Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002 
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č. 1/2005 - Dne 31. ledna 2005


Milí čtenáři
Ze zasedání obecní rady
Zastupitelstvo obce Kájov
Škola
Komunální odpady
Společenská kronika
Z historie obce Kájov - ROK 1919 ...

 

 

 Vážení spoluobčané! Nahoru

právě se Vám dostalo do rukou první číslo našeho Časopísku v roce 2005. Před chvílí jsme oslavili silvestra 2004, a už je tu konec ledna roku nového. S některými z Vás jsme si popřáli osobně, ale s mnohými jsem tu čest neměl, proto bych chtěl nyní tímto způsobem popřát všem spoluobčanům obce Kájov zejména štěstí, zdraví, osobní pohodu a spokojenost v roce 2005. Zároveň bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste ve prospěch obce odvedli kus dobré práce ve zlepšování a zkvalitňování celkového vzhledu jak svých domů, tak i prostranství kolem nich.

Při různých příležitostech a při jednáních s občany nebo návštěvníky Kájova je obec hodnocena kladně. To, že se lidem v Kájově líbí, je také znatelné z velkého zájmu o stavební parcely na výstavbu rodinných domů v naší obci.

Rovněž v jednotlivých částech obce se udělalo mnoho práce a celkový jejich vzhled se velice zlepšil. Opět je to hlavně zásluhou a obětavostí občanů, kteří v osadách bydlí nebo tu mají rekreační objekt.

Ne vše je ale v obci v pořádku, je zde stále co zlepšovat. Zejména majitelé psů by se měli zamyslet, kam chodí venčit své miláčky, aby psi (včetně jejich výkalů) neohrožovali a neobtěžovali ostatní. Obyvatelé si často stěžují, že jim pejskaři venčí psy na květinových rabatech u domu či na upraveném trávníčku přímo pod okny, a to nemluvě o volném pobíhání psů po obci. To, že někomu pes uteče, se může stát, ale je zajímavé, že některým majitelům se to stává velice často. Řešení pro obec by mohlo být snadné - psa lze nechat odchytit, umístit ve psím útulku a náklady pak vyúčtovat majiteli. (Pro Vaši informaci - odchycení psa a jeho převoz do útulku stojí 700,- Kč, jeden den pobytu v útulku 105, -Kč.) Velice nerad bych takovouto činnost organizoval, věřím, že je v silách každého majitele psa volnému pobíhání zabránit.

A ještě z podobného soudku - proč na jedné straně se někteří občané snaží o udržování čistoty a pořádku v okolí jejich bydliště, a na straně druhé někteří taky "dělají", ale ten nepořádek - odhazují krabičky od cigaret, obaly od nápojů, potravin apod.? Věřte, že se mi velice těžko o těchto problémech píše, ale je to holá skutečnost a nevím, jak jinak na takové občany zapůsobit. Je to věcí i v zájmu nás všech, sami se můžeme nad takovým jednáním zamyslet a trochu se polepšit, pokud se to týká nás, případně jeden druhému domluvit, vidíme-li, že někdo ten nepořádek způsobuje. Zakročme hned a nebuďme lhostejní. Věřím, že všichni chápeme, co mám na mysli, a společně svým úsilím prospějeme dobré věci.

Závěrem chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na různých činnostech v životě obce, zejména hasičům, sportovcům a všem zastupitelům.

Miroslav Červ, starosta

 Ze zasedání obecní rady Nahoru

Obecní rada na svých pěti posledních zasedáních projednala a schválila:

Obecní rada byla informována o :

 Zastupitelstvo obce Kájov Nahoru

na svém veřejném jednání 20. 12. 2004 schválilo

v usnesení č. IV/04/26

v usnesení č. IV/04/27

v usnesení č. IV/04/28

v usnesení č. IV/04/29

usnesení č. IV/04/30

v usnesení č. IV/04/31

v usnesení č. IV/04/32


Nájem hrobových míst

V roce 2005 budou na obecním úřadě sjednávány písemné smlouvy na pronájem hrobových míst.

Cena bude napříště již dvousložková, z jedné části bude obsahovat nájem za místo, z druhé části úhradu za služby spojené s udržováním. Výši úhrady stanovila obecní rada na svém jednání takto:

Za urnový hrob 300,- Kč, za jednohrob 420,- Kč a za dvojhrob 660,- Kč, vše na období 10 let.


Běžný domovní odpad

V roce 2005 obec musí platit za vývoz a uložení odpadu za 1 popelnici podstatně více, než vybere od občanů. Situaci bude řešit zastupitelstvo obce na 1. jednání v roce 2005. Problém se jeví hlavně v tom, že žetony si ani nekupuje každý, ale obec nemá žádný právní nástroj, jak občana přinutit, aby je kupoval.

Tvrzení některých občanů, že neprodukují žádné odpady, neobstojí tváří v tvář prostým úvahám, jak jde život. To, že nemáme popel, přece neznamená, že nemáme odpad. I když separujeme, všechny odpady do kontejnerů uložit nelze. Stát vyřešil tento problém vyhláškou o odpadech, která ukládá, aby se odpad platil za počet občanů v domácnosti dle trvalého pobytu. (Dále čtěte zde)


Vodné a stočné

V Kájově se neměnilo od roku 2002, přestože náklady na provoz rozvodu pitné vody a odvádění splaškových vod každoročně stoupají. Zavedly se též finanční odvody z pramenité vody, které se dříve neprováděly vůbec, zpřísňuje se hygienický dozor a s tím související rozbory.

Obce celé ČR zpravidla zvyšují v této souvislosti cenu za m3 pitné vody i odvádění vod splaškových. Aby mohla být voda v Kájově relativně levná, hodně oprav a údržby dělá obec svépomocí.

Kde svěří vodní hospodářství jakékoliv vodárenské organizaci, musí určitě počítat s nárůstem ceny vody pitné i odvedené do čistírny odpadních vod. Dejme si příklad okolních obcí:

Sazby vodného a stočného (v součtu)
Náhodně vybrané
obce
Vodné
a stočné
v Kč/ m3
Černá v Pošumaví43,-
Český Krumlov46,-
Horní Planá45,-
Hořice na Šumavě32,-
Chvalšiny25,-
Lipno nad Vltavou37,-
Loučovice40,-
Větřní49,-
Vyšší Brod40,-
Průměr vybraných obcí39,66

Obec Kájov za vodné a stočné celkem 18,- Kč/m3.

 Škola Nahoru

Základní škola

K zápisu do prvního ročníku Základní školy v Kájově, který se konal 25. ledna 2005, přišlo osm dětí. Z tohoto počtu jsou dva chlapci. Celkem by tedy měla mít škola k 1. září opět 32 dětí, což je pro dvoutřídní školu nadlimit o šest žáků.

26. ledna k nám zavítalo Malé divadlo z Českých Budějovic s představením nazvaným "Čiko Vačko" a radost z něj měly i děti z mateřské školy. Na únor jsme objednali pohádku "Dlouhý, Široký a Bystrozraký".

Měli jsme problém se zajištěním provozu kuchyně, protože naše kuchařka onemocněla. Ochotně nám pomohl pan JIŘÍ HODR z naší obce a našich malých strávníků se ujal. Už pouhou svou přítomností způsobil rozruch mezi dětmi, protože kuchaře ve vysoké bílé čepici, a ještě k tomu tak zblízka, zřejmě ještě neviděly.

Josef Maleček, ředitel ZŠ


Mateřská škola

Zápis do mateřské školy proběhne 3. března 2005 v době od 15.00 do 16.30 v budově mateřské školy. Rodiče si s sebou vezmou rodný list dítěte.

Věra Augustinová, vedoucí učitelka MŠ

Budoucí prvňáček Veronika Petrášková
"Stejně je nejlepší razit si svou vlastní cestu", myslí si možná v tuto chvíli
budoucí prvňáček Veronika Petrášková

 Komunální odpady Nahoru

Po několikaletém (již zažitém a více méně neměnném) stavu ve svozu komunálních odpadů v Kájově se musíme zamyslet nad jeho novou budoucností. Vyjděme z roku 2004. Součástí sběru a svozu odpadů je vývoz popelnic se směsným domácím odpadem, vývoz kontejnerů na tříděný odpad (plasty, sklo, papír), dále odvoz objemného domovního odpadu a likvidace černých skládek. Podívejme se na jednotlivé položky trochu podrobněji se vztahem k obecnímu rozpočtu.

Celý systém vývozu je financován z peněz z prodeje žetonů, zelených a modrých pro domácnosti za 45 nebo 35 korun (dle objemu popelnice) a žlutých pro podniky za 60 korun. Příjem obce v roce 2004 činil 247. 260,- Kč. Z příjmu za prodané žetony připadá částka ve výši 52.820,- Kč na podniky. Zbytek jsou tedy peníze za vývoz odpadu z domácností. Lehkým početním úkonem zjistíme, že na rodinu připadá 12 koupených žetonů za rok.

Za vývoz každé popelnice zaplatila obec Službám města Č. Krumlov 37,50 Kč respektive 31,- Kč (opět dle objemu popelnic). Obci z každého zakoupeného žetonu zůstane 7,50 Kč. Z těchto peněz se financuje i nákup nových popelnic, vývoz kontejnerů na tříděný odpad a uložení nebezpečného odpadu. Z počtu prodaných žetonů jednoduše zjistíme, jaká částka nám po zaplacení za vývoz Službám města zbývá. Je to "celých" 42 000,- Kč. Zde je vidět, že obec Kájov dotuje vývoz odpadu, vloni se tyto výdaje přehouply přes 100 000,- Kč.

Separovaný odpad je vyvážen dle potřeby. Za vývoz kontejnerů se platí podle ujetých kilometrů při svozu. Jeden vývoz vyjde na 2.000,- Kč. V současné době má obec celkem 45 těchto barevných kontejnerů. Jejich počet je v mnohých částech obce nedostačující, nákup repasovaného kontejneru přijde na 4.880,- Kč, a nový stojí dokonce kolem 12.000,- Kč.

Sběr objemného domovního odpadu je obcí každoročně pořádán v květnu. Při něm se mohou občané Kájova zdarma zbavit odpadu, se kterým si neví rady. Součástí tohoto sběru je i svoz odpadu nebezpečného, rovněž zdarma.

Další položkou je likvidace černých skládek na území obce. Tyto výdaje se většinou skrývají pod údržbou veřejné zeleně. Činnosti spojené s likvidací jsou však náročné na pracnost.

Velkou ranou pro náš žetonový systém je letos zdražení ceny vývozu popelnic. Služby města nám v roce 2005 účtují 50,- Kč za 110 litrovou popelnici a 39,- Kč za 80 litrovou.

Zdražení žetonů by asi nepřineslo to, o co se usiluje. Nová cena žetonu by se pohybovala někde kolem 80 korun.

Dalším možným řešením je zavedení paušálního poplatku na jednoho obyvatele. Po rozpočítání výdajů týkajících se vývozu dojdeme k částce 300,- Kč na občana. Podnikatelský paušál pak bude stanoven dle vyprodukovaného odpadu. Trocha počítání. Čtyřčlenná rodina zaplatí za rok 1 200 korun. Odpovídá to koupi 26 žetonů za starou cenu - vývoz popelnice 1x za čtrnáct dní. Jeden člověk zaplatí 300 korun za rok. Tyto peníze by mu v roce 2004 vystačily na koupi 7 žetonů - vývoz 1x za dva měsíce. Zde je vidět, že normálně hospodařící rodina na tom bude stejně jako dříve.

Pro obec by byl velký přínos v tom, že se vyrovná výdej s příjmem a toto odvětví obecního rozpočtu by přestalo být obcí dotováno. Neméně významné bude i to, že nikoho nebude "nutit" v rámci úspory několika desetikorun vyvážet odpady do přírody.

Zatím ještě není rozhodnuto o tom, jakým systémem bude obec pokračovat na uvedeném úseku, rozhodnutí padne na příštím zasedání zastupitelstva. Bylo by dobré, abyste se vy sami zamysleli nad tím, který způsob by byl vhodnější, a hlavně spravedlivější. Na tomto jednání bude také rozhodnuto, od kterého data ke změnám v systému dojde.

Libor Michálek
předseda Finančního výboru Zastupitelstva obce Kájov

 Společenská kronika Nahoru

BLAHOPŘÁLI JSME
k narozeninám a životním výročím nad 70 let

Marii Plánské, Karlu Královi, Kat. Dobrovodské, Josefu Peřinovi, Boženě Bayerové z Křenova,

Marii Kohoutové, Bohuslavu Mrázovi z Kladného,

Štěpánce Krtkové z Novosedel,

Marii Vojtěchové z Lazce,

Ludmile Pišlové, Vlastě Bicanové, Marii Bicanové, Evě Klementové, Janu Mojžíšovi, Jar. Klementovi, Josefu Husákovi, Jaroslavu Pišlovi, Janu Pluhařovi, Marii Kmochové a A. Bruttmannové z Kájova.

Oslavencům přejeme pevné zdraví, osobní spokojenost a vyplnění jejich životních přání !

Paní Anna Bruttmannová z Kájova oslavila 4. 12. 2004 úžasných 92 let
Nejstarší obyvatelka Kájova, paní Anna Bruttmannová, oslavila 4. 12. 2004 úžasných 92 let, jménem obce jí poblahopřál na Dni důchodců místostarosta Václav Fišer.


NARODILI SE

Štěpán Karlíček, Matyáš Vondruška, Jan Hojer, Julie Vorlová, František Kotlár, Markéta Dvořáková, Ladislav Jílek, Vojtěch Pimpara

Rodičům přejeme, aby jejich děti zdravě rostly.

Vítání nových občánků bude 25. února 2005 ve 13 hodin na obecním úřadě. Rodiče ještě dostanou osobní pozvánku.


NAVŽDY OD NÁS ODEŠLI

19. 11. 2004 Václav Bican

27. 11. 2004 Jakub Houšť

12. 01. 2005 Antonie Halmová


PODĚKOVÁNÍ

Začátkem prosince roku 2004 hořela v Mezipotočí kůlna (naproti bývalé odchovně mladého dobytka - nyní truhlářské dílně pana Gutwirtha).

K záchraně kůlny i event. dalších ohrožených stavení přispěl JAN ALBERT ML. Z MEZIPOTOČÍ.

Dýmu vycházejícího z kůlny si všiml při cestě do práce a zavolal hasiče. Na místě zasahovali jak hasiči krumlovští, tak hařičtí, i jim patří veřejné uznání a poděkování.

Obecní úřad se rád připojuje a díky patří i paní SYLVĚ BOHOŇKOVÉ, že upozornila na to, že tento dobrý skutek je třeba pochválit adresně a veřejně.


Čísla z evidence obyvatel

V roce 2004 se narodilo 15 dětí, přistěhovalo se 72 lidí, odstěhovalo 34, zemřelo 12 obyvatel Kájova.

 Z historie obce Kájov - ROK 1919 ... Nahoru

1919
Volby do obecního zastupitelstva provedeny nebyly. Členové zvoleni byli dohodou. Z 18 členů obecního zastupitelstva zvoleni byli 3 Češi (Bardoun, Perník) Starostou zvolen byl Jan Seibald, rolník z Novosedel č.15.

28. září 1919 otevřena byla 1 třída české menšinové školy v Kájově a české vyučování bylo tímto dnem zahájeno. Zapsáno bylo 18 hochů a 15 dívek, celkem to bylo 33 dětí. V této době byl v Kájově velký nedostatek bytů. Řídící učitel české školy bydlil v Čes. Krumlově a odtud každý den do školy docházel. Také zaměstnanci dráhy pro nedostatek bytů musili každý den dojížděti.

14. prosince 1919 zřízen byl v Kájově odbor Národní jednoty Pošumavské pro Kájov a okolí. Předsedou zvolen byl Martin Bardoun, přednosta žel. stanice v Kájově. Jednatelem: říd. učitel Jan Karpíšek. Pokladníkem: kaplan Adolf Neubauer.

1920
Dne 12. ledna 1920 byla ve zdejší obci veliká povodeň. Voda valila se přes cestu a dosahovala až k železniční trati. poštovní vůz s koněm uvázl ve vodě. Žák německé školy Erhard spadl do vln a utonul. Voda ho odnesla až k Dívčímu Kameni. 16. ledna 1920 byla tam teprve mrtvola nalezena.

Dne 2. listopadu 1920 povolena byla subvence v částce 800 Kč na českou veřejnou obecní knihovnu. Řídící učitel české školy Jan Karpíšek vhodné knihy zakoupil.

V noci na 28. listopad byla provedena krádež vloupáním do železničního skladiště. Pachatele byli později vypátráni. Škoda činila 700 Kčs.

1921

4. ledna 1921 skočil nedaleko želez. stanice neznámý muž před přijíždějící nákladní vlak v sebevražedném úmyslu. Byly mu ujety nohy nad kolenem. Zraněný byl tímto vlakem převezen do stanice, ale při převozu do Českého Krumlova zemřel.

15. února 1921 provedeno bylo sčítání lidu. V obci Kladné byl výsledek sčítání tento:

Číslo osady:Jméno osady:Počet domů:Obydlených:Neobydlených:Počet obyvatel:Z toho Čechů:
1.Dobrkovice1313-11015
2.Kájov77-432
3.Kladné2222-24461
4.Novosedly3232-31119
5.Rovné2727-1761
6.Přelštice871512
7.Vyšné43412448188
8.Záhorkov88-49-
CelkemKladné - obec     

V letech 1921 - 1930 počal se rozvíjeti v obci stavební ruch a byly vybudovány tyto domky:
Kájov..............9 domků
Kladné..............5 domků
Dobrkovice..............11 domků
Novosedly..............17 domků
Klad. Rovné..............4 domky
Celkem..............48 domků


 

Časopísek vychází zdarma jako informační občasník, registr. u MK pod č.e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 1/2005 vyšlo v nákladu 450 výtisků dne 31. ledna 2005.
Zpravodaj připravili ve spolupráci se svými přispěvateli ze ZŠ, MŠ, OR a OÚ Kájov
Libuše Semecká a Libor Michálek.
Distribuce OÚ Kájov, tel. +420 380 731 237,
e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz.


Nově od 1. 1. 2005! Adresa elektronické podatelny pro OÚ Kájov, umožňující dálkový přístup zasílání dokumentů, jež jsou opatřeny elektronickým podpisem, je: semecka@ou-kajov.cz

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0