Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002 
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č. 1/2004 - Dne 19. dubna 2004


Milí čtenáři
Ze zasedání obecní rady
Informace o poplatcích
Zastupitelstvo
Na co se ptáte
Odpadové hospodářství
Škola
Hasiči
Sport
Most pod Křenovským Dvorem
Společenská kronika
Restaurování kostela a sousoší

 

 

 Milí čtenáři Nahoru

vytoužené jaro je tady. Sice ještě aprílové, ale platí. Sluníčka podbělu na písčitých a kamenitých okrajích cest zazářila mezi prvními. Někde na vlhkých loukách odkvetly sněženky a bledule dokonce pod sněhem, břehy potoků a úvozy lesních cest ozdobily bílé a růžovofialové tanečnice devětsilu, rostoucí přímo před očima. Na výsluní se rozvoněly fialky známou sladkou vůní, v nízkém podrostu listnatých lesů mezi buky, břízami a doubky vykouzlilo sluníčko bleděmodré koberce podléšek a bělavé běhouny sasanek. Místy sladce a omamně zavoní nádherné, jakoby voskové květy lýkovce jedovatého, květy růžové, ale plody červené, jako by chtěly říci "stop - jsme nebezpečné". Jarní paleta barev v přírodě je jemná, nesmělá, pastelová. Ponejvíce kvítků je bílých (a co teprve, až rozkvetou ovocné stromy!), žlutých (kromě podbělu jsou to světležluté petrklíče, zlatožluté blatouchy, žlutozelené křivatce, zářící zlaté deště, úchvatné narcisy), neméně jich je modrých (připomeňme k violce vonné a jaterníku ještě modřenec, ladoňku a dřípatku), krásné barvy dovede namíchat plicník lékařský. Kvete na jednom stonku červenomodrofialově. Většina naší květeny je dnes chráněna.

Ale nás čekají ještě jiné události během letošního jara. 1. květnem se staneme občany Evropské unie, jak je stanoveno výsledkem referenda v loňském roce. V červnu nás pak čekají volby zástupců naší republiky do Evropského parlamentu. Už nebudeme v Evropě jen za hosty, ale přece hosty budeme. A naopak - občané z ostatních členských států budou muset respektovat zákonodárství naše. Ovšem slušnost, zdvořilost a tolerance, to jsou vlastnosti, které jsou platné a pomáhají v jakémkoliv soužití i bez zákonů. Změn nás čeká hodně, popřejme si, ať jsou pozitivní.

Za redakci Libuše Semecká


První kolaudovaný rodinný dům I. etapy Boletická – dům p. Jana Veselého čp. 337

 Ze zasedání obecní rady Nahoru

Od zasedání zastupitelstva obce v září 2003 se rada sešla celkem dvanáctkrát a na svých zasedáních projednala :

Dále byla rada obce informována :

 Informace o poplatcích Nahoru

Vyhláška obce Kájov č. 2/2003, o místních poplatcích, obsahuje mimo jiné změnu ve výši poplatků ze psů. Je vyvěšena na úřední desce a uložena na OÚ. Podle ní zaplatíme v obci Kájov poplatek za psa u rodinného domu 100,- Kč, v domě s více než 4 byty 200,- Kč, důchodci a lidé na samotách zaplatí 50,- Kč. Jestliže si držitel psa pořídí ještě dalšího, platí vždy o 50 % více.

Osvobozeny přímo ze zákona jsou osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod. Dále jsou dle obecní vyhlášky osvobozeni držitelé psů pořízených z útulku, a to na dobu 2 let.

Poplatky za lázeňský a rekreační pobyt dle této vyhlášky jsou též splatné do konce května a je nutno přinést s sebou ubytovací knihu ke kontrole.

Úhrada za vodné a stočné
Vodné a stočné zůstalo v nezměněné výši, tj. 9,- Kč/m3 vodné a 4,- Kč/m3 stočné. Podle platné vyhlášky 428/2001 Sb., stanovující paušální spotřebu na 1 obyvatele za rok, zaplatí tedy občan Kájova celkem 598,- Kč za osobu a rok. Vodné a stočné platí ten, kdo je v obci přihlášen k trvalému pobytu a ten, který sice hlášen není, ale pobývá zde déle než 3 měsíce. U domů s vodoměry se výše úhrady za vodu stanoví dle skutečného odběru vody zjištěného vodoměrem.

Poplatky plaťte v pokladně obecního úřadu do konce května. Rozesílány budou jen upomínky poplatníkům, kteří do konce května nezaplatí. Další poplatky, jako nájem z obecních pozemků či nebytových prostor, se řídí ustanovením konkrétní smlouvy.

 Zastupitelstvo Nahoru

16. 12. 2003 schválilo

v usnesení č. IV/28

v usnesení č. IV/29 až 30

v usnesení č. IV/31

v usnesení č. IV/32

v usnesení č. IV/33

v usnesení č. IV/34

neschválilo

v usnesení č. IV/35

v usnesení č. IV/36

vzalo na vědomí

v usnesení č. IV/37


OZ 30. 03. 2004 schválilo

v usnesení č. I/04/1

v usnesení č.I/04/2

v usnesení č.I/04/3

v usnesení č.I/04/4

v usnesení č.I/04/5

v usnesení č.I/04/6 - 9

v usnesení č.I/04/10


 Na co se ptáte Nahoru

Občanské průkazy

V současné době je v platnosti v České republice 8 druhů občanských průkazů !

Podle zákona č. 53/2004 se starší občanské průkazy podle roku jejich vydání budou postupně vyměňovat za občanské průkazy se strojově čitelnou zónou, a to až do roku 2008.

Na občanské průkazy typu kartiček (ne na typ knížka) se bude moci cestovat po Evropské unii. Ministerstvo vnitra však občanům doporučuje, aby měli zpočátku s sebou pro jistotu i cestovní pas, zvláště cestují-li s dětmi do 15 let, které cestovní pas nemají.


Cestovní pasy

i nadále poskytují svému držiteli výhody. Lze do nich zapsat spolucestující dítě do 15 let věku, dále je budou potřebovat ti, kteří budou chtít vyjet do EU za studiem či za prací. A v neposlední řadě je pas zapotřebí pro cesty do zemí mimo EU. Platné jsou 2 druhy pasů, starší zelený či nový červený.

Žádosti o vydání nových občanských průkazů i cestovních pasů si můžete podat na kterékoliv matrice v České republice, ale vyzvednout si je můžete jen osobně a jen na matričním nebo pověřeném obecním úřadě dle svého trvalého pobytu, tzn. pro Kájováky je to buď OÚ Kájov, nebo MěÚ Český Krumlov Domoradice.

K žádosti potřebujete 1 novou fotografii a svůj občanský průkaz.

V případě ztráty občanského průkazu přineseme své matriční doklady jako rodný list + další doklady k doložení občanství nebo rodinného stavu (oddací list, úmrtní list partnera, rozsudek soudu o rozvodu apod.)

Vaše dotazy rádi zodpovíme na č.tel. 380 731 237 (Semecká, Kopřivová).


Řidičské průkazy

vydává Městský úřad s rozšířenou působností Český Krumlov, ulice Tovární 165, v Domoradicích. Úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 13 hodin.

Od 1. května 2004 bude vydáván nový typ řidičského průkazu, ale zároveň s ním budou i nadále platit dosavadní řidičské průkazy, jež se budou vyměňovat za nové postupně, a to podle roku svého vydání až do roku 2013. Ale i ten nejstarší z nich (růžové plastové desky, rozkládací) bude platit až do roku 2007. Podrobnější informace všem žadatelům ochotně sdělí paní Rožárová na č.tel. 380 726 525.

Řidičský průkaz
vydáván od - do:
Termín povinné
výměny do:
1.7.1964 - 31.12.198631.12.2007
1.1.1987 - 31.12.199131.12.2007
1.1.1992 - 31.12.199331.12.2007
1.1.1994 - 31.12.199631.12.2010
1.1.1997 - 31.12.200031.12.2010
1.1.2001 - 30.04.200431.12.2013


Rybářské lístky
od letošního 1. dubna bylo podle zákona o rybářství č.99/2004 Sb. změněno místo výdeje rybářského lístku. Tyto mohou dle zákona vydávat pouze obce s rozšířenou působností, což je pro naši obec Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem na Plešivci 299, budova u řeky, č.tel. 380 764 459.

 Odpadové hospodářství Nahoru

Běžný domovní odpad
bude letos vyvážen v lokalitách Kájov a Staré Dobrkovice každý týden i v letním období.

Tříděný odpad
bude vyvážen při naplnění kontejnerů jako dosud.
Zopakujme si, jak jej ukládáme do jednotlivých kontejnerů :
kontejner na sběr papíru - je určen pro sběr novin, časopisů, prospektů, katalogů, sešitů, krabic, kartonů apod.
kontejner na sklo - vhazujeme lahve bez tekutin, kovových a plastových uzávěrů. Nepatří sem sklo zrcadlové, olovnaté, automobilové, dále žárovky, zářivky, keramika, porcelán, televizní obrazovky apod.,
kontejner pro plastový odpad - je určen na veškeré neznečištěné plastové nádoby, láhve a obaly, fólie, sáčky, plastové kanystry apod.

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ SVOZ V SOBOTU 15. KVĚTNA 2004

Stanoviště :Čas :
Kájov - u májky8. 00 - 11. 30
Kladné - náves12. 00 - 12. 30
Mezipotočí - u váhy13. 00 - 13. 30
Klad. Rovné - u kovárny13. 45 - 14. 15
Novosedly - náves14. 30 - 15. 00
Křenov - u Jílků15. 15 - 15. 45
St. Dobrkovice - mlýn16. 00 - 16. 30
St. Dobrkovice - náves16. 45 - 17. 15

Na uvedených stanovištích bude možné předat tyto odpady :
velkoobjemové (např. staré matrace, starý nábytek, pneumatiky pouze z osobních automobilů)
nebezpečné (např. akumulátory a baterie, barvy, ředidla a lepidla, pryskyřice včetně jejich prázdných obalů, čistící tkaniny, vyřazené obrazovky, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, chladničky a obdobná zařízení s obsahem chlóruhlovodíků).

Ze vzdálenějších míst je nutno dopravit odpady na stanoviště.
Žádáme občany, aby se řídili pokyny osádky sběrného vozidla a neukládali odpady na zem, ale přímo do kontejnerů!

Dále bude možné na výše určených sběrných místech dne 15. 5. 2004 ukládat i KOVOVÝ ODPAD, a to do 12 hodin. Poté bude tento železný šrot odvezen Sběrnými surovinami Český Krumlov.

Náklady na tento jednorázový sběr odpadů uhradí obec Kájov, pro občany Kájova je svoz zdarma.

(Loňský svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhl v červnu. Obec uhradila za likvidaci nebezpečného odpadu 21.992,- Kč, za odvoz a uložení velkoobjemového netříděného odpadu 17.415,- Kč, tj. celkem 39.407,- Kč.)

!!! Zde však musíme nutně poznamenat, že plastový odpad v kontejnerech nám v Kájově zaujímá zbytečně velký objem, a to proto, že někteří občané láhve nemačkají, nesešlapují, aby se do kontejneru vešlo plastů více. Obci vzniká finanční škoda, neboť jsou kontejnery hned plné, musí se jezdit častěji, než by bylo třeba při správném odkládání plastových lahví. Právě doprava je drahá. !!!

 Škola Nahoru

V současné době navštěvuje základní školu 32 žáků. K zápisu do první třídy se dostavilo 5 dětí, jedno bude mít odklad o jeden rok. Nižší stav dětí by měl trvat ještě 2 roky. V dalších letech se jeví situace příznivě. Z dětí, které se v Kájově narodily, nenavštěvuje žádné (až na výjimky) školy v Českém Krumlově. Naopak u nás zůstávají žáci, i když jejich starší sourozenci již navštěvují některé školské zařízení v okresním městě.

V naší škole se děti mohou dostatečně realizovat. Ve výuce je využíváno mnoho materiálů, které ani ve větších školách nejsou. Samozřejmostí jsou počítače, které žáci využívají při výuce, velké množství encyklopedií a jiných doprovodných materiálů, to vše napomáhá zajímavějšímu vyložení učiva a jeho snadnějšímu pochopení. Tento způsob nevede děti k pouhému biflování látky, ale probouzí v nich živý zájem a podporuje aktivitu. Naše škola je nejen moderně vybavena, ale učí se v ní už tak, jak by se mělo pracovat v dalších letech.

1. dubna jsme se zúčastnili 4. ročníku v plavání "Lipenský plaváček." Mezi sedmdesáti závodníky se umístili Štěpán Novotný na 3. místě, Petr Janíček na 2. místě, zlatou medaili získal David Augsberger.

Josef Maleček


Ze školní družiny
Školní družinu, ve které má děti na starosti paní vychovatelka D. Pimparová, navštěvuje 21 dětí. Vzhledem k tomu, že škola má dětí celkem 32, je toto číslo potěšující. Družina funguje odpoledne, a to do 15 hodin. Děti chodí v zimě v létě na vycházky do přírody, které jsou spojeny s různými pohybovými a poznávacími hrami. Sbírají také přírodniny, které potom využijí ve své výtvarné a pracovní činnosti. Mohou si například stavět ze stavebnice LEGO, kterých je opravdu dostatek, hrají různé stolní hry. Jindy kreslí a malují, například při poslechu pohádky nebo básničky mohou hned své fantazii dát konkrétní výtvarnou podobu. Tuš, vodovky, tempery a vůbec výtvarný materiál mají v družině k dispozici, děti jsou tvořivé a jejich výsledky jsou chvályhodné. Škola umožňuje využívat i školních počítačů.

Poplatek za družinu se vybírá ve výši 5,- Kč na den a dítě.

(ls)


V mateřské škole je zapsáno 30 dětí, z nichž do první třídy bylo zapsáno 12 dětí, rodiče 2 dětí zažádali o odklad školní docházky, takže pro školní rok 2004 - 2005 zbylo volných 10 míst, která byla hned obsazena novými zájemci. K 1. 9. 2004 bude do MŠ docházet opět 30 dětí.

Výchovně vzdělávací činnost je již druhý rok realizována dle rámcového programu a přináší dětem mnoho pěkných zážitků. V současné době prožívají velkou radost ze sponzorského daru od firmy ZAPF CREATION s.r.o. PRAHA, která nám zaslala šest krásných panenek BABY ANNABELL v hodnotě 5.000,- Kč, a nám učitelkám tak otevřela možnost nenásilnou cestou upevňovat a rozvíjet citové vztahy mezi dětmi s využitím prvků výchovy k rodičovství. Tímto děkujeme za každý sponzorský dar, který udělá radost nám všem.

Věra Augustinová

 Hasiči Nahoru

Poslední listopadovou sobotu v roce 2003 proběhla v Konibaru v Kájově výroční schůze hasičů. Účast členů byla vysoká. Na programu bylo vyhodnocení soutěžní činnosti i práce sboru ve vztahu k obci.

V prosinci 2003 jsme se zúčastnili soutěže "O vánočního kapra" v Hluboké nad Vltavou. Za mrazivého počasí si naše družstva vedla vskutku dobře. Umístili jsme se na 5. a 9. místě z 23 družstev mužů.

Novou sezónu soutěží Jihočeské extraligy 2004 začínáme v sobotu 8. 5. v Třísově.

 Sport Nahoru

AEROBIC

Scházíme se každou středu v 8 hodin večer. Není nás mnoho. Někdy se sejdeme pouze tři nebo čtyři, ale jsou dny, kdy přijde 10 i více děvčat. Můžu říct, že jsme všechny kamarádky. Co je ale důležité, je to, že se nemusíme jedna před druhou stydět, prostě si tak hopsáme pro radost. Možná nemáme postavy jako Hanka Kynychová nebo Olga Šípková, ale podstatné je to, že se hýbeme a snažíme si své postavy tvarovat, na rozdíl od těch, co jen nadávají, jak jim přes zimu narostly zadnice, ale večer si sednou k televizi a chroupají chipsy.

Cvičení není náročné, zapotíme se, ale to snad patří k věci. Začínáme mírným protažením, po kterém následuje asi 45-ti minutové cvičení, při kterém se snažíme dostat na tepovou frekvenci, která je potřebná, pokud chceme spálit nějaký ten přebytečný tuk. Jedná se o sestavy jednotlivých prvků, které jsou sloučeny do několika bloků. Bloky se postupně naučíme a potom opakujeme celou sestavu několikrát za sebou. Tím se zdravě zahřejeme a po mírném protažení následuje posilovací část. Ta bývá většinou zaměřena na partie, které jsou pro ženskou postavu nejdůležitější, a to jsou prsa, břicho, stehna a hýždě, ale nezapomínáme ani na ostatní svalstvo. Končíme strečinkovým a relaxačním cvičením, které je velice důležité, aby nás nic nebolelo, naopak abychom se cítili mladistvě a svěže.

Nestyďte se a přijďte to zkusit s námi. Slibuji Vám, že se nenajde nikdo, kdo by se vám posmíval, nebo vyčítal, že vám něco nejde. Každý jednou začínal a věřte, že začít se dá v každém věku. Sestavy se možná zdají být ze začátku k nezapamatování, ale kdo to zkusil, ví, že po několikáté návštěvě už víte "o co go" a že je to docela fajn cvičení.

Martina Kopřivová, cvičitelka


KUŽELKY

Dne 24. 2. 2004 byla slavnostně otevřena nová kuželna U Trojice v Českém Krumlově.

Kuželna bude pro širokou veřejnost otevřena denně od 10 do 22 hodin. K dispozici jsou hráčům čtyři nové, moderní, plně automatizované dráhy s možností volby nastavení herních programů na společenské a sportovní hry a dále nastavení hry typu bowling.

Návštěvníky čeká příjemné zázemí ve Sport Baru, kde je možnost sledovat přenosy sportovních utkání na velkoplošné obrazovce. Od března bude pro sázející na sportovní utkání otevřena pobočka Tip Sportu.

zdroj: internetové stránky www.ckrumlov.cz

 Most pod Křenovským Dvorem Nahoru

Most pod Křenovským Dvorem
Most pod Křenovským Dvorem těsně po kolaudaci a den před slavnostním otevřením 23. 4. 2004.
Stavbu provedla firma Swietelsky s.r.o.

Most pod Křenovským Dvorem
Poznáte, odkud je tento záběr?

 Společenská kronika Nahoru

Blahopřáli jsme
našim spoluobčanům, kteří oslavili v říjnu až prosinci 2003 a v lednu až březnu 2004 nejméně 70 let:

Marii Kotscherové a Ludmile Ostré z Novosedel - Hojd,

Štěpánce Krtkové a Marii Chadtové z Novosedel,

Josefě Beňové, Marii Plánské, Idě Tkáčikové, Kateřině Dobrovodské, Boženě Bayerové, Šimonu Hláskovi, Karlu Královi, Josefu Peřinovi, Josefu Petráškovi, Ľudovítu Kotlárovi z Křenova,

Milušce Šolcové a Anně Mrowiecové ze Starých Dobrkovic,

Marii Vojtěchové a Pavlu Robovi z Lazce,

Anně Vlčkové, Marii Kohoutové z Kladného a Bohuslavu Mrázovi z Kladného - Záhorkova,

Marii Bicanové, Vlastě Bicanové, Anežce Vávrové, Ludmile Pišlové, Marii Perníkové, Josefu Kalátovi, Janu Mojžíšovi, Jaroslavu Klementovi, Josefu Husákovi, Jaroslavu Pišlovi, Marii Smějsíkové, Marii Kmochové, Janu Pluhařovi, Anně Kalischkové, Štefanu Koperdákovi, Blaženě Mojžíšové, Vlastimilu Motlíkovi, Františku Kropíkovi z Kájova.

Náš tiskařský šotek
(má trochu sklerózu)d se omlouvá panu Oldřichu Šimkovi z Kájova, že jeho jmého v oslavencích za měsíc září 2003 učinil neviditelným!

PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ VŠEM OSLAVENCŮM


 Vítání občánků
Vítání dětí se uskutečnilo v Kájově 19.3. 2004.

Zúčastnili se se svými rodiči občánci Kájova narození ke konci roku 2003 a počátkem 2004 :

Vanessa Ruschak, Petr Čudka, Magdaléna Radimská, Marek Kuchař, Miroslava Haňková a Berenika Klásková.
 

Poděkování
Manželé Alena a Pavel Kupečkovi z Kájova čp. 118 děkují obecnímu úřadu za spravení tarasu u komunikace vedoucí kolem jejich domu a zahrady, poškozených při povodni v roce 2002.


NAVŽDY OD NÁS ODEŠLI

24. 10. 2003 paní Marie Šnejdová z Kájova

11. 11. 2003 pan Otto Mareš z Kladenského Rovného

19. 11. 2003 pan Miloslav Zemjánek z Kájova

24. 12. 2003 paní Zlatuška Kalátová z Kájova

30. 12. 2003 pan Václav Král z Křenova

31. 12. 2003 pan Karel Trapl ze Starých Dobrkovic


Dne 18. 3. 2004 uplynulo 10 let od smrti pana Stanislava Krauskopfa z Kájova, hodného člověka a obětavého pracovníka doma i v zaměstnání (byl strojním zámečníkem ve Větřní, svého času pracoval i ve stavební četě MNV Kájov). Odešel z tohoto světa ve věku nedožitých 60 let.

Vzpomeňte si s námi...
Anna Krauskopfová s rodinou a ostatní příuzní

 Restaurování kostela a sousoší Nahoru

Brána do areálu kostela a hřbitova
V loňském roce byla opravena brána do areálu kostela a hřbitova.
Obec Kájov přispěla částkou 50. 000, - Kč.
Opravy budou pokračovat restaurováním sousoší tří svatých na rozcestí u hřbitova.

Sousoší sv. Antonína, Tadeáše a Antonína Paduánského
7. 4. 2004 bylo vydáno Městským úřadem Český Krumlov rozhodnutí, kterým se povoluje restaurování sousoší sv. Antonína, Tadeáše a Antonína Paduánského, kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem ÚSKP-03-1326. Sousoší je ve velmi špatném stavu. Restaurátorskou bude provádět restaurátor s platnou licencí


 

Časopísek vychází zdarma jako informační občasník, registr. u MK pod č.e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 1/2004 vyšlo v nákladu 450 výtisků dne 19. dubna 2004.
Zpravodaj připravili ve spolupráci se svými přispěvateli, OR a OÚ Kájov
Libuše Semecká a Libor Michálek.
Ilustrace na titulní straně Margita Semecká, foto Libuše Semecká, Jiří Semecký a fotoarchív OÚ Kájov.
Distribuce OÚ Kájov, tel. +420 380 731 237,
e-mail: oukajov@iol.cz.

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0