

Organizátor turnaje Jakub Houšť poděkoval na závěr všem mariášníkům za účast a sponzorům za dary, kterými již tradičně toto klání podpořili.

Umístění kájovských soutěžících:

Michálek M. : 18. místo
Houšť: 33. místo,
Čulík: 55. místo,
Pollák: 67. místo,
Štítnický: 97. místo

No, abych řekl popravdě - „nic moc."

Jakub Houšť

 

Turnaj v malé kopané o pohár starosty obce
V sobotu 6. července 2002 se odehrál třetí ročník turnaje o pohár starosty. Při pěkném počasí, které vydrželo až do konce, se zúčastnilo patnáct družstev (119 hráčů) a čtyři družstva juniorů.

V kategorii dospělých se celkem v základních skupinách odehrálo patnáct zápasů a do konečné malé finálové tabulky se propracovalo šest družstev, kde se hrálo o konečné umístění. Trofej si nakonec, stejně jako loni, odnesl Konibar.

Na dalších místech se umístili:
SPAR SLÁDEK,
POLICIE VĚTŘNÍ,
KOMPOST TEAM,
HASIČI A
POHODA.

Pozici nejlepšího gólmana nakonec obhájil před výborným výkonem pana Sládka Milan Popel z družstva Policie Větřní. V základní skupině v pěti zápasech odchytal s nulou a v malé tabulce dostal osm branek. Nejrychlejší gól padl po 7 vteřinách. Vstřelilo jej mužstvo Policie Větřní. Nejlepším střelcem byl pan Žilavý s 18 brankami.

Pořadí mezi družstvy juniorů bylo následující:
1. Bylo nás pět
2. Real Madrid
3. Pepsi Cola
4. Simpsonovi

Nejlepším střelcem se stal Jaroslav Malák se 14 góly.

Myslím si, že turnaj proběhl bez větších problémů. Závěrem bych chtěl všem poděkovat a doufám, že všichni se již těšíme na příští ročník.

 

Šipky v Kájově
Sezona šipkařů dopadla tak, jak měla. Po velmi vyrovnaném závěru sezony skončilo „áčko" Pohodářů na třetím místě, které si dalo jako cíl, takže splnili na 100%. Mezi téměř devadesáti hráči skupiny se naši umístili v hodnocení jednotlivců mezi 24 nejlepšími.

Na 8. místě pan Vician, na 9. pan Radek Haňka a na 12. místě, (třetí nejlepším z Pohodářů) pan Švec.

Věřím, že příští sezónu se bude bojovat o postup do druhé ligy.

„Béčko" Pohodářů skončilo letos na předposledním místě. Ale ke konci sezóny už bylo vidět, jak se sehrávají, a myslím si, že jejich příští sezóna bude daleko lepší a že budou bojovat o přední místa. Mezi nejlepší hráče patří pan Ihnatolia a pan Rolinek.

Na závěr bych chtěl úplně všem hráčům poděkovat a popřát jim v příští sezóně pevnou ruku.

Miroslav Haňka

 

TJ SOKOL Kájov
oznamuje
Tenisové kurty budou dle rozhodnutí TJ SOKOL Kájov zamčené.

Rozhodnutí padlo z toho důvodu, že docházelo k jejich devastaci. Klíč ke kurtům včetně potřebného příslušenství bude k dispozici u správce areálu pana Svobody, v Konibaru a ve SPAR - Sládek.

Vše něco stojí, a tak i propůjčení kurtů bude nyní za 50,- Kč /hod. a za každou další hodinu 30,- Kč. Nájemce musí zanechat zapůjčené prostory v pořádku.

Daniel Vejvoda

 Společenská kronika Nahoru

„Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku"

George Bernard Shaw

Osobně jsme poblahopřáli
k významným
životním jubileím
v dubnu až v červnu
těmto našim občanům:

paní
Růženě Russfellové,
Marii Pouzarové,
Kamile Činátlové,
Eleonoře Petráškové,
Antonii Beranové,
Anně Venušové,
Marii Láfové,
Anežce Ronczákové,
Marii Šnejdové,
Marii Kupečkové
a panu
Jiřímu Russfellovi,
Janu Šustrovi,
Josefu Šnejdovi
a k narozeninám po 70. roce věku dalším
18 kájovským občanům.

Pan Šnejda oslavil 90, jeho žena 80 let

 

Vítání nových občánků

proběhlo
28. června 2002 ve 13 hodin
v obřadní síni OÚ Kájov.
Do života v naší obci
jsme přivítali:

dvojčata Amálii a Matyáše Malečkovy,
Jaroslava Melenu,
Jiřího Peška
a Josefa Dvořáka.

Dvojčátka se do kolébky vešla jen taktak

 

Poděkování

Pan Štefan Bosý nás požádal, abychom za něj tlumočili poděkování těm, kteří mu pomohli v jeho obtížné životní situaci, poté co mu vyhořel dne 8. 6. 2002 jeho byt,
a to jmenovitě

panu Tomáši Augustinovi,
paní Martě Červové,
panu Janu Fajtlovi,
Janě Fišerové,
paní Lence Horčičkové,
panu Pavlovi a Anně Kutlákovým,
paní Elišce Pechové,
panu Jaroslavu a Anně Sládkovým,
panu Václavu Stropkovi,
panu Gerhardu Scherhauferovi,
paní Boženě Tomandlové
a Obecnímu úřadu v Kájově.

 Výňatky z Kájovské kroniky Nahoru

(DÍL 1, STRANA 1, 2, CITACE)

...ve starých dobách Kladné bývala malá vesnička, kudy šla cesta do Českého Krumlova. Celá zdejší jihočeská krajina zalidněna byla od dávných dob českými osadníky, patrně ze kmene Netoliců a Dúblebanců. Stopy Slovanů v kraji našem vyskytují se od pol. VI. stol po Kr. Že krajina zdejší původně obydlena byla Slovany, toho důkazem jsou zachovaná jména osad: Rovné, Záhorkov, Boletice, Planá, Polná, Světlík, Chvalšiny, Jablonec, Mezipotočí aj. Koncem XII. stol a počátkem stol. XIII., asi v době krále Václava I. přechází velká část statků královských do rukou šlechty. Na krumlovsku usazují se Vítkovci a ti ve zdejší krajině nabývají rozsáhlého majetku a veliké moci.

Počínají překotně osidlovati své rozsáhlé državy a povolávají německé kolonisty. Tím počíná se zdejší český kraj znenáhla poněmčovati.

Velká pohroma stihla zdejší obyvatelstvo v roce 1611, kdy pasovští žoldáci zaplavili celou zdejší krajinu a usadili se zde na delší dobu.

Velmi zle zde řádili. České obyvatelstvo z větší části bylo povražděno nebo se rozuteklo. Když vojsko zdejší krajinu opustilo, nastěhovali se na uprázdněná místa němečtí kolonisté a český jazyk ze zdejší krajiny pozvolna mizel.

Kájov - majetková mapa z počátku 18. století

Mezi osadami, které patří k obci Kladné od nejstarších dob, vynikla osada Kájov. O původu Kájova vypráví stará pověst, že v dávných dobách usadil se zde kajícník, který zde o samotě se kál ze svých hříchů.

Kájov - místo kající. Ten prý také zde vystavěl kapličku ke cti Panny Marie. Jiná pověst zase uvádí, že původcem poutního místa je sv. Volfgang, biskup Řezenský, který ve zdejší krajině kázal. Nejstarší kaple prý pochází již z X. století a je to kaple „Zesnutí Panny Marie". Roku 1255 byl na jižní straně této kaple postaven kostel.

Nejstarší historický záznam v Kájově je z roku 1263, kdy český král Přemysl Otakar II. z vděčnosti za dobytí vítezství nad Kumány u Kressenbrunu založil klášter ve Zlaté Koruně. V zakládací listině tohoto kláštera připomíná se poplužní dvůr Kájov s Křenovem, Kladným a Záhorkovem, kteréžto zboží daroval Přemysl Otakar II. nově založenému klášteru.

„Umělec vtělil do Mariiných přivřených očí hluboký výraz bolesti a nezemské krásy":
Ladislav Stehlík: Země zamyšlená, díl 3.

  Středověký oltář s vyřezávanými plastikami apoštolů a Panny Marie
1346 daroval Buzek z Rovné kostelu Panny Marie v Kájově mlýn se všemi k němu patřícími pozemky u vesnice Mezipotočí. Tento mlýn zvaný „Rodlmühle" náležel k vesnici Novosedly (č.33).

1423 vypálen byl Kájov od Boletických. 16. října 1469 byl přepaden vojskem a spálena fara a škola. V roce 1471 - 1485 farář Pils, rodák z Chvalšin, vystavěl nynější kostel. R. 1661 farář Matěj Aleš Ungar vystavěl faru. 1680 vypukl ve zdejší krajině mor. 18. května 1690 udeřil blesk do kostela a věže. R. 1729 vydlážděn byl kostel kamennými plotnami. Dne 10. listopadu 1785 zrušen byl klášter zlatokorunský z rozkazu císaře Josefa II. Kájov ztratil mocného ochránce. Poutě byly zakázány a votivní obrazy z Kájova odstraněny. R. 1809 za válek napoleonských byly z Kájova odvezeny 52 předměty (zlaté a stříbrné kalichy, monstrance a svícny) ve váze více než 64 hřiven. Tím byl kostel velice ochuzen. 1884 pořízena byla křížová cesta a 1886 čtyři malovaná okna. R. 1913 provedena důkladná oprava kostela a r. 1915 - 16 opraven i hlavní oltář. Dne 21. 1. 1916 byly v Kájově requirovány 3 zvony a později odvezen ještě jeden z hlavní věže se starogotickým nápisem. Na hlavní věži zbyly pouze 2 zvony.

(pokračování příště)

 Tip na výlet od Obecního úřadu Přední Výtoň Nahoru

Areál letních sportů Přední Výtoň byl vybudován na pravém břehu Lipna. Areál poskytuje komplexní služby při odpočinku u vody a ke sportovnímu vyžití všech návštěvníků.
Areál je v provozu od 15. 6. - 15. 9. 2002.
Písčitá pláž za poplatek 20,- Kč pro dospělé, děti do 15 let zdarma.
Občerstvit se je možné v restauraci „Na Pláži" (denně 10.00 - 19.00).
K dispozici je půjčovna a vyznačené parkoviště, dětské hřiště s bohatou nabídkou pobavení pro děti, hřiště na kopanou, dva tenisové kurty, volejbalové hřiště s využitím i pro nohejbal, molo k parkování lodí a plachetnic, asfaltové hřiště na metanou (v provozu celý rok), sociální zázemí pro návštěvníky i sportovce (WC v poplatku, sprchy za úplatu).
Informační centrum s prodejnou širšího sortimentu, směnárnou, sběrnou Sazky, prodejem rybářských lístků a povolenek, podáváním informací a organizací ubytování hostů.
Rezervace na telefonu +420 380 735 064, mobil +420 723 533 663

Lipno, západ slunce, foto: Jiří Semecký ml.

V sobotu, 20. července 2002, v areálu Pašijových her v Hořicích na Šumavě, se koná křest nového CD hudebního seskupení PAPOUŠKOVO SIROTCI, začátek v 17.30 hod.
Další informace v restauraci Pohoda.

 


 

Časopísek vychází zdarma jako informační občasník obce Kájov pro potřeby svých obyvatel v nákladu 420 výtisků.
Toto číslo 2/2002 vychází 12. 7. 2002.
Zpravodaj připravili ve spolupráci s OR a OÚ Kájov Libuše Semecká a Libor Michálek.
Ilustrace na titulní straně Margita Semecká,
fotografie dodali Josef Batík, Miroslav Meleg, Jiří Semecký ml., Libuše Semecká.
Telefon OÚ Kájov +420 380 731 237,
e-mail: oukajov@iol.cz
Internetová podoba Časopísku zaznamenala ode dne 23.3.2001 do dne vydání 12.7.2002 2305 přístupů na http://www.ckrumlov.cz, stránky obce Kájov.

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0